03. sep 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

174. Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af støtte i 2019, 3. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019, tredje og sidste runde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes frivillighedspolitik har forvaltningen gennem hjemmesiden samt FrivilligThy annonceret tredje ansøgningsrunde til § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2019.

Tildeling af frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "Et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:

 • "Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund."
 • "Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende."

Social- og Sundhedsudvalget behandlede henholdsvis første og anden runde af ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde for 2019 den 4. december 2018 og den 14. maj 2019.

Til den tredje ansøgningsrunde er der kommet 4 ansøgninger på i alt 70.035 kr., se bilag. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende, jf. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18-midler til frivilligt socialt arbejde:

 • Lokal forankring, så aktiviteten kommer borgere i Thisted Kommune til gode
 • Drifts- og formuemæssige forhold
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud)
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet over for borgere og samarbejdspartnere

Økonomisk overblik over § 18-midlerne

Budget 2019

2.339.400 kr.

+ overført overskud fra 2018

418.498 kr.

+ tillægsbevilling til Solstrålen Thy, jf. udvalgsbeslutning den 4. december 2018, pkt. 248 [fra budgetforligets pulje på 1 mio. kr. til misbrugsområdet]

100.000 kr.

- handleplanen for budgetoverholdelsen på handicap- og psykiatriområdet, som opererer med inddragelse af 200.000 kr. af § 18-midlerne

200.000 kr.

Til rådighed til fordeling i 2019

2.657.898 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

1.981.866 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

676.032 kr.

Udlodning af tilskud i 2. ansøgningsrunde inkl. udbetaling af tillægsbevilling til Solstrålen Thy [efter momsafløftning]

314.811 kr.

Bevilling af 2 mobile hjemløseboliger *

95.000 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde

266.221 kr.

Indstilling til bevilling til 3. ansøgningsrunde

60.000 kr.

* Bevillingen skal finansieres af de overskydende § 18-midler fra 2019, jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. august 2019, punkt 151.

Indkomne ansøgninger samt forslag til fordeling

Kategori og ansøger

Bevilling i 2018

Tidligere bevilling i 2019

Ansøgt tilskud i 3. runde

Likvid formue

Indstilling til bevilling

A

Ældre

Thisted Seniormotion

-

-

20.035 kr.

211.200 kr.

15.000 kr.

Hopla

202.500 kr.

190.000 kr.

10.000 kr.

247.184 kr.

5.000 kr.

M

Andre

FrivilligThy - Frivillig Fredag

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

346.843 kr.

15.000 kr.

E

Misbrugere og tidligere misbrugere

Solstrålen Thy

115.000 kr.

230.000 kr.

25.000 kr.

3.599 kr.

25.000 kr.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

 • D: Handicappede
 • B: Børn, unge og familier
 • H: Sygdomsgrupper
 • G: Sindslidende
 • I: Flygtninge og indvandrere
 • K: Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Retsgrundlag

Servicelovens § 18:

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale institutioner.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 4: Socialministeren fastsætter retningslinjer for Kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den decentrale opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der anvendt 60.000kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Herefter vil der være ca. 206.221kr. i restbeløb, som skal overføres til næste års tilskudspulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af tredje ansøgningsrunde af § 18-midler i 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at Hopla modtager de 10.000 kr. de har ansøgt om.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019