16. mar 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

44. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

45. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning. Ida Pedersen tilmeldes Social- og Sundhedspolitisk forum. De øvrige medlemmer undersøger muligheden.

Til toppen

46. Budget 2022 - gennemgang af udvalgets budget

Udskriv

Sagstema

Budget 2022 - gennemgang af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Redegørelse

Som en del af introduktionen til Sundhed, Kultur og Fritids området orienteres udvalget om økonomien på de enkelte hovedområder.

Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder:

På mødet vil Center for Økonomi og Løn gennemgå de enkelte aktivitetsområder.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

47. Forslag til introduktionsrunde i Sundhed, Kultur og Fritid

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur stiller forslag til introduktionsrunde og program for besøg på Sundhed-, Kultur- og Fritidsinstitutioner.

Redegørelse

Som en del af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets introduktion til området, foreslås program for introduktionsrunder, der skal give udvalget en bedre forståelse for opgaver og institutioner på sundhed-, kultur- og fritidsområderne. Som en del af besøgsrunderne vil lederen af institutionerne give en rundvisning. Introduktionsrunderne afsluttes med en frokost inden udvalgsmødet afholdes på lokationen.

Forslag til program for udvalgsmøde den 6. april 2022 med sundhed som tema:

 • Kl. 8.30-9.30: Besøg ved Træning og Rehabilitering samt oplæg vedr. den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
 • Kl. 9.45-10.15: Besøg ved Tandplejen
 • Kl. 10.30-11.00: Besøg ved Sundhedsplejen
 • Kl. 11.15-12.30: Besøg ved Thy Hallen, Center for Sundhed, herunder oplæg vedr. fritid og eliteidræt.
 • Kl. 12.30-13.00: Frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmøde afholdes i Thy Hallen

Forslag til program for udvalgsmøde den 18. maj 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30-09.15: Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm
 • Kl. 09.30-10.00: Hallerne i Hanstholm
 • Kl. 10.05-10.20 Hanstholm Bibliotek
 • Kl. 10.45-11.45 Kirsten Kjærs museum
 • Kl. 12.00-13.00 Besøgscenter Østerild inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes på Besøgscenter Østerild

Forslag til program for udvalgsmøde den 8. juni 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30-09.15: Limfjordsteater
 • kl. 09:30-10.15: Museum Thy
 • Kl. 10.30-13.00: Musikskolen, Biblioteket, Plantagehuset, URT (Ungdomsrådet i Thy) samt Spillestedet inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Plantagehuset

Udover overstående institutioner er der også en række andre institutioner på udvalgets områder. Derfor påtænkes det, at udvalget også får en introduktionsrunde efter sommerferien. Såfremt dette ønskes, vil Social, Sundhed og Kultur fremlægge en plan herfor.

De resterende institutioner på udvalgets område er:

Fritid

Selvejende haller:
Ydby Skytte og fritidscenter
Aktivitetscenter Vestervig
Hurup Hallerne
Bedsted Hallen
Hørdum hallen
Snedsted Hallen
Sjørring Kultur- og Idrætscenter
Nors hallen
Multicenter Østerild
Rolighedshallen
Nordthy Hallen
Hannæs hallen

Munkehallen (Kommunal)

Kultur

Biblioteket i Hurup

Musikskolen i Hurup

Thy Sangskole

Udover ovenstående, så er der også rigtig mange andre foreninger på både kultur og fritidsområdet som der ikke planlægges besøg på for nuværende.

Derudover planlægges det, at udvalget i forbindelse med 12-12 seminaret den 28.-29. april 2022 besøger Hurup Hallerne og Sydthy Kur- og Svømmebad samt Doverodde Købmandsgaard, herunder Statens Museum for Kunst.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til introduktionsrunde på områdernes institutioner samt beslutter, om udvalget ønsker yderligere introduktionsrunde.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2022 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2022 foretages mindre formelle rettelser samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation.

De mindre ændringer og opdateringer vil ikke blive behandlet nærmere i sagsfremstillingen, men kan alle findes i vedhæftede høringsversion, hvor samtlige forslag til ændringer er markeret med rød skrift.


I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Tabel 1 - Kvalitetsstandarder på ældreområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Ingen væsentlige ændringer.

Medicin og sygepleje

Her er det tilføjet, at der nu er mulighed for at modtage behandling på en af sygeplejeklinikkerne i Hanstholm Sundhedshus.

Omsorgstandpleje

Ingen væsentlige ændringer.

Hverdagsliv i eget hjem

Ingen væsentlige ændringer.

Praktisk hjælp og støtte

Det er generelt præciseret, at den løbende renholdelse er af tilgængelige overflader, og at renholdelse af køleskab og køkkenbord omfatter aftørring af hylder og bordplader. Det er tilføjet, at vi af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke flytter møbler. Endvidere er det præciseret, at det er ikke muligt at få hjælp til oprydning eller rengøring efter kæledyr.

Hjælp og støtte til personlig pleje

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og madservice

Det er tilføjet, at ansøgningen om madservice skal ske via Thisted Kommunes nye selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside.
Endvidere er det tilføjet, at der for alle 3 kategorier af mad skal være mulighed for at vælge en konsistens, som imødekommer borgere med synkevanskeligheder.

Midlertidige pladser og skutte tilbud

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og støtte til dig som pårørende

Ingen væsentlige ændringer.

Boligtilbud

Det er præciseret, at borgere kan søge om ældrebolig:

 • Hvis der ikke er mulighed for at indrette ens nuværende bolig hensigtsmæssigt i forhold til behov for hjælp og hjælpemidler.
 • Hvis ens behov kan bedres ved hjælp af det ændrede boligmiljø.
 • Hvis man har fysiske, psykiske og/eller sociale handicaps, som gør man har behov for anden bolig eller et andet nærmiljø.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at Thisted Kommune tilbyder en række aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med hukommelsessvækkelse i regi af Aktiv med Demens.
Derudover er det præciseret, at bevillingen af dagcenterpladser, hjælpemidler og plejeboligpladser sker ved Visitation og Hjælpemiddeldepotet, mens demenskoordinatorerne har en rådgivende funktion.

Tilbud til borgere med særlige behov

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Ingen væsentlige ændringer.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet om "Hjælp til en sundere hverdag for dig med psykisk sårbarhed" er slettet, da dette tilbud ikke længere eksisterer.

Træning og Rehabilitering

Det er tilføjet, at der nu er en træningssatellit i Hanstholm Sundhedshus. Derudover er det tilføjet, at findes en brobygger, som kan være med til at sikre den gode overgang mellem kommunale tilbud og forenings – og/eller aktivitetstilbud, hos de borgere, som kan have svært ved selv at tage kontakte til et tilbud eller at tage alene afsted de første gange.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagens har ingen økonomiske konsekvenser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 12. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - høring - den 19. januar 2022
Handicapråd - høring - den 27. januar 2022 (mødet blev ikke afholdt, da rådet endnu ikke er nedsat)

Handicaprådet - høring - den 3. marts 2022

Social- og Seniorudvalg den 15. marts 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2022 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2022 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 11. januar 2022, pkt. 13:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 19:

Ad 2. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. januar 2022, pkt. 9:

Ældre-/Seniorrådet synes, at kvalitetsstandarderne generelt set er meget flot og udtryk for god kvalitet. Selve skrivelsen er dejlig overskuelig og let forståelig med tydelig angivelse af, hvad, der er gratis og hvad der er selvbetaling. Hvert afsnit har en tydelig angivelse af, hvor borgerne skal henvende sig ved behov.

Det er fint med den gennemgående tekst om, at Hjemmeplejen i første omgang prøver at hjælpe borgeren til at blive selvhjulpen igen, da det alt andet lige må være det mest tilfredsstillende.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at kvalitetsstandarderne i højere grad kommunikeres ud til kommunens borgere.


Nedenstående gennemgås bemærkninger til teksten:

 • Vedrørende praktisk hjælp og støtte, vil det være fint at præcisere, hvad rengøring indebærer. Særligt med henblik på at tydeliggøre hvad tilgængelige flader dækker over og betydningen af kæledyr for rengøringen.
 • Vedrørende tilbud om madservice mangler der en forklaring på, hvad kølemad og frostmad dækker over. Det er ønskeligt, at det er muligt at bestille ekstra portioner til besøgende.
 • Vedrørende midlertidige pladser, vil det være hensigtsmæssigt at have midlertidige pladser på alle plejecentre, så der er et midlertidigt tilbud i nærområdet.
 • Vedrørende boligtilbud efterspørges oplysninger om hvordan borgerne er tidsmæssigt stillet, hvis der ønskes en bolig på et bestemt sted.
 • Vedrørende hjælp og støtte i den sidste tid, vil det være godt at tilføje information om hospice, herunder de praktiske oplysninger - på trods af, at dette ikke er et kommunalt tilbud.
 • Det bør tydeliggøres, at der altid er mulighed for at ringe til visitationen og få hjælpe til at lave digitale ansøgninger.

Beslutning fra Handicaprådet, 3. marts 2022, pkt. 12:

Brugernes repræsentanter fra Handicaprådet bakker op om Ældre-/Seniorrådet udtalelse.

Fraværende i Handicaprådet - den 4. marts 2022:

Per Dommerby Kristiansen

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 47:

Punktet udsættes.

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Til toppen

49. Orientering om Sundhedsplejen

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om Sundhedsplejens organisering og arbejdsområder.

Redegørelse

Sundhedsplejen leverer ydelser efter sundhedslovens kapitel 36, der forpligter kommunen til at tilrettelægge tilbud, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Sundhedsplejens kerneopgave er at sikre, at børn og unge har en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune. Det er vejledning, rådgivning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørn, børn og unge i den undervisningspligtige alder samt deres forældre og gruppeaktiviteter for samme. Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i barnet, den unge og familiens samlede ressourcer. Sundhedsplejens arbejde er tilrettelagt med fortrinsvis hjemmebesøg i barnets første leveår, og i skolesundhedsplejen er arbejdet tilrettelagt med samtaler og undersøgelser på skolerne.

Sundhedsplejens personale udgøres af 1 afdelingsleder, 15 sundhedsplejersker, 1 pædagog og 2 administrative medarbejdere. Alle har kontor og stillested på Ringvej. Sundhedsplejen er organiseret i en kombineret ordning, hvor den enkelte sundhedsplejerske både har ansvar for spæd- og småbørnsdelen samt skolebørn.

Sundhedsplejen er distriktsopdelt i tre teams, Nord, Midt og Syd, og dækker hele Thisted Kommune. Sundhedsplejersken varetager sundhedspleje i både spæd- og småbørnsdistriktet og på de skoler og institutioner beliggende i det tilhørende distrikt.

Sundhedsplejen servicerer gennemsnitlig 423 fødsler om året samt 17 skoler og 11 fri- og privatskoler med i alt 5.813 børn og unge. Herudover har Sundhedsplejen konsulentfunktion for 37 kommunale og private daginstitutioner.

Sundhedsplejen i Thisted Kommune har gennem en årrække været med i udviklingsprojekter til gavn for barnet og familierne, der også har medvirket til uddannelse og dygtiggørelse af personalet. Derudover er der arbejdet med strukturelle emner, efteruddannelse og implementering af et ressourcestyringssystem, som alt sammen fastholder og styrker et højt serviceniveau. Ved tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed i november 2019 beskrev styrelsen Sundhedsplejen som velorganiseret med gode procedure og godkendte alle instrukser.

Der er et mangeårigt og tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og jordemødrene, som bl.a. indeholder en øget bevågenhed på den helt tidlige opsporing på sårbarhed i kommende familier.

Sundhedsplejen har gennem de seneste 10 år arbejdet med at udvikle sundhedspleje til børn og familie i sårbare situationer. Sundhedsplejen har bl.a. arbejdet med ”Familie i Vækst”, som handler om at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier. I forbindelse med ”Familie i Vækst” har Sundhedsplejen været en del af projekterne ”Minding the baby”, et samarbejde mellem sundhedsplejen og familiekonsulenter, som besøger familier med udviklingstraumer hver uge det første år af barnets liv, samt ”Far på forkant”, der har fokus på fædre som ressource i en sårbar familie. Derudover er projektet ”1000 første dage med sundhed og trivsel” netop afsluttet, som har styrket samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Desuden foregår et tæt tværfagligt samarbejde med undervisning og dagtilbud i forbindelse med bl.a. kompetenceteammøder, samt tværfagligt samarbejde med PPR og Familieterapeuterne.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

50. Orientering om Tandplejen

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om Tandplejens organisering og arbejdsområder.

Redegørelse

Tandplejen leverer ydelser efter sundhedslovens kapitel 37, der forpligter kommunerne til at tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.

Den kommunale tandpleje er organiseret med en afdelingsleder, der også er overtandlæge, samt 4 tandlæger, 3 tandplejere, 9 klinikassistenter og 1 administrativ medarbejder. Der er tre klinikker på henholdsvis Østre Skole, Tingstrup Skole og Snedsted Skole.

I Tandplejen prioriteres sundhedsfremme og en tidlig indsats højt. Tandplejen lægger stor vægt på smertekontrol i forbindelse med tandbehandling, og arbejder aktivt for at forebygge udvikling af tandlæge-angst. Der arbejdes behovsorienteret og gives individuelle tilbud til brugerne på baggrund af aktuel risikovurdering, der tager højde for såvel tandplejefaglige som generelle helbredsmæssige og/eller sociale forhold.

Tandsundheden hos børn og unge i Thisted Kommune er på baggrund af en systematisk forebyggende indsats forbedret i perioden siden kommunesammenlægningen. Tandsundheden hos børn og unge i Thisted Kommune er dog fortsat ikke så god som landsgennemsnittet.

Thisted Kommune har en kombination af kommunal og privat drift med en afdækning af de tidligere Hanstholm og Sydthy kommuner via en fastprisaftale med ni private klinikker, hvoraf fem af klinikkerne dækker langt størstedelen.

Det kommunale tandplejetilbud i Thisted er organiseret således, at børn og unge med folkeregisteradresse i det, der før 1. januar 2007 hed Thisted kommune, behandles på kommunale klinikker. Børn og unge med adresse i det tidligere Hanstholm og Sydthy kommuner behandles af privatpraktiserende tandlæger, der har indgået aftale med Thisted Kommune.

Fordelingen af kommunens totale børne- og ungdomstandpleje ser pr. 1. januar 2022 således ud:

Kategori

Antal børn/unge

Procent

Kommentarer

Private klinikker

2.593

30,7 %

Under fastprisaftalen: 2.554

Fritvalgsordningen: 39

Kommunale klinikker

5.860

69,3 %

Østre: 2.622

Tingstrup: 1.748

Snedsted: 1.260

0-1 årige som endnu ikke har fået tildelt privat tandlæge: 230

I efteråret var der lagt op til en ny fordelingsnøgle mellem de kommunale klinikker og private klinikker, så fordelingen blev geografisk uafhængig. Dette ønskede de privatpraktiserende tandlæger ikke grundet risiko for manglende kapacitet til voksne patienter. Derfor trådte der pr. 1. januar 2022 en ny fastprisaftale i kraft mellem Thisted Kommunes tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger. Den nye fastprisaftale indeholder kun én ny ændring fra den tidligere fastprisaftale. Det er nu skrevet ind i kontrakten, at de private klinikejere ved salg af klinik ikke samtidig kan overdrage fastprisaftalen til en ny ejer, men at den nye ejer skal opnå aftale med Thisteds Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje.

I marts 2021 traf Børne- og Familieudvalget beslutning om den kommunale tandplejes fysiske rammer i fremtiden. Baggrunden herfor var behov for fornyelse på grund af bl.a. utidssvarende rammer og nedslidt udstyr. Børne- og Familieudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med scenariet om at sammenlægge de tre kommunale klinikker til én på Østre Skole. Det blev med budgetforhandlingerne for 2022 besluttet at rykke sammenlægningen af Tandplejen til budget 2025.

Udover den almindelige kommunale børne- og ungetandpleje for de 0-17 årige, har Thisted Kommune også en række andre tandplejetilbud.

Center for Tandregulering i Nordvestjyllandi Struer (CTN)

Alle kommunens børn og unge har adgang til Ortodonti (tandregulering) i driftsfællesskabet Center for Tandregulering i Nordvestjylland. CTN er et fælleskommunalt tandreguleringscenter beliggende i Struer. Centret er et driftfællesskab mellem Struer, Lemvig, Skive og Thisted Kommuner. Ca. 30% af Thisted Kommunes 8.450 børn og unge mellem 0-17 år gør brug af CTN i Struer.

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og unge tandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Borgere visiteres til specialtandplejen af en fagperson, der jævnligt har kontakt til den pågældende borger og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse. Størstedelen af Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på Regionshospitalet i Viborg. Thisteds egen Kommunale Tandpleje, behandler de specialtandplejepatienter de kan med de forhåndenværende ressourcer og kompetencer. Borgere med tilknytning til Specialtandplejen har en egenbetaling, der udgør 2.075 kr. årligt.

Socialtandplejen

Thisteds kommunale tandpleje tilbyder hjemløse borgere gratis undersøgelse og behandling. Den sociale tandpleje kom som følge af en ny bestemmelse i sundhedsloven pr. 1. juni 2020. §134a stk. 1 forpligter kommunerne til at yde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. §134a stk. 2 giver kommunen mulighed for ud fra en konkret vurdering at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandplejen, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. I december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at stk. 2 bringes i anvendelse. I samråd med Socialafdelingen blev det afklaret, at det lokale behov der kunne ligge under paragraffens stk. 2, var den akutte behandling af socialt udsatte borgere, som ikke er hjemløse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

51. Lukket punkt: Budgetomplacering i forbindelse med hjemtagning af borger til et ældrecenter

Til toppen

52. Ansøgning om tilskud til projektudvikling af Cold Hawaii Surf'n'Skate

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Skate søger Thisted Kommune om 500.000 kr. til projektudvikling af Cold Hawaii Surf'n'Skate.

Redegørelse

Foreningen Cold Hawaii Skate har i løbet af 2021 udviklet et skitseprojekt til Cold Hawaii Surf'n'Skate med støtte fra Thisted Kommune. Kommunalbestyrelsen har derudover i forbindelse med budgetforliget for 2022 tilkendegivet positiv interesse i projektet. Den 10. november 2021 har det daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg behandlet en ny ansøgning af Cold Hawaii Skate på 1 mio. kr. til den videre projektudvikling med beslutning om, at udvalget ser positiv på ansøgningen, og at ansøgningen sendes tilbage til administrationen med henblik på et møde med foreningen om det videre forløb. Børne- og Familieforvaltningen har i december 2021 afholdt et møde med Cold Hawaii Skate og på baggrund af dette, har foreningen nu fremsendt en ny ansøgning til Thisted Kommune jf. bilag 1.

Projektet Cold Hawaii Surf'n'Skate har en vision om at skabe Danmarks og Nordeuropas stærkeste kulturinstitution for vand- og streetsport samtidig med, at der er fokus på lokal forankring. Formålet er således at skabe et mødested, der samler fritidsaktiviteter med udgangspunkt i vand-, bølge og streetsport samt fungerer som en slags forsamlingshus i Hanstholm. Placeringen i Hanstholm i umiddelbar forlængelse af vandet er enestående og afgørende for projektets identitet. Til dette formål skal der ombygges to haller på Nordre Strandvej 51-53 i Hanstholm, som skal åbnes op mod vandet og indeholde i den ene hal et indendørs skateområde, mens der i den anden hal skal være et stort fleksibelt rum med karakter af kultur- og forsamlingshus, hvor rumforhold kan ændres alt efter dagens aktiviteter. Derudover er der lagt op til en stor udendørs skaterpark samt udendørs surfområde. Som supplement ønsker foreningen en række servicefunktioner, herunder værksted til surf- og skateudstyr, bade- og omklædningsfaciliteter, sauna, cafeområde, kontorfaciliteter m.m. Idéprospektet for projektet er vedhæftet i bilag 2.

Foreningen Cold Hawaii Skate har allieret sig med Dansk Surf og Rafting Forbund til det videre projektforløb og ansøger nu i fællesskab til projektets næste etape, hvor der indtil marts skal findes den fornødne finansiering. Herefter følger selve projektudviklingsfasen inkl. brugerinddragelse, hvor der også er tilkoblet en bachelorstuderende i et 6-ugers praktikforløb med fokus på udarbejdelse af kulturanalyser. Forhåbningen er at præsentere Thisted Kommune for resultaterne senest i august måned i år.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at projektet lægger sig fint i kølvandet af kommunens Cold Hawaii Inlands satsning - ikke mindst fordi projektet har potentialet at række langt ud over Thy og Danmark. Derudover tilføjer projektet faciliteter af interesse for en bred lokal brugergruppe. Social, Sundhed og Kultur har været i dialog med Plan- og Miljøafdelingen, der oplyser, at projektet ikke er i overensstemmelse med gældende planforhold i kommuneplanrammen og lokalplanen:

"Plan- og Miljøafdelingen har indledningsvist vurderet projektet i henhold til gældende planforhold. Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende Lokalplan 3-007, som udlægger området til havneerhverv. Det er vurderet, om der kan tilvejebringes et nyt plangrundlag for at muliggøre projektet på den konkrete placering. Da området jf. Kommuneplan 2021-2033 skal forbeholdes til produktionserhverv, samt fordi projektet indeholder forureningsfølsomme anvendelser tæt på eksisterende erhverv og tekniske anlæg, er det vurderet, at der ikke umiddelbart kan udarbejdes en ny lokalplan for projektet."

På baggrund af ovenstående udfordringer i forhold til særligt planforhold, vurderer Social, Sundhed og Kultur, at projektet skal genovervejes, hvorfor ansøgningen om projektudvikling ikke kan imødekommes.

Social, Sundhed og Kultur har den 8. marts 2022 modtaget yderligere bilag (bilag 3+4). Heri fremgår der et opdateret budget for projektudvikling samt supplerende oplysninger for Cold Hawaii Surf n Skate.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 500.000 kr. til den videre projektudvikling.

Der er et samlet budget på 918.750 kr., som foruden det hos Thisted Kommune ansøgte beløb skal finansieres med private sponsorater jf. ansøgningen side 18. Foreningen er, efter ansøgningen blev sendt til Thisted Kommune, bevilliget 100.000 kr. fra Hanstholm Industri Støtte og har påbegyndt den lokale indsamling.

Thisted Kommune har støttet skitseprojektet med 140.000 kr. i 2021 (bevilliget på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021).

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise finansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der ikke er disponible midler på medfinansieringspuljen før 2024. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller at:

 1. Ansøgningen ikke imødekommes på baggrund af planforhold.
 2. Social, Sundhed og Kultur drøfter det videre forløb med foreningen bag projektet Cold Hawaii Skate.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt med bemærkning om, at udvalget opfordrer til, at der arbejdes videre med en alternativ placering i dialog med den kommunale forvaltning. I forlængelse heraf ser udvalget frem til et møde med foreningen med henblik på at drøfte dette.

Til toppen

53. Fotofestival.dk ansøger om støtte til KANT Festival 2022

Udskriv

Sagstema

Fotovestival.dk ansøger Thisted Kommune om 50.000 kr. til afvikling af årets KANT Festival.

Redegørelse

Foreningen fotofestival.dk arrangerer sin årlige fotofestival ved navnet KANT Festival, der afholdes fra den 30. september til den 2. oktober 2022 i Thisted by med aktiviteter i Det gamle Rådhus, Thisted Musikteater og Plantagehuset. Ud over ansøgningen om støtte til 2022 søger fotofestival.dk også om et samarbejde, som strækker sig over flere år om støtte til projektet. Det er et ønske da de allerede på nuværende tidspunkt er i gang med planlægningen af KANT Festival i oktober 2023. Se vedhæftede ansøgning og projektbeskrivelse i bilag 1 og 2.

Fotofestivalen byder på tre dage med udstillinger af lokale, nationale og internationale fotografer og foredrag samt workshops og fototure for unge naturfotografer i Nationalpark Thy med efterfølgende udstilling. Det er foreningens formål at gøre naturfotografi mere tilgængeligt (jf. foreningsvedtægter i bilag 3) og festivalen er kendt for at være i øjenhøjde og hyggelige. Af projektbeskrivelsen fremgår det derudover, at festivalen besøges af gæster fra hele landet og sågar af nogle enkelte gæster fra udlandet.

Festivalen drives af frivillige, der igennem mange års engagement og erfaring har opbygget et koncept med naturfotografi som omdrejningspunkt i de programlagte foredrag og udstillinger. Ligeledes har festivalen opbygget et stort netværk i hele Europa, således festivalen tiltrækker fotografer fra både ind- og udlandet.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at KANT Festival med sit fokus på naturfotografi bidrager til et bredt kulturtilbud i Thisted Kommune. Derudover er festivalen med til at give professionelle som det amatørbaserede fotomiljø i kommunen en platform, dog anser Social, Sundhed og Kultur ikke, at der er sket udvikling af konceptet i forhold til tidligere år. Det vurderes derfor, at ansøgningen imødekommes delvist med 25.000 kr. som er ca. på samme niveau som tidligere år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Festivalen har et samlet budget på 372.105 kr., hvoraf det meste er produktionsomkostninger til afviklingen af selve festivalen. Derudover er der enkelte poster forbundet med planlægningen af festivalen. Foreningen forventer at dække udgifterne med entréindtægter, fondstilskud og det ansøgte kommunale tilskud. Endvidere har fotofestival.dk værdisat frivillige timer på 90.000 kr. til administrative opgaver, herunder grafisk arbejde, kommunikation og projektledelse. Budgettet er vedlagt i bilag 4.

Fotofestival har en egenkapital på 15.651 kr. jf. årsregnskabet for 2021 i bilag 5. Af årsregnskabet fremgår også, at der i 2021 har været udgifter for ca. 140.000 kr. Budgettet for 2022 ligger dermed ca. 230.000 kr. over sidste års budget og er stadig en fordobling, selvom de værdisatte arbejdstimer trækkes fra.

KANT Festivalen har modtaget følgende kommunal støtte de sidste tre år:

 • 2019: 25.000 kr.
 • 2020: 30.000 kr.
 • 2021: 30.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte årets KANT Festival med på 25.000 kr. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler 2022. Ansøgningen om en flerårig bevilling kan ikke imødekommes som en del af de frie kulturmidler, da der skal søges årligt. Social, Sundhed og Kultur kan derfor ikke anvise midler i overslagsår.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Festivalen foregår i samarbejde med kunstforeningen Det Ny Kastet og KulturRummet, hvorfor KANT Festivalen ingen udgifter har til lokaleleje i Det gamle Rådhus og Plantagehuset.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der gives 25.000 kr. til årets KANT Festival med midler fra de frie kulturmidler 2022.
 2. Evt. bevilling for 2023 og frem tages der stilling til for de enkelte år ved fremsendelse af fornyet ansøgning.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

54. Søndags SommerSjov 2022

Udskriv

Sagstema

Søndags SommerSjov ansøger om 125.000 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med afvikling af årets koncerter.

Redegørelse

Søndags SommerSjov er en koncertrække, der er blevet afholdt i et årti i Thisted Kommune. I 2020 har foreningen Thy Detailhandel overtaget tovholderrollen, men grundet Covid-19 blev der ikke afholdt koncerter. I 2021 blev der, Covid-19 til trods, afholdt fuldt program med 8 koncerter i 5 byer. For 2022 er ønsket at vedligeholde og udvikle konceptet for at sikre dens overlevelse. Thy Detailhandel søger derfor om 125.000 kr. til 10 koncerter i 7 forskellige byer, der alle er gratis for de besøgende. Foreningen ansøger derudover at modtage støtte i overslagsår for at sikre stabilitet for koncertrækken. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftet i bilag 1 og 2.

I evalueringen af 2021 oplyser Thy Detailhandel, at koncerterne har været velbesøgte mellem 400-600 publikummer og at der generelt har været stor opbakning. Således har det lokale erhverv støttet med i alt 72 sponsorbidrag på i alt 125.000 kr. og foreningslivet har stået for salg af mad og drikke. Selvom Thy Detailhandel har tabt indtægter på at lade lokalforeningerne stå for salget af mad og drikke, så har det medført god dialog med byerne og ekstra aktivitet efterfølgende. Derudover blev der satset på markedsføringen af Søndags SommerSjov. Alt i alt vurderer Thy Detailhandel , at der i 2021 blev skabt grobund for den nødvendige fremtidssikring af Søndags SommerSjov.

I projektbeskrivelsen fremhæver Thy Detailhandel også, at konceptet står på skillevejen mellem udvikling eller afvikling, hvorfor der i 2022 ansøges om et større støttebeløb til at udvikle Søndags SommerSjov. Ønsket er at fastholde den øjede markedsføringsindsats og udvide til to nye byer.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Søndags SommerSjov er et koncept, der nyder opbakning blandt de mange besøgende hvert år. Det skal ligeledes bemærkes, at det nye tiltag om samarbejde med lokalforeninger om al salg af mad og drikkevarer er et godt initiativ for de enkelte lokalsamfund. Social, Sundhed og Kultur anbefaler derfor at støtte Søndags Sommersjov igen i 2022, dog ikke i overslagsår.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Søndags Sommersjov 2022 har et budget på 274.750 kr., som forventes finansieret med 125.000 kr. fra Thisted Kommune og 150.000 kr. i sponsorindtægter. Salg af mad og drikkevarer skal tilgå de lokale samarbejdsforeninger. Budgettet er vedhæftet i bilag 3.

Regnskabet for 2021 var stort set i balance med 270.622 kr. i udgifter og 274.759 kr. i indtægter. Regnskabet samt evalueringen for 2021 er vedhæftet i bilag 4.

Søndags SommerSjov har tidligere fået tildelt tilskud således:

2020: 75.000 kr. (overført til 2021 pga. Corona og KulturRummet har støttet kunstnerkøb med op til 50.000 kr.)

2019: 70.000 kr.

2018: 70.000 kr.

2017: 60.500 kr.

I lighed med tidligere år anbefaler Social, Sundhed og Kultur at støtte med 75.000 kr. øremærket til indkøb af underholdning, idet der ikke kan støttes til kommercielle formål, som det fremgår af foreningens vedtægter (jf. vedtægter i bilag 5). Social, Sundhed og Kultur vurderer, at koncertrækken kan afholdes i lighed med tidligere år. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler for 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

I 2016 blev konceptet for Søndags SommerSjov sidst revideret, hvor det blev besluttet at den kommunale støtte følger. I den nye projektbeskrivelse er der aflagt forslag om koncert andre steder

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Søndags SommerSjov støttes med 75.000 kr.
 2. Der på nuværende tidspunkt ikke tages stilling støtte for 2023 og fremadrettet.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

55. Aktivitetscenter Vestervig-Agger ansøger om støtte til etablering af familiekulturcenter

Udskriv

Sagstema

Aktivitetscenter Vestervig-Agger ansøger Thisted Kommune om 153.489 kr. til etablering af Familiekulturcenter.

Redegørelse

Aktivitetscenter Vestervig-Agger har til formål er at drive en idrætshal i Vestervig.
Ifølge centrets vedtægter skal hallen også kunne stilles til rådighed for skoler, udstillinger, møder mm. (jf. vedhæftede vedtægter i bilag 1). I forlængelse heraf ønsker Aktivitetscenter Vestervig-Agger at styrke centrets kulturprofil og tilbyde børn, unge og familier kvalitetstilbud inden for det kulturelle i Vestervig-Agger området. Aktivitetscentret har derfor søgt støtte til at tilpasse multisalens rammer således, at det vil være let at gå til og sætte noget i gang. Nordea Fonden støtter projektet med hovedparten på 534.642 kr. og søger nu Thisted Kommune om det resterende beløb for at komme i hus med projektet. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 2 og ligeledes tilsagnsbrevet fra Nordea Fonden i bilag 3.

Ifølge ansøgningen ønsker Aktivitetscenter Vestervig-Agger med det nye Familiekulturcenter at udvide den traditionelle idrætsfacilitet til:

 1. At understøtte fællesskabet blandt børnefamilier ved målrettet at arbejde med kulturelle aktiviteter for børn, unge og deres familier.
 2. At skabe et hus, hvor man året rundt kan møde forskellige kulturelle udtryk præsenteret af professionelle kunstnere, og dygtige amatører inden for flere genrer, og at de enkelte aktiviteter suppleres med workshops eller andre aktiviteter, der kan være med til at skabe mere fællesskab før eller efter kulturoplevelsen, når dette er meningsgivende og muligt.
 3. At skabe rammen om en række tilbagevendende kulturelle traditioner, der tiltaler børn og unge og børnefamilier i vores område.
 4. At skabe bro til det lokale, kommunale og regionale kulturmiljø, så stedet træder tydeligere i karakter som kultur arena.
 5. At udnytte kapaciteten i centrets gode rammer bedre, ikke mindst i sommersæsonen.

Ombygningen af multisalen skal fremadrettet muliggøre aktiviteter som filmvisninger med efterfølgende fællesspisning for hele familien, børnefilmklub, fredagslounge eller fredagscafe med efterfølgende filmvisning eller live fremvisninger fra f.eks. koncerter samt småbørnsforældrebio med fælles kaffe/brunch. Andre oplagte aktiviteter omfatter koncerter, babyrytmik og fællessang. Derudover har Vestervig et stærkt kirkemusikalsk miljø med gensidig interesse for samarbejde omkring f.eks. babyrytmik eller babysalmesange og der er ellers godt samarbejde i lokalmiljøet omkring lokale aktiviteter.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Familiekulturcenter vil være et godt supplement til Aktivitetscentret Vestervig-Agger og er enig med Aktivitetscenter Vestervig-Agger i, at der ligger en værdi i at ombygge eksisterende faciliteter, der allerede har en fast brugergruppe. Samtidig vurderes det dog også, at det samlede beløb udgør en væsentlig del af de frie kulturmidler som anført under økonomiske konsekvenser, hvorfor Social, Sundhed og Kultur anbefaler at ansøgningen ikke imødekommes med det fulde beløb.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 153.489 kr. ud af et samlet budget på 763.131 kr.

Udgifterne er relateret til ombygningen af multisalen til kulturelle aktiviteter, heraf den største udgift til mørklægningen af salen. Finansiering er tredelt, hvor Nordea Fonden har bevilliget største delen af ombygningen med 534.642 kr. og derudover en lokal finansiering på 75.000 kr. foruden det hos Thisted Kommune ansøgte beløb.

Ansøgningen kan imødekommes med midler fra de frie kulturmidler. Det vil være nyt for puljen at støtte faciliteter, idet der hidtil er uddelt støttet til arrangementer. Puljekriterierne har dog ikke noget til at hindre for, at støtten bruges til ansøgningens formål og ansøgningen imødekommer også nogle af kriterierne:

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.

Social, Sundhed og Kultur kan derfor anvise finansieringen fra de frie kulturmidler. Beløbet udgør dog en væsentlig andel af de samlede frie kulturmidler for 2022 på i alt 618.436 kr., hvorfor det anbefales at støtte med et beløb svarende til 50.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise midler udover midler fra de frie kulturmidler.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes delvist med 50.000 kr., med midler fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. Kunstforeningen Det Ny Kastet søger om støtte til ekstraordinært program i sommeren 2022

Udskriv

Sagstema

Kunstforeningen Det Ny Kastet søger om 100.000 kr. i støtte til ekstraordinært program i sommeren 2022.

Redegørelse

Det Ny Kastet (DNK) vil gerne igen i år afholde et ekstraordinært sommerprogram med udvidede åbningstider i Det gamle Rådhus, hvor der endnu ikke er fundet en varig løsning for brug af ejendommens stueetage. Foreningen vil derfor gerne følge op på sidste års succes og ansøger derfor Thisted Kommune om 100.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.

Ud fra foreningens perspektiv, der i forvejen i mange år har lavet kunstudstillinger på 1. og 2. sal, vil det give god mening, at hele bygningen fremadrettet vil være en spændende og smuk kunstbygning med udstillinger og dertil knyttede aktiviteter. Derfor har foreningen henvendt sig til Thisted Kommune i efteråret 2020, da stueetagen blev ledig efter Thy Turistforeningen var fraflyttet lokationen. Efter det daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. november 2020 ikke kunne imødekomme DNK's første og mere omfattende oplæg om brug af stueetagen, godkendte udvalget den 11. maj 2021 DNK's nye ansøgning om midlertidig brug af stueetagen med et ekstraordinært sommerprogram. Dette initiativ vil DNK nu forlænge i 2022.

DNK afholder normalt 8 udstillinger om året af høj kunstnerisk kvalitet. Alt arbejde i DNK er baseret på frivillige kræfter, og der er normalt åbent fredag, lørdag og søndag i udstillingsperioderne. DNK's ordinære program for 2022 kan ses i ansøgningen på side 1-2. Foreningens ordinære program kan besøges mod entré, mens det ekstraordinære sommerprogram skal være gratis for alle besøgende og med udvidet åbningstider, således alle vil kunne opleve kunst på nationalt og internationalt niveau. De udvidede åbningstider vurderer DNK kræver en fast, lønnet vært.
Udstillingsaktiviteterne foregår i et tæt samarbejde med andre kulturaktører som KulturRummet, Kulturelt Samråd, Alive Festival, Det Nordatlantiske Fyr, SMK Thy samt erhvervslivet og detailhandelen.

I 2021 har DNK i perioden juli-september anslået, at tæt på 5.000 gæster har besøgt udstillingerne. Succesen tilskriver foreningen dels til programmets diversitet og sammensætning med aktiviteter for både voksne, børn, familier og kunstinteresserede, der også blev besøgt godt af sommerens turister og dels, at den kommunale støtte har medført en lønnet vært, der varetog betydelig udvidelse af åbningstiden, således udstillingerne og Det gamle Rådhus var åbent hver dag.

Programmet for sommeren 2022 åbner huset kl. 11.00 til kl. 17.00 i hverdagene samt kl. 11.00 til kl. 13.00 om lørdagen og har særlig fokus på øget formidling bl.a. med mulighed for rundvisninger for både turister, skoler og andre grupper. Programmets indhold vil byde på forskellige udstillinger samt formidlingsaktiviteter, talks og gør-det-selv- aktiviteter. På nuværende tidspunkt kan DNK oplyse en indgået aftale med en af Danmarks mest omtalte kunstnere netop nu: Jens Galschiøt, der også har en stor international bevågenhed. Aftalen betragter foreningen som et scoop for Thy.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at der er en værdi i at holde et hus med så en central beliggenhed åbent i sommermånederne til glæde for både de lokale og turister. Det er derudover positivt, at sommerprogrammet gennemføres i et bredt samarbejde med både kultur- og erhvervsaktører. Samtidig vil det være afgørende for at imødekomme ansøgningen, at DNK fortager pålidelig besøgsregistrering samt udarbejder en afrapportering over forløbet. Sidstnævnte lægger DNK også selv op til i ansøgningen. Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 100.000 kr. til foreningens udvidede aktiviteter i sommermånederne i månederne juli, august og september 2022, jf. budget i ansøgningen på side 4.

Det samlede budget er på 200.000 kr. og dermed på niveauet med 2021. Udgifterne er dels udstillingsrelaterede produktionsomkostninger og dels lønudgifter til at muliggøre den udvidede åbningstid. Idet alle aktiviteter skal være frit tilgængelige for alle, er der ikke budgetteret med indtægter således, at projektet dels skal finansieres ved en egenfinansiering på 30.000 kr., sponsorater og fondsindtægter på 70.000 kr. samt de af Thisted Kommune ansøgte 100.000 kr. Derudover bidrager foreningen med frivillige timer til formidling, ophængning og vagter.

I 2021 ansøgte Det Ny Kastet om 95.000 kr., som blev bevilliget.

Det Ny Kastet modtager 79.662 kr. i faste kulturtilskud. Derudover har foreningen vederlagsfri husleje på 1. og 2. sal. Thisted Kommune afholder ligeledes udgifter til rengøring af ejendommen, herunder vielser mv. svarende til et månedligt beløb på ca. 8.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur kan derudover anføre, at ved vederlagsfri udlåning af hele ejendommen i tre måneder vil mangle et muligt provenu på 50.000 kr. samt omkostninger til forbrugsafgifter. Da der ikke for nuværende er indgået aftale med nye lejere af lokalerne, lånes de vederlagsfrit ud i de 3 måneder.

Social, Sundhed og Kultur anbefaler at støtte ansøgningen med 50.000 kr., idet Social, Sundhed og Kultur vurderer, at der er god mulighed for, at DNK kan opnå det resterende beløb i entré set i lyset af sidste års besøgstal på 5.000 gæster. Midlernes anvises fra de frie kulturmidler 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ved at lave entré på f.eks. 25 kr. for voksen og børn og unge under 18 år understøtter det DNK's ønske om, at gøre kunst på nationalt og internationalt niveau tilgængelige.

DNK har i månederne april, maj og juni 2022 et samarbejde med biblioteket om pop-op bibliotek med en særlig samling af kunstbøger for både børn og voksne.

Det Ny Kastet samarbejder også med KANT Festival og stiller deres lokaler til rådighed den 30. september til 2. oktober 2022.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. DNK's ekstraordinære sommerprogram støttes med 50.000 kr. med midler fra de frie kulturmidler.
 2. DNK registrerer besøgstallet og udarbejder en afrapportering over forløbet.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

57. Større kendte kulturarrangementer 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering og overblik over større kulturelle arrangementer, der kræver politisk tilstedeværelse i 2022.

Redegørelse

Her følger et overblik over de større og allerede kendte kulturelle arrangementer i år 2022, som der forventes politisk deltagelse i.

Der vil udover nærværende sag blive indkaldt i politikernes kalender og her vil det fremgå hvilken grad af deltagelse, der forventes fra det politiske niveau, herunder:

 1. aktiv deltagelse evt. med oplæg eller tale
 2. deltagelse forventet
 3. valgfri deltagelse

2022

 • 23. marts - 3. april: THY:DOX: CPH:DOX tager på tur til Thy.
 • 26. marts: Symfoniske koncert med dirigent Maria Badstue
 • 21. - 22. april: Bibliotekspolitisk topmøde
 • 29. april: Thy Awards
 • Maj: Thy til Kultur
 • 21. maj: Thisted Kommunes Kulturpris
 • 24. - 25. maj: Egnsteaterfestival
 • Juni. Kulturen på dagsorden - dato følger
 • 16. - 19. juni: Folkemødet på Bornholm (deltagelse sammen med unge)
 • 28. juli: Alive Festival: Rundvisning af politikere, sponsorer og Advisory Board
 • 25. - 27. august: Kulturmødet på Mors
 • 16. september: Børnekulturnatten i Thy
 • 21. - 24. september: Nordisk Venskabsbykonference i Skien, Norge
 • 8. - 9. oktober: 10 års jubilæum Østerild Besøgscenter
 • Uge 43: Thy til Ord
 • Spillestedet Thys 5 års fødselsdag - dato følger

En gang i kvartalet vil der blive informeret om større begivenheder fra Kulturområdet/KulturRummet, samt uddelt KulturRummets katalog og invitationer til deltagelse i kommunalt arrangerede begivenheder. Herunder udvalgte forfattersamtaler på Biblioteket i Thy og Fællesspisninger i Madværkstedet.

Mht. "kulturen på dagsorden", så er det et ønske fra kulturnetværket, at afholde en kulturnetværksdag, hvor kulturen sættes på dagsorden. Formålet er at øge kendskabet til hinandens virke og samarbejde på tværs i gensidig faglig respekt om at udvikle det samlede kulturtilbud bedst muligt. Kulturnetværket er et netværk som består af kulturinstitutionerne i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

58. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til vedligeholdelse af klublokaler.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af klublokaler i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af klubhuse.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne til folkeoplysende foreningers vedligeholdelse af klublokaler fremsendes efterfølgende til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vedligeholdelse af klublokaler i 2022 på 1,0 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-1027 Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af klublokaler 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1027 Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

59. Principper for tildeling af anlægstilskud - klubhuse 2022.

Udskriv

Sagstema

Principper for tildeling af anlægstilskud til vedligeholdelse af klubhuse 2022.

Redegørelse

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2022, blev der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.xa-1027- Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje 2022.

Da Kommunalbestyrelsen ikke har fastsat nærmere principper for fordeling af puljen, skal Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget fastsætte disse.

Pt. foreligger der ikke en samlet oversigt over ønsker og behov vedrørende renovering af klubhusene. Det foreslås at Social, Sundhed og Kultur udarbejder en oversigt efter godkendelse af principperne samt frigivelse af rådighedsbeløbet.

Idet der findes et større antal folkeoplysende foreninger hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, sker en registrering mest hensigtsmæssigt ved, at der indhentes ønsker fra disse foreninger.

Social, sundhed og Kultur foreslår følgende procedure, som kan føre frem til en prioriteret oversigt:

 • Den enkelte folkeoplysende forening udarbejder en prioriteret oversigt over aktuelle vedligeholdelses- og renoveringsmæssige behov. De enkelte renoveringsopgaver beskrives så konkret som muligt, og underbygges af priser indhentet som overslag.
 • Til hjælp for foreningerne udarbejder forvaltningen et skema, som anvendes.
 • Oversigterne gennemgås af forvaltningen med henblik på udarbejdelse af en indstilling til de relevante politiske udvalg. Kun i det omfang, hvor det er nødvendigt, og der er tale om større projekter, kvalificeres projekterne både byggeteknisk og prismæssigt i samarbejde med drifts- og anlægsafdelingen. I nødvendigt omfang vil der blive foretaget besigtigelse af klubhuse.

Under forudsætning af frigivelse af rådighedsbeløbet i Kommunalbestyrelsen, anbefaler Sundhed, Kultur og Fritid, at puljen særligt øremærkes til:

 • Egentlige renoveringsopgaver og forbedring af eksisterende faciliteter.
 • Energioptimerende foranstaltninger.

Det foreslås, at der i lighed med tidligere renoveringspuljer fra 2018 og 2014 fastsættes en egenbetaling. I så fald anbefaler Sundhed, Kultur og Fritid en egenbetaling på 20 %. Dette er i tråd med den egenbetaling, der er fastsat vedr. renoveringspuljen for de selvejende haller.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet søges frigivet i anden sagsfremstilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 24. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der efter frigivelse af rådighedsbeløbet igangsættes en proces som beskrevet i sagsfremstillingen
 2. Folkeoplysende foreningernes egenbetaling fastsættes til 20 %

Tidligere besluttet

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 24. februar 2022, pkt. 10:

Folkeoplysningsudvalget følger indstillingen fra Social, Sundhed og Kultur.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 24. februar 2022, pkt. 10:

Folkeoplysningsudvalget følger indstillingen fra Sundhed, Kultur og Fritid.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

60. Ansøgning om tilskud til lokaleleje til afvikling af JM i Boksning

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tilskud til at betale for lokalelejen ved afvikling af Jyske Mesterskaber i boksning i Thyhallen i april 2022.

Redegørelse

Thisted Atlet Club (TAC) afvikler i samarbejde med Dansk Bokseunion (DaBU) Jyske Mesterskaber i boksning i Thyhallen fra den 22. til den 24. april 2022.

Der vil blive dystet om mesterskabet i de forskellige vægtklasser, og der forventes at deltage 60-70 boksere. DaBU orienterer om, at der inklusiv trænere og officielle forventes 200-300 deltagere.

TAC er den eneste forening i Thisted Kommune, som tilbyder boksning. Klubben blev startet i 1963 og har fungeret siden. Foreningen har træningslokaler og klubhus i Borgercenteret i Thisted.

TACs motivation for at arrangere Jyske Mesterskaber i boksning er at skabe øget synlighed for klubben og boksesporten samt at hverve nye medlemmer til klubben. Håbet er, at arrangementet kan skabe fornyet interesse for sportsgrenen.

Klubben har ca. 55 medlemmer. Deres aktiviteter består i dag af:

 • De træner boksehold, der træner til at kunne deltage i boksekampe.
 • De træner motionsboksning, hvor den fysiske træning fra boksetræningen implementeres, dog uden kampsituationer.
 • Endelig har de et hold for seniorer, der ikke længere kan deltage i den fysiske træning. Her er det udelukkende fællesskabet, der er i højsædet.

Foreningen ønsker, at en repræsentant fra Thisted Kommune byder tilskuere og deltagere velkommen til de Jyske Mesterskaber i boksning den 22. april.

Foreningen søger om tilskud til udgifterne til leje af Thyhallen i forbindelse med afviklingen af Jyske Mesterskaber fra den 22. april til den 24. april 2022. Hvis ansøgningen imødekommes vil foreningen tilbyde alle fri entré fredag og lørdag. Alternativt ønsker foreningen en underskudsgaranti på arrangementet.

Foreningen gør opmærksom på, at selv hvis ansøgningen om dækning af udgifter til lokaleleje imødekommes forventes der et underskud ved arrangementet.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at det en attraktiv mulighed for at prøve de nye faciliteter af i Thyhallen til en aktivitetstype, som kun sjældent præsenteres i Thy. Derudover har TAC i forbindelse med integration i foreningslivet tilbudt deres aktivitet til medlemmer, som har haft det svært i andre fritidssammenhænge. De yder en ekstra indsats for børn og unge i foreningen, som har udfordringer. De hjælper med at løfte en opgave med flere udsatte børn og unge i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til leje af Thyhallen forventes at være ca. 20.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise midler hertil.

Foreningen har dog mulighed for, at søge lokaletilskud til lokaleudgifterne i forbindelse med afvikling af arrangementet. Der kan søges om op til 65 % af lokaleudgifterne på de dage hvor der ikke tages entre, hvilket svarer til ca. 13.000 kr. såfremt hele arrangementet afvikles uden entre.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Thisted Kommunes Kommunikationsafdeling finder arrangementet relevant og tilbyder hjælp med at udbrede kendskabet før, under og efter afviklingen.

Høring og sagsgang

Sundheds,- Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Ansøgningen bevilges med 10.000 kr. og finansieringen findes på fritidsområdet.

Til toppen

61. Analyse af vandkulturområdet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Orientering om igangværende analyse af svømme- og vandkulturområdet i Thisted Kommune samt beslutning om workshop i forbindelse hermed.

Redegørelse

På mødet i december 2021 besluttede Børne- og Familieudvalget at igangsætte en analyse af svømme- og vandkulturområdet i Thisted Kommune. På den baggrund blev der indgået en aftale med Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at udføre analysen.

Idan har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning. Idan har gennemført undersøgelser af idræts- og svømmefaciliteter i mere end 20 kommuner, og har i 2021 gennemført en analyse ved navn "Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Et analyse- og vidensoverblik ". Undersøgelsen har øget vidensgrundlaget og kan med en specifik lokalundersøgelse spille ind i den lokale dialog og beslutningsproces i forbindelse med ønsket om etablering af nye vandsportsfaciliteter samt drifts- og tilskudsmodeller til vandfaciliteter i Thisted Kommune.

Baggrunden for analysen er, at Thisted Svømmeklub i 2020 indledte dialog med Thisted Kommunes forvaltning omkring etablering af et 50 meter bassin. Thisted Svømmeklub søgte den 25. september 2020 Børne- og Familieudvalget om økonomisk støtte til dækning af konsulentomkostninger til udarbejdelsen af en forundersøgelse omkring muligheden for at etablere et udendørs 50 meter bassin ved Thyhallen. Børne- og Familieudvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med projektet i samarbejde med Thisted Svømmeklub. I forlængelse af svømmeklubbens ansøgninger og efterfølgende dialog med Thisted Svømmeklub besluttede Børne- og Familieforvaltningen, at der udarbejdes en grundig analyse af svømmefaciliteter i Thisted Kommune.

Analysen vil have til formål at pege på lokale potentialer i Thisted Kommunes eksisterende faciliteter på svømmehalsområdet samt eventuelle nye/omdannede faciliteter. Derudover vil undersøgelsen analysere de nuværende tilskuds- og gebyrordninger. Der er et specifikt ønske om en incitamentsmodel, som belønner aktivitet i svømmehallerne. I de selvejende tørhaller har Thisted Kommune allerede en incitamentsmodel. Der er gode erfaringer med denne model. På den baggrund ønskes mulighederne for en lignende model på vandområdet belyst i analysen.

Analysen vil bestå af følgende fem afsnit:

 1. Baggrundskapitel om svømme- og vandkultur i Thisted Kommune.
 2. Samlet benyttelse af svømmehallerne.
 3. Brugergrupper i svømmehallerne. Hvem benytter svømmehallerne - og hvor meget?
 4. Analyse af skolernes brug af de fire svømmehaller samt tilskuds- og eller betalingsmodel for dette.
 5. Scenarier for fremtidens faciliteter til svømme- og vandkultur i Thisted Kommune.

Med baggrund i analysen på hele svømmehalsområdet modtager Thisted Kommune et vidensnotat på ca. 50 sider med baggrund i delelementer 1-4. Derudover afholdes to workshops. Disse workshops vil have fokus på input og tanker omkring delelement 5. På baggrund af workshops udarbejder Idan efterfølgende et 15 siders notat med mulige fremtidsscenarier. Scenarierne vil bl.a. forholde sig til anlæg af nye faciliteter, herunder eventuelt 50 meters bassin, drift af eksisterende faciliteter samt særlige scenarier i forbindelse med tilknytning af Center for Sundhed til Thyhallen.

Den første workshop vil være rettet mod brugerne af svømmefaciliteterne. Denne planlægges at foregå i uge 13. Den anden workshop vil være målrettet Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen og Idan foreslår at lægge denne i forbindelse med udvalgsmøde den 6. april 2022. Idan vil deltage på workshoppen, hvor foreløbige resultater fremlægges, og der vil være mulighed for at drøfte, stille spørgsmål og komme med input til undersøgelsen. Analysen forventes at bidrage med konkret viden, som kan danne baggrund for fremtidige beslutninger på vandfacilitetsområdet, herunder både på drift, tilskud samt anlæg. Desuden vil den danne baggrund for en eventuel fremtidig strategi på området.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Det besluttes at afvikle workshop med deltagelse fra Idan i forbindelse med møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Godkendt.

Til toppen

62. Orientering om fremtidig organisering af holdtræning i Thyhallen

Udskriv

Sagstema

Den 1. marts 2022 ophørte Thyhallens motionscenter med at udbyde holdtræningsaktiviteter i eget regi. Holdtræning varetages nu af Thisted Gymnastik og Idrætskultur (TGI).

Redegørelse

Den 13. december 2021 vedtog Forretningsudvalget, at Thisted Gymnastik og Idrætskultur (TGI) fremover skal administrere holdtræning i Thyhallen. Beslutningen trådte i kraft 1. marts 2022.

Thyhallen har frem til den 1. marts drevet både motionscenter og holdtræning. Thyhallen vil stadig drive motionscenteret, som brugerne kan anvende efter samme vilkår som tidligere. Det vil også stadig være muligt at have et kombinationsmedlemskab, hvor man både benytter holdtræning og motionscenter. Der er lavet en aftale mellem Thyhallen og TGI om afregning for dette.

Der er flere årsager til, at holdtræning på almenområdet er overgået til TGI. Over de sidste år har der bl.a. kørt parallelle hold mellem TGI og Thyhallen. Der har været dobbeltprogram for de fleste hold, organiseret af to forskellige organisationer, hvilket opleves at skabe en uhensigtsmæssige konkurrencesituation. Det har også skabt forvirring blandt brugere og medlemmer, og skabt tvivl om, hvilke hold de har kunne deltage på og efter hvilke vilkår de har måtte anvende faciliteterne. Der har løbende siden 2017 været afholdt møder mellem forvaltningen, TGI og Thyhallen for at finde en løsning på dette problem.

Som følge af COVID-19 og ombygningerne af Thyhallen har det været nødvendigt at have et tæt samarbejde med TGI, hvor flere af holdene har været slået sammen, og instruktører, lokaler, materialer mm. er blevet delt. Dette har understreget det uhensigtsmæssige i, at der drives identiske hold i Thyhallen, organiseret af henholdsvis TGI og Thyhallen. Instruktørerne, som afholder aktiviteterne, var desuden aflønnet på forskellige måder, hvor instruktørerne i Thyhallen modtog en overenskomstmæssig løn og instruktørerne i TGI er frivillige, som modtager økonomisk godtgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at holdtræningen overgår til TGI, da foreningen er den anden aktør, som har tilbudt holdtræning i Thyhallen. Hvis en anden folkeoplysende forening ønsker at tilbyde holdtræning, vil de have mulighed for at indgå i lokalefordelingen som andre foreninger.

Endeligt skal tiltaget også ses som en forberedelse til det center, som Thyhallen er ved at blive til. På sigt er planen, at Thyhallens tilbud vil målrette sig Center for Sundhed og borgere med behov for mere specialiserede tilbud. Dette vil sandsynligvis først være aktuelt, når Center for Sundhed står færdigt.

Sagens forløb

Beslutningen om, at TGI fremover alene skulle udbyde holdtræning i Thy Hallen blev vedtaget den 13. december 2021 på et lukket punkt, idet vurderingen var, at det ville have personalemæssige konsekvenser.

Tirsdag den 14. december meddelte en medarbejder sin opsigelse. Opsigelsen var i høring, og den 23. december blev der lavet en gensidig aftale om fratrædelse, hvor også medarbejderne i Thyhallen blev informeret om beslutningen. Holdinstruktørerne blev informeret den 11. januar.

I samarbejde med TGI blev det besluttet at vente med at meddele medlemmerne om beslutningen, indtil planlægningen var på plads, herunder bookingsystem, abonnementer, instruktører mm. Social, Sundhed og Kultur er bekendt med, at TGI har afholdt et møde for Thyhallens instruktører med tilbud om at blive en del af TGIs instruktørkorps, som frivillige der kan modtage økonomisk godtgørelse.

Den 1. marts 2022 blev valgt som ikrafttrædelsesdato, da der på dette tidspunkt skulle laves en ny holdplan. Alternativt var det først muligt at effektuere beslutningen til august. Derudover påbegyndte fase to af ombygningen af Thyhallen den 1. marts 2022. Det betyder væsentlig færre aktivitetslokaler, hvorfor en optimal udnyttelse af de resterende lokaler er nødvendig. Det har ikke været muligt i samme omfang i de perioder, hvor der har kørt hold parallelt mellem TGI og Thyhallen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

63. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen