14. maj 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

96. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

97. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Ad 3. Direktøren.

 • Orienterer om "Lær at sove godt igen".
 • Orienterer om afrapportering om seniorbofællesskaber fra flere ministerier.

Til toppen

98. Handleplaner for budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 17,2 mio. kr. Forvaltningen fremlægger derfor handleplan for, hvordan der kan bringes balance mellem forbrug og budget. Handleplanen er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Redegørelse

Merforbruget i 2018 samt udfordringen med at overholde budgettet i indeværende år skyldes bl.a., at der er kommet flere ældre borgere i Thisted Kommune, og at de borgere, som modtager ydelser, hver modtager flere ydelser end tidligere. Sundheds- og Ældreafdelingen oplever, at der kommer flere borgere med komplekse behov bl.a. grundet kortere ophold på sygehuset, og at der kommer et stigende antal opgaver på kroniker- og genoptræningsområderne.

Sundheds- og Ældreafdelingen har udarbejdet en handleplan, som adresserer udfordringerne i afdelingens økonomi. Handleplanen er bilagt sagen. I nedenstående redegørelse gennemgås hovedpunkterne i handleplanen.

Udfordringen i Sundheds- og Ældreafdelingens økonomi kan opdeles i 3 overordnede temaer.

 • Budgetoverholdelse i 2019.
 • Afvikling af gæld, som forventes overført fra 2018.
 • Overholdelse af serviceramme 2019.

For at skabe balance mellem budget og forbrug skal forbruget reduceres med 4,8 mio. kr. Udfordringen er fordelt på Visitationen, Hjemmeplejen og Vibedal. Derudover skal der findes et beløb til at afvikle den overførte gæld fra 2018. Beløbet skal afvikles over 3 år fra 2019-2021. Handleplanen er baseret på budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Vedr. budgetoverholdelse i 2019, finansieringsforslag:
Visitationen:

Visitationen forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Visitationens merforbrug foreslås håndteret dels via de tiltag, der allerede er igangsat omkring øget brug af rehabilitering, velfærdsteknologi, revisitationer mv. samt af nedenstående finansieringstiltag:

Område

Mio. Kr.

Ikke udmøntede LC-midler fra 2019 og frem (En værdig død, pårørende og ensomhed)

1,550

Klippekort plejecentre (helårsvirkning på 3 mio. kr.)

1,450

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende) (helårsvirkning på 1,8 mio. kr.)

1,000

I alt

4,000

Alle ovenstående forslag vedrører opgaver, som kommunen kan tilvælge, og ikke opgaver som kommunen skal levere.

Konsekvenser:

 • LC-midlerne: Indsatser til understøttelse af en værdig død, pårørende samt forebyggelse af ensomhed skal ske inden for eksisterende ramme og ved at ansøge eventuelle puljer.
 • Klippekort: Ydelserne udgår af kvalitetsstandarderne og tilbydes ikke længere borgerne. Dette vil også betyde personalemæssige reduktioner på plejecentre og i hjemmeplejen.

Ved at anvende ovenstående finansieringsmuligheder er der dækning af merforbruget i Visitationen og Hjemmeplejen samt mulighed for gradvist at afvikle den overførte gæld på Visitationens budget.

Vibedal:

Vibedal forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2,5 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Både merforbruget på Vibedals budget samt gældsafvikling håndteres som en selvstændig udfordring på plejecentret. Dette sker via personalereduktioner, som har en helårsvirkning på 5 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i den bilagte handleplan.

Vedr. afvikling af overført gæld fra 2018:

Det forventes, at der overføres et merforbrug på samlet set 9,4 mio. kr. i Sundheds- og Ældreafdelingen. Forvaltningen peger på følgende engangsbeløb til reduktion af gælden:

Område

Mio. Kr.

LC-midler Engangsbeløb, som ikke er udmøntet* (til at styrke sundhedsfagligt personale, en værdig død, pårørende)

1,2

Budgetforlig-beløb afsat til En indgang for kritisk syge (engangsbeløb i 2019, beløbet udmøntes fra 2020)

0,5

I alt

1,7

*Beløbene er endnu ikke udmøntet, men den planlagte udmøntning var en ekstra netværksmedarbejder samt ekstra tid i den sidste tid, jf. udmøntningsplan for værdighedsstrategi.

Den samlede plan i forhold til at afvikle gælden samt håndtere merforbruget er:

Område, mio. kr.

2019

2020

2021

Visitationen overført gæld

-13,5

-8,7

-1,25

Visitationen forventet resultat

-2,0

0

0

LC midler mm. engangsbeløb

1,7

-

-

LC-midler og klippekort flerårige*

4,0

6,35

6,35

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale**

0,8

0,8

0,0

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg***

0,2

0,2

0,0

Øget betaling fra kommuner

0,1

0,1

0,1

I alt

-8,7

-1,25

5,2

Vibedal overført gæld

-3,4

-5,9

-0,9

Vibedal forventet resultat

-2,5

5,0

0,9

Total

-14,6

-2,15

5,2

*Har ikke helårsvirkning i 2019.

**Afsat til at implementere tiltag aftalt i nuværende sundhedsaftale, ikke udmøntet.

***Ændring i opgavefordelingen blandt de forebyggende sygeplejersker, dette får ingen konsekvenser for borgerne.

Vedr. reduktion af merforbrug på servicerammen:

Der er iværksat følgende tiltag med henblik på at reducere merforbruget i forhold til servicerammen:

 • Plejecentre med overført merforbrug (ekskl. Vibedal) bringer økonomien i balance i år.
 • Der er iværksat tiltag på Vibedal med henblik på nedbringelse af merforbrug.
 • Plejecentre med overført mindreforbrug bestræber sig på at spare ned til 5%-loftet for overførsler mellem år.
 • Med henblik på at nedbringe merforbruget på servicerammen opfordres der generelt til tilbageholdenhed med anvendelse af overførte overskud (under 5%-loftet).
 • Der vil løbende blive set på, om underskuddet kan reduceres.

Med de iværksatte tiltag forventes servicerammeudfordringen for Sundheds- og Ældreafdelingen at være på 6,1 mio. kr. i 2019 (budgetopfølgning 28.02.19-tal). Dette beløb indeholder dels anvendelse af overført overskud samt et nyt merforbrug i indeværende år.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis den fremlagte handleplan for Sundheds- og Ældreafdelingen godkendes, vil Sundheds- og Ældreafdelingens merforbrug inklusiv overført gæld være afviklet i 2021.

Det betyder konkret at:

Nedenstående engangsbeløb i 2019 anvendes til reduktion af den overførte gæld fra 2018:

LC-midler Engangsbeløb til at styrke sundhedsfagligt personale

0,350 mio. kr.

LC-midler 'En værdig død' overført fra 2018

0,375 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' overført fra 2018

0,475 mio. kr.

'En indgang for kritisk syge' (engangsbeløb i 2019)

0,500 mio. kr.

I alt

1,700 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes fra 2019 og frem til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

LC-midler 'En værdig død' (2019 og frem)

0,175 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' (2019 og frem)

0,475 mio. kr.

LC-midler 'Ensomhed' (2019 og frem)

0,900 mio. kr.

Klippekort plejecentre

3,000 mio. kr.

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende)

1,800 mio. kr.

I alt

6,350 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes i 2019 og 2020 til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale

0,800 mio. kr.

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg

0,200 mio. kr.

I alt

1,000 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

De foreslåede besparelser vil have personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for serviceniveauet.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed Ældre den 25. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreafdelingens handleplan inklusiv de foreslåede finansieringsforslag godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 25. marts 2019, pkt. 3:

Handleplanen sendes til politisk behandling i april.

Område-MED bemærker, at afskaffelsen af klippekort på plejecentre og i hjemmeplejen kommer til at få personalemæssige konsekvenser.

Område-MED støtter forslaget til en økonomisk handleplan.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre – 25. marts 2019:

Mette Kristensen

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Ældre-/Seniorrådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Ældre-/Seniorrådet kan under ingen omstændigheder støtte forslaget til den økonomiske handleplan, da rådet mener, at tiltagene vil være en for stor forringelse på ældreområdet. Derimod ønsker rådet, at de gode tiltag kan fortsætte og udvikles for eksempelvis de sårbare ældre. Medlemmer af rådet har været med til seminarer i forbindelse med fordeling af midler på enkelte dele af området, som nu bespares. Det er meget demotiverende.

Rådet kan ikke acceptere indstillingen og ønsker, at området skal tilføres penge svarende til underskuddet.

Ældre-/Seniorrådet ser dog handleplanen for Vibedal som separat fra handleplanen for hele området og bakker op om, at der findes en løsning, da der har været udfordringer gennem længere tid. Rådet ønsker at følge udviklingen på Vibedal.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 8. april 2019:

Michael Møller

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 70:

Udvalget indstiller forvaltningens handleplan til godkendelse, men ønsker dog alene at spare 400.000 kr. på hvert af klippekortene, i alt 800.000 kr. Der mangler således finansiering i 2019 af 1.650.000 kr. Samtidig ønsker udvalget at finansiere en ekstra netværksmedarbejder gennem 100.000 kr. i mindreforbrug på borgerservice samt de resterende 200.000 kr. på sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker at følge Vibedals økonomi tæt.

Udvalget påpeger, at handleplanen alene gælder for 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkning til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

Konsekvensen ved at finansiere en ekstra netværksmedarbejder med 200.000 kr. fra sygefraværsprojektet vil betyde, at den eksterne finansiering til sygefraværsprojektet ikke kan hjemtages. Forvaltningen anbefaler derfor, at en evt. ekstra netværksmedarbejder findes ved en alternativ finansiering.

Område-MED Sundhed og Ældre, 23. april 2019, pkt. 2:

Vedrørende den økonomiske handleplan, som Område-MED behandlede på forrige møde den 25. marts 2019, har Område-MED følgende tilføjelse:

Angående Sundheds- og Ældreafdelingens økonomisk handleplan, som var på Område-MED den 25. marts 2019. Område-MED bakkede op om den økonomisk handleplan, da vi mener, at den er lavet ud fra rettidig omhu, hvor der er færrest konsekvenser, der kommer i spil. Som vi skrev, er der personalemæssige konsekvenser ved, at der er forslag om at spare på klippekort både ude i hjemmeplejen og inde på centrene.

De lov- og cirkulæremidler, der ikke er blevet implementeret, er status quo. Vi ved, at når der er gæld, skal regningen betales. Vi prøvede i 2015 en handleplan, hvor der blev lukket 4 plejecentre, og dette vil vi nødigt være tilskuere til igen, da dette havde frygtelige konsekvenser for såvel beboere som personale, derfor støttet vi op om denne plan med rettidig omhu.

Område-MED kan ikke tilslutte sig beslutningen om at flytte midler på 300.000 kr. fra Sundheds- og Ældreafdelingen til Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 23. april 2019:

Ruth Siersbæk, Carina Rosengaard Wohlgemuth, Ingrid Svejgaard, Dorthe Pihl, Bente Brandhøj Petersen, Bettina Tidemand Larsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 92:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på jf. økonomistyringsregulativet at få besluttet en handleplan, der gør, at budgettet overholdes, at gælden afvikles og at servicerammen overholdes.

Beslutning

Flertallet i udvalget indstiller handleplanen godkendt med den bemærkning, at der ønskes 2 netværksmedarbejdere fastholdt i stedet for 1. Denne ekstra netværksmedarbejder finansieres gennem en generel reduktion på ældreområdet på 200.000 kr. og gennem 100.000 kr. ved mindreforbrug på borgerserviceområdet.

Peter Sørensen og Jens Otto Madsen tager forbehold og ønsker i stedet, at merforbruget finansieres af kassen, som Ældre-/Seniorrådet anbefaler.

Til toppen

99. Revision af kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet 2019

Udskriv

Sagstema

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Thisted Kommune har desuden valgt også at gøre dette for hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt.

Redegørelse

Kvalitetsstandarderne sikrer, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne i forhold til de afsatte ressourcer. Kvalitetsstandarderne fungerer endvidere som et redskab for borgerne til at få indblik i, hvilket serviceniveau der kan forventes.

Kvalitetsstandarderne skal dog ikke ses som en præcis beskrivelse af serviceniveauet for den enkelte borger, da der tages udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle, personlige behov ved visitation til hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal derfor ses som en mere generel beskrivelse af, hvilket serviceniveau der kan forventes.

Det er gældende lov, at kvalitetsstandarderne skal revideres én gang årligt.

De samlede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen, og ændringer i teksten er markeret med rødt, mens gamle formuleringer eller passager, der ønskes slettet, er markeret med rødt, der er overstreget. Dette gælder alle ændringer, hvortil større ændringer yderligere beskrives nedenfor.

Generelle ændringer, som kan gælde flere kvalitetsstandarder, men som ikke påvirker dem indholdsmæssigt:

 • Der er rykket rundt på rækkefølgen af kvalitetsstandarderne, så rækkefølge og indhold i højere grad stemmer overens. Det betyder, at nogle kvalitetsstandarder har fået ny nummerering.
 • Det er forsøgt at ensrette i ordvalg, formuleringer mv.
 • Alle passager med angivelse af telefontid ved Visitation og Hjælpemidler er fjernet i de enkelte kvalitetsstandarder, da både åbnings- og telefontid er angivet forrest i hæftet.

Indledning 1.1 - 1.5:

 • Der er tilføjet afsnit 1.4 omkring databeskyttelse, jf. den nye databeskyttelsesforordning og lovgivning. Klagevejledning til hjælpemiddelområdet er forkortet. Klager over sagsbehandler ved Visitation og Hjælpemidler er indsat som selvstændigt afsnit. Under klagevejledning til sygeplejefaglige ydelser er der indskrevet et afsnit om, at borgere kan søge erstatning ved Patienterstatningen.

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2.1 - 2.3:

 • 2.1: Lovparagraf om arbejdsmiljø indskrevet. Tilføjelse af særskilt sagsbehandlingsfrist for glukosemålingssystemer samt sagsbehandlingsfrist på reparation af visse kropsbårne hjælpemidler. Der er tilføjet eksempler på kropsbårne hjælpemidler. Det er tilføjet, at udgift til første sæt dæk og slanger på kørestole og køretøjer pr. 12 måneder kan søges refunderet ved Visitation og Hjælpemidler.

Kvalitetsstandard for Visitation 3.1 - 3.16:

 • 3.2: Her er der indskrevet, hvad et rehabiliteringsforløb kan indeholde samt fjernet beskrivelser af hverdagstræning for i så vidt muligt omfang at fjerne gentagelser. Dertil er der ændret i visse formuleringer for at tydeliggøre, hvad det kan forventes, at rehabiliteringsteamet gør/ikke gør.
 • 3.4: Ændring i formuleringer samt sproglige præciseringer. Dertil er det indskrevet, at hele husstanden tages med i vurderingen af, hvilken hjælp borger kan bevilges.
 • 3.5: Der er fjernet priser på mad og i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres. Dette er for at sikre, at der ikke oplyses forkerte priser i kvalitetsstandarderne. Det er under punktet 'Leverandør' slettet, at madservice kan genoptages, såfremt det bestilles senest kl. 9.00 på den dag, madservice ønskes genoptaget.
 • 3.7: Det er indskrevet, at bevilling af nødkald også kræver installation af det nye elektroniske nøglesystem, som anvendes i Hjemmeplejen.
 • 3.8: Taksten for den årlige egenbetaling til ordningen er fjernet, og der er i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket at oplyse forkerte priser i kvalitetsstandarden.
 • 3.9: Under ernæring er det fjernet, at Hjemmeplejens medarbejdere tilbereder morgenmad for borgerne. Det er i stedet præciseret, at opvarmning af mad sker i mikrobølgeovn, og at medarbejderne ikke tilbereder mad i gryder, pander mv.
 • 3.10 Den fjernede passage havde karakter af at være en arbejdsgangsbeskrivelse og er ikke decideret henvendt til borgerne, hvorfor dette er fjernet.
 • 3.11: Lovgrundlaget er præciseret til at være §§ 54 og 57 i Lov om Almenboliger.
 • 3.12: Takst for årlig løn er fjernet, og det er i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket, at der potentielt kan oplyses forkerte takster i kvalitetsstandarderne.
 • 3.14: Der er ændret i målgruppen for visitering til Fyrtårnet. Tilbuddet vil fremadrettet kun være til alkoholmisbrugere. Dernæst er der ændret i arbejdsgangen omkring visitering til tilbuddet. Der samarbejdes om borgerne i netværksmøder, hvor Visitationen og Handicap og Psykiatri deltager. Desuden er det præciseret, at der ikke er aflastningsboliger på Fyrtårnet, men at der i stedet er tale om afklaringspladser, hvor der er mulighed for at afprøve, om en borger kan være i de rammer, som Fyrtårnet tilbyder.
 • Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 4:
  Denne kvalitetsstandard er ny i de samlede kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreafdelingen. Den har ikke tidligere figureret i oversigten, men da opgaven løses af de forebyggende sygeplejersker i Sundhed og Kvalitet, er kvalitetsstandarden nu lagt ind i de samlede kvalitetsstandarder for hele området.

Kvalitetsstandard for hjemmesygeplejen 5:

 • Det er præciseret, at der gives hjælp til medicindosering og ikke medicinadministration. Der er sygeplejefagligt forskel på medicindosering og medicinadministration. Medicindosering betyder, at medicin doseres til fx flere dage, mens medicinadministration betyder, at borgerne hjælpes med indtagelse af medicin.

Kvalitetsstandard for plejecentrene 6.1 - 6.11:

 • 6.1: Støvsugning af polstrede møbler ændres til 1 x i kvartalet. Tilføjelse af, hvad borger selv forventes at købe, fx køkkenrulle og afkalkning til vaskemaskine.
 • 6.5: Overskrift ændret til blot at hedde "medicin" og ikke "medicindosering". Der er sygeplejefagligt forskel på medicindosering og medicinadministration. Medicindosering betyder, at medicin doseres til fx flere dage, mens medicinadministration betyder, at borgerne hjælpes med indtagelse af medicin. Denne sondring er klargjort yderligere under punktet "Hjælpen omfatter ikke". Der er tilføjet beskrivelse af nye EU-regler i forhold til returnering af uåbnet medicin til apoteker. Desuden er det tilføjet, at medarbejderne på plejecentrene kan hjælpe borgerne med at dosere eller tage medicin, mens det altid er læger, der ordinerer medicin til borgerne.
 • 6.9: Overskriften ændres fra "anden hjælp" til "værgemål og ledsagelse", da det konkret er det, kvalitetsstandarden omhandler. Det er fjernet, at der er mulighed for at søge ledsagelse til læge for borgere uden netværk, da denne mulighed har været finansieret af Værdighedsmilliarden. Da værdighedsmilliarden er en puljeordning, må ordninger finansieret af denne ikke stå nedskrevet i kvalitetsstandarderne, eftersom det ikke er en fast del af kommunens serviceniveau.
 • 6.11: Det er tilføjet, at hjemmeboende borgere maksimalt kan få kørsel til aktivitetstilbud på et nærliggende plejecenter 1 gang ugentligt.
 • 6.12: Ny kvalitetsstandard for klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, som Social- og Sundhedsudvalget i december 2018 besluttede at videreføre, da midlerne til ordningen overgik fra puljemidler til LC-midler.

Kvalitetsstandard for Thisted Kommunes akuttilbud 7:

 • Plejecenter Klitrosen er fjernet fra listen over centre, der har midlertidige pladser. Dertil er det ændret, at et forløb med det udgående akutteam maksimalt kan være 7 dage mod 14 dage tidligere.

Kvalitetsstandard for Træning og Rehabilitering 8.1 - 8.5:

 • 8.2: Der er indsat felt med sagsbehandlingsfrister, jf. Sundhedsaftalerne og gældende lovgivning. Der er fjernet angivelse af pris for kost på døgnophold og i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket at oplyse forkerte priser i kvalitetsstandarderne. Dertil er der ændret i beskrivelsen af målgruppen, så den i højere grad tilsvarer den borgergruppe, som er på tilbuddet.
 • 8.5: Ny kvalitetsstandard, jf. Lov om Social Service § 85.

Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne, jf. den økonomiske handleplan

På baggrund af den økonomiske handleplan foreslår forvaltningen følgende ændringer til kvalitetsstandarderne:

Model 1:

Fjernelse af klippekort til ekstra hjælp til både hjemmehjælpsmodtagere og til plejehjemsbeboere, som beskrevet i handleplanen.

For ordningen med ekstra hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere vil dette betyde, at ordningen bortfalder. Dermed fjernes kvalitetsstandard 3.16 fra de samlede kvalitetsstandarder.

For klippekortet til plejehjemsbeboere vil dette betyde, at ordningen bortfalder. Dermed fjernes kvalitetsstandard 6.12 fra de samlede kvalitetsstandarder.
De to ordninger giver sammenlagt en besparelse med helårsvirkning svarende til forbruget sidste år, som var på i alt 4,8 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kommer fra ordningen til hjemmehjælpsmodtagere, mens 3 mio. kr. kommer fra ordningen til plejehjemsbeboere.

Model 2:

Fjernelse af klippekort til plejehjemsbeboere fastholdes, mens ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere fortsættes, dog med ændring i kriterierne for visitering til ordningen.
Det fastholdes, at klippekort til plejehjemsbeboere ikke fortsætter, og kvalitetsstandard 6.12 fjernes fra de samlede kvalitetsstandarder.

For ordningen til hjemmehjælpsmodtagere blev der i 2018 brugt flere penge, end der var tilført budgettet hertil. Forbruget på ordningen var i 2018 ca. 1,8 mio. kr. Budgettet til ordningen er 1,2 mio. kr., som kommer via LC-midlerne.

For at budgettet til ordningen fremadrettet kan overholdes, foreslår forvaltningen en ændring af visitationskriterierne: At hæve det ugentlige timetal, en borger som minimum skal modtage hjemmehjælp, fra 8 timer til 12 timer. Her er det væsentligt at fastslå, at ændringer til visitationskriterierne foreslås på en udregning af den maksimale mængde af hjælp, en borger kan modtage på et år, altså hjælp hver uge i 52 uger. Den reelle udførte samt visiterede ekstra hjælp vil naturligvis variere i forskellige grad fra nedenstående udregninger.

Model 3:

Fastholdelse af ordningerne for ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere.
Fastholdes begge ordninger for ekstra hjælp, som de ydes på nuværende tidspunkt, vil det ikke give anledning til besparelser.

Til ordningen med ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere er der på budgettet afsat 1,2 mio. kr., mens der i 2018 er forbrugt 1,8 mio. kr. Da der ikke forventes en nedgang i antallet af borgere, der visiteres til ydelsen, vil forbruget for 2019 forventeligt være på samme niveau som i 2018. Dette vil betyde, at budgettet overskrides, og der vil derfor være behov for at tilføre budgettet yderligere midler svarende til ca. 600.000 kr.
Ved fastholdelse af klippekortsordningen til plejehjemsbeboere videreføres den nuværende ordning uændret.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Model 1 vil give en besparelse på 4,8 mio. kr. (som helårsvirkning).

Model 2 vil give en besparelse på 3 mio. kr. (som helårsvirkning) samt en forventet overholdelse af budgettet på ordningen til ekstra hjælp for hjemmehjælpsmodtagere fremadrettet. Hvis ikke der ændres i kriteriet for visitering til ekstra hjælp for hjemmehjælpsmodtagere (kvalitetsstandard 3.16), er det forventeligt, at budgettet fremadrettet overskrides.

Model 3 vil betyde, at der ikke spares på de to klippekortsordninger. Dette vil dog betyde en overskridelse af budgettet på ordningen til hjemmehjælpsmodtagere og vil kræve en tilførsel til budgettet på ca. 600.000 kr.

De øvrige foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne giver ikke anledning til ændrede udgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Model 1 til besparelser på klippekort vedtages.
 2. De øvrige kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2019 godkendes.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 8. april 2019, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet kan, med baggrund i høringssvaret til handleplanen for budgetoverholdelse på sundheds- og ældreområdet, kun tilslutte sig model 3.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 8. april 2019:

Michael Møller

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 71:

Udsættes til næste møde, jf. drøftelser om handleplan for området. Forud for fastsættelse af serviceniveau skal der vedtages endelig handleplan.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

100. Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, punkt 57, blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På handicap- og psykiatriområdet viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 9,9 mio. kr.

Udvalget tog opfølgningen til efterretning og i gangsatte arbejdet med handleplaner med baggrund i beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019, punkt 54, hvor det blev besluttet, at direktørerne skal udfærdige handleplaner for budgetoverholdelse og afvikling af gæld på institutioner inden for maksimalt 3 år, samt at direktørerne skal søge at sikre overholdelse af servicerammen inden for eget område.

Social- og Sundhedsudvalgets opdrag til forvaltningen i forhold til handleplanen var, at der skal fremgå, hvilken tilgang der har været på området gennem de seneste år, og det skal fremgå, hvordan kompleksiteten på området har udviklet sig.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund handleplan for, hvordan der skabes balance mellem forbrug og budget i den løbende drift, samt hvordan der kan skabes råderum for afvikling af opstået gæld. Planen i sin helhed er vedlagt som bilag. Der er i nedenstående taget afsæt i seneste budgetopfølgning, som er blevet yderligere forværret siden budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019.

Udviklingen i tilgang og kompleksitet over de senere år:

 • Thisted Kommune har siden kommunalreformen udviklet højt specialiserede tilbud til borgere med meget ressourcekrævende behov. I perioden 2010–2018 er antallet af døgndækkede botilbud for udviklingshæmmede og sindslidende borgere steget med 60 pladser, hvoraf 10 pladser omfatter borgere, som har behov for 1-1 støtte i alle vågne timer.
 • Tilgangen til bostøtte i eget hjem har også været støt stigende. Det skyldes dels, at der er flere borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, dels den ændrede arbejdsmarkedsindsats, hvor færre borgere tilkendes førtidspension, men hvor en social indsats er forudsætningen for, at borgeren kan deltage i denne indsats.
 • Tilgangen til området generelt har også øget tilgangen til de beskyttede værksteder og andre dagtilbud.
 • Handicap- og psykiatriområdet er rammestyret, hvorfor der ikke tilføres ressourcer i takt med mængdetilgangen. I årene 2012–2018 er den samlede budgetramme for Handicap- og Psykiatriafdelingen faldet med 32 mio. kr. i faste priser. Dog er der i 2019 tilført 3,6 mio. kr. til området.

Løbende budgetudfordringer:

De løbende budgetudfordringer omhandler hovedsageligt to forhold:

 • En dyr enkeltsag på børneområdet, hvor det har været nødvendig at købe en ekstern plads til 2,6 mio. kr.
 • Vigende indtægter ved salg af pladser på børneområdet på 0,3 mio. kr.
 • I alt løbende budget udfordringer på 2,9 mio. kr.

Handleplan for budgetoverholdelsen i 2019-2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for budgetoverholdelse i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Område

Handling

2019

2020–2021

§ 18

Ikke udbetalte restbeløb

0,8

§ 18

Budgetreduktion

0,75

Institutioner

Budgetreduktion

1,85

1,95

Fællesområdet

Budgetreduktion

0,25

0,2

Råderum til at skabe balance i den løbende drift

2,9

2,9

Det akkumulerede merforbrug:

Handicap- og psykiatriområdet har et akkumuleret overført merforbrug på brutto samlet 12.010.755 kr. Herfra skal dog fratrækkes de institutioner, som har et overført mindreforbrug på sammenlagt i alt 2.136.979 kr.

Netto merforbruget er dermed på 9.873.776 kr.

Merforbruget fordeler sig således [sammenlagt afrundingsdifference på 2 kr.]:

 • Bjergbo: 6.053.206 kr.
 • 10 øvrige sociale tilbuds netto merforbrug: 1.867.664 kr.
 • Fællesområdet: 1.952.908 kr.

Handleplan for afvikling af de akkumulerede merforbrug inden udgangen af 2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for afviklingen af det akkumulerede merforbrug i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Overført merforbrug, netto

Handling

9,9

Bjergbo

Afdrag på merforbrug

1,5

Øvrige institutioner

Afvikling af merforbrug

3,25

”Kan–tilbud”

Budgetreduktion til og med 2021

2,7

§ 18 midler

Henholdsvis ophør og reduktion af § 18-midler

1,45

Øvrige ydelser

Budgetreduktion til og med 2021

1,0

Afskaffet merforbrug i alt

9,9

Servicerammen:

Servicerammen på handicap- og psykiatriområdet er overskredet med 1,8 mio. kr.

Med ovenstående handleplaner vil udfordringerne på servicerammen også blive løst.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående handleplan følges, vil den løbende udfordring på 2,9 mio. kr. være løst, jf. ovenstående tabel.

Ligeledes vil afviklingen af det oparbejdede merforbrug på 9,9 mio. kr. være afviklet inden udgangen af 2021, jf. ovenstående tabel.

Endelig vil udfordringen på 1,8 mio. kr. på servicerammen også blive løst.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En løbende tilpasning af budgetterne på 2,9 mio. kr. årligt og afvikling af merforbruget på 9,9 mio. kr. over 3 år vil have konsekvenser for serviceniveauet på det specialiserede socialområde. Det vil betyde personalereduktioner. Ovenstående forslag er et forsøg på at sikre, at konsekvenserne er spredt bedst muligt med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

En afledt konsekvens af ovenstående kan betyde flere anbringelser på private og regionale tilbud, da kapaciteten i egen kommune begrænses. Besparelserne vil have størst konsekvenser for frivillighedsområdet og de åbne væresteder, da budgettet på disse områder begrænses markant. Disse tilbud benyttes oftest som forebyggende tiltag.

Høring og sagsgang

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Handicaprådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens handleplan på handicap- og psykiatriområdet, inklusiv de foreslåede finansieringsforslag, godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 2:

Område-MED's drøftelser:

Område-MED beklager, at der ikke har været tid til at drøfte udfordringerne og handleplanen ude i de enkelte MED–udvalg.

Handleplanen betyder serviceforringelser fra institutioner, som i forvejen er presset.

Der er bekymring for, at reduktioner kan betyde flere indlæggelser og dyre anbringelser i private og regionale tilbud.

Der udtrykkes stor bekymring for, at der ikke budgetteres med tilgang til området.
Det er bekymrende, at enkeltsager kan have så fatale konsekvenser for økonomien på hele området.
Der stilles spørgsmål ved, om den fortsatte rammestyring af området er realistisk, henset til at borgerens behov er udredt til at være mere ressourcekrævende, end tilbuddene har budget til.
Det, at borgernes behov er større en ressourcetildelingen, er også en udfordring i forhold til at imødekomme krav fra Socialtilsynet, Styrelsen for patientsikkerhed.

Sygefraværet er bekymrende og kan være afledt af et presset arbejdsmiljø.
Der er bekymring for de institutioner, som rummer særligt ressourcekrævende beboere.
”Kan-tilbuddene” har haft en betydelig tilgang af borgere, ofte henvist fra Jobcentret til ressourceforløb. Reduktion af budgettet til kan-tilbud vil få konsekvenser for åbningstiden.
”Kan”-tilbuddene har en klar forebyggende indsats i forhold til genindlæggelser i psykiatrien.
Der er bekymring for, at budgetreduktioner vil betyde, at muligheden for at arbejde udviklingsorienteret med borgerne bortfalder.

Færre unge vil kunne få hjælp til at klare sig i hverdagen og hjælp til at understøtte beskæftigelsesrettede indsatser.

Der stilles spørgsmål ved, om taksten for LAB-lovsydelser er realistisk.

Det bemærkes, at man kunne ønske sig bedre sammenhæng mellem social- og beskæftigelsesområdet.

Ledernes uddybende bemærkninger vedlægges som bilag.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 9:
Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Handicaporganisationerne tager skarpt afstand fra at følge den opstillede handleplan for afvikling af merforbrug i Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Det er organisationernes opfattelse, at den af Direktionen fastsatte ramme, herunder tidsplanen for afvikling af merforbrug, er for stram, henset til at de overførte merforbrug er oparbejdet over flere år.

Handleplanen er udarbejdet på en måde, som giver et retvisende og forståeligt billede af afdelingens økonomiske situation og betingelser.

Hvis handleplanen følges, vil det få ødelæggende konsekvenser for den omsorg, behandling og udvikling, som vore svageste medborgere har krav på. Krav som kommunale tilbud, via vore institutioner, har pligt til at indfri.

Ifølge handleplanen har Handicap- og Psykiatriafdelingen over ganske lang tid formået at rumme en meget øget tilgang af borgere med stigende behov uden at få tilført øgede midler. Hertil kommer en negativ budgettilpasning på netto 28,4 mio. kr. Afdelingen rammes alt for hårdt af servicerammens konsekvenser.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til at få indarbejdet ændring på den økonomiske styring, således at øget pres på afdelingen medfører øgede bevillinger. For handicaporganisationerne er det vigtigt at få sikret afdelingens mulighed for at kunne håndtere fremtidige udfordringer, herunder dyre enkeltsager.

Det er handicaporganisationernes overbevisning, at Handicap- og Psykiatriafdelingen vil kunne magte at håndtere opgaverne på ansvarlig vis uden den stramme økonomistyring.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til i samarbejde med alle led i afdelingen at få ændret/tilpasset de økonomiske rammer. Kommentarer fra MED-udvalget viser evner og vilje til samarbejde.

Handicaporganisationerne anbefaler, at afgørelse om afdelingens fremtidige økonomiske betingelser forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Det bekymrer handicaporganisationerne, at §18-midler indregnes i det samlede driftsbudget.

En flerårig underbudgettering kan på ingen måde alene være handicap- og psykiatriområdets problem/opgave.

Vi henstiller, at der under udarbejdelse af fremtidige budgetter indregnes allerede kendte økonomiske overskridelser.

Fraværende i Handicaprådet - 8. april 2019:

Jesper Houe, Tina Andersen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 72:

Udvalget ønsker at ændre følgende i forvaltningens handleplan for håndtering af den løbende drift: Forvaltningens handleplan lyder på årlige besparelser på 2,9 mio. kr. Udvalget ønsker dog, at der alene kigges på en besparelse på § 18 på 200.000 kr., Drengshøj på 150.000 kr., Møllehuset 400.000 kr., og at der ikke lægges besparelser ind på fællesområdet. Det betyder, at udvalget mangler at pege på finansiering svarende til 1.350.000 kr. Udvalget peger på følgende finansiering:

Finansiering af reduktionen på § 18 området sker gennem puljen til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet på 500.000 kr. og 100.000 kr. fra borgerservice

Der mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift.

I forhold til afdrag af gæld indstiller udvalget forvaltningens handleplan undtaget "kan" tilbud Rampen, Drivhuset og Værestedet med en reduktion på samlet 300.000 kr.

Udvalget peger i stedet på finansiering gennem 300.000 kr. fra sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således budget tilpasses behov på de enkelte institutioner.

Samtidig ønsker udvalget, at forvaltningen analyserer fremtidige behov i forhold til tilgang på området både i forhold til bostøtte og enkeltsager med henblik på budgetlægning 2020.

Udvalget påpeger således, at de alene ser mulighed for at finansiere løbende merforbrug med 2.150.000 kr. og mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift. Udvalget påpeger endvidere, at handleplanen alene gælder i 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 94:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på jf. økonomistyringsregulativet at få besluttet en handleplan, der gør, at budgettet overholdes, at gælden afvikles og at servicerammen overholdes. Som led i en sådan handleplan er Økonomiudvalget indstillet på at give en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Udvalget anmoder om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2019. Derudover vælger udvalget at fastholde den løbende besparelse på 250.000 kr. på Drengshøj og 150.000 kr. på Møllehuset.

I forhold til den løbende udfordring på driften fra 2020 beslutter udvalget, at dette foreløbig laves som en rammebesparelse i 2020, og at en konkretisering af besparelsen afventer rammerne for budget 2020.

I forhold til afvikling af gæld på området godkender udvalget handleplanen som forelagt af forvaltningen, dog afventer en beslutning om afvikling af de 1,45 mio. kr. på § 18 midler rammerne for budget 2020 og lægges i første omgang som en rammebesparelse på hele handicap- og psykiatriområdet i 2020.

Til toppen

101. Orientering fra Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og ældrechefen deltager på mødet og orienterer fra Sundheds- og Ældreafdelingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en fornyet orientering i august 2019.

Til toppen

102. Godkendelse af sundhedsaftale 2019

Udskriv

Sagstema

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særligt fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet - orientering - den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. Der udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget indstiller Sundhedsaftalen til godkendelse.

Ad 2.

Udvalget ønsker at pege på formanden for Børne- og Familieudvalget Søren Zohnesen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Henrik Gregersen og medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jens Otto Madsen.

Til toppen

103. Forslag om ansættelse af ekstra uddannelseskoordinator

Udskriv

Sagstema

Forslag om opnormering af uddannelseskoordinatorfunktion for social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen.

Redegørelse

I Thisted Kommune varetages opgaver i relation til social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejerskeuddannelsen i Sundheds- og Ældreafdelingen af en uddannelseskoordinator med administrativ bistand efter behov.

I Thisted Kommune er der pt. ca. 135 SOSU-elever samt ca. 35 sygeplejerskestuderende, som uddannelseskoordinatoren i samarbejde med ledere, kliniske vejledere og administrativ bistand løser opgaver i relation til og med før og i uddannelsesforløb i Thisted Kommune i samarbejde med SOSU-skolen STV og UCN.

Der er udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Thisted Kommune, og derfor har Thisted Kommune opnormeret optaget med 10 ekstra social- og sundhedsassistentelever pr. år de seneste to år. Ligeledes er antallet af sygeplejestuderende steget fra 10-12 studerende pr. år til 17 studerende i foråret 2019.

På grund af rekrutteringsudfordringerne er det væsentligt, at det er lykkedes at rekruttere flere elever og studerende i Thisted Kommune. Dette lykkes i stort omfang samtidig med, at Thisted Kommune har en landets laveste frafaldsprocent i 2018 for så vidt angår SOSU-uddannelsen. Succesen skyldes hovedsageligt en håndholdt og personlig indsats fra uddannelseskoordinators side for den enkelte elev og studerende.

Yderligere tiltag som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, f.eks. indførelse af voksenlærlingeordning, hjælper med rekruttering til SOSU-området og til omskoling af personer, som via ordningen får en chance for at opnå almindelig beskæftigelse igen.

Uddannelseskoordinatoren løser andre opgaver i samarbejde med andre, som f.eks. udarbejdelse af fag- og kompetenceprofiler for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Profilerne fortæller, hvad man kan, skal kunne og ikke skal udføre af opgaver som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Andre nye og betydelige opgaver til uddannelseskoordinatoren er kommet til, som f.eks. koordinering omkring specialuddannelse i borgernær sygepleje, som er med til at sikre, at vi i Thisted Kommune har og opretholder de rette kompetencer i sygeplejen. Specialuddannelsen giver uddannelseskoordinatoren betydelige meropgaver.

Opgavemængden for uddannelseskoordinator og den administrative support har derfor længe været stigende, til den nu har nået et uholdbart niveau, når vi gerne vil sikre og fortsætte med de gode resultater både med hensyn til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling, så nutidens og fremtidens udfordringer med faglært personale på ældreområdet kan løses. Uddannelseskoordinatoren og den administrative support har allerede så meget mer- og overarbejde, at det overstiger Thisted Kommunes normale retningslinjer for fleksarbejde.

Hertil kommer, at KKR i april 2019 besluttede yderligere optag af flere SOSU-elever i kommunerne fra 1. januar 2020. I Thisted Kommune drejer det sig om, at fra 2020 bliver det et årligt optag på 25 social- og sundhedshjælperelever og 51 social- og sundhedsassistentelever, fra 18 social- og sundhedshjælperelever og 27 social- og sundhedsassistentelever nu. Stigningen i antallet af elever er dermed på 31 elever (fra 45 til 76), svarende til en stigning på ca. 68 % pr. år. Stigningen på 31 elever akkumuleres over uddannelsens varighed.

Fra 1. januar 2020 overtager kommunerne det fulde arbejdsgiveransvar for alle eleverne, hvor Regionen hidtil har haft arbejdsgiveransvaret for en del af eleverne.

For at håndtere det nuværende arbejdspres og for at være på forkant med opgaverne i 2020 er det nødvendigt med ansættelse af yderligere en uddannelseskoordinator.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat LC-midler i 2019 til opkvalificering af sundhedspersonale. Herfra anvises finansiering af yderligere en uddannelseskoordinator i årets sidste 5 måneder. Dette svarer til 210.000 kr. LC-midlerne blev, da Thisted Kommune modtog dem, placeret under Visitation og Hjælpemiddeldepot. Der vil derfor skulle flyttes et beløb fra Visitation og Hjælpemiddeldepots budget til Sundhed og Kvalitet svarende til lønudgiften. Forvaltningen afventer, om der kommer LC-midler til indsatsen fra 2020 og frem, idet kommunerne har fået en udvidet opgave på dette område. Udgiftsbehovet svarer til 450.000 kr. årligt.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der ansættes yderligere en uddannelseskoordinator for social- og sundhedsområdet og sygeplejeområdet fra 1. august 2019.
 2. Der flyttes budgetbeløb svarende til lønudgiften på 210.000 kr. i 2019 til en ny uddannelseskoordinator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot til Sundhed og Kvalitet med virkning fra 1. august 2019.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

104. Besøg fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg

Udskriv

Sagstema

KL's Sundheds- og Ældreudvalg ønsker at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet med de lokale udvalg i kommunerne. I den forbindelse er det muligt at indsende forslag til indholdet af drøftelserne til KL.

Redegørelse

KL's Sundheds- og Ældreudvalg tiltrådte i april 2018 og har i løbet af det første år bl.a. haft fokus på at definere, hvilke indsatsområder udvalget skal have fokus på i valgperioden. Udvalget har besluttet at have et særligt fokus på følgende områder:

 • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
 • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
 • Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte

På Sundheds- og Ældreudvalgets debat på Kommunalpolitisk Topmøde den 22. marts 2019 fik udvalget en masse input til det videre arbejde. Som opfølgning på topmødet vil udvalget gerne have muligheden for at drøfte videre med de enkelte fagudvalg og kommuner.

Derfor planlægger udvalget i valgperioden at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan fx tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalget i værtskommunen og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

Kommunerne kan indsende forslag til emner senest den 12. juni, og så vil der måske være mulighed for, at KL's Sundheds- og Ældreudvalg besøger Thisted Kommune. Man skal imidlertid være forberedt på, at det ikke vil være muligt for dem at besøge alle kommuner. Det indstilles, at Thisted Kommunes Social- og Sundhedsudvalg beslutter, hvilke forslag til emner der skal indsendes fra Thisted Kommune til KL.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at det besluttes, hvilke forslag til emner der skal indsendes fra Thisted Kommune til KL.

Beslutning

Udvalget ønsker at sende følgende forslag til KL's udvalg:

 • Samarbejdet med SOSU med henblik på lavt frafald.
 • Samarbejdet med praksisområdet i kommunen, oprettelse af decentrale læge- og sygeplejeklinikker.
 • Orientering om nyt Center for Sundhed med særligt fokus på det helt særlige samarbejde, der påtænkes med frivilligområdet.

Til toppen

105. Status på etablering af læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på etablering af læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup samt indstilling om at bruge overskydende projektmidler til kontorfaciliteter tættere på beboerne for plejepersonalet på Trye.

Redegørelse

Thisted Kommune modtager 3,9 mio. kr. i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af en læge- og sygeplejeklinik i Frøstrup placeret på plejecentret Trye. Kommunen finansierer selv de resterende 1,3 mio. kr. af projektets budget. Projektet omhandler integration mellem den eksisterende private lægeklinik og den kommunale sygeplejeklinik i Frøstrup, således at der kan skabes gode rammer for sammenhængende patientforløb på tværs af kommunen og almen praksis. Ydermere er placeringen af klinikken på det lokale plejecenter til gavn for centrets beboere i kraft af kortere vej til læge samt mulighed for sparring mellem læge og plejepersonale, som vil øge fagligheden på centret.

Status på projektet er, at licitationen er afholdt planmæssigt, samt at licitationsresultatet er under budget, hvorfor der ikke har været behov for tilretninger af projektet. Derudover afholdes møder med borgere i lokalsamfundet om, hvordan lokalsamfundet kan bidrage til projektet, således at projektet kommer alle parter til størst mulig gavn. Projektet forløber således planmæssigt, og indflytning forventes i udgangen af oktober 2019.

Kontorfaciliteter på plejecentret Trye

Licitationsresultatet endte på 4.519.683 kr., som er 680.317 kr. under projektets budget på 5,2 mio. kr. Projektets byggeudvalg bestående af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt sundheds- og ældrechefen har drøftet, hvordan man skal forholde sig til projektets overskydende midler. Drøftelsen endte med en indstilling om, at såfremt der også efter endt byggeri er overskydende midler i projektet, prioriteres disse til etablering af et kontor i Tryes plejeafsnit.

Baggrunden for denne indstilling er, at der i Tryes plejeafsnit er meget begrænsede kontorfaciliteter. Kontorfaciliteter bruges af personalet til at koordinere indsatsen omkring beboerne fx i forhold til fald i funktionsniveau, specielle indsatser i forhold til ernæring og meget andet. I dag er personalet nødt til at gå ned i "kælderen", hvor den nye lægeklinik skal ligge, og hvor de er meget langt fra beboerne. Alternativt kan personalet bruge kontorfaciliteter, der er for små til, at alle på vagt kan være i rummet. Kontorfaciliteter tæt på beboerne vil dels give mere tryghed for personalet, fordi de kan være tæt på beboerne i løbet af koordineringsmøder, og dels vil det give tryggere rammer for beboerne. Derudover vil det give mulighed for at højne kvaliteten i plejen, fordi personalet vil have bedre mulighed for at koordinere indsatsen. Kontoret har været et ønske igennem flere år.

Såfremt det godkendes i Kommunalbestyrelsen, at de overskydende projektmidler bruges til etablering af et kontor, vil beslutningen skulle drøftes på et beboermøde, hvor beboerne ligeledes skal godkende beslutningen. Baggrunden er, plejecentre er omfattet lov om almene boliger. Muligheden for at skabe et kontor i plejeafsnittet er ved ombygning af et køkken, der i dag kun bruges til opbevaring, og køkkenet er en del af boligfællesarealet. Køkkenet vil derfor skulle omdannes til serviceareal, såfremt det skal bygges om til kontorfaciliteter, og det skal vedtages på et beboermøde for at kunne udføres.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Efter licitationsresultatet er der 680.317 kr. tilbage i budgettet, som ikke forventes brugt. Et nyt kontor på Trye forventes at koste ca. 600.000 kr., fordi man vil være nødt til at tilbagekøbe boligfællesareal til serviceareal.

Estimatet på udgift til tilbagekøbet af boligfællesarealet er:

Pris for 20 m2

Merpris for tilbagekøb af køkkenareal

Etablering af kontor

Total

371.067 kr.

125.000 kr.

100.000 kr.

596.067 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og bemærker, at de forventede udgifter til opførelse af læge- og sygeplejeklinik på licitationstidspunktet og udgifter til nyt kontor ventes at kunne blive afholdt inden for den eksisterende anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til anlægsprojekt XA-898 "Læge- og sygeklinik på Trye". CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Overskydende midler fra projektet benyttes til etablering af kontorfaciliteter.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 6:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1.

Tages til efterretning.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, da der opleves manglende plads på Trye til at udføre det nødvendige administrative arbejde i forbindelse med plejen af beboerne.

Til toppen

106. Udgifter i forbindelse med flytning mellem institutioner på sundheds- og ældreområdet samt handicap-/psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Der er behov for tydeligere regler for, hvordan kommunen forholder sig til udgifter i forbindelse med flytning mellem boliger på institutioner på sundheds- og ældreområdet og psykiatri-, udsatte- og misbrugsområdet i de tilfælde, hvor flytningen er foranlediget af kommunen.

Redegørelse

Det daværende Omsorgsudvalg traf den 4. maj 2009 beslutning om, hvornår kommunen kan dække dobbelte udgifter i forbindelse med flytning foranlediget af kommunen. Beslutningen er imidlertid lettere utydelig, og eftersom det er en beslutning, forvaltningen forholder sig til jævnligt, er der behov for en opdatering og klargørelse heraf.

Boliger på institutioner på sundheds- og ældreområdet og psykiatri-, udsatte- og misbrugsområdet hører under lov om almene boliger for så vidt angår boligen som lejemål. Det betyder, at der betales almindelig husleje inkl. udgifter til el og vand, samt at der betales indskud, men også at lejerne er omfattet af lejelovens bestemmelser om opsigelse mv.

Boliger på institutioner på sundheds- og ældreområdet og psykiatri-, udsatte- og misbrugsområdet er samtidig tilbud, som borgere visiteres til ud fra en konkret faglig vurdering af, hvilket tilbud den enkelte har behov for jf. kommunens kvalitetsstandarder for henholdsvis ældreområdet og handicap-/psykiatriområdet. I flere tilfælde er der behov for, at borgere tilbydes flytning på baggrund af ønske fra kommunen. Årsagerne til sådanne ønsker kan fx være en uhensigtsmæssig beboersammensætning eller omstrukturering. I disse tilfælde, hvor flytning sker på baggrund af ønske fra kommunen, vil borgeren eller de pårørende stå med udgifter til både fraflytning og indflytning.

At kommunen har et ønske om, at borgeren flyttes, bør ikke som udgangspunkt foranledige en dobbelt økonomisk byrde for borger eller pårørende, hvorfor kommunen finansierer udgifter, der i forbindelse med flytningen bliver dobbelt, således at borgeren kun har én udgift i forbindelse med flytning. Konkret drejer det sig om, at kommunen betaler differencen mellem det beløb, der refunderes fra indskuddet i den første plejebolig, og udgiften til det nye indskud, således at borgeren samlet set kun betaler indskud en gang. Dette gælder ikke flytning foranlediget af ændring i borgerens diagnose, fordi disse flytninger er som følge af en ændring i borgerens behov. Reglen bliver således, at hvis flytningen er foranlediget af Thisted Kommune, så betaler Thisted Kommune, og hvis flytningen er foranlediget af en ændring i borgerens behov, så betaler borgeren.

At friholde borgerne for udgifter ændrer ikke på deres grundlæggende retssikkerhed i forhold til lejeloven.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Lov om social service

Thisted Kommunes kvalitetsstandarder for ældreområdet

Thisted Kommunes kvalitetsstandarder for handicap-/psykiatriområdet

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af udgifter i forbindelse med flytning foranlediget af kommunen afholdes inden for eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune afholder udgiften til nyt indskud, hvis flytningen er foranlediget af kommunen, men ikke ved flytning foranlediget af ændring i borgerens diagnose.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

107. Forslag til ny demensstrategi

Udskriv

Sagstema

Under 'Politik for sårbare voksne og ældres velfærd' er der udarbejdet et forslag til en ny demensstrategi i Thisted Kommune.

Redegørelse

De første måneder af 2019 har budt på arbejdet med udformningen af en ny demensstrategi for Thisted Kommune. Processen startede i februar, hvor Social- og Sundhedsudvalget godkendte den fremlagte procesplan for udarbejdelsen. Procesplanen lagde op til to arbejdsgruppemøder samt en workshop, som skulle give mulighed for idéer og input til strategien.

Arbejdsgruppens første møde blev afholdt ultimo marts, hvor strategiens fokusområder blev udvalgt.

Herefter blev der den 10. april 2019 afholdt en workshop, hvor der var fokus på borgerinddragelse. Til workshoppen blev borgere med demens, pårørende, Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet, medarbejdere og ledere i Thisted Kommune samt foreninger inviteret til at deltage. Udgangspunktet for workshoppen var gruppearbejde, hvor grupperne så vidt muligt havde repræsentanter for ovenstående grupper. Gruppearbejdet var centreret om de vedtagne fokusområder.

Forud for arbejdsgruppens andet møde blev der fra forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny strategi bl.a. på baggrund af materialet fra workshoppen. Arbejdsgruppen har på mødet gennemarbejdet og godkendt forslaget til den nye demensstrategi.

Strategiens fokusområder

Der er 5 fokusområder i den nye demensstrategi, som er inspireret af, hvordan et forløb med demens kan se ud. Fokusområderne forsøger at italesætte, hvad man som borger og pårørende kan opleve på forskellige tidspunkter i et forløb med demens, og deraf også hvad Thisted Kommune kan gøre for bedst muligt at støtte og hjælpe borgere og pårørende på det konkrete tidspunkt. Nedenfor præsenteres de 5 fokusområder og deres tilhørende strategiske målsætning:

 • Den tidlige fase ved sygdommens opståen i hjemmet
  Strategisk målsætning: Thisted Kommune vil fremme tidlig opsporing for borgere, hvor der er mistanke om demens, så borgere så tidligt som muligt kan udredes og tilbydes en tilrettelagt indsats.
 • Tiden i hjemmet - sygdommen udvikler sig
  Strategisk målsætning: Thisted Kommune vil tilbyde støtte, hjælp og rådgivning for at skabe de bedste rammer for, at borger og pårørende fortsat kan håndtere hverdagen i hjemmet.
 • Overgangen til plejehjem
  Strategisk målsætning: Thisted Kommune vil yde hjælp og støtte til en så skånsom og glidende overgang fra hjem til plejebolig som muligt.
 • Tiden på plejehjem
  Strategisk målsætning: Thisted Kommune vil skabe trygge rammer for et godt hverdagsliv på kommunens demenscentre og -afsnit.
 • Den sidste tid
  Strategisk målsætning: Den sidste tid for en borger med demens skal være så selvbestemmende som muligt og tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker.

Retsgrundlag

Der er intet lovkrav om, at kommunerne skal have en demensstrategi, men det er en anbefaling i regeringens demenshandlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025".

Demensstrategien er en strategi for, hvordan dele af de politiske målsætninger i Politik for sårbare voksne og ældres velfærd mere konkret udmøntes.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved strategiens indhold. Strategiens indhold indarbejdes i organisationen under gældende forudsætninger.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 25. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslaget til en ny demensstrategi sendes i høring i Ældre-/Seniorrådet.
 2. Forslaget efter endt høring godkendes.

Beslutning

Sendes i høring

Til toppen

108. Projekt Aktiv med demens efter 2019

Udskriv

Sagstema

Projekt Aktiv med Demens udløber ved udgangen af 2019. Det skal besluttes, hvorvidt projektet skal fortsætte og hvis ja, i hvilken form.

Redegørelse

Siden foråret 2018 har Thisted Kommune deltaget i projekt Aktiv med Demens. Det er et projekt, som er finansieret af SATS-puljemidler og kører til og med 2019. Der deltager 8 nordjyske kommuner i projektet, og der samarbejdes desuden med musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet samt Alzheimerforeningen. Projektet har tilknyttet et aktivitetscenter i Aalborg, hvor alle borgere fra de nordjyske kommuner kan komme og deltage i forskellige aktiviteter. Hver kommune har tilknyttet en projektmedarbejder fra Aalborg, som kan hjælpe med afholdelse og opstart af aktiviteter mv.

Aktiv med demens er et tilbud til mennesker med demens i et tidligt stadie og deres familier og venner. Der laves aktiviteter i samarbejde med Thisted Kommune for både borgerne med demens og deres pårørende. I Thisted Kommune har der bl.a. været arrangeret:

 • Danseaften på Vesløs Kro, hvor borgere med demens og deres pårørende kunne komme og danse sammen med en danseinstruktør.
 • Candle-light dinner for par, hvor en af ægtefællerne har demens. Det har været afholdt i Hurup og Thisted.
 • Madklub i Hurup, der mødes hver torsdag i lige uger.
 • Ud i naturen hver mandag i ulige uger, hvor der er mulighed for at se Thys natur og få en lille gåtur.
 • Tur til Fur med "den blinde guide" i samarbejde med Morsø Kommune.

Generelt er tilbagemeldingen fra kommunens demenskoordinatorer, at borgere og pårørende har haft nogle gode oplevelser til arrangementerne, som giver dem mulighed for at mødes med ligesindede og skabe nye sociale relationer. Tilslutningen til de enkeltstående arrangementer samt madklubben i Hurup har været god, mens der har været udfordringer med at få deltagere til turene ud i naturen. Her har forvaltningen forsøgt at ændre lidt i konceptet sammen med demenskoordinatorerne, og tilslutningen til turene stiger langsomt.

Det er ønsket at fastholde de faste aktiviteter efter projektets afslutning og fortsætte med at tilbyde enkelte arrangementer særligt til borgere med demens og deres pårørende. Aktiviteter og arrangementer forankres i Sundhed og Kvalitet og drives i samarbejde med demenskoordinatorer mv.

Fortsættelse af projektet i Thisted Kommune

Den 12. april 2019 var der styregruppemøde i projektet, hvor kommunernes fremtid i projektet efter 2019 blev drøftet. Her meldte Mariagerfjord, Rebild og Morsø kommuner, at de ikke ønsker at fortsætte i projektet, men de vil dog fortsætte nogle af aktiviteterne fra projektet på egen hånd.

Aktivitetscenteret i Aalborg har lavet beregninger på, hvad det vil koste at fortsætte i projektet, og med udmelding af projektet fra tre kommuner betyder det, at det anslået vil koste Thisted Kommune mellem 180.000 - 240.000 kr. pr. år at fortsætte i projektet efter 2019. Denne udgift går primært til drift af aktivitetscentret i Aalborg samt et lille beløb til afholdelse af arrangementer og aktiviteter her i kommunen.

Udtrædelse af projektet vil betyde, at Thisted Kommune ikke længere har tilknyttet en projektmedarbejder fra Aalborg som støtte og hjælp til kommunens lokale aktiviteter og arrangementer. Dertil vil det heller ikke være muligt for kommunens borgere at deltage i arrangementer i Aalborg. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen borgere fra Thisted Kommune, der benytter tilbuddene i Aalborg.

De afholdte arrangementer og faste aktiviteter har primært været drevet af medarbejdere og frivillige fra Thisted Kommune med støtte fra projektmedarbejderen fra Aalborg. Derfor vurderer forvaltningen, at det er muligt for Thisted Kommune selv at drive aktiviteter og arrangementer fremadrettet.

Forvaltningen indstiller derfor, at Thisted Kommune ikke fortsætter i projekt Aktiv med demens efter 2019.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79

Økonomiske konsekvenser

Ved fortsat deltagelse i projektet vil Thisted Kommune have en anslået årlig udgift på 180.000 - 240.000 kr. fra 2020 og frem. Denne udgift dækker omkostninger til drift af aktivitetscentret i Aalborg. Denne udgift er der ikke anvist finansiering til, og ønskes det at fortsætte i projektet, skal midlerne til den årlige udgift findes.

Forvaltningens indstilling vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser, da aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende kan afholdes inden for allerede eksisterende ressourcer.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune ikke fortsætter i projekt Aktiv med demens efter 2019 og fremadrettet selv driver faste aktiviteter og enkelte arrangementer for borgere med demens og deres pårørende.

Beslutning

Sendes i høring.

Til toppen

109. Senior OL

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen ønsker i et samarbejde med plejecentrenes aktivkomitéer og Ældre-/Seniorrådet at afholde Senior OL i sommeren 2020. Senior OL er en aktivitetsdag med både fysisk udfoldelse og socialt samvær for de svageste ældre i kommunen.

Redegørelse

Der er videnskabelig enighed om, at fysisk aktivitet har mange fordele for seniorer uanset alder. Fysisk aktivitet kan blandt andet være med til at forebygge fysisk funktionsnedsættelse, fremme ældres kognitive funktion og forebygge ensomhed (kilde: Institut for Idræt og Ernæring).Derfor ønsker forvaltningen i et samarbejde med aktivkomitéerne at planlægge fysisk aktivitet for kommunens svageste ved at afholde kommunens første senior OL i 2020 samt "Træning til Senior OL" i perioden op til afholdelse.

Senior OL er en aktivitetsdag, som giver deltagerne mulighed for at få en hyggelig dag væk fra hjemmet, hvor de kan deltage i forskellige sjove fysiske aktiviteter med andre ældre fra hele kommunen. Foruden fysiske aktiviteter vil dagen være præget af socialt samvær med gode muligheder for at møde nye ligesindede. Målgruppen for Senior OL er kommunens svageste ældre. Derfor inviteres alle ældre, som bor på et af kommunens plejecentre, samt de svageste ældre, som modtager hjælp i eget hjem.

Senior OL er en version af de olympiske lege, hvor de ældre dyster i forskellige aktiviteter, som er tilpasset deres fysiske niveau. Selve dagen vil blive indledt med indmarch med faner, hvor hvert område repræsenterer et hold. I den rette OL ånd afsluttes dagen ligeledes med en medaljeceremoni, hvor de områder, som gør det bedst på dagen, hyldes med både bronze-, sølv- og guldmedaljer. Aktiviteterne, som deltagerne skal dyste i til Senior OL, kan eksempelvis være: Tæppebowling, petanque, bordcurling, stigegolf og så videre.

For at sikre fysisk aktivitet for de ældre ud over på selve dagen opfordres aktivkomitéerne og plejecentrene til at planlægge "Træning til Senior OL" i perioden op til Senior OL. Træningen er målrettet de ældre, som inviteres til Senior OL, hvor de sammen med instruktører træner de aktiviteter, der dystes i på selve OL dagen.

Planlægning af Senior OL

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Thisted Kommune afholder Senior OL, forventes det afholdt i sommeren 2020. Efterfølgende vil arrangementet blive evalueret med henblik på at vurdere, hvorvidt Senior OL skal gøres til en fast aktivitet. Såfremt Senior OL afholdes, anbefaler forvaltningen, at der etableres en arbejdsgruppe med ansvar for at planlægge dagen. Arbejdsgruppen kan med fordel bestå af medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet, Aktivkomitéerne og forvaltningen.

Et program for Senior OL kunne eksempelvis se således ud:

Kl. 09.30: Formiddagskaffe

Kl. 10.00: Indmarch med faner

Kl. 10.05: Velkomsttale og åbning af OL, hvor flammen tændes

Kl. 10.15: Fælles opvarmning

Kl. 10.20: OL Aktiviteter

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: OL Aktiviteter

Kl. 14.00: Eftermiddagskaffe

Kl. 15.00: Præmieoverrækkelse

Kl. 15.00: Afslutning, hvor flammen blandt andet slukkes

For at sikre tilstrækkelig hjælp til de ældre under afholdelse af arrangementet har andre kommuner gode erfaringer med, at elever fra Social- og Sundhedsskolerne hjælper på dagen. Forvaltningen har taget kontakt til Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og er i dialog om muligheden for, at eleverne fra skolen i Thisted kan hjælpe på dagen. Foruden elever hjælper dele af personalet fra plejecentrene samt aktivkomitéernes medlemmer. Ældre Sagen og eventuelt andre relevante foreninger inviteres til at hjælpe på dagen.

Retsgrundlag

Sundhedslov § 119 stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner må Senior OL forventes at have en omkostning på omkring 70.000 kr., jf. nedenstående budget.

Budget:

Forplejning

15.000 kr.

Transport til/fra

38.000 kr.

Medaljer

2.000 kr.

Leje af lokaler/service

10.000 kr.

Diverse

5.000 kr.

Total

70.000 kr.

Finansieringen af Senior OL forsøges opnået gennem lokale fonde, såsom pengeinstitutter, Lions Club og lignende. I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at plejecentrenes aktivkomitéer er afsender på fondsansøgningerne, da det formodes at øge chancen for at modtage støtte. Såfremt der ikke opnås fuld finansiering via lokale fonde, finansieres differencen inden for eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses, - Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslaget sendes i høring.
 2. Forslaget godkendes med eventuelle bemærkninger fra Ældre-/Seniorrådet.

Beslutning

Sendes i høring.

Til toppen

110. Leje af lagerplads

Udskriv

Sagstema

Det beskyttede værksted Thyværkstedet har behov for at leje lagerplads i forbindelse med, at værkstedet har fået tilbud om at varetage produktionen af børnesengemøbler for virksomheden Scanliving.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til deponering af 916.700 kr. i forbindelse med indgåelse af lejemål.

Redegørelse

Det beskyttede værksted Thyværkstedet har fået mulighed for at varetage produktionen af børnemøbler for firmaet Scanliving.

Af Scanlivings hjemmeside fremgår:
"Siden 1990 har Scanliving specialiseret sig i funktionsmøbler til børn og unge.

Møblerne produceres i Danmark af skandinavisk fyr. Alle råvarer kommer fra kontrollerede skovbrug og bliver forarbejdet med stor ansvarlighed og faglig viden.

Alle dele er overfladebehandlede med biolak på vandbasis.

​Vore produkter sælges igennem møbelforhandlere i hele Europa. Vi henviser gerne til nærmeste forhandler. Social ansvarlighed betyder meget for os. Ikke kun i forhold til vore medarbejdere og samarbejdspartnere, men også dem vi støtter.

​Som eksempelvis de danske hospitalsklovne som hver dag yder en utrolig stor og vigtig indsats.

Samtlige modeller er TÜV testede med certifikat.

Hermed er alle europæiske samt internationale sikkerhedskrav opfyldt".

Opgaven forudsætter, at Thyværkstedets lager- og pakkeplads udvides, hvilket der er mulighed for ved at leje lokaler i nærheden, på Industrivej 20, Thisted. Der vil her kunne indgås aftale om leje af 400 m2, indeholdende de fornødne toilet- og personalerumsfaciliteter til 10 til 15 personer, til en årlig leje på 130.000 kr.

Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Antallet af visiterede borgere til Thyværkstedet har været støt stigende siden kommunalreformen. Værkstedet er bygget til 110 borgere, men rummer i dag 134 indskrevne borgere:

 • 34 i beskyttet beskæftigelse
 • 88 i aktivitets- og samværstilbud
 • 10 i klubtilbud i kombination med STU
 • 4 i jobafklaring

På grund af pladsmangel er der pt. lukket for tilgang.

Der vil være flere gevinster ved at gribe muligheden for en ny produktion:

 1. Produktionen vil opfylde et kontinuerligt behov for meningsfuld beskæftigelse for de indskrevne borgere.
 2. Den vil afhjælpe pladsproblemerne og åbne for muligheden for at skabe plads til indretning af skærmende arbejdspladser i eksisterende rammer til borgere med massivt støttebehov, som herefter kan tilbydes dagbeskæftigelse.
 3. Produktionen forventes at ville give et overskud fra 2020 på ca. 450.000 kr. Et råderum, som anbefales anvendt inden for handicap- og psykiatriområdet, bl.a. til afvikling af oparbejdet merforbrug.

Produktionen forudsætter leje af pakke- og lagerhal. I den forbindelse skal der på anlægsbudgettet deponeres et beløb på 916.700 kr.

Merindtjeningen er beregnet ud fra KL's kalkulationsregler for produktion på beskyttede værksteder.

Finansiering:

Deponeringen foreslås finansieret således:

Bevillingsprogram 571, Udviklingspulje Handicap- og psykiatri, restbeløb 2019: 632.000 kr.

Bevillingsprogram 855, Implementering af CURA, Handicap- og psykiatri, 284.700 kr., idet beløbet ikke forventes anvendt i 2019.

Retsgrundlag

SEL § 103. Beskyttet beskæftigelse.

KL's kalkulationsregler for produktion på beskyttede værksteder.

Økonomiske konsekvenser

Deponering af 916.700 kr. kan finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten på handicap- og psykiatriområdet i 2019.

I 2020 vil der mangle 284.700 kr. på bevillingsprogram 855, hvilket der skal tages højde for ved budgetlægningen for 2020.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Kassen tilføres 916.700 kr.

Påvirkning af renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning af anlægsrammen:

Ingen.

Afledte driftsudgifter:

130.000 kr.

Fremadrettede driftsbesparelser:

450.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der i 2019 frigives anlægsmidler til deponering af 916.700 kr. i forbindelse med indgåelse af privat lejemål til offentligt formål.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

111. Kvalitetsstandarder 2019 på handicap- og psykiatriområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

På sundheds- og ældreområdet skal Kommunalbestyrelsen ifølge lov om social service mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for Visitationen, plejecentrene og Træning og Rehabilitering. Thisted Kommune har valgt også at udfærdige kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet og Hjemmesygeplejen, således at disse kvalitetsstandarder følger de andre områders kvalitetsstandarder.

Handicap- og psykiatriområdet har anlagt samme procedure for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Ud fra samme tankegang som sundheds- og ældreområdet følger samtlige kvalitetsstandarder princippet for kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, og dermed fremsendes de til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 10. april 2018. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41, hvor der er tilføjet et afsnit om sagsbehandlers generelle vejledningsforpligtigelse
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42, hvor der er tilføjet vejledning vedrørende barselslovens § 26
 • Der er sket en rettelse i teksten i forhold til merudgiftsydelse både jf. servicelovens § 41 og § 100, da Region Nord har ændret serviceniveau på patientbefordring

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag, hvor ændringerne i forhold til sidste år er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven §§ 41, 42, 84, 85, 86 stk. 2, 97, 96, 100, 103, 104, 107, 108 samt serviceloven § 85 i kombination med almenboligloven § 105
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Handicaprådet - høring - den 28. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på handicap- og psykiatriområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 28:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Handicaprådet, 28. februar 2019, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes, og anerkender det som et rigtig godt opslagsværk.

Handicaporganisationerne udtrykker ønske om, at det undersøges, om der er lovhjemmel til at bevilge ledsageordning ud over det 67. år.

Ida Pedersen gør opmærksom på, at Thisted Kommune i forbindelse med værdighedspuljen fra 2019 har ansat to netværksmedarbejdere med henblik på ekstra støtte til ældre borgere, herunder til ledsagelse.

Fraværende i Handicaprådet - 28. februar 2019:

Jens Otto Madsen

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 54:

Udsættes.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 78:

Udsættes til næste møde, da udvalget ønsker oplysning om muligheder for ledsagelse for +67 årige.

Genoptagelse af sag:

Muligheder for ledsagelse for +67 årige.

Hvis borgeren forud for det fyldte 67. år er bevilget ledsageordning jf. servicelovens § 97, vil borgeren fortsat være berettiget til ledsageordningen efter der fyldte 67. år. Borgeren er berettiget hertil, så længe borgeren opfylder betingelserne i personkredsen.

Der er mulighed for ledsagelse efter servicelovens § 85 - socialpædagogisk bistand, denne bestemmelse er ikke aldersreguleret.

For en uddybende gennemgang af disse bestemmelser henvises til bilaget "Muligheder for ledsagelse for +67-årige".

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

112. Frivilligt socialt arbejde. Tildeling af støtte i 2019, 2. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019, 2. ansøgningsrunde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes frivillighedspolitik har forvaltningen gennem hjemmesiden samt FrivilligThy annonceret anden ansøgningsrunde til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2019.

Tildeling af frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "Et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:

 • "Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund."
 • "Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende."

Behandlingen af ansøgninger til 2. ansøgningsrunde har været udskudt med baggrund i udarbejdelsen af handleplanen for budgetoverholdelse på handicap- og psykiatriområdet, som § 18 området indgår i. Efter behandlingen af handleplanen i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har forvaltningen nu udarbejdet en ny handleplan, hvor § 18 midlerne kun berøres ganske lidt, således Social- og Sundhedsudvalget kan behandle ansøgningerne. Til 2. ansøgningsrunde er der indkommet 14 ansøgninger på i alt 460.452 kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende, jfr. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18 midler til frivilligt socialt arbejde:

 • Lokal forankring, så aktiviteten kommer borgere i Thisted Kommune til gode
 • Drifts- og formuemæssige forhold
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud)
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet over for borgere og samarbejdspartnere

Økonomisk overblik over § 18 midlerne

Budget 2019

2.339.400 kr.

+ overført overskud fra 2018

418.498 kr.

+ tillægsbevilling til Solstrålen Thy jf. udvalgsbeslutning den 4. december 2018, pkt. 248 [fra budgetforligets pulje på 1 mio. kr. til misbrugsområdet]

100.000 kr.

- handleplanen for budgetoverholdelsen på handicap- og psykiatriområdet, som opererer med inddragelse af 200.000 kr. af § 18 midlerne

200.000 kr.

Til rådighed til fordeling i 2019

2.657.898 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde [efter momsafløftning]

1.981.866 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

676.032 kr.

Indstilling til bevilling i 2. ansøgningsrunde inkl. tillægsbevillingen til Solstrålen Thy

190.000 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde

486.032 kr.

Indkomne ansøgninger samt forslag til fordeling

Kategori og ansøger

Bevilling 2018

Tidligere bevilling i 2019

Ansøgt tilskud i 2. runde

Likvid formue

Indstilling til bevilling

A

Ældre

Traant Aktiv-center

141.750

135.000

40.000

171.420

0

Besøgstjeneste Thisted Landgruppe

20.000

20.000

10.000

13.202

0

Ældre Sagen Sydthy

20.000

7.000

25.000

115.408

0

Sognets Dagligstue

40.000

20.000

50.000

178.998

10.000

De frie pensionister i Klitmøller

-

-

30.000

85.129

5.000

B

Børn, unge og familier

Fra YTH-bo til THY-bo

-

-

14.900

nystartet

5.000

Bølgelejren u. Ungdommens Røde Kors

5.000

-

30.000

21.893

15.000

E

Misbrugere og tidligere misbrugere

Solstrålen Thy *)

115.000

115.000

130.000

13.694

115.000

G

Sindslidende

Algades støtteforening

-

-

51.392

39.737

10.000

Bedre Psykiatri Thisted/Morsø

15.000

-

15.000

6.416

5.000

H

Sygdomsgrupper

Lungesagen Thy Mors

-

-

10.600

15.648

5.000

M

Andre

Thy Veteraner

-

50.000

39.960

nystartet

20.000

Landsforeningen Spædbarnsdød

-

-

9.900

1.369.482

0

Nationalpark Thy Venner

-

-

3.700

16.800

0

*) Solstrålen Thy har telefonisk tilkendegivet over for forvaltningen, at tilskuddet fra 1. runde dækker husleje og forbrug resten af 2019, og at en eventuel bevilling her til 2. runde vil skulle dække husleje og forbrug i 2020, så de har den sikkerhed allerede nu. Den nye husleje er kun marginalt større end den nuværende, og med den rummelighed der er i bevillingen på de 115.000 kr. i 2019, giver det ikke anledning til at ændre på tilskuddets størrelse fra 2020. Tilskuddet vil først skulle udbetales i december måned.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

 • D: Handicappede
 • I: Flygtninge eller indvandrere
 • K: Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Retsgrundlag

Servicelovens § 18:

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale institutioner.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der anvendt 190.000 kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde, hvor også de øremærkede 100.000 kr. til Solstrålen Thy er anvendt.

Der resterer fortsat ca. 486.000 til uddeling i resten af 2019 samt eventuel overførsel til 2020.

Center for Økonomi og Løn(CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslaget til fordelingen af § 18 midler godkendes.

Beslutning

Indstilling fra forvaltningen godkendes, dog ønsker udvalget følgende tildelinger til:

Besøgstjeneste Thisted tildeles 10.000 kr.

Sognets Dagligstue tildeles 20.000 kr.

De frie pensionister i Klitmøller tildeles 10.000 kr.

Bedre Psykiatri Thisted/Morsø tildeles 10.000 kr.

Til toppen

113. Status på puljer på Sundheds- og Ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om status på puljer for sundheds- og ældreområdet for hele 2019.

Redegørelse

I februar 2019 orienterede forvaltningen om status på ansøgte puljemidler på sundheds- og ældreområdet. Den samlede oversigt kan findes i vedlagte bilag. Status på ansøgte puljer er som følger:

 1. Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på den ældre medicinske patient og udsatte grupper:
  Kommunen har modtaget tilsagn på 925.000 kr. til tilknytning af en alment praktiserende læge på den kommunale akutfunktion i 2018 og 2019.
 2. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse:
  Der er søgt om midler til etablering af en læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup. Kommunen har fået tilsagn om 3,9 mio. kr. til projektet i 2018 og 2019.
 3. Pulje til bedre bemanding:
  Kommunen har modtaget 4,48 mio. kr., som fordeles på Plejecentre Nord, Plejecentre Midt, Vibedal og Hjemmeplejen i 2018. Fordelingen af midler i 2020 tages op i efteråret 2019. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet
 4. Pulje til psykologsamtaler, som skal hjælpe borgere med sorg og livsfortrydelse:
  Der er ansøgt om 263.956 kr. til ansættelse af en psykolog på Plejecentre Midt, som skal afholde samtaler med borgerne om sorg og livsfortrydelse. Kommunen har modtaget 258.956 kr. til projektet i 2019.
 5. Pulje til nedsættelse af sygefraværet på ældreområdet:
  Kommunen har fået tilsagn om 1,1 mio. kr. til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet på ældreområdet frem til juli 2020.
 6. Kompetenceudviklingsforløb og rådgivning til Dragsbækcentret og Klitrosen:

Kommunen har fået tilsagn om et forløb omhandlende pårørende i første halvår af 2019 inkl. 124.000 kr. til dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med forløbet.

 1. Puljen "Bevæg dig i naturen" fra Friluftsrådet:
  Kommunen har ansøgt om midler til projekt "Naturligvis" til udvikling og afprøvning af naturen som metode til forebyggelse og rehabilitering af småbørnsfamilier med overvægt, borgere med stress, angst og depression samt borgere med kroniske lidelser. Kommunen har modtaget 375.000 kr. frem til medio 2020.

Retsgrundlag

Finansloven 2018

Aftale om satspulje 2018

National demenshandlingsplan 2025

National diabeteshandlingsplan 2017-2020

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019

Økonomiske konsekvenser

Der er primært søgt midler til dækning af løn i forbindelse med projekterne. Lønnen ligger ud over den almindelige drift til kompetenceløft, afprøvning af metoder og implementering.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsforvaltningen den 14. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

114. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 31. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Hver måned udarbejdes en venteliste til henholdsvis ældreboliger og plejeboliger. Ventelisterne fremsendes til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Redegørelse

Den seneste venteliste pr. 31. marts 2019 viser følgende:

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantier:

5 personer har i gennemsnit ventet 5 dage.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede-/misbrugs- og psykiatripladser: 5 personer har i gennemsnit ventet 123 dage.

Somatiske pladser: 6 personer har i gennemsnit ventet 87 dage.

Friplejehjemmet: Ingen personer på venteliste.

Plejeboliger: Ingen ledige plejeboliger.

Ældreboliger: 2 personer har i gennemsnit ventet 54 dage.

Ledige ældreboliger: 15 ældreboliger med visitation.

Ledige boliger: 1 bolig uden visitation.

3 personer ønsker/skal flytte til andet center.

Definition af ledige boliger pr. 31. januar 2015: Hvor Thisted Kommune har udgiften til boligen.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder ikke for ældre, der har valgt en bestemt plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne om frit valg af ældreboliger. Disse borgere kommer i stedet på en specifik venteliste til det ønskede ældrecenter (Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2).

I praksis betyder dette, at hvis borgeren, som er visiteret til en plejebolig, kun ønsker at bo ét bestemt sted, så kan vedkommende komme til at vente flere måneder, indtil en plejebolig på det ønskede ældrecenter bliver ledig, idet vedkommende ikke er omfattet af garantien. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 43a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1385 af 12.12.2006 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Har borgeren ønsket mere end ét bestemt ældrecenter (eksempelvis 2 konkrete ældrecentre), vil borgeren blive tilbudt en plejebolig inden for de 2 måneder. Det er ikke nødvendigvis en plejebolig på et af de ældrecentre, borgeren har ønsket, men den plejebolig der først bliver ledig. Takker borgeren nej til dette tilbud, vil en ny 2 måneders frist begynde. Hvis borgeren ikke fremsætter ønsker til, hvor plejeboligen skal være beliggende, er borgeren fuldt ud omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder.

Retsgrundlag

Plejeboliggaranti: Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ventelisterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

115. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. april 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 23. april 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

116. Referat fra Udsatterådets møde den 23. april 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 23. april 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

117. Referat fra Handicaprådets møde den 25. april 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 25. april 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen