09. apr 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

68. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

69. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Udvalget drøfter den overståede studietur med erfaringer, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Direktøren orienterer om kommende bustur for lægestuderende.

Til toppen

70. Handleplaner for budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 17,2 mio. kr. Forvaltningen fremlægger derfor handleplan for, hvordan der kan bringes balance mellem forbrug og budget. Handleplanen er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Redegørelse

Merforbruget i 2018 samt udfordringen med at overholde budgettet i indeværende år skyldes bl.a., at der er kommet flere ældre borgere i Thisted Kommune, og at de borgere, som modtager ydelser, hver modtager flere ydelser end tidligere. Sundheds- og Ældreafdelingen oplever, at der kommer flere borgere med komplekse behov bl.a. grundet kortere ophold på sygehuset, og at der kommer et stigende antal opgaver på kroniker- og genoptræningsområderne.

Sundheds- og Ældreafdelingen har udarbejdet en handleplan, som adresserer udfordringerne i afdelingens økonomi. Handleplanen er bilagt sagen. I nedenstående redegørelse gennemgås hovedpunkterne i handleplanen.

Udfordringen i Sundheds- og Ældreafdelingens økonomi kan opdeles i 3 overordnede temaer.

 • Budgetoverholdelse i 2019.
 • Afvikling af gæld, som forventes overført fra 2018.
 • Overholdelse af serviceramme 2019.

For at skabe balance mellem budget og forbrug skal forbruget reduceres med 4,8 mio. kr. Udfordringen er fordelt på Visitationen, Hjemmeplejen og Vibedal. Derudover skal der findes et beløb til at afvikle den overførte gæld fra 2018. Beløbet skal afvikles over 3 år fra 2019-2021. Handleplanen er baseret på budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Vedr. budgetoverholdelse i 2019, finansieringsforslag:
Visitationen:

Visitationen forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Visitationens merforbrug foreslås håndteret dels via de tiltag, der allerede er igangsat omkring øget brug af rehabilitering, velfærdsteknologi, revisitationer mv. samt af nedenstående finansieringstiltag:

Område

Mio. Kr.

Ikke udmøntede LC-midler fra 2019 og frem (En værdig død, pårørende og ensomhed)

1,550

Klippekort plejecentre (helårsvirkning på 3 mio. kr.)

1,450

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende) (helårsvirkning på 1,8 mio. kr.)

1,000

I alt

4,000

Alle ovenstående forslag vedrører opgaver, som kommunen kan tilvælge, og ikke opgaver som kommunen skal levere.

Konsekvenser:

 • LC-midlerne: Indsatser til understøttelse af en værdig død, pårørende samt forebyggelse af ensomhed skal ske inden for eksisterende ramme og ved at ansøge eventuelle puljer.
 • Klippekort: Ydelserne udgår af kvalitetsstandarderne og tilbydes ikke længere borgerne. Dette vil også betyde personalemæssige reduktioner på plejecentre og i hjemmeplejen.

Ved at anvende ovenstående finansieringsmuligheder er der dækning af merforbruget i Visitationen og Hjemmeplejen samt mulighed for gradvist at afvikle den overførte gæld på Visitationens budget.

Vibedal:

Vibedal forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2,5 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Både merforbruget på Vibedals budget samt gældsafvikling håndteres som en selvstændig udfordring på plejecentret. Dette sker via personalereduktioner, som har en helårsvirkning på 5 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i den bilagte handleplan.

Vedr. afvikling af overført gæld fra 2018:

Det forventes, at der overføres et merforbrug på samlet set 9,4 mio. kr. i Sundheds- og Ældreafdelingen. Forvaltningen peger på følgende engangsbeløb til reduktion af gælden:

Område

Mio. Kr.

LC-midler Engangsbeløb, som ikke er udmøntet* (til at styrke sundhedsfagligt personale, en værdig død, pårørende)

1,2

Budgetforlig-beløb afsat til En indgang for kritisk syge (engangsbeløb i 2019, beløbet udmøntes fra 2020)

0,5

I alt

1,7

*Beløbene er endnu ikke udmøntet, men den planlagte udmøntning var en ekstra netværksmedarbejder samt ekstra tid i den sidste tid, jf. udmøntningsplan for værdighedsstrategi.

Den samlede plan i forhold til at afvikle gælden samt håndtere merforbruget er:

Område, mio. kr.

2019

2020

2021

Visitationen overført gæld

-13,5

-8,7

-1,25

Visitationen forventet resultat

-2,0

0

0

LC midler mm. engangsbeløb

1,7

-

-

LC-midler og klippekort flerårige*

4,0

6,35

6,35

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale**

0,8

0,8

0,0

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg***

0,2

0,2

0,0

Øget betaling fra kommuner

0,1

0,1

0,1

I alt

-8,7

-1,25

5,2

Vibedal overført gæld

-3,4

-5,9

-0,9

Vibedal forventet resultat

-2,5

5,0

0,9

Total

-14,6

-2,15

5,2

*Har ikke helårsvirkning i 2019.

**Afsat til at implementere tiltag aftalt i nuværende sundhedsaftale, ikke udmøntet.

***Ændring i opgavefordelingen blandt de forebyggende sygeplejersker, dette får ingen konsekvenser for borgerne.

Vedr. reduktion af merforbrug på servicerammen:

Der er iværksat følgende tiltag med henblik på at reducere merforbruget i forhold til servicerammen:

 • Plejecentre med overført merforbrug (ekskl. Vibedal) bringer økonomien i balance i år.
 • Der er iværksat tiltag på Vibedal med henblik på nedbringelse af merforbrug.
 • Plejecentre med overført mindreforbrug bestræber sig på at spare ned til 5%-loftet for overførsler mellem år.
 • Med henblik på at nedbringe merforbruget på servicerammen opfordres der generelt til tilbageholdenhed med anvendelse af overførte overskud (under 5%-loftet).
 • Der vil løbende blive set på, om underskuddet kan reduceres.

Med de iværksatte tiltag forventes servicerammeudfordringen for Sundheds- og Ældreafdelingen at være på 6,1 mio. kr. i 2019 (budgetopfølgning 28.02.19-tal). Dette beløb indeholder dels anvendelse af overført overskud samt et nyt merforbrug i indeværende år.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis den fremlagte handleplan for Sundheds- og Ældreafdelingen godkendes, vil Sundheds- og Ældreafdelingens merforbrug inklusiv overført gæld være afviklet i 2021.

Det betyder konkret at:

Nedenstående engangsbeløb i 2019 anvendes til reduktion af den overførte gæld fra 2018:

LC-midler Engangsbeløb til at styrke sundhedsfagligt personale

0,350 mio. kr.

LC-midler 'En værdig død' overført fra 2018

0,375 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' overført fra 2018

0,475 mio. kr.

'En indgang for kritisk syge' (engangsbeløb i 2019)

0,500 mio. kr.

I alt

1,700 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes fra 2019 og frem til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

LC-midler 'En værdig død' (2019 og frem)

0,175 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' (2019 og frem)

0,475 mio. kr.

LC-midler 'Ensomhed' (2019 og frem)

0,900 mio. kr.

Klippekort plejecentre

3,000 mio. kr.

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende)

1,800 mio. kr.

I alt

6,350 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes i 2019 og 2020 til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale

0,800 mio. kr.

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg

0,200 mio. kr.

I alt

1,000 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

De foreslåede besparelser vil have personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for serviceniveauet.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed Ældre den 25. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreafdelingens handleplan inklusiv de foreslåede finansieringsforslag godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 25. marts 2019, pkt. 3:

Handleplanen sendes til politisk behandling i april.

Område-MED bemærker, at afskaffelsen af klippekort på plejecentre og i hjemmeplejen kommer til at få personalemæssige konsekvenser.

Område-MED støtter forslaget til en økonomisk handleplan.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre – 25. marts 2019:

Mette Kristensen

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Ældre-/Seniorrådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Ældre-/Seniorrådet kan under ingen omstændigheder støtte forslaget til den økonomiske handleplan, da rådet mener, at tiltagene vil være en for stor forringelse på ældreområdet. Derimod ønsker rådet, at de gode tiltag kan fortsætte og udvikles for eksempelvis de sårbare ældre. Medlemmer af rådet har været med til seminarer i forbindelse med fordeling af midler på enkelte dele af området, som nu bespares. Det er meget demotiverende.

Rådet kan ikke acceptere indstillingen og ønsker, at området skal tilføres penge svarende til underskuddet.

Ældre-/Seniorrådet ser dog handleplanen for Vibedal som separat fra handleplanen for hele området og bakker op om, at der findes en løsning, da der har været udfordringer gennem længere tid. Rådet ønsker at følge udviklingen på Vibedal.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 8. april 2019:

Michael Møller

Beslutning

Udvalget indstiller forvaltningens handleplan til godkendelse, men ønsker dog alene at spare 400.000 kr. på hvert af klippekortene, i alt 800.000 kr. Der mangler således finansiering i 2019 af 1.650.000 kr. Samtidig ønsker udvalget at finansiere en ekstra netværksmedarbejder gennem 100.000 kr. i mindreforbrug på borgerservice samt de resterende 200.000 kr. på sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker at følge Vibedals økonomi tæt.

Udvalget påpeger, at handleplanen alene gælder for 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

71. Revision af kvalitetsstandarderne 2019

Udskriv

Sagstema

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Thisted Kommune har desuden valgt også at gøre dette for hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt.

Redegørelse

Kvalitetsstandarderne sikrer, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne i forhold til de afsatte ressourcer. Kvalitetsstandarderne fungerer endvidere som et redskab for borgerne til at få indblik i, hvilket serviceniveau der kan forventes.

Kvalitetsstandarderne skal dog ikke ses som en præcis beskrivelse af serviceniveauet for den enkelte borger, da der tages udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle, personlige behov ved visitation til hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal derfor ses som en mere generel beskrivelse af, hvilket serviceniveau der kan forventes.

Det er gældende lov, at kvalitetsstandarderne skal revideres én gang årligt.

De samlede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen, og ændringer i teksten er markeret med rødt, mens gamle formuleringer eller passager, der ønskes slettet, er markeret med rødt, der er overstreget. Dette gælder alle ændringer, hvortil større ændringer yderligere beskrives nedenfor.

Generelle ændringer, som kan gælde flere kvalitetsstandarder, men som ikke påvirker dem indholdsmæssigt:

 • Der er rykket rundt på rækkefølgen af kvalitetsstandarderne, så rækkefølge og indhold i højere grad stemmer overens. Det betyder, at nogle kvalitetsstandarder har fået ny nummerering.
 • Det er forsøgt at ensrette i ordvalg, formuleringer mv.
 • Alle passager med angivelse af telefontid ved Visitation og Hjælpemidler er fjernet i de enkelte kvalitetsstandarder, da både åbnings- og telefontid er angivet forrest i hæftet.

Indledning 1.1 - 1.5:

 • Der er tilføjet afsnit 1.4 omkring databeskyttelse, jf. den nye databeskyttelsesforordning og lovgivning. Klagevejledning til hjælpemiddelområdet er forkortet. Klager over sagsbehandler ved Visitation og Hjælpemidler er indsat som selvstændigt afsnit. Under klagevejledning til sygeplejefaglige ydelser er der indskrevet et afsnit om, at borgere kan søge erstatning ved Patienterstatningen.

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2.1 - 2.3:

 • 2.1: Lovparagraf om arbejdsmiljø indskrevet. Tilføjelse af særskilt sagsbehandlingsfrist for glukosemålingssystemer samt sagsbehandlingsfrist på reparation af visse kropsbårne hjælpemidler. Der er tilføjet eksempler på kropsbårne hjælpemidler. Det er tilføjet, at udgift til første sæt dæk og slanger på kørestole og køretøjer pr. 12 måneder kan søges refunderet ved Visitation og Hjælpemidler.

Kvalitetsstandard for Visitation 3.1 - 3.16:

 • 3.2: Her er der indskrevet, hvad et rehabiliteringsforløb kan indeholde samt fjernet beskrivelser af hverdagstræning for i så vidt muligt omfang at fjerne gentagelser. Dertil er der ændret i visse formuleringer for at tydeliggøre, hvad det kan forventes, at rehabiliteringsteamet gør/ikke gør.
 • 3.4: Ændring i formuleringer samt sproglige præciseringer. Dertil er det indskrevet, at hele husstanden tages med i vurderingen af, hvilken hjælp borger kan bevilges.
 • 3.5: Der er fjernet priser på mad og i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres. Dette er for at sikre, at der ikke oplyses forkerte priser i kvalitetsstandarderne. Det er under punktet 'Leverandør' slettet, at madservice kan genoptages, såfremt det bestilles senest kl. 9.00 på den dag, madservice ønskes genoptaget.
 • 3.7: Det er indskrevet, at bevilling af nødkald også kræver installation af det nye elektroniske nøglesystem, som anvendes i Hjemmeplejen.
 • 3.8: Taksten for den årlige egenbetaling til ordningen er fjernet, og der er i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket at oplyse forkerte priser i kvalitetsstandarden.
 • 3.9: Under ernæring er det fjernet, at Hjemmeplejens medarbejdere tilbereder morgenmad for borgerne. Det er i stedet præciseret, at opvarmning af mad sker i mikrobølgeovn, og at medarbejderne ikke tilbereder mad i gryder, pander mv.
 • 3.10 Den fjernede passage havde karakter af at være en arbejdsgangsbeskrivelse og er ikke decideret henvendt til borgerne, hvorfor dette er fjernet.
 • 3.11: Lovgrundlaget er præciseret til at være §§ 54 og 57 i Lov om Almenboliger.
 • 3.12: Takst for årlig løn er fjernet, og det er i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket, at der potentielt kan oplyses forkerte takster i kvalitetsstandarderne.
 • 3.14: Der er ændret i målgruppen for visitering til Fyrtårnet. Tilbuddet vil fremadrettet kun være til alkoholmisbrugere. Dernæst er der ændret i arbejdsgangen omkring visitering til tilbuddet. Der samarbejdes om borgerne i netværksmøder, hvor Visitationen og Handicap og Psykiatri deltager. Desuden er det præciseret, at der ikke er aflastningsboliger på Fyrtårnet, men at der i stedet er tale om afklaringspladser, hvor der er mulighed for at afprøve, om en borger kan være i de rammer, som Fyrtårnet tilbyder.
 • Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 4:
  Denne kvalitetsstandard er ny i de samlede kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreafdelingen. Den har ikke tidligere figureret i oversigten, men da opgaven løses af de forebyggende sygeplejersker i Sundhed og Kvalitet, er kvalitetsstandarden nu lagt ind i de samlede kvalitetsstandarder for hele området.

Kvalitetsstandard for hjemmesygeplejen 5:

 • Det er præciseret, at der gives hjælp til medicindosering og ikke medicinadministration. Der er sygeplejefagligt forskel på medicindosering og medicinadministration. Medicindosering betyder, at medicin doseres til fx flere dage, mens medicinadministration betyder, at borgerne hjælpes med indtagelse af medicin.

Kvalitetsstandard for plejecentrene 6.1 - 6.11:

 • 6.1: Støvsugning af polstrede møbler ændres til 1 x i kvartalet. Tilføjelse af, hvad borger selv forventes at købe, fx køkkenrulle og afkalkning til vaskemaskine.
 • 6.5: Overskrift ændret til blot at hedde "medicin" og ikke "medicindosering". Der er sygeplejefagligt forskel på medicindosering og medicinadministration. Medicindosering betyder, at medicin doseres til fx flere dage, mens medicinadministration betyder, at borgerne hjælpes med indtagelse af medicin. Denne sondring er klargjort yderligere under punktet "Hjælpen omfatter ikke". Der er tilføjet beskrivelse af nye EU-regler i forhold til returnering af uåbnet medicin til apoteker. Desuden er det tilføjet, at medarbejderne på plejecentrene kan hjælpe borgerne med at dosere eller tage medicin, mens det altid er læger, der ordinerer medicin til borgerne.
 • 6.9: Overskriften ændres fra "anden hjælp" til "værgemål og ledsagelse", da det konkret er det, kvalitetsstandarden omhandler. Det er fjernet, at der er mulighed for at søge ledsagelse til læge for borgere uden netværk, da denne mulighed har været finansieret af Værdighedsmilliarden. Da værdighedsmilliarden er en puljeordning, må ordninger finansieret af denne ikke stå nedskrevet i kvalitetsstandarderne, eftersom det ikke er en fast del af kommunens serviceniveau.
 • 6.11: Det er tilføjet, at hjemmeboende borgere maksimalt kan få kørsel til aktivitetstilbud på et nærliggende plejecenter 1 gang ugentligt.
 • 6.12: Ny kvalitetsstandard for klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, som Social- og Sundhedsudvalget i december 2018 besluttede at videreføre, da midlerne til ordningen overgik fra puljemidler til LC-midler.

Kvalitetsstandard for Thisted Kommunes akuttilbud 7:

 • Plejecenter Klitrosen er fjernet fra listen over centre, der har midlertidige pladser. Dertil er det ændret, at et forløb med det udgående akutteam maksimalt kan være 7 dage mod 14 dage tidligere.

Kvalitetsstandard for Træning og Rehabilitering 8.1 - 8.5:

 • 8.2: Der er indsat felt med sagsbehandlingsfrister, jf. Sundhedsaftalerne og gældende lovgivning. Der er fjernet angivelse af pris for kost på døgnophold og i stedet indskrevet, at det sker efter gældende takst med tilhørende link til, hvor priserne årligt opdateres, da det ikke er ønsket at oplyse forkerte priser i kvalitetsstandarderne. Dertil er der ændret i beskrivelsen af målgruppen, så den i højere grad tilsvarer den borgergruppe, som er på tilbuddet.
 • 8.5: Ny kvalitetsstandard, jf. Lov om Social Service § 85.

Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne, jf. den økonomiske handleplan

På baggrund af den økonomiske handleplan foreslår forvaltningen følgende ændringer til kvalitetsstandarderne:

Model 1:

Fjernelse af klippekort til ekstra hjælp til både hjemmehjælpsmodtagere og til plejehjemsbeboere, som beskrevet i handleplanen.

For ordningen med ekstra hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere vil dette betyde, at ordningen bortfalder. Dermed fjernes kvalitetsstandard 3.16 fra de samlede kvalitetsstandarder.

For klippekortet til plejehjemsbeboere vil dette betyde, at ordningen bortfalder. Dermed fjernes kvalitetsstandard 6.12 fra de samlede kvalitetsstandarder.
De to ordninger giver sammenlagt en besparelse med helårsvirkning svarende til forbruget sidste år, som var på i alt 4,8 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kommer fra ordningen til hjemmehjælpsmodtagere, mens 3 mio. kr. kommer fra ordningen til plejehjemsbeboere.

Model 2:

Fjernelse af klippekort til plejehjemsbeboere fastholdes, mens ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere fortsættes, dog med ændring i kriterierne for visitering til ordningen.
Det fastholdes, at klippekort til plejehjemsbeboere ikke fortsætter, og kvalitetsstandard 6.12 fjernes fra de samlede kvalitetsstandarder.

For ordningen til hjemmehjælpsmodtagere blev der i 2018 brugt flere penge, end der var tilført budgettet hertil. Forbruget på ordningen var i 2018 ca. 1,8 mio. kr. Budgettet til ordningen er 1,2 mio. kr., som kommer via LC-midlerne.

For at budgettet til ordningen fremadrettet kan overholdes, foreslår forvaltningen en ændring af visitationskriterierne: At hæve det ugentlige timetal, en borger som minimum skal modtage hjemmehjælp, fra 8 timer til 12 timer. Her er det væsentligt at fastslå, at ændringer til visitationskriterierne foreslås på en udregning af den maksimale mængde af hjælp, en borger kan modtage på et år, altså hjælp hver uge i 52 uger. Den reelle udførte samt visiterede ekstra hjælp vil naturligvis variere i forskellige grad fra nedenstående udregninger.

Model 3:

Fastholdelse af ordningerne for ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere.
Fastholdes begge ordninger for ekstra hjælp, som de ydes på nuværende tidspunkt, vil det ikke give anledning til besparelser.

Til ordningen med ekstra hjælp til hjemmehjælpsmodtagere er der på budgettet afsat 1,2 mio. kr., mens der i 2018 er forbrugt 1,8 mio. kr. Da der ikke forventes en nedgang i antallet af borgere, der visiteres til ydelsen, vil forbruget for 2019 forventeligt være på samme niveau som i 2018. Dette vil betyde, at budgettet overskrides, og der vil derfor være behov for at tilføre budgettet yderligere midler svarende til ca. 600.000 kr.
Ved fastholdelse af klippekortsordningen til plejehjemsbeboere videreføres den nuværende ordning uændret.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Model 1 vil give en besparelse på 4,8 mio. kr. (som helårsvirkning).

Model 2 vil give en besparelse på 3 mio. kr. (som helårsvirkning) samt en forventet overholdelse af budgettet på ordningen til ekstra hjælp for hjemmehjælpsmodtagere fremadrettet. Hvis ikke der ændres i kriteriet for visitering til ekstra hjælp for hjemmehjælpsmodtagere (kvalitetsstandard 3.16), er det forventeligt, at budgettet fremadrettet overskrides.

Model 3 vil betyde, at der ikke spares på de to klippekortsordninger. Dette vil dog betyde en overskridelse af budgettet på ordningen til hjemmehjælpsmodtagere og vil kræve en tilførsel til budgettet på ca. 600.000 kr.

De øvrige foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne giver ikke anledning til ændrede udgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Model 1 til besparelser på klippekort vedtages.
 2. De øvrige kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2019 godkendes.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 8. april 2019, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet kan, med baggrund i høringssvaret til handleplanen for budgetoverholdelse på sundheds- og ældreområdet, kun tilslutte sig model 3.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 8. april 2019:

Michael Møller

Beslutning

Udsættes til næste møde, jf. drøftelser om handleplan for området. Forud for fastsættelse af serviceniveau skal der vedtages endelig handleplan.

Til toppen

72. Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, punkt 57, blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På handicap- og psykiatriområdet viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 9,9 mio. kr.

Udvalget tog opfølgningen til efterretning og i gangsatte arbejdet med handleplaner med baggrund i beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019, punkt 54, hvor det blev besluttet, at direktørerne skal udfærdige handleplaner for budgetoverholdelse og afvikling af gæld på institutioner inden for maksimalt 3 år, samt at direktørerne skal søge at sikre overholdelse af servicerammen inden for eget område.

Social- og Sundhedsudvalgets opdrag til forvaltningen i forhold til handleplanen var, at der skal fremgå, hvilken tilgang der har været på området gennem de seneste år, og det skal fremgå, hvordan kompleksiteten på området har udviklet sig.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund handleplan for, hvordan der skabes balance mellem forbrug og budget i den løbende drift, samt hvordan der kan skabes råderum for afvikling af opstået gæld. Planen i sin helhed er vedlagt som bilag. Der er i nedenstående taget afsæt i seneste budgetopfølgning, som er blevet yderligere forværret siden budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019.

Udviklingen i tilgang og kompleksitet over de senere år:

 • Thisted Kommune har siden kommunalreformen udviklet højt specialiserede tilbud til borgere med meget ressourcekrævende behov. I perioden 2010–2018 er antallet af døgndækkede botilbud for udviklingshæmmede og sindslidende borgere steget med 60 pladser, hvoraf 10 pladser omfatter borgere, som har behov for 1-1 støtte i alle vågne timer.
 • Tilgangen til bostøtte i eget hjem har også været støt stigende. Det skyldes dels, at der er flere borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, dels den ændrede arbejdsmarkedsindsats, hvor færre borgere tilkendes førtidspension, men hvor en social indsats er forudsætningen for, at borgeren kan deltage i denne indsats.
 • Tilgangen til området generelt har også øget tilgangen til de beskyttede værksteder og andre dagtilbud.
 • Handicap- og psykiatriområdet er rammestyret, hvorfor der ikke tilføres ressourcer i takt med mængdetilgangen. I årene 2012–2018 er den samlede budgetramme for Handicap- og Psykiatriafdelingen faldet med 32 mio. kr. i faste priser. Dog er der i 2019 tilført 3,6 mio. kr. til området.

Løbende budgetudfordringer:

De løbende budgetudfordringer omhandler hovedsageligt to forhold:

 • En dyr enkeltsag på børneområdet, hvor det har været nødvendig at købe en ekstern plads til 2,6 mio. kr.
 • Vigende indtægter ved salg af pladser på børneområdet på 0,3 mio. kr.
 • I alt løbende budget udfordringer på 2,9 mio. kr.

Handleplan for budgetoverholdelsen i 2019-2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for budgetoverholdelse i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Område

Handling

2019

2020–2021

§ 18

Ikke udbetale restbeløb

0,8

§ 18

Budgetreduktion

0,75

Institutioner

Budgetreduktion

1,85

1,95

Fællesområdet

Budgetreduktion

0,25

0,2

Råderum til at skabe balance i den løbende drift

2,9

2,9

Det akkumulerede merforbrug:

Handicap- og psykiatriområdet har et akkumuleret overført merforbrug på brutto samlet 12.010.755 kr. Herfra skal dog fratrækkes de institutioner, som har et overført mindreforbrug på sammenlagt i alt 2.136.979 kr.

Netto merforbruget er dermed på 9.873.776 kr.

Merforbruget fordeler sig således [sammenlagt afrundingsdifference på 2 kr.]:

 • Bjergbo: 6.053.206 kr.
 • 10 øvrige sociale tilbuds netto merforbrug: 1.867.664 kr.
 • Fællesområdet: 1.952.908 kr.

Handleplan for afvikling af de akkumulerede merforbrug inden udgangen af 2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for afviklingen af det akkumulerede merforbrug i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Overført merforbrug, netto

Handling

9,9

Bjergbo

Afdrag på merforbrug

1,5

Øvrige institutioner

Afvikling af merforbrug

3,25

”Kan–tilbud”

Budgetreduktion til og med 2021

2,7

§ 18 midler

Henholdsvis ophør og reduktion af § 18-midler

1,45

Øvrige ydelser

Budgetreduktion til og med 2021

1,0

Afskaffet merforbrug i alt

9,9

Servicerammen:

Servicerammen på handicap- og psykiatriområdet er overskredet med 1,8 mio. kr.

Med ovenstående handleplaner vil udfordringerne på servicerammen også blive løst.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående handleplan følges, vil den løbende udfordring på 2,9 mio. kr. være løst, jf. ovenstående tabel.

Ligeledes vil afviklingen af det oparbejdede merforbrug på 9,9 mio. kr. være afviklet inden udgangen af 2021, jf. ovenstående tabel.

Endelig vil udfordringen på 1,8 mio. kr. på servicerammen også blive løst.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En løbende tilpasning af budgetterne på 2,9 mio. kr. årligt og afvikling af merforbruget på 9,9 mio. kr. over 3 år vil have konsekvenser for serviceniveauet på det specialiserede socialområde. Det vil betyde personalereduktioner. Ovenstående forslag er et forsøg på at sikre, at konsekvenserne er spredt bedst muligt med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

En afledt konsekvens af ovenstående kan betyde flere anbringelser på private og regionale tilbud, da kapaciteten i egen kommune begrænses. Besparelserne vil have størst konsekvenser for frivillighedsområdet og de åbne væresteder, da budgettet på disse områder begrænses markant. Disse tilbud benyttes oftest som forebyggende tiltag.

Høring og sagsgang

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Handicaprådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens handleplan på handicap- og psykiatriområdet, inklusiv de foreslåede finansieringsforslag, godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 2:

Område-MED's drøftelser:

Område-MED beklager, at der ikke har været tid til at drøfte udfordringerne og handleplanen ude i de enkelte MED–udvalg.

Handleplanen betyder serviceforringelser fra institutioner, som i forvejen er presset.

Der er bekymring for, at reduktioner kan betyde flere indlæggelser og dyre anbringelser i private og regionale tilbud.

Der udtrykkes stor bekymring for, at der ikke budgetteres med tilgang til området.
Det er bekymrende, at enkeltsager kan have så fatale konsekvenser for økonomien på hele området.
Der stilles spørgsmål ved, om den fortsatte rammestyring af området er realistisk, henset til at borgerens behov er udredt til at være mere ressourcekrævende, end tilbuddene har budget til.
Det, at borgernes behov er større en ressourcetildelingen, er også en udfordring i forhold til at imødekomme krav fra Socialtilsynet, Styrelsen for patientsikkerhed.

Sygefraværet er bekymrende og kan være afledt af et presset arbejdsmiljø.
Der er bekymring for de institutioner, som rummer særligt ressourcekrævende beboere.
”Kan-tilbuddene” har haft en betydelig tilgang af borgere, ofte henvist fra Jobcentret til ressourceforløb. Reduktion af budgettet til kan-tilbud vil få konsekvenser for åbningstiden.
”Kan”-tilbuddene har en klar forebyggende indsats i forhold til genindlæggelser i psykiatrien.
Der er bekymring for, at budgetreduktioner vil betyde, at muligheden for at arbejde udviklingsorienteret med borgerne bortfalder.

Færre unge vil kunne få hjælp til at klare sig i hverdagen og hjælp til at understøtte beskæftigelsesrettede indsatser.

Der stilles spørgsmål ved, om taksten for LAB-lovsydelser er realistisk.

Det bemærkes, at man kunne ønske sig bedre sammenhæng mellem social- og beskæftigelsesområdet.

Ledernes uddybende bemærkninger vedlægges som bilag.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 9:
Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Handicaporganisationerne tager skarpt afstand fra at følge den opstillede handleplan for afvikling af merforbrug i Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Det er organisationernes opfattelse, at den af Direktionen fastsatte ramme, herunder tidsplanen for afvikling af merforbrug, er for stram, henset til at de overførte merforbrug er oparbejdet over flere år.

Handleplanen er udarbejdet på en måde, som giver et retvisende og forståeligt billede af afdelingens økonomiske situation og betingelser.

Hvis handleplanen følges, vil det få ødelæggende konsekvenser for den omsorg, behandling og udvikling, som vore svageste medborgere har krav på. Krav som kommunale tilbud, via vore institutioner, har pligt til at indfri.

Ifølge handleplanen har Handicap- og Psykiatriafdelingen over ganske lang tid formået at rumme en meget øget tilgang af borgere med stigende behov uden at få tilført øgede midler. Hertil kommer en negativ budgettilpasning på netto 28,4 mio. kr. Afdelingen rammes alt for hårdt af servicerammens konsekvenser.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til at få indarbejdet ændring på den økonomiske styring, således at øget pres på afdelingen medfører øgede bevillinger. For handicaporganisationerne er det vigtigt at få sikret afdelingens mulighed for at kunne håndtere fremtidige udfordringer, herunder dyre enkeltsager.

Det er handicaporganisationernes overbevisning, at Handicap- og Psykiatriafdelingen vil kunne magte at håndtere opgaverne på ansvarlig vis uden den stramme økonomistyring.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til i samarbejde med alle led i afdelingen at få ændret/tilpasset de økonomiske rammer. Kommentarer fra MED-udvalget viser evner og vilje til samarbejde.

Handicaporganisationerne anbefaler, at afgørelse om afdelingens fremtidige økonomiske betingelser forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Det bekymrer handicaporganisationerne, at §18-midler indregnes i det samlede driftsbudget.

En flerårig underbudgettering kan på ingen måde alene være handicap- og psykiatriområdets problem/opgave.

Vi henstiller, at der under udarbejdelse af fremtidige budgetter indregnes allerede kendte økonomiske overskridelser.

Fraværende i Handicaprådet - 8. april 2019:

Jesper Houe, Tina Andersen

Beslutning

Udvalget ønsker at ændre følgende i forvaltningens handleplan for håndtering af den løbende drift: Forvaltningens handleplan lyder på årlige besparelser på 2,9 mio. kr. Udvalget ønsker dog, at der alene kigges på en besparelse på § 18 på 200.000 kr., Drengshøj på 150.000 kr., Møllehuset 400.000 kr., og at der ikke lægges besparelser ind på fællesområdet. Det betyder, at udvalget mangler at pege på finansiering svarende til 1.350.000 kr. Udvalget peger på følgende finansiering:

Finansiering af reduktionen på § 18 området sker gennem puljen til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet på 500.000 kr. og 100.000 kr. fra borgerservice

Der mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift.

I forhold til afdrag af gæld indstiller udvalget forvaltningens handleplan undtaget "kan" tilbud Rampen, Drivhuset og Værestedet med en reduktion på samlet 300.000 kr.

Udvalget peger i stedet på finansiering gennem 300.000 kr. fra sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således budget tilpasses behov på de enkelte institutioner.

Samtidig ønsker udvalget, at forvaltningen analyserer fremtidige behov i forhold til tilgang på området både i forhold til bostøtte og enkeltsager med henblik på budgetlægning 2020.

Udvalget påpeger således, at de alene ser mulighed for at finansiere løbende merforbrug med 2.150.000 kr. og mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift. Udvalget påpeger endvidere, at handleplanen alene gælder i 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

73. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen fra 16 til 30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16 til 30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede den 9. januar 2019, at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • Thy-Mors HF & VUC
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Skive, Thisted og Viborg
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt
 • Thy Produktionsskole

Høringsperioden vil være fra fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 18. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Handicaprådet - høring - den 27. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Udvalget anbefaler, at strategien sendes i høring. Udvalget ser frem til at se høringssvar ved næste behandling af strategien.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt med den bemærkning at Skoleledergruppen samt Thy Erhvervsforum suppleres som høringsparter.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 18. februar 2019, pkt. 4:

Ungestrategien er drøftet.

Afbud: Henriette Christensen

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 5:

Område-MED anbefaler desuden, at der skal være et særlig fokus på overgange mellem de 15-18 årige.

Forud for endelig behandling, ønsker medarbejdersiden at punkterne behandles i MED-systemet.

Område-MED Skoler, 19. marts 2019, pkt. 5:

Strategien er drøftet og taget til efterretning.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 4:

Område-MED Handicap og Psykiatri har drøftet følgende:

Undring over ikke at have været inddraget i processen omkring udarbejdelse af ungestrategien.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har kompetencerne og erfaringen med at arbejde udviklingsorienteret med psykisk sårbare/syge unge. Denne ekspertise er ikke sat i spil.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at tværsektoriel koordinering forudsætter, at der er fornødne ressourcer til stede i de sektorer, som forventes at bidrage med indsatser.

Det er vigtigt, at sociale indsatser understøttes af beskæftigelsesrettede indsatser lige så vel som det modsatte.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Handicaprådet, 27. marts 2019, pkt. 5:

Handicaporganisationerne undrer sig over, at STU ikke er omtalt i strategien. I det hele taget, at borgere med handicap ikke er omtalt – blinde og andre har også behov for uddannelse og beskæftigelse. Gør opmærksom på betydningen af, at borgernes behov udredes, også løbende, hvis situationen ændres, eller der vurderes at være behov herfor.

Handicaporganisationerne håber, at ovenstående opmærksomhedspunkter indarbejdes i kommende handleplaner.

Handicaporganisationerne kan i øvrigt tilslutte sig ungestrategien.

Fraværende i Handicaprådet - 27. marts 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen

Ny indstilling på baggrund af høringssvar:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar, at:

 1. Strategiens fokus på flere unge til erhvervsuddannelserne fastholdes, da Thisted Kommunes erhvervsstruktur tilsiger et behov for flere unge på erhvervsuddannelserne end de fastsatte nationale mål.
 2. Det fastholdes, at der i ungestrategien ikke skrives særligt om handicappede unge, fordi strategien omfatter alle unge under 30 år, herunder også handicappede unge, jf. beskrivelse på strategiens side 5 ”Kort introduktion til strategiens område”.
 3. Der ikke ændres i den eksisterende Ungestrategi, men at forslag til supplerende indhold drøftes i de arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med implementering af ungestrategien.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget indstiller en anden vægtning i forhold til erhvervsuddannelser mere i overensstemmelse med høringssvarene, herunder at det er lige så væsentligt, at unge har tilgang til gymnasiale uddannelser, hvis dette er ønskerne.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, men har dog et særligt fokus på, at det er væsentligt, at der nuanceres i tilgangen til den enkelte unge, som har behov for hjælp.

Ad 3.

Udvalget indstiller, at der tilføjes følgende i ungestrategien:

Under overskriften: Udfordringer på erhvervs- og ungeområdet i Thisted Kommune:

Udvalget ønsker tilføjet, at der er udfordringer med rekruttering på hele sundhedsområdet og på det tekniske område såsom ingeniører etc.

Udvalget ønsker tillige at se implementeringsplan for ungestrategi samt løbende følge implementeringen.

Til toppen

74. Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen - Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. etablering af Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 og overslagsårene afsat i alt ca. 94 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen og etablering af Center for Sundhed i tilknytning til Thy Hallen.

Ud af de 94 mio. kr. søges 8 mio. kr. finansieret af fonde. Der er positiv dialog med konkrete fonde, men fondene kan først træffe afgørelse, når endeligt skitseprojekt og tegninger på myndighedsniveau tegner sig.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. oktober 2017 at frigive 340.000 kr. til brugerinddragelse, samordning af skitseoplæg og tidsplan for Center for Sundhed med skitseoplæg og tidsplan for Thy Hallen. Derudover udarbejdelse af oplæg vedr. etapeopdeling, tidsplan og udbudsformer.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 er der derfor i dialog med sundhedstilbuddene blevet påbegyndt udarbejdelse af et nyt skitseprojekt vedr. Center for Sundhed tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutninger. Skitseforslaget integreres og samordnes med det skitseprojekt vedr. Thy Hallen, som foreninger, skoler, institutioner og andre medvirkede til at udarbejde i en længere proces, der strakte sig hen over 2016 og 2017. Det hidtidige skitsearbejde er blevet finansieret af de midler, som Kommunalbestyrelsen frigav i oktober 2017.

Der pågår således en proces, hvor alle interessenter inddrages.

I februar og marts 2019 er der afviklet møder og workshop med sundhedstilbuddene, og den 28. marts præsenterede man 1. version af et samlet skitseprojekt for alle interessenter, herunder skoler, institutioner og foreninger, som der så efterfølgende skal arbejdes videre med på baggrund af interessenternes bemærkninger og ønsker.

Tiden er derfor inde til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om bl.a. projektorganisering (styregruppe m.m.), etaper, udbudsformer, helt overordnet tidsplan samt frigivelse af anlægsmidler til det fortsatte arbejde med planlægning og projektering af projekterne.

Projekterne forslås organiseret med styregruppe, projektgruppe og interessentinddragelse som beskrevet i bilag.

Under hensyn til bl.a. udbudsregler, overordnede vision, anlægsrammen, Thy Hallens fortsatte drift, optimal ressourceudnyttelse og byggestyring anbefales der følgende udbudsformer og hovedetaper:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU - udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (Ankomst, Motionscenter, Cafe, Sale, Bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Hovedetaperne er i tråd med projekternes historik, hvor Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen har været forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af en detaljeret tidsplan for etaperne. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at etape 1 kan stå færdig medio 2021, og at etape 2 kan tages i brug ultimo 2022, evt. nogle måneder før afhængig af, hvilke løsninger der findes vedr. Thy Hallens fortsatte drift under byggeperioden. Dette under forudsætning af de valgte etaper og udbudsformer, som vurderes optimale ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Under dette arbejde ligger også de 2 bygherrerådgiveraftaler, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet med hele udbudsproceduren.

Når endeligt skitseprojekt foreligger, og der er afklaring af budgetternes robusthed, herunder foretaget nærmere undersøgelser af ombygningen af eksisterende faciliteter, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af de skitserede udbud (licitationer).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og udbudsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale således:

Anlægs nr. og navn:

Rådighedsbeløb i 2019 og overslagsårene:

Beløb der søges frigivet:

xa 567 Kommunale Haller

36.394 mio. kr.

1,0 mio. kr. i 2019

xa 825 Center for Sundhed

57.444 mio. kr.

0,8 mio. kr. i 2020

I alt:

93.834 mio. kr.

1,8 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen, hvor der til etablering af Center for Sundhed først er afsat rådighedsbeløb fra 2020 og fremefter. Der frigives derfor 1,0 mio. kr. fra xa-567 i 2019 og 0,8 mio. kr. fra xa-825 i 2020. Behovet for eventuelt at fremrykke en del af rådighedsbeløbet til 2019 vil blive vurderet i løbet af efteråret.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019 og 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslag til projektorganisering (styregruppe m.m.), hovedetaper, udbudsformer og overordnet tidsplan som beskrevet i sagsfremstilling og bilag fremsendes til godkendelse.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen i 2019 og 0,8 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed i 2020 til det fortsatte arbejde med afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbud af projekterne som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbet på henholdsvis xa-567 Kommunale Haller med 1,0 mio. kr. i 2019 og xa-825 Center for Sundehed med 0,8 mio. kr. i 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

75. Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler

Udskriv

Sagstema

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er indsatser, som vil give en stor sundhedsgevinst for kommunens medarbejdere og borgere samt på længere sigt give en økonomisk besparelse for Thisted Kommune. Sagen har endvidere personalemæssig betydning, hvorfor Direktionen på møde den 13. november 2018 besluttede, at forslaget om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler sendes i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

Redegørelse

Tobakssundhedsskadelige effekter betyder, at rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår blandt befolkningen. Foruden tabet af gode leveår for den enkelte medfører rygning også store udgifter til behandling og pleje for samfundet, hvoraf en del af disse udgifter afholdes af kommunerne. En opgørelse har vist, at en kommune på Thisted Kommunes størrelse udelukkende i medfinansiering til behandling af sygdomme relateret til rygning må forvente at have betalt omkring 33 mio. kr. i 2017 (Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer).

Rygning er derfor et vigtigt fokusområde, både i relation til den enkelte borgers velbefindende, men også i relation til de stigende økonomiske udfordringer på sundhedsområdet. Med henblik på at styrke den forebyggende indsats på tobaksområdet i Thisted Kommune besluttede Social- og Sundhedsudvalget i januar 2018, at Thisted Kommune skal være en del af Røgfri Fremtid partnerskabet. Med beslutningen om at blive partner i Røgfri Fremtid har Thisted Kommune skabt et strategisk fundament, som skal være med til at sikre en positiv udvikling på området, hvor de indsatser, som er mest virkningsfulde, prioriteres.

Røgfri Fremtid partnerskabet er et forum, hvor partnerskabets medlemmer deler viden med hinanden. En af anbefalingerne fra netværket er, at Thisted Kommune i højere grad prioriterer strukturelle tiltag. Dette understøttes af KL og Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at alle kommuner tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid og røgfri matrikler. Røgfri arbejdstid er en af de mest effektive måder at beskytte medarbejdere mod passiv rygning samt at støtte medarbejdere, som ønsker at være røgfri. Indtil videre har 21 kommuner indført røgfri arbejdstid, herunder de to nordjyske kommuner Vesthimmerland og Rebild. Direktionen besluttede på møde den 13. november 2018 at sende forslaget og røgfri arbejdstid og røgfri matrikler i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

For at sikre en fælles forståelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler skal en retningslinje fastsætte de regler, som er gældende for alle ansatte i Thisted Kommune. Bilag 1 er et udkast til retningslinjen. Af udkastet fremgår det, at ingen ansatte i Thisted Kommune må ryge i arbejdstiden. Dette gælder både indendørs, udendørs, i borgerens hjem, i tjenestebiler, i egen bil, på kommunens matrikler og uden for kommunens matrikler. Yderligere fremgår det, at den enkelte institutionsleder er ansvarlig for, at retningslinjen bliver overholdt, samt at gentagende overskridelser i sidste ende kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Indførelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssig betydning. Erfaringer fra andre kommuner har endvidere vist en række elementer, som har betydning for en succesfuld implementering. Blandt andet er medarbejderinddragelse gennem MED-systemet en vigtig faktor, som har stor betydning for medarbejdernes tilslutning til indsatsen. Yderligere skal den endelige beslutning om røgfri arbejdstid meldes ud i god tid før effektueringen. På denne måde har medarbejderne mulighed for at vænne sig til tanken om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Det er vigtigt ikke at sidestille røgfri arbejdstid og rygestop. Dog kan røgfri arbejdstid være en anledning for nogen til at stoppe. De medarbejdere, som ønsker at stoppe, skal således tilbydes hjælp til rygestop gennem deltagelse på gratis rygestopkurser. Rygestopkurset kan foregå på arbejdspladsen, hvor deltagerne modtager de rette redskaber til et succesfuldt rygestop. Rygestopkurserne vil både tilbydes i perioden op til effektueringen samt i perioden efter. På denne måde sikres det, at rygestoppet ikke skal ske fra den ene dag til den anden samt muligheden for længerevarende støtte til de med behov.

Retsgrundlag

KL's publikation: Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om tobak

Andre konsekvenser

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssige betydning. Indsatsen skal ikke sidestilles med rygestop, dog skal de, som ønsker at stoppe, sikres den rette hjælp.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed og Ældre den 20. november 2018

Område-MED Handicap og Psykiatri den 20. november 2018

Område-MED Skoler den 22. november 2018

Område-MED Drift og Anlæg den 12. december 2018

Område-MED Kultur og Fritid den 14. januar 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 15. januar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 22. januar 2019

Område-MED Skoler den 23. januar 2019

Område-MED Administration 30. januar 2019

Lokal-MED Center for IT og Digitalisering den 25. februar

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. februar 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 27. februar 2019

Hoved-MED den 18. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og godkender røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 20. november 2018:

Lene Furbo, Bente Brandhøj Petersen, Sonja Kjeldtoft

Område-MED Handicap og Psykiatri, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 20. november 2018:

Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Skoler, 22. november 2018, pkt. 6:

Område-MED skoler ønsker den nuværende rygepolitik videreført. Det foreslås, at der bruges midler til forebyggelse.

Såfremt ny politik gennemføres, ønskes sætningen "Yderligere så er det ikke tilladt at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge." slettet, idet fleks ses som frihed fra arbejde.

Område-MED sender sagen i Lokal-MED.

Fraværende i Område-MED Skoler den 22. november 2018:

Thomas Frost Andersen, Lars Munch Jørgensen, Anke Breum.

Område-MED Drift og Anlæg, 12. december 2018, pkt. 5:

Medarbejderne er meget delte på dette punkt. Der bør være større indsats på hjælp til rygestop, frem for flere forbud og regler.

Område-MED Drift og Anlæg indstiller, at den nuværende rygepolitik videreføres. Der er enighed om, at der skal være konsekvenser, hvis gældende og kommende regler overtrædes. Gerne med en skriftlig advarsel (Specielt ved kommunale biler/maskiner).

Hvis forslaget alligevel vedtages, bør der foretages en ændring af ordlyden, da den nuværende lægger op til, at der heller ikke må ryges i parker, veje, ved legepladser og andre offentlige matrikler (kommunalt ejede grunde).

Fraværende i Område-MED Drift og Anlæg - 12. december 2018:

Kim Nørgaard

Område-MED Kultur og Fritid, 14. januar 2019, pkt. 8:

Tilslutning til anbefalinger fra Område-MED for skoler.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 15. januar 2019, pkt. 8:

Sendes i høring i lokale MED-udvalg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 22. januar 2019, pkt. 5:

Område-MED sender punktet til videre behandling i de respektive Lokal-MED.

Der skal ske en tilbagemelding til Søren Stenstrup om beslutningen fra Lokal-MED senest fredag den 22. februar kl. 10.00.

Efterfølgende samles beslutningerne, og punktet behandles igen på næste møde i Område-MED den 19. marts 2019.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 22. januar 2019:

Susanne Damgaard, Kjeld Klarborg Eskildsen, Jane Hjulmand Knudsen, Katrine Kroghøj Sørensen, Hanne Yde Nielsen, Susanne Harbøll

Område-MED Skoler, 23. januar 2019, pkt. 12:

Sagen genoptaget den 23. januar 2019.

Høringssvar fra Lokal-MED skoler er vedhæftet på sagen.

Høringssvarene fra Lokal-MED er tilsvarende det protokollerede fra Område-MED Skoler fra 22. november 2018.

Dog tilføjes det, at KTC gør opmærksom på problematikken med udsatte borgeres rygemulighed i undervisningstiden.

Fraværende i Område-MED Skoler - 23. januar 2019:

Philip Lehn Brand, Laila Lynge Vestergaard

Område-MED Administration, 30. januar 2019, pkt. 3:

Område-MED Administrationen ønsker, at fastholde den eksisterende rygepolitik, men ønsker også et øget fokus på tilbud om rygestop samt på forebyggelse.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 30. januar 2019:

Henriette Christensen, Renée Fanøe-Christensen, Julie Teresa Neidhardt

Lokal-Med Center for IT- og Digitalisering, 25. februar 2019, pkt. 6:

Baggrunden for forslaget er, at borgernes sundhed i Thisted Kommunes ligger under landsgennemsnittet.

Røgfri arbejdstid blev drøftet på CID Centermøde den 22. februar 2019 samt på indeværende MED-møde.

Lokal-MED-udvalget for Center for IT og Digitalisering tilslutter sig indstillingen fra Område-MED Administration om at bibeholde den nuværende politik.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. februar 2019, pkt. 7:

Generelt peges på dilemmaer i, at vi arbejder inden for et område, hvor medarbejdernes arbejdsplads og borgernes hjem eller dagtilbud er på samme matrikel.

Der er argumenter for, at nuværende rygepolitik fungerer tilfredsstillende og gode eksempler på, hvordan forskellige arbejdspladser får det til at fungere.

Der er også argumenter for, at en stramning vil være fremmende for sundhed og forebyggelse.

Endelig er der argumenter for, at det er medarbejdernes frie valg, om man vil ryge eller ikke.

Hvis der gives mulighed for at flekse ud i arbejdstiden, vil der være forskelsbehandling af medarbejdere, som er omfattet af fleksregler, og de der ikke er.

Der gøres endvidere opmærksom på problemerne med at håndhæve et totalt rygeforbud.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. februar 2019:

Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Sundhed og Ældre, 27. februar 2019, pkt. 5:

Område-MED Sundhed og Ældre har modtaget høringssvar fra de lokale MED-udvalg. Der er blandede tilbagemeldinger fra de lokale MED-udvalg. Lidt mere end halvdelen er for røgfri arbejdstid. Der er flere arbejdssteder, der har haft røgfri arbejdstid i flere år, og andre der peger på, at en indførelse af røgfri arbejdstid skal følges op af rygestoptilbud og nogle præciseringer af, hvordan forbuddet skal håndhæves. Disse erfaringer kan måske indhentes på de steder, som har haft røgfri arbejdstid i flere år.

Enkelte lokal-MED er imod røgfri arbejdstid.

Som Sundheds- og Ældreafdeling er vi meget opmærksomme på rygnings skadelige konsekvenser.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 27. februar 2019:

Nina Odde, Christian Hedeholm Sørensen, Carina Rosengaard Wohlgemuth, Dorthe Pihl, Lene Furbo, Sonja Kjeldtoft

Hoved-MED-udvalget, 18. marts 2019, pkt. 3:

Hoved-MED ønsker nyt udkast til rygepolitik, der med baggrund i høringssvarene har mere fokus på balancen mellem hensyn til borgerne, medarbejderne, sundhed og signalværdi.

Fraværende i Hoved-MED den 18. marts 2019:

Lone Becker

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 9:

Hoved-MED's beslutning er taget til efterretning.

Genoptagelse af sag:

På baggrund af indkomne høringssvar har forvaltningen udfærdiget et 2. udkast til retningslinie, hvor der er ændret på følgende forhold:

 • Røgfrie matrikler. Af høringssvarene fremgik, at det i praksis vil være svært at håndhæve, at hverken medarbejdere eller borgere må ryge på Thisted Kommunes matrikler. Derfor er røgfri matrikler udgået af retningslinjen, som nu udelukkende omhandler røgfri arbejdstid.
 • Rygning i flekstid. Det primære høringssvar var en kritik af retningslinjens formulering: Det er ikke tilladt, at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge. MED-systemet påtalte, at flekstid ikke er arbejdstid med løn, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen opstiller retningslinjer for medarbejdernes fritid. Derfor er retningslinjen tilpasset, således den nu udelukkende forholder sig til arbejdstiden, som defineres som den tid, medarbejderen arbejder, inklusiv betalte pauser og alt fravær med løn.
 • Rygning i egen bil. Af 1. udkast til retningslinjen fremgik, at rygning i egen bil i arbejdstiden var en overskridelse af reglerne. Mange høringssvar problematiserede denne formulering med den begrundelse, at egen bil er en privat genstand, som arbejdspladsen ikke bør blande sig i. Derfor er retningslinjen ændret således, at den ikke længere forholder sig til forskellige fysiske placeringer, men blot fastslår, at rygning i arbejdstid ikke er tilladt.
 • Særlige forhold vedrørende dagplejere. Af høringssvarene blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en kommunal retningslinje er gældende for dagplejere, som passer børn i eget hjem. Med hjemmel i Lov om røgfri miljøer § 15 er der i retningslinjen tilføjet særlige forhold vedrørende dagplejere. Heraf fremgår, at de lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet, mens andre lokaler i dagplejerens hjem, hvor børnene færdes, skal være røgfri i den periode, hvor børnene er til stede.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redigeret forslag til røgfri arbejdstid godkendes på baggrund af de indkomne høringssvar.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 7:
Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at i retningslinjen, afsnit 3, 2. linje slettes sætningen "og alt fravær med løn".

Beslutning

Redigeret forslag til retningslinje for røgfri arbejdstid indstilles til godkendelse med Direktionens tilføjelse.

Til toppen

76. Tiltag til yderligere understøttelse af brandsikkerhed på plejecentre

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre samt forslag til yderligere understøttelse af brandsikkerheden på Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården og forslag til indkøb af mobile sprinkleranlæg til kommunens plejecentre.

Redegørelse

Kommunen har ansvar for at sikre brandsikkerhed på de kommunale plejecentre, og i den forbindelse gennemgås brandsikkerheden på de pågældende institutioner årligt af Nordjyllands Beredskab. I forbindelse med gennemgang af brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre i februar 2019 er status, at kommunens plejecentre stort set opfylder reglerne for brandsikkerhed. Dette er meldt ind til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejecentre.

På foranledning af Transport-, Bygnings- og Boligministerens brev til de danske kommuner har Drift og Anlæg været på et opfølgende besøg på plejecentrene Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården, fordi der på disse to centre er behov for yderligere tiltag til understøttelse af brandsikkerheden. I det følgende beskrives forbedringsbehovene i forhold til brandsikkerheden på de to plejecentre samt de umiddelbare og langsigtede tiltag, der er sat i værk for at øge brandsikkerheden.

Kastaniegården

I forbindelse med bygningsrenovering i 1990 er flugtvejstrappen på den vestlige gavl nedlagt. Dette betyder, at der er flere lejligheder, der kun har adgang til én flugtvej, mod de lovpligtige 2 flugtveje. For at imødekomme den manglende flugtvej har plejehjemmet fået etableret en direkte alarmoverførsel til det vagthavende plejepersonale, når der sker aktivering af det automatiske brandalarmeringsanlæg, samtidig med at der er installeret yderligere slukningsmateriel.

Med disse tiltag opnår Kastaniegården et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. For at forbedre brandsikkerheden yderligere bliver der etableret en flugtvejstrappe på vestgavlen til at betjene stueplan og 1. sal. Prisoverslag på flugtvejstrappe ca. 140.000 kr. Plejecentret oplyser, at der p.t. ikke er nogen af beboerne, der ryger, samt at alle kogeplader er frakoblet.

Sct. Thøgersgaard

Plejecentret er opdelt i et demensafsnit i stueplan og aflastningsafsnit på 1. sal. Stueplanet opfylder brandkravene til et plejehjem. Aflastningsafsnittet på 1. sal har plads til 7 personer. Dette afsnit er ikke sprinklet, men opdelt i to små brandsektioner med henholdsvis 4 og 3 værelser i hver brandsektion.

Der er også på Sct. Thøgersgaard etableret direkte alarmoverførsel til det vaghavende personale for at forbedre brandsikkerheden. Med det tiltag og to på nattevagt opnår Sct. Thøgersgaard et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. Fra 1. sal findes der to interne flugtveje, som ikke fører direkte til det fri. For at forbedre brandsikkerheden yderligere fra 1. sal etableres en flugtvej direkte til det fri på nordsiden af bygningen. Prisoverslag på etablering af flugtvejstrappe ca. 125.000 kr. Plejecentret oplyser, at der på aflastningsafsnittet på 1. sal ikke må forefindes rygere. I stueplan er en af beboerne ryger.

Tiltag på kort og langt sigt

Som beskrevet er der behov for mindre forbedringer i forhold til brandsikkerheden på Kastaniegården og Sct. Thøgersgaard. Der er sat umiddelbare tiltag i værk, som skal forbedre brandsikkerheden med det samme. Dette drejer sig om henholdsvis installering af yderligere slukningsmateriel, alarmoverførsel og bemanding. For at sikre brandsikkerheden yderligere indstilles, at Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre.

Derudover indstiller forvaltningen, at Sundheds- og Ældreafdelingen i 2019 indkøber to mobile sprinkleranlæg til de boliger, hvor der er rygere. Et mobilt sprinkleranlæg, som dækker to rum (stue og soverum), vil koste ca. 75.000 kr. inkl. montering. Statistikken viser, at rygning udgør en forøget risiko for brand ved plejekrævende borgere, som ikke er selvhjulpne. Ved indkøb af to mobile sprinkleranlæg kan disse opsættes, demonteres og flyttes til det/de plejecentre, hvor der er beboere, der ryger, og kan dermed bruges på alle kommunens plejecentre, hvor behovet opstår. Prioritering og opsætning koordineres med sundheds- og ældrechefen.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 82 - § 158.

Økonomiske konsekvenser

De 2 flugtvejstrapper finansieres over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Finansieringen af to sprinkleranlæg á 75.000 kr., dvs. i alt 150.000 kr. foreslås prioriteret fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Ingen.

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen.

Påvirkning af anlægsrammen

Nej.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja, omprioritering af rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje (XA-569).

Afledte driftsudgifter

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen.

Øvrige bemærkninger

Ingen.

CØL har ikke yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til indkøb af mobile sprinkleranlæg.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre, finansieret over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 10:
Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

77. Nye vinkler på voksenstøtte

Udskriv

Sagstema

Udviklingsplan 2018 - 2021, handicap- og psykiatriområdet. Spor 2: Service og kvalitet - nye modeller for målrettede og tidsbegrænsede indsatser.

Redegørelse

Tilgangen til sociale ydelser stiger, og kompleksitetsgraden er højere.

I Thisted Kommune har der, som i landets øvrige kommuner, over de senere år været en stigende efterspørgsel efter sociale ydelser i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Tilgangen ses inden for alle målgrupper: sårbare unge, psykisk syge, socialt udsatte og sent udviklede borgere.

Meget ofte er der tale om borgere, som har flere og sammensatte problematikker og med flere diagnoser.

Hidtil har muligheden for at støtte disse borgere ligget i servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte.

Med denne støttemulighed følger, dels:

 • En relativt snæver målgruppe - borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det betyder i praksis, at andre sektorer af og til henvender sig på vegne af borgere, som de finder har behov for støtte, selv om de ikke er omfattet af målgruppen.
 • Strenge krav til sagsbehandlingsmetoden (DHUV Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksenområdet), som bl.a. omfatter krav om grundig udredning af borgeren, og som betyder, at sagsbehandlingen i nogle tilfælde kan blive langvarig.
 • Det forhold, at støtten ikke kan bevilges tidsbegrænset og derfor kan være vanskelig at afslutte.

Konsekvensen er, at tilbuddene sander til, og der opstår venteliste.

Nye muligheder i servicelovens § 82 a, b og c åbner op for, at kommunen kan arbejde mere målrettet med tidlige og forebyggende indsatser i form af:

 • § 82 a. Gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 • § 82 b. Tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset optræning og hjælp til udvikling af færdigheder i op til seks måneder.
 • § 82 c. Oprettelse og drift af sociale akuttilbud.

a og b kan anvendes i samarbejde med frivillige organisationer og foreninger.

Der er tale om "kan" bestemmelser, men forvaltningen anbefaler, at mulighederne tages i anvendelse i forhold til en gruppe borgere med lettere funktionsnedsættelser og med udviklingspotentiale.

Omlægning af støtten vil for myndighedsudøvelsen betyde:

 • at alle nye henvendelser til Handicap- og Psykiatriafdelingen sker via "rådgivning og visitation".
 • "Rådgivning og visitation" vurderer:
  • om borgeres behov kan tilgodeses efter bestemmelserne i § 82 a, b eller c.
  • eller om borger skal visiteres til udredning gennem VUM-metoden med henblik på støtte efter serviceloven § 85.
 • der tilbydes fremskudt rådgivning på aktivitets- og samværstilbud i Hanstholm, Thisted og Hurup minimum en gang månedligt.

Omlægning af støtten vil for tilbudsdelen betyde at medarbejderne

 • skal arbejde med mere målrettede og tidsbegrænsede indsatser.
 • skal arbejde med grupper.
 • skal arbejde tæt sammen med aktivitets- og samværstilbud.

Omlægning af støtten til borgere med lettere funktionsnedsættelser forventes at kunne medvirke til at nedbringe ventelisterne og at imødekomme behovet for hurtige indsatser, som især Jobcentret efterspørger.

I den forbindelse er det dog væsentligt at understrege, at forudsætningen for, at indsatserne virker, er, at der på tværs af afdelingerne er et tæt samarbejde hvad angår målgrupper, visitation, mål, opfølgning og afslutning.

Illustration af, hvorledes de nye modeller for målrettede og tidsbegrænsede indsatser spiller sammen med den generelle rådgivning samt visitation til afdelingens øvrige indsatser, fremgår af vedlagte bilag.

Udviklingsplanen er også vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceloven § 82 a, b og c.

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen vil ske inden for eksisterende økonomiske rammer.

Andre konsekvenser

Tilbudsviften inden for handicap- og psykiatriområdet vil blive endnu mere differentieret.

Borgere, som visiteres til støtte efter serviceloven § 82 a, b eller c, har ikke klageadgang, som de har ved bevilling af § 85 støtte.

Aktivitets- og samværstilbud, hvad enten de er støttet af frivillighedsmidler eller er budgetterede som § 104 tilbud, vil blive inddraget som aktive medspillere og er inviteret til samarbejdsmøder i januar måned.

Medarbejderne skal indlære nye metoder.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018

Område-MED Handicap og Psykiatri - høring - den 15. januar 2019

Udsatterådet - høring - den 29. januar 2019

Handicaprådet - høring - den 27. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at servicelovens § 82 a, b og c tages i anvendelse som skitseret.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. december 2018, pkt. 250:

Sendes i høring.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 15. januar 2019, pkt. 7:
Sagen sendes til høring i respektive Lokale MED-udvalg, idet der gøres opmærksom på, at bilaget til sagsfremstillingen skal ses som eksempel på, hvordan evt. anvendelse af SEL § 82 kan implementeres, hvilket skulle have fremgået af sagsfremstillingen.

Udsatterådet, 29. januar 2019, pkt. 3:

Udsatterådet anbefaler, at de nye bestemmeler, SEL § 82 a, b og c tages i anvendelse.

Fraværende i Udsatterådet - 29. januar 2019:

Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. februar 2019, pkt. 6:

Sagen blev drøftet på Område-MED.

Der er enighed om, at der vil være fordele forbundet med at tage de nye muligheder i anvendelse, herunder:

 • Mulighed for støtte til en bredere målgruppe end i dag
 • Borgerne kan få tidligere og forebyggende indsats, i dag kommer de for sent
 • Gode muligheder i gruppebaseret støtte
 • Gode muligheder for et hurtigere flow i indsatsen

Såfremt reglerne tages i anvendelse, er der dog også bekymringer for:

 • Kvaliteten ved de kortere forløb
 • Uklarhed over, hvilken indsats der skal ydes
 • At borgeren ikke bliver tilstrækkeligt udredt, før støtten sættes i værk
 • At udredningsarbejdet bliver udførernes opgave og ansvar
 • At visitationen alene bliver foretaget af myndighed - modsat den fælles faglige visitation, der er i dag
 • At området bliver afspecialiseret
 • At der ikke foretages risikovurdering af borger
 • Afgrænsning mellem §§ 82, 85 og mentorstøtte
 • At der ikke er klageadgang
 • At opgaven skal løses inden for nuværende økonomiske rammer på trods af pres på området

Generelt anbefales:

 • Inddragelse, hvis implementering bliver aktuel
 • Tværfaglig og dialogbaseret visitation
 • Faglig opkvalificering til opgaven
 • Klar økonomisk ramme for ”investeringen”

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. februar 2019:

Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann

Ny indstilling på baggrund af høringssvar

På baggrund af drøftelserne i Område-MED fremsendes ny indstilling i sagen:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

 1. Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt servicelovens § 82 a, b og c skal tages i anvendelse.
 2. Forvaltningen udarbejder en plan for implementering, såfremt mulighederne tages i anvendelse.

Handicaprådet, 27. marts 2019, pkt. 6:

Handicaporganisationerne ser nedenstående positive konsekvenser ved anvendelse af § 82 a, b og c:

Vi tænker, at anvendelsen af hjælp efter § 82 vil betyde, at borgerne ikke skal vente så længe på at få et tilbud. Vi tænker endvidere, at der vil være mulighed for, at borgerne også får et tilbud tidligere end nu, så deres behov vil være mindre komplicerede.
Vi ser et større flow af borgere og en tættere opfølgning som noget positivt. Tidsbegrænset hjælp kan være godt for nogen.
Gruppeforløb kan gøre en forskel, da man kan opleve, at man ikke er den eneste i verden, der sidder med de problematikker, man har.

Handicaporganisationerne udtrykker følgende bekymringer:

Det er problematisk, at borgerne ikke er risikovurderede. Vi er bekymrede for medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, idet de sendes ud til ikkeudredte borgere.
Vi kan være bekymrede for, at anvendelsen af hjælp efter § 82 kunne betyde, at der vægtes kvantitet frem for kvalitet.
Vi er bekymrede for, at der ikke vil være tilstrækkelig tid i de tidsbegrænsede tilbud.
Vi mener, at det er problematisk, at borgerne ikke har en klageret over det, de bliver tilbudt.
Opgaverne skal løses inden for samme økonomiske ramme, og det fremgår af redegørelsen, at tilgangen til sociale ydelser stiger, og kompleksitetsgraden er højere. Udfordringen er, at personaleressourcerne allerede udnyttes fuldt ud - hvor finder man timerne, som skal bruges på de borgere, der visiteres via forebyggelsesparagrafferne?

Det er vigtigt, at udredningen er grundig, og at der er tværfaglighed i det ”team”, som skal varetage opgaveløsningen og visitere brugere til at få hjælp. Hvis det hele afhænger af én person, kan det blive for subjektivt.

Fraværende i Handicaprådet - 27. marts 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen

Beslutning

Udvalget ønsker principielt at tage paragrafferne i anvendelse. Udvalget ønsker dog at følge udviklingen på området nøje og ønsker, at implementeringsplanen sendes til godkendelse i udvalget.

Der er samtidig opmærksomhed på, at der pt. er udarbejdet handleplaner, som udfordrer brugen af paragrafferne.

Til toppen

78. Kvalitetsstandarder 2019 på handicap- og psykiatriområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

På sundheds- og ældreområdet skal Kommunalbestyrelsen ifølge lov om social service mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for Visitationen, plejecentrene og Træning og Rehabilitering. Thisted Kommune har valgt også at udfærdige kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet og Hjemmesygeplejen, således at disse kvalitetsstandarder følger de andre områders kvalitetsstandarder.

Handicap- og psykiatriområdet har anlagt samme procedure for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Ud fra samme tankegang som sundheds- og ældreområdet følger samtlige kvalitetsstandarder princippet for kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, og dermed fremsendes de til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 10. april 2018. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41, hvor der er tilføjet et afsnit om sagsbehandlers generelle vejledningsforpligtigelse
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42, hvor der er tilføjet vejledning vedrørende barselslovens § 26
 • Der er sket en rettelse i teksten i forhold til merudgiftsydelse både jf. servicelovens § 41 og § 100, da Region Nord har ændret serviceniveau på patientbefordring

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag, hvor ændringerne i forhold til sidste år er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven §§ 41, 42, 84, 85, 86 stk. 2, 97, 96, 100, 103, 104, 107, 108 samt serviceloven § 85 i kombination med almenboligloven § 105
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Handicaprådet - høring - den 28. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på handicap- og psykiatriområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 28:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Handicaprådet, 28. februar 2019, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes, og anerkender det som et rigtig godt opslagsværk.

Handicaporganisationerne udtrykker ønske om, at det undersøges, om der er lovhjemmel til at bevilge ledsageordning ud over det 67. år.

Ida Pedersen gør opmærksom på, at Thisted Kommune i forbindelse med værdighedspuljen fra 2019 har ansat to netværksmedarbejdere med henblik på ekstra støtte til ældre borgere, herunder til ledsagelse.

Fraværende i Handicaprådet - 28. februar 2019:

Jens Otto Madsen

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 54:

Udsættes.

Beslutning

Udsættes til næste møde, da udvalget ønsker oplysning om muligheder for ledsagelse for +67 årige.

Til toppen

79. Besøgsrunder på institutioner under ældre- og sundhedsområdet og handicap- og psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Besøgsrunder på institutioner under sundheds- og ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Redegørelse

Forvaltningen har udarbejdet forslag til besøgsrunde i foråret og efteråret 2019 dækkende institutioner på henholdsvis sundheds- og ældreområdet og psykiatri-, udsatte- og misbrugsområdet.

Forslagene er vedlagt som bilag og skal ses i lyset af de besøgsrunder, der allerede har været afholdt i 2018, således alle institutionerne er besøgt med udgangen af 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslagene til besøgsrunder godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender datoerne på nær:

8. oktober 2019 og 12. november 2019, som ønskes rykket til februar/marts 2020. Forvaltningen kommer med forslag til datoer.

Det ønskes samtidig, at forvaltningen finder potentiel dato til besøg på Paletten i Nors (de har inviteret).

Til toppen

80. Regnskab 2018 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet budget på 874,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 888,3 mio. kr.

I alt blev resultatet for udvalgets område dermed et merforbrug på 13,9 mio. kr.

Det største merforbrug var på Det specialiserede voksenområde, hvor der var et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det næststørste merforbrug var på Pleje og omsorg for ældre på 7,7 mio. kr. Herudover var der merforbrug på Handicappede børn og unge på 3,3 mio. kr.

Det største mindreforbrug var på Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning på 3,2 mio. kr., herudover var der mindreforbrug på Borgerservice og ydelser på 1,2 mio. kr. og på Asylcentre1,2 mio. kr. samt på Behandling af misbrug på 1 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor

Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning:

Nettoforbruget blev 3,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Inden for området for Sundhed og Kvalitet er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet på 2,3 mio. kr. Området for Træning og Rehabilitering bidrog med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf der var mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning og overført overskud fra 2017 på 0,5 mio. kr., mens øvrige poster bidrog med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Behandling af misbrug:

Nettoforbruget blev 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreudgiften kan primært henføres til, at kommunens køb af pladser på forsorgshjem er mindre end forudsat i budgettet.

Borgerservice og ydelser:

Nettoforbruget blev 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes dels mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på boligstøtteområdet, 0,4 mio. kr. vedrørende personlige tillæg samt 0,4 mio. kr. vedrørende sociale formål.

Mindreforbruget på boligstøtteområdet skyldes hovedsageligt, at budgettilgangen på 1,9 mio. kr. i forbindelse med budget 2018 viste sig at være større end det faktiske behov. Mindreforbruget på personlige tillæg skyldes færre udgifter til varmetillæg, medicin og tandbehandling, mens mindreforbug vedrørende sociale formål primært skyldes færre udgifter til enkeltydelser.

I den modsatte retning trak et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende flex-handicapkørsel og befordringsgodtgørelse.

Pleje og omsorg for ældre:

Nettoforbruget blev 7,7 mio. kr. større end budgetteret.

Dette skyldes dels et merforbrug på 12,3 mio. kr. på Visitationen, idet der i løbet af 2018 er sket en stigning i det visiterede timetal, som medførte merforbrug på afregning til kommunale leverandører på 12,2 mio. kr.

I modsat retning trak ældrecentrene med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., idet hovedparten af de overførte overskud blev brugt. Fællesområdet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., primært pga. mindreforbrug på særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr. På området for Sundhed og Kvalitet er der en samlet mindreudgift på 1,0 mio. kr. fordelt med mindreudgift på 0,6 mio. kr. til SOSU-elever samt resterende projektmidler fra staten på 0,4 mio. kr. Projektmidlerne overføres til anvendelse i 2019. Øvrige områder gav et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det specialiserede voksenområde:

Nettoforbruget blev 9,5 mio. kr. større end budgetteret.

Merudgiften på institutionerne udgør 8,5 mio. kr., hvilket skyldes det overførte underskud fra 2017 samt at tilbuddene på voksenområdet stadig har store økonomiske udfordringer.

På fællesområdet i øvrigt er der samlet merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindreindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager samt ekstraudgift til objektiv finansiering på 0,8 mio. kr.

Handicappede børn og unge:

Nettoforbruget blev 3,3 mio. større end budgetteret.

På fællesområdet var der merudgifter på 1,5. mio. kr., hvilket primært skyldes mindre salg af pladser samt ekstraudgifter i forbindelse med enkeltsag. Merforbrug på 1,0 mio. kan henføres til større udgifter end forudsat i forbindelse med anbringelser i plejefamilier. Det resterende merforbrug på 0,8 mio. kr. kan henføres til institutionerne og begrundes med merindskrivning og øget kompleksitet.

Asyl og Integration:

Nettoforbruget blev 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på danskundervisning på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på aktivitets-, samværstilbud og integrationslejemål på 0,3 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 0,1 mio. kr. på asyldriften.

Mindreforbruget på danskundervisningen skyldes hovedsagelig større indtægter på Sprogcenter Thisted i forbindelse med salg af ekstern undervisning. Derudover har der været nedgang i antallet af kursister henvist til danskundervisning. På Sprogcenter Thisted blev der undervist ca. 490 kursister, hvor der til sammenligning blev undervist 551 i 2017.

Mindreforbrug på aktivitets-, samværstilbud og integrationslejemål skyldes hovedsageligt færre integrationslejemål end forudsat i budgettet.

Udlændingestyrelsen har i 2018 afregnet Thisted Kommune for 45 beboere i perioden 1. januar – 31. marts 2018, hvor der til sammenligning blev afregnet Thisted Kommune for 410 beboere i hele 2017. Der blev tilført kommunekassen et overhead på 4,7 mio. kr.

2. Redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde i marts en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2018-regnskabets overskud og underskud til 2019. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen. Endvidere følges beslutningen vedrørende, at max. grænsen på 5 procent for overførsel blev suspenderet på Ældreområdet.

For udvalgets område bliver der i alt overført et underskud på 17,3 mio. kr. Heraf er der et overskud på 0,6 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et underskud på 16,7 mio. kr. Største post er et overskud på Pleje og omsorg for ældre, hvor der overføres et overskud på 10,3 mio. kr., heraf udgør nettooverskuddet på ældrecentrene 7,8 mio. kr. Herudover er der overskud på Sundhed og Genoptræning på 1,6 mio. kr. og på Asyl og Integration på 1,4 mio. kr. samt på Behandling af misbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres underskud på Det Specialiserede Socialområde på 5,1 mio. kr. og på Handicappede Børn og Unge på 1,1 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2018 betyder, at i alt 9 budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5%, mens 6 budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 procent.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ afsnit 3.1 og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

81. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, disse forelægges i udgangspunktet som orienteringssager. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 er en ekstra budgetopfølgning i forhold til de 4, idet udvalget ved den seneste opfølgning besluttede, at der skulle udarbejdes handleplaner til imødegåelse af merudgifter og nedbringelse af overførte merforbrug.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 er udarbejdet med baggrund i konkrete tilbagemeldinger fra institutioner om forventet forbrug, men virkningen af handleplaner er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Denne viser således et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. ekskl. asylområdet.

Budgetopfølgningen er forværret med 0,6 mio. kr. siden sidste måned. Ældreområdets merforbrug er reduceret med 2,6 mio. kr., hvorimod handicap- og psykiatriområdets merforbrug er øget med 2,9 mio. kr., og derudover er mindreforbruget på Borgerservice og ydelser reduceret med 0,4 mio. kr.

Borgerservice og ydelser:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på boligstøtteområdet, 0,2 mio. kr. på udgifter til personlige tillæg og 0,2 mio. kr. på udgifter vedrørende sociale formål.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet inkl. overførsler på 14,7 mio. kr.

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 13,8 mio. kr. Det overførte underskud udgør 13,5 mio. kr., og desuden er der overført uforbrugte LC-midler på 1,7 mio. kr. fra 2018. Hertil kommer et forventet merforbrug i 2019 på 2 mio. kr. på afregning til leverandører i forhold til budgettet for 2019. Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet mange barsler. Der er iværksat en lang række tiltag med henblik på at overholde budgettet, men det er for tidligt at vurdere, om tiltagene vil kunne resultere i, at det overførte merforbrug vil kunne reduceres i indeværende år. Forvaltningen fremlægger en handleplan for både håndtering af forventede medforbrug i indeværende år samt afvikling af overførte merforbrug til behandling politisk i april måned.

På de øvrige områder er der samlet set merforbrug på 0,6 mio. kr. På fællesområdet og ældrecentrene forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr., mens der på Træning og Rehabilitering samt Hjælpemiddelafdelingen forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapområdet:

Psykiatri- og Handicapområdet forventer på nuværende tidspunkt, at det samlede budget for 2019 vil blive overskredet med 12,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes primært, at de overførte underskud fra 2018 på institutionsområdet ikke forventes at blive indhentet i 2019, således forventes der et samlet merforbrug på institutionerne på det specialiserede voksenområde på 8 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på institutionerne på børneområdet på 0,7 mio. kr., og institutionerne på misbrugsområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til det overførte mindreforbrug fra sidste år.

Der forventes øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder på børnehandicapområdet på 0,9 mio. kr.

Endvidere forventes større udgifter på fællesområdet på det specialiserede voksenområde på 1,8 mio. kr. grundet bl.a. mindre refusion dyre enkeltsager. På social service på voksenområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. især bestående af en merudgift til hjælpe- og ledsagerordninger og plejefamilier.

Der forventes mindreudgifter på fællesområdet for misbrug på 0,3 mio. kr. og ligeledes mindreforbrug på fællesområdet for handicappede børn og unge på 1 mio. kr. Sidstnævnte vedrører forventet merrefusion på særligt dyre enkeltsager.

Herudover er der mindreforbrug til køb af pladser på misbrugsområdet på 0,4 mio. kr. og på det specialiserede voksenområde på 3,7 mio. kr., mens der på køb og salg af pladser på børnehandicapområdet forventes en overskridelse på 7,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes dels en meget dyr enkeltsag samt mindreindtægter på salg af pladser og overført underskud fra 2018.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes jf. ovenstående et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. forventede overførsler på 26,8 mio. kr. Langt den største del af merforbruget skyldes overførte underskud fra 2018, men der forventes også underskud på andre områder, bl.a. en ny dyr enkeltsag og mindre salg af pladser på børnehandicapområdet samt merforbrug på et ældrecenter og på Visitationen.

Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse. Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Der er udarbejdet forslag til handleplaner, og disse handleplaner behandles i særskilt sag og videresendes herefter til godkendelse i økonomiudvalget.

I forhold til servicerammen forventes der et merforbrug på 8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt dels føromtalte dyre enkeltsag samt mindre salg på børnehandicapområdet og merforbrug på et ældrecenter og Visitationen, dels forbrug af overførte underskud på ældrecentrene og træningsenheden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

82. Ny politisk aftale om praktikpladser på social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Den 6. februar 2019 er der indgået ny politisk aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA om praktikpladser til social- og sundhedsområdet. Aftalen indebærer en stigning i antallet af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er hænder nok i ældre- og sundhedssektoren.

Redegørelse

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået en toårig aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og sundhedsassistent (SSA).

Aftalen forhøjer minimumsantallet af praktikpladser med 30 % fra 2019 til 2020 og 2021. De ekstra praktikpladser skal give eleverne større uddannelsessikkerhed og forhåbentlig få flere til at vælge en social- og sundhedsuddannelse.

I aftalen er der fastlagt minimumsniveau for praktikpladser for de to uddannelser i 2020-21.

 • 6.000 praktikpladser til SSA-elever
 • 3.000 praktikpladser til SSH-elever

Arbejdsmarkedets parter igangsætter desuden en afdækning af, hvordan uddannelserne tilrettelægges, så de både kan uddanne flere og imødese de kompetencer, der er behov for i fremtidens sundhedsvæsen. Afdækningen igangsættes primo 2019.

Aftalen indeholder også en målsætning om en højere gennemførelsesprocent på uddannelserne.

Aftalens konsekvens for Thisted Kommune

Et vigtigt element i den nye aftale om praktikpladser er, at kommunerne fra 2020 overtager regionens forpligtelse til at ansætte assistentelever (SSA). Kommunerne får således ansvar for ansættelse af samtlige SSA-elever. Regionenerne vil dog fortsat have ansvaret for tildeling af praktikpladser i den regionale praktiktid. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt, at kommunerne overtager ansvaret for uddannelsen af SSA-elever, idet det i fremtidens sundhedsvæsen især bliver kommunerne, der vil ansætte SOSU-personale.

Den endelige dimensioneringsaftale, som udmønter ovenstående, er endnu ikke kommet. Derfor er det på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange ekstra elever det vil betyde for Thisted Kommune.

De ekstra elever vil indebære behov for større uddannelseskapacitet i form af flere praktikvejledere på kommunens plejecentre og hjemmepleje samt fortsat fokus på at sikre kvalitet og høj gennemførelsesprocent på uddannelserne. Allerede fra efteråret 2019 vil der være en ekstra opgave i forhold til den centrale koordinering af uddannelsesforløbene i kommunen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelsesloven LBK 282 af 18.04.2018

Toårig praktikaftale om uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt pædagogisk assistent for 2020-2021, af februar 2019

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar for SSA-elever. Det fremgår af aftaleteksten, at opgaveflytningen er udgiftsneutral og reguleres over bloktilskuddet efter de gængse DUT-principper. Justeringen foretages i forbindelse med økonomiaftalen for 2020. Det bliver væsentligt at følge, om DUT-kompensationen svarer til kommunens merudgifter til opgaven.

Thisted Kommunes gode resultater på området baserer sig blandt andet på tilstrækkelig kapacitet til den centrale koordinering af uddannelsesområdet. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget i april vil forvaltningen derfor præsentere et oplæg til finansiering af en ekstra fagkonsulent til at varetage opgaven i 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Flere praktikpladser på SOSU-området er et vigtigt element i at sikre flere hænder i fremtidens nære sundhedsvæsen.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 59:

Udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

83. Evaluering af dysfagiprojekt på Åbakken

Udskriv

Sagstema

I løbet af 2018 er der gennemført et dysfagiprojekt på Åbakken. På baggrund af erfaringerne i projektet udbredes indsatsen mod dysfagi til andre plejecentre.

Projektet er en del af udmøntningen af Thisted Kommunes Værdighedsstrategi.

Redegørelse

Hvad er dysfagi?

Problemer med at synke mad og væske benævnes dysfagi.

Dysfagi er endnu ikke belyst tilstrækkeligt til, at der er klar evidens på området, men Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje, hvor der fremhæves følgende;

 • der anbefales at tilbyde systematisk opsporing til voksne i højrisiko for øvre dysfagi for at identificere øvre dysfagi
 • det vil være god praksis at tilbyde målrettet måltidsassistance til patienter med øvre dysfagi for at sikre sikkerhed i forbindelse med indtagelse af mad og drikke
 • det vil være god praksis at tilbyde træning i spise- og drikkeaktiviteter til voksne med øvre dysfagi

(Sundhedsstyrelsen, National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser, 2015)

Dysfagi kan risikere at medføre genindlæggelser grundet eksempelvis lungebetændelse, som opstår ved fejlsynkning af mad og væske. Lungebetændelse hos borgere i denne målgruppe kan være meget alvorligt.

Problemer med at synke mad og væske kan desuden påvirke livskvaliteten og helbredet generelt. Det er vigtigt for ældre at være tilstrækkeligt ernærede, da det ellers kan medføre andre sygdomme. Dysfagi kan i værste fald give en angst for at spise og drikke, fordi den ældre er bange for at få noget galt i halsen, og dermed et tab af livskvalitet og ernæring.

Dysfagiprojektet på Åbakken

Dysfagiindsatsen er et eksempel på, hvordan Thisted Kommune arbejder med rehabilitering i et bredt perspektiv. Projektet på Åbakken blev gennemført som et tværfagligt projekt mellem ergoterapeuter fra Træning og Rehabilitering, sygeplejersker, diætist og køkkenpersonalet samt det øvrige plejepersonale på Åbakken.

Projektets overordnede formål har været at forbedre ernæringsstatus og livskvalitet hos Åbakkens beboere.

Succeskriterierne i projektet er

 • at alle måltider afvikles sikkert og effektivt for borgeren
 • at et måltid ikke bør tage over 20 minutter
 • at oplevelsen af livskvalitet omkring måltidet styrkes
 • at al personale omkring borgeren er klædt på til at observere tegn på dysfagi og kan iværksætte simple tiltag, der kan afhjælpe dysfagi
 • at udvikle kost, der er indbydende, ernæringsmæssigt tilstrækkeligt og sikkert for borgeren at indtage

Projektets indhold:

 • Afholdelse af fælles uddannelsesdag for plejepersonale, ergoterapeuter og køkkenpersonale
 • Udarbejde pjece til beboere og pårørende
 • Ergoterapeuter har screenet alle beboere for dysfagi og igangsat indsatser for at afhjælpe dysfagi
 • Plejepersonale er lært op i at observere tegn på dysfagi samt at benytte hjælpemidler, siddestillinger og træningsteknikker for at afhjælpe dysfagi
 • Køkkenet på Åbakken har udviklet modificerede konsistenser, som borgere med dysfagi kan spise og drikke
 • Udarbejde drejebog, som kan anvendes til at udbrede projektet til andre plejecentre

Hvilke tiltag har givet effekt?

Små hjælpemidler og siddestillinger

Ca. halvdelen af beboerne i projektet har fået små hjælpemidler omkring måltidet, eksempelvis tud-kop, skæregaffel. Ca. en tredjedel af beboerne har fået hjælp til siddestilling med eksempelvis en pude i ryggen eller kilepude. Brugen af små hjælpemidler og siddestillingen har givet stor effekt i forhold til at skabe et sikkert og effektivt måltid.

Bordplaner

Bordplaner har været et afgørende redskab i den praktiske gennemførelse af projektet. Bordplanerne har sikret

 • ensartet tilgang/håndtering af borgeren på tværs af personale
 • større overskuelighed og tydelighed i, hvad de forskellige borgere har behov for af spisehjælpemidler
 • større overskuelighed og tydelighed i forhold til behovet for tilpasning af siddestilling
 • større overskuelighed og tydelighed i forhold til anretning og udlevering af modificeret kost og drikke
 • tydelighed i forhold til graden af personalehjælp (guidning)
 • tilgodese personalets arbejdsstillinger i forbindelse med madning/guidning
 • arbejdstilrettelæggelse i forhold til, at personalet kan finde tid og ro til at made/guide de borgere, der har behovet herfor

Mund og tandstatus

I forbindelse med screeningen for dysfagi blev der også foretaget en screening af mund- og tandhygiejne ud fra metoden for ”I Sikre Hænder”. Dårlig tandstatus kan påvirke evnen til at tygge maden ordentligt og dermed være medvirkende til, at der sker fejlsynkning og i værste fald, at borgeren bliver syg med lungebetændelse.

Screeningen for mund- og tandhygiejne viste, at 7 ud af 54 beboere havde tandkødsblødning, og at 45 ud af 54 beboere skal guides eller have hjælp til tandbørstningen. Der er således en stor andel af beboerne, der har behov for fokus på mund- og tandhygiejne. Det kan forventes, at plejens indsats på dette område vil understøtte, at beboere bevarer egne tænder og ikke mister funktionen af velfungerende tandproteser og dermed medvirke til at skabe et mere sikkert og effektivt måltid for borgeren.

Projektets resultater

Nedenfor følger en præsentation af de vigtigste resultater i projektet.

Grad af dysfagi

Tabel 1 nedenfor viser plejepersonalets vurdering af graden af dysfagi inden projektets opstart og efter ergoterapeuternes screening for dysfagi.

Tabel 1: Grad af dysfagi hos Åbakkens beboere

Før projektets start

Antal

Efter screening

Antal

Ikke dysfagi

46

Ikke dysfagi

22

Mild dysfagi

5

Mild dysfagi

21

Moderat dysfagi

2

Moderat dysfagi

9

Alvorlig dysfagi

1

Alvorlig dysfagi

2

Screeningen har således vist, at der ud af i alt 54 screenede kun er 22 beboere, der ikke har dysfagi. Samtidig er der 24 borgere, der har dysfagi, som ikke blev vurderet at have dysfagi i udgangspunktet. Dette er et væsentligt fund, for med en viden om, at borgeren har dysfagi, er der væsentligt bedre forudsætning for at igangsætte de rette indsatser, som kan give borgeren en bedre ernæring og livskvalitet omkring måltidet.

BMI

Et af formålene med projektet er at forbedre ernæringsstatus hos beboere på plejecentre. Derfor er der mål på beboernes BMI før og efter projektet. Resultatet fremgår af tabel 2 nedenfor

Tabel 2: Opfølgning på BMI

BMI

Antal beboere

Øgning

23

Neutral

12

Tabt sig

11

Ingen data

6

Der er mange forhold, der kan påvirke BMI - ikke mindst hos ældre mennesker. Ofte er ældre mennesker udfordret af en faldende BMI, og set i det lys er det et bemærkelsesværdigt resultat, at næsten halvdelen af borgerne i projektet har haft en stigende BMI over perioden.

Indlæggelser med lungebetændelse

Lungebetændelse kan være en alvorlig konsekvens af fejlsynkning, og et af målene med projektet er at reducere indlæggelser grundet lungebetændelse.

I projektperioden har der ikke været indlæggelser med lungebetændelse.

Livskvalitet

I løbet af projektet er beboerne blevet spurgt om deres livskvalitet omkring måltiderne. Resultatet fremgår af tabel 3 nedenfor

Tabel 3: Oplevelse af livskvalitet omkring måltid

Smiley

Antal beboere

I høj grad

3

God

24

I mindre grad

1

Ingen data

24

Det generelle billede tegner, at beboerne har en positiv oplevelse af, at det er blevet nemmere og mere rart at spise.

Personalets tilbagemelding er, at beboerne generelt har været åbne for afprøvning af nye kosttyper, hjælpemidler, siddestillinger mv.

Ressourcer

I den første fase, hvor beboerne screenes for dysfagi, har projektet krævet flere ressourcer i plejen. I slutningen af projektet er oplevelsen, at indsatsen mod dysfagi ikke kræver ekstra ressourcer. Tværtimod er oplevelsen, at flere borgere er blevet mere selvhjulpne i spisesituationen, og der er færre opgaver forbundet med tøjskift og oprydning efter måltider.

Personalets tilbagemeldinger

Alle involverede medarbejdere har givet input til evalueringen af projektet.

Projektet har givet et fælles sprog om dysfagi på et niveau, hvor alle er enige om, hvad det betyder, og har mod på at arbejde med det. Medarbejderne har fået åbnet øjnene for, hvad dysfagi er, og hvilke små tegn de skal være opmærksomme på i hverdagen, og hvilke muligheder der er for at handle på det her og nu. Personalet udtrykker større forståelse for måltidets betydning, portionernes størrelse og hvordan beboerne oplever måltiderne.

Udbredelse af projekt på baggrund af gode erfaringer

På baggrund af gode erfaringer ønskes projektet udbredt til andre plejecentre i løbet af 2019.

I 2019 implementeres dysfagiindsatsen på Dragsbækcenteret, Vibedal, Solgården og Kastaniegården.

Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe, som arbejder med dysfagiindsatsen. Der vil løbende blive evalueret på effekten af indsatsen.

Som en del af projektet på Åbakken er der udarbejdet en drejebog, som skal understøtte implementeringen på andre plejecentre.

En del af dysfagiindsatsen handler om at tilbyde kost med forskellige konsistenser. Konsistenserne benævnes blød, cremet og gratin-kost. De fleste borgere med dysfagi vil have behov for blød kost, som vil kunne produceres i plejecentrenes egne køkkener. Produktion af gratin og cremet kost sker centralt på Åbakkens køkken. Efter behov kan de andre plejecentre bestille gratin-kosten fra Åbakken.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen omkring dysfagi er en del af udmøntningen af værdighedsmilliarden.

I udmøntningsplanen for værdighedsmilliarden, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019, er der prioriteret ressourcer til udbredelse af dysfagiindsatsen i 2019. Ressourcerne svarer til en ergoterapeut i 2019.

Udgifter til små hjælpemidler og dysfagikost afholdes af plejecentret, hvor indsatsen implementeres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 60:

Udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

84. Ny tværsektoriel følgegruppe for rekruttering af sundhedspersonale

Udskriv

Sagstema

Thisted og Morsø kommuner samt Aalborg Universitetshospital, Thisted, har besluttet at nedsætte en følgegruppe for rekruttering af sundhedspersonale til Thy og Mors.

Redegørelse

Det nære Sundhedsvæsen i Thy og på Mors har en fælles udfordring i at rekruttere nok faglært sundhedspersonale. Det gælder både Aalborg Universitetshospital i Thisted, kommunerne i Thisted og på Mors samt praksisområdet.

Når der slås stillinger op på sundhedsområdet, hentes en væsentlig andel af ansøgerne fra andre dele af det nære sundhedsvæsen i lokalområdet, som så står med en ledig stilling. Der er i høj grad tale om et fælles arbejdsmarked, hvor forskellige enheder i det nære sundhedsvæsen rekrutterer fra hinanden. Derfor er der behov for en tværsektoriel følgegruppe, der kan understøtte udviklingen af sundhedsvæsnet i Thy og på Mors gennem udvikling og koordinering af fælles indsatser, der skal bidrage til rekruttering af kvalificeret sundhedspersonale til Thy og Mors som helhed.

Kommissorium for følgegruppen

Der er udarbejdet et kommissorium for følgegruppen. Hovedpunkterne i kommissoriet fremgår nedenfor.

Målgruppen for følgegruppens indsatser er både social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og læger.

Følgegruppen skal arbejde med to målsætninger:

1. Bidrage til udvikling af og rekruttering til uddannelsesinstitutionerne i Thisted

2. Understøtte større søgning på ledige stillinger på sundhedsområdet samt dækning af behov for praktiserende læger i Thy og på Mors

Følgegruppen skal for hver målsætning identificere konkrete aktiviteter, hvor parterne i følgegruppen har fælles interesser og står stærkere ved at løse opgaven sammen. Der vil være en række indsatser for rekruttering af sundhedspersonale, som løses bedst af de enkelte parter i følgegruppen.

1. Mål: Bidrage til udvikling af og rekruttering til uddannelsesinstitutionerne i Thisted

Målgruppe

Succeskriterier

Indsatsområde

SoSu

Sygeplejersker

Ekstra uddannelsespladser

Fuldt optag

Høj gennemførelsesprocent

Strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutionerne UCN og SoSu-STV

Initiativer, der giver øget optag på sygeplejestudiet

Arbejde for øget dimensionering på assistentuddannelsen

Styrke klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen

Styrke praktikvejledning på Sosu-uddannelsen

Muligheder for opkvalificering af fastansatte SSH til SSA

Samarbejde med Jobcenter, herunder informere ledige om muligheder for uddannelse

Læger

Flere læger i KBU stillinger

Events/studieture med studerende fra medicinuddannelserne i Aalborg og Aarhus med henblik på rekruttering af KBU-læger

2. Mål: Besætte vakante stillinger på sundhedsområdet samt dækning af behov for praktiserende læger i Thy og på Mors

Målgruppe

Succeskriterier

Indsatsområde

SoSu

Sygeplejersker

Læger

Understøtte at tiltrække læger i introstilling og på hoveduddannelsen, herunder hoveduddannelsen i almen medicin

Events, der skaber opmærksomhed og informere om job- og bosætningsmuligheder i Thy og på Mors

Historier i medierne om karriere- og bosætningsmuligheder

Partnerjobs og CV-rundsending

Bosætning

Kommunikation (sociale medier, kampagne mv.)

Fælles informationsaktiviteter (messer, studieture, oplæg mv.)

Følgegruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, der planlægger konkrete aktiviteter.

Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling påtager sig opgaven med at indkalde og følge op på møder i følgegruppe og arbejdsgruppe.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en følgegruppe, der skal koordinere og planlægge fælles rekrutteringsinitiativer. Udgifterne hertil deles mellem parterne. Udgiften i Thisted Kommune afholdes inden for Sundheds- og Ældreområdets budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

85. Årsrapport - Sundhedsgruppen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen orienterer om status for sundhedsgruppens arbejde i 2018.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen udarbejder årsrapporter for udvalgte områder. Årsrapporter skal give et indblik i aktiviteten i det år, som er forløbet, samt give en nuværende pejling for nogle af de planlagte aktiviteter i 2019. Udarbejdelse af årsrapporter for 2018 er aktualiseret af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny vision samt i dette tilfælde Politik for Sundhed samt arbejde med strategier og handlingsplaner.

Sundhedslovens § 119, stk. 2, anviser, at kommunerne har ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme er rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår.

I Thisted Kommune har Sundheds- og Ældreafdelingen det primære ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I 2018 har 5 medarbejdere (i timetal svarende til 4,5 fuldtidsstillinger) tilbudt borgerne sundhedstilbud inden for følgende områder:

 • Rygning
 • Overvægt og inaktivitet
 • Kost
 • Mental sundhed
 • Virksomhedsrettet tilbud

Bilag 1 er årsrapporten om sundhedsgruppens arbejde i 2018 med status på arbejdet samt målsætninger og temaer for 2019.

Bilag 2 er sundhedsfolderen for 2019, som viser de uvisiterede tilbud, som sundhedsafdelingen tilbyder i 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 61:

Udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at følge området tæt.

Til toppen

86. 75 års fødselsdag - Alternativ til forebyggende hjemmebesøg

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen planlægger at afholde 2 årlige kollektive arrangementer som en del af kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Formålet er blandt andet at give deltagerne viden om sund livsstil, samt hvordan Thisted Kommune kan hjælpe, hvis livssituationen ændrer sig. Arrangementet kaldes 75 års fødselsdag og afholdes som en fødselsdagsfest med kaffe, kage, boller og underholdning. Alle borgere, som er 75 år og i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, inviteres.

Redegørelse

Thisted Kommune skal tilbyde borgere over 75 år samt særligt sårbare borgere over 65 år forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, er ikke omfattet af tilbuddet. Det forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Besøget er en samtale om borgerens liv med det formål at motivere til eller fastholde borgeren i at udnytte egne ressourcer samt at bevare den enkeltes handle- og funktionsevner længst muligt.

Det forebyggende hjemmebesøg skal tilbydes i det år, borgeren er fyldt 75 år, og igen når borgeren fylder 80 år. Borgere over 80 år tilbydes derefter besøg en gang årligt. Særligt sårbare over 65 år tilbydes et besøg, hvorefter det aftales med borgeren, om der er behov for flere besøg, inden vedkommende fylder 75 år. De forebyggende hjemmebesøg udføres i Thisted Kommune af 3 sygeplejersker, som tilsammen besøgte 672 borgere i 2018. Besøgenes indhold varierer afhængig af borgerens ressourcer og funktionsniveau. Erfaringen er, at de mere sårbare borgere ofte har et større behov for at tale og modtage råd og vejledning i hjemmet, mens de nye 75 årige ofte er velfungerende og aktive ældre, som enten takker nej til besøget eller kun har få behov i forbindelse med et besøg. Forvaltningen ønsker med udgangspunkt i erfaringerne fortsat at prioritere individuelle besøg til de mere sårbare ældre, men samtidig at udvikle nye initiativer som kan sikre, at flere nye 75 årige tager imod en forebyggende indsats. Formålet med nye forebyggende initiativer er som i det forebyggende hjemmebesøg at give de ældre viden om sund livsstil, lokalmiljøets sociale og fysiske muligheder og ikke mindst at give dem et tidligt kendskab til, hvor de kan henvende sig i kommunen, hvis deres livssituation skulle ændre sig.

Andre kommuner har gode erfaringer med at have øget tilslutningen til en forebyggende indsats blandt de nye 75 årige ved at afvikle et kollektivt arrangement for målgruppen. Af bekendtgørelsen om forebyggende hjemmebesøg fremgår, at kommuner kan tilbyde et eller flere kollektive arrangementer som et alternativ til det individuelle besøg i borgerens hjem. Dog skal en borger tilbydes et individuelt besøg i hjemmet, hvis vedkommende ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at målgruppen i mange tilfælde fravælger at få besøg af de forebyggende sygeplejersker, mens de er mere tilbøjelige til at deltage i arrangementer med sociale aktiviteter, underholdning og kaffe. Derfor afholder mange kommuner arrangementer, som kombinerer det sociale samvær og en forebyggende indsats. Med udgangspunkt i denne viden planlægger forvaltningen at afholde et kollektivt arrangement for målgruppen af nye 75 årige, kaldet 75 års fødselsdag.

Årligt er der omkring 500-600 nye 75 årige, som er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg i Thisted Kommune. Da det ikke er muligt at samle så mange deltagere på en gang, er der planlagt 75 års fødselsdag 2 gange årligt. Et arrangement i foråret og et i efteråret. Der er i alt 274 borgere, som blev 75 år fra september 2018 til og med marts 2019. Disse inviteres sammen med én pårørende til at deltage i 75 års fødselsdag i Thy Hallen den 29. maj 2019. Efter gennemførelse af dette arrangementet gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på at sikre det bedste tilbud fremadrettet. Deltagerne inviteres via digital post. De, som ikke modtager digital post, inviteres i stedet pr. brev.

Foruden muligheden for at få flere 75 årige til at tage imod det forebyggende tilbud er der ligeledes et økonomisk incitament forbundet med et samlet arrangement frem for individuelle besøg i hjemmene. Under forudsætning af, at halvdelen af de 274 borgere inklusiv én pårørende deltager, vil omkostningen til arrangementet være 67.445 kr. inklusiv planlægning. Hvis halvdelen af de nye 75 årige borgere modtager et individuelt forebyggende hjemmebesøg, vil omkostningerne i stedet være omkring 80.000 kr. eksklusiv befordring. Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig besøgstid på 2½ time samt en timepris for medarbejderne på 233 kr. Der er således en potentiel halvårlig besparelse på omkring 12.500 kr. ved afholdelse af et fælles arrangement frem for individuelle besøg i hjemmet.

Afholdelse af fødselsdagen

Formålet med arrangementet er at få flere nye 75 årige til at takke ja til den forebyggende indsats. Derudover vil der på dagen være mulighed for at besøge stande med forskellige relevante aktører. Fødselsdagen afholdes i Thy Hallen, som ligeledes leverer forplejning til dagen. Lokalerne vil til arrangementet bliver pyntet til fødselsdag.

Udkast til program for 75 års fødselsdag den 29. maj i Thy Hallen:

Kl. 14.00 Velkomst v/formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen

Kl. 14.15 Oplæg om forebyggende hjemmebesøg v/sygeplejerskerne fra Thisted Kommune

Kl. 14.45 ”En lille peptalk” omkring en aktiv og sund livsstil v/en sundhedsmedarbejder fra Thisted Kommune

Kl. 15.00 Kaffe, boller, fødselsdagslagkage og snak ved stande

Kl. 15.45 Musisk indslag

Kl. 16.00 Afslutning

Kl. 16.30 Hjemtransport

Følgende aktører er inviteret til at have en stand til arrangementet:

 • Ældre Sagen
 • Aktivkomitéer ved Thisted Kommunes ældrecentre
 • Centerleder fra Frivilligcenter og Selvhjælp
 • Sikkert Seniorliv
 • Thisted Kommunes hørekonsulenter, velfærdsteknologikonsulent, kostfaglig medarbejder og netværksmedarbejder

Til arrangementet er det planlagt at tilbyde transport tur/retur med 4 opsamlingsruter. Henholdsvis 2 i den nordlige del af kommunen og 2 i den sydlige del af kommunen. Transporten er forbundet med en egenbetaling på 25 kr. pr. borger, som både dækker turen til Thy Hallen og hjem igen.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af 75 års fødselsdag vil have en samlet udgift på 67.445 kr. under forudsætning af, at halvdelen af de inviterede inklusiv én pårørende deltager. Finansieringen afholdes inden for eksisterende budget. Nedenstående tabel viser udgiftsfordelingen.

Lokale og forplejning, inklusiv 1 vand/sodavand (140 kr. pr. person)

38.360 kr.

Transport (indhentet tilbud)

6.600 kr. (egenbetaling på 5.400 kr. er fratrukket. Egenbetalingen er beregnet på baggrund af fuld kapacitet på busruterne)

Forsendelse af invitationer

2.000 kr.

Musisk indslag

10.000 kr.

Forberedelse (15 timer pr. medarbejder)

10.485 kr.

I alt

67.445 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Ældre- Seniorrådet - orientering - den 23. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker dog efterfølgende at evaluere fødselsdagen og ønsker samtidig, at udvalget tager stilling til efterfølgende, om det er et tiltag, som de ønsker at fortsætte.

Til toppen

87. Orientering om de risikobaserede planlagte tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83 - 87

Udskriv

Sagstema

Orientering om det social- og plejefaglige tilsyn, også kaldet ældretilsynet, i 2018. I 2018 har styrelsen for Patientsikkerhed lavet social- og plejefagligt tilsyn på henholdsvis Fyrglimt og Kløvermarken.

Redegørelse

Den 1. juli 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning vedr. social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet i kraft. Formålet med tilsynet er at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skal årligt føres tilsyn på 10 % af alle relevante enheder på ældreområdet, hvilket for Thisted Kommune svarer til 2 steder årligt. I 2018 blev Kløvermarken og Fyrglimt udvalgt til tilsyn.

Udvælgelsen af stederne beror på stikprøver og en risikovurdering, hvilket betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der kan indikere problemer med den fornødne kvalitet.

Ved tilsynet er der fokus på dialog og læring. Selv om tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra målepunkterne, skal målepunkterne også bidrage til læring.

De enheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for læring og kvalitetsudvikling.

Målepunkterne udarbejdes i en arbejdsgruppe med repræsentation af kommunale repræsentanter, KL og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fakta om det social- og plejefaglige tilsyn:

 • Tilsynet er en fireårig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021.
 • Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. Det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret.
 • Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.
 • Der er tale om organisatoriske tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder. Ikke med den enkelte medarbejder.

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 1. Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 2. Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 3. Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
 4. Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Tilsynet på Kløvermarken:

Tilsynet omfattede 6 temaer:

 • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 • Trivsel og relationer
 • Målgruppe og metoder
 • Organisation, ledelse og kompetencer
 • Procedurer og dokumentation
 • Aktiviteter og rehabilitering

Det var styrelsens samlede vurdering, at der på Kløvermarken var mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden herfor var, at der ved tilsynet i en borgers journal ikke var dokumenteret et formål med borgerens genoptræning og vedligeholdelsestræning og heller ikke dokumentation af de løbende ændringer.

Det var også styrelsens vurdering, at Kløvermarken vil være i stand til at rette op på de uopfyldte målepunkter ud fra den rådgivning og vejledning, der blev givet under tilsynet.

Tilsynet på Fyrglimt:

Tilsynet omfattede 6 temaer:

 • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 • Trivsel og relationer
 • Målgruppe og metoder
 • Organisation, ledelse og kompetencer
 • Procedurer og dokumentation
 • Aktiviteter og rehabilitering

Det var styrelsens samlede vurdering, at der på Fyrglimt var mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden herfor var, at der var borgere, som oplevede ikke at have den reelle mulighed for selvbestemmelse på grund af de overordnede rammer for personalenormering og de kommunale indkøbsaftaler vedrørende fødevareindkøb. Styrelsen lagde dog også vægt på, at dette ikke var gennemgående hos alle de interviewede borgere.

Herudover fremstod plejeenheden velorganiseret med sammenhængende arbejdsgange, og personalet havde viden i forhold til plejeenhedens kerneopgaver. Den social- og plejefaglige dokumentation fremgik i journalsystemet og bidrog til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte borger.

Det var styrelsens vurdering, at Fyrglimt vil være i stand til at rette op på de uopfyldte målepunkter ud fra den rådgivning og vejledning, der blev givet under tilsynet.

Retsgrundlag

Tilsynet er en fireårig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

88. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. marts 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

89. Referat fra Integrationsrådets møde den 21. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Integrationsrådets møde den 21. marts 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

90. Referat fra Handicaprådets møde den 27. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 27. marts 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

91. Lukket punkt: Personsag

Til toppen

92. Lukket punkt: Salg af ejendom

Til toppen

93. Lukket punkt: Køb og nedrivning

Til toppen

94. Lukket punkt: Puljeansøgning

Til toppen

95. Lukket punkt: Orientering om konkret forløb med personhenførbare oplysninger

Til toppen