03. sep 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

166. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

167. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Udvalget ønsker at præcisere, at de forventer, at forvaltningen lever op til principafgørelsen vedrørende hovedrengøring for ældre borgere.

Direktøren orienterer:

 • Der er pr. 1. oktober ansat en tandklinikassistent på sundheds- og ældreområdet med henblik på vejledning af beboere og personale ift. mundhygiejne.
 • Afslutningsrapport i forbindelse med afslutning af projektet sikkert seniorliv.
 • Om procesplan for ny strategi for særligt udsatte voksne.
 • At Thisted Kommunes dysfagi projekt er en af de cases der fremgår i sundhedsstyrelsens inspirationsbank.

Til toppen

168. Forslag til mødeplan 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2020.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget har i 2019 afholdt møder på tirsdage kl. 14.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2020 afholdes på følgende datoer med start kl. 14.00:

 • Tirsdag den 14. januar
 • Tirsdag den 4. februar
 • Tirsdag den 17. marts
 • Tirsdag den 14. april
 • Tirsdag den 12. maj
 • Tirsdag den 9. juni
 • Tirsdag den 11. august
 • Tirsdag den 1. september
 • Tirsdag den 6. oktober
 • Tirsdag den 10. november
 • Tirsdag den 1. december

Det foreslås, at der afholdes fællesmøder på følgende datoer:

 • Tirsdag den 3. marts kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 3. marts kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 3. marts kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet
 • Onsdag den 2. september kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre
 • Onsdag den 2. september kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Tirsdag den 8. september kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 8. september kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 8. september kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

169. Projektorganisering og inddragelse af interessenter i forbindelse med etablering af sundhedshus i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Udkast til projektorganisering og inddragelse af civilsamfund i relation til etablering af sundhedshus i Hanstholm.

Redegørelse

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen (BSSF) har udarbejdet udkast til henholdsvis projektorganisering og inddragelse af civilsamfund i relation til etablering af sundhedshus i Hanstholm. Begge dele er vedlagt som bilag.

Projektorganiseringen tager udgangspunkt i behovet for at have en lille og agil arbejdsgruppe med få repræsentanter fra henholdsvis Teknik og Erhverv samt Sundheds- og Ældreafdelingen. Arbejdsgruppen får ansvar for at inddrage input fra de tre interessentgrupper, der er en del af projektet, nemlig praktiserende læger, kommunale medarbejdere og civilsamfund. Interessentgrupperne er så forskelligartede, at det af helt lavpraktiske grunde vil være svært at have en arbejdsgruppe, der favner alle grupper. Arbejdsgruppens hovedopgave bliver derfor at sikre inddragelse af interessenterne i projektet. I den forbindelse har BSSF udarbejdet et forslag til at sikre inddragelse af civilsamfundet. Derudover inddrages lokale praktiserende læger samt kommunale medarbejdere i projekteringsfasen for at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med driftsbehovet.

Udpegning af medlemmer til byggeudvalg

Byggeudvalget består af formændene fra de to relevante fagudvalg Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Derudover er sundheds- og ældrechefen en del af byggeudvalget. BSSF indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkender denne udpegning af politisk deltagelse i byggeudvalget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Projektorganiseringen godkendes.
 2. Udpegning af medlemmer til byggeudvalget godkendes.
 3. Forslag til inddragelse af civilsamfundet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. september 2019, pkt. 232:

Ad 1 - 3: Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 2. september 2019:

Jørgen Andersen

Beslutning

Godkendt.

Jens Otto Madsen ønsker dog ikke at godkende byggeudvalget, da han ønsker en repræsentant fra Ældre- /Seniorrådet i byggeudvalget.

Til toppen

170. Omlægning af portionsstørrelser til borgere, der modtager madservice

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. december 2018 at igangsætte et forsøg med omlægning af portionsstørrelser.

Redegørelse

Projektet med omlægning af portionsstørrelser har været foretaget i Thisted Kommunes sydlige del, hvor omlægning af portionsstørrelser har været en valgmulighed for alle borgere, som på grund af nedsat eller ingen appetit ikke ønskede almindelig fuldkost. Der er derfor forsøgt omlagt til flere mindre og mere energitætte portioner. Den daglige kost for små portioner bestod typisk af en halv portion fuldkost beriget med ekstra fedt og protein. Derudover bestod den af to biretter/mellemmåltider.

Forsøget er nu afsluttet. Den egentlige effektmåling af projekt ”Kost til Småtspisende” har været vanskelig at udarbejde, da der dels har været udskiftning blandt deltagerne, og dels fordi at effekten af den nye type af kost ikke kan isoleres. Nogle af borgerne i projektet har af forskellige årsager ikke kunnet svare for sig selv. Evalueringen er udarbejdet som interview, hvor nogle svar kommer fra pårørende eller fra medarbejderes observationer.

I forbindelse med evalueringen er 21 borgere, som er med i afslutningen af projektet, blevet spurgt om, hvordan de har oplevet det nye kosttilbud, og hvilken effekt de mener, det har haft. Alle 21 borgere er tilfredse med tilbuddet og ønsker at fortsætte.

10 borgere tilkendegiver, at deres fysiske helbred er blevet bedre, enten i form af vægtforøgelse og/eller selv at kunne klare flere ting i hverdagen.

5 borgere tilkendegiver en større livsglæde og trivsel, efter de har fået beriget kost.

Foruden borgerevalueringerne har Hjemmeplejen og Visitationen bidraget med deres oplevelse af forsøget.

Hjemmeplejen: Nogle medarbejdere i Hjemmeplejen oplever, at deres borgere generelt har været åbne for det nye udvalg af retter. Nogle af medarbejderne fortæller i øvrigt, at flere af deres borgere vil være kede af at skulle tilbage på normal kost.

Visitationen: Visitationen har et overordnet indtryk af, at borgerne har været glade for ordningen, og at det nye udvalg af mad har haft en positiv indvirkning på dem.

Følgende er tre tilbagemeldinger fra borgere, som har deltaget i projektet.

En person har i løbet af forsøgsperioden taget 6 kg på. Tidligere følte vedkommende sjældent sult, men dette har efter projektet ændret sig. Vedkommende er begyndt at spise mere, og være mere fysisk aktiv, går i haven og cykler til indkøb. Dette betyder samtidig, at vedkommende har frasagt sig en del af sin hjemmehjælp. Vedkommende er meget glad for de energiberigede portioner, og har fået sin madglæde tilbage.

Den anden person har igennem en længere periode været syg. Efter at have deltaget i projektet er den fysiske tilstand blevet som før sygdommen. Dette har bl.a. betydet, at vedkommende er blevet mere selvhjulpen og derfor har frasagt sig en del af sin hjemmehjælp.

Den tredje person har tidligere end forventet valgt at afslutte forløbet med små portioner, fordi de små portioner ikke længere var nok til at gøre vedkommende mæt. Denne person har haft flere knoglebrud og blev derfor inkluderet i projektet. Vedkommendes tilstand blev hurtigt så god, at de små portioner ikke længere var nok til at gøre personen mæt.

Det bør pointeres, at der ikke er kendskab til eventuelle negative fortællinger eller borgere, som har været utilfredse med tilbuddet.

Den private leverandør af madservice i Thisted Kommune - Det Danske Madhus - har også været med i projektet. De borgere, som modtager maden herfra, og som har deltaget i projektet, ønsker at fortsætte med de små portioner.

Retsgrundlag

Lov om social service § 83.

Økonomiske konsekvenser

I forsøgsperioden har der været en lille merudgift især som følge af en proteindrik (en biret), som i opstarten blev købt færdiglavet af ekstern leverandør. Proteindrikken kan nu fremstilles på eget køkken. Vurderingen er derfor, at udgifterne til fremstilling af kost til småtspisende vil være lig udgifterne til fremstillingen af almindelig kost. Fremstillingen af kost til småtspisende vil derfor være udgiftsneutral.

I denne vurdering ses udelukkende på kostpris ved madfremstilling og ikke afledte konsekvenser af f.eks. mindre hjemmepleje, mindre madspild og bedre fysisk helbred.

Den private leverandør af madservice skal levere til samme pris, som Thisted Kommune producerer maden til.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger under forudsætning af, at tilbuddet om små portionsstørrelser kan indeholdes i den nuværende budgetramme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 17. september 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Tilbuddet om små portionsstørrelser udvides til hele Thisted Kommune og tilføjes kvalitetsstandarderne.

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Til toppen

171. Indledende drøftelse i forbindelse med afdækning af hjælpemiddelområdet

Udskriv

Sagstema

Udvalget bedes drøfte, hvilke ønsker der kunne være til en afdækning af hjælpemiddelområdet.

Redegørelse

Forvaltningen skal i løbet af efteråret lave en afdækning af hjælpemiddelområdet, og i den forbindelse ønskes en indledende drøftelse af, hvad en sådan afdækning med fordel kan indeholde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der tages en indledende drøftelse af, hvad afdækningen med fordel kan indeholde.

Beslutning

Forvaltningen modtager input til en afdækning.

Til toppen

172. Evaluering af 75-års fødselsdag

Udskriv

Sagstema

Den 29. maj 2019 blev der afholdt 75-års fødselsdag i Thy Hallen. Arrangementet er et alternativ til de individuelle forebyggende hjemmebesøg med det formål bl.a. at appellere til den gruppe af friske 75-årige, som typisk takker nej til besøg i hjemmet. Evaluering af arrangementet viser positive tilbagemeldinger fra både borgere og deltagende organisationer, hvorfor forvaltningen indstiller, at lignende arrangementer gennemføres 1-2 gange årligt fremover.

Redegørelse

Thisted Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til en række målgrupper, hvoraf den ene målgruppe er ældre borgere i det år, de fylder 75 år. Det forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende indsats, som består af et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. I Thisted Kommune gennemføres de forebyggende hjemmebesøg af 3 sygeplejersker, som sidste år gennemførte 672 forebyggende besøg i borgernes hjem.

Besøgenes indhold varierer afhængig af borgerens ønsker, ressourcer og funktionsniveau. Erfaringen viser, at de mere sårbare borgere ofte har et større behov for at tale og modtage råd og vejledning i hjemmet, mens de nye 75-årige ofte er velfungerende og aktive ældre, som enten takker nej til besøget eller kun har få behov i forbindelse med et besøg. Forvaltningen ønsker med udgangspunkt i erfaringerne fortsat at prioritere individuelle besøg til de mere sårbare ældre og samtidig at tilbyde alternative forebyggende indsatser til de, som takker nej til de individuelle besøg i hjemmet. Derfor afholdt Sundheds- og Ældreafdelingen den 29. maj 2019 75-års fødselsdagsfest som en afprøvning af en alternativ forebyggende indsats. Formålet med dagen var at give de 75-årige en hyggelig dag med mulighed for at møde nye bekendtskaber, høre om aktiviteter i deres lokalområder og ikke mindst at få viden om sundhed samt hvordan de skal reagere den dag, de begynder at få det dårligt.

På dagen var i alt 274 borgere inviteret med mulighed for at tage en pårørende med. Kriteriet for at blive inviteret til 75-års fødselsdag var, at man var blevet 75 år fra september 2018 til og med marts 2019. Af de inviterede deltog 45 borgere. De borgere, som ikke deltog i arrangementet, modtager i stedet en invitation til et individuelt besøg i hjemmet. Foruden 45 inviterede deltog der ligeledes 25 pårørende, hvilket betød, at i alt 70 borgere deltog i 75-års fødselsdag. Derudover deltog politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, medlemmer af Ældre-/Seniorrådet, personer fra forskellige organisationer samt medarbejdere fra Sundheds- og Ældreområdet.

Selve arrangementet forløb som planlagt. Dagen startede med velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, hvorefter der var oplæg fra de forebyggende sygeplejersker og en sundhedsmedarbejder. Oplæggene gav deltagerne en forståelse af, hvad det forebyggende hjemmebesøg er, og ikke mindst hvordan de kan komme i kontakt med de forebyggende hjemmesygeplejersker. Sundhedsmedarbejderen fortalte om betydningen af fysisk aktivitet for seniorer. Dernæst var der kaffe, boller og lagkage og snak ved stande, og dagen blev afsluttet med en koncert af Nadja Broholm. På dagen deltog forskellige relevante organisationer med en stand, hvorfra de havde mulighed for at fortælle deltagerne om deres gode arbejde i netop deres lokalområde. Følgende havde en stand på dagen:

 • Ældre Sagen
 • Aktivkomitéer fra 6 af kommunens plejecentre
 • Frivilligcenter og Selvhjælp
 • Aktivcenter Traant og Hopla
 • Sikkert Seniorliv
 • Kommunale hørekonsulenter
 • Kommunal diætist
 • Kommunale sundhedsmedarbejdere

Evaluering af dagen

75-års fødselsdag er blevet evalueret med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra både de deltagende borgere og deltagerne med stande. Evalueringen danner baggrund for indstillingen om, at Sundheds- og Ældreafdelingen gennemfører lignende arrangementer i fremtiden.

De deltagende borgere blev ved afslutning af dagen bedt om at udfylde et evalueringsskema. I evalueringsskemaet blev deltagerne bedt om at vurdere indholdet af oplæggene, muligheden for at få information om aktiviteter i lokalområdet, sandsynligheden for at de vil anbefale arrangementet til andre, en samlet vurdering af dagen samt hvorvidt de vil tage imod et forebyggende hjemmebesøg, hvis de senere bliver tilbudt et. Derudover havde deltagerne mulighed for at give bemærkninger i evalueringsskemaet. Bemærkningerne var primært ros, mangel på mikrofon til oplæggene og et ønske om mere fællessang.

Nedenstående grafer viser deltagernes besvarelser fordelt på spørgsmål:

Tilbagemelding fra organisationerne, som havde stande, var ligeledes positiv, dog blev det bemærket, at de godt kunne have ønsket sig flere snakke ved standene, hvilket blandt andet skyldes, at der ikke var nok plads foran standene, samt at tiden til at snakke var for kort.

Sammenfattet viser evalueringen en positiv tilbagemelding fra både de deltagende borgere og organisationer. Desuden var antallet af borgere, som accepterede invitationen, lavere end ønsket. Årsagerne hertil er ukendte, dog kan det have haft betydning, at arrangementet blev afholdt for første gang, og at manglende forståelse af dagens indhold kan have afholdt nogen fra at tilmelde sig. Såfremt udvalget godkender afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden, vil tilbagemeldingerne fra både borgere, de deltagende organisationer samt nye tiltag for at få flere til at acceptere invitationen blive indarbejdet.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af 75-års fødselsdag havde en samlet omkostning på 19.053 kr. Finansiering af arrangementet afholdes inden for eksisterende budget. Nedenstående tabel viser udgiftsfordelingen.

Lokale og forplejning, inklusiv 1 vand/sodavand (140 kr. pr. person)

13.453 kr.

Transport

3.100 kr.

Forsendelse af invitationer

500 kr.

Musisk indslag

2.000 kr.

I alt

19.053 kr.

Afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden finansieres ligeledes inden for eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre- Seniorrådet - høring - den 20. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslaget sendes i høring.
 2. Forslaget om at afholde lignende arrangementer 1-2 gange årligt fremadrettet, med eventuelle bemærkninger fra Ældre-/Seniorrådet, godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 152:

Sendes i høring.

Ældre-/Seniorrådet, 20. august 2019, pkt. 8:

Ældre-/Seniorrådet fik et positivt indtryk af dagen. Det er godt med transport til arrangementet - der må dog gerne være mere plads til stande og mere tid til at snakke med dem. Musikindlægget var også meget godt. Rådet ser gerne, at det gentages.

Flertallet af rådet ser gerne, at det afholdes 1 gang om året - 2 af rådets medlemmer foretrækker 2 gange om året.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at et lignende arrangement afholdes en gang årligt.

Til toppen

173. Initiativer som skal sikre flere ansøgere til kommunens sundeste virksomhed 2019

Udskriv

Sagstema

I december 2019 skal Thisted Kommunes sundeste virksomhed kåres for 5. år i træk. For at sikre, at budskabet om betydningen af sundhed på arbejdspladsen kommer så bredt ud som muligt, ønsker forvaltningen at igangsætte yderligere initiativer, så flere virksomheder ansøger om prisen som kommunens sundeste virksomhed 2019.

Redegørelse

En arbejdsplads er anerkendt som en af de væsentligste arenaer til forebyggelse og sundhedsfremme for den voksne befolkning. Arbejdspladsen kan gøre meget for medarbejdernes sundhed, som eksempelvis at tilbyde sund mad, skabe mulighed for bevægelse i løbet af dagen, have en klar ryge- og alkoholpolitik, sikre en god håndtering af både psykiske og fysiske udfordringer samt sikre sociale aktiviteter mellem kollegaer.

For at skabe opmærksomhed på arbejdspladsens potentiale for medarbejdernes sundhed kårer Thisted Kommunes Social- og Sundhedsudvalg kommunes sundeste virksomhed én gang årligt. Med prisen følger en stor indgraveret vandrepokal og en pengepræmie, som skal bruges til endnu mere sundhed på virksomheden. Sundhedsprisen er tidligere blevet uddelt til FF Hanstholm i 2015, Bach Composite Industry i 2016, Enggården i 2017 og senest Revision Limfjord i 2018.

Formålet med sundhedsprisen er at få flere virksomheder til at tage andel i medarbejdernes sundhed for at sikre flere gode leveår for kommunens befolkning. Siden sundhedsprisen første gang blev uddelt i 2015, har mellem 2 og 4 virksomheder årligt ansøgt om sundhedsprisen. Der er således et ønske om, at viden om sundhedsprisen kommer ud til en større andel af kommunens erhvervsaktive ved at sikre flere ansøgende virksomheder til prisen.

Tidligere er prisen primært blevet markedsført gennem avisartikler, nyhedsbreve og sociale medier. Fremover ønsker forvaltningen at igangsætte nye initiativer, som skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at ansøge om at vinde prisen som kommunens sundeste arbejdsplads.

Følgende initiativer arbejdes der på for at sikre ansøgere til Sundhedsprisen 2019:

 • Sikre øget eksponering for vinderen. Forvaltningen har indledt en dialog med Dansk Firmaidræt, der hvert år kårer Danmarks Sundeste Virksomhed. Dansk Firmaidræt anvender i deres markedsføring af Danmarks Sundeste Virksomhed en case fra hver region, der bruges til at fortælle, hvad en virksomhed kan gøre for medarbejdernes sundhed. I den forbindelse har Dansk Firmaidræt tilkendegivet, at vinderen af Thisted Kommunes Sundeste Virksomhed bliver regionscase for Region Nordjylland og herigennem opnår landsdækkende eksponering som et godt eksempel på, hvad sundhed på arbejdspladsen kan betyde.
 • Forvaltningen planlægger et samarbejde med Virksomhedsservice, som er en del af kommunens Jobcenter. Virksomhedsservice har løbende kontakt til mange af kommunens virksomheder. Derfor vil de i deres møde med virksomheder, der gør noget ekstra for medarbejdernes sundhed, kunne informere om prisen.
 • Forvaltningen planlægger et samarbejde med Thy Erhvervsforum med henblik på at få markedsført sundhedsprisen gennem de kanaler, Thy Erhvervsforum anvender i deres kommunikation med virksomhederne i kommunen.
 • Strømline ansøgningsprocessen for virksomhederne. Ansøgningen foregår via et ansøgningsskema, som findes på Thisted Kommunes hjemmeside. Tidligere vindere af prisen har udtrykt, at ansøgningsskemaet var ulogisk og besværligt at udfylde. Derfor revideres ansøgningsskemaet, så ansøgningsprocessen gøres nemmere.
 • Thisted Kommunes sundhedsafdeling udfører med støtte fra Sundhedsstyrelsen et virksomhedsrettet sundhedstjek. De kommunale medarbejdere kan derfor i deres dialog med virksomheden fortælle om prisen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, idet det forudsættes, at en eventuel udgift til øgede initiativer afholdes inden for budgetrammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter initiativer, som skal sikre flere ansøgere til prisen som Thisted Kommunes Sundeste Virksomhed 2019.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget støtter forvaltningens initiativer. Udvalget overvejer yderligere muligheder for synlighed.

Til toppen

174. Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af støtte i 2019, 3. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019, tredje og sidste runde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes frivillighedspolitik har forvaltningen gennem hjemmesiden samt FrivilligThy annonceret tredje ansøgningsrunde til § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2019.

Tildeling af frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "Et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:

 • "Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund."
 • "Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende."

Social- og Sundhedsudvalget behandlede henholdsvis første og anden runde af ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde for 2019 den 4. december 2018 og den 14. maj 2019.

Til den tredje ansøgningsrunde er der kommet 4 ansøgninger på i alt 70.035 kr., se bilag. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende, jf. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18-midler til frivilligt socialt arbejde:

 • Lokal forankring, så aktiviteten kommer borgere i Thisted Kommune til gode
 • Drifts- og formuemæssige forhold
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud)
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet over for borgere og samarbejdspartnere

Økonomisk overblik over § 18-midlerne

Budget 2019

2.339.400 kr.

+ overført overskud fra 2018

418.498 kr.

+ tillægsbevilling til Solstrålen Thy, jf. udvalgsbeslutning den 4. december 2018, pkt. 248 [fra budgetforligets pulje på 1 mio. kr. til misbrugsområdet]

100.000 kr.

- handleplanen for budgetoverholdelsen på handicap- og psykiatriområdet, som opererer med inddragelse af 200.000 kr. af § 18-midlerne

200.000 kr.

Til rådighed til fordeling i 2019

2.657.898 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

1.981.866 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

676.032 kr.

Udlodning af tilskud i 2. ansøgningsrunde inkl. udbetaling af tillægsbevilling til Solstrålen Thy [efter momsafløftning]

314.811 kr.

Bevilling af 2 mobile hjemløseboliger *

95.000 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde

266.221 kr.

Indstilling til bevilling til 3. ansøgningsrunde

60.000 kr.

* Bevillingen skal finansieres af de overskydende § 18-midler fra 2019, jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. august 2019, punkt 151.

Indkomne ansøgninger samt forslag til fordeling

Kategori og ansøger

Bevilling i 2018

Tidligere bevilling i 2019

Ansøgt tilskud i 3. runde

Likvid formue

Indstilling til bevilling

A

Ældre

Thisted Seniormotion

-

-

20.035 kr.

211.200 kr.

15.000 kr.

Hopla

202.500 kr.

190.000 kr.

10.000 kr.

247.184 kr.

5.000 kr.

M

Andre

FrivilligThy - Frivillig Fredag

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

346.843 kr.

15.000 kr.

E

Misbrugere og tidligere misbrugere

Solstrålen Thy

115.000 kr.

230.000 kr.

25.000 kr.

3.599 kr.

25.000 kr.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

 • D: Handicappede
 • B: Børn, unge og familier
 • H: Sygdomsgrupper
 • G: Sindslidende
 • I: Flygtninge og indvandrere
 • K: Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Retsgrundlag

Servicelovens § 18:

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale institutioner.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 4: Socialministeren fastsætter retningslinjer for Kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den decentrale opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der anvendt 60.000kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Herefter vil der være ca. 206.221kr. i restbeløb, som skal overføres til næste års tilskudspulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af tredje ansøgningsrunde af § 18-midler i 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at Hopla modtager de 10.000 kr. de har ansøgt om.

Til toppen

175. Tildelingsmodel på handicap- og psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen fremlægger tildelingsmodel på handicap- og psykiatriområdet til beslutning.

Redegørelse

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. april som pkt. 72, "at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således at budgettet tilpasses behovet på de enkelte institutioner". På den baggrund fremlagde forvaltningen en tildelingsmodel for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 11. juni som punkt 128, hvor udvalget besluttede følgende: "Udvalget ønsker at drøfte modellen på ny, således det sikres, at modellen er den rette, før der træffes beslutning om, hvorvidt det er denne tildelingsmodel, der i sidste ende skal vedtages. Det vurderes, at tildelingsmodellen skal ses i sammenhæng med de samlede økonomiske udfordringer, der er på området." Forvaltningen fremlægger sagen på ny og skal henlede opmærksomheden på, at modellen sikrer gennemsigtighed mellem mængde, kompleksitet, organisering og budget, og at den bygger på en nulsumsløsning. Forvaltningen har ladet sig inspirere af sidste års partnerskabsanalyse fra KL’s konsulentvirksomhed (KLK).

Afgrænsning af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen vedrører den politisk vedtagne økonomiske ramme for handicap- og psykiatriområdet.

Modellen består af to delmodeller: en for løn, og en for øvrig drift.

 • I forhold til løn kan modellen indtil videre alene anvendes på institutioner klassificeret som botilbud med og uden døgn samt bostøttetilbud, og hvor løndelen alene omfatter fagpersonaleløn, altså den del, som relaterer sig direkte til borgernes støttebehov. Nørbygårds botilbud er dog udeladt.
 • I forhold til øvrig drift (ikke-løn) omfatter modellen alle institutioner og alle typer af udgifter; Nørbygård og Enggården dog udeladt.

Modellens grundsystematik - løn

Delmodellen for løn er bygget op over nedenstående systematik, hvor der er taget afsæt i den systematik, der benyttes i Voksen-Udrednings-Metoden (VUM), hvor borgeres støttebehov vurderes og inddeles i kategorier. Konkret tages der udgangspunkt i den faktiske økonomi for støttekategori B, som herefter er ganget op, så det svarer til de gradvise stigninger i VUM-støtten:

Kategori

Støtte i point

Støtte i prosa

Støtte i t/uge

Støtte i kr./år

Forhold ml. kat. B og øvrige kat.

A

0

Ingen

0 t/uge

0 kr.

B

0,00-1,00

Let

Op til 2 t/uge

34.500 kr.

2 t=udgangspunkt

C

1,01-1,99

Moderat

Op til 10 t/uge

172.500 kr.

10 t=5 x større end 2 t

D

2,00-2,99

Omfattende

Op til 20 t/uge

345.000 kr.

20 t=10 x større end 2 t

E

3,00-3,99

Svær

Op til 30 t/uge

517.500 kr.

30 t=15 x større end 2 t

F

4,00-4,99

Fuldstændig

Op til 40 t/uge

690.000 kr.

40 t=20 x større end 2 t

G

5,00+

Individuel

41+ t/uge

Individuelt

41+ t=individuelt

Med ovenstående konverteres støttetimerne til ren økonomi og lægges ind i institutionernes budgetter, som det er op til institutionerne selv at forvalte under en dialogbaseret rammestyring.

Med afsæt i en række vurderinger sættes der en gennemsnitlig VUM-point score på de enkelte bo- og bostøttetilbud i forhold til arbejdet omkring borgerne. I den forbindelse skeles der til forskellige forhold som fx:

 • Hvilken tyngde af målgruppe henvender det enkelte tilbud sig til rent overordnet?
 • Er der tale om yngre personer på aktiv forsørgelseshjælp, hvor der skal ydes understøttende indsats til Jobcentrets aktiviteter? Eller er der tale om pensionister?
 • Er der tale om et lille botilbud, som mangler stordriftsfordele, herunder nattevagt?
 • Er der tale om et bo-/bostøttetilbud, som indgår i en synergieffekt med en anden type tilbud, og som derfor skal ses i sammenhæng med scoringen af dette andet tilbud?

Ud fra ovenstående vurderinger har forvaltningen foretaget en VUM-point-scoring af de omfattede institutioner, som kan ses i vedlagte bilag. Institutionens budget til fagpersonaleløn tildeles dermed ud fra den målgruppe af borgere, som tilbuddet er tiltænkt. VUM-scoringen af de enkelte institutioner synliggør dermed sammenhængen mellem mængde, kompleksitet, organisering og budget. Det skal bemærkes, at det er afdelingschefen, som er ansvarlig for VUM-point scoringen og den deraf afledte fordelte økonomiske ramme mellem institutionerne. Modellen indebærer, at afdelingschefen en gang årligt tager en dialog med hver enkelt institutionsleder med henblik på en vurdering af den tildelte lønramme for fagpersonale. Som grundlag for dialogen holdes VUM-støtte-kategoriseringen af institutionen op imod VUM-støtte-kategoriseringen af de konkrete borgere i tilbuddet, således man har en overordnet sammenhæng mellem budget og aktivitet for øje. I dialogen tages der højde for, at der er indbygget en vis elastik i hver VUM-støttekategori.

Ved tomgangsleje på botilbud vil det være op til en konkret vurdering fra forvaltningen, i hvilket omfang institutionens budget skal reduceres tilsvarende, da baggrunden herfor kan være, at det kan være nødvendigt at friholde en lejlighed, men udgangspunktet vil være, at det vil ske efter løbende måned + 1 måned med ledige boliger.

Modellens grundsystematik - øvrig drift

Forvaltningen har analyseret sammenhængen mellem budget til øvrig drift og behov. Analysen viste, at der ingen sammenhæng er i tildeling af budgetter på øvrig drift, og der er ikke sket tilpasninger af fx:

 • Forbrugsafgifter ved ”ombygning” af tilbud (fx fra rene kommunale boliger til boliger efter almenboligloven).
 • Indtægtsbudgetter (fx at man ikke har haft et indtægtsbudget, selv om man har indtægten).
 • Personaleudgifter og administrationsudgifter m.v. ved nye tilbud.
 • Aktivitetsbudgetter.

Den uigennemsigtige tildeling gør det svært for institutionslederne at bruge budgetterne på øvrig drift som et styringsredskab, og for små eller for store budgetter hertil har nogle steder været brugt til at regulere lønforbruget, hvilket dog har været helt i tråd med rammestyringsbegrebet. Med mere præcise budgetter til øvrig drift bliver det nemmere for institutionslederne at bruge dem som et aktivt styringsredskab.

Systematikken i udarbejdelsen af delmodellen har bestået i at udarbejde enhedstakster til øvrige driftsposter for sammenlignelige tilbud jf. nedenstående, og hvor nogle af posterne for enhedstaksterne er nævnt som eksempler. På en række områder er der taget afsæt i forbruget for årene 2017 og 2018:

Driftsposter

Grundlæggende taksttyper

Øvrige personaleudgifter (fx arbejdsskadeforsikring, AES, supervision m.v.)

Takst pr. ansat + individuel tildeling

Administration (fx kontorhold, møder, annoncer m.v.)

Takst pr. plads ekskl. annoncer, som er pr. ansat + individuel tildeling

Materiale- og aktivitetsudgifter (fx aktiviteter, rengøringsmaterialer, pædagogiske måltider m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

It, inventar og materiel (fx køb af IT/inventar, drift og vedligehold af IT/inventar, løsøreforsikring m.v.)

Takst pr. plads + individuel tildeling

Grunde og bygninger (fx indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme m.v.)

Takst pr. kvadratmeter + individuel tildeling

Brugerbetalte indtægter

Individuel tildeling

Øvrige indtægter

Individuel tildeling

Kategorier af sammenlignelige tilbud

To eksempler på grundlæggende taksttyper omsat til kategorier af tilbudstyper

 • Botilbud
 • Bostøtte
 • Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbud
 • Børnehandicap
 • Individuel tildeling

Arbejdsskadeforsikring budgettildeles med 2.029,97 kr. pr. ansat for alle tilbudstyper

Kontorhold budgettildeles med:

 • 50 kr. til bostøtte og behandlingstilbud
 • 200 kr. til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud
 • 230 kr. til børnehandicap
 • 634 kr. til botilbud

Gennem ovenstående synliggøres sammenhængen mellem mængde, tilbudstype og budget.

I omfordelingen af midlerne er der afsat 200.000 kr. i en pulje til imødegåelse af eventuelle ændringer i forbindelse med kvalitetssikring af modellen.

Konsekvenserne af omfordelingen kan ses af vedlagte bilag.

Opstart og evaluering

Modellen foreslås implementeret med virkning fra den 1. januar 2020 og med evaluering efter regnskabsopgørelsen af det første år, altså første halvår 2021.

Ændringen i forhold til Dragskilde foreslås gennemført i to etaper, således der kun reduceres med ca. halvdelen i 2020 og resten i 2021, så institutionen får bedre mulighed for at nå at lave tilpasningen. Finansieringen i 2020 findes ved ikke at øge normeringen til bostøttetimerne på psykiatriområdet fuldt ud i 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af tildelingsmodellen i sin helhed er i udgangspunktet en nulsumsløsning for handicap- og psykiatriområdet, det vil sige, idet det udelukkende er omfordelinger af de tildelte institutionsbudgetter.

Med baggrund i den større sammenhæng mellem institutionernes budgetter og den konkrete støtte til borgerne samt udgifter til øvrig drift vil takstberegningen fremover også blive mere præcis. Dette vil samtidig medføre en mere præcis opgørelse af refusionsopgørelsen af særligt dyre enkeltsager.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der er givet dispensation fra bestemmelsen om, at Økonomiudvalget skal godkende flytninger mellem konti med overførselsadgang og konti uden overførselsadgang, da der alene foretages marginale ændringer.

Andre konsekvenser

I forhold til Dragskilde, som er den institution, der skal afstå mest økonomi jf. forvaltningens VUM-scoring, vil det have konsekvenser for den rehabiliterende indsats rettet mod uddannelse og beskæftigelse.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Handicaprådet - høring - den 26. september 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri - høring - den 1. oktober 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Den fremlagte tildelingsmodel for handicap- og psykiatriområdets udgifter til fagpersonale på botilbud og bostøttetilbud samt til øvrige driftsudgifter på samtlige tilbud, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes med virkning fra 2020, herunder den særlige indfasning for Dragskilde.

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Til toppen

176. Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune indgår samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Redegørelse

Veteraner har ydet en særlig indsats for Danmark. De fortjener, at vi er der for dem, når de vender hjem. Denne samarbejdsaftale er lavet mellem Thisted Kommune og Veterancentret og har til formål at sikre, at Veterancentret og Thisted Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner.

Kommunen anerkender og støtter

Kommuner kan gøre meget for veteraner. Anerkendelse kan være, at kommunen er opmærksom på veteraners kompetencer og ressourcer, veteraners familier eller ved at støtte op om lokale veteraninitiativer. En anerkendelse af alle veteraner er afholdelse af Flagdagen den 5. september, der er en landsdækkende anerkendelse af veteraners indsats for Danmark. Ved behov for støtte kan dette eksempelvis spænde fra sparring i forbindelse med overgang fra militært til civilt arbejdsliv til en mere helhedsorienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning med mere.

Veterancentret støtter op

Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentrets medarbejdere arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, faglige og frivillige organisationer samt Forsvarets myndigheder. Veterancentrets medarbejdere har en specialiseret viden om veteraner, som kan bidrage til at støtte op om kommuners arbejde med veteraner og pårørende. Veterancentret kan blandt andet bistå kommuner med rådgivning af sagsbehandlere, afholdelse af faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet.

Hensigt med samarbejdet

Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Thisted Kommune, at de vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde.

Varighed af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen gælder fra 1. oktober 2019 og fremadrettet, til den ene af parterne ønsker, at den ophører.

Retsgrundlag

Regeringens veteranpolitik af 2010 satte rammerne for, hvordan samfundet anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende. Veteranpolitikken, som blev fornyet i 2016, angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019 (Efterretning)

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

177. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 på udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, og disse budgetopfølgninger forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning.

Redegørelse

Totalt set forventes der et samlet merforbrug på 20,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen er forbedret med 7,6 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ældreområdets merforbrug er reduceret med 2,1 mio. kr., Handicap- og Psykiatriområdets merforbrug er reduceret med 3,2 mio. kr. og mindreforbruget på Borgerservice og Ydelser er øget med 0,7 mio. kr. Endvidere er det tidligere merforbrug på Asylområdet ændret med 1,6 mio. kr., så der nu forventes mindreforbrug.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper pr. 31. juli 2019 er som anført nedenfor:

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 31. juli 2019, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen. Servicerammen udgøres af oprindeligt budget, det vil sige, at f.eks. tillægsbevillinger vedrørende over- og underskud ikke er indregnet i servicerammen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 13,0 mio. kr.

Specificeret på de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 11 mio. kr. For Visitationens vedkommende udgør merforbruget 9,6 mio. kr., hvoraf det overførte underskud efter korrektioner i henhold til handleplanen udgør 6,7 mio. kr. Merforbruget i forhold til indeværende års budget skyldes primært betalinger til/fra kommuner og regioner, der p.t. ender ud i 3,4 mio. kr. i underskud. Arbejdsgangen vedr. betalinger fra kommuner revideres i øjeblikket, og der er nu indregnet større indtægter som konsekvens af dette. Der forventes merforbrug på afregning til leverandører på 1 mio. kr. Tiltag som rehabilitering, velfærdsteknologi, re-visiteringer og fokus på borgere med mange timer ventes at nedbringe det visiterede timetal i løbet af året. Der forventes mindreforbrug på plejevederlag til pårørende på 0,9 mio. kr. Der skal ansættes en netværksmedarbejder med forventet tiltrædelse i august, derfor forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på dette område.

Hjemmeplejens merforbrug er på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der pt. er en nedgang i visiterede ydelser, som kræver en personaletilpasning, som har en tidsmæssig forskydning set i forhold til nedgangen i indtægter.

Ældrecentrene forventes samlet set at få et merforbrug på 2 mio. kr., mens der på Træning og Rehabilitering forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemiddelafdelingen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Sundhed og Kvalitet forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På fællesområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Afvigelse i forhold til servicerammen:

Der er en samlet overskridelse på servicerammen på 4,6 mio. kr.

Handicap- og Psykiatriområdet:

Handicap- og Psykiatriområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede socialområde og Handicappede børn og unge) forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive overskredet med 9,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes især, at de overførte merforbrug fra 2018 kun i meget begrænset omfang forventes at blive indhentet i 2019.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet køb af pladser på 1,1 mio. kr. grundet øgede udgifter på børneområdet.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet salg af pladser på 1,3 mio. kr. grundet mindre salg på børneområdet.

Der forventes et merforbrug på fællesområdet, øvrige udgifter, på 1,2 mio. kr., heraf er de 0,2 mio. kr. et merforbrug på misbrugsområdet og 1,0 mio. kr. skyldes merudgifter til objektiv finansiering.

På institutionerne forventes et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr., heraf er de 6,3 mio. kr. på institutionerne på voksenområdet, institutionerne på børneområdet og på misbrug har et mindreforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

På social service forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til plejefamilier og kontante ydelser.

Beskæftigelsesområdet (under Social- og Sundhedsudvalget):

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på overførselsområdet og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceområdet.

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på boligstøtteområdet og 0,1 mio. kr. på udgifter vedrørende sociale formål.

Der forventes et merforbrug til begravelseshjælp og lægekørsel på 0,3 mio. kr. Forbruget vil blive fulgt nøje.

Asylområdet:

På asylområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med afvikling af asyldriften, men et mindreforbrug på modulbetaling til danskundervisning på 1,6 mio. kr., som skyldes nedgang i antallet af kursister på Sprogcenter Thisted.

På integrationsområdet forventes balance mellem budget og forbrug.

Børne- og Familieforvaltningens integrationsområde bliver fra 1. august 2019 fordelt til Børne- og Familieområdet, Jobcenter, Borgerservice samt til Handicap og Psykiatri.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringstiltag Social- og Sundhedsudvalgets område:

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 20,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, men dette tal dækker over mer- og mindreforbrug på flere områder, jf. ovenstående forklaringer til aktivitetsområderne.

Set i forhold til servicerammen for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der en overskridelse på 9,9 mio. kr. Da der også samlet set for hele kommunen er udfordringer med at holde forbruget inden for servicerammen i 2019, er der udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbrug i 2019 opstået i 2019 samt overførte underskud fra 2018. Handleplanerne har været fremlagt i særskilte sager for henholdsvis Ældreområdet og for Handicap- og Psykiatriområdet. Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på indmeldinger fra institutionerne fra før sommerferien. De kommende budgetopfølgninger vil samle op på, om handleplanerne giver de planlagte reduktioner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

178. Orientering fra Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og ældrechefen deltager på mødet og orienterer fra Sundheds- og Ældreafdelingen.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 101:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en fornyet orientering i august 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 157:
Taget til efterretning. Udvalget ønsker orientering til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

179. Forebyggende hjemmebesøg til enlige ældre

Udskriv

Sagstema

I april 2019 vedtog Folketinget ændring af Lov om social service § 79 a omhandlende forebyggende hjemmebesøg.

Redegørelse

Thisted Kommune skal jf. Lov om social service § 79 a tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år samt særligt sårbare borgere over 65 år. Det forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Besøget er en samtale om borgerens liv med det formål at motivere til eller fastholde borgeren i at udnytte egne ressourcer samt at bevare den enkeltes handle- og funktionsevner længst muligt.

Lovændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2019. Ændringerne betyder dels en ændring i alderen for, hvornår borgerne skal tilbydes ét besøg årligt, og dels at borgere, som bor alene, skal tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år.

Tidligere foreskrev lovgivningen, at sårbare borgere tilbydes deres første besøg i det år, de fylder 75 år. Derefter blev de som minimum tilbudt et besøg igen i det år, de blev 80 år, hvorefter de blev tilbudt mindst ét besøg årligt. Med lovændringen ændres denne praksis en smule, så borgerne fortsat modtager tilbud, når de fylder 75 år og 80 år, dog skal Thisted Kommune først tilbyde mindst ét besøg årligt fra det år, hvor de fylder 82 år og fremefter. Dette betyder, at det fremadrettet ikke er pålagt Thisted Kommune at tilbyde borgere på 81 år et forebyggende hjemmebesøg, hvis de ikke er i særlig risiko for nedsat funktionsevne. Dog kan borgerne til enhver tid få et besøg ved ønske herom.

Serviceloven § 79 a – Forebyggende hjemmebesøg loven pr. 1. juli 2019:

 • Kommunerne skal tilbyde alle 70-årige, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg.
 • Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige.
 • Kommunerne skal tilbyde årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år (tidligere 80 år).
 • Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Siden 1. januar 2019 har 72 borgere på 81 år modtaget et forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen medfører ligeledes, at Thisted Kommune pr. 1. juli skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i kommunen, som bor alene i det år, de fylder 70 år. Der er således tale om en ny målgruppe, som fremover skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ved en sammentælling i juli måned fremgik, at der var 13 personer i målgruppen til besøg i juli måned.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79 a.

Økonomiske konsekvenser

Fra lovteksten anvendes besparelsen ved, at 81-årige kun får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i særlig risiko for nedsat funktionsevne, til at tilbyde målrettede forebyggende hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene. Ændringen forventes dermed fra statens side at være udgiftsneutral.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger under forudsætning af, at lovændringen er udgiftsneutral.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

180. Udgiftsudviklingen fra 2016 til 2017 for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi

Udskriv

Sagstema

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi fordelt på alle kommuner i Region Nordjylland. Rapporten for 2018 viser en udgiftsstigning i Thisted Kommune sammenlignet med 2017.

Redegørelse

Vederlagsfri fysioterapi omfatter fysioterapi til personer med svært fysisk handicap eller personer, som lider af funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom. Thisted Kommune har siden myndighedsoverdragelsen fra region til kommunen i 2008 oplevet en stigende udgift til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi er et område med få muligheder for at påvirke udgiftsniveauet, idet Thisted Kommune hverken har indflydelse på, hvor mange der visiteres eller honoraret pr. borger.

For at imødekomme den usikkerhed, der er forbundet med udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, har forvaltningen igangsat initiativer, som skal bidrage til at sikre en høj faglig kvalitet i tilbuddet samt at holde udgifterne inden for budgettet.

Initiativerne er:

 • Thisted Kommune tilbyder et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi til de borgere, der bor på et plejecenter. Tilbuddet sikrer høj faglig kvalitet gennem en tæt dialog mellem plejepersonalet og træningsterapeuterne, der i forvejen samarbejder omkring rehabilitering. Samtidig er det kommunale tilbud til beboere på plejecentrene et billigere alternativ på grund af lavere timetakst samt en besparelse på udgiften til kørsel. For nyvisiterede borgere, som bor på plejecentre, er der stor efterspørgsel efter dette kommunale tilbud.
 • Træning- og Rehabilitering afholder løbende dialogmøder med de privatpraktiserende leverandører af vederlagsfri fysioterapi. På møderne drøftes forløbstyperne særligt med henblik på at opfordre til at tilbyde holdbaseret behandling.

Udgiftsudviklingen fra 2017 til 2018

Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen omfatter fysioterapi til personer med svært fysisk handicap, eller som lider af funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom. Behandlingen kan enten ske hos Thisted Kommunes egne fysioterapeuttilbud eller ved privatpraktiserende fysioterapeuter. Langt størstedelen foregår ved privatpraktiserende fysioterapeutklinikker. Behandlingen skal ske på baggrund af en lægehenvisning og kan både foregå individuelt og på hold. Målet med vederlagsfri fysioterapi er at give patienten adgang til fysioterapi, som skal forbedre eller vedligeholde fysiske funktioner, samt at forhale forringelser af fysiske funktioner.

Fra 2017 til 2018 er der sket en stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi fra 8.147.141 kr. i 2017 til 8.881.073 kr. i 2018. Det svarer til en stigning på omkring 9 %. Udgiftsstigningen skyldes primært en stigning i antallet af borgere, som modtog vederlagsfri fysioterapibehandling, fra 630 i 2017 til 671 i 2018. Derudover er der sket en mindre stigning i det gennemsnitlige honorar pr. borger fra 12.932 kr. i 2017 til 13.236 i 2018. Udgiftsudviklingen i Thisted Kommune ligner udviklingen i de øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Vederlagsfri ridefysioterapi

Vederlagsfri ridefysioterapi er en terapi, hvor patienten ved hjælp af hestens bevægelse træner bevægemønstre, balance og muskelstyrke. Behandlingen er lægehenvist og omfatter patienter med svært fysisk handicap. Derudover sker der individuelle vurderinger, hvor personer med Downs syndrom, autisme, muskelsvind, cystisk fibrose og lignende ligeledes kan modtage vederlagsfri ridefysioterapi. I Region Nordjylland eksisterer der 8 udbydere af vederlagsfri ridefysioterapi, hvoraf 2 af udbyderne har adresse i Thisted Kommune, nemlig Hundborg/Midtthy Rideklub og Sydthy Rideklub.

Fra 2017 til 2018 er der sket en minimal stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri ridefysioterapi fra 1.725.507 kr. i 2017 til 1.734.799 kr. i 2018. Det svarer til en stigning på 0,5 %. Siden 2017 er der sket i mindre fald i antallet af borgere, som modtog vederlagsfri ridefysioterapi, fra 96 patienter i 2017 til 91 i 2018. Samtidig er der sket en stigning i det gennemsnitlige honorar pr. borger på omkring 6 % fra 17.974 kr. i 2017 til 19.064 kr. i 2018. Thisted Kommunes udgiftsudvikling for vederlagsfri ridefysioterapi ligner udviklingen i de øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Retsgrundlag

Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Overenskomst for ridefysioterapi. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Økonomiske konsekvenser

Som tidligere nævnt betyder de overenskomstfastsatte forhold for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, at kommunerne har få muligheder for at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Siden 2017 er der sket en udgiftsstigning på omkring 734.000 kr. for vederlagsfri fysioterapi. Udgiftsstigningen har medført en budgetoverskridelse på omkring 386.000 kr. for 2018. For vederlagsfri ridefysioterapi er udgiften identisk med 2017 og derfor inden for budget.

Hvis de årlige udgifter i 2019 på landsplan overstiger en fastlagt ramme, sker der en modregning af det efterfølgende års takster. Modregningen skal give kompensation svarende til den konstaterede forskel mellem den aftalte ramme og de kommunale udgifter set under ét. Vi kan ikke for nuværende sige, om det bliver aktuelt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at de i sagsfremstillingen nævnte tal kommer fra rapporten fra Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, og de svarer ikke fuldstændigt til de forbrug, der kan aflæses af Thisted Kommunes regnskaber, idet rapportens tal indeholder moms, men er eksklusiv udgifter til den vederlagsfri træning, som udføres som kommunale tilbud på Thisted Kommunes ældrecentre. Forskellen er imidlertid ikke ret stor, det reelle merforbrug i 2018, når der er korrigeret for moms, egen opgaveudførelse og administrationsudgifter var på 0,6 mio. kr. Også i 2019 forventes merforbrug.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Handicaprådet - orientering - den 26. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

181. Sikkert Seniorliv - fokus på forebyggelse og opsporing af depression blandt seniorer og ældre på 65 år og opefter

Udskriv

Sagstema

Sikkert Seniorliv - afslutning af projektperiode og videreførelse af udvalgte initiativer.

Redegørelse

Denne orientering er en opfølgning på den midtvejsstatus, som blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. november 2018, pkt. 231. Projektperioden for Sikkert Seniorliv slutter med udgangen af september 2019, og forskellige tiltag er afprøvet.

Sikkert Seniorlivs langsigtede mål er:

 • at øge livskvalitet, skabe flere gode leveår og øge middellevetiden for ældre
 • at styrke ældres mentale helbred
 • at afstigmatisere ældres mentale sundhed og aldersdepression

Sikkert Seniorlivs kortsigtede mål er (inden for projektperioden):

 • at øge udvalgte borgeres selvvurderede helbred og livskvalitet
 • at opnå lokalt definerede mål for forbedringer på borgeroplevet kvalitet, økonomisk bæredygtighed (udgifter pr. borger) samt forbedret folkesundhed

Sikkert Seniorlivs overordnede projektledelse afholdes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der udarbejder en afslutningsrapport, som samler op på erfaringerne fra projektperioden. Denne afslutningsrapport indebærer dels opfølgning på de fastsatte mål for det samlede projekt samt for delmålene for de 3 deltagende projektkommuner. Afslutningsrapporten lanceres på konferencen for Patientsikkerhed i det nære sundhedsvæsen i København i slutningen af oktober 2019.

Sikkert Seniorlivs delmål for hver kommune i løbet af projektperioden er:

 • at afprøve forbedringer af 3 eksisterende tilbud
 • at udvikle og afprøve 3 nye tiltag
 • at udvikle og afprøve 3 nye samarbejder

Afprøvningerne i Thisted Kommune viser følgende resultater:

Forbedring af 3 eksisterende tiltag:

 1. Forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 65 år, og som har mistet ægtefælle eller samlever: Afprøvningen med opkald til borgere i forbindelse med tilbud om enkebesøg har givet både gode kvantitative og kvalitative resultater, og denne fremgangsmåde fortsætter derfor. Borgere, som ikke har set brevet med tilbud om et enkebesøg, er blevet opmærksom på det via opkaldet, og opkaldet har ligeledes givet en god dialog med borgeren, hvilket den forebyggende sygeplejerske tager udgangspunkt i under besøget.
 2. Bedre synliggørelse af aktivitetstilbud: Det er i løbet af projektperioden forsøgt at afdække og optimere synliggørelsen af tilbud på flere måder. Der har været udfordringer med et nuværende system, www.aktivtældreliv.dk, og Sundheds- og Ældreafdelingen er i gang med at afklare, om et system som Boblberg kunne være en mulig løsning. Arbejdet med at finde en bedre løsning end den nuværende fortsætter derfor.
 3. Ensretning af kommunale medarbejderes opsporing af depression: De forebyggende sygeplejerskers anvendelse af GDS-skema under forebyggende hjemmebesøg har givet gode resultater, og det er besluttet, at det fortsætter. Nogle borgere er blevet hjulpet med kontakt til læge, og i andre tilfælde har det givet en god anledning til at snakke om depression, hvor de forebyggende sygeplejersker har fortalt borgeren, hvad de kan være opmærksomme på, og hvad borgeren eventuelt skal gøre, hvis de senere oplever en situation med depression. Det betyder ligeledes, at de forebyggende sygeplejersker bruger samme opsporingsredskab som Thisted Kommunes demenskoordinatorer, og at kontakten til praktiserende læge tages med udgangspunkt i resultater fra brugen af dette redskab.

Udvikling og afprøvning af 3 nye tiltag:

 1. Fællesspisninger: Afprøvningerne med fællesspisning på plejecentrene i løbet af projektet har ikke givet anledning til at fortsætte, og dette initiativ er derfor afsluttet. Flere andre foreninger i kommunen afholder i forvejen fællesspisninger, og det er besluttet, at der i stedet arbejdes med, hvordan borgerne i højere grad kan inviteres endnu mere inden for i de eksisterende tilbud - se evt. punkt 2.
 2. Lokale fællesmøder: Afprøvningerne med lokale fællesmøder har givet gode erfaringer, og tiltaget fortsætter derfor. Der vil fremadrettet blive udvalgt områder på skift, hvor der tages kontakt til lokale foreninger med tilbud om at afholde et lokalt fællesmøde for foreningens medlemmer, hvor der er fokus på medborgerskab, en ekstra indsats for at inkludere borgere uden for fællesskabet samt konkrete idéer til den pågældende forening for at opnå eksempelvis flere medlemmer. I forlængelse af dette initiativ har projektteamet også drøftet muligheden for at udnævne sociale ambassadører i lokalområderne, som kan være kontaktpersoner, hvis der eks. er behov for at vide lidt om aktiviteter i området samt at vide lidt om muligheder for borgere, som gerne vil være mere med i aktiviteter. Den sociale ambassadør kan desuden bruge kontakten den anden vej, hvis der er spørgsmål relaterende til frivillighed, foreninger, tilskudsmuligheder osv.
 3. Opstart af nye aktiviteter: Projektlederen har i løbet af projektperioden snakket med forskellige foreninger om, hvordan aktiviteter opstartes, og hvordan de når ud til potentielle nye medlemmer. Disse erfaringer er taget med ind i materialet, som anvendes til de lokale fællesmøder. Denne kontakt til forskellige foreninger og dialog omkring gode råd, som kan videregives til andre foreninger, arbejdes der løbende med.

Udvikling og afprøvning af 3 nye samarbejder:

 1. Wensien Begravelsesforretning: De forebyggende sygeplejersker har haft kontakt med flere borgere, som selv har nævnt, at bedemanden har nævnt tilbuddet for dem. Wensien har ligeledes meldt tilbage, at de har en positiv oplevelse med at fortælle borgeren om tilbuddet. Samarbejdet med Wensien Begravelsesforretning fortsætter, og der tilbydes samme type samarbejde til andre bedemandsforretninger, som borgere i Thisted Kommune med sandsynlighed vil benytte sig af.
 2. Thisted Løve Apotek: De forebyggende sygeplejersker har oplevet henvisninger fra apoteket, og samarbejdet med apoteket fortsætter derfor. Der er igangsat samarbejde med alle apoteker i Thisted Kommune.
 3. Thisted Provsti: Dialogen med præsterne har været positiv, og de forebyggende sygeplejersker har haft kontakt med flere borgere, som selv har nævnt, at en præst har nævnt tilbuddet for dem. Samarbejdet med Thisted Provsti fortsætter, og der er taget kontakt til Sydthy Provsti for at tilbyde besøg på et samrådsmøde og samme type samarbejde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opnået en bevilling fra TrygFonden til at afholde Sikkert Seniorliv. Denne donation bruges til den overordnede projektledelse, uddannelse til de lokale projektledere samt afholdelse af diverse møder med faglig følgegruppe og styregruppe samt læringsseminarer for de 3 projektkommuner. Projektlederen i Thisted Kommune har gennem projektperioden taget forbedringsagentuddannelsen og forbedringscoachuddannelsen gennem Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Disse 2 uddannelser bruges til andre projekter og sammenhænge, hvor omdrejningspunktet er at udvikle og forbedre områder inden for sundhed og/eller ældre.

Thisted Kommunes sundheds- og ældreafdeling afholder selv udgiften til frikøb af medarbejdere til deltagelse i Sikkert Seniorliv samt diverse aktiviteter og tiltag, der igangsættes i forbindelse med projektet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

182. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 20. august 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 20. august 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

183. Referat fra Handicaprådets møde den 22. august 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 22. august 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

184. Referat fra Udsatterådets møde den 27. august 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 27. august 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

185. Lukket punkt: Showroom med rådgivningstilbud

Til toppen

Opdateret 04-09-2019