03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

179. Forebyggende hjemmebesøg til enlige ældre

Udskriv

Sagstema

I april 2019 vedtog Folketinget ændring af Lov om social service § 79 a omhandlende forebyggende hjemmebesøg.

Redegørelse

Thisted Kommune skal jf. Lov om social service § 79 a tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år samt særligt sårbare borgere over 65 år. Det forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Besøget er en samtale om borgerens liv med det formål at motivere til eller fastholde borgeren i at udnytte egne ressourcer samt at bevare den enkeltes handle- og funktionsevner længst muligt.

Lovændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2019. Ændringerne betyder dels en ændring i alderen for, hvornår borgerne skal tilbydes ét besøg årligt, og dels at borgere, som bor alene, skal tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år.

Tidligere foreskrev lovgivningen, at sårbare borgere tilbydes deres første besøg i det år, de fylder 75 år. Derefter blev de som minimum tilbudt et besøg igen i det år, de blev 80 år, hvorefter de blev tilbudt mindst ét besøg årligt. Med lovændringen ændres denne praksis en smule, så borgerne fortsat modtager tilbud, når de fylder 75 år og 80 år, dog skal Thisted Kommune først tilbyde mindst ét besøg årligt fra det år, hvor de fylder 82 år og fremefter. Dette betyder, at det fremadrettet ikke er pålagt Thisted Kommune at tilbyde borgere på 81 år et forebyggende hjemmebesøg, hvis de ikke er i særlig risiko for nedsat funktionsevne. Dog kan borgerne til enhver tid få et besøg ved ønske herom.

Serviceloven § 79 a – Forebyggende hjemmebesøg loven pr. 1. juli 2019:

  • Kommunerne skal tilbyde alle 70-årige, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg.
  • Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige.
  • Kommunerne skal tilbyde årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år (tidligere 80 år).
  • Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Siden 1. januar 2019 har 72 borgere på 81 år modtaget et forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen medfører ligeledes, at Thisted Kommune pr. 1. juli skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i kommunen, som bor alene i det år, de fylder 70 år. Der er således tale om en ny målgruppe, som fremover skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ved en sammentælling i juli måned fremgik, at der var 13 personer i målgruppen til besøg i juli måned.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79 a.

Økonomiske konsekvenser

Fra lovteksten anvendes besparelsen ved, at 81-årige kun får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i særlig risiko for nedsat funktionsevne, til at tilbyde målrettede forebyggende hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene. Ændringen forventes dermed fra statens side at være udgiftsneutral.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger under forudsætning af, at lovændringen er udgiftsneutral.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019