13. aug 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

143. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

144. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

1. Formanden.

 • Udvalgets medlemmer har mulighed for deltagelse i praktik i frivilligugen.

2. Medlemmerne.

 • Udvalgets medlemmer orienterer om bestyrelsesarbejdet i de bestyrelser, de er valgt ind i for Kommunalbestyrelsen.

3. Direktøren.

 • Der er nu tilknyttet faste plejehjemslæger på 4 af vores plejehjem.
 • Orienterer om, at regionen har fået tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til at oprette regionsdrevne lægetilbud i Thisted Kommune.
 • Orienterer om status på initiativer fra sundhedsafdelingen i forhold til forebyggende sundhedstiltag.
 • Orienterer om Aktiv med demens aktiviteter - 11. september og koncert 11. december kl. 19.00.

Til toppen

145. Anlæg Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

På investeringsoversigten har Sundheds- og Ældreafdelingen en udviklingspulje på 3 mio. kr. i 2019. Forvaltningen fremsender forslag til prioritering og frigivelse af disse midler.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen har på investeringsoversigten en udviklingspulje på 3 mio. kr. i 2019. Der er omprioriteret 25.754 kr. i uforbrugte midler på puljen fra 2018 til 2019 og 685.000 kr. fra 2019. Dernæst er der på nuværende tidspunkt prioriteret og bevilget 450.000 kr. fra puljen til mobile sprinkleranlæg og luftrensere.

Forvaltningen søger om, at det resterende beløb prioriteres og bevilges fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569 til nødvendige udbedringer som følge af slitage og ændret lovgivning samt opgraderinger bl.a. på IT. Dette omfatter bl.a. en industriopvaskemaskine, opførelse af nye affaldsskure, flugtdør i sygeplejeklinik, solafskærmning m.v. De største poster rent udgiftsmæssigt er etablering af et fællesvaskeri på Kristianslyst, hvor det nuværende lokale ikke lever op til brand-, ventilations- og arbejdsmiljøkrav samt nødvendige opgraderinger af IT. Det samlede beløb udgør 1.890.754 kr. og resten af udviklingspuljen for 2019 er dermed brugt.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte konsekvenser på øvrig drift.

Der er ikke fremtidige driftsbesparelser som følge af investeringerne.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Nej

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja

Afledte driftsudgifter

Nej

Fremadrettede driftsbesparelser

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1.890.754 kr. til tiltag beskrevet i ovenstående.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

146. Udgiftsneutral omlægning af daggenoptræningen på Dragsbækcentret

Udskriv

Sagstema

Daggenoptræningen på Dragsbækcentret ønskes omlagt fra sin nuværende form, således at der flyttes timer fra daggenoptræning til henholdsvis døgngenoptræning og neurologien. Den foreslåede omlægning vil være udgiftsneutral.

Redegørelse

Thisted Kommune har i dag 3 daggenoptræningspladser og 15 døgngenoptræningspladser placeret på Dragsbækcentret. Daggenoptræningen giver borgere mulighed for at være på centret i dagtimerne og få genoptræning af terapeuter samt hjælp af det specielt uddannede plejepersonale bestående af social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). Døgngenoptræningen er tænkt til de borgere, der er for dårlige til at være i eget hjem, hvor man kan få midlertidigt ophold med en speciel genoptræningsindsats.

Udviklingen i daggenoptræningen og døgngenoptræningen

I døgngenoptræningen er der generelt sket en udvikling, således at det i højere grad er komplekse forløb, der visiteres ind til tilbuddene. Dette skyldes bl.a. hurtig udskrivelse fra sygehuset og en højere andel af borgere med flere diagnoser. Den øgede kompleksitet betyder, at forløbene ofte forlænges, samt at der kræves flere ressourcer for at give borgerne den rette træning og pleje.

Samtidig har der vist sig ikke at være behov for plejepersonale på daggenoptræningspladserne. Der er imidlertid stadig behov for at kunne tilbyde borgere, som skal træne intensivt, at de kan være i afdelingen de fleste af dagtimerne i hverdagene samt benytte stedets træningsfaciliteter og evt. benytte sig af en hvilestol eller en seng til hvil. Derfor foreslås, at tilbuddet om daggenoptræning bevares, men omlagt til en anden form, hvor der ikke bruges plejepersonale i tilbuddet.

På de 3 pladser til daggenoptræning har der været afsat 67 timer til plejepersonale og 20 timer til terapeuter ugentligt. Det foreslås, at plejepersonalets timer fra daggenoptræningen overføres til døgngenoptræningen og neurologien, hvor der er behov for mere personale til at håndtere den stigende kompleksitet i borgerforløbene, samt at terapeuternes timer fordeles til henholdsvis ambulant daggenoptræning og neurologi.

Med øremærkningen af flere timer til neurologien styrkes det ambulante neurologiske tilbud. Det vil være med til at etablere en faglig brobygning, således at plejepersonalet og terapeuterne styrkes i den tværfaglige indsats for de neurologiske borgere. Den neurologiske indsats kan foregå i borgerens eget hjem eller på Dragsbækcentret, men hjælpen fra plejepersonalet vil kun være til stede på Dragsbækcentret.

Timefordeling

De timer, plejepersonalet hidtil har haft til daggenoptræning, ønskes fremadrettet fordelt til de 15 døgnstuer og til neurologien. Terapeuternes timer ønskes fordelt til neurologien og daggenoptræningen. Forvaltningen anbefaler nedenstående fordeling.

Før

Efter

Ændring

Timer
daggenoptræning

Timer

daggenoptræning

Timer

ambulant neurologi

Timer

døgngenoptræningspladser

Plejepersonale

67

0

10

57

0

Terapeuter

20

10

10

0

0

Med omlægningen af timerne prioriteres de eksisterende ressourcer anderledes, sådan at den ændrede borgersammensætning bedre kan imødekommes. Omlægningen sker inden for eksisterende økonomiske ramme.

Til orientering: Åbne døgnpladser i sommerferien

De seneste 4 år har antallet af åbne døgnpladser været reduceret hen over sommerferieperioden, således at 8 ud af de 15 pladser er åbne i perioden. Visitationen har dog brug for pladserne, hvorfor alle pladser åbnes igen til sommeren 2019. Plejepersonalet har normering til at løse opgaven med alle pladser åbne, mens terapeuterne kun har normering til de 8 åbne pladser om sommeren. Det betyder, at de 7 genåbnede pladser hen over sommerferieperioden kun betjenes af terapeuter, såfremt borgerne har en genoptræningsplan eller er visiteret til et andet træningstilbud.

Serviceniveauet vil være at sidestille med kommunens resterende midlertidige pladser, hvor træningen ikke er så intensiv som de resterende 8 døgngenoptræningspladser. Behovet for målgruppen, der visiteres til de 7 pladser, vil blive fulgt i forhold til, om der er behov for almen aflastning, eller om der er træningspotentiale. Dette sker med henblik på at sikre de rette tilbud fremadrettet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Timetallet for plejepersonale og terapeuter forbliver samlet set det samme, hvorfor omlægningen kan holdes inden for eksisterende økonomiske ramme. Den økonomiske tildelingsmodel skal imidlertid tilrettes, således at tildelingen på plejebudgettet til daggenoptræning placeres på døgngenoptræningen. Daggenoptræningen vil dermed fremadrettet ikke indgå i tildelingsmodellen, fordi den udelukkende bemandes af terapeuter fra Træning og Rehabilitering. Derudover tilføjes de 10 timers plejepersonale til neurologien i tildelingsmodellen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Omlægningen af daggenoptræningen godkendes, og at tildelingsmodellen derfor konsekvensrettes.
 2. Orienteringen om åbning i ferieperiode tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en status om 6 måneder.

Til toppen

147. Afskaffelse af reduktion i budget ved tomgang på midlertidige pladser

Udskriv

Sagstema

De nuværende regler for reduktion i afregning ved tomgang på midlertidige pladser er uhensigtsmæssige, fordi det ikke reelt er muligt at tilpasse normeringen ved tomgang på grund af behovet for at have et beredskab klar. Forvaltningen indstiller, at reglerne om reduktionen i budget ved tomgang på midlertidige pladser afskaffes.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget traf den 23. september 2014 beslutning om en økonomisk tildelingsmodel for plejecentrene som et element i implementeringen af Udviklingsplan for sundheds- og ældreområdet. Et element i den nye tildelingsmodel var, at tildelingen til tomme pladser reduceres med 1/3 efter løbende måned + 30 dage. Baggrunden for at reducere med 1/3 er, at bemandingen aften og nat fortsat vil skulle være den samme, og at det således udelukkende er i dagvagten, at centret har mulighed for at reducere i bemandingen ved tomme pladser. Der har siden 1. januar 2015 været tildelt budget på plejecentrene ud fra denne tildelingsmodel.

Den 11. august 2015 vedtog Social- og Sundhedsudvalget, at de midlertidige pladser reduceres i afregning ved en belægningsprocent på under 70. De to midlertidige pladser på Fyrtårnet i Hanstholm har været undtaget dette princip grundet manglende mulighed for at dele personale på tværs i en så lille enhed. For akutpladserne anvendes et vægtet gennemsnit til afregning for tomgang, samtidig med at der ikke trækkes i beløbet til sygeplejen. Baggrunden for den anderledes afregning for tomgang på akutpladserne er, at der er større udskiftning i borgerne, samt at der skal være et konstant beredskab i sygeplejen.

Det er væsentligt at sikre en fleksibilitet på afdelingerne med midlertidige pladser, således at der også er et rum for den lokale ledelse til at prioritere, da der på disse pladser ind imellem kan være meget plejekrævende borgere, som f.eks. kræver fast vagt, og denne mulighed for at prioritere fjernes, hvis der reduceres i normeringen, hver gang der er tomgang.

Udskiftningen på de midlertidige pladser er imidlertid også relativt høj, hvorfor afregningen for tomgang kan give store udsving i budgetterne, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til at tilpasse driften med fast personale. Generelt er det vanskeligt for midlertidige pladser reelt at reducere normeringen ved tomgang, da der altid skal være et beredskab til at tage imod borgere med kort varsel. Forvaltningen indstiller derfor, at der fremadrettet ikke afregnes for tomgang på midlertidige pladser, herunder døgngenoptræningspladser, akutpladser og andre.

Retsgrundlag

Serviceloven § 84 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes fremadrettet ikke for tomgang på kommunens midlertidige ophold under Serviceloven § 84 stk. 2. Ændringen kan holdes inden for eksisterende økonomiske ramme, fordi midlerne fra afregningen placeres på afdelingens fællesområde og fordeles af sundheds- og ældrechefen.

I 2019 har der ikke været belægning under 70 pct. på nogen af de midlertidige pladser. For 2018 ses i nedenstående afregningen for tomgang.

*Belægningsprocenten på Kristianslyst er beregnet som vægtet gennemsnit af belægningen på henholdsvis de midlertidige pladser og akutpladserne.

Center for Økonomi og løn har følgende bemærkninger til sagen:

Med afskaffelsen ændres styringsprincippet, hvor budgettet fremover ikke reduceres i forhold til en faktisk lavere aktivitet, men rammestyres. Det skal bemærkes, at midlerne fra afregningen tidligere har været anvendt til hjælp på øvrige økonomisk udfordrede områder. Beslutningen sikrer til gengæld den løbende drift og et stabilt beredskab til de midlertidige pladser. Center for Økonomi og løn tager den faglige vurdering til efterretning og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at reduktion i afregning ved tomgang på de midlertidige pladser afskaffes med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

148. Procesplan for strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om procesplan for udarbejdelse af en samlet strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi. Strategien har til formål at understøtte målene i politikken for sårbare voksnes og ældres velfærd.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 "Politik for sårbare voksne og ældres velfærd". Heri er målsætningerne for området formuleret og kerneopgaven beskrevet. Politikken danner grundlaget for de mere konkrete strategier og handleplaner, hvoraf nærværende Strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi er én. Kerneopgaven, og altså det værdimæssige afsæt for strategierne, er at skabe livskvalitet og værdighed for gruppen af ældre og voksne sårbare, udsatte og handicappede.

I politikken for sårbare voksne og ældres velfærd beskrives de udfordringer, som sundheds- og ældreområdet står over for, når målene skal omsættes i praksis. Samlet set vil presset på velfærdsydelserne stige. Den demografiske udvikling betyder, at flere borgere bliver ældre, og flere bliver demente. Flere borgere vil desuden leve længere med kroniske sygdomme, ligesom andelen af borgere med komplekse problemstillinger vil stige. Ydermere er tendensen, at patienter hurtigere udskrives fra hospitalet. Presset på velfærdsydelserne sker samtidig med, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne.

I politikken for sårbare voksne og ældres velfærd beskrives de kommende fire års ambitioner og fokusområder. Et af fokusområderne er at understøtte, at det gode hverdagsliv kan udfolde sig med mindst mulig indgribende indsatser, så borgernes selvstændighed respekteres og anerkendes i størst mulig grad. I Sundheds- og Ældreafdelingen hænger værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse sammen. Når sygdom rammer, eller kræfterne svigter, skal indsatserne understøtte borgernes mulighed for at gøre det, de ønsker, når de ønsker det. At klare sig selv giver både livskvalitet og værdighed. Ligeledes spiller forebyggelse en vigtig rolle, fordi opretholdelse af funktionsniveauet er afgørende for at sikre fortsat livskvalitet og værdighed. Omdrejningspunktet for støtte, pleje, hjælp og omsorg er at hjælpe borgerne til så høj grad af livskvalitet, værdighed og selvstændighed som muligt.

Thisted Kommune vil arbejde for, at indsatser tilrettelægges således, at de er mindst mulig indgribende for borgerne og bidrager til selvhjulpenhed, livskvalitet og værdighed med ansvarlig anvendelse af ressourcer. De kommende års udfordringer er et vilkår, som kalder på udvikling, samarbejde og inddragelse af nye muligheder. Som led i at sikre opnåelse af målene i politikken for sårbare voksne og ældres velfærd udarbejdes en fælles strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi. I strategien sammenvæves den relevante faglige tilgang til borgerne med nutidens teknologiske muligheder, fokus på forebyggelse skærpes, og borgerens livskvalitet og selvbestemmelse sættes i centrum.

Procesplan

Bred inddragelse samt solid opbakning fra medarbejdere og ledere er en forudsætning for høj kvalitet og bred opbakning til strategien. Derfor tilrettelægges processen således, at der afholdes en temadag med workshops, hvor dilemmaer drøftes på tværs. Derpå struktureres og præciseres input af en arbejdsgruppe, der mødes flere gange. Sundhed og Kvalitet er tovholdere for at sikre kvalitet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Når en borger bliver syg eller på anden vis svækkes, kan det have indgribende betydning for de pårørende. Ved at sætte fokus på borgerens selvhjælp gennem rehabilitering og velfærdsteknologi kan belastningen for de pårørende reduceres. De pårørende kan desuden spille en vigtig rolle som ressourcepersoner i forhold til at identificere ønsker om mål, hvis borgeren har vanskeligt ved selv at formulere disse.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 18. juni 2019

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 25. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Procesplanen sendes i høring.
 2. Procesplan, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 127:

Sendes i høring.

Ældre-/Seniorrådet, 18. juni 2019, pkt. 8:
Ældre-/Seniorrådet ser frem til at blive inddraget.

Område-MED Sundhed og Ældre, 25. juni 2019, pkt. 6:

Udpegning til arbejdsgruppe: Dorte Overgaard og en fra hjemmeplejen. Dorte melder tilbage til Julie herom.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre – 25. juni 2019:

Nina Odde, Christian Hedeholm Sørensen, Carina Rosengaard Wohlgemuth, Mette Kristensen, Bettina Tidemand Larsen, Sonja Kjeldtoft

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

149. Foreningers aflæggelse af regnskab og evaluering for modtagne § 18-tilskud i 2018

Udskriv

Sagstema

Status på foreningernes aflæggelse af regnskab og evaluering.

Redegørelse

Jf. Retningslinjer for § 18-midler til frivilligt socialt arbejde skal foreninger, der modtager § 18-tilskud, afrapportere det efterfølgende år for brugen af midlerne. Foreningerne blev i ansøgningsprocessen orienteret om, at de senest 30. april 2019 skulle aflægge regnskab og evaluering for det samlede modtagne tilskud i 2018. Som en hjælp til foreningerne sendte forvaltningen en reminder til foreningernes e-Boks den 4. marts. Foreningernes indsendelse af regnskab og evaluering samt en opsamling af status herpå er vedlagt som bilag.

Det er første gang, foreningerne aflægger regnskab og evaluering, hvilket har foranlediget nye principielle spørgsmål i forhold til sagsbehandlingen af modtagelse af regnskab og evaluering. Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvad retningslinjerne for sagsbehandlingen for de øvrige tilskud skal være. Det nedenstående forslag i punkt 1 indebærer ikke de forhåndsreserverede midler.

1)

5 foreninger har ikke brugt hele det modtagne tilskud, og der er behov for en fremadrettet beslutning om, hvad foreningerne skal gøre med de resterende midler. Forvaltningen foreslår nedenstående fremgangsmåde:

 • Hvis beløbet er på maksimalt 500 kr. ud af det samlede modtagne tilskud, kan foreningen beholde det resterende beløb uden yderligere aflæggelse af regnskab og evaluering.
 • Hvis beløbet er over 500 kr. ud af det samlede modtagne tilskud, fremlægger forvaltningen nedenstående to valgmuligheder:
 1. Foreningen tilbagebetaler beløbet, som indgår i den samlede pulje til næste uddeling.
 2. Foreningen kan overføre midlerne til næste års budget, og dette skal der aflægges nyt regnskab for - der kan kun bevilges overførsel til næste år 1 gang for samme ubrugte beløb.

2)

2 foreningerhar indsendt mangelfuldt materiale, så det ikke har været muligt for forvaltningen at vurdere brugen af midlerne, som er modtaget i 2018. Det er forvaltningens anbefaling, at forvaltningen, ligesom med andre spørgsmål til foreningernes ansøgninger, kontakter foreningen for at få afklaring på det, der er mangelfuldt. I de 2 foreningers tilfælde er der tale om, at udgiften ikke kan aflæses i den indsendte økonomiske redegørelse eller regnskab.

3)

1 forening har ikke indsendt regnskab og evaluering for det modtagne tilskud. Hvad skal arbejdsgangen i sagsbehandlingen af regnskab og evaluering være, hvis forvaltningen ikke modtager afrapportering fra foreninger, der har modtaget tilskud? Forvaltningen foreslår følgende fremgangsmåde:

 • Sende brev til foreningens e-Boks (hvilket gøres, inden fristen udløber).
 • Sende mail for at rykke for indsendelse af regnskab og evaluering til den angivne mailadresse på ansøgningen; her gives 1 uge mere. Denne gang hjalp det hos 7 ud af 9 foreninger, som ikke havde indsendt inden fristen.
 • Ringe til foreningens kontaktperson angivet i ansøgningsskemaet efter den nye frists udløb, hvis forvaltningen stadig ikke har modtaget regnskab og evaluering (der forsøges op til 3 gange for at få kontakt med foreningen). Dette hjalp hos 1 forening ud af de 9 foreninger, som ikke havde indsendt inden fristen.
 • Hvis foreningen stadig ikke har indsendt regnskab og evaluering efter en samtale og/eller ikke har været mulig at komme i kontakt med, angives dette i den årlige afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget med en indstilling om, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal tilbagebetale det samlede beløb, som er modtaget i det pågældende år. Som angivet i bilaget mangler der stadig regnskab og evaluering fra 1 forening ud af de samlede 33 foreninger, der har modtaget tilskud i 2018.

Beslutningen om disse 3 emner i sagsbehandlingen skrives ind i Retningslinjer for § 18-midler til frivilligt socialt arbejde ved næste opdatering, og det vil være gældende, når foreningerne aflægger regnskab og evaluering i 2020 for brugen af midler modtaget i 2019.

Retsgrundlag

Midler til frivilligt, socialt arbejde uddeles efter Servicelovens § 18.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

 1. Godkender bagatelgrænsen på 500 kr. og træffer beslutning om, hvorvidt foreningerne skal tilbagebetale eller beholde ubrugte midler under punkt 1.
 2. Træffer beslutning om fremgangsmåde ved mangelfuldt indsendt materiale i form af regnskab og evaluering under punkt 2.
 3. Godkender fremgangsmåden ved kontakt med foreninger, som ikke har indsendt regnskab og evaluering inden fristen under punkt 3.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget godkender bagatelgrænsen og ønsker, at indstilling nr. 2 benyttes.

Ad 2.

Udvalget følger forvaltningens anbefaling.

Ad 3.

Forvaltningens anbefaling følges.

Til toppen

150. Godkendelse af procesplan for Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde under Politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen har udarbejdet en procesplan, som inddrager kommunale medarbejdere, folkevalgte råd og frivillige foreninger. Der er lagt op til en organisering med chefgruppen i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen som styregruppe og Social- og Sundhedsudvalget som udvalget, der endeligt godkender strategien.

Udkast til emner i strategien samt udkast til strategien sættes på chefmøde til godkendelse. Herudover vil arbejdsgruppen på forskellig vis inddrage:

 • Kommunale medarbejdere, som arbejder med borgere i målgruppen for strategien
 • Folkevalgte råd, som repræsenterer borgere i målgruppen for strategien
 • Frivillige foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde
 • FrivilligThy

Tidsplanen indebærer en sagsgang med høring i de folkevalgte råd med en endelig godkendelse i december 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Chefgruppen Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den 28. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at procesplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Chefgruppen Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, 28. marts 2019, pkt. 6:

Udsættes til næste chefmøde.

Fraværende i Chefgruppen Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen - 28. marts 2019:

Jan Bendix Jensen

Genoptagelse af sag:

Tidsplanen er rykket, og den endelige godkendelse kan derfor forventes at være i 2. kvartal 2020.

Ny høring og sagsgang:

Chefgruppen Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den 6. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Chefgruppen Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, 6. juni 2019, pkt. 5:

I procesplanen skal tilføjes, hvordan indholdet i pjecen "Er du frivillig i Thisted Kommune?" eventuelt indarbejdes i en ny strategi.

https://www.thisted.dk/Politik/PolitikkerOgPlaner/-/media/POLITIK/PolitikkerStrategier/Aeldre_Politik%20og%20planer/Politiker%20og%20aftaler/Frivillighedspolitik%202015.pdf

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

151. Forsøgsprojekt med en enkelt hjemløsevogn

Udskriv

Sagstema

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt muligheder for at imødekomme Udsatterådets ønske om, at der i Thisted Kommune kan tilbydes overnatning til hjemløse borgere i mobile hjemløsehuse.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et forsøgsprojekt med en enkelt vogn i tilknytning til værestedet Rampen.

Redegørelse

På fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 5. marts 2019 blev der rejst et forslag om, at der i Thisted Kommune kunne tilbydes overnatning til hjemløse borgere i små mobile hjemløsehuse.

Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med en repræsentant fra Udsatterådet og personale fra Rampen arbejdet videre med muligheder.

På denne baggrund anbefales, at der som et forsøgsprojekt stilles en enkelt vogn til rådighed, og at vognen placeres i tilknytning til Rampen, hvor borgeren kan købe et måltid mad og evt. en madpakke dagligt, ligesom Rampen kan være behjælpelig med tøjvask og hjælp til andre basale behov i hverdagen.

Vognen tilbydes alene borgere, som er hjemmehørende i Thisted Kommune, som ikke kan optages i nogen boligforeninger, eller som vurderes at kunne hjælpes bedre i andre etablerede tilbud.

Der vil være tale om borgere, som i forvejen er i området og er hjemløse.

For at undgå at øge behovet og trykket på området vil vognen blive fjernet, når der ikke er borgere i ovenstående målgruppe, som har behov for at benytte den.

Formålet er således, at borgerne ikke overnatter i det fri, på offentlige toiletter eller bryder ind hos andre udsatte borgere.

Målet er at forebygge kriminalitet, og at borgeren bliver så stabil, at der kan tilbydes en egentlig bolig.

Der skal være følgende retningslinjer for brug af vognen:

 • Personale på Rampen har ”anvisningsretten”.
 • Må kun anvises til borgere hjemmehørende i Thisted Kommune.
 • Må kun anvises til borgere, som ikke kan anvises andre boliger eller som vurderes at kunne hjælpes bedre i andre etablerede tilbud.
 • Borgernes basale behov for mad og hjælp til personlig pleje varetages af Rampens personale.
 • Teknik og Erhverv tilbyder at opbevare vognen, når den ikke er i brug.
 • Borger betaler 50 kr. dagligt til rengøring og vedligeholdelse af vognen.
 • Ordningen følges op senest primo januar 2020.
 • Såfremt forsøget viser sig at skabe mere uro omkring Rampen, end der ellers ville være, træffer personalet på Rampen beslutning om at fjerne vognen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der til forsøgsprojektet kan anskaffes en vogn til ca. 50.000 kr.

Der er ingen øgede driftsomkostninger.

Forvaltningen anbefaler, at vognen finansieres af overskydende § 18-midler i 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Hensigten med at stille en hjemløsevogn til rådighed er at skabe mest mulig ro omkring periodevis hjemløse i Thisted. Hjemløse, som ellers belaster områdets udsatte borgere og havneområdet, hvor f.eks. offentlige toiletter bliver brugt til overnatning.

Forsøgsprojektet evalueres primo 2020.
Såfremt der skal etableres permanente overnatningsmuligheder af denne type, skal der sammen med Teknik og Miljø findes den bedst egnede placering.

Såfremt vognens placering over tid øger trykket, belastningen, på havnen, vil der skulle findes anden placering, eller vognen vil blive fjernet.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der som forsøg tilbydes overnatning til en enkelt hjemløs borger i en mobil hjemløsebolig i tilknytning til Rampen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt som fremvist i dag.

Til toppen

152. Evaluering af 75-års fødselsdag

Udskriv

Sagstema

Den 29. maj 2019 blev der afholdt 75-års fødselsdag i Thy Hallen. Arrangementet er et alternativ til de individuelle forebyggende hjemmebesøg med det formål bl.a. at appellere til den gruppe af friske 75-årige, som typisk takker nej til besøg i hjemmet. Evaluering af arrangementet viser positive tilbagemeldinger fra både borgere og deltagende organisationer, hvorfor forvaltningen indstiller, at lignende arrangementer gennemføres 1-2 gange årligt fremover.

Redegørelse

Thisted Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til en række målgrupper, hvoraf den ene målgruppe er ældre borgere i det år, de fylder 75 år. Det forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende indsats, som består af et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. I Thisted Kommune gennemføres de forebyggende hjemmebesøg af 3 sygeplejersker, som sidste år gennemførte 672 forebyggende besøg i borgernes hjem.

Besøgenes indhold varierer afhængig af borgerens ønsker, ressourcer og funktionsniveau. Erfaringen viser, at de mere sårbare borgere ofte har et større behov for at tale og modtage råd og vejledning i hjemmet, mens de nye 75-årige ofte er velfungerende og aktive ældre, som enten takker nej til besøget eller kun har få behov i forbindelse med et besøg. Forvaltningen ønsker med udgangspunkt i erfaringerne fortsat at prioritere individuelle besøg til de mere sårbare ældre og samtidig at tilbyde alternative forebyggende indsatser til de, som takker nej til de individuelle besøg i hjemmet. Derfor afholdt Sundheds- og Ældreafdelingen den 29. maj 2019 75-års fødselsdagsfest som en afprøvning af en alternativ forebyggende indsats. Formålet med dagen var at give de 75-årige en hyggelig dag med mulighed for at møde nye bekendtskaber, høre om aktiviteter i deres lokalområder og ikke mindst at få viden om sundhed samt hvordan de skal reagere den dag, de begynder at få det dårligt.

På dagen var i alt 274 borgere inviteret med mulighed for at tage en pårørende med. Kriteriet for at blive inviteret til 75-års fødselsdag var, at man var blevet 75 år fra september 2018 til og med marts 2019. Af de inviterede deltog 45 borgere. De borgere, som ikke deltog i arrangementet, modtager i stedet en invitation til et individuelt besøg i hjemmet. Foruden 45 inviterede deltog der ligeledes 25 pårørende, hvilket betød, at i alt 70 borgere deltog i 75-års fødselsdag. Derudover deltog politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, medlemmer af Ældre-/Seniorrådet, personer fra forskellige organisationer samt medarbejdere fra Sundheds- og Ældreområdet.

Selve arrangementet forløb som planlagt. Dagen startede med velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, hvorefter der var oplæg fra de forebyggende sygeplejersker og en sundhedsmedarbejder. Oplæggene gav deltagerne en forståelse af, hvad det forebyggende hjemmebesøg er, og ikke mindst hvordan de kan komme i kontakt med de forebyggende hjemmesygeplejersker. Sundhedsmedarbejderen fortalte om betydningen af fysisk aktivitet for seniorer. Dernæst var der kaffe, boller og lagkage og snak ved stande, og dagen blev afsluttet med en koncert af Nadja Broholm. På dagen deltog forskellige relevante organisationer med en stand, hvorfra de havde mulighed for at fortælle deltagerne om deres gode arbejde i netop deres lokalområde. Følgende havde en stand på dagen:

 • Ældre Sagen
 • Aktivkomitéer fra 6 af kommunens plejecentre
 • Frivilligcenter og Selvhjælp
 • Aktivcenter Traant og Hopla
 • Sikkert Seniorliv
 • Kommunale hørekonsulenter
 • Kommunal diætist
 • Kommunale sundhedsmedarbejdere

Evaluering af dagen

75-års fødselsdag er blevet evalueret med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra både de deltagende borgere og deltagerne med stande. Evalueringen danner baggrund for indstillingen om, at Sundheds- og Ældreafdelingen gennemfører lignende arrangementer i fremtiden.

De deltagende borgere blev ved afslutning af dagen bedt om at udfylde et evalueringsskema. I evalueringsskemaet blev deltagerne bedt om at vurdere indholdet af oplæggene, muligheden for at få information om aktiviteter i lokalområdet, sandsynligheden for at de vil anbefale arrangementet til andre, en samlet vurdering af dagen samt hvorvidt de vil tage imod et forebyggende hjemmebesøg, hvis de senere bliver tilbudt et. Derudover havde deltagerne mulighed for at give bemærkninger i evalueringsskemaet. Bemærkningerne var primært ros, mangel på mikrofon til oplæggene og et ønske om mere fællessang.

Nedenstående grafer viser deltagernes besvarelser fordelt på spørgsmål:

Tilbagemelding fra organisationerne, som havde stande, var ligeledes positiv, dog blev det bemærket, at de godt kunne have ønsket sig flere snakke ved standene, hvilket blandt andet skyldes, at der ikke var nok plads foran standene, samt at tiden til at snakke var for kort.

Sammenfattet viser evalueringen en positiv tilbagemelding fra både de deltagende borgere og organisationer. Endvidere var antallet af borgere, som accepterede invitationen, lavere end ønsket. Årsagerne hertil er ukendte, dog kan det have haft betydning, at arrangementet blev afholdt for første gang, og at manglende forståelse af dagens indhold kan have afholdt nogen fra at tilmelde sig. Såfremt udvalget godkender afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden, vil tilbagemeldingerne fra både borgere, de deltagende organisationer samt nye tiltag for at få flere til at acceptere invitationen blive indarbejdet.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af 75-års fødselsdag havde en samlet omkostning på 19.053 kr. Finansiering af arrangementet afholdes inden for eksisterende budget. Nedenstående tabel viser udgiftsfordelingen.

Lokale og forplejning, inklusiv 1 vand/sodavand (140 kr. pr. person)

13.453 kr.

Transport

3.100 kr.

Forsendelse af invitationer

500 kr.

Musisk indslag

2.000 kr.

I alt

19.053 kr.

Afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden finansieres ligeledes inden for eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre- Seniorrådet - høring - den 20. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslaget sendes i høring.
 2. Forslaget om at afholde lignende arrangementer 1-2 gange årligt fremadrettet, med eventuelle bemærkninger fra Ældre-/Seniorrådet, godkendes.

Beslutning

Sendes i høring.

Til toppen

153. Opfølgning på finansieringsaftale med Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på finansieringsaftale med Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse behandlede den 26. marts 2019 et punkt omkring indgåelse af en forpligtende finansieringsaftale for de næste 4 år med Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Kommunalbestyrelsen besluttede at følge KKR Nordjyllands anbefaling om ikke at indgå en finansieringsaftale.

I sagsgangen anbefalede Social- og Sundhedsudvalget i stedet, at Thisted Kommune indgår en bilateral aftale med Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland.

På grund af en fejl i forvaltningen har Thisted Kommune bedt om en indgåelse af den bilaterale aftale for sent.

Aalborg Kommune fastholder efter flere henvendelser, at Thisted Kommune ikke har overholdt tidsfristen og vil derfor ikke indgå en bilateral aftale.

Den finansieringsaftale, der er nu, løber indtil den 31. december 2019.

Aalborg Kommune oplyser, at flere kommuner ligesom Thisted Kommune har henvendt sig for sent, og der vil i foråret 2020 blive en ny mulighed for at indgå en bilateral aftale.

Thisted Kommune vil derfor i 2020 stadig kunne benyttet ydelser fra Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland ved at købe ydelser til timepris fra gang til gang, når behovet er til stede.

I dag bliver Taleinstitut/Hjerneskadecenter Nordjylland brugt af PPR, Kommunikationscenter Thisted og Træning og Rehabilitering.

Alle 3 afdelinger har ca. 6 gange om året samråd med Taleinstituttet/Hjerneskadecentret, hvilket ønskes bevaret.

Kommunikationscenter Thisted køber i sjældne tilfælde hjælp til udredning af borgere med særlig komplekse sager.

PPR vil fortsat købe udredninger af børn/unge med erhvervede hjerneskader.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har de sidste 4 år i form af finansieringsaftalen haft en fast udgift på ca. 380.000 kr. årligt. Denne bortfalder, når aftalen ophører den 31. december 2019.

Thisted Kommune benyttede i 2018 ydelser fra Taleinstituttet/Hjerneskadecentret til en værdi af ca. 150.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

154. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, og disse budgetopfølgninger forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 28,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels store overførte merforbrug fra 2018, som ikke forventes indhentet i 2019, og dels områder med merforbrug i forhold til budget 2019. Endvidere er der merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen.

Grundet den kritiske situation er der udarbejdet handleplaner for størst mulig afvikling af de overførte underskud samt begrænsning af merforbrug i 2019. Handleplanerne er blevet forelagt på udvalgets møde i april og maj.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper for budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 er som anført nedenfor:

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 30. april, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen. Totalt set forventes der et samlet merforbrug på 28,4 mio. kr. Men på serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et underskud på 10,2 mio. kr. Forskellen mellem de to afvigelser består i, at det samlede merforbrug er opgjort i forhold til korrigeret budget, hvorimod at merforbruget på serviceområderne er opgjort i forhold til servicerammen. Servicerammen udgøres i princippet af oprindeligt budget, det vil sige, at tillægsbevillinger vedrørende over-/underskud ikke er medregnet i servicerammen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 15,0 mio. kr.

Specificeret på de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 15,7 mio. kr. For Visitationens vedkommende udgør merforbruget 15,6 mio. kr., hvoraf det overførte underskud udgør 13,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til indeværende års budget skyldes primært betalinger til/fra kommuner og regioner, der p.t. ender ud i 4,6 mio. kr. i underskud. Arbejdsgangen vedr. betalinger fra kommuner revideres i øjeblikket med henblik på mere effektive arbejdsgange og dermed mulighed for større indtægt. Der forventes merforbrug på afregning til leverandører på 1 mio. kr. Tiltag som rehabilitering, velfærdsteknologi, revisiteringer og fokus på borgere med mange timer ventes at nedbringe det visiterede timetal i løbet af året. Dernæst ventes der mindreforbrug på LC-midler på 1,5 mio. kr. og øvrige konti på 2 mio. kr.

Hjemmeplejens budget forventes stort set at balancere.

Forvaltningen fremlægger en handleplan for både håndtering af forventede merforbrug i indeværende år samt afvikling af overførte merforbrug til behandling politisk i april og maj.

På fællesområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. primært pga. budgetpuljer, som ikke ventes forbrugt, men i stedet forventes anvendt til reduktion af Visitationens underskud.

Ældrecentrene forventes samlet set at få et merforbrug på 2,5 mio. kr., mens der på Træning og Rehabilitering forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Hjælpemiddelafdelingen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. Sundhed og Kvalitet forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapområdet:

Psykiatri- og Handicapområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede socialområde og Handicappede børn og unge) forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive overskredet med 12,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes især, at de overførte merforbrug fra 2018 kun i meget begrænset omfang forventes at blive indhentet i 2019.

På institutionerne på det specialiserede voksenområde forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr., primært på grund af overførte merforbrug, og at den institution, der har haft store udfordringer med økonomien i 2017 og 2018, stadig har store udfordringer. For handicappede børn og unge forventes et merforbrug på køb og salg af pladser på 6,3 mio. kr., overskridelsen her skyldes dels en meget dyr enkeltsag samt færre indtægter på salg af pladser. På fællesområdet på voksenområdet forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på grund af øgede udgifter til objektiv finansiering og mindre forventet refusion for særligt dyre enkeltsager. På social service på børneområdet forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til plejefamilier og opholdssteder.

På køb og salg af pladser på voksenområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. På fællesområdet børn forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, og på køb og salg af pladser på forsorgsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., mens institutionerne på børneområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., institutionerne på misbrugsområdet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og fælleområdet på misbrugsområdet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet (under Social- og Sundhedsudvalget):

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på overførselsområdet og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceområdet.

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på boligstøtteområdet og 0,2 mio. kr. på udgifter vedrørende sociale formål. Der forventes et merforbrug til begravelseshjælp og lægekørsel på 0,3 mio. kr. Forbruget vil blive fulgt nøje.

Asylområdet

På asylområdet forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med afvikling af asyldriften. På integrationsområdet forventes balance mellem budget og forbrug.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et netto merforbrug på 28,4 mio. kr. set i forhold til budgettet, men dette tal dækker over flere mer- og mindreforbrug. Set i forhold til servicerammen for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der en overskridelse på 10,2 mio. kr. Da der også samlet set for hele kommunen er udfordringer med at holde forbruget inden for servicerammen i 2019, er der udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbrug i 2019 opstået i 2019 samt overførte underskud fra 2018. Handleplanerne er fremlagt i særskilte sager for henholdsvis ældreområdet og for handicap- og psykiatriområdet. De fulde effekter af handleplanen på henholdsvis sundheds- og ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet er ikke indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. april på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Direktørerne for Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 131:
Taget til efterretning.

Genoptagelse af sag.

Sagen forelægges udvalget på ny, da den senest opdaterede budgetopfølgning for Handicap- og Psykiatriområdet viser, at merforbruget ændrer sig fra et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. pr. 30. april til et forventet merforbrug pr. 31. maj på 9,7 mio. kr.

Den forventede afvigelse for 2019 på Handicap- og Psykiatriområdet er ændret på især 3 punkter, dels er merforbruget på institutionerne på det specialiserede voksenområde steget med 1,6 mio. kr., og dels er der givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. til køb af en plads på børnehandicapområdet. Tillægsbevillingen er givet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling af sag om handleplan for budgetoverholdelse fra 2019. Endvidere er indtægten på refusion dyre enkeltsager øget med 2,9 mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. vedrører berigtigelse vedrørende 2018. Udover de 3 nævnte punkter er der flere mindre ændringer, som totalt set giver et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Årsagen til stigningen i merforbruget på institutionerne på Det specialiserede socialområde fra 7,6 mio. kr. til 9,3 mio. kr. inkl. overført underskud fra 2018 på 6,1 mio. kr. begrundes hovedsageligt i, at den institution, som havde store udfordringer i 2017 og 2018, pr. 30. april 2019 forventede et merforbrug i 2019 på 7,8 mio. kr. inklusive overført underskud fra 2018. Pr. 31. maj forventer institutionen et merforbrug på 8,4 mio. kr. eller en stigning i merforbruget i forhold til april opfølgningen på 0,6 mio. kr.

Institutionens merforbrug på 8,4 mio. kr. kan opdeles i overført underskud fra 2018 på 6,1 mio. kr. samt i merforbrug i forhold til budgettet for 2019 på 2,3 mio. kr. Det øgede merforbrug er især begrundet i stort støttebehov hos nogen af brugerne.

Udover merforbruget på den ene institution på 8,4 mio. kr. inkl. overført underskud forventer også flere af de øvrige institutioner pr. 31. maj et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Sidstnævnte merforbrug er nyt i forhold til opfølgningen pr. 30. april 2019.

Ny høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget har gennemgået opfølgning på besluttede handleplaner på henholdsvis Handicap- og Psykiatriområdet og på Sundheds- og Ældreområdet.

Udvalget ønsker at følge udviklingen af de visiterede timer på hjemmeplejeområdet.

Udvalget ønsker at følge udviklingen i økonomien nøje.

Til toppen

155. Orientering om afrapportering af kontrolgruppens arbejde i 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om kontrolgruppens arbejde i 2018.

Redegørelse

Overordnede resultater

De økonomiske resultater i kontrolgruppens afrapportering er opgjort efter KL's standard, der sikrer, at resultaterne kan sammenlignes med andre kommuner. Overordnet har kontrolgruppens arbejde resulteret i en samlet besparelse på 5.599.424 kr., hvoraf Thisted Kommunes andel udgør 3.729.953 kr. Besparelsen på 5.599.424 kr. er udgjort af henholdsvis 378.548 kr. i tilbagebetalingskrav og 5.220.876 kr. i fremadrettede besparelser på baggrund af indsatsen.

Det fremgår af KL's effektmåling, at den estimerede fremadrettede besparelse for alle landets kommuner i 2018 udgør 366 mio. kr. Fordeles denne andel på kommuner efter andel af bloktilskud, betyder det, at Thisted Kommune i 2018 skulle finde besparelser på ca. 4.060.666 kr. Thisted Kommune har dermed fundet 128 % af de forventede besparelser.

Kontrolgruppen har i 2018 behandlet 218 sager, hvoraf 75 sager har været med provenu. Der er modtaget 25 anmeldelser fra borgere, primært anonyme, som har givet anledning til nærmere undersøgelse. De fleste anmeldelser vedrører enlige- og samlivssager. Kontrolgruppen modtager ligeledes henvendelser fra sagsbehandlere omkring sager, som de ønsker faglig sparring til eller grundigere undersøgelse af.

Der er fremsendt 3 bødesager til politiet med anmodning om, at der rejses tiltale for overtrædelse af retssikkerhedsloven. En sag anmeldt til politiet i 2017 om socialt bedrageri er i 2018 afgjort i retten med dom på betinget fængsel i 8 måneder og 150 timers samfundstjeneste med tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

Kontrolgruppen har fremsendt sager til Udbetaling Danmark, Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering, Skattestyrelsen, Hvidvasksekretariatet og andre kommuner med henblik på nærmere undersøgelse. Provenuet fra disse sager indgår ikke i kontrolgruppens samlede resultat.

Særlige indsatser i 2018

Kontrolgruppen har haft fokus på anmeldte og uanmeldte virksomhedskontroller i 2018. Kontrollen er udført med henblik på at fremskaffe oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af sociale ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen. Virksomhedskontrollerne har været iværksat som generelle kontroller og som en vejledende og forebyggende indsats. Der er i 2018 gennemført 45 virksomhedskontroller, der har bevirket, at der er sket ændringer i ydelserne på flere sagsområder, herunder blandt andet sygedagpenge, kontanthjælp og løntilskud.

Tabel og figur over det samlede økonomiske resultat for kontrolgruppen i 2018 fordelt på ydelser

Type af ydelser

Tilbagebetalingskrav

Fremadrettet beløb

Total 2018

Total 2017

% af samlet sum 2018

Sygedagpenge

147.136

1.855.158

2.002.294

2.983.736

35,8%

Fleksløntilskud

0

823.862

823.862

996.191

14,7%

Personlig assistance

0

270.145

270.145

258.883

4,8%

Ledighedsydelse

0

197.856

197.856

81.238

3,5%

Kontanthjælp

78.779

1.064.735

1.143.514

785.648

20,4%

Økonomisk friplads

29.165

67.880

97.045

283.851

1,7%

Førtidspension

0

754.950

754.950

604.137

13,5%

Boligstøtte

28.923

65.766

94.689

224.105

1,7%

Børnetilskud

94.545

120.524

215.069

323.688

3,8%

SU

0

0

0

24.060

0,0%

Samlet sum

378.548

5.220.876

5.599.424

6.565.537

100,0%

Kommunal andel

188.202

3.541.751

3.729.953

4.294.775

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 94:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

156. Ankestatistik for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes ankestatistik for 2018 på social- og beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Ankestatistik 2018 Thisted Kommune" gives en redegørelse for de sager, som i 2018 er hjemvist, ændret eller ophævet i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Ankestyrelsens tabel skal læses med det forbehold, at der indgår 11 sager fra børne- og familieområdet, som ikke er en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Som det ses i tabellen nedenfor, ligger Thisted Kommunes omgørelsesprocent på 30, hvilket er det samme som landsgennemsnittet.

Følgende forkortelser er anvendt i tabellen:

LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Lov om social pension og loven om højeste, mellemste, mv. førtidspension

SDP: Sygedagpengeloven

SL: Serviceloven

ØVR: Øvrige

En nærmere udspecificering af resultatet er gennemgået i det vedhæftede bilag, hvor de forskellige afdelinger i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen har bidraget med uddybning af resultaterne for deres område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

157. Orientering fra Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og ældrechefen deltager på mødet og orienterer fra Sundheds- og Ældreafdelingen.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 101:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en fornyet orientering i august 2019.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker orientering til næste møde.

Til toppen

158. Status på opholdsbetaling på akutpladserne

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om status på ophør af opkrævning for opholdsbetaling på de kommunale akutpladser.

Redegørelse

Kammeradvokaten meldte i efteråret 2018, at der ikke retmæssigt kan opkræves egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser. Herefter var der uklarhed om konsekvenserne af denne udmelding, hvorfor Thisted Kommune fulgte KL’s anbefaling om, at kommunerne pr. 18. december 2018 skulle ophøre med at opkræve borgere egenbetaling for ophold på akutpladser. Der opkrævedes i Thisted Kommune udelukkende egenbetaling for mad på akutpladserne.

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje trådte i kraft den 28. februar 2019. Dermed blev det slået fast, at muligheden for at opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på en kommunal akutplads stoppes permanent. Konkret for Thisted Kommune betyder det, at borgere, der ligger på en af de fire akutpladser, ikke må opkræves opholdsbetaling, mens man opkræves opholdsbetaling, såfremt man ligger på en midlertidig plads. Kommunen har indtil videre haft en budgetlagt indtægt på 141.773 kr. årligt fra opkrævningen af opholdsbetalingen på akutpladser.

I marts 2019 modtog kommunerne besked fra KL om, at Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det kan være relevant for kommunerne at foretage en vurdering af, hvorvidt opholdsbetaling for ophold på kommunale akutpladser i perioden 1. januar 2018 til den 28. februar 2019 bør refunderes. På denne baggrund har Thisted Kommune valgt at refundere betaling for ophold på kommunens kommunale akutpladser, hvor opholdet er påbegyndt efter den 1. januar 2018. Borgere refunderes dermed for opholdsbetaling på akutpladserne, såfremt de har haft ophold på pladserne i perioden 1. januar 2018 til 17. december 2018. 114 borgere har fået refunderet deres opholdsbetaling, hvilket beløber sig på 74.488 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019, at akutpladserne fra 1. januar 2020 omlægges til midlertidige pladser med speciel visitation. Fra 1. januar 2020 opkræves der dermed opholdsbetaling på alle kommunens midlertidige pladser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje.

Økonomiske konsekvenser

Kristianslyst har finansieret refusionen af opholdsbetaling for borgere, der har haft ophold på akutpladser i perioden 1. januar 2018 til den 17. december 2018. Refusionen beløber sig på 74.488 kr.

Kristianslyst mister derudover i 2019 en budgetlagt indtægt på 141.773 kr. fra opkrævningen af opholdsbetalingen på akutpladser.

Samlet set mister Kristianslyst i 2019 en indtægt på 216.261 kr., som de kompenseres for ved en omkontering fra Sundheds- og Ældreafdelingens fællesområde.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

159. Generel orientering om misbrugsområdet, august 2019

Udskriv

Sagstema

Generel orientering og status på misbrugsområdet.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af Udsatte- og misbrugspolitikken besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. juni 2016 som punkt 121, at der skulle forelægges en særskilt orienteringssag i forhold til mere detaljeret statistik på misbrugsområdet. Sagen her indfrier dette, hvor forvaltningen en gang årligt fremlægger en sådan orienteringssag for Social- og Sundhedsudvalget.

Nedenstående fokusområder er med udgangspunkt i Thisted Kommunes godkendte Udsatte- og misbrugspolitik 2016-2020.

Status på flytning

Behandlerhuset er flyttet til nye lokaler pr. 1. januar 2019 på Munkevej 3 og Korsgade 20 og har skiftet navn til Rusmiddelcentret. Stofbehandlingen foregår på adressen Korsgade 20 og alkoholbehandlingen på Munkevej 3.

Der er udfordringer med at dække samtlige behandlingstilbud, idet det kræver flere ressourcer, at behandlingen sker på 2 forskellige adresser, samt at 2 personaler altid er ude af huset med medicin. Ligeledes er de mere sårbare i situationer, hvor der er ferier og sygdom, idet der altid skal være mindst 2 til stede i huset grundet brugergruppen. Det har i perioder været nødvendigt at kalde ekstra personale ind via flexguard for at sikre, at der var to til at køre ud med medicin.

Det har været en stor omvæltning at flytte i andre og mindre lokaler, idet de 'nye' lokaler ikke er bygget specielt til behandlingsarbejdet, som de tidligere lokaler var.

På trods af ovenstående er personalet ved at falde på plads og trives, og der arbejdes på at skabe sammenhæng på tværs af Daghuset, Team Bostøtte og Rusmiddelcentret.

Substitutionsklinikken

Klinikken er pr. januar 2019 påbegyndt udkørsel med medicin, hvilket indtil videre har været en succes, idet borgerne er glade for ikke at skulle køre efter medicinen. Personalet oplever, at det giver en hel anden relation mellem behandler og borger at mødes i borgerens eget hjem og miljø.

Da der bl.a. af arbejdsmiljømæssige årsager altid skal være 2 medarbejdere tilknyttet substitutionsbehandlingen, har udkørsel med medicin vist sig at være en del mere ressourcekrævende, idet den synergi, der hidtil har været i forhold til, at kontorpersonale kan være nr. 2 i klinikken, ikke længere er der.

Der er foretaget brugerundersøgelse i april 2019, se vedlagte bilag.

Forebyggelse af social udsathed

Der udføres opsøgende arbejde i henhold til servicelovens § 99 samt fremskudt sagsbehandling på Rampen. Den fremskudte sagsbehandling er siden november 2018 udvidet til også at foregå på Værestedet i Hanstholm samt på værestederne Kilden og Fristedet i Hurup.

Handicap- og Psykiatriafdelingen samarbejder med FrivilligThy og økonomisk rådgiver i Jobcentret samt har fokus på at styrke borgernes sociale netværk ved at samarbejde med frivillige og kommunale aktivitets- og samværstilbud.

Der er kommet ekstra fokus på den sociale indsats i Rusmiddelcentret i sammenhæng med den medicinske behandling. Socialmedarbejderen udarbejder behandlingsplaner med mål og delmål og tilbyder at tage med borgere til fx møder i Jobcentret, til læge og diverse undersøgelser på sygehuset.

Misbrugsbehandling

 • Der er etableret en visitationsenhed i Rusmiddelcentret for at overholde behandlingsgarantien på 14 dage. Der er ansat en ekstra medarbejder på deltid til at varetage rådgivning og vejledning samt udarbejde straks-udredninger.
 • Rusmiddelcentret samarbejder med relevante aktører, og der udarbejdes handleplan/behandlingsplan med mål og delmål for alle borgere.
 • Rusmiddelcentret tilbyder en vifte af ambulante tilbud og samarbejder med døgninstitutioner, hvor det vurderes nødvendigt.
 • Rusmiddelcentret har haft fokus på 'Hr. og Fru Danmark' ved bl.a. kampagner i biografen, hvor der kører indslag i 3 måneder, og opslag på Facebook, hvilket har resulteret i, at der ses en øget tilgang af borgere, som er på arbejdsmarkedet, men som drikker lidt mere end godt er.
 • Rusmiddelcentret forsøger at lave fleksible, sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for at nå så bred en målgruppe som mulig.
 • 4 medarbejdere har været på uddannelse i metakognitiv misbrugsbehandling, som er en overbygning til den kognitive grunduddannelse. Det er en metode, som tager udgangspunkt i adfærd, og som specielt er egnet til borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, og dem som er følelsesmæssig skadede.
 • 1 medarbejdere har været på uddannelse inden for dobbeltdiagnoseområdet, og der arbejdes på at optimere samarbejdet mellem Distriktspsykiatrien og Rusmiddelcentret for borgere med dobbeltdiagnoser.
 • 1 medarbejder er under uddannelse til psykoterapeut.
 • 1 medarbejder er ved at uddanne sig til socialformidler.

Pårørende og netværksarbejde

Rusmiddelcentret har et tæt samarbejde med pårørende og er opmærksom på at støtte borgeren i at få etableret nye netværk i form af væresteder, FrivilligThy, Solsikken, AA og NA.

Med baggrund i ekstra bevilling på 50.000 kr. i 2019 til tidlig indsats for 'hr. og fru Danmark' vil Rusmiddelcentret have fokus på forebyggelse og tidligere opsporing af borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.

Formålet vil være at opspore overforbrug eller afhængighed af rusmidler (så tidlig som muligt) og henvise til det rette tilbud, reducere barriererne for at borgerne kan opnå og fastholde ordinær eller beskyttet beskæftigelse samt forhindre følgesygdomme ved overforbrug af alkohol.

Implementering af forebyggelse og tidlig opsporing af overforbrug af alkohol:

 • Som noget nyt tilbydes behandling på et aftenhold til de borgere, der er i job, og som ikke ønsker at tage fri til behandling. Aftenholdet vil foregå i et lokale i Thy-Hallen, så borgerne ikke behøver komme i Rusmiddelcentret. Tilbuddet vil køre over 8 uger inden sommer og 8 uger efter sommerferien. Der vil blive udarbejdet informationsfolder. Folderen skal være en oplysningskampagne og beskrivelse af aftentilbuddet. Folderne kommer til at ligge offentlige steder og vil blive delt ud til virksomhederne i Thy.
 • Sundhedsstyrelsens oplysningskampagne kører i Kino 1-2-3 i 3 måneder.
 • Der vil blive mulighed for udvidet individuelle samtaler og samtaler med ægtefælle, hvor der er fokus på hele familien, herunder også børn.
 • Udvidet mulighed for at få samtaler i borgerens hjem, hvis det er svært at træde over ”dørtrinet” til Rusmiddelcentret.

Med baggrund i ekstra bevilling på 200.000 kr. i 2019 til forebyggelse af ulighed i sundhed for udsatte borgere vil Rusmiddelcentret have fokus på ulighed i sundhed og optimere indsatsen vedrørende sundhedssamtaler samt støtte borgeren i et eventuelt udredningsforløb.

Procedure vedrørende sundhedssamtaler i Rusmiddelcentret:

 • Sundhedssamtaler foretages af det sundhedsfaglige personale i klinikken. Samtalerne finder som udgangspunkt sted i klinikken på Korsgade 18, men kan også finde sted i borgerens hjem, hvis ikke borgeren har mulighed for at komme ind i klinikken
 • Målgruppen for sundhedssamtalerne er borgere, der er tilknyttet klinikken, og der tilbydes 2 årlige sundhedssamtaler.
 • Den ene sundhedssamtale tager udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemområder.
 • Udover de 12 sygeplejefaglige problemområder foretages der:
 1. Vejning og udregning af BMI.
 2. Blodtryk.
 3. Urinprøve.
 • Sundhedssamtaler vil blive afholdt ugen inden den halvårlige lægesamtale.
 • Sundhedssamtalerne har dels til hensigt at højne ulighed i sundhed hos udsatte borgere og forebygge sygdomme og dels danne grundlag for den kommende lægesamtale.
 • Såfremt der ved sundhedssamtalerne konstateres uregelmæssigheder, som skal undersøges nærmere, vil borgerne have mulighed for at få en støtteperson med til yderligere lægebesøg og eventuel udredning. Støttekontaktpersonen vil være tovholder i borgerens udredningsforløb.
 • Derudover har borgere mulighed for at få støttekontaktpersonen med til møder på kommunen, i Jobcentret og til tandlæge. Der udtrykkes stor tilfredshed fra læger og sygehus for denne mulighed, idet de oplever, at borgerne kommer til de aftalte tider og følger deres behandling.

Der henvises til vedlagte bilag i forhold til statistik, tilsynsrapporter, brugerundersøgelser m.v. på misbrugsområdet.

Retsgrundlag

Alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141.

Medicinsk behandling i henhold til Sundhedslovens § 142.

Stofbehandling i henhold til Servicelovens § 101.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019

Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der til næste udvalgsmøde foreligger en procesplan for udarbejdelse af strategi på området.

Til toppen

160. Venteliste til tilbud i Handicap- og psykiatriafdelingen

Udskriv

Sagstema

Statistik over venteliste til tilbud i Handicap- og Psykiatriafdelingen pr. medio maj måned 2019.

Redegørelse

Som følge af analysen foretaget i efteråret 2014 af Handicap- og Psykiatriafdelingens driftsområde blev det besluttet, at der halvårligt skal foreligge en statistik over antal af visitationer til egne tilbud samt oversigt over venteliste til samme. Statistikken har været udarbejdet pr. 30.06. og 31.12. og følges løbende for de seneste 3 år.

Herudover har forvaltningen fra og med 2018 taget initiativ til at fremsende yderligere to statistikker pr. år, således der foreligger statistik hvert kvartal. Dog vil statistikkerne for 1. og 3. kvartal ikke indeholde en sammenligning over 3 år; dette vil fortsat kun være indeholdt i statistikken for 2. og 4. kvartal.

Forvaltningen har i 2019 besluttet at forenkle statistikken, således den stiller skarpt på det politiske aspekt, nemlig selve ventelisten. Forvaltningen styrer mod at kunne dele ventelisten ind i følgende tre dele

 1. Venteliste, hvor behovsdatoen ikke er overskredet: Det vil sige, forvaltningen har været ude at visitere i god tid.
 2. Venteliste, hvor behovsdatoen er overskredet, men der er iværksat en ventetidsforanstaltning.
 3. Venteliste, hvor behovsdatoen er overskredet, og der ikke er iværksat en ventetidsforanstaltning.

Kun liste nr. 2 og 3 vil fremover blive fremsendt til politisk orientering, da det er disse, som kan have en politisk interesse, specielt liste nr. 3. Lige nu har forvaltningen ikke udarbejdet et styringsværktøj, som kan håndtere forskellen mellem liste nr. 2 og 3, så ventelisten vil, indtil dette ligger klart, blive fremsendt som én samlet oversigt bestående af liste nr. 2 og 3.

Ventelisten vil fortsat blive set i lyset af selve antallet af visitationer, således ventelisten kan vurderes i forhold til aktiviteten på området. Dog vil der ikke længere fremgå noget omkring, hvorledes visitationerne fordeler sig på alder, køn, og forsørgelsesgrundlag. I forhold til ventelisten vil kun de overordnede tilbudskategorier fremover fremgå, ikke de konkrete tilbud. Formen på ventelisten ser derfor således ud nu, som til 2. og 4. kvartal tillige vil indeholde sammenligningen over 3 år.

VISITATIONER PR. MEDIO MAJ 2019

VENTELISTE PR. MEDIO MAJ 2019

Visitationer i alt

93

70

- heraf ny-visitationer

59

- heraf re-visitationer

9

- heraf om-matchning

25

Ovenstående visitationer og venteliste fordeler sig på følgende måde:

Børneområdet

7

5

Botilbud med og uden døgn

17

26

Bostøtte

40

25

Aflastning

2

5

Dagtilbud/aktivitet

21

6

Udsatte-/misbrug, døgn

2

1

Andre

4

2

Udviklingen i visitationer

Antal af visitationer ligger en lille smule under 2018-niveauet på samme tidspunkt. 2018 var dog også det år, hvor der blev registreret flest visitationer.

Udvikling i venteliste

Antallet af borgere på venteliste er på næsten samme niveau som pr. 31.12.2018; kun tre færre. Flere af personerne på ventelisten har fået iværksat ventetidsforanstaltninger, men der kan som sagt ikke på nuværende tidspunkt redegøres nærmere omkring dette.

Inden for ventelisten på de ca. 70 personer er der sket to større forskydninger fra årsskiftet til medio maj. Ventelisten på børneområdet er faldet fra 12 til 5 børn, og ventelisten på voksenområdet til botilbud med og uden døgn er vokset fra 20 til 26 personer. Det er kategorien botilbud med døgn på voksenhandicapområdet, der tegner sig for den største stigning, fra 6 til 12 personer.

Retsgrundlag

Servicelovens driftsområde, §§ 32, 66, 82, 84, 85, 99, 101, 103, 104, 107, 108.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019

Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 139:

Sagen udskydes til næste møde, hvor der ønskes gennemgang af listen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

161. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 30. juni 2019

Udskriv

Sagstema

Hver måned udarbejdes en venteliste til henholdsvis ældreboliger og plejeboliger.

Redegørelse

Den seneste venteliste pr. 30. juni 2019 viser følgende:

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantier:

4 personer har i gennemsnit ventet 50 dage.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede-/misbrugs- og psykiatripladser: 2 personer har i gennemsnit ventet 144 dage.

Somatiske pladser: 3 personer har i gennemsnit ventet 114 dage.

Friplejehjemmet: Ingen personer på venteliste.

Ledige plejeboliger:

Pr. 30.04.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt.

Pr. 31.05.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt.

pr. 30.06.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt, 1 ledig bolig på Åbakken, 1 ledig bolig på Solhjem

Ældreboliger: Ingen personer på venteliste.

Ledige ældreboliger: 15 ældreboliger med visitation.

Ledige boliger: 3 boliger uden visitation.

3 personer ønsker/skal flytte til andet center.

Definition af ledige boliger pr. 31. januar 2015: Hvor Thisted Kommune har udgiften til boligen.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder ikke for ældre, der har valgt en bestemt plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne om frit valg af ældreboliger. Disse borgere kommer i stedet på en specifik venteliste til det ønskede ældrecenter (Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2).

I praksis betyder dette, at hvis borgeren, som er visiteret til en plejebolig, kun ønsker at bo ét bestemt sted, så kan vedkommende komme til at vente flere måneder, indtil en plejebolig på det ønskede ældrecenter bliver ledig, idet vedkommende ikke er omfattet af garantien. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 43a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1385 af 12.12.2006 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Har borgeren ønsket mere end ét bestemt ældrecenter (eksempelvis 2 konkrete ældrecentre), vil borgeren blive tilbudt en plejebolig inden for de 2 måneder. Det er ikke nødvendigvis en plejebolig på et af de ældrecentre, borgeren har ønsket, men den plejebolig der først bliver ledig. Takker borgeren nej til dette tilbud, vil en ny 2 måneders frist begynde. Hvis borgeren ikke fremsætter ønsker til, hvor plejeboligen skal være beliggende, er borgeren fuldt ud omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder.

Retsgrundlag

Plejeboliggaranti: Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ventelisterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

162. Referat fra Integrationsrådets møde den 23. maj 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Integrationsrådets møde den 23. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

163. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. juni 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 18. juni 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

164. Referat fra Handicaprådets møde den 27. juni 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 27. juni 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

165. Lukket punkt: Budgetudfordringer på specialinstitution

Til toppen