03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

170. Omlægning af portionsstørrelser til borgere, der modtager madservice

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. december 2018 at igangsætte et forsøg med omlægning af portionsstørrelser.

Redegørelse

Projektet med omlægning af portionsstørrelser har været foretaget i Thisted Kommunes sydlige del, hvor omlægning af portionsstørrelser har været en valgmulighed for alle borgere, som på grund af nedsat eller ingen appetit ikke ønskede almindelig fuldkost. Der er derfor forsøgt omlagt til flere mindre og mere energitætte portioner. Den daglige kost for små portioner bestod typisk af en halv portion fuldkost beriget med ekstra fedt og protein. Derudover bestod den af to biretter/mellemmåltider.

Forsøget er nu afsluttet. Den egentlige effektmåling af projekt ”Kost til Småtspisende” har været vanskelig at udarbejde, da der dels har været udskiftning blandt deltagerne, og dels fordi at effekten af den nye type af kost ikke kan isoleres. Nogle af borgerne i projektet har af forskellige årsager ikke kunnet svare for sig selv. Evalueringen er udarbejdet som interview, hvor nogle svar kommer fra pårørende eller fra medarbejderes observationer.

I forbindelse med evalueringen er 21 borgere, som er med i afslutningen af projektet, blevet spurgt om, hvordan de har oplevet det nye kosttilbud, og hvilken effekt de mener, det har haft. Alle 21 borgere er tilfredse med tilbuddet og ønsker at fortsætte.

10 borgere tilkendegiver, at deres fysiske helbred er blevet bedre, enten i form af vægtforøgelse og/eller selv at kunne klare flere ting i hverdagen.

5 borgere tilkendegiver en større livsglæde og trivsel, efter de har fået beriget kost.

Foruden borgerevalueringerne har Hjemmeplejen og Visitationen bidraget med deres oplevelse af forsøget.

Hjemmeplejen: Nogle medarbejdere i Hjemmeplejen oplever, at deres borgere generelt har været åbne for det nye udvalg af retter. Nogle af medarbejderne fortæller i øvrigt, at flere af deres borgere vil være kede af at skulle tilbage på normal kost.

Visitationen: Visitationen har et overordnet indtryk af, at borgerne har været glade for ordningen, og at det nye udvalg af mad har haft en positiv indvirkning på dem.

Følgende er tre tilbagemeldinger fra borgere, som har deltaget i projektet.

En person har i løbet af forsøgsperioden taget 6 kg på. Tidligere følte vedkommende sjældent sult, men dette har efter projektet ændret sig. Vedkommende er begyndt at spise mere, og være mere fysisk aktiv, går i haven og cykler til indkøb. Dette betyder samtidig, at vedkommende har frasagt sig en del af sin hjemmehjælp. Vedkommende er meget glad for de energiberigede portioner, og har fået sin madglæde tilbage.

Den anden person har igennem en længere periode været syg. Efter at have deltaget i projektet er den fysiske tilstand blevet som før sygdommen. Dette har bl.a. betydet, at vedkommende er blevet mere selvhjulpen og derfor har frasagt sig en del af sin hjemmehjælp.

Den tredje person har tidligere end forventet valgt at afslutte forløbet med små portioner, fordi de små portioner ikke længere var nok til at gøre vedkommende mæt. Denne person har haft flere knoglebrud og blev derfor inkluderet i projektet. Vedkommendes tilstand blev hurtigt så god, at de små portioner ikke længere var nok til at gøre personen mæt.

Det bør pointeres, at der ikke er kendskab til eventuelle negative fortællinger eller borgere, som har været utilfredse med tilbuddet.

Den private leverandør af madservice i Thisted Kommune - Det Danske Madhus - har også været med i projektet. De borgere, som modtager maden herfra, og som har deltaget i projektet, ønsker at fortsætte med de små portioner.

Retsgrundlag

Lov om social service § 83.

Økonomiske konsekvenser

I forsøgsperioden har der været en lille merudgift især som følge af en proteindrik (en biret), som i opstarten blev købt færdiglavet af ekstern leverandør. Proteindrikken kan nu fremstilles på eget køkken. Vurderingen er derfor, at udgifterne til fremstilling af kost til småtspisende vil være lig udgifterne til fremstillingen af almindelig kost. Fremstillingen af kost til småtspisende vil derfor være udgiftsneutral.

I denne vurdering ses udelukkende på kostpris ved madfremstilling og ikke afledte konsekvenser af f.eks. mindre hjemmepleje, mindre madspild og bedre fysisk helbred.

Den private leverandør af madservice skal levere til samme pris, som Thisted Kommune producerer maden til.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger under forudsætning af, at tilbuddet om små portionsstørrelser kan indeholdes i den nuværende budgetramme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 17. september 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Sagen sendes i høring.
  2. Tilbuddet om små portionsstørrelser udvides til hele Thisted Kommune og tilføjes kvalitetsstandarderne.

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019