08. jun 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

105. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

106. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

107. Orientering om vandfacilitetsanalyse og drøftelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultater af analyse af svømme- og vandkulturområdet i Thisted Kommune og beslutning om næste skridt.

Redegørelse

Historik

I december 2021 besluttede Børne- og Familieudvalget, at igangsætte en analyse af svømme- og vandkulturområdet i Thisted Kommune. Baggrunden er, at Thisted Svømmeklub den 25. september 2020 ansøgte Børne- og Familieudvalget om økonomisk støtte til dækning af konsulentomkostninger til udarbejdelsen af en forundersøgelse omkring muligheden for at etablere et udendørs 50 meter bassin ved Thyhallen. Børne- og Familieudvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med projektet i samarbejde med Thisted Svømmeklub. I forlængelse af svømmeklubbens ansøgning og efterfølgende dialog med Thisted Svømmeklub besluttede Børne- og Familieforvaltningen, at der skulle udarbejdes en analyse af svømmefaciliteter i Thisted Kommune. På den baggrund blev der indgået en aftale med Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at udføre en analyse af vandfaciliteterne i Thisted Kommune.

Formål med analysen og dataindsamling

Formålet med analysen er at få overblik over svømmeområdet i Thisted Kommune med fokus på borgersammensætning, svømmevaner, faciliteter, brug/booking og brugeroplevelse. Ligeledes er formålet at afdække lokale potentialer i Thisted Kommunes eksisterende og evt. fremtidige faciliteter samt undersøge behovet for en ny incitamentsmodel.

Idan har for at belyse ovenstående indsamlet data fra december 2021 til marts 2022. Der er foretaget en analyse af eksisterende data, herunder bookingdata. Idan har besøgt alle anlæg og der er lavet interviews med ledere/halinspektører i anlæggene. Brugere er ligeledes interviewet. Desuden er der foretaget en manuel optælling af aktivitet i Thy Hallen i uge 6 og uge 8. Analysens resultater blev fremlagt for alle interesserede, herunder foreninger og haller, på en workshop den 5. april 2022. Alle anlæggene modtog, forud for mødet, de indleverede data og har haft mulighed for at præcisere og faktatjekke data. Alle aktører på workshoppen har haft mulighed for at give feedback og komme med input. Analysen bygger således på solide data og en inddragende proces.

Scenarier på baggrund af analysen

Med afsæt i analyse og input har Idan opstillet scenarier, som kan indgå i den fremtidige udvikling af vandfaciliteter i Thisted Kommune.

Scenarierne er samlet i tre spor:

 • Drift af svømmeanlæg / svømmeanlæggenes brug
 • Økonomiske incitamenter
 • Perspektiver for nye svømmefaciliteter

Scenarierne udfoldes kort herunder og kan læses i sin fulde længe i rapporten.

Drift af svømmeanlæg/svømmeanlæggets brug:

Analysen af svømmehalsfaciliteterne viser, at sammenlignet med landsgennemsnittet, er der god facilitetsdækning i Thisted Kommune. Andelen af svømmere i Thisted Kommune er gennemsnitlig, men der er færre foreningssvømmere. Analysen viser også, at der er forskel på anlæggenes brug, når det gælder omfanget af bookinger, og at der i alle anlæg er potentiale for flere timer med aktivitet. Desuden viser undersøgelsen af den faktiske benyttelse af Thy Hallen, at der i store dele af åbningstiden er relativt få brugere. Den gennemsnitlige svømmedeltagelse, god facilitetsdækning og relativt lave bookingprocent gør, at det ifølge Idan burde være muligt at have flere aktivitetstimer og opfylde arrangørernes og borgeres behov for vandtid.

Som input til hvordan benyttelsen af de fire eksisterende anlæg kan øges peger Idan på en række mulige indsatser:

 • Ansættelse af medarbejder med ansvar for aktiviteterne kan øge aktiviteterne. Det kan være en medarbejder, der arbejder på tværs af anlæg og med tilknytning til de organiserede brugere, f.eks. foreninger. Fokus i aktivitetsudviklingen kan med fordel være på at sikre en bred palette af aktiviteter til folk i forskellige aldersgrupper og erfaring med aktiviteter i vand.
 • I de større kommunale svømmeanlæg, særligt i Thy Hallen, er der potentiale for at have flere forskellige organiseringsregi samlet på samme tid (f.eks. foreninger og offentlig svømning).
 • Der er et potentiale i at betragte anlæggene som en helhed, der tilsammen kan sikre et bredt udbud af tilbud. De fire anlæg kan i den henseende betragtes som forskellige former for tilbud, som det fremadrettet kan være relevant at betone endnu mere. Dette kan også kaldes "svømmehalsprofiler".
 • For de selvejende er der potentiale i at arbejde med at fremme den offentlige svømning, mens der i de to store kommunale haller er potentiale for at arbejde mere med at tiltrække familier og flere aldersgrupper samt flere hold på tværs af aldersgrupper.

For at kunne følge udviklingen fremover anbefaler Idan desuden en mere systematiseret tilgang til brugen af data i forhold til antallet af solgte billetter, booking timer (fordelt på organiseringsregi) samt økonomiske nøgletal. Et sådan overblik over status i de fire svømmeanlæg kan bruges i den løbende tilpasning af drift, aktiviteter og programmer i anlæggene fremover.

Økonomiske incitamenter:

Analysen, som har afsæt i isolerede økonomiske incitamenter, viser, at der er blandede økonomiske incitamenter for anlæggene, hvilket beror på deres ejerform. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at se på, hvordan der i anlæggene kan skabes sammenhæng mellem anlæggenes brug og deres tilskud.

Selvejende anlæg:

Det er relevant at se på aftalerne, der fastsætter tilskuddene for foreninger og folkeskolers brug af anlæggene. Det kan overvejes, om tilskuddet er det rette.
Det er også relevant at forholde sig til forholdet mellem offentlig åbningstid og foreningstid/udlejning. Som det er nu, skal der være mange brugere i den offentlige åbningstid, før det giver samme indtægt som udlejning af en time til en forening. Det kan have den betydning, at der er få timer med offentlig åbent.

Kommunale anlæg:

De kommunale svømmeanlæg modtager driftstilskud fra kommunen, som giver foreninger og folkeskoler ret til at bruge anlægget. Dette betyder at anlægget ikke har økonomisk incitament for forenings- og folkeskolesvømning, fordi det tager tid fra anden udlejning eller offentlig åbningstid, hvor hallen genererer indtægter.

Perspektiver for nye svømmefaciliteter:

I forhold til etablering af eventuelle nye faciliteter udfolder Idan to scenarier.

Varmtvandsbassin i Thy Hallen:

Der findes i Thy Hallen allerede et varmtvandsbassin (terapibassin), men placeringen af det nye Center for Sundhed kan gøre det relevant at opprioritere denne dimension. Blandt andet fordi, at der kommer markant flere borgere over 70 år frem til 2035, og der vil formentlig komme et øget behov for forskellige former for behandlingsforløb i varmtvandsbassiner. Et ekstra bassin vil kunne imødekomme øget efterspørgsel og brug i sundhedsøjemed. Et varmtvandsbassin vil også kunne etableres, så det giver mulighed for mere wellness-orienterede tilbud og målrettes familier med mindre børn, som kræver varme bassiner.

50 meter bassin i Thy Hallen:

Denne undersøgelse er blandt andet foranlediget af et ønske fra Thisted Svømmeklub om et 50 meter bassin i Thy Hallen. Idan anslår, at der aktuelt er op til 60-80 elitemedlemmer, som har behov for et 50 meter bassin. Idan udfolder hvordan et 50 meter bassin, alt efter hvordan det etableres, kan komme flere brugere til gavn. Social, Sundhed og Kultur bemærker, at der med de nuværende faciliteter er et uudnyttet potentiale for mere vandtid til skoler, foreninger og offentlige brugere. Gruppen af elitesvømmere er lille i forhold til udgifterne til etablering og efterfølgende drift af et 50 meter bassin. Social, Sundhed og Kultur anbefaler derfor, at der undersøges andre muligheder for at understøtte talent- og elitesvømmere i Thisted Kommune.

Social, Sundhed og Kultur foreslår på baggrund af analysen, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tager på inspirationstur i forhold til fremtidens samlede fritidsområde og besøger DGI-huset i Vejle og Vejen Idrætscenter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Orienteringen og rapport tages til efterretning.
 2. Det afdækkes hvordan Thisted Kommune bedst understøtter elitesvømmerne inden for de nuværende rammer og gennem samarbejder.
 3. Der arbejdes videre med at belyse muligheder for varmtvand bassin i relation til Center for Sundhed.
 4. Der udarbejdes et udkast til nye incitamentsmodeller.
 5. Der arbejdes videre med at afdække potentialer og udfordringer ved profilering af de forskellige svømmehaller, også kaldet "svømmehalsprofiler".

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt med bemærkning om, at mulighederne også skal ses i relation til de nuværende rammer bredt set i kommunen.

Ad 4-5. Godkendt.

Til toppen

108. Sundhedsindsatser 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om nye Sundhedsindsatser 2022

Redegørelse

Social, Sundhed og Kultur orienterede i april 2022 om resultaterne af den nye Sundhedsprofilundersøgelse. I april orienterede Social, Sundhed og Kultur desuden om de nuværende sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i Thisted Kommune, samt organiseringen heraf.

Som tidligere præsenteret viser Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 helt overordnet, at borgernes sundhed er udfordret:

 • Ensomheden stiger
 • Den social ulighed er vokset
 • Borgernes sundhedsvaner udvikler sig i retning af mere inaktivitet, højere vægt og dårlig mental sundhed
 • Rygning ligger fortsat højere end regionsgennemsnittet

Derudover betyder den demografiske udvikling med flere ældre, reduktionen i arbejdskraft og flere kronisk syge, at velfærdsydelserne kommer mere under pres i årene der kommer. Borgernes sundhedstilstand og de demografiske udfordringer nødvendiggør flere forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Udfordringen er, at de sundhedsparametre som sundhedsprofilen indeholder, sjældent kan eller bør tilgås isoleret.

Med afsæt i Sundhedsprofilerne, ønsket om en opprioritering af sundhedsområdet og synliggørelse af synergierne mellem Sundhed, Kultur og Fritid, arbejdes der nu og frem mod årsskiftet med udvikling af 4 nye, helhedsorienterede indsatser.

Indsatserne skal inspirere, motivere og udfordre alle borgere til at udfolde og udvikle sig hele livet, ved at tage hånd om eget liv og på den måde realisere det ønskede gode liv, individuelt og i samspil med andre.

I bilaget findes en oversigt over de fire indsatsers formål, målgruppe og faglige tilgang. Indsatserne adresserer temaerne fra Sundhedsprofilen, i særdeleshed social ulighed i sundhed, sundhedsvaner, ensomhed og mental sundhed.

Evaluering af indsatserne vil ske løbende og indgå i arbejdet med strategien på området.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne kan afholdes inden for eget budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

109. Opsigelse af reklamesponsorerede biblioteksposer og bogmærker

Udskriv

Sagstema

Biblioteket i Thy ønsker at opsige reklamesponsorerede poser og bogbogmærker.

Redegørelse

Biblioteket i Thy har siden 2001 fået leveret reklamesponsorerede plastikposer og siden 2006 tilsvarende bogmærker.

Det er firmaet DBR – Dansk Biblioteks Reklame, der står for leveringen af poser og bogmærker, og disse aftaler har været en del af mange folkebibliotekers bibliotekstilbud.

Plastikposerne og bogmærkerne får biblioteket gratis mod, at hovedsagligt lokale firmaer får reklameplads. Det er DBR, der står for alle aftaler omkring reklamerne, og biblioteket har derfor ingen rolle i forhandlinger, priser, placering osv. Det er derfor DBR der har al kontakt med de firmaer, der vælger at indgå reklameaftale med DBR.

Aftalerne er indgået mellem Biblioteket i Thy og med DBR – Dansk Biblioteks Reklame.

Den 02.10.2001 er aftalen vedr. biblioteksposer indgået jf. bilag 1.

Den 28.02.2006 er aftalen vedr. bogmærker indgået jf. bilag 2.

Begge aftaler er fortsat efter kommunesammenlægningen i 2007.

Af samarbejdsaftalen vedr. biblioteksposer står der, at: ”Samarbejdsaftalen er uopsigelig i 5 år at regne fra aftalens indgåelse. Aftalen forlænges løbende yderligere med en 5-årig periode, medmindre biblioteket senest 6 måneder inden en 5-års periode udløber opsiger aftalen til ophør pr. udløb.” jf. aftalen på bilag 1.

Aftalernes formulering og bindingsperiode er ens i begge aftaler, bortset fra aftalens opsigelsesvarsel som i aftalen omkring poserne er på 6 måneder, mens den i aftalen, vedr. bogmærker er på 3 måneder.

Dog fremgår det også af begge samarbejdsaftaler, at ”Aftalen kan dog opsiges […..] såfremt kommunalbestyrelsen eller et tilsvarende kommunalt organ, i den kommune, hvor biblioteket er beliggende, træffer beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklamefinansierede biblioteksposer/bogmærker.” jf. aftalerne på bilag 1 og 2.

Biblioteket i Thy ønsker at opsige aftalen da:

 • Der opleves at være ressourcespild, da der er mere materiale end der er behov for. Når nye reklameperioder tegnes af virksomhederne og DBR, er biblioteket forpligtet til at bortskaffe det eksisterende materiale og erstatte det med nyt.
 • Der ved lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven af 28. januar 2020 er indført et forbud mod udlevering af gratis poser, hvor biblioteker dog alene er omfattet af forbuddet, såfremt der forekommer salg.
  Biblioteket har på denne baggrund allerede ændret praksis mod en mere bæredygtig løsning. Således hænger plastikposerne ikke længere til fri afbenyttelse og biblioteket tilbyder køb af en genbrugspose i stof med KulturRummets eget logo på indenfor betjent åbningstid.
 • Biblioteket må ikke, ifølge aftalen, modtage andre reklamesponsorerede bogmærker, og er forpligtet til at have de reklamefinansierede bogmærker stående fremme. Derudover skal bogmærkerne stå fast ved udlånsmaskinen - altså på bestemte steder på bibliotekerne.

Konsekvensen ved opsigelse af aftalen vedr. biblioteksposer vil være, at Biblioteket ikke vil tilbyde køb af plastikposer i fremtiden. Da biblioteket allerede i dag tilbyder køb af genbrugsstofposer, vurderes det, at det ikke vil opleves som en større serviceforringelse.

Konsekvensen ved opsigelsen af aftalen vedr. bogmærker vil være, at biblioteket ikke længere tilbyder gratis reklamefinansierede bogmærker. KulturRummet ønsker i stedet at benytte sig af de formidlingskanaler og produkter, de allerede har; blandt andet KulturRummets sæsonprogram og foldere mm.

Social, Sundhed og Kultur har vedhæftet et opsigelsesbrev i bilag 3. Derudover skal Social, Sundhed og Kultur gøre opmærksom på, at begge aftaler indeholder en forpligtelse til at opbruge allerede leverede poser og bogmærker på opsigelsestidspunktet. Såfremt DBR er påbegyndt salg af annoncer til en ny leverance, er biblioteket endvidere forpligtet til at aftage og forbruge denne sidste leverance.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven LOV nr. 61 af 28. januar 2020.

Samarbejdsaftalen vedr. biblioteksposer indgået d. 02.10.2001.

Samarbejdsaftalen vedr. bogmærker indgået d. 28.02.2006.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen for både biblioteksposer og bogmærker er indgået vederlagsfrit.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 08. juni 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Biblioteket i Thy går bort fra reklamefinansierede plastikposer og bogmærker.
 2. Udvalget godkender opsigelsen af begge samarbejdsaftaler med Dansk Biblioteks Reklame.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

110. Filmklubben Thy ansøger om tilskud til sæson 2022-2023

Udskriv

Sagstema

Filmklubben Thy ansøger om 10.000 kr. i tilskud til sæson 2022-2023.

Redegørelse

Filmklubben Thy blev startet i 1981 og viser sine film i biografen i Thisted. En filmsæson består af 12 film og til den kommende sæson 2022-2023 ansøger foreningen om 10.000 kr. i tilskud. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.

Filmklubben er en forening, som arbejder for at præsentere anderledes og alsidige film, hvor bestyrelsen udvælger kunstneriske film, der uden klubbens tilstedeværelse ikke ville komme til egnen. For at se film i klubbens regi skal man købe et sæsonkort og dermed blive medlem af foreningen. Det er vigtigt for foreningen, at sæsonkortet har en rimelig pris, idet foreningen betragter sine film som kulturelle arrangementer og derfor lægger vægt på alle kan være med.

Foreningen havde præ Corona ca. 225 medlemmer med god aldersspredning, men befinder sig nu i en situation, hvor medlemmerne hovedsageligt udgør det ældre publikum. I sæsonen 2021-2022 har der været 187 alm. medlemmer og et studiemedlem (jf. bilag 1, side 3). Derfor vil foreningen i den kommende sæson gennem forskellige initiativer gerne generobre det yngre publikum.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Filmklubben Thys aktiviteter igennem 40 år har været med til at skabe en bredde i filmtilbuddene i Thisted Kommune samt understøtter mangfoldigheden i kulturlivet. Endvidere er det positivt, at foreningen er opmærksom på, at kigge på målrettede indsatser mod det yngre publikum. På denne baggrund anbefaler Social, Sundhed og Kultur at støtte foreningens sæson i 2022-2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 10.000 kr. til den kommende sæson.

Regnskabet for sæsonen 2021-2022 udviser indtægter for ca. 80.000 kr., udgifter for ca. 100.000 kr. samt et driftsunderskud på 22.402 kr. Regnskabet er vedhæftet i bilag 1 på side 3.

Filmklubben Thy har pr. marts 2022 en egenkapital på 71.870 kr.

Filmklubben Thy har i sæsonen 2014-2015 for første gang modtaget en kommunal støtte på 15.000 kr. og sidst i sæsonen 2016-2017 på 10.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler at imødekomme ansøgningen på 10.000 kr. fra de frie kulturmidler for 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at støtte Filmklubben Thy med 10.000 kr. i sæsonen 2022-2023.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

111. Orientering om opdateringen af udstillingen i Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Orientering om opdatering af udstillingen i Besøgscenter Østerild og dialogmøde med interessenter.

Redegørelse

Besøgscenter Østerild udarbejdede i efteråret 2020 en ny strategi for perioden 2021-2025, jf. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. december 2020 pkt. 175. Heri blev det beskrevet, at der hvert år skulle være bestemte fokusområder. Det første fokusområde er den indendørs udstilling i Besøgscenter Østerild. Der blev i foråret 2021 udarbejdet en projektering for den fremtidige udstilling, som efterfølgende blev sendt til forskellige nationale og lokale fonde og puljer. Der blev i alt ansøgt om et beløb på ca. 3,9 mio. kr. Spar Nord Fonden vendte i oktober 2021 positivt tilbage med en donation på 300.000 kr., mens Færchfonden i maj 2022 vendte positivt tilbage med en donation på 100.000 kr. Der ventes fortsat på svar fra Novo Nordisk Fonden.

Det er meningen, at Besøgscenter Østerilds fremtidige udstilling skal have et højt formidlingsmæssigt niveau, hvor gæsterne skal tage aktiv del i udstillingen. Det er tanken, at der skal være en høj grad af interaktive og fysiske installationer, som gæsterne kan gå på opdagelse i, og som afspejler det højteknologiske arbejde, som foregår i Testcenter Østerild.

Ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 9. juni 2021 blev det besluttet, at der skulle skabes kontakt til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Vestas og Siemens Gamesa, som alle tre er interessenter ved Besøgscenter Østerild og er repræsenteret i formidlingsgruppen omkring besøgscentret. Kontakten skulle munde ud i et dialogmøde om den fremadrettede formidlingsindsats og økonomien herved. Det blev efterfølgende sendt en forespørgsel til de tre interessenter, og et møde blev fastsat til november 2021, men blev sidenhen flyttet til marts 2022.

På dialogmødet i marts 2022 blev det blandt andet drøftet, hvordan STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) i fremtiden kunne få et større fokus i den fremtidige formidling i Besøgscenter Østerild. Det blev ligeledes drøftet, hvordan en fremtidig udstilling i Besøgscenter Østerild kunne tage sig ud. Et ønske er, at en fremtidig udstilling skal være mere dynamisk, hvor gæsterne i højere grad kan interagere med udstillingen og dermed selv komme i spil.

Et centralt emne for dialogmødet var diskussionen af, hvad der kan gøres på kort og langt sigt. Det blev drøftet, hvordan der på kort sigt frem mod sommerferien 2022 kunne ske en mindre opdatering af den nuværende udstilling, så den fremstår med rette fakta og informationer om testcentret og de nuværende vindmøller. Det blev besluttet, at der i fællesskab arbejdes frem mod, at udstillingen er faktaopdateret inden sommerferien.

Ligeledes blev det besluttet, at der stiles mod et nyt fælles projekt, som indbefatter en ny udstilling og et nyt indbydende udendørsområde. Hertil skal der udarbejdes en totalplan for hele besøgscentret, hvor det er beskrevet, hvad de forskellige områder skal indeholde. Der skal ligeledes være en skarp økonomisk plan for arbejdet med en ny udstilling og et nyt udendørsområde. Økonomien skal være realistisk og skal afspejle det formidlingsmæssige niveau, der stiles efter. Økonomien til projektet skal hovedsageligt findes gennem fundraising, og fondssøgningsarbejdet skal derfor have en central plads i udviklingen af de nye formidlingsmæssige tiltag. Ved manglende økonomiske midler fordeles dette mellem hovedinteressenterne.

Det blev besluttet, at der skal laves et oplæg til en længere proces for formidlingsindsatsen. Denne skal være klar umiddelbart før 10-års jubilæet i oktober 2022. I samme ombæring mødes dagens mødedeltagere igen til et opfølgende dialogmøde, hvor Naturstyrelsen også inviteres med. Det forestående dialogmøde vil derfor bestå af repræsentanter fra Thisted Kommune, Vestas, Siemens Gamesa, DTU og Naturstyrelsen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der arbejdes ud fra et budget for den fremtidige udstilling på ca. 3,9 mio. kr., hvorfor der fortsat mangler en finansiering på ca. 3,5 mio. kr. Denne forventes indhentet gennem fondsmidler eller gennem private bidragsydere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

112. Officielle medlemstal fra idrætsforeningerne 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om de officielle medlemstal i idrætsforeninger i Thisted Kommune 2021.

Redegørelse

Via det centrale foreningsregister registrerer idrætsforeningerne hvert år deres medlemmer. Medlemstallene offentliggøres hvert år på www.medlemstal.dk. Det giver mulighed for at følge medlemsudviklingen på kommuneniveau samt i de enkelte foreninger og idrætsgrene.

I Thisted Kommune er der i 2021 registreret 20.807 medlemmer, hvilket er en fremgang på 4,68 % i antal medlemmer fra 2020 til 2021. Dette på trods af udfordringer med Corona og diverse restriktioner som følge heraf. Statistik er vedhæftet som bilag. Stigningen i antallet af medlemmer i foreningerne i Thisted Kommune gør, at medlemstallet nu ligger på niveau med 2017 på trods af, at der er i 2021 er 636 færre indbyggere i Thisted Kommune.

På landsplan har stigningen kun været på 0,95 % i antal medlemmer fra 2020 til 2021.

Om den samme stigning gør sig gældende ved aftenskolerne og de idebetonede foreninger findes der ikke samlede tal på.

I kommunen har idrætsforeningerne formået at få tilgang af medlemmer i alle aldersgrupper. De 13-18-årige medlemmer er nu på niveau med antallet tilbage i 2015, og hos 60+ medlemmerne ser vi en fremgang, der viser, at medlemstallet er højere, end det har været i alle de år, medlemstallene har været offentliggjort (første gang i 2012).

De 0-12-årige og de 25-59-årige medlemmer er ikke helt tilbage på samme niveau i foreningerne som før Corona.

Der har været varierende restriktioner i de forskellige idrætter, og mange indendørs idrætter har været hårdt ramt af skiftende restriktioner og nedlukninger, mens de udendørs idrætter har haft det nemmere, og der har været bedre muligheder for at gennemføre deres aktiviteter.

Fodbold, gymnastik og fitness er stadig de største idrætter i kommunen, men flere udendørs idrætter har haft fremgang i antallet af medlemmer i 2021. Golf overhalede i 2021 svømning og blev hermed den 4. største idræt i kommunen efterfulgt af vandski (herunder wakeboard), som tidligere ikke har været i top-15 over de største idrætter i kommunen. (se bilag)

Flere foreninger har haft enten stor nedgang eller fremgang i antallet af medlemmer fra 2020 til 2021. Fælles for mange foreninger ses det, at hvis det har været muligt at gennemføre aktiviteter udendørs, har det været nemmere at beholde sine medlemmer eller have medlemsfremgang.

Et særligt fokus kan rettes mod håndbold, der gennem de seneste år har haft nedgang i medlemstallet. De er faldet fra 1489 i 2017 til 1023 i 2021. (se bilag) Det kræver et særligt fokus fra klubberne, og er også et opmærksomhedspunkt fra forvaltningen. Der arbejdes i fællesskab på at få vendt udviklingen.

Overordnet må det konkluderes, at Thisted Kommunes idrætsforeninger står stærkt, og der er et rigtig godt udgangspunkt for den videre udvikling og samarbejde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 23. maj 2022, pkt. 26:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 23. maj 2022:
Preben Dahlgaard (V), Ida Pedersen (A), Dan Kirk og Per Skovmose (C)

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

113. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen