03. sep 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

181. Sikkert Seniorliv - fokus på forebyggelse og opsporing af depression blandt seniorer og ældre på 65 år og opefter

Udskriv

Sagstema

Sikkert Seniorliv - afslutning af projektperiode og videreførelse af udvalgte initiativer.

Redegørelse

Denne orientering er en opfølgning på den midtvejsstatus, som blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. november 2018, pkt. 231. Projektperioden for Sikkert Seniorliv slutter med udgangen af september 2019, og forskellige tiltag er afprøvet.

Sikkert Seniorlivs langsigtede mål er:

 • at øge livskvalitet, skabe flere gode leveår og øge middellevetiden for ældre
 • at styrke ældres mentale helbred
 • at afstigmatisere ældres mentale sundhed og aldersdepression

Sikkert Seniorlivs kortsigtede mål er (inden for projektperioden):

 • at øge udvalgte borgeres selvvurderede helbred og livskvalitet
 • at opnå lokalt definerede mål for forbedringer på borgeroplevet kvalitet, økonomisk bæredygtighed (udgifter pr. borger) samt forbedret folkesundhed

Sikkert Seniorlivs overordnede projektledelse afholdes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der udarbejder en afslutningsrapport, som samler op på erfaringerne fra projektperioden. Denne afslutningsrapport indebærer dels opfølgning på de fastsatte mål for det samlede projekt samt for delmålene for de 3 deltagende projektkommuner. Afslutningsrapporten lanceres på konferencen for Patientsikkerhed i det nære sundhedsvæsen i København i slutningen af oktober 2019.

Sikkert Seniorlivs delmål for hver kommune i løbet af projektperioden er:

 • at afprøve forbedringer af 3 eksisterende tilbud
 • at udvikle og afprøve 3 nye tiltag
 • at udvikle og afprøve 3 nye samarbejder

Afprøvningerne i Thisted Kommune viser følgende resultater:

Forbedring af 3 eksisterende tiltag:

 1. Forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 65 år, og som har mistet ægtefælle eller samlever: Afprøvningen med opkald til borgere i forbindelse med tilbud om enkebesøg har givet både gode kvantitative og kvalitative resultater, og denne fremgangsmåde fortsætter derfor. Borgere, som ikke har set brevet med tilbud om et enkebesøg, er blevet opmærksom på det via opkaldet, og opkaldet har ligeledes givet en god dialog med borgeren, hvilket den forebyggende sygeplejerske tager udgangspunkt i under besøget.
 2. Bedre synliggørelse af aktivitetstilbud: Det er i løbet af projektperioden forsøgt at afdække og optimere synliggørelsen af tilbud på flere måder. Der har været udfordringer med et nuværende system, www.aktivtældreliv.dk, og Sundheds- og Ældreafdelingen er i gang med at afklare, om et system som Boblberg kunne være en mulig løsning. Arbejdet med at finde en bedre løsning end den nuværende fortsætter derfor.
 3. Ensretning af kommunale medarbejderes opsporing af depression: De forebyggende sygeplejerskers anvendelse af GDS-skema under forebyggende hjemmebesøg har givet gode resultater, og det er besluttet, at det fortsætter. Nogle borgere er blevet hjulpet med kontakt til læge, og i andre tilfælde har det givet en god anledning til at snakke om depression, hvor de forebyggende sygeplejersker har fortalt borgeren, hvad de kan være opmærksomme på, og hvad borgeren eventuelt skal gøre, hvis de senere oplever en situation med depression. Det betyder ligeledes, at de forebyggende sygeplejersker bruger samme opsporingsredskab som Thisted Kommunes demenskoordinatorer, og at kontakten til praktiserende læge tages med udgangspunkt i resultater fra brugen af dette redskab.

Udvikling og afprøvning af 3 nye tiltag:

 1. Fællesspisninger: Afprøvningerne med fællesspisning på plejecentrene i løbet af projektet har ikke givet anledning til at fortsætte, og dette initiativ er derfor afsluttet. Flere andre foreninger i kommunen afholder i forvejen fællesspisninger, og det er besluttet, at der i stedet arbejdes med, hvordan borgerne i højere grad kan inviteres endnu mere inden for i de eksisterende tilbud - se evt. punkt 2.
 2. Lokale fællesmøder: Afprøvningerne med lokale fællesmøder har givet gode erfaringer, og tiltaget fortsætter derfor. Der vil fremadrettet blive udvalgt områder på skift, hvor der tages kontakt til lokale foreninger med tilbud om at afholde et lokalt fællesmøde for foreningens medlemmer, hvor der er fokus på medborgerskab, en ekstra indsats for at inkludere borgere uden for fællesskabet samt konkrete idéer til den pågældende forening for at opnå eksempelvis flere medlemmer. I forlængelse af dette initiativ har projektteamet også drøftet muligheden for at udnævne sociale ambassadører i lokalområderne, som kan være kontaktpersoner, hvis der eks. er behov for at vide lidt om aktiviteter i området samt at vide lidt om muligheder for borgere, som gerne vil være mere med i aktiviteter. Den sociale ambassadør kan desuden bruge kontakten den anden vej, hvis der er spørgsmål relaterende til frivillighed, foreninger, tilskudsmuligheder osv.
 3. Opstart af nye aktiviteter: Projektlederen har i løbet af projektperioden snakket med forskellige foreninger om, hvordan aktiviteter opstartes, og hvordan de når ud til potentielle nye medlemmer. Disse erfaringer er taget med ind i materialet, som anvendes til de lokale fællesmøder. Denne kontakt til forskellige foreninger og dialog omkring gode råd, som kan videregives til andre foreninger, arbejdes der løbende med.

Udvikling og afprøvning af 3 nye samarbejder:

 1. Wensien Begravelsesforretning: De forebyggende sygeplejersker har haft kontakt med flere borgere, som selv har nævnt, at bedemanden har nævnt tilbuddet for dem. Wensien har ligeledes meldt tilbage, at de har en positiv oplevelse med at fortælle borgeren om tilbuddet. Samarbejdet med Wensien Begravelsesforretning fortsætter, og der tilbydes samme type samarbejde til andre bedemandsforretninger, som borgere i Thisted Kommune med sandsynlighed vil benytte sig af.
 2. Thisted Løve Apotek: De forebyggende sygeplejersker har oplevet henvisninger fra apoteket, og samarbejdet med apoteket fortsætter derfor. Der er igangsat samarbejde med alle apoteker i Thisted Kommune.
 3. Thisted Provsti: Dialogen med præsterne har været positiv, og de forebyggende sygeplejersker har haft kontakt med flere borgere, som selv har nævnt, at en præst har nævnt tilbuddet for dem. Samarbejdet med Thisted Provsti fortsætter, og der er taget kontakt til Sydthy Provsti for at tilbyde besøg på et samrådsmøde og samme type samarbejde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opnået en bevilling fra TrygFonden til at afholde Sikkert Seniorliv. Denne donation bruges til den overordnede projektledelse, uddannelse til de lokale projektledere samt afholdelse af diverse møder med faglig følgegruppe og styregruppe samt læringsseminarer for de 3 projektkommuner. Projektlederen i Thisted Kommune har gennem projektperioden taget forbedringsagentuddannelsen og forbedringscoachuddannelsen gennem Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Disse 2 uddannelser bruges til andre projekter og sammenhænge, hvor omdrejningspunktet er at udvikle og forbedre områder inden for sundhed og/eller ældre.

Thisted Kommunes sundheds- og ældreafdeling afholder selv udgiften til frikøb af medarbejdere til deltagelse i Sikkert Seniorliv samt diverse aktiviteter og tiltag, der igangsættes i forbindelse med projektet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019