03. sep 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

175. Tildelingsmodel på handicap- og psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen fremlægger tildelingsmodel på handicap- og psykiatriområdet til beslutning.

Redegørelse

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. april som pkt. 72, "at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således at budgettet tilpasses behovet på de enkelte institutioner". På den baggrund fremlagde forvaltningen en tildelingsmodel for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 11. juni som punkt 128, hvor udvalget besluttede følgende: "Udvalget ønsker at drøfte modellen på ny, således det sikres, at modellen er den rette, før der træffes beslutning om, hvorvidt det er denne tildelingsmodel, der i sidste ende skal vedtages. Det vurderes, at tildelingsmodellen skal ses i sammenhæng med de samlede økonomiske udfordringer, der er på området." Forvaltningen fremlægger sagen på ny og skal henlede opmærksomheden på, at modellen sikrer gennemsigtighed mellem mængde, kompleksitet, organisering og budget, og at den bygger på en nulsumsløsning. Forvaltningen har ladet sig inspirere af sidste års partnerskabsanalyse fra KL’s konsulentvirksomhed (KLK).

Afgrænsning af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen vedrører den politisk vedtagne økonomiske ramme for handicap- og psykiatriområdet.

Modellen består af to delmodeller: en for løn, og en for øvrig drift.

 • I forhold til løn kan modellen indtil videre alene anvendes på institutioner klassificeret som botilbud med og uden døgn samt bostøttetilbud, og hvor løndelen alene omfatter fagpersonaleløn, altså den del, som relaterer sig direkte til borgernes støttebehov. Nørbygårds botilbud er dog udeladt.
 • I forhold til øvrig drift (ikke-løn) omfatter modellen alle institutioner og alle typer af udgifter; Nørbygård og Enggården dog udeladt.

Modellens grundsystematik - løn

Delmodellen for løn er bygget op over nedenstående systematik, hvor der er taget afsæt i den systematik, der benyttes i Voksen-Udrednings-Metoden (VUM), hvor borgeres støttebehov vurderes og inddeles i kategorier. Konkret tages der udgangspunkt i den faktiske økonomi for støttekategori B, som herefter er ganget op, så det svarer til de gradvise stigninger i VUM-støtten:

Kategori

Støtte i point

Støtte i prosa

Støtte i t/uge

Støtte i kr./år

Forhold ml. kat. B og øvrige kat.

A

0

Ingen

0 t/uge

0 kr.

B

0,00-1,00

Let

Op til 2 t/uge

34.500 kr.

2 t=udgangspunkt

C

1,01-1,99

Moderat

Op til 10 t/uge

172.500 kr.

10 t=5 x større end 2 t

D

2,00-2,99

Omfattende

Op til 20 t/uge

345.000 kr.

20 t=10 x større end 2 t

E

3,00-3,99

Svær

Op til 30 t/uge

517.500 kr.

30 t=15 x større end 2 t

F

4,00-4,99

Fuldstændig

Op til 40 t/uge

690.000 kr.

40 t=20 x større end 2 t

G

5,00+

Individuel

41+ t/uge

Individuelt

41+ t=individuelt

Med ovenstående konverteres støttetimerne til ren økonomi og lægges ind i institutionernes budgetter, som det er op til institutionerne selv at forvalte under en dialogbaseret rammestyring.

Med afsæt i en række vurderinger sættes der en gennemsnitlig VUM-point score på de enkelte bo- og bostøttetilbud i forhold til arbejdet omkring borgerne. I den forbindelse skeles der til forskellige forhold som fx:

 • Hvilken tyngde af målgruppe henvender det enkelte tilbud sig til rent overordnet?
 • Er der tale om yngre personer på aktiv forsørgelseshjælp, hvor der skal ydes understøttende indsats til Jobcentrets aktiviteter? Eller er der tale om pensionister?
 • Er der tale om et lille botilbud, som mangler stordriftsfordele, herunder nattevagt?
 • Er der tale om et bo-/bostøttetilbud, som indgår i en synergieffekt med en anden type tilbud, og som derfor skal ses i sammenhæng med scoringen af dette andet tilbud?

Ud fra ovenstående vurderinger har forvaltningen foretaget en VUM-point-scoring af de omfattede institutioner, som kan ses i vedlagte bilag. Institutionens budget til fagpersonaleløn tildeles dermed ud fra den målgruppe af borgere, som tilbuddet er tiltænkt. VUM-scoringen af de enkelte institutioner synliggør dermed sammenhængen mellem mængde, kompleksitet, organisering og budget. Det skal bemærkes, at det er afdelingschefen, som er ansvarlig for VUM-point scoringen og den deraf afledte fordelte økonomiske ramme mellem institutionerne. Modellen indebærer, at afdelingschefen en gang årligt tager en dialog med hver enkelt institutionsleder med henblik på en vurdering af den tildelte lønramme for fagpersonale. Som grundlag for dialogen holdes VUM-støtte-kategoriseringen af institutionen op imod VUM-støtte-kategoriseringen af de konkrete borgere i tilbuddet, således man har en overordnet sammenhæng mellem budget og aktivitet for øje. I dialogen tages der højde for, at der er indbygget en vis elastik i hver VUM-støttekategori.

Ved tomgangsleje på botilbud vil det være op til en konkret vurdering fra forvaltningen, i hvilket omfang institutionens budget skal reduceres tilsvarende, da baggrunden herfor kan være, at det kan være nødvendigt at friholde en lejlighed, men udgangspunktet vil være, at det vil ske efter løbende måned + 1 måned med ledige boliger.

Modellens grundsystematik - øvrig drift

Forvaltningen har analyseret sammenhængen mellem budget til øvrig drift og behov. Analysen viste, at der ingen sammenhæng er i tildeling af budgetter på øvrig drift, og der er ikke sket tilpasninger af fx:

 • Forbrugsafgifter ved ”ombygning” af tilbud (fx fra rene kommunale boliger til boliger efter almenboligloven).
 • Indtægtsbudgetter (fx at man ikke har haft et indtægtsbudget, selv om man har indtægten).
 • Personaleudgifter og administrationsudgifter m.v. ved nye tilbud.
 • Aktivitetsbudgetter.

Den uigennemsigtige tildeling gør det svært for institutionslederne at bruge budgetterne på øvrig drift som et styringsredskab, og for små eller for store budgetter hertil har nogle steder været brugt til at regulere lønforbruget, hvilket dog har været helt i tråd med rammestyringsbegrebet. Med mere præcise budgetter til øvrig drift bliver det nemmere for institutionslederne at bruge dem som et aktivt styringsredskab.

Systematikken i udarbejdelsen af delmodellen har bestået i at udarbejde enhedstakster til øvrige driftsposter for sammenlignelige tilbud jf. nedenstående, og hvor nogle af posterne for enhedstaksterne er nævnt som eksempler. På en række områder er der taget afsæt i forbruget for årene 2017 og 2018:

Driftsposter

Grundlæggende taksttyper

Øvrige personaleudgifter (fx arbejdsskadeforsikring, AES, supervision m.v.)

Takst pr. ansat + individuel tildeling

Administration (fx kontorhold, møder, annoncer m.v.)

Takst pr. plads ekskl. annoncer, som er pr. ansat + individuel tildeling

Materiale- og aktivitetsudgifter (fx aktiviteter, rengøringsmaterialer, pædagogiske måltider m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

It, inventar og materiel (fx køb af IT/inventar, drift og vedligehold af IT/inventar, løsøreforsikring m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

Grunde og bygninger (fx indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme m.v.)

Takst pr. kvadratmeter + individuel tildeling

Brugerbetalte indtægter

Individuel tildeling

Øvrige indtægter

Individuel tildeling

Kategorier af sammenlignelige tilbud

To eksempler på grundlæggende taksttyper omsat til kategorier af tilbudstyper

 • Botilbud
 • Bostøtte
 • Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbud
 • Børnehandicap
 • Individuel tildeling

Arbejdsskadeforsikring budgettildeles med 2.029,97 kr. pr. ansat for alle tilbudstyper

Kontorhold budgettildeles med:

 • 50 kr. til bostøtte og behandlingstilbud
 • 200 kr. til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud
 • 230 kr. til børnehandicap
 • 634 kr. til botilbud

Gennem ovenstående synliggøres sammenhængen mellem mængde, tilbudstype og budget.

I omfordelingen af midlerne er der afsat 200.000 kr. i en pulje til imødegåelse af eventuelle ændringer i forbindelse med kvalitetssikring af modellen.

Konsekvenserne af omfordelingen kan ses af vedlagte bilag.

Opstart og evaluering

Modellen foreslås implementeret med virkning fra den 1. januar 2020 og med evaluering efter regnskabsopgørelsen af det første år, altså første halvår 2021.

Ændringen i forhold til Dragskilde foreslås gennemført i to etaper, således der kun reduceres med ca. halvdelen i 2020 og resten i 2021, så institutionen får bedre mulighed for at nå at lave tilpasningen. Finansieringen i 2020 findes ved ikke at øge normeringen til bostøttetimerne på psykiatriområdet fuldt ud i 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af tildelingsmodellen i sin helhed er i udgangspunktet en nulsumsløsning for handicap- og psykiatriområdet, det vil sige, idet det udelukkende er omfordelinger af de tildelte institutionsbudgetter.

Med baggrund i den større sammenhæng mellem institutionernes budgetter og den konkrete støtte til borgerne samt udgifter til øvrig drift vil takstberegningen fremover også blive mere præcis. Dette vil samtidig medføre en mere præcis opgørelse af refusionsopgørelsen af særligt dyre enkeltsager.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der er givet dispensation fra bestemmelsen om, at Økonomiudvalget skal godkende flytninger mellem konti med overførselsadgang og konti uden overførselsadgang, da der alene foretages marginale ændringer.

Andre konsekvenser

I forhold til Dragskilde, som er den institution, der skal afstå mest økonomi jf. forvaltningens VUM-scoring, vil det have konsekvenser for den rehabiliterende indsats rettet mod uddannelse og beskæftigelse.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Handicaprådet - høring - den 26. september 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri - høring - den 1. oktober 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Den fremlagte tildelingsmodel for handicap- og psykiatriområdets udgifter til fagpersonale på botilbud og bostøttetilbud samt til øvrige driftsudgifter på samtlige tilbud, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes med virkning fra 2020, herunder den særlige indfasning for Dragskilde.

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019