06. apr 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

64. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

66. Regnskab 2021 for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2021 for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Desuden forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Indledningsvis bemærkes, at regnskabet og redegørelser i denne sagsfremstilling vises i den nye udvalgsstruktur, da eventuelle tiltag omkring afvigelser i 2021 skal håndteres i det nye udvalg.

Regnskab 2021 for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et samlet budget på 317,2 mio. kr. og et samlet forbrug på 318,2 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et merforbrug på 1,0mio. kr.

Områder med mindreforbrug var Kultur området med 2,9 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på Fritids området med 2,4 mio. kr., Sundheds området med 0,9 mio. kr. og Trænings området med 0,7 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelser på de enkelte aktivitetsområder fremgår nedenfor:

SUNDHED:

Nettoforbruget blev 0,9 mio. kr. større end budgetteret.

Nettotallet dækker over et merforbrug på Tandplejen på 1 mio. kr. Dette består af et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje, hvilket skyldes indkøb af 2 nye units. Derudover er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på CTN-budgettet. Dette skyldes, at CTN sender fakturaer for nedbringelse af ventelister, mens bevillingen hertil blev givet i perioden 2014-2017. Der er et merforbrug på Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) på 0,3 mio. kr. I modsat retning trak et mindreforbrug på Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr. og på Sundhed og Kvalitet på 0,3 mio. kr.

TRÆNING:

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. større end budgetteret.

Nettotallet dækker over et merforbrug på midlertidige botilbud og vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi. I modsat retning har der været et mindreforbrug på kronikerområdet, grundet forsinkelse på ansættelse af både brobygger og en ekstra kronikerterapeut.

KULTUR:

Nettoforbruget blev 2,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på Kulturrummet på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på Kulturelle tilskud på 1,5 mio. kr.

I modsat retning trak et merforbrug på Doverodde Købmandsgård på 0,4 mio. kr. og på Teatre på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget i Kulturrummet dækker hovedsagelig over reserveret beløb til flytning af Hanstholm Bibliotek på 0,5 mio. kr., forskønnelse af Christiansgave på 0,26 mio. kr. samt udsatte køb af materialer til udlån på Biblioteket på 0,3 mio. kr.

FRITID:

Nettoforbruget blev 2,4 mio. kr. større end budgetteret.

Nettomerforbruget dækker over et merforbrug på 3,0 mio. kr. på 2 af 3 kommunale haller.

De kommunale hallers merforbrug skyldes manglende indtægter i forbindelse med Covid-19.

De resterende afvigelser skyldes flere poster, dog primært et mindreforbrug på tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og kommunale klubhuse.

Redegørelser for over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 29. marts 2022 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2021-regnskabets overskud og underskud til 2022. Sagen følger, med få undtagelser, kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et underskud på 1,0 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 % af sit budget og inden for det enkelte aktivitetsområde. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 %.

Regnskabsresultatet for 2021 betyder, at i alt 1 budgetansvarlig, inden for udvalgets område, har skullet redegøre for underskud over 5 %, mens 1 budgetansvarlig har skullet redegøre for overskud over 5 %.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Område-MED for Sundhed, Kultur og Fritid den 15. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

67. Anmodning fra Museum Thy om underskudsgaranti

Udskriv

Sagstema

Museum Thy anmoder om en revideret erklæring for underskudsgaranti i forbindelse med ændring i beløbsrammen for arbejdet med Nyt Thisted Museum.

Redegørelse

I oktober 2018 godkendte Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

 1. Kommunalbestyrelsen har til hensigt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 afsættes samlet set 5 mio. kr. til Nyt Museum Thy i 2020. De 3,5 mio. kr. øremærkes til anlægsarbejde i selve Jernbanegade.
 2. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at vurdere en underskudsgaranti i forbindelse med budgetlægningen for 2020.
 3. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at øge driftstilskuddet til Museum Thy med 750.000 kr. i 2021, 850.000 kr. i 2022 og ender på 925.000 kr. i 2023 og frem, og at finansieringen af det øgede driftstilskud afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Museum Thy fremsendte i maj 2021 et brev med status på arbejdet med realiseringen af Nyt Thisted Museum. Af brevet fremgik det, at budgettet skulle justeres med 6,7 mio. kr. i merudgifter i forhold til det oprindelig budget fra 2018. Museet anmodede Thisted Kommune om en fornyet tilkendegivelse af kommunens bevilligede støtte og underskudsgaranti på baggrund af projektets daværende status. Anmodningen blev imødekommet af Thisted Kommune.

Den 11. marts 2022 har Thisted Kommune modtaget et brev med status på Nyt Thisted Museum. Bygningsdelen har været sendt i licitationsudbud, og tilbuddene af primo 2022 viste difference fra det oprindelige budget på 4,2 mio. kr. Museum Thy vil selv finansiere merudgiften ved en ansøgning til fonden om en tillægsbevilling på 3 mio. kr., og ved at Museum Thy laver optagelse af lån op til et tilsvarende beløb. Herved vil Museum Thy opnå en buffer på 1,8 mio. kr. til ekstra uforudsete udgifter, såfremt det bliver nødvendigt. Der er sket en stigning i den oprindelige beløbsramme på 49,5 mio. kr. til en beløbsramme på 62,2 mio. kr.

I Museum Thys henvendelse beder de om tilkendegivelse fra Thisted Kommune om, at Thisted Kommune fortsat vil stille underskudsgaranti for arbejdet med Nyt Thisted Museum til trods for en ændret beløbsramme. I og med, at Museum Thy har haft bygningsdelen i licitationsudbud, kendes den samlede udgift til opførslen af Nyt Thisted Museum.

På baggrund af ovenstående anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at der nu fastsættes et maksimum for underskudsgarantien jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i 2018. Anbefalingen er, at Thisted Kommune stiller underskudsgaranti på 10 mio. kr., hvilket udgør ca. 16 % af den samlede beløbsramme på 62,2 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Stigningen fra 49,5 mio. kr. til 62,2 mio. kr. i beløbsrammen for Museum Thy fører ikke til merudgifter for Thisted Kommune, da Museum Thy selv afholder merudgifter.

Eventuelle udgifter udover 62,2 mio. kr. og op til 72,2 mio. kr. vil via underskudsgarantien skulle dækkes af Thisted Kommune. Center for Økonomi og Løn har fået oplyst, at det er Museum Thy, der har ansvaret for byggeriet. Eventuel udløsning af kommunens underskudsgaranti vil hermed bero på museets budgetoverholdelse, herunder evne og vilje til f.eks. at nedskalere byggeriet i tilfælde af f.eks. prisstigninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen imødekommer Museum Thys anmodning om en revideret erklæring for underskudsgaranti som følge af den ændrede beløbsramme.
 2. Kommunalbestyrelsen godkender underskudsgarantien på 10 mio. kr. for Nyt Thisted Museum.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at procedure for underskudsdækning følges.

Beslutning

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

68. Status på Center for Sundhed

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om Center for Sundhed. Byggeriet er påbegyndt i marts 2022.

Redegørelse

Anden etape af det store byggeri ved Thyhallen er netop påbegyndt. I anden etape bygges Center for Sundhed.

Center for Sundhed bygges i tilknytning til Thyhallen. Formålet hermed er, at knytte direkte forbindelse mellem kommunens sundhedstilbud samt idræts- og foreningslivet, således at resultater, afledt af fælles indsatser, udmønter sig i blivende livstilsændringer og borgernes tilknytning til fællesskab omkring motion i foreningsregi.

Efter Kommunalbestyrelsen traf beslutning om et nyt Center for Sundhed i forbindelse med revitaliseringen af Thyhallen i maj 2017, har der bl.a. været afholdt borgermøder og workshops, hvor borgere, politikere, nøglemedarbejdere og brugere kunne komme med input. I 2018 blev et omfattende arbejde udført, med henblik på at analysere de 27 sundhedstilbud for at beskrive og kortlægge sammenhængene mellem kommunale tilbud og foreningstilbud.

Center for Sundhed bliver hjemsted for 27 kommunale sundhedstilbud. Det drejer sig bl.a. om kronikerforløb, sundhedssamtaler, livsstilshold, misbrugsbehandling, dagbehandling, psykologibehandling, sorggruppe mm.

Der etableres:

 • Lokaler og træningsfaciliteter til kommunens Træning og Rehabilitering (ambulant genoptræning, patientrettet forebyggelse og beskæftigelsesrettet træning).
 • Faciliteter til øvrige kommunale sundhedstilbud
 • Arbejdspladser til kommunale sundhedsmedarbejdere og forebyggende sygeplejersker
 • Faciliteter til Sundhedsplejen/PPR, målrettet aktiviteter for børn
 • Faciliteter til Jobcentret
 • Faciliteter til en del af misbrugsrådgivning- og behandling
 • Kontor- og sekretariatsfaciliteter til rådighed for foreninger, frivillige mv.

Center for Sundhed forventes at stå færdigt ultimo 2023.

Skitser over byggeriet er vedlagt som bilag. Der foretages stadig tilrettelser og optimeringer af disse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

69. Orientering om det tværsektorielle samarbejde

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om det tværsektorielle arbejde, herunder sundhedsaftalen og organiseringen omkring.

Redegørelse

Kommuner og regioner er jf. kapitel 62 i Sundhedsloven forpligtet til at samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Jf. § 205 er det fastlagt, at hver region skal udarbejde en Sundhedsaftale, som indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Sundhedsaftalen skal fastsætte rammer og målsætninger for samarbejdet. Den nuværende Sundhedsaftale er gældende for perioden 2019-2023. Den fælles politiske vision for den nordjyske Sundhedsaftale er, at: "Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem." Visionen skal realiseres gennem arbejdet med fem fastsatte pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktiv samarbejdspartner
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Sundhedsaftalen består af to dele:

 • Sundhedsaftalen - Sammen om sundhed
 • Den Tværsektorielle Grundaftale

Sundhedsaftalen skaber de politiske rammer for, at styrke samarbejdet om sundheden. Den Tværsektorielle Grundaftale består af 36 samarbejdsaftaler, der fastlægger hvordan samarbejdet skal foregå omkring forskellige borger/patientforløb. Samarbejdsaftalerne beskriver hhv. den regionale opgave, den kommunale opgave og praksissektorens opgaver, eksempelvis forløbsprogram for børn, unge og gravide med overvægt, indlæggelse og udskrivning, KOL osv. Den Tværsektorielle Grundaftale revideres frem mod udgangen af 2023.

Organiseringen omkring sundhedsaftalen er ligeledes lovbestemt. Der skal være et Sundhedskoordinationsudvalg, som har det politiske ansvar og et Praksisplanudvalg med ansvar for koordination med praksissektoren. Afslutningsvis skal der være et strategisk sundhedsforum bestående af direktører.

Organiseringen af arbejdet med den nordjyske Sundhedsaftale består af en politisk organisering og en administrativ organisering.

Den politiske organisering består af henholdsvis Sundhedskoordinationsudvalget (jf. Sundhedsloven) og fire politiske klynger, Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev), Midt (Aalborg og Jammerbugt), Syd (Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord) og Vest (Morsø og Thisted).

Sundhedskoordinationsudvalget har et overordnet ansvar for at udarbejde, vedtage, implementere samt følge op på Sundhedsaftalen. De politiske klynger inddrages i det løbende arbejde for at sikre den lokale opfølgning, udvikling og ejerskabet til Sundhedsaftalen.

Den administrative organisering skal understøtte, at Sundhedsaftalen omsættes til handling. Det består af Strategisk Sundhedsforum, Fælles Forretningsudvalg (FFU) og Klyngestyregrupperne Syd, Vest, Midt og Nord. Strategisk Sundhedsforum har det overordnede administrative ansvar for udviklingen og driften af Sundhedsaftalen. Forummet er sammensat af direktører fra kommuner, direktionsrepræsentanter fra regionen og PLO-repræsentanter. Fælles Forretningsudvalg er et fælles ledelsesforum under Sundhedsaftalen, som regionen, kommuner og PLO kan benytte til afklaring og indledende drøftelse af emner og problemstillinger om samarbejdet på sundhedsområde. Klyngestyregrupperne skal omsætte og implementere Sundhedsaftalen lokalt og realisere den med udgangspunkt i den implementeringsplan, som Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet. Klyngestyregrupperne er den administrative del af de politiske klynger.

I sommeren 2021 indgik regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsnet. Med denne aftale vil parterne etablere nye og formaliserede 'Sundhedsklynger' omkring hvert af de 21 akuthospitaler. Det betyder, at den nuværende struktur med et Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg erstattes med ét Sundhedssamarbejdsudvalg med deltagelse af tre repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden og en kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge (borgmestre).

Den nye organisering kræver en ændring af Sundhedsloven, hvorfor regering først skal fremlægge den fornødne lovgivning for Folketinget. Det er derfor forventningen, at sundhedsklyngerne og strukturen for samarbejdet mellem regioner og kommuner kan etableres i sommeren 2022 med forbehold for Folketingets tilslutning.


Organiseringen af samarbejdet forventes at komme til at se således ud:

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2021

Udskriv

Sagstema

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er blevet gennemført for femte gang i 2021. Social, Sundhed og Kultur orienterer om resultaterne for Thisted Kommune.

Redegørelse

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemføres hvert fjerde år, og i 2021 blev undersøgelsen gennemført landsdækkende for femte gang. Formålet med undersøgelsen er, at få relevant viden om borgernes fysiske helbred, mentale trivsel og generelle livskvalitet samt sundhedsadfærd, herunder søvn, kost og bevægelse.

Dataindsamling til undersøgelsen blev foretaget i perioden 5. februar til 12. maj. I denne periode gjaldt stadig en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Resultaterne af undersøgelsen skal ses i lyset heraf. De kommunale resultater er nu klar, og resultaterne for de nordjyske kommuner blev offentliggjort på en konference i Aalborg den 31. marts 2022.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at 83,8 % af borgerne i Thisted Kommune vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Dette er en stigning fra 2017, hvor andelen var 80,7 %. Selvvurderet helbred er en vigtig indikator for en række helbredsforhold, da personer med et godt selvvurderet helbred forøger chancen med et godt liv med mindre sygdom.

Der er også sket et fald i andelen af rygere i Thisted Kommune. Fra 2013 til 2021 er andelen af daglige rygere faldet fra 18 % til 15,5 %. Der er ligeledes sket et fald i andelen af storrygere, der defineres som en person, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. I 2013 var andelen 8,4 %, og dette er faldet til 6,5 % i 2021. Tallene er dog højere end for gennemsnittet i Region Nordjylland.

23,3 % af borgere i Thisted Kommune har et usundt kostmønster, en stigning på 2,9 procentpoint fra 2017 samtidig med, at der er sket et fald på 4,5 procentpoint fra 2017 til 2021 for andelen, der har et sundt kostmønster (11,2 % i 2021). Der er også sket en stigning i andelen af svært overvægtige borgere (BMI 30+) i Thisted Kommune.

Undersøgelsen viser, at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. Der er sket en stigning fra 2017 i andelen, der har et dårligt mentalt helbred. Det gør sig gældende for 15,8 % af borgerne i Thisted Kommune, en stigning på 4,7 procentpoint siden 2017. Derudover er der sket en stigning i andelen der føler sig ensomme, fra 8,3 % i 2017 til 12,1 % i 2021.

Ca. hver fjerde borger i Thisted Kommune deltager aldrig i fritidsaktiviteter, foreningsliv eller udfører frivilligt arbejde sammen med andre. Dette er dog lavere end gennemsnittet for Region Nordjylland (28,7 %).

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

71. Orientering om sundhedsfremme og forebyggelse

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om Thisted Kommunes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud samt organiseringen heraf.

Redegørelse

Thisted Kommune er jf. kapitel 35 i Sundhedsloven forpligtet til at varetage opgaver, der skaber rammer for en sund levevis for borgerne. Det skal gøres gennem etableringen af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Thisted Kommune tilbyder et bredt udvalg af sundhedstilbud. Tilbuddene kræver ingen forudgående henvisning fra egen læge, sygehus eller jobcenter, og er gratis for borgerne.

Sundhedsfremme og Forebyggelse består af 5-6 årsværk af sundhedsfaglige medarbejdere, som referer til sektionslederen af Sundhed. Arbejdet er formidlende, rådgivende og støttende i den direkte kontakt med borgerne. Der er fokus på forebyggelse, og arbejdet har et rehabiliterende sigte, så den enkeltes egenomsorg og selvdetermination styrkes. Tilbuddene udvikles så de tager afsæt i de behov, der identificeres i kommunen.

Sundhedsfremme og Forebyggelse har følgende sundhedstilbud:

 • Sundhedssamtaler
 • Rygestopkurser
 • Mestringsforløb "Lær at tackle", der dækker forskellige udfordringer, herunder kroniske smerter, hverdagen om pårørende, job og sygdom, angst og depression
 • Søvnkurser
 • Mediyoga, yoga for mental mistrivsel eller længerevarende symptomer på stress
 • Undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne med henblik på at oplyse om konsekvenserne ved brugen af tobaks- og nikotinprodukter gennem dialog, quizzer og øvelser
 • Undervisning i ernæring på kronikkerhold, for patientgrupper med enten diabetes, hjerterehabilitering eller KOL
 • Undervisning i ernæring på Job og Træning, som en del af forløb i jobcentret der har fokus på genetablering af erhvervsevnekompetencer
 • Undervisning og sygeplejefaglige rådgivning, fokus på borgerens egen forvaltning af hverdagen som kronisk patient

Ligeledes deltager en sundhedsfaglig medarbejder ugentligt i jobcenterets rehabiliteringsteam.

Kommunens sundhedstilbud annonceres via avisannoncer, sociale medier, visitkort mm. Derudover kan borgerne også blive gjort opmærksom herpå af bl.a. jobcenter eller læge. Borgere tilknyttes forløbene gennem en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder, som borgerne selv har mulighed for at tage til kontakt til.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

72. Udvalgte resultater fra Børnesundhedsprofilundersøgelsen i Thisted Kommune 2021

Udskriv

Sagstema

Elever i 5. og 8. klasser i Thisted Kommune har svaret på deres egen oplevelse af sundhed og trivsel som led i den nordjyske Børnesundhedsprofilundersøgelse.

Redegørelse

Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse gennemført i alle 11 nordjyske kommuner. Undersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2021, skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nord som helhed. Det er anden gang, at undersøgelsen gennemføres, dog med enkelte ændrede spørgsmålsformuleringer. Første undersøgelse blev gennemført i 2017.

Der er foreløbig udgivet en pjece med de overordnede resultater kommune for kommune. Pjecen for Thisted Kommune er vedhæftet som bilag. Den endelige rapport med vægtede svar præsenteres ved den nordjyske lancering af Børnesundhedsprofilen den 24. august 2022 i Aalborg, hvor også medlemmerne af Børne- og Familieudvalget er inviteret. Det samme gælder politikerne i kommunens Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Nedenfor præsenteres udvalgte emner fra undersøgelsen med fokus på svarene fra børnene i Thisted Kommune.

Generel trivsel

Langt de fleste elever har det godt eller rigtig godt i deres hverdag i Thisted Kommune. Tendensen er, at der er større trivsel hjemme og i fritiden end i skolen. Dette sås også ved undersøgelsen i 2017 på både kommunalt plan og på regionsplan. Over 90% af eleverne kan lide at være sammen med deres forældre og oplever også, at forældrene er der, når der er brug for dem.

For meget at se til

1/3 af eleverne i 5. klasse og 2/3 af eleverne i 8. klasse har enten meget tit, tit eller en gang imellem en oplevelse af, at de har for meget at se til. Der er ikke stor forskel på svarene fordelt på køn, men der er dog lidt flere piger end drenge i 8. klasse, der oplever at have for meget at se til. Det ses også, at flere piger end drenge føler sig presset af test, eksaminer og karakterer. Dét, der presser dem, er egne forventninger, forældres og læreres forventninger samt nervøsitet ved at klare sig dårligere end klassekammeraterne.

Krop og bevægelse

Tallene i Thisted Kommune ligner tallene for hele regionen, når det handler om elevernes oplevelse af fysisk aktivitet. Flertallet bevæger sig hver dag eller næsten hver dag, så de bliver svedige eller forpustede. Andelen falder fra 60% i 5. klasse til 56% i 8. klasse. Der ses i 8. klasse en tendens til, at færre dyrker sport i en forening eller i en klub. I Thisted Kommune har der siden 2017 været en stigning på 6 procentpoint af elever i 8. klasse, der vurderer, at de bevæger sig en del, men ikke går til sport.

Undersøgelsen viser, at eleverne på både 5. og 8. årgang bruger meget tid på at spille på PC, konsol, mobil med videre og på at være på sociale medier i deres fritid.

Selvvurderet helbred

Elever i Thisted Kommune vurderer deres helbred dårligere end i Region Nord som helhed. 90% af eleverne i Thisted Kommunes 5. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. I Region Nord er tallet for 5. klasse 94%.

88% af eleverne i Thisted Kommunes 8. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. Her er tallet i Region Nord for samme målgruppe på 96%.

Når det gælder andelen af elever, der tager smertestillende medicin, så er der mere ensartethed mellem svarene på kommuneniveau og regionsniveau. Forbruget af smertestillende medicin er højest for piger i 8. klasse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Til toppen

72. Udvalgte resultater fra Børnesundhedsprofilundersøgelsen i Thisted Kommune 2021

Udskriv

Sagstema

Elever i 5. og 8. klasser i Thisted Kommune har svaret på deres egen oplevelse af sundhed og trivsel som led i den nordjyske Børnesundhedsprofilundersøgelse.

Redegørelse

Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse gennemført i alle 11 nordjyske kommuner. Undersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2021, skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nord som helhed. Det er anden gang, at undersøgelsen gennemføres, dog med enkelte ændrede spørgsmålsformuleringer. Første undersøgelse blev gennemført i 2017.

Der er foreløbig udgivet en pjece med de overordnede resultater kommune for kommune. Pjecen for Thisted Kommune er vedhæftet som bilag. Den endelige rapport med vægtede svar præsenteres ved den nordjyske lancering af Børnesundhedsprofilen den 24. august 2022 i Aalborg, hvor også medlemmerne af Børne- og Familieudvalget er inviteret. Det samme gælder politikerne i Kommunens Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Nedenfor præsenteres udvalgte emner fra undersøgelsen med fokus på svarene fra børnene i Thisted Kommune.

Generel trivsel

Langt de fleste elever har det godt eller rigtig godt i deres hverdag i Thisted Kommune. Tendensen er, at der er større trivsel hjemme og i fritiden end i skolen. Dette sås også ved undersøgelsen i 2017 på både kommunalt plan og på regionsplan. Over 90% af eleverne kan lide at være sammen med deres forældre og oplever også, at forældrene er der, når der er brug for dem.

For meget at se til

1/3 af eleverne i 5. klasse og 2/3 af eleverne i 8. klasse har enten meget tit, tit eller en gang imellem en oplevelse af, at de har for meget at se til. Der er ikke stor forskel på svarene fordelt på køn, men der er dog lidt flere piger end drenge i 8. klasse, der oplever at have for meget at se til. Det ses også, at flere piger end drenge føler sig presset af test, eksaminer og karakterer. Dét, der presser dem, er egne forventninger, forældres og læreres forventninger samt nervøsitet ved at klare sig dårligere end klassekammeraterne.

Krop og bevægelse

Tallene i Thisted Kommune ligner tallene for hele regionen, når det handler om elevernes oplevelse af fysisk aktivitet. Flertallet bevæger sig hver dag eller næsten hver dag, så de bliver svedige eller forpustede. Andelen falder fra 60% i 5. klasse til 56% i 8. klasse. Der ses i 8. klasse en tendens til, at færre dyrker sport i en forening eller i en klub. I Thisted Kommune har der siden 2017 været en stigning på 6 procentpoint af elever i 8. klasse, der vurderer, at de bevæger sig en del, men ikke går til sport.

Undersøgelsen viser, at eleverne på både 5. og 8. årgang bruger meget tid på at spille på PC, konsol, mobil med videre og på at være på sociale medier i deres fritid.

Selvvurderet helbred

Elever i Thisted Kommune vurderer deres helbred dårligere end i Region Nord som helhed. 90% af eleverne i Thisted Kommunes 5. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. I Region Nord er tallet for 5. klasse 94%.

88% af eleverne i Thisted Kommunes 8. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. Her er tallet i Region Nord for samme målgruppe på 96%.

Når det gælder andelen af elever, der tager smertestillende medicin, så er der mere ensartethed mellem svarene på kommuneniveau og regionsniveau. Forbruget af smertestillende medicin er højest for piger i 8. klasse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. april 2022, pkt. 52:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

73. Ejerstruktur for Thisted Musikteater

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur har undersøgt mulighederne for en ny ejerstruktur af Thisted Musikteater, og fremlægger i en analyse tre mulige modeller.

Redegørelse

Thisted Musikteater er et kulturhus, hvor der årligt afholdes ca. 90-100 arrangementer. Den selvejende institution, af samme navn som bygningen, Thisted Musikteater overtog huset i 1990 og både ejer og driver musikteatret i dag. Arrangementerne der afholdes i Musikteatret, er organiseret af foreninger eller erhvervs- og private aktører, der lejer sig ind i Musikteatrets lokaler. Et historisk oprids af Musikteatret er vedlagt i bilag 3. Der er en stor diversitet i arrangementerne – alt fra koncerter, teaterforestillinger, litteraturarrangementer, foredrag til interne events i foreninger eller privat regi. Se vedhæftede annonce for februar-april 2022 i bilag 4 samt en aktivitetsoversigt for hele foråret 2022 i bilag 5.

Thisted Musikteater er en del af en ejerforening (Ejerforeningen af ejerlejlighedsejere af matr. nr. 200 Thisted Bygrunde), og ejer ca. 60 % af bygningen. Scenen i Thisted Musikteater har sit ejet matrikelnummer, der ejes udelukkende af den selvejende institution Thisted Musikteater. Vedtægterne kan ses i bilag 1 og 2.

Det er den selvejende institution Thisted Musikteater, der kan træffe beslutning om den fremtidige ejerstruktur. Thisted Musikteaters bestyrelse har oplyst, at de har et stort ønske om at påbegynde forhandling om den fremtidige drift mellem Thisted Kommune og Thisted Musikteatrets bestyrelse.

Social, Sundhed og Kultur har derfor udarbejdet en analyse af mulige modeller for en ny ejerstruktur, som skal danne afsæt for dialogen og det fremtidige samarbejde mellem Thisted Kommune og den selvejende institution Thisted Musikteater.

Social, Sundhed og Kultur har identificeret tre mulige modeller:

 1. Musikteatrets nuværende organisations- og ejerforhold, hvor den selvejende institution ejer og drifter bygningen
 2. Kommunalt ejet bygning med drift af selvejende institution
 3. Kommunal drift

Alle tre modeller er beskrevet i bilag 6, hvor der også er opstillet en række opmærksomhedspunkter for hver model.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Musikteater modtager ca. 500.000 kr. årligt i driftstilskud fra Thisted Kommune.

Thisted Musikteaters årsregnskaber for 2018-2021 er vedlagt i bilag 7. Regnskaberne for 2018, 2019 og 2020 er godkendte. Årsregnskabet for 2021 er endnu ikke godkendt, og er derfor kun et udkast.

I 2018 var årets resultat -25.579 kr. og kassebeholdningen udgjorde 136.733 kr.

I 2019 var årets resultat 49.166 kr. og kassebeholdningen udgjorde 201.899 kr.

I 2020 var årets resultat -11.112 kr. og kassebeholdningen udgjorde 190.787 kr.

I 2021 forventes årets resultat at være 79.245 kr. og kassebeholdningen udgør 270.032 kr.

I 2022 har Thisted Musikteatret modtaget 418.238 kr. i driftstilskud samt 96.137 i aktivitetstilskud. Det udgør et samlet tilskud på i alt 514.375 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvilken model de ønsker at indgå i dialog om med Thisted Musikteater.

Beslutning

Drøftet. Punktet ønskes yderligere belyst og behandlet igen.

Til toppen

74. Omdisponering af bevillingen givet til Thisted Musikteater

Udskriv

Sagstema

Thisted Musikteater ønsker at omdisponere det bevilligede driftstilskud for 2022.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har den 13. januar 2021 haft en generel drøftelse vedrørende Thisted Musikteater på baggrund af de anlægsmidler, som blev afsat i forbindelse med budgetforliget 2021. På baggrund af det har Thisted Musikteaters bestyrelse arbejdet mere konkret med projektmodning af første delprojekt og fik i december 2021 bevilliget midlerne for både første og anden delprojekt som dritstilskud.

Det har imidlertid hen over vinteren vist sig, at tilstanden af musikteatrets facade er blevet dårligere, således musikteatrets bestyrelse nu vurderer det nødvendigt, at omdisponere de bevilligede midler for anden delprojekt på 738.000 kr. fra den udvendige renovering af scenetårnet til istandsættelsen af facaden.

Thisted Musikteater har været i kontakt med Teknisk Forvaltning, der anbefaler prioriteringen, således midlerne omdisponeres til renoveringen af facaden mod Håndværkertorvet samt gavlen mod Kristian Kolds plads, idet det er Teknisk Forvaltningens vurdering , at scenetårnet godt kan vente et par år mere inden renovering. Teknisk Forvaltning gør endvidere opmærksom på, at de beløb der er lagt ind i den udarbejdede rapport om bygningsgennemgang af februar 2021 (jf. bilag 1) ikke længere er holdbare grundet prisstigninger på materialer på omkring 20- 40%.

Thisted Musikteater har ligeledes udarbejdet et notat og et overslag vedr. renoveringen af facaden, som er vedhæftet i bilag 2 og 3. Ifølge musikteatrets overslag fra juni 2021 vil renoveringen beløbe sig på 700.350 kr.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler, at imødekomme Thisted Musikteatrets henvendelse om omdisponeringen af midlerne fra den udvendige vedligholdelse af scenetårnet til renoveringen af facaden mod Håndværkertorvet samt Kristen Kolds plads.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har bevilliget Thisted Musikteater 738.000 kr. i 2022 til udvendig renovering af scenetårnet, som musikteatret nu ønsker omdisponeret.

Ifølge Thisted Musikteatrets egen prisoverslag per juni 2021 koster den samlede renovering 700.350 kr., hvortil der må forventes en prisstigning på min. ca. 140.000 kr., som svarer til 20%, i alt 840.350 kr.

Thisted Musikteater har per sidste afsluttede regnskabsår 2020 en egenkapital på ca. 190.000 kr.,hvorfor eventuelle meromkostninger forventes at blive dækket af Thisted Musikteater.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at omdisponering af midlerne godkendes ifølge Thisted Musikteatrets ansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

75. Musikcamp Thy ansøger om tilskud til 2022

Udskriv

Sagstema

Musikcamp Thy søger om 30.000 kr. i tilskud til Musikcamp 2022 i Thy.

Redegørelse

Musikcamp Thy ansøger Thisted Kommune om støtte til afholdelsen og videreudvikling af et to dages musiksommerlejer, som finder sted i Hurup på musikskolen og i skolen. Musikcamp Thy er en del af en landsdækkende forening, som i alt afholder 5 musikcamps i Danmark, hvoraf campen i Hurup er den største. Formålet er at opbygge et fællesskab omkring musikken, hvor musikinteresserede unge (instruktører) videregiver deres kompetencer til yngre børn i alderen 7-15 år og opbygger en tradition for musikkultur i nærområdet. Ansøgningen, projektbeskrivelsen og foreningens vedtægter er vedhæftet i bilag 1 - 3.

Projektledergruppen oplyser, at musikcampen i 2021 igen har været en stor succes på trods af Corona med i alt 90 deltagende børn fra lokalområdet. Musikcampen i Thy er siden dens opstart for 7 år siden vokset fra år til år både i antal deltagende børn og deltagende frivillige. Blandt de deltagende børn og frivillige er der en mindre gruppe, der kommer udenfor Thy, mens resten er fra lokalområdet, der er mange gengangere blandt de deltagende børn og en del af de deltagende børn bliver efterfølgende tilknyttet Musikskolen i Thy, hvis ikke de var det i forvejen. Det er vigtigt for den lokale projektgruppe, at campen er gratis for de deltagende børn, således der er mulighed for at deltage for alle børn uanset deres baggrund.

I løbet af de to dage får børnene undervisning i musik og sammenspil samt mulighed for at spille koncert på en stor scene for hinanden og forældre. Derudover er der plads til leg, hygge og sommerferiesjov. De frivillige mødes dagen før for at forberede campen og blive rystet sammen. Forventningen for campen i 2022 er som minimum niveauet fra 2021 med ca. 90 deltagende børn og ca. 50 frivillige.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at der er et stort engagement af særligt unge frivillige bag Musikcamp Thy, der formår, at samle en større gruppe lokale børn omkring en fælles interesse for musik. Det er endvidere positivt, at der er et godt samarbejde med KulturRummet, herunder særligt Musikskolen i Thy. Social, Sundhed og Kultur anbefaler derfor at støtte Musikcamp i Thy igen i år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Musikcamp Thy ansøger om 30.000 kr., som dækker campens udgifter for 2022. Se budgettet i bilag 4.

Musikcamp Thy må låne musikskolen lokaler i Hurup vederlagsfrit.

Musikcamp Thy har tidligere modtaget:

 • 2020: 10.000 kr.
 • 2021: 20.000 kr.

Musikcamp Thy er en lokal underafdeling af Foreningen Musikcampen, hvor hver camp skal finansiere sig selv og har sit eget underregnskab. Et eventuelt overskud tilgår hovedorganisationen og ligeledes dækker hovedorganisationen et eventuelt underskud af en lokalafdeling, som det har været tilfælde for Musikcamp Thy i 2021, hvor der har været større udgifter end forventet for t-shirts og forplejning. Musikcamp Thy har således ikke nogen egenkapital.

Musikcamp Thy oplyser, at der til den lokale afvikling ikke er søgt anden ekstern finansiering, således Musikcamp Thy vil være nødt til at nedjustere kapaciteten af antal deltagende børn og frivillige i tilfælde af, at Thisted Kommune ikke støtter med det fulde beløb.

I lighed med sidste år anbefaler Social, Sundhed og Kultur at støtte med 20.000 kr. fra de frie kulturmidler 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på de Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en bevilling på 20.000 kr. til afholdelse af Musikcampen Thy. Tilskuddet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

76. Kulturforeningen Sjørring Sø ansøger om støtte til årets friluftsspil

Udskriv

Sagstema

Kulturforeningen Sjørring Sø ansøger om 20.000 kr. til opføring af årets friluftsspil på Sjørring Fælled "Kvindekamp, kærlighed og kønsroller".

Redegørelse

Kulturforeningen Sjørring Sø er klar med et nyt amatørteaterstykke med titlen "Kvindekamp, kærlighed og kønsroller". Spillet tager traditionen tro udgangspunkt i en lokal historie og er skrevet af tidligere museumspædagog Svend Sørensen med musik af Jørgen Østergaard og instrueres af Jakob B. Jessen. Stykket har sit omdrejningspunkt i to af byens "monumenter", nemlig "kvindeegen" på Sjørringvold og mindestenen på Præstegårdsvej. Premiere er onsdag den 15. juni 2022 og sidste spilledag er søndag den 19. juni 2022. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Foreningen arrangerer et nyt friluftsspil hvert andet år med årets spil som den 8. i rækken. Det skal nævnes, at foreningen tidligere har været aktiv på herregården Rosvang under navnet Kulturforeningen Rosvang. Foreningens formål er at igangsætte og gennemføre kulturelle aktiviteter på eller i forbindelse med Rosvang. Vedtægterne er vedhæftet i bilag 3, men mangler at blive opdateret grundet Covid-19, hvor foreningen regner med at opdatere til følgende: "At bidrage til at skabe vækst og udvikling, der fremmer livskvaliteten i landdistriktet omkring Sjørring, Hundborg og Vang-Tvorup gennem opførelse af egnsspil og andre kulturelle aktiviteter".

En vigtig hjørnesten i foreningens arbejde er de frivillige kræfter, der medvirker i planlægningen og afviklingen, hvor der står ca. 50 frivillige på scenen og 15 frivillige bag scenen. Derudover samarbejder foreningen med andre lokale foreninger og organisationer. I forbindelse med årets afvikling samarbejder foreningen indtil videre med Sjørring Håndværker- og Borgerforening samt Forening Norden Thisted og Museum Thy omkring foredrag som optakt til forestillingen under Thy til Kultur. Der er endvidere påtænkt et samarbejde med Sjørring Skole.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Kulturforeningen Sjørring Sø er en af kommunens aktive og velfungerende amatørteateraktører, som nyder lokal opbakning på tværs af generationer. Foreningen er også god til at samarbejde med lokale aktører. Social, Sundhed og Kultur anbefaler derfor fortsat at støtte foreningens friluftsspil.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 20.000 kr.

Egnsspillet for 2022 har et samlet budget på 160.000 kr. i produktionsomkostninger jf. budgettet i bilag 4.
Af indtægter forventer foreningen 5.000 kr. i medlemskontingent samt 60.000 kr. entrébilletter. Det resterende beløb skal dækkes med ekstern finansiering, hvoraf Thisted Kommune er ansøgt om 20.000 kr.

Kulturforeningen Sjørring Sø har sidst fået støtte:

 • 2019: underskudsgaranti på op til 20.000 kr.
 • 2021: 10.000 kr. til afholdelse af egnsspilkoncerter

Foreningen har fremsendt regnskaber for perioden 2019-2020-2021 (bilag 5), der er sammenlagt pga. Corona-situationen, hvor foreningen i længere perioder ikke har kunne gennemføre foreningsaktiviteter bl.a. generalforsamling. Foreningen har en egenkapital på ca. 82.000 kr. per 31. oktober 2021.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte med 20.000 fra de frie kulturmidler for 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kulturforeningen Sjørring Sø støttes med 20.000 kr., som anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

77. Foreningen Høfde 90 søger om tilskud til Verdensballetten i Agger

Udskriv

Sagstema

Foreningen Høfde 90 ansøger om et tilskud på 125.000 kr. til et nyt besøg af Verdensballetten i Agger i 2022.

Redegørelse

Foreningen Høfde 90 vil igen i år afholde en forestilling med Verdensballetten den 30. juli 2022. Efter de to første forestillinger, hvor foreningen kunne afsluttet regnskabet i andet år med et mindre overskud, gav tredje forestillingen et stort underskud grundet Covid-19. Alligevel vil foreningen gerne arbejde videre på, at Verdensballetten i Agger bliver en tilbagevendende begivenhed i byen og at forestillingen på sigt kan hvile i sig selv. Derfor ansøger Høfde 90 om støtte til årets forestilling på 125.000 kr. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Høfde 90 oplyser i projektbeskrivelsen, at mange af gæsterne ellers ikke ville have købt en billet til en balletforestilling eller en klassisk koncert, men at opsætningen på stranden tiltrækker dem og mange gæster derfor kommer igen. Gæsterne kommer fra hele landet og der bliver også solgt billetter til gæster fra Norge, Sverige og Tyskland. Foreningen ser arrangementet som en god kulturel branding af Thy, der også er til glæde for erhvervsdrivende i og omkring Agger.

Foreningen Høfde 90 har til formål at arrangere kulturelle arrangementer til glæde for både beboerne og gæster i Agger jf. vedhæftede vedtægter i bilag 3. Med Verdensballettens forestilling mener Høfde 90, at foreningen lever op til formålsparagraffen. Forestillingen spiller i alt 12 gange på udvalgte destinationer, heriblandt en gang i Agger og så også hhv. en forestilling i Tyskland og Sverige. Der er 44 frivillige tilkoblet afviklingen af Verdensballetten i Agger.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Verdensballettens besøg har tilgængeliggjort en genre, der ellers sjældent kan opleves i Thy. Derudover er balletten blevet præsenteret i en anderledes sammenhæng, der har fremhævet mulighederne for sammenspillet mellem kultur og natur. Sammen med succesen fra sidste afholdelse, merværdien for erhvervs- og turismeaktører og den opnåede synlighed af Thy på landkortet anbefaler Social, Sundhed og Kultur at støtte Verdensballetten igen i 2022 i lighed med sidste gang på 50.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Høfde 90 ansøger Thisted Kommune om 125.000 kr. i støtte til afholdelsen af Verdensballetten i Agger i 2022.

Budgettet viser udgifter for 721.750 kr., hvoraf forestillingen koster ca. 500.000 kr. og de resterende poster er øvrige produktionsomkostninger, heriblandt markedsføring, forplejning og pladsomkostninger. Af indtægter forventer Høfde 90 ca. 560.000 kr. i entréindtægter, salg af varer for 10.000 kr. samt sponsorater for 50.000 kr. foruden de hos Thisted Kommune ansøgte 125.000 kr. Der forventes et overskud på ca. 11.000 kr. Se budgettet i bilag 4.

Foreningen Høfde 90 har i forbindelse med Verdensballetten i 2020 og 2021 haft merudgifter. Per 31. oktober 2021 har foreningen en egenkapital på 81.641 kr. jf. sidste års regnskab i bilag 5.

Høfde 90 har tidligere fået støtte til afviklingen af arrangementet:

 • 2018 søgte og fik Høfde 90 220.000 kr. fra medfinansieringspuljen og 30.000 kr. fra tilskudskontoen på kulturområdet. Verdensballetten var en del af en international skulpturfestival i Agger.
 • I 2019 søgte og fik Høfde 90 125.000 kr. og en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra medfinansieringspuljen. Underskudsgarantien blevet ikke udbetalt.
 • I 2020 ansøgte Høfde 90 om 100.000 kr. og fik et tilskud på 50.000 kr. og en underskudsgaranti på 100.000 kr. fra de frie kulturmidler. Grundet Covid-19 kom beløbet ikke til udbetaling, idet foreningen søgte en statslig hjælpepakke.

I lighed med sidste ansøgning anbefaler Social, Sundhed og Kultur at støtte med 50.000 kr. fra de frie kulturmidler for 2022, men anbefaler ikke en fornyelse af underskudsgarantien.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Agger by har knap 400 indbyggere. På dagen med Verdensballetten kommer over 1.400 gæster til byen. Ifølge projektbeskrivelsen har dette også en positiv effekt på byens detailhandel, spisesteder og turisme.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Høfde 90 bevilliges 50.000 kr. fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

78. GotFat Productions ansøger om støtte til dokumentarfilm Monument

Udskriv

Sagstema

GotFat Productions ansøger om 50.000 kr. til produktion og visning af dokumentarfilm Monument.

Redegørelse

GotFat Production er i gang med at producere dokumentarfilmen Monument, der tager udgangspunkt i kunstneren Elle-Mie Ejdrup-Hansen og hendes værk Fredsskulptur 1995 og først skal vises på DR2 og DRTV i 2023 og derefter lokalt i de kommuner, hvor kunstværket blev opført i 1995, herunder Thisted Kommune. En stor del af filmmaterialet i Monument er optaget ved Danmarks vestkyst ligesom værket Fredsskulptur 1995 og hele samarbejdet omkring værket strakte sig gennem og involverede samtlige kommuner langs den danske vestkyst fra Skagen til Tønder. Fredskulptur 1995 var aldrig blevet til noget uden den kommunale hjælp, hvorfor GotFat Productions nu henvender sig til de involverede kommuner fra dengang med en ansøgning om støtte på 50.000 kr. til produktion og premieretur ved Vestkysten. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftede i bilag 1 og 2.

En vigtig del af filmen er den planlagte premiere tur langs Vestkysten (se oplæg til turen i bilag 3), hvor GotFat Productions gerne vil samarbejde med lokale aktører og på nuværende tidspunkt har en interesseerklæring fra KulturRummet (bilag 4) og derudover er i dialog med Hanstholm Bunkermuseum. Derudover er GotFat Productions i dialog med Visit Thy og kan også se muligheder for filmvisninger i samarbejder med det lokale biograf og skoler. Der er stor fokus på, at filmen kommer bredt ud i lokalbefolkningerne. Såfremt Thisted Kommune yder støtte til Monument, vil GotFat productions som minimum afholde 1 udendørsvisning og 1 særvisning i samarbejde med en lokal aktør, hvor KulturRummet har givet en interesseerklæring herom, og med mulighed for artist talk med enten kunstneren bag Fredsskulptur 1995 eller filminstruktøren.

Monument har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut og DR. Filmen vises på DR2 og DRTV. Det er derudover planen, at filmen skal vises på de største danske og europæiske filmfestivaler.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at dokumentarfilmen Monument er et værk med en historisk forankring i de Vestjyske Kommuner bl.a. Thisted Kommune, der derfor er relevant at gøre tilgængelige for lokalbefolkningen. Derudover er det positivt, at GotFat Productions har fokus på den lokale forankring gennem lokale samarbejdspartnere, der øger filmens synlighed i lokalbefolkningen. Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte Monument delvist med 25.000 kr., hvor fokus ligger på visningen. Støtten gives under forudsætning af, at filmen opnår støtte fra andre kommuner.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

GotFat Productions ansøger Thisted Kommune om 50.000 kr. til produktion og visning af Monument.

Thisted Kommune ansøges om 50.000 kr. til produktion og filmvisning.

Budgettet har samlede udgifter for 3,7 mio. kr. i produktionsomkostninger. Dertil kommer udgifter til premiereturen, der endnu ikke har et separat budget, men hvor 10.000 kr. af den kommunale støtte er tiltænkt visningerne og de resterende 40.000 kr. på produktionsomkostninger. Se budgettet og finansieringsplanen i bilag 5 og 6. Filmproduktionen finansieres hovedsageligt af støttepuljer målrettet film, hvor de 10 danske kommuner til sammen er ansøgt om 400.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte dokumentarfilmen Monument med 25.000 kr. fra de frie kulturmidler for 2022, hvor støtten er øremærket filmproduktionen og premiereturen af Monument, idet der ikke kan gives støtte til kommercielle formål, som ellers er GodFat Productions formål som virksomhed registreret under Erhvervsstyrelsen. I finansieringsplanen er der oplyst, at en visning koster mellem 20.000-30.000 kr., som Social, Sundhed og Kultur vurderer er her vi skal støtte.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er :

Andre konsekvenser

Virksomheden er ikke lokalt.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives 25.000 kr. fra de frie kulturmidler til støtte af produktion og premierevisning af dokumentarfilmen Monument.

Beslutning

Godkendt forudsat, at der bevilges støtte fra andre kommuner.

Til toppen

79. Musikskolen i Thy takster for sæson 2022-2023

Udskriv

Sagstema

Status på Musikskolen i Thy og godkendelse af takster for sæson 2022-2023.

Redegørelse

I bekendtgørelsen om Musikskoler fremgår det, at Musikskolens formål er at tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år, og har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud jf. §1. og §2.

Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne, dog udløser dette ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik og efter bekendtgørelsens kapitel 3.

Udover undervisning i musik tilbyder Musikskolen i Thy også undervisning i andre kulturfag for børn og unge: billedkunst, keramik, forfatterskole og filmskole.

De sidste 2 år har Musikskolens aktiviteter været udfordret af Covid-19 restriktioner og nedlukninger i hele landet.

Det gør sig også gældende på Musikskolen i Thy, hvor der fra marts 2020 til marts 2021 har været 6,5 undervisningsmåneder med lukkede døre på musikskolen.

Musikskolen har i denne periode fjernundervist soloeleverne, mens det ikke var muligt at fjernundervise sammenspilshold. Ligeledes var det svært rekruttere nye elever, og pr.1.februar2021 var der således 18,5 % færre elever end 1. februar året før.

Det sidste år har musikskolen fokuseret på, at besøge alle folkeskoler og friskoler med henblik på at præsentere skolernes elever for musikskolens tilbud.

Pr. 1. februar 2022 viser elevtallet en stigning på 3,5 %

Begrebsafklaring:

 • Cpr. elever er udtryk for antal elever, der er indmeldt i betalingssystemet. Her er undervisning af elever på skolerne eller børn i dagtilbud derfor ikke talt med.
 • Aktivitetselever er udtryk for antal elever pr. tilbud. Én elev, der går til flere tilbud tæller derfor pr. aktivitet.

Status og nye tiltag

Musikskolen åbner op for tilmelding til ny sæson pr. 1. maj 2022, og med en række særlige fokusområder:

”Musik i hverdagen” er et projekt i samarbejde med kommunens folkeskoler, hvor undervisere fra Musikskolen i 17 uger underviser elever i 4. klasse. Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med musikskolens tilbud og lærere, samt at opbygge en fagligt kollegaskab mellem musikundervisere fra hhv. Musikskolen og folkeskolerne. Herudover afholder Musikskolen kursusdag for musiklærere fra folkeskolerne i uge 31. Kursusdagen vil blive brugt til at planlægge undervisning, udbygge kompetencer samt opbygge tættere faglige relationer mellem musikskolens undervisere og skolernes musiklærere.

Der sælges særlige forløb til børnehaver, og i indeværende skoleår pr. 1. februar 2022 har ca. 1200 børn fået undervisning i forløb af mere end 2 gange.

Herudover frikøbes undervisere fra Musikskolen til orkestre og kor, da rekruttering af kvalificerede dirigenter kan være svært i amatørkor og orkester, mens det samtidig styrker samarbejdet på tværs af foreninger og Musikskolen.

Takster for sæson 2022/2023

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden skulle godkendes af det daværende Børne- og Familie- og Kulturudvalg.

Taksterne for det kommende sæson 2022/2023 sendes nu til godkendelse. (Bilag 1)

Brugerbetalingen er den samme som sidste sæson.

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder afhængigt af hvilke fag, der er tale om.

Eleven betaler ved udmeldelse for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven. Udmeldelse skal ske senest 14 dage inden næste periodes start.

Kulturfag som i kommende sæson indbefatter billedskole, keramikskole, forfatterskole og medieskole er opgivet med ens pris for alle hold kun specificeret ift. undervisningslængde.

Der tilbydes i 2022/2023 også familiehold. Her kan en familie samlet gå til musik, enten på hver sit instrument eller forskellige. Dette aftales med underviseren.

Begrebsforklaring til takstbladet:

 • Prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er fortsat således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.
 • Elever, der går til soloundervisning, kan gratis deltage i sammenspilsundervisning.
 • Flerfagsrabat fortsættes på 25%. Der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.
 • Søskenderabat fortsættes. Ved første barn betales fuld pris ved dyreste fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag.
 • Eleverne på aspirant- og fokuslinjerne får undervisning i to instrumenter, hørelære samt fællesfag for fokuslinjen, hvor der kun betales kun for den dyreste soloundervisning.
 • Som et nyt tiltag indføres 10% rabat på første rate ved tilmelding inden 1. juli, når der åbnes til et nyt skoleår fra 1. maj.
 • Prøvetid for nye elever er 1 mdr. fremfor 2 mdr. i sidste sæson.
 • Voksne elever har mulighed for at købe en klippekortsordning, hvis man ikke ønsker en fast tid. Klippekortet låses i den sæson, det er købt.
 • Alle musikskolens elever har mulighed for at få en nøglebrik til KulturRummet, så de i aftalte tidsrum udenfor undervisningen og i weekenden har mulighed for frit at komme og øve sig på Musikskolen, hvor både instrumenter og lokaler er til rådighed. Det er særdeles attraktivt for elever, der måske ikke har de optimale øveforhold derhjemme, eller elever der ønsker at sidde sammen med venner under uformelle forhold og spille musik.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag 1).

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

I Lov om musik, kapitel 2 a fremgår:

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.
Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.
Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.
Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.
Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.
Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.
Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.
Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Status på Musikskolen tages til efterretning

2. Musikskolens takster for 2022-2023 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

80. Status på Biblioteket i Thy 2022

Udskriv

Sagstema

Status på Biblioteket i Thy 2022

Redegørelse

Biblioteket har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, som det fremgår i biblioteksloven. Her har alle borgere gratis adgang til bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer; internet og multimedier. Udover materialerne er biblioteket også et centralt mødested for borgere i alle aldre og et sted, som rummer fagligt uddannet personale, der kan vejlede, inspirere og guide borgere. Her er rammerne for debat, oplysning og oplevelser. I takt med digitaliseringen de seneste år er der blevet et større fokus på, hvordan biblioteket iscenesættes som centralt mødested og som uundværlig vidensbank.

Biblioteket i Thy fungerer som ét samlet bibliotekstilbud med hovedbibliotek i Thisted og filialer i Hurup og Hanstholm og med bogbussen som decentral filial. Det betyder en samlet personalestab og ledelse.

Derudover har Biblioteket i Thy formidling og udlån som pop-up bibliotek på skoler, i daginstitutioner, til events og i samarbejde med andre kulturaktører og samarbejdspartnere.


Bibliotekets udlånstal

Alle landets biblioteket har været påvirket af nedlukninger grundet Corona, og på trods af initiativer som bøger to-go, afspejler nedlukningerne sig i udlånstallene. De nationale tal for 2021 bliver ikke offentliggjort før sidst på året i 2022, og derfor er tallene 2021 ikke med i tabellen.

Udlånstallet på landsplan har de sidste år (2018 - 2020) været følgende:

Fysisk materialer:

For 2016 og 2017 er tal om udlån ikke blive offentliggjort. Bibliotekernes overgang til Fælles Bibliotekssystem, har givet betydelige udfordringer med at dataleverance til folkebiblioteksstatistikken for 2016 og 2017 og tal for de enkelte biblioteker er behæftet med for stor usikkerhed til, at de indsamlede data kan offentliggøres.

Kilde: Danmarks Statistik

Udlånstal af fysiske materialer fra Thisted Kommune opdelt på afdelinger.

De digitale udlån bliver ikke indberettet til Danmarks Statistik, deraf ingen nationale tal. Det er heller ikke muligt at opdele digitale udlån pr. filial, da det er koblet op på Biblioteket i Thy som samlet tilbud.

Digitale udlån for Thisted Kommune:

Udvikling af Biblioteket - og Biblioteket i Thy som en del af KulturRummet

Danmarks biblioteksforening har de seneste år fokuseret på nytænkning af bibliotekets rum og formidlingsopgaverne i biblioteket, og her er firerums-modellen blevet et meget anvendt redskab. Modellen rummer: Møderummet, læringsrummet, inspirationsrummet og det performative rum. Det gælder i forbindelse med etablering af nye biblioteker, forandringer af eksisterende biblioteker og i forbindelse design og indretning af enkelte biblioteksrum. Firerums-modellen bliver ikke kun anvendt i Danmark, men sætter også sit præg på den internationale biblioteksdebat og -udvikling.

Bibliotekets serviceopgaver handler derfor også om mere end at låne bøger ud. En del af kerneopgaven er også at formidle og facilitere projekter, der understøtter både nationale tendenser og lokale behov.

Konstellationen i KulturRummet, hvor biblioteket både fysisk og organisatorisk smelter sammen med både Musikskolen, Plantagehuset og URT, har været fremsynet allerede ved beslutningen om KulturRummets tilblivelse. Her understøtter forskellige fagligheder og tætte samarbejdsrelationer mellem kulturaktører samskabelse på tværs. Biblioteket i KulturRummet understøtter på denne måde tankerne om, hvordan fremtidens bibliotek ser ud.

Biblioteket i Thys fokusområder i 2022:

 • Læsekredse, faciliteret på flere måder:
  • 6 læsekredse, hvor en bibliotekar faciliterer materialer og snakken
  • 55 læsekredse, som selv mødes og biblioteket faciliterer litteratur til
  • 2 børnelæseklubber for 6.-7. klasses børn. Faciliteret af biblioteket
 • Shared Reading eller Fælleslæsning, hvor bibliotekaren læser højt af en nøje udvalgt tekst og faciliterer samtalen om teksten, uden deltagerne behøver forberedelse. Herre Shared Reading, mødes 4 gange I foråret – bredes ud til alle afdelinger, og køres som forløb resten af 2022.
 • Hjælp til bibliotekets digitale tilbud.
  Hver torsdag kl. 15.00-17.00 kan man få hjælp til at komme ind på de digitale tilbud som biblioteket har adgang til.
 • For de mindste har KulturRummet et ugentligt tilbud: KulturHurlumhej. Her kan alle børn hver fredag hente en pose med kulturelle gør-det-selv aktiviteter, der stimulerer leg og kreativitet.
  Hver uge pakkes og uddeles 100 poser på alle bibliotekets afdelinger.
 • Projekt BOGglad er et projekt, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, som handler om at stimulere læselyst for børn i alderen 0-12 år. Her verificerer og indkøber biblioteket litteratur, som børnene selv har ønsket og valgt at deres lokale institution skal have.

8 SFO´er, 2 børnehaver, 2 vuggestuer samt 1 klub deltager

I alt er 812 børn en del af projektet

Der bliver indkøbt ca. 3 bøger pr. barn

Biblioteket har holdt en inspirationsdag for det pædagogiske personale, og tager i løbet af april og maj ud, og overleverer bogpakkerne hos alle samarbejdspartnerne. Til august holdes der et evalueringsmøde, hvor det videre samarbejde foldes ud.

Retsgrundlag

Biblioteksloven (LBK nr. 100 af 30/01/2013).

Af lovbekendtgørelsens kapitel 1, § 1 fremgår det, at folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

81. Fremtidig organisering af kommunale haller

Udskriv

Sagstema

Det foreslås, at Forretningsudvalgene i de kommunale haller nedlægges, samt at behandling af sager fremover varetages af de stående politiske udvalg.

Redegørelse

Som styringsorgan for de kommunale haller har Thisted Kommune hidtil nedsat forretningsudvalg for hallerne.

Forretningsudvalgenes opgave har været at varetage nedenstående områder for hallerne og indstille overfor stående politiske udvalg på disse:

 • Visioner
 • Strategier
 • Anlægsinvesteringer
 • Budgetreguleringer
 • Brugerhenvendelser omkring større ændringer i vilkår.

I andre kommunale institutioner som f.eks. folkeskoler, børnehaver og plejehjem er der ikke et lignende politisk styringsorgan.

Med baggrund i et ønske om en ensartning af kommunale institutioner samt kortere sagsbehandlingstid foreslår Social, Sundhed og Kultur, at der fremover ikke nedsættes forretningsudvalg for de kommunale haller.

For at undersøge, hvordan andre kommuner driver kommunale halfaciliteter, har Sundhed, Kultur og Fritid været i kontakt med tre nabokommuner. Ingen af disse har forretningsudvalg eller bestyrelser med repræsentation fra Kommunalbestyrelsen.

I én af kommunerne er driften af kommunale haller overdraget til foreninger eller selvejende institutioner. Sager, der kræver politisk behandling, går her direkte i stående politiske udvalg.

I de to andre kommuner drives kommunale haller af kommunen, som det også er tilfældet i Thisted Kommune. Her går sager, der kræver politisk behandlingen ligeledes direkte til de relevante stående politiske udvalg.

Hvis denne sag bliver godkendt, vil sager til politisk behandling fra Thisted Kommunes halfaciliteter ligeledes blive behandlet direkte i de relevante stående politiske udvalg. Dette forventes oftest at være Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget, men der kan også komme andre sager, som kræver behandling i f.eks. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget eller Børne- og Familieudvalget.

Normalt er der blevet afviklet to eller tre årlige møder i forretningsudvalgene, hvorfor det forventes at en direkte behandling i de stående udvalg i mange tilfælde vil forkorte behandlingstiden.

Der er ikke nedsat forretningsudvalg for indeværende periode 2022 - 2025.

Desuden foreslås det, at der afholdes et årligt brugermøde i hver hal, hvor alle brugere kan deltage. Mødet slås offentligt op i hallen og faciliteres af denne. På mødet fremlægges aktuel status fra hallen og desuden drøftes samarbejde i og med hallen. Hvis det vurderes fordelagtigt for udbyttet af møderne, kan den enkelte hal vælge at afvikle det som flere møder, f.eks. for forskellige brugergrupper.

Thisted Kommune ejer tre halfaciliteter:

 • Sydthy Kur- og Svømmebad
 • Thyhallen
 • Thisted Tennis- og Badmintonhal (Munkehallen)

Munkehallen er pr. 1. januar 2022 organisatorisk en del af Thyhallen.

Udover de kommunale haller er der 13 selvejende haller i Thisted Kommune. Disse haller har egen bestyrelse uden repræsentation fra Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Forretningsudvalgene for de kommunale haller nedlægges.
 2. Der afvikles årlige brugermøder som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 100:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

82. Status Doverodde Købmandsgård

Udskriv

Sagstema

Status på sæsonen 2021 og et kig på sæsonen 2022 på Doverodde Købmandsgård.

Redegørelse

Thisted Kommune har siden sommeren 2019 haft ansvaret for Doverodde Købmandsgård, herunder Natur- og friluftsvejledning, bygningsdrift, drift af cafe og billetsalg samt samarbejde og koordinering med Statens Museum for Kunst (SMK).

Doverodde købmandsgård er et mødested for rigtigt mange forskellige brugergrupper og dagsordener.

Af overordnede aktiviteter for købmandsgården kan nævnes:

 1. Natur- og friluftsvejledning til børn og unge. Herunder formaliseret samarbejde med folkeskoler og kommunale børnehaver.
 2. Samarbejde med Statens Museum for Kunst
 3. Drift af butik og café
 4. Samarbejde med Cold Hawaii Inland
 5. Samarbejde med lokale borgere og foreninger.
 6. Naturvejledning med udgangspunkt i Købmandsgården
 7. Drift af Grejbank i henhold til aftale med Friluftsrådet

Statens Museum for Kunst (SMK Thy).

SMK og Thisted Kommune har indgået et samarbejde om etablering og drift af en filial i Thy under navnet "SMK Thy". Thisted Kommune har ansvaret for basisdriften, herunder billetsalg, rengøring og pedelarbejde. SMK har ansvaret for at planlægge og afholde aktiviteter og udstillinger. I 2021 havde SMK Thy i alt 6048 gæster fordelt på gæster til udstillingen og skoleelever. Antallet af indløste billetter ligger på 2904. Det samlede antal gæster er faldet med ca. 1000 i forhold til 2020.

Cafe og butik.

Thisted Kommune søgte oprindeligt cafeen udliciteret, men det har ikke været muligt. Derfor har Thisted Kommune drevet cafeen og butikken fra sæsonen 2020. I begge sæsoner har opstarten været planlagt til åbningen af SMK Thys udstilling, som er i forbindelse med påsken. I begge tilfælde er åbningen blevet udskudt grundet corona-restriktioner.

Den daglige leder af Doverodde Købmandsgård har også ansvaret for café og butik. Derudover ansættes der sæsonmedarbejdere til at dække åbningstiderne.

Butikken og Caféen har siden 2020 været i samme lokaler, hvilket har givet nogle synergier i forhold til at få det bedste ud af arbejdskraften. Således dækker café og butik både bespisning af gæster, varesalg, billetsalg til SMK og andre arrangementer. Samtidig opleves det, at det har været godt for sammenhængskraften blandt personalet i Købmandsgården, at alt personalet nu er ansat af Thisted Kommune.

Der har i alt været en omsætning i café og butik på ca. 1.362.000 kr.

Sommerferieaktiviteter

I samarbejde med Fritid (herunder foreningslivet) Ungdomsskolen og Kulturrummet arrangerede Doverodde Købmandsgård et væld af aktiviteter for børn, unge og familier i skolernes sommerferie

Der blev blandt andet arrangeret

 • Limfjordssafari
 • Natur- snitteværksted
 • Rappelling
 • Sit on top kajak
 • Sæl/fjord safari i RIB båd
 • Intro til søfiskeri og kystfiskeri
 • Træklatring
 • Nat i hængekøje
 • Snit din egen kniv
 • Byvandring i Doverodde
 • Jazz frokost
 • Koncerter og musikalsk underholdning
 • og meget mere...

Aktiviteterne var generelt meget velbesøgte og skabte mange gode oplevelser.

I alt deltog ca. 550 på sommerferieaktiviteterne

Det forventes, at Doverodde Købmandsgård igen i 2022 tilbyder sommerferieaktiviteter. Der vil muligvis komme en mindre betaling på de mest populære aktiviteter, hvor der samtidig er plads til forholdsvis få deltagere. Det skyldes at der i år ved flere lejligheder har været tilmeldte, som ikke dukkede op. Det er ærgerligt, når der var deltagere på venteliste, som gerne vil have deltaget. De samlede program for sommerferieaktiviteterne kan ses i bilag 1 og 2.

Efterårsferien

I 2021 arrangeredes ligeledes mange aktiviteter i efterårsferien. Efterårsferien er den sidste uge SMK Thy har åbent i udstillingen og markerer på den måde slutningen på sæsonen.

I samarbejde med SMK Thy blev der lavet et program for hele ugen med mange aktiviteter. Ugen satte de mange kompetencer, som er på Købmandsgården i spil, og skabte stor aktivitet hele ugen igennem.

Både SMK Thy og Doverodde Købmandsgård beretter om en uge med meget aktivitet og gode oplevelser på tværs af kultur, natur, friluftsliv og bevægelse.

Programmet for efterårsferien kan ses i bilag 5.

Det forventes at Doverodde Købmandsgård igen i 2022 tilbyder efterårsferieaktiviteter.

Natur- og friluftsvejledning.

Natur- og friluftsvejledningen skal kvalificere og understøtte arbejdet med børn og unge på Thisted Kommunes Folkeskoler og Kommunale institutioner.

Natur- og friluftsvejledningen skal sætte standarden for formidling i naturen i Thy, med hensyn til faglighed, formidlingsform og sikkerhed.

Natur- og friluftsvejledningen skal være en åben medspiller og samarbejdspartner, der arbejder for at hæve niveauet for alle naturformidlere i Thy.

Kommunens natur- og friluftsvejledning er en del af Doverodde Købmandsgård. I det regi laves mange og forskelligartede aktiviteter i hele Thisted Kommune med mange forskellige aktører og samarbejdspartnere.

Friluftvejledningen har i 2021 registreret 106 natur- og friluftsaktiviteter, hvilket er et rekordstort antal. Der er registreret ca. 2700 deltagere på aktiviteterne. De fleste aktiviteter involverer skoler eller er arrangementer på Doverodde Købmandsgård. Nærmere beskrivelse af friluftsaktiviteterne kan ses i Bilag 3.

Naturvejledningen har i alt haft 1.957 deltagere fordelt på 69 kurser/ture i perioden fra 6 april – 1 dec. 4 arrangementer med skole/daginstitutioner blev aflyst i december, disse er der lavet en ny aftale med i februar 2022.

Derudover er skoler understøttet med grejudlån af undersøgelsesgrej, snittegrej og båludstyr. Naturvejlederen har ligeledes ansvaret for grejdepotet ved Tingstrup Sø, som skoler og dagtilbud har brugt flere gange i løbet af 2022, og hvor naturvejlederen har afholdt kurser.

Nuværende naturvejleder, Thomas Holgaard, tiltrådte sin stilling d. 1. april 2022.

Se evt. bilag 4 for flere detaljer om aktiviteter.

Organisering og opgaver.

Forud for sæson 2021 blev der udarbejdet en beskrivelse af organisering og arbejdsopgaver på Doverodde Købmandsgård.

Heri indgår samarbejdet og forventninger til særligt natur- og friluftsvejledning i forhold til kommunale dagtilbud og skoler. Erfaringerne med et mere struktureret tilbud er rigtig gode. Det har været væsentligt lettere at kommunikere tilbuddet, og der har været stor søgning fra særligt skolerne til både natur- og friluftsvejledning. Der forventes en endnu større søgning i 2022, hvor der forhåbentlig slet ingen corona-restriktioner vil være.

Derudover indgår der en beskrivelse af, hvilke opgaver, herunder drift af cafe og butik med videre, som Doverodde Købmandsgård varetager. Se eventuel beskrivelsen i bilag 6.

Sæsonen 2022 og 2023

Sæsonen 2022 forventes opgavemæssigt at ligne sæson 2021. SMK Thy åbner sin udstilling i påskeferien, hvorfor Købmandsgården også åbner der. Der forventes ingen corona-restriktioner i år, hvorfor der også forventes et regnskab i balance.

Udover den ”normale drift” er det kommende anlægsprojekt en stor opgave, som optager både ansatte og stedets brugere meget.

Således afvikles der i løbet af foråret 2022 bl.a. møder og åbne workshops i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

I 2023 starter selve anlægsfasen, hvorfor man nu har taget hul på drøftelserne af, hvilke forpligtigelser Doverodde Købmandsgård har i denne periode, og hvor den forholdsvis store grejbeholdning fysisk kan og skal placeres under ombygningen. Dette vil dog først kunne afklares endeligt, når SMK Thys aktiviteter i 2023 er planlagt, da deres aktiviteter har indflydelse på, hvilke forpligtigelser Doverodde Købmandsgård har.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

83. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen