07. dec 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

166. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Torben Overgaard Nielsen ønsker sin habilitet afprøvet ift. punkt 175.

Til toppen

167. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

168. Doverodde købmandsgård – status og orientering

Udskriv

Sagstema

Status og orientering om Doverodde Købmandsgård

Redegørelse

Statens Museum for Kunst(SMK) har sammen med Thisted Kommune i de senere år arbejdet på at etablere en afdeling af SMK i Thy og revitalisere Doverodde Købmandsgård.

Ambitionen er, at den gamle gård skal danne ramme for et konkret og hverdagsligt fællesskab mellem meget forskelligartede aktører fra civilsamfund, stat og kommune, hvor skabes en spændende ny samlet destination for natur, menneske og kunst. Her kan man både komme tættere på naturen og kunsten.


Stedet skal fungere som et hverdagsligt samlingssted lokalt og som besøgsmål for natur- og kulturturister. Doverodde Købmandsgård skal fungere som et nytænkende gøre- og refleksionsrum, der gennem et væld af forskelligartede aktiviteter øger kunst-, krops- og naturdannelsen hos børn og voksne.

Historik

Statens Museum for Kunst (SMK) indgik i 2018 en samarbejdsaftale med Thisted Kommune om etablering af en fuldgyldig filial af SMK på Doverodde Købmandsgård. For at kunne etablere en moderne filial kræver det, at pakhuset på Doverodde Købmandsgård istandsættes til et niveau, der lever op til de internationale museumskrav. Ideen er, at filialen skal kunne bruges helt ligeværdigt med hovedmuseet i København. Samtidig er der behov for, at også Doverodde Købmandsgård med administration, fælleslokaler, cafe og ikke mindst natur- og friluftsfaciliteterne indgår i renoveringen, således at projektet hænger sammen både i indhold og rammer.

SMK modtog en midlertidig bevilling på Finansloven til drift og projektmodning af SMK Thy i perioden 2018-21 på 1,5 millioner kr. årligt, og fra 2022 modtager en permanent Finanslovsbevilling til SMK Thy på 3,7 millioner årligt.

I 2021 lykkedes det af finde finansiering til projektet. Thisted Kommune bevilgede 14,8 mio. kr., og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal (APMF) donerede op til 37,5 mio. kr., hvilket betød, at vi kunne igangsætte projektet med en arkitektkonkurrence.

I arbejdet med konkurrenceprogrammet blev det klart, at natur-, frilufts- og foreningsdelen var afgørende i projektet. På initiativ fra Interessegruppen omkring Doverodde Købmandsgård, der består af en lang række foreninger og interessenter i området, gennemførte DGI en potentialeanalyse af Doverodde. Analysen blev finansieret af Thisted Kommune. Her blev det tydeligt, at der var grobund for at fastholde og yderligere prioritere projektets natur- og friluft- og fællesskabsaktiviteter. Vi valgte derfor at arbejde videre med disse funktioner, selv om økonomien måske ville blive udfordret.

Det blev ligeledes aftalt, at Cold Hawaii Inland spottet for kajak skulle inkluderes i konkurrenceprogrammet for at sikre helhed og samspil. Og endelig blev det besluttet, at bearbejdningen af den markante korn- og foderstofsilo fra 1960’erne, der står midt i købmandsgården, også skulle indgå i konkurrencen for at sikre, at denne blev indtænkt i den samlede helhed. Igen velvidende, at realiseringen ville være afhængig af, at projektet kunne tilføres flere midler i en senere etape.

Vinderen af arkitektkonkurrencen var Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA). RRA er kendt for at skabe arkitektur, der er tæt forbundet til naturen, og som tager afsæt i det omkringliggende miljø og de kulturelle rammer og kendt fra Kornets Hus i Vendsyssel. De er optaget af bæredygtighed, og de arbejder for at designe bygninger, der kan tilpasse sig fremtiden og overleve i kraft af deres kvalitet, fleksibilitet og stærke relation til omgivelserne. Deres vinderforslag levede op til deres ry, og de løste SMK-kravene på overbevisende og original vis – men udmærkede sig i særdeleshed ved deres løsning af landskabs- og naturfunktionerne samt siloen.

RRA foreslog at etablere en decideret Naturlandsby, der rummede alle de natur- frilufts- og fællesskabsfunktioner, der var efterspurgt i konkurrenceprogrammet, samtidig løftede de funktionerne således, at de også fungerer som flotte og letforståelige signaturbygninger i naturlige materialer, der passer smukt ind i kultur- og naturmiljøet i Doverodde.

Derudover afleverede de et overbevisende bud på gentænkning af siloen, som det oplagte samlende element og vartegn for projektet: hvor kunst og natur mødes i en markant kunstinstallation af højeste kvalitet, der direkte viser koblingen mellem de to ben: natur og kultur.

Projektet var fra staten opdelt i 2 dele: SMK-delen og Thisted Kommune-delen. Projektet blev efter konkurrencen yderligere etapeinddelt med henblik på at muliggøre ekstern finansiering og realisering af det samlede projekt over tid. Dette finansieringsarbejde pågår pt.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af Borgmester for Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen, og direktør for SMK, Mikkel Bogh samt repræsentant fra APMF, Niels Friis.

Tidsplan
Projektet udføres i 2 spor med hvert sit udbud. Pakhuset i en del. Naturlandsbyen m.m. i en anden del.

Pakhusdelens tidsplan i overskrifter:

Projektering frem til primo 2023
EU-udbud juni-ultimo oktober 2023
SMK Udførelse november 2023-februar 2025
Indflytning og klargøring af 1. udstilling marts-juni 2025
Åbning juni 2025

Naturlandsbyen m.v. tidsplan i overskrifter:

Finansiering pågår
Projektering frem til medio2024
EU-udbud 2. oktober 2023-27. februar 2024
Udførelse frem til medio 2025
Åbning juni 2025.

På udvalgsmødet vil Sundhed, Kultur og Fritid konkretisere projektet yderligere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Projektet er opdelt i 2 økonomier: SMK og Thisted Kommune, hvor de SMK-relaterede dele af anlægsprojektet finansieres af APMF.

Det oprindelige anlægsbudget blev i løbet af 3 kvartal 2022 reguleret af hensyn til de ekstraordinære prisstigninger og ekstraordinære funderingsforhold i projektet. APMF har øget rammen for projektet med op til 10 millioner, således at der nu er tale om en maksimal bevilling på op til 47,5 mio. kr. Thisted Kommunes kommunalbestyrelse har derudover i budgetaftalen for 2023 tilkendegivet at man vil tilgodese projektet, hvis der opstår behov for dette. Thisted Kommunes andel søges tilført yderligere fondsmidler.

Andre konsekvenser

Nyt lokalplansforslag er under udarbejdelse.
Driften på Doverodde fortsætter i sæson 2023, hvor der vil blive satset på at udfolde samarbejdet mellem natur og kultur yderligere.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

169. Cold Hawaii Inland - status på færdiggjorte projekter

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på Cold Hawaii Inland og drift af færdiggjorte projekter

Redegørelse

Visionen om Cold Hawaii startede i 2007 med en masterplan for området Cold Hawaii i forlængelse af ønsket om at være friluftskommune nummer 1. Dette medførte flere projekter hvoraf Cold Hawaii Inland opstod i 2017 med nedenstående spots. Visionen for Cold Hawaii Inland var at udvikle Thy som et nationalt center for vand og friluftsaktiviteter på tværs af Thy. Dette skulle understøtte udviklingen af Thisted Kommune som et attraktiv sted at bo og besøge samt et vandsportsmekka for alle aldre. Disse skulle ligeledes binde kommunen sammen langs Limfjorden fra Øsløs i Nord til Doverodde i syd og skabe forbindelse til Cold Hawaii fra Agger til Hanstholm.

I februar 2022 orienterede Sundhed, Kultur og Fritid om fremdrift på projekterne i Cold Hawaii Inland. Projekterne og status kan ses i nedenstående tabel.

Cold Hawaii Inland – delprojekter (spots)

Status

Vilsund

Udført

Synopal

Udført

Søbadet

Udført

Vandshelters

Udført

Den rekreative rute/Den blå løber

Delvist udført (Størsteparten af strækningerne er udført)

Vandet Sø

Myndighedsprojekt godkendt og dispensation fra Fredningsnævnet modtaget.

Klagesag afventer behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Dragsbæk

Myndighedsprojekt godkendt

Bygholm

Myndighedsprojekt godkendt

Krik

Myndighedsprojekt indsendt

Doverodde

Ikke udført - Proces i sammenhæng med Naturlandsbyen i gang.

Flere af projekterne er nu udført og vil fremadrettet overgå til drift. Sundhed, Kultur og Fritid overtager dele af driften herunder:

 • Lokaletilskud på 65% til vand, varme, el, rengøring og indvendig vedligehold
 • Administration af bookingsløsninger for saunaer og Vandshelters
 • Indgåelse af brugeraftaler med foreningerne for drift og brug
 • Udbetaling af midler i forbindelse med indgåede aftaler

Det forventes, at brugerne og foreningerne primært står for udvikling af tiltag i forbindelse med de enkelte spots i evt. samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid.

Der er i forbindelsen med udarbejdelsen af Cold Hawaii Inland projekter afsat midler til drift. Disse midler fordeles mellem Sundhed, Kultur og Fritid og Vej og Park. Der arbejdes løbende på en fordelingsmodel, da flere af projekternes driftsomkostninger først bliver kendt i løbet af 2022 og 2023.

På mødet deltager Thilde Kielsgaard og Maria Thingstrup Lauridsen ca. kl. 13.45

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med projektet Cold Hawaii Inland er der afsat driftsmidler til de respektive spots, som deles mellem Fritid og Vej og Park i forhold til omkostninger i drift.

Samlet budget for 2023 er 556.411 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

170. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2022 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Sundheds,- Kultur- og Fritidsudvalgets område omprioriteres fra 2022 til 2023 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I november 2022 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL), med baggrund i opfølgningen pr. 31. oktober 2022, afholdt et budgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Sundheds,- Kultur- og Fritidsudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2022 reduceret med 17,239 mio. kr. på udgiftssiden og 7,9 mio. kr. på indtægtssiden. Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 9,339 mio. kr. i 2022.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2022 til 2023, kan specificeres således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 17,239 mio. kr. i 2022, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 17,239 mio. kr. i 2023, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 7,9 mio. kr. i 2022, beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 7,9 mio. kr. i 2023, og beløbet tilføres kassebeholdningen.

En forskydning af bruttoanlægsudgifterne påvirker anlægsrammen positivt i 2022 og negativt i 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. december 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) reduceres i 2022 med 17,239 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 7,9 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 9,339 mio. kr. (kassehenlæggelse).
 2. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) forøges i 2023 med 17,239 mio. kr., og samtidig forøges anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 7,9 mio. kr. Netto vil der fragå kassen 9,339 mio. kr. (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. december 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

171. Godkendelse af kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2023

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2023 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i hvilken hjælp og støtte, de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering og velfærdsteknologi.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2023 foretages mindre redaktionelle rettelser (f.eks. kontaktoplysninger, opdeling af afsnit og årstal) samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation. Der indstilles ikke til ændringer i serviceniveauet. Høringsversionen af kvalitetsstandarderne 2023 er vedhæftet som bilag.

I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Afsnit

Ændringer

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Det er tilføjet, at borgere i Thisted kommune har mulighed for at benytte websitet www.boblberg.dk, som er en digital platform til at indgå i nye fællesskaber.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Med henblik på at tydeliggøre kriterierne for bevilling af kropsbårne hjælpemidler, ønskes det at præcisere formuleringen i kvalitetsstandarderne.

Nuværende formulering:
Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Thisted Kommune vurderer om hjælpemidlet:

 • kan gøre din nedsatte funktionsevne bedre
 • kan lette din hverdag væsentligt
 • er nødvendig for at du kan arbejde.

Forlag til ny formulering:

Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Thisted Kommune vurderer om hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Det er tilføjet, at hvis en borger har en nedsat funktionsevne og skal finde en handicapvenlig bolig, har borgeren mulighed for, at en terapeut kan tage med ud og vurdere, om en bolig er egnet i forhold til borgeren konkrete behov.

Hverdagsliv i eget hjem

Det er tilføjet, at kommunen sammen med borgerne vil vurdere, om et velfærdsteknologisk hjælpemiddel kan medvirke til, at borgeren kan klare hele eller dele af opgaven selv.

Praktisk hjælp og støtte

Der er tilføjet oplysninger om muligheden for post til døren.

Med henblik på præcisering af nuværende praksis forslås følgende ændringer:
- "Af arbejdsmiljømæssige hensyn flytter vi ikke møbler" ønskes ændret til ”Af arbejdsmiljømæssige hensyn flytter vi ikke møbler, løse tæpper m.m.”

- "Tørre støv af tilgængelige overflader" ønskes ændret til ”Tørre støv af på vandrette og tilgængelige frie overflader.”

Midlertidige pladser og akutte tilbud

Plejecentret Fjordglimt er slettet fra oversigten over midlertidige døgnophold, da det ikke længere er en mulighed.

Der er tilføjet, at hvis en borger bliver godkendt til en plejebolig under et midlertidigt ophold, vil der løbende blive fulgt op på, om borgeren kan hjælpes i eget hjem i ventetiden.

Der er tilføjet et afsnit om forventninger til samarbejdet med pårørende.

Boligtilbud

Kriterierne for bevilling af plejebolig er præciseret:

- Du skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der ikke kan ydes i nuværende bolig.

- Du skal have en væsentlig begrænset evne til at tage vare på dig selv såvel fysisk, psykisk og socialt, og have svært ved at klare hverdagens opgaver.

- Din adfærd skal være forenelig med det at bo sammen med andre.


Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at der foruden et tilbud til hjemmeboende mænd med hukommelsessvækkelse, er oprettet et tilsvarende visiteret dagcentertilbud målrettet kvinder.

Praktiske oplysninger

Der er indsat et afsnit, som informerer om samarbejdsaftalen mellem almen praksis, Region Nordjylland og Thisted Kommune vedr. indlæggelse og udskrivelse.

Sagsbehandlingsfrister

Der er tilføjet en sagsbehandlingsfrist på glukosesensorer på 12 uger.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet ”Hjælp til vægttab ved svær overvægt” erstattes med et det nye tilbud "Hjælp til dig med høj vægt".

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 6. december 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg den 7. december 2023

Ældre-/Seniorråd - høring - den 13. december 2023

Handicaprådet - høring - den 26. januar 2023

Social- og Seniorudvalg - godkendelse - den 7. februar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg - godkendelse - den 8. februar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2023 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2023 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 6. december 2022, pkt. 205:

Ad 1. Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Beslutning

Ad 2. godkendt.

Til toppen

172. Thisted Kirke søger Frie Kulturmidler til musiklivet ved kirken

Udskriv

Sagstema

Thisted Kirkes musikudvalg søger Frie Kulturmidler til 30 koncerter og 4 musikgudstjenester, der skal afholdes i år 2023.

Redegørelse

Musikaktiviteterne ved Thisted Kirkes planlægges af kirkens musikudvalg, som har til opgave at tilrettelægge og arrangere koncerter og andre musikalske arrangementer, der er forenelige med kirkens grundværdier og traditioner.


I år 2023 har udvalget, jævnfør bilag 1, fokus på at åbne op for samarbejde med andre lokale kulturaktører. Der søges i den forbindelse om 30.000 kr. fra Thisted Kommunes Frie Kulturmidler til udvikling og afvikling af nye koncertsamarbejder og -formater.

Kirkens orgel, klokkespil samt Drenge-Mandskoret får en central rolle i koncerterne. Derudover forventes samarbejde med bl.a. Musikskolen, Thy Alive, Aalborg Symfoniorkester og Kino 123 at bidrage til et varieret program, der kan være med til at tiltrække såvel lokale som besøgende.

Som eksempel nævnes et samarbejde med Kino 123, som består af en forevisning af Carl Th. Dreyers stumfilm "Jeanne d'Arc" med underliggende liveimprovisation på kirkens store orgel.

I bilag 2 oplyser Thisted Kirkes musikudvalg, at Thisted Kirke som den eneste kirke i hele området har plads, muligheder, og tradition for at arrangere mange og store koncerter. Musikudvalget har på denne baggrund valgt, at koncerter, hvor kirkens organister medvirker enten solo eller som akkompagnatører, som udgangspunkt skal være gratis. Ligeledes er det besluttet, at nye tiltag med fyraftenskoncerter,
hvor Musikskolens fokuselever og Drengekorets sangere medvirker, er gratis. Musikudvalget oplyser, at der vil være fokus på at skabe koncerter af høj kvalitet, men at sigtet med gratiskoncerterne først og fremmest er at give unge mennesker yderligere muligheder for at optræde. Det forklares, at der tages entre ved større koncerter, hvor der medvirker kendte, internationale solister, eller hvor Symfoniorkestret fra Aalborg eller Prinsens Musikkorps medvirker.

Såfremt nærværende ansøgning imødekommes, opfordrer Sundhed, Kultur og Fritid til, at Thisted Kirke koordinerer større aktiviteter med andre lokale kulturinstitutioner. Dette med henblik på at fordele koncertaktiviteterne i Thy jævn hen over året. Kirken opfordres endvidere til at dele koncertrækken på Thy360.

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at de ansøgte aktiviteter kan bidrage til gode samarbejdsprojekter af høj kvalitet på tværs af kulturaktører i Thy. Det vurderes endvidere, at budget og aktivitetsplan har et realistisk omfang. For mere information om budget og aktiviteter, se bilag 3.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler i 2022 er:

I 2023 er budgettet på De Frie Kulturmidler 645.437 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Thisted Kirke støttes med 30.000 kr. fra Thisted Kommunes Frie Kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

173. X-act søger Frie Kulturmidler til projektet MELLEMRUM

Udskriv

Sagstema

Teaterforeningen X-act søger 50.000 kr. fra Thisted Kommunes Frie Kulturmidler til projektet MELLEMRUM THY.

Redegørelse

Den københavnerbaserede teaterforening, X-act, har til formål at realisere projekter, der nationalt såvel som internationalt fremmer udviklingen af professionelt danseteater, installationskunst og musikalsk virke.

X-act ledes af den prisbelønnede danser og koreograf, Kitt Johnson, der i samarbejde med Limfjordsteatret præsenterer projektet MELLEMRUM THY.

Som beskrevet i projektbeskrivelsen, der fremgår af bilag 1, består projektet af steds- og årstidsspecifikke vandringer. Vandringerne tager publikum med på en rejse gennem Nationalpark Thys kendte, ukendte, gemte og glemte steder. Projektets formål er at skabe en åbning for alternative fortolkninger af hverdagsrummet - og dermed finde det ekstraordinære i det ordinære.

MELLEMRUM har 14 år og 18 succesfulde projekter i Europa og Asien bag sig. Den overordnede ambition med MELLEMRUM THY er at inspirere og udfordre det lokale publikum ved at skabe nye oplevelsesrum og lokale fællesskaber, som er centreret omkring kunstneriske fortællinger med naturen som den store ramme. Ved at sætte scenen i et alternativt rum i lokalmiljøet, skabes der gode forudsætninger for at tiltrække målgrupper, der ikke ellers opsøger teatret.

MELLEMRUM THY er påbegyndt i år 2020 og afsluttes i år 2024. Bilag 2 viser et samlet budget på 1.223.683,28 kr. Størstedelen af projektets udgifter dækkes af midler fra Augustinusfonden, Nordea-Fonden, William Demant Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Statens Kunstfond samt billetindtægter fra 2020-2024.

Sundhed, Kultur og Fritid har kontaktet ansøger, som jævnfør bilag 3 oplyser, at der siden projektets opstart i 2020 har været betydelige prisstigninger på bl.a. transport og produktion. Som følge af inflationen forventes prisstigningerne at fortsætte resten af projektperioden. For at opretholde et realistisk budget er der i den forbindelse ansøgt supplerende støtte fra Thisted Kommunes Frie Kulturmidler på 50.000 kr., Region Nordjylland på 75.000 kr., samt mindre private fonde på 30.000 kr. Thisted Kommune har ikke tidligere støttet projektet.

Sundhed, Kultur og Fritids vurderer, at projektet bidrager til at udbrede det kulturelle tilbud i Thy både tematisk og geografisk. I relation til det samlede budget vurderes det endvidere, at Thisted Kommune kan være med til at sikre en bæredygtig økonomi for et stort projekt, der er med til at promovere kulturen og de stedbundne potentialer i Thy.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.


CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

I 2023 er budgettet på De Frie Kulturmidler 645.437 kr.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at X-act modtager 50.000 kr. i støtte fra Thisted Kommunes Frie Kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

174. Overdragelse af Smedjen fra Drift- og Anlægsafdelingen til KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Beslutning om overdragelse af Smedjen fra Drift- og Anlægsafdelingen til KulturRummet

Redegørelse

Gennem kampagnen Hovedbyer på forkant, satte Realdania i 2018 fokus på, hvordan de store byer i en kommune, kan være med til at øge tilflytningen og skabe en positiv erhvervsudvikling i yderområderne. Ud af mange ansøgninger blev 11 hovedbyer særligt udvalgt - herunder Thisted.

Omdrejningspunktet i Thisted Kommunes ansøgning var dels et ønske om at reetablere den historiske forbindelse fra Nytorv over Håndværker Torv og ned til Havnetorvet og dels at styrke bylivet gennem afprøvninger af forskellige typer aktiviteter og events i samarbejde med byens aktører. Med finansiering fra Thisted Kommune og Realdania, blev der afholdt borgermøder, fokusgruppeinterviews, hackathon og workshop for et bredt udvalg af lokale aktører. De borgerinddragende forløb dannede grundlaget for en samlet forundersøgelse og en arkitektkonkurrence. Vinderen heraf blev landskabstegnestuen BOGL.

Smedjen, og de øvrige fysiske rammer, blev indviet i juni 2022, mens den bylivsskabende del af projektet fortsætter til udgangen af 2023 som en del af Realdanias bevilling. Projektet har kostet 20,9 mio. kr. og har hidtil været drevet af Drift og Anlægsafdelingen. Nu, hvor byggeriet står færdigt og åbent for offentligheden, er der behov for at placere det fremadrettede ansvar for bygningens drift og vedligehold.

Smedjen er et område, der skal favne kulturelle arrangementer, og det er derfor Sundhed, Kultur og Fritids vurdering, at Smedjen fremadrettet kan drives af KulturRummet. Da der ikke er afsat midler til drift, skal driften finansieres inden for det eksisterende budget. Udgifterne forventes at omfatte booking, rengøring og bygningsvedligehold af følgende:

Smedjen
Smedjen er den store åbne bygning med glastag. Booking af Smedjen omfatter også Baggården, Kunstlegepladsen og Haven. Smedjen har følgende faciliteter tilknyttet:

• Toilet og handicaptoilet

• Pizzaovn med brænde

• Udekøkken med el-grill og vask

• Borde og bænke til ca. 20 siddende gæster

• Taburetter og stole til ca. 30 siddende gæster

• Strømudtag (kraftstik på 32A og 16A samt almindelige 230 V udtag)

Smedens Hus

Smedens Hus er den gamle privatbolig på Strømgade 4, der støder op til Haven. Bygningen består af et fællesrum på ca. 50 m² og en hems på ca. 12 m²

Smedens Hus har følgende faciliteter tilknyttet:

• Tekøkken

• Toilet

• Borde og taburetter til ca. 30 siddende gæster

• Strømudtag (almindelig 230 V udtag)

• Diverse workshoprekvisitter (Soundbox, flipover/whiteboard m.m.)

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til driften af Smedjen.

Der har tidligere været fremsendt en budgetblok til budget 2022 og budget 2023; "den fremtidige vedligeholdelse, rengøring, beplantning m.v. af de nye arealer, Baggården ved Smedjen og arealer ved Logen, overgår herefter til Park og Vej. Yderligere tilgår der vedligeholdelse af Smedjen, der skal fungere som samlingssted herunder et nyt offentligt toilet, samt vedligeholdelse af nye boder". Blokken var på 250.000 kr. og er ikke medtaget i budget.

På den baggrund vurderer Sundhed, Kultur og Fritid, at den bedste mulighed for fremtidig drift sker via Kulturrummet, idet administrationen af bookinger m.v. også kan anvendes til booking af Plantagehusets øvrige faciliteter. Derved håndteres Smedjens bookinger af Plantagehusets eksisterende personale.

Udgifter til el, vand, varme samt indvendigt bygningsvedligehold afholdes inden for KulturRummets eksisterende budget.

Der forventes at være behov for rengøring/tilsyn med Smedens Hus en gang om ugen. Behovet vil kunne ændre sig afhængigt af husets brug og forventes at være størst i forbindelse med arrangementer og bookinger. Rengøring vil omfatte toilet, the-køkken og gulvvask. Personaleudgifter i relation til rengøring afholdes inden for KulturRummets eksisterende budget.

Udvendigt bygningsvedligehold og drift indgår i Drift- og Anlægsafdelingens driftsopgave og budget.

Det vurderes at driften samlet set vil koste 250.000 kr. fra 2023 og frem.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at Drift og Anlæg fremsatte en blok til budget 2022 på 202.000 kr. og Sundheds-, Kultur-, og Fritidsområdet fremsatte en blok til budget 2023 på 250.000 kr. til driften af 'Smedjen'. Ingen af forslagene blev prioriteret.

Andre konsekvenser

Der er ikke afsat midler til driften. Sundhed, Kultur og Fritid samt Anlæg og Drift vil derfor finansiere driften indenfor eksisterende budget. Det vil ske via en fælles administration og booking, prioriteringer og omorganiseringer af eksisterende opgaver.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Smedjen fra 1. januar 2023 overgår til Sundhed, Kultur og Fritid
 2. Smedjen fra 1. januar 2023 drives inden for KulturRummets eksisterende budget

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

175. Lukket punkt: Redegørelse vedrørende regnskab

Til toppen

176. Udvikling af Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats og beslutning om udvikling af denne.

Redegørelse

Thisted Kommune blev den 1. maj 2018 optaget som Elitekommune under Team Danmark. Aftalen er genforhandlet i 2022 og løber til 2025. Som del af aftalen gælder det, at Thisted Kommune i samarbejde med Team Danmark, de nationale forbund og foreningerne skal arbejde for at skabe stabile og ambitiøse elite- og talentudviklingsmiljøer (bilag 1). På baggrund heraf har Thisted Kommune udarbejdet Strategi og Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt (bilag 2).

Thisted Kommune har 7 elitesatsklubber. Disse klubber har været elitesatsklubber siden 2014, hvor de blev optaget jf. gældende kriterier (bilag 3). Klubberne er Thisted FC, Mors/Thy Håndbold i talentsamarbejde med Thisted IK, Thisted Svømmeklub, Thisted Badmintonklub, NASA, Thisted Vægttræningsforening og Bedsted KFUM Volley. Thisted FC samt Mors-Thy Håndbold har derudover status som professionelle klubber.

Tildeling af midler

Thisted FC samt Mors-Thy Håndbold modtager hvert år sponsorater jf. markedsføringsaftaler med Thisted Kommune. De resterende 5 elitesatsklubber modtager et årligt tilskud til gennemførsel af udvikling af klubmiljøerne. Tilskuddet udmøntes én gang årlig af Social, Sundhed og Kultur. Tilskuddet er betinget af, at klubberne arbejder ud fra godkendte handleplaner. Handleplanerne er udarbejdet af klubberne, og godkendt af de respektive specialforbund samt Thisted Kommune. De 5 klubber indleverer årligt et budget for de tildelte midler samt opdaterede handleplaner.

Eliteidrætsrådet

Til at understøtte arbejdet med Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats har Kommunalbestyrelsen nedsat Eliteidrætsrådet, hvis opgave beskrives i vedtægterne fra 2022 (bilag 4). Eliteidrætsrådet mødes fire gange om året, hvor talent- og eliteidrætssatset drøftes. I september 2022 afholdt rådet et 12/12-seminar. Her deltog de 7 klubber samt potentielle nye klubber. Formålet var at gå i dybden med de opnåede resultater og drøfte ønsker til fremtidig udvikling. Et samlet råd samt indbudte deltagere udtrykte her ønske om, at Thisted Kommune udvikler en model, der kan sikre kvalitet og fortsat udvikling af området. De ønsker også, at der kigges på hvorledes midlerne tildeles.

Status og forslag til udvikling af model

På baggrund af ønsket fra Eliteidrætsrådet har Social, Sundhed og Kultur kigget på området. Social, Sundhed og Kultur bemærker, at samarbejdet mellem talent- og eliteidrætsklubberne og Thisted Kommune har skabt synlige resultater, og udøverne har vundet et betydelig antal medaljer, titler og pokaler. Social, Sundhed og Kultur bemærker desuden, at Thisted Kommune de senere år er blevet kontaktet af flere klubber, som ønsker at blive en del af Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en proces for at indrullere nye klubber.

På baggrund af den øgede interesse for at blive en del af talent- og elitemiljøet foreslår Social, Sundhed og Kultur, at der udarbejdes en model for, hvordan nye miljøer indrulleres i Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats. Med afsæt i Strategi og Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt foreslår Social, Sundhed og Kultur, at modellen udvides til også at have fokus på fortsat udvikling af allerede inkluderede miljøer. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en model for, hvordan kvalitet og udvikling understøttes. Social, Sundhed og Kultur anbefaler, at den nye model også giver mulighed for, at klubber fratages støtte og status som elitesatsklub, såfremt de ikke lever op til kvalitetskrav.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at en talent- og eliteidrætssatsmodel, der både har fokus på nye miljøer og på kvalitetsudvikling skal forholde sig til fordeling af midler. I forlængelse heraf foreslår Social, Sundhed og Kultur, at områdets tilskudsmodel tilpasses således at midlerne:

 • Imødekommer potentielle nye eliteklubber
 • Bidrager til fortsat udvikling af Thisted Kommunes samlede talent- og eliteidrætsstats
 • Understøtter kvalitet, nytænkning og læring både i nye og etablerede miljøer
 • Tildeles ud fra et gennemsigtighedsprincip og med udgangspunkt i dialog om forbedringspotentialer

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at en ny model skal bygge på en evaluering af den nuværende talent- og eliteidrætssats og en research af virksomme modeller fra andre kommuner. Social, Sundhed og Kultur foreslår desuden, at udviklingen af en ny model sker i en inddragende proces, hvor både etablerede klubber, potentielle nye klubber og Eliteidrætsrådet inddrages. Ovenstående kan medføre et forslag om opdatering af vedtægterne for Eliteidrætsrådet. Dette skal i så fald behandles af Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af ovenstående foreslår Social, Sundhed og Kultur følgende procesplan for 2023:

Januar - april : Evaluering af den nuværende talent- og eliteidrætssats. Research af praksis i andre kommuner.

April - september: Udarbejdelse af ny model inkl. tilskudsmodel, afprøvning og justering i en inddragende proces

Oktober: Høring i Eliteidrætsrådet

November: Ny model inkl. tilskudsmodel sendes til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

December: Forberedelse til implementering fra 1. januar 2024.

Med ovenstående procesplan kan en ny model for Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats træde i kraft 1. januar 2024.

Social, Sundhed og Kultur foreslår, at der efter det første år afholdes en workshop med henblik på at høste erfaringer og evt. lave mindre justeringer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om Eliteidræt fra 2004.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for nedenstående ligger i Sundhed, Kultur og Fritid:

Bedsted KFUM Volley modtager årligt 55.000 kr.

North Atlantic Surf Association modtager årligt 55.000 kr.

Thisted Vægttræningsforening, styrkeløft modtager årligt 55.000 kr.

Thisted IK, svømning modtager årligt 75.000 kr.

Thisted Badmintonklub, badminton, årligt 75.000 kr.

Ialt 315.000 kr. om året.

Mors Thy Håndbold (TIK Håndbold) og Thisted FC + FC Thy Thisted Q modtager årligt sponsorater finansieret af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse. Sponsoraterne forhandles mellem klubber og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse. Thisted FC + FC Thy Thisted Q modtager årligt 800.000 kr. Mors Thy Håndbold (TIK Håndbold) modtager årligt 425.000 kr. plus 20.000 kr. til tryk og produktion af diverse pr-materialer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022.

Eliteidrætsrådet - til orientering - den 13. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at evaluering og udvikling af talent- og eliteidrætssatset godkendes og at arbejdet følger ovenstående procesplan.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

177. Deltagere i ejerlejlighedsforeningen ved Thyhallen og Thisted Gymnasium

Udskriv

Sagstema

Udpegning af to medlemmer til ejerlejlighedsforeningen ved Thyhallen og Thisted Gymnasium

Redegørelse

Hal B og gymnastiksalen ved Thyhallen ejes som en ejerlejlighed af Thisted Gymnasium. Derfor er der oprettet en ejerlejlighedsforening til drift af fælles ejendom og øvrige fællesanliggender.

Ejerlejlighedens øverste myndighed er Thisted Kommunalbestyrelse og Thisted Gymnasiums bestyrelse.

Thisted Kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer til fællesbestyrelsen.

Tidligere er disse medlemmer udpeget blandt medlemmerne i Forretningsudvalget. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at nedlægge forretningsudvalgene på punkt 81 på møde den 6. april 2022 og lade deres beføjelser overgå til Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Der skal derfor udpeges to medlemmer til ejerlejlighedsforeningen ved Thyhallen og Thisted Gymnasium.

Retsgrundlag

Vedtægt for foreningen for ejerlejlighederne matr. nr. 6IU, Thisted Markjorder

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der udpeges to medlemmer til ejerlejlighedsforeningen.

Beslutning

Preben Dahlgaard og Jan Fink Mejlgaard blev udpeget.

Til toppen

178. Ansøgning om tilskud til energirenovering

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Hørdum Hallen om tilskud til etablering af luft til vand varmepumpe

Redegørelse

I forlængelse af tidligere sager på Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget i november og oktober omkring udfordringerne med de stigende energipriser og heraf drift af haller, har Thisted Kommune modtaget en ansøgning fra Hørdum Hallen omkring tilskud til energirenoveringsprojekt, hvor der ønskes en omstilling fra gas til luft til vand varmepumpe (Se bilag 1).

Ansøgningen indeholder et tilbud på 495.000 kr. inkl. moms. (se bilag 2) og kan opsættes primo januar 2023 hvorledes der ansøges om størst mulig etableringstilskud/anlægstilskud samt garanti for et lån ved kommunekredit.

Sundhed, Kultur og Fritid orienterede i oktober om udfordringer for de kommunale og selvejende haller, hvor Hørdum hallen forventede en merudgift på ca. 128.000 kr. i år 2022.

Det oplyses endvidere efter telefonisk henvendelse, at Hørdum Hallen allerede på nuværende tidspunkt har indgået en aftale omkring køb af varmepumpe.

Det er ligeledes blevet undersøgt om fjernvarme bliver tilgængeligt i Hørdum. På nuværende tidspunkt forventes der i ultimo 2024 at være udlagt fjernvarme og er derfor heller ikke en mulighed. Pga. den planlagte udrulning af fjernvarme, kan Hørdum Hallen ikke søge om tilskud ved staten til en varmepumpe.
Plan, Miljø og Industri oplyser, at opsætning af varmepumpe på nuværende tidspunkt ikke vil have indflydelse på udrulningen af fjernvarme i Hørdum.

Sundhed, Kultur og Fritid anerkender stadigvæk udfordringerne og energirenovering stemmer godt overens med vores løbende fokus på klima, der er dog ikke mulighed for at anvise midler til etableringstilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke anvises midler til etableringstilskud.

Omlægningen af ubrugte midler fra renoveringspuljen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022. Der pågår på nuværende tidspunkt en beregning af fordeling imellem de Kommunale og selvejende haller.

Ved beslutning om tildeling af tilskud og evt. kommunekredit, skal sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor udvalgene skal tage stilling til om kommunekreditten skal imødekommes ved at tage fra kommunens låneramme.

Det gøres opmærksom på, at i år 2023 er der afsat 1 million kr. til en renoveringspulje til de selvejende haller til delvis finansiering af renoveringstiltag.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at i tilfælde af et lån i Kommunekredit, vil Thisted Kommune skulle garantere for lånet. Normalt vil dette være ensbetydende med, at kommunens låneramme reduceres tilsvarende, men da der er tale om låneberettigede udgifter (varmeproducerende anlæg), jf. lånebekendtgørelsens § 2 nr. 7, og i henhold til § 3 nr. 4 kan Thisted Kommune garantere for lånet uden af skulle reducere i lånerammen.

Andre konsekvenser

Der er i nærværende dagsorden en sag på omkring Green Sport Facility, hvor der fokuseres på klima og energivenlige løsninger, som kan give mulige besparelser på driftsomkostninger fremadrettet.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, sundhed og kultur indstiller, at:

 1. Ansøgningen om etableringstilskud afvises.
 2. Såfremt ansøgningen afvises, indstilles det, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender optagelse af lån på kr. 495.000 igennem KommuneKredit.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med bemærkning om, at de opfordres til at søge renoveringspuljen for 2023.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

179. Proces mod certificering som Green Sport Facility

Udskriv

Sagstema

Drøftelse og beslutning om certificering som Green Sport Facility for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller fra år 2023.

Redegørelse

Green sport Facility er en certificering af haller, svømmehaller og idrætsanlæg som klima og miljøvenlig, som hører under restaurationsbranchens brand Green Key.

Thisted Kommune ønsker, igennem deres nuværende politikker, at sætte fokus på blandt den grønne omstilling.
I politikkerne beskrives en af målsætningerne:

Thisted Kommune er Danmarks førende inden for grønne energiløsninger. Det er til gavn for klimaet men også til gavn for erhverv og beskæftigelse og i respekt for lokale værdier.


Sundhed, Kultur og Fritid vil understøtte kommunens ambition på dette område igennem processen med certificering som Green Sport Facility.


Dette indebærer, at de kommunale og selvejende haller og svømmehaller løbende sætter fokus på 12 udvalgte kriterier, som danner baggrund for en certificering (Se bilag 1).

De overordnede kriterier er:

 1. Miljøledelse
 2. Kollegaer
 3. Gæsteinformation
 4. Vand
 5. Rengøring
 6. Affald
 7. Energi
 8. Fødevarer
 9. Specifikke faciliteter
 10. Udeområde
 11. Natur
 12. Administration og indkøb

På nuværende tidspunkt er der omkring 100 sportshaller i Danmark der er certificerede, og flere bliver løbende certificerede. I Thisted Kommune er Sydthy Svømme- og Kurbad den eneste certificerede Green Sport Facility.

Sundhed, Kultur og Fritid ønsker at opstarte en proces frem mod certificering af alle kommunale og selvejende haller og svømmehaller. Grundlaget for at opstarte processen tager udgangspunkt i de forventninger som Green Sport Facility opstiller, herunder:

 • Større besparelser i driften
 • Branding af hallen som klima og energivenlig
 • Være med til at påvirke brugernes adfærd til, at være mere energivenlig
 • Løbende sparring og dialog med andre haller i netværket omkring nye tiltag på området


Sundhed, Kultur og Fritid har forespurgt de selvejende haller i forhold til certificering af området, og i den forbindelse har Sundhed, Kultur og Fritid modtaget kommentarer omkring Green Sport Facility fra tre af de selvejende haller (se bilag 2, 3 og 4). 2 af hallerne støtter forslaget og den 3. udtrykker stor bekymring for certificeringen, da de forventer en større administrativ byrde samt tidsforbrug ved certificeringen for et meget lille udbytte, da den selvejende hal allerede i forvejen har fokus på eksempelvis energiforbruget og affaldssortering med baggrund i hallens egen interesse og økonomi.

I forbindelse med processen frem mod en certificering vurderes omfanget at være ca. 4 - 5 arbejdsdage, alt efter hallens størrelse fordelt som følger:

 • 2 dage med workshop, herunder introduktion til de 12 kriterier inkl. en fysisk gennemgang af en hal
 • 1/2 dag med gennemgang af eget anlæg efter aftale med Green Sport Facility
 • 1 dag med udarbejdelse af handleplaner for de konkrete indsatser i samarbejde med Green Sport Facility
 • 1/2 dag med workshop, med evt. tilknyttede medarbejdere til hallen (uddannelse)

Processen foreslås gennemført i løbet af år 2023, og skal efterfølgende være en kontinuerlig proces og fokusområde. Sundhed, Kultur og Fritid vil samtidig understøtte de kommunale og selvejende haller og svømmehaller i arbejdet med en klima og energivenlig drift af hallerne.

Sundhed, Kultur og Fritid fokuserer samtidig på, at de kommunale og selvejende haller og svømmehaller styrkes i kommunens ambition om grøn omstilling, hvor der fremadrettet kan opnås driftsbesparelser.

Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at binde samarbejdstilskuddet op på Green Sport Facility ordningen således at de kommunale og selvejende haller og svømmehaller kontinuerligt har fokus på klima og miljø fremadrettet. Samarbejdstilskuddet udbetales årligt til de 13 selvejende haller, i alt ca. 40.000 kr. pr. hal, for at indgå i et samarbejde med Thisted Kommune. Der er i dag ingen bindinger eller forpligtelser på samarbejdstilskuddet. Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at samarbejdstilskuddet fra 2023 og 2024 udbetales såfremt selvejende haller indgår i et samarbejde omkring klima og energivenlig drift via Green Sport Facility ordningen. Udgiften for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller vil fra 2024 være ca. 4.000 kr. årligt. Ordningen evalueres i år 2024 med henblik på at træffe beslutning om fortsættelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet et tilbud på omkostninger for gennemgang af haller og svømmehaller, workshop, medlem af ordning og løbende drøftelser i regi af Green Sport Facility for år 1. Det samlede beløb for året vil være ca. 90.000 kr. som foreslås finansieret af overførselsmidler fra år 2021 fra Fritid.

Fremadrettet fra 2024 vil medlemskabet for hallerne være ca. 4.000 kr. årligt, som de selvejende haller selv finansierer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Hvis de kommunale og selvejende haller og svømmehaller tiltræder ordningen, vil det understøtte Thisted Kommunes målsætning som klimavenlig kommune samt indirekte understøtte borgerne i klima- og miljøvenlig brug af faciliteter.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget - til orientering - den 1. december 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundhed, Kultur og Fritidsudvalget godkender:

 1. De Kommunale og Selvejende haller og svømmehaller påbegynder proces mod certificering som Green Sport Facility
 2. Engangsbeløbet til opstart på ca. 90.000 kr. finansieres af overførselsmidler fra år 2021 fra Fritid
 3. Samarbejdstilskuddet gøres afhængigt af deltagelsen i Green Sport Facility

Beslutning

Ad 1-3. Sagen udsættes, da udvalget ønsker svar fra alle haller samt deltagelse fra Green Sport Facility eller deltagelse heri.

Til toppen

180. Ansøgning om BørneTour 2023

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Thy Cykle Ring om sponsorat til BørneTour år 2023 i Thisted.

Redegørelse

Den 27. maj 2022 blev der afholdt BørneTour 2022 i Thisted midtby, hvor 95 børn i alderen 3-15 år og familier deltog i arrangementet arrangeret af Thisted Kommune, Thy Cykle Ring, Thisted By Handelsstand og Dansk Cykle Union. Formålet var at oplyse om og øge interessen for cykling generelt i Thisted Kommune.

Da arrangementet blev anset som en succes, ønsker Thy Cykle Ring at gentage dette i år 2023 i et samarbejde mellem kommunen og førnævnte aktører (se bilag 1).


Thy Cykle Ring oplyser i deres ansøgning, at kommunen primært ønskes som sponsor med et sponsorat og kommunal bistand op til arrangementet.

Arrangementet koster 35.000 kr., som er det beløb, som DCU opkræver for at være medarrangør, og Thy Cykle Ring ansøger derfor om 35.000 kr. til dækning af disse omkostninger (se bilag 2):

 • Udstyr til arrangementet.
 • Markedsføring af arrangementet.
 • Omkostninger i forhold til administration.

Den kommunale rolle udover sponsorat forventes at være:

 • Hjælpe i forhold til rute og afspærring.
 • Hjælp til markedsføring.
 • Praktisk hjælp på dagen.

Arrangementet forventes afholdt i maj/juni måned 2023.

Forløbet blev i 2022 understøttet af Børne- og Familieudvalget, hvor Fritidsafdelingen finansierede 25.000 kr., som det var blevet besluttet at sponsorere samtidig med understøttelse af en konsulent i processen op til og under arrangementet. Sundhed, Kultur og Fritid vurderer fortsat, at arrangementet bidrager til øget fokus på cykling og er et godt eksempel på samarbejde mellem Thisted By, foreningen og Thisted Kommune. Det vurderes samtidigt, at der skabes fokus på idræt og bevægelse igennem arrangementet, og at cykling i enten forening eller i det daglige er både klimavenligt og med til at understøtte børn og forældres fysiske aktivitet i hverdagen. Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler at støtte med 25.000 kr. i 2023, ligesom i 2022, finansieret af overførselsmidler år 2021 fra Fritid. Derudover vil Sundhed, Kultur og Fritid understøtte arrangementet i forhold til selve afholdelsen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for arrangementet er 35.000 kr.
Der forventes fra Børnetouren, at Thisted Kommune afsætter medarbejderressourcer op til og under arrangementet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

I forbindelse med løbet i Thisted By omkring torvet, forventes der at være afspærringer.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - til orientering - den 6. december2022

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundhed, Kultur og Fritidsudvalget godkender ansøgningen med 25.000 kr. fra overførselsmidler fra 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. december 2022, pkt. 150:

Orientering taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at det forventes, at Børnetour fremadrettet kan gennemføres uden kommunal tilskud.

Til toppen

181. Orientering om revidering af regler for medlemstilskud

Udskriv

Sagstema

Orientering om revidering af regler for medlemstilskud besluttet i folkeoplysningsudvalget

Redegørelse

På møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2022 blev det besluttet, at Sundhed, Kultur og Fritid skulle komme med oplæg til fremtidig struktur for udbetaling af medlemstilskud til foreningsaktiviteter, hvor der udover kontingent er en brugerbetaling pr. gang.

Baggrunden for dette er et ønske om i højere grad at sikre, at medlemstilskuddet til Thisted Kommunes foreninger fordeles til ”reelle” medlemmer og ikke turister eller besøgende, som har prøvet aktiviteten en eller et få tal gange, og dermed at de medlemmer, der udbetales tilskud for, lever op til de krav, der er opstillet i Foreningshåndbogen.

Der er specielt opstået tvivl om medlemmer i foreninger, med en forholdsvis høj brugerbetaling pr. gang. I disse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt medlemskabet bygger på et aktivt medlemskab, som det beskrives i Folkeoplysningslovens § 4 stk. 3.

Der er ikke et ønske om at der tages hensyn til medlemmernes bopælskommune. Det er altså udelukkende muligheden for i højere grad at sikre, at de medlemmer, som der kan søges medlemstilskud for, er aktive medlemmer i foreningen over en længere kontinuerlig periode.

På mødet den 27. oktober (se bilag 1 for dagsordenspunkt) blev folkeoplysningsudvalget præsenteret for to modeller:

 • Model 1 hvor der skulle foregå fremmøderegistrering for hver eneste aktivitetstime
  Dette betyder, at foreningerne hver gang skal registrere fremmøde for deltagere, hvor der er en brugerbetaling pr. gang og registrere samtlige aktivitetstimer på medlemsniveau.
 • Model 2 max brugerbetaling hvis der ønskes medlemstilskud

Der gives ikke medlemstilskud til foreningsaktiviteter, hvor der er en brugerbetaling, som overstiger 40 kr. pr. gang.

Modellerne blev gennemgået på mødet inkl. fordele og ulemper.

Det blev på mødet besluttet, at model 2 afprøves og at modellen skulle evalueres i efteråret 2024 i folkeoplysningsudvalget.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Modellen vurderes til at kunne indeholdes i nuværende budgetter.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

182. Lukket punkt: Revision

Til toppen

183. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen