03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

180. Udgiftsudviklingen fra 2016 til 2017 for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi

Udskriv

Sagstema

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi fordelt på alle kommuner i Region Nordjylland. Rapporten for 2018 viser en udgiftsstigning i Thisted Kommune sammenlignet med 2017.

Redegørelse

Vederlagsfri fysioterapi omfatter fysioterapi til personer med svært fysisk handicap eller personer, som lider af funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom. Thisted Kommune har siden myndighedsoverdragelsen fra region til kommunen i 2008 oplevet en stigende udgift til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi er et område med få muligheder for at påvirke udgiftsniveauet, idet Thisted Kommune hverken har indflydelse på, hvor mange der visiteres eller honoraret pr. borger.

For at imødekomme den usikkerhed, der er forbundet med udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, har forvaltningen igangsat initiativer, som skal bidrage til at sikre en høj faglig kvalitet i tilbuddet samt at holde udgifterne inden for budgettet.

Initiativerne er:

  • Thisted Kommune tilbyder et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi til de borgere, der bor på et plejecenter. Tilbuddet sikrer høj faglig kvalitet gennem en tæt dialog mellem plejepersonalet og træningsterapeuterne, der i forvejen samarbejder omkring rehabilitering. Samtidig er det kommunale tilbud til beboere på plejecentrene et billigere alternativ på grund af lavere timetakst samt en besparelse på udgiften til kørsel. For nyvisiterede borgere, som bor på plejecentre, er der stor efterspørgsel efter dette kommunale tilbud.
  • Træning- og Rehabilitering afholder løbende dialogmøder med de privatpraktiserende leverandører af vederlagsfri fysioterapi. På møderne drøftes forløbstyperne særligt med henblik på at opfordre til at tilbyde holdbaseret behandling.

Udgiftsudviklingen fra 2017 til 2018

Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen omfatter fysioterapi til personer med svært fysisk handicap, eller som lider af funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom. Behandlingen kan enten ske hos Thisted Kommunes egne fysioterapeuttilbud eller ved privatpraktiserende fysioterapeuter. Langt størstedelen foregår ved privatpraktiserende fysioterapeutklinikker. Behandlingen skal ske på baggrund af en lægehenvisning og kan både foregå individuelt og på hold. Målet med vederlagsfri fysioterapi er at give patienten adgang til fysioterapi, som skal forbedre eller vedligeholde fysiske funktioner, samt at forhale forringelser af fysiske funktioner.

Fra 2017 til 2018 er der sket en stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi fra 8.147.141 kr. i 2017 til 8.881.073 kr. i 2018. Det svarer til en stigning på omkring 9 %. Udgiftsstigningen skyldes primært en stigning i antallet af borgere, som modtog vederlagsfri fysioterapibehandling, fra 630 i 2017 til 671 i 2018. Derudover er der sket en mindre stigning i det gennemsnitlige honorar pr. borger fra 12.932 kr. i 2017 til 13.236 i 2018. Udgiftsudviklingen i Thisted Kommune ligner udviklingen i de øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Vederlagsfri ridefysioterapi

Vederlagsfri ridefysioterapi er en terapi, hvor patienten ved hjælp af hestens bevægelse træner bevægemønstre, balance og muskelstyrke. Behandlingen er lægehenvist og omfatter patienter med svært fysisk handicap. Derudover sker der individuelle vurderinger, hvor personer med Downs syndrom, autisme, muskelsvind, cystisk fibrose og lignende ligeledes kan modtage vederlagsfri ridefysioterapi. I Region Nordjylland eksisterer der 8 udbydere af vederlagsfri ridefysioterapi, hvoraf 2 af udbyderne har adresse i Thisted Kommune, nemlig Hundborg/Midtthy Rideklub og Sydthy Rideklub.

Fra 2017 til 2018 er der sket en minimal stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri ridefysioterapi fra 1.725.507 kr. i 2017 til 1.734.799 kr. i 2018. Det svarer til en stigning på 0,5 %. Siden 2017 er der sket i mindre fald i antallet af borgere, som modtog vederlagsfri ridefysioterapi, fra 96 patienter i 2017 til 91 i 2018. Samtidig er der sket en stigning i det gennemsnitlige honorar pr. borger på omkring 6 % fra 17.974 kr. i 2017 til 19.064 kr. i 2018. Thisted Kommunes udgiftsudvikling for vederlagsfri ridefysioterapi ligner udviklingen i de øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Retsgrundlag

Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Overenskomst for ridefysioterapi. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Økonomiske konsekvenser

Som tidligere nævnt betyder de overenskomstfastsatte forhold for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, at kommunerne har få muligheder for at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Siden 2017 er der sket en udgiftsstigning på omkring 734.000 kr. for vederlagsfri fysioterapi. Udgiftsstigningen har medført en budgetoverskridelse på omkring 386.000 kr. for 2018. For vederlagsfri ridefysioterapi er udgiften identisk med 2017 og derfor inden for budget.

Hvis de årlige udgifter i 2019 på landsplan overstiger en fastlagt ramme, sker der en modregning af det efterfølgende års takster. Modregningen skal give kompensation svarende til den konstaterede forskel mellem den aftalte ramme og de kommunale udgifter set under ét. Vi kan ikke for nuværende sige, om det bliver aktuelt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at de i sagsfremstillingen nævnte tal kommer fra rapporten fra Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, og de svarer ikke fuldstændigt til de forbrug, der kan aflæses af Thisted Kommunes regnskaber, idet rapportens tal indeholder moms, men er eksklusiv udgifter til den vederlagsfri træning, som udføres som kommunale tilbud på Thisted Kommunes ældrecentre. Forskellen er imidlertid ikke ret stor, det reelle merforbrug i 2018, når der er korrigeret for moms, egen opgaveudførelse og administrationsudgifter var på 0,6 mio. kr. Også i 2019 forventes merforbrug.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Handicaprådet - orientering - den 26. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019