03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

177. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 på udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, og disse budgetopfølgninger forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning.

Redegørelse

Totalt set forventes der et samlet merforbrug på 20,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen er forbedret med 7,6 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ældreområdets merforbrug er reduceret med 2,1 mio. kr., Handicap- og Psykiatriområdets merforbrug er reduceret med 3,2 mio. kr. og mindreforbruget på Borgerservice og Ydelser er øget med 0,7 mio. kr. Endvidere er det tidligere merforbrug på Asylområdet ændret med 1,6 mio. kr., så der nu forventes mindreforbrug.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper pr. 31. juli 2019 er som anført nedenfor:

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 31. juli 2019, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen. Servicerammen udgøres af oprindeligt budget, det vil sige, at f.eks. tillægsbevillinger vedrørende over- og underskud ikke er indregnet i servicerammen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 13,0 mio. kr.

Specificeret på de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 11 mio. kr. For Visitationens vedkommende udgør merforbruget 9,6 mio. kr., hvoraf det overførte underskud efter korrektioner i henhold til handleplanen udgør 6,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til indeværende års budget skyldes primært betalinger til/fra kommuner og regioner, der p.t. ender ud i 3,4 mio. kr. i underskud. Arbejdsgangen vedr. betalinger fra kommuner revideres i øjeblikket, og der er nu indregnet større indtægter som konsekvens af dette. Der forventes merforbrug på afregning til leverandører på 1 mio. kr. Tiltag som rehabilitering, velfærdsteknologi, re-visiteringer og fokus på borgere med mange timer ventes at nedbringe det visiterede timetal i løbet af året. Der forventes mindreforbrug på plejevederlag til pårørende på 0,9 mio. kr. Der skal ansættes en netværksmedarbejder med forventet tiltrædelse i august, derfor forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på dette område.

Hjemmeplejens merforbrug er på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der pt. er en nedgang i visiterede ydelser, som kræver en personaletilpasning, som har en tidsmæssig forskydning set i forhold til nedgangen i indtægter.

Ældrecentrene forventes samlet set at få et merforbrug på 2 mio. kr., mens der på Træning og Rehabilitering forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemiddelafdelingen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Sundhed og Kvalitet forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På fællesområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Afvigelse i forhold til servicerammen:

Der er en samlet overskridelse på servicerammen på 4,6 mio. kr.

Handicap- og Psykiatriområdet:

Handicap- og Psykiatriområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede socialområde og Handicappede børn og unge) forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive overskredet med 9,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes især, at de overførte merforbrug fra 2018 kun i meget begrænset omfang forventes at blive indhentet i 2019.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet køb af pladser på 1,1 mio. kr. grundet øgede udgifter på børneområdet.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet salg af pladser på 1,3 mio. kr. grundet mindre salg på børneområdet.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet, øvrige udgifter, på 1,2 mio. kr., heraf er de 0,2 mio. kr. et merforbrug på misbrugsområdet og 1,0 mio. kr. skyldes merudgifter til objektiv finansiering.

På institutionerne forventes et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr., heraf er de 6,3 mio. kr. på institutionerne på voksenområdet, institutionerne på børneområdet og på misbrug har et mindreforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

På social service forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til plejefamilier og kontante ydelser.

Beskæftigelsesområdet (under Social- og Sundhedsudvalget):

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på overførselsområdet og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceområdet.

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på boligstøtteområdet og 0,1 mio. kr. på udgifter vedrørende sociale formål.

Der forventes et merforbrug til begravelseshjælp og lægekørsel på 0,3 mio. kr. Forbruget vil blive fulgt nøje.

Asylområdet:

På asylområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med afvikling af asyldriften, men et mindreforbrug på modulbetaling til danskundervisning på 1,6 mio. kr., som skyldes nedgang i antallet af kursister på Sprogcenter Thisted.

På integrationsområdet forventes balance mellem budget og forbrug.

Børne- og Familieforvaltningens integrationsområde bliver fra 1. august 2019 fordelt til Børne- og Familieområdet, Jobcenter, Borgerservice samt til Handicap og Psykiatri.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringstiltag Social- og Sundhedsudvalgets område:

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 20,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, men dette tal dækker over mer- og mindreforbrug på flere områder, jf. ovenstående forklaringer til aktivitetsområderne.

Set i forhold til servicerammen for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der en overskridelse på 9,9 mio. kr. Da der også samlet set for hele kommunen er udfordringer med at holde forbruget inden for servicerammen i 2019, er der udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbrug i 2019 opstået i 2019 samt overførte underskud fra 2018. Handleplanerne har været fremlagt i særskilte sager for henholdsvis Ældreområdet og for Handicap- og Psykiatriområdet. Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på indmeldinger fra institutionerne fra før sommerferien. De kommende budgetopfølgninger vil samle op på, om handleplanerne giver de planlagte reduktioner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019