12. mar 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

48. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

49. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Ad 3.

Direktøren orienterer om program for studietur.

Til toppen

50. Drøftelse af forretningsorden

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af forretningsordenen for udvalget.

Redegørelse

Ved sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget blev det efterspurgt, hvorvidt det ville være en mulighed at deltage i mødet via digital kommunikation.

Af Forretningsorden for de stående udvalg, § 9, fremgår følgende:

"Deltagelse i afstemning vedrørende punkter på dagsordenen forudsætter personlig deltagelse i punktets behandling."

Såfremt de enkelte udvalg ønsker ændringer i forhold til den fælles forretningsorden, kan denne ændres på et udvalgsmøde ved en flertalsbeslutning, og herefter kun være gældende for det respektive udvalg

Det ønskes således drøftet, hvorvidt der skal tilføjes muligheder i forretningsordenen, samt i hvilke tilfælde der eventuelt skal tilføjes andre muligheder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses- Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt forretningsordenen bør ændres.

Beslutning

Et flertal i udvalget fastholder den nuværende forretningsorden.

Jens Otto Madsen ønsker tilføjet, at han gerne så andre mulige mødeformer.

Til toppen

51. Organisering af Sprogcenter Thisted

Udskriv

Sagstema

Sprogcenter Thisted - konkurrenceudsættelse og organisering.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 9. oktober 2018, pkt. 211, blev der orienteret om organisatorisk kapacitetstilpasning på såvel Asyl- og Integrationsområdet som på Sprogcentret.

Tilpasningerne skete på baggrund af den drastisk faldende indrejseaktivitet på asylområdet. I 2016 visiterede Udlændingestyrelsen i alt 10.592 flygtninge til landets kommuner, mens der i 2018 alene blev visiteret 844 flygtninge til landets kommuner, svarende til 8 % af niveauet i 2016.

I forlængelse heraf har Udlændingestyrelsen igen i 2019 varslet de lavest forventede visiteringer af nye integrationsborgere til kommunerne i mere end 10 år.

Det betød, at der alene blev visiteret 7 nye integrationsborgere til Thisted Kommune i 2018, og prognosen for 2019 er identisk. Hertil kommer et ligeledes drastisk faldende antal familiesammenføringer.

Således må det samlede aktivitetsniveau på Integrationsområdet forventes at lande på et væsentligt lavere niveau i forhold til tiden, hvor området havde størst aktivitet og flest nytilkomne integrationsborgere i 2015, 2016 og 2017.

Samtidig blev der som bekendt i sommeren 2018 indført egenbetaling på 2.000 kr. pr. modul (dvs. i alt 12.000 kr. for en hel uddannelse, såfremt alle 6 moduler på Danskuddannelse 1+2 og 5 moduler på Danskuddannelse 3 skal gennemføres. S-kursister er "selvforsørgende" kursister, primært arbejdstagere fra EU. Der kan nu konstateres aktivitetsnedgang af S-kursister på ca. 45 % fra januar 2018 (140 S-kursister) til januar 2019 (65 S-kursister).

I andet halvår 2018 viste kursistprognosen for 2019, at der var behov for organisatorisk kapacitetstilpasning, idet 45 af i alt 257 kursister samt 13 selvstuderende kursister stod over for eksamen og afslutning af deres danskuddannelse ved udgangen af 2018. Dette sammen med øvrigt frafald betyder, at der i januar måned 2019 er indskrevet i alt 183 kursister på Danskuddannelserne (i januar 2018 var antallet 278). Derudover er der tilmeldt 118 kursister på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og 18 på Ordblinde Undervisning (OBU).

Forventninger til 2019:

Der er for nuværende konstitueret en leder af Sprogcenter Thisted, og tilgangen af nye kursister på Sprogcentret er fortsat lav. Den optimistiske prognose peger på en tilgang af i alt ca. 15 kursister i første halvår 2019. Dette medfører endnu en reduktion i kursistantallet mellem januar og august 2019, estimeret til 10 kursister. Såfremt prognosen holder, står Sprogcentret sandsynligvis over for endnu en kapacitetstilpasning i 2019.

Hertil skal udviklingen på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og Ordblinde Undervisning (OBU) følges tæt, og det er yderst vanskeligt at forudsige en prognose for aktivitetsniveauet for resten af 2019. Det er dog et fokusområde for Sprogcenter Thisted at tiltrække flere FVU og OBU kursister.

Såfremt den nuværende organisering og drift fortsættes, kan der på sigt forventes en merudgift på området for at kompensere for sårbarhed og øgede udgifter til ledelse, administration og praktiske opgaver på Sprogcentret. Det kan betyde en øget takstudgift pr. kursist. Samtidig må der forventes udfordringer med at bevare og udvikle kvaliteten i Sprogcentrets faglige og didaktiske tilgange og løsninger.

På baggrund af de fremadrettede forventninger og udfordringer ønsker forvaltningen derfor at imødekomme de kommende udfordringer med færre kursister mv. gennem konstruktive drøftelser af mulighederne for at sikre en solid kvalitet i den Danskundervisning for udlændinge, som kommunen er forpligtet til at tilbyde alle nye udenlandske borgere.

I budgetforliget 2019 er der udtrykt politisk ønske om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse af udvalgte kommunale opgaver. Med den nuværende situation og de prognoser, der er for området, er der mulighed for at konkurrenceudsætte danskuddannelserne for udlændinge (lade sprogcenteropgaverne gå i udbud). Det kan give mulighed for at lade en privat organisation håndtere opgaven, eventuelt på tværs af kommunegrænserne i området. Undervisningsministeriet har tidligere udarbejdet en evaluering af Danskuddannelserne på tværs af kommunerne, hvor resultaterne viste, at de private aktører på området leverede bedre kvalitet til lavere priser. Det vurderes dog, at Sprogcenter Thisted har både kvalitet og takstniveau i forhold til landsgennemsnittet.

Derudover ønsker Børne- og Familieforvaltningen at ændre den nuværende organisatoriske placering af Sprogcenter Thisted til Beskæftigelsesområdet, herunder Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. En organisering der er praktiseret i en række kommuner. Målet med denne tilknytning skal være at skabe bedre muligheder for konkrete samarbejder, tilsyn og opgaver.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Driften af Sprogcenter Thisted sker via modulbetalinger, og centrets udgiftsbudget er på 15 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Sprogcenter Thisted, kursister samt Integrationsrådet har ytret ønsket om at undersøge muligheden for at flytte Sprogcenter Thisted tættere på Thisted By af hensyn til kursisternes fremmøde og omkostninger til bustransport.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019 (til orientering)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Der træffes beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.
 3. Der træffes beslutning om en fremtidig organisering under Beskæftigelsesafdelingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 1:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefaler at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.

Ad 3. Anbefaler at fremtidig organisering er under Beskæftigelsesafdelingen samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019:

Se bilag.

Beslutning

Jens Otto Madsen og Henrik Gregersen erklæres inhabil i sagen.

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget indstiller, at forvaltningen arbejder videre i forhold til konkurrenceudsættelse. Udvalget indstiller endvidere, at kommunen i forbindelse med udbuddet afgiver kontrolbud.

Ad 3.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

52. Taleinstituttet Aalborg

Udskriv

Sagstema

Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Redegørelse

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019. På møde i KKR den 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale, og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud.
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. Bilaterale aftaler, hvor en eller flere kommuner fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister.
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde.

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner, der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler, jf. bilag 2.

Såfremt der er kommuner, som måtte ønske at indgå bilaterale aftaler, anbefales det, at Aalborg Kommune kontaktes hurtigst muligt med henblik på mulige bilaterale aftaler.

Bemærkninger fra Aalborg Kommune:

Aalborg Kommune må understrege, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg Kommunes borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO takst.

Der henvises endvidere til bilag 2: ”Faktaark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Bemærkninger fra Handicaprådet:

Handicaprådet udtrykker bekymring for en opsigelse af finansieringsaftalen og har fremsendt et brev, der er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt KKRs indstilling følges, vil det betyde, at den faste udgift på ca. 380.000 kr./årligt for Thisted Kommune til KKR bortfalder.

Det kan bemærkes, at Thisted Kommune i 2018 benyttede ydelser fra KKR til en værdi af ca. 150.000 kr.

Det vurderes, at såfremt Taleinstituttet ved opsigelse af finansieringsaftale hæver timeprisen, vil de ydelser, Thisted Kommune køber, fortsat kunne holdes inden for nuværende økonomiske ramme.

Der kan forekomme øgede udgifter for Kommunikationscenter Thisted, såfremt aftalen bortfalder.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, med baggrund i KKR Nordjyllands anbefaling til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 38:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Thisted Kommune indgår en bilateral aftale med Aalborg Kommune angående brug af Taleinstituttet på nuværende økonomiske niveau i aftalen.

Jens Otto Madsen ønsker at fremhæve, at han ønsker at bibeholde solidariteten mellem kommunerne angående taleinstituttet.

Til toppen

53. Retningslinje for tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice i Hjemmeplejen 2019

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det kommunale tilsyn for Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen. I Thisted Kommune formuleres den krævede politik som en retningslinje for tilsyn for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v., men indeholder stadig de elementer, som loven foreskriver.

Retningslinjen ligger under ”Politik for voksne sårbare og ældre”.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet i hjemmeplejen i 2018 har vist, at retningslinjen har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektiv tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I 2018 blev der indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene i 2018 og vil også udføre tilsynene i 2019.

I 2018 blev der udført stikprøvetilsyn på 2 % mod tidligere 3 %. Det er vurderingen, at 2 % stikprøve giver et tilstrækkeligt billede af kvaliteten af den personlige og praktiske hjælp samt madservice.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgernes elektroniske omsorgsjournal
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2 % af modtagerne af hjælp efter Serviceloven § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør
 • Dialogmøde med en repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams, der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • Et tema, som vælges for hvert år

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Ifølge Servicelovens § 151 c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 128.000 kr. og kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 26. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Retningslinjen for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice sendes i høring.
 2. Retningslinjen for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Ældre-/Seniorrådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 27:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Ældre-/Seniorrådet, 26. februar 2019, pkt. 8:

Ældre-/Seniorrådet finder politikkens tilsynsemner fyldestgørende.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 26. februar 2019:

Henning Bøjer

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

54. Kvalitetsstandarder 2019 på handicap- og psykiatriområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

På sundheds- og ældreområdet skal Kommunalbestyrelsen ifølge lov om social service mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for Visitationen, plejecentrene og Træning og Rehabilitering. Thisted Kommune har valgt også at udfærdige kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet og Hjemmesygeplejen, således at disse kvalitetsstandarder følger de andre områders kvalitetsstandarder.

Handicap- og psykiatriområdet har anlagt samme procedure for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Ud fra samme tankegang som sundheds- og ældreområdet følger samtlige kvalitetsstandarder princippet for kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, og dermed fremsendes de til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 10. april 2018. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41, hvor der er tilføjet et afsnit om sagsbehandlers generelle vejledningsforpligtigelse
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42, hvor der er tilføjet vejledning vedrørende barselslovens § 26
 • Der er sket en rettelse i teksten i forhold til merudgiftsydelse både jf. servicelovens § 41 og § 100, da Region Nord har ændret serviceniveau på patientbefordring

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag, hvor ændringerne i forhold til sidste år er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven §§ 41, 42, 84, 85, 86 stk. 2, 97, 96, 100, 103, 104, 107, 108 samt serviceloven § 85 i kombination med almenboligloven § 105
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Handicaprådet - høring - den 28. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på handicap- og psykiatriområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 28:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Handicaprådet, 28. februar 2019, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes, og anerkender det som et rigtig godt opslagsværk.

Handicaporganisationerne udtrykker ønske om, at det undersøges, om der er lovhjemmel til at bevilge ledsageordning ud over det 67. år.

Ida Pedersen gør opmærksom på, at Thisted Kommune i forbindelse med værdighedspuljen fra 2019 har ansat to netværksmedarbejdere med henblik på ekstra støtte til ældre borgere, herunder til ledsagelse.

Fraværende i Handicaprådet - 28. februar 2019:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Udsættes.

Til toppen

55. Kapacitet på de specialiserede tilbud. Implementering af tidligere beslutning.

Udskriv

Sagstema

Budgetomplacering i forbindelse med implementering af tidligere beslutning om at etablere et aflastningstilbud for voksne med handicap på Platanvej 16.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2018 som punkt 170, at Aflastning Solsikken, som er et aflastningstilbud på Platanvej 16 for hjemmeboende børn med handicap, kunne flyttes og sammenlægges med specialbørnehaven Kumlhøj.

Det blev samtidigt godkendt, at de ledige lokaler på Platanvej herefter kunne anvendes til aflastningstilbud for voksne med handicap, som er på venteliste til et døgndækket botilbud.

Aflastningstilbuddet for voksne er ved at være klar til indflytning, og der søges budgetomplacering med gennemslag i hele 2019, da det vil være nødvendigt at sætte ekstra ressourcer på i en indkøringsperiode.

Retsgrundlag

Servicelovens § 84.

Økonomiske konsekvenser

De løbende driftsomkostninger er budgetteret til 1,8 mio. kr. årligt og kan finansieres ved budgetomplacering med 1,4 mio. kr. fra "køb af pladser på voksenområdet" og 0,4 mio. kr. ved ændret demografiregulering fra 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Tilbuddet vil imødekomme et presserende behov for aflastning til hjemmeboende voksne med udviklingshæmning.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der foretages budgetomplacering af 1,8 mio. kr. årligt fra og med 2019.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. Ansøgning om anlægsbevilling til Boenheden Højtoftevej 50

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægsmidler til nyt kaldeanlæg på Boenheden Højtoftevej 50.

Redegørelse

Thisted Kommune er ved at have udfaset de analoge systemer. Dette mangler dog stadig på Boenheden Højtoftevej 50.

Det giver en række udfordringer:

Sidst teknikeren var på besøg, kunne han hjælpe dem, men anlægget er nu så gammelt, at der kun findes brugte reservedele - hvis man er heldig.

Flere beboeres alarmer er holdt op med at virke:

 • For nylig kunne en beboer ikke komme i kontakt med personalet, da personen var færdig på badeværelset. Der er efterfølgende installeret en trådløs ringeklokke som nødløsning ved besøg på badeværelse.
 • En beboer måtte låne en alarm af en anden beboer, fordi beboerens egen var gået i stykker.
 • En tredje beboers alarm virker med stor forsinkelse.

Ældreområdet er p.t. ved at omlægge de to sidste institutioner til Care-Call’s nyeste løsning med mobile enheder. Care-Call er dermed gearet til CURA og de integrationer, som vi forventeligt får hertil.

Retsgrundlag

Serviceloven § 85/almenboligloven § 105.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling forventes med baggrund i IT-afdelingens beregninger at være på 500.000 kr.

Bevillingen vil kunne finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje for 2019, hvor der fortsat står 1.132.000 kr. som udisponeret.

Hertil kommer en merudgift til løbende driftsomkostninger vedrørende årligt softwarevedligehold, som består af et grundbeløb på 20.000 kr. + 395 kr. pr. mobil klient.

Da Boenheden Højtoftevej 50 har brug for ca. 10 mobile klienter, giver dette en løbende merudgift på ca. 24.000 kr. pr. år.

Ændring af servicekontrakt til ny leverandør forventes af være udgiftsneutral.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Ingen

Omprioritering inden for anlægsrammen

Nej

Afledte driftsudgifter

24.000 kr. årligt; afholdes inden for rammen

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Rest rådighedsbeløb på Handicap- og Psykiatri' s udviklingspulje er 1.132.000 kr., som står på XA 571.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Handicaprådet - orientering - den 28. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til nyt kaldeanlæg på Boenheden Højtoftevej 50, som finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

57. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, disse forelægges i udgangspunktet som orienteringssager.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 er grundet det tidlige tidspunkt på året udarbejdet med fokus på, om der er kritiske områder i forhold til at overholde det vedtagne budget for 2019. Overførslerne af over- og underskud fra 2018 er endnu ikke politisk vedtaget, men de forventede overførsler er indregnet i budgetopfølgningen af hensyn til stillingtagen til, om de forventede underskud fra 2018 til 2019 indhentes, og om overførte overskud forventes anvendt i 2019.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 26,7 mio. kr. Merforbruget skyldes dels store overførte merforbrug fra 2018, som ikke forventes indhentet i 2019, og dels områder med merforbrug i forhold til budget 2019. Endvidere er der merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen.

Grundet den kritiske situation er der ved at blive udarbejdet handleplaner for størst mulig afvikling af de overførte underskud samt begrænsning af merforbrug i 2019. Handleplanerne vil blive forelagt på udvalgets møde i april.

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 er udarbejdet uden forventet virkning af forventede handleplaner. Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper er som anført nedenfor:

Generelt bemærkes, at kolonnen "Afvigelse Korr. budget" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 31. januar, dvs. ekskl. forventede overførsler fra 2018, denne afvigelse er samtidig udtryk for afvigelsen i forhold til servicerammen. Hvorimod kolonnen "Afvigelse Korr. Budget inkl. overførsel" viser afvigelsen efter de forventede over- og underskud fra 2018 er lagt ind. Da der netto forventes overført underskud fra 2018, og da disse underskud for størstepartens vedkommende ikke forventes indhentet i 2019, samtidig med at nogle af overskuddene forventes brugt, er afvigelsen inkl. overførsel 17,4 mio. kr. højere end servicerammeoverskridelsen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 17,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at overførte underskud fra 2018 på 16,7 mio. kr. ikke forventes indhentet, at der forventes et nyt merforbrug på 3 mio. kr. samt at der forventes et mindreforbrug grundet overført overskud på 2,5 mio. kr., som ikke anvendes i 2019.

Specificeret på de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 13,3 mio. kr. Der er iværksat en lang række tiltag med henblik på at overholde det vedtagne budget for 2019, men det er for tidligt at vurdere, om tiltagene vil kunne resultere i, at det overførte merforbrug vil kunne reduceres i indeværende år.

På ældrecentrene forventes et underskud på 3,4 mio. kr. ikke indhentet, mens 2,5 mio. kr. af de overførte overskud ikke forventes anvendt. Endvidere er der nyt underskud i 2019 på 2,2 mio. kr.

Merforbruget på øvrige områder forventes at blive 0,8 mio. kr., grundet der ikke opnås besparelse på lejetabskontoen i 2019 ved nedrivning af boliger i Hundborg.

De enkelte områder vil blive fulgt nøje i 2019 med særligt fokus på både de overførte underskud, men også de overførte overskud, idet forbrug af sidstnævnte betyder merforbrug på servicerammen, medmindre der er mindreforbrug andre steder.

Psykiatri- og Handicapområdet:

Psykiatri- og Handicapområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede socialområde og Handicappede børn og unge) forventer på nuværende tidspunkt, at det korrigerede budget 2019 inkl. overførsler vil blive overskredet med 9,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at overførte underskud fra 2018 på 6,9 mio. kr. ikke forventes at blive indhentet i 2019, at der forventes nyt merforbrug på netto 3,3 mio. kr., endvidere forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet overført overskud ikke anvendes.

For misbrug forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., grundet et overført overskud ikke anvendes i 2019.

På det specialiserede voksenområde forventes det, at flertallet af institutioner overholder deres budgetter for 2019, endvidere forventer en institution med et stort overført underskud fra 2018 på 6,1 mio. kr. at kunne afdrage 0,5 mio. kr. af det overførte merforbrug. Der forventes ingen afvigelser på fællesområdet og køb af pladser m.m.

På børnehandicapområdet forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Dette skyldes primært som nævnt oven for en ny anbringelse til en pris af 3,0 mio. kr. Desuden forventes der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. på salg af pladser. Det mindre salg betyder, der forventes en mindreudgift på institutionerne på 0,7 mio. kr. i 2019. Herudover forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på fællesområdet for handicappede børn grundet et overført merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr. samt et merforbrug i 2019 på 0,5 mio. kr.

Generelt er der stor tilgang til Psykiatri- og Handicapområdet, hvorfor ventelisten forventes at stige i løbet af året.

Beskæftigelsesområdet (under SSU):

På beskæftigelsesområdet (Borgerservice og ydelser) forventes samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Mindreforbruget forventes primært på boligstøtteområdet.

Asylområdet

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på Asyl og Integration et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med afvikling af asyldriften.

På integrationsområdet forventes der et mindreforbrug på boliger til flygtninge og Kulturværkstedet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes jf. ovenstående et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. forventede overførsler på 26,7 mio. kr. Langt den største del af merforbruget skyldes overførte underskud fra 2018, men der forventes også underskud på andre områder, bl.a. en ny dyr enkeltsag på børnehandicapområdet samt merforbrug på et ældrecenter.

Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

De enkelte relevante afdelinger arbejder allerede nu på forslag til handleplaner, og disse handleplaner behandles på fagudvalgenes møde senest i april og videresendes herefter til godkendelse i økonomiudvalget.

I forhold til servicerammen forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels føromtalte dyre enkeltsag samt mindre salg på børnehandicapområdet og merforbrug på et ældrecenter, dels forbrug af overførte underskud på ældrecentrene, træningsenheden og asyldriften.

Også i 2019 forventes Thisted Kommunes serviceramme at komme under pres, hvorfor ovennævnte handleplaner også omfatter udarbejdelse og implementering af de nødvendige styringsmæssige tiltag. Tiltag der skal sikre balance mellem budget og forbrug samt overholdelse af servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Direktørerne for Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker som led i udarbejdelse af handleplaner fra forvaltningen, at det fremgår, hvilken tilgang der har været til henholdsvis handicap- og psykiatriområdet og til ældreområdet gennem de seneste år. Udvalget ønsker samtidig oplysninger om, hvordan kompleksiteten på de to områder har udviklet sig.

Udvalget ønsker samtidig at sende budgetopfølgningen til orientering i Økonomiudvalget med henblik på at synliggøre udvalgets økonomiske udfordring i forhold til den kommende budgetlægning - herunder hvorvidt demografimodellen er retvisende i forhold til fordelingen af midler mellem områderne.

Til toppen

58. Sundheds- og Ældreafdelingen - orientering om opgaver og fokusområder

Udskriv

Sagstema

Orientering om Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Sundheds- og ældrechef Anne Fink deltager på mødet for at give Social- og Sundhedsudvalget en orientering om, hvad der arbejdes med i Sundheds- og Ældreafdelingen i 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

59. Ny politisk aftale om praktikpladser på social- og sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Den 6. februar 2019 er der indgået ny politisk aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA om praktikpladser til social- og sundhedsområdet. Aftalen indebærer en stigning i antallet af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er hænder nok i ældre- og sundhedssektoren.

Redegørelse

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået en toårig aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og sundhedsassistent (SSA).

Aftalen forhøjer minimumsantallet af praktikpladser med 30 % fra 2019 til 2020 og 2021. De ekstra praktikpladser skal give eleverne større uddannelsessikkerhed og forhåbentlig få flere til at vælge en social- og sundhedsuddannelse.

I aftalen er der fastlagt minimumsniveau for praktikpladser for de to uddannelser i 2020-21.

 • 6.000 praktikpladser til SSA-elever
 • 3.000 praktikpladser til SSH-elever

Arbejdsmarkedets parter igangsætter desuden en afdækning af, hvordan uddannelserne tilrettelægges, så de både kan uddanne flere og imødese de kompetencer, der er behov for i fremtidens sundhedsvæsen. Afdækningen igangsættes primo 2019.

Aftalen indeholder også en målsætning om en højere gennemførelsesprocent på uddannelserne.

Aftalens konsekvens for Thisted Kommune

Et vigtigt element i den nye aftale om praktikpladser er, at kommunerne fra 2020 overtager regionens forpligtelse til at ansætte assistentelever (SSA). Kommunerne får således ansvar for ansættelse af samtlige SSA-elever. Regionenerne vil dog fortsat have ansvaret for tildeling af praktikpladser i den regionale praktiktid. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt, at kommunerne overtager ansvaret for uddannelsen af SSA-elever, idet det i fremtidens sundhedsvæsen især bliver kommunerne, der vil ansætte SOSU-personale.

Den endelige dimensioneringsaftale, som udmønter ovenstående, er endnu ikke kommet. Derfor er det på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange ekstra elever det vil betyde for Thisted Kommune.

De ekstra elever vil indebære behov for større uddannelseskapacitet i form af flere praktikvejledere på kommunens plejecentre og hjemmepleje samt fortsat fokus på at sikre kvalitet og høj gennemførelsesprocent på uddannelserne. Allerede fra efteråret 2019 vil der være en ekstra opgave i forhold til den centrale koordinering af uddannelsesforløbene i kommunen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelsesloven LBK 282 af 18.04.2018

Toårig praktikaftale om uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt pædagogisk assistent for 2020-2021, af februar 2019

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar for SSA-elever. Det fremgår af aftaleteksten, at opgaveflytningen er udgiftsneutral og reguleres over bloktilskuddet efter de gængse DUT-principper. Justeringen foretages i forbindelse med økonomiaftalen for 2020. Det bliver væsentligt at følge, om DUT-kompensationen svarer til kommunens merudgifter til opgaven.

Thisted Kommunes gode resultater på området baserer sig blandt andet på tilstrækkelig kapacitet til den centrale koordinering af uddannelsesområdet. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget i april vil forvaltningen derfor præsentere et oplæg til finansiering af en ekstra fagkonsulent til at varetage opgaven i 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Flere praktikpladser på SOSU-området er et vigtigt element i at sikre flere hænder i fremtidens nære sundhedsvæsen.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen

60. Evaluering af dysfagiprojekt på Åbakken

Udskriv

Sagstema

I løbet af 2018 er der gennemført et dysfagiprojekt på Åbakken. På baggrund af erfaringerne i projektet udbredes indsatsen mod dysfagi til andre plejecentre.

Projektet er en del af udmøntningen af Thisted Kommunes Værdighedsstrategi.

Redegørelse

Hvad er dysfagi?

Problemer med at synke mad og væske benævnes dysfagi.

Dysfagi er endnu ikke belyst tilstrækkeligt til, at der er klar evidens på området, men Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje, hvor der fremhæves følgende;

 • der anbefales at tilbyde systematisk opsporing til voksne i højrisiko for øvre dysfagi for at identificere øvre dysfagi
 • det vil være god praksis at tilbyde målrettet måltidsassistance til patienter med øvre dysfagi for at sikre sikkerhed i forbindelse med indtagelse af mad og drikke
 • det vil være god praksis at tilbyde træning i spise- og drikkeaktiviteter til voksne med øvre dysfagi

(Sundhedsstyrelsen, National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser, 2015)

Dysfagi kan risikere at medføre genindlæggelser grundet eksempelvis lungebetændelse, som opstår ved fejlsynkning af mad og væske. Lungebetændelse hos borgere i denne målgruppe kan være meget alvorligt.

Problemer med at synke mad og væske kan desuden påvirke livskvaliteten og helbredet generelt. Det er vigtigt for ældre at være tilstrækkeligt ernærede, da det ellers kan medføre andre sygdomme. Dysfagi kan i værste fald give en angst for at spise og drikke, fordi den ældre er bange for at få noget galt i halsen, og dermed et tab af livskvalitet og ernæring.

Dysfagiprojektet på Åbakken

Dysfagiindsatsen er et eksempel på, hvordan Thisted Kommune arbejder med rehabilitering i et bredt perspektiv. Projektet på Åbakken blev gennemført som et tværfagligt projekt mellem ergoterapeuter fra Træning og Rehabilitering, sygeplejersker, diætist og køkkenpersonalet samt det øvrige plejepersonale på Åbakken.

Projektets overordnede formål har været at forbedre ernæringsstatus og livskvalitet hos Åbakkens beboere.

Succeskriterierne i projektet er

 • at alle måltider afvikles sikkert og effektivt for borgeren
 • at et måltid ikke bør tage over 20 minutter
 • at oplevelsen af livskvalitet omkring måltidet styrkes
 • at al personale omkring borgeren er klædt på til at observere tegn på dysfagi og kan iværksætte simple tiltag, der kan afhjælpe dysfagi
 • at udvikle kost, der er indbydende, ernæringsmæssigt tilstrækkeligt og sikkert for borgeren at indtage

Projektets indhold:

 • Afholdelse af fælles uddannelsesdag for plejepersonale, ergoterapeuter og køkkenpersonale
 • Udarbejde pjece til beboere og pårørende
 • Ergoterapeuter har screenet alle beboere for dysfagi og igangsat indsatser for at afhjælpe dysfagi
 • Plejepersonale er lært op i at observere tegn på dysfagi samt at benytte hjælpemidler, siddestillinger og træningsteknikker for at afhjælpe dysfagi
 • Køkkenet på Åbakken har udviklet modificerede konsistenser, som borgere med dysfagi kan spise og drikke
 • Udarbejde drejebog, som kan anvendes til at udbrede projektet til andre plejecentre

Hvilke tiltag har givet effekt?

Små hjælpemidler og siddestillinger

Ca. halvdelen af beboerne i projektet har fået små hjælpemidler omkring måltidet, eksempelvis tud-kop, skæregaffel. Ca. en tredjedel af beboerne har fået hjælp til siddestilling med eksempelvis en pude i ryggen eller kilepude. Brugen af små hjælpemidler og siddestillingen har givet stor effekt i forhold til at skabe et sikkert og effektivt måltid.

Bordplaner

Bordplaner har været et afgørende redskab i den praktiske gennemførelse af projektet. Bordplanerne har sikret

 • ensartet tilgang/håndtering af borgeren på tværs af personale
 • større overskuelighed og tydelighed i, hvad de forskellige borgere har behov for af spisehjælpemidler
 • større overskuelighed og tydelighed i forhold til behovet for tilpasning af siddestilling
 • større overskuelighed og tydelighed i forhold til anretning og udlevering af modificeret kost og drikke
 • tydelighed i forhold til graden af personalehjælp (guidning)
 • tilgodese personalets arbejdsstillinger i forbindelse med madning/guidning
 • arbejdstilrettelæggelse i forhold til, at personalet kan finde tid og ro til at made/guide de borgere, der har behovet herfor

Mund og tandstatus

I forbindelse med screeningen for dysfagi blev der også foretaget en screening af mund- og tandhygiejne ud fra metoden for ”I Sikre Hænder”. Dårlig tandstatus kan påvirke evnen til at tygge maden ordentligt og dermed være medvirkende til, at der sker fejlsynkning og i værste fald, at borgeren bliver syg med lungebetændelse.

Screeningen for mund- og tandhygiejne viste, at 7 ud af 54 beboere havde tandkødsblødning, og at 45 ud af 54 beboere skal guides eller have hjælp til tandbørstningen. Der er således en stor andel af beboerne, der har behov for fokus på mund- og tandhygiejne. Det kan forventes, at plejens indsats på dette område vil understøtte, at beboere bevarer egne tænder og ikke mister funktionen af velfungerende tandproteser og dermed medvirke til at skabe et mere sikkert og effektivt måltid for borgeren.

Projektets resultater

Nedenfor følger en præsentation af de vigtigste resultater i projektet.

Grad af dysfagi

Tabel 1 nedenfor viser plejepersonalets vurdering af graden af dysfagi inden projektets opstart og efter ergoterapeuternes screening for dysfagi.

Tabel 1: Grad af dysfagi hos Åbakkens beboere

Før projektets start

Antal

Efter screening

Antal

Ikke dysfagi

46

Ikke dysfagi

22

Mild dysfagi

5

Mild dysfagi

21

Moderat dysfagi

2

Moderat dysfagi

9

Alvorlig dysfagi

1

Alvorlig dysfagi

2

Screeningen har således vist, at der ud af i alt 54 screenede kun er 22 beboere, der ikke har dysfagi. Samtidig er der 24 borgere, der har dysfagi, som ikke blev vurderet at have dysfagi i udgangspunktet. Dette er et væsentligt fund, for med en viden om, at borgeren har dysfagi, er der væsentligt bedre forudsætning for at igangsætte de rette indsatser, som kan give borgeren en bedre ernæring og livskvalitet omkring måltidet.

BMI

Et af formålene med projektet er at forbedre ernæringsstatus hos beboere på plejecentre. Derfor er der mål på beboernes BMI før og efter projektet. Resultatet fremgår af tabel 2 nedenfor

Tabel 2: Opfølgning på BMI

BMI

Antal beboere

Øgning

23

Neutral

12

Tabt sig

11

Ingen data

6

Der er mange forhold, der kan påvirke BMI - ikke mindst hos ældre mennesker. Ofte er ældre mennesker udfordret af en faldende BMI, og set i det lys er det et bemærkelsesværdigt resultat, at næsten halvdelen af borgerne i projektet har haft en stigende BMI over perioden.

Indlæggelser med lungebetændelse

Lungebetændelse kan være en alvorlig konsekvens af fejlsynkning, og et af målene med projektet er at reducere indlæggelser grundet lungebetændelse.

I projektperioden har der ikke været indlæggelser med lungebetændelse.

Livskvalitet

I løbet af projektet er beboerne blevet spurgt om deres livskvalitet omkring måltiderne. Resultatet fremgår af tabel 3 nedenfor

Tabel 3: Oplevelse af livskvalitet omkring måltid

Smiley

Antal beboere

I høj grad

3

God

24

I mindre grad

1

Ingen data

24

Det generelle billede tegner, at beboerne har en positiv oplevelse af, at det er blevet nemmere og mere rart at spise.

Personalets tilbagemelding er, at beboerne generelt har været åbne for afprøvning af nye kosttyper, hjælpemidler, siddestillinger mv.

Ressourcer

I den første fase, hvor beboerne screenes for dysfagi, har projektet krævet flere ressourcer i plejen. I slutningen af projektet er oplevelsen, at indsatsen mod dysfagi ikke kræver ekstra ressourcer. Tværtimod er oplevelsen, at flere borgere er blevet mere selvhjulpne i spisesituationen, og der er færre opgaver forbundet med tøjskift og oprydning efter måltider.

Personalets tilbagemeldinger

Alle involverede medarbejdere har givet input til evalueringen af projektet.

Projektet har givet et fælles sprog om dysfagi på et niveau, hvor alle er enige om, hvad det betyder, og har mod på at arbejde med det. Medarbejderne har fået åbnet øjnene for, hvad dysfagi er, og hvilke små tegn de skal være opmærksomme på i hverdagen, og hvilke muligheder der er for at handle på det her og nu. Personalet udtrykker større forståelse for måltidets betydning, portionernes størrelse og hvordan beboerne oplever måltiderne.

Udbredelse af projekt på baggrund af gode erfaringer

På baggrund af gode erfaringer ønskes projektet udbredt til andre plejecentre i løbet af 2019.

I 2019 implementeres dysfagiindsatsen på Dragsbækcenteret, Vibedal, Solgården og Kastaniegården.

Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe, som arbejder med dysfagiindsatsen. Der vil løbende blive evalueret på effekten af indsatsen.

Som en del af projektet på Åbakken er der udarbejdet en drejebog, som skal understøtte implementeringen på andre plejecentre.

En del af dysfagiindsatsen handler om at tilbyde kost med forskellige konsistenser. Konsistenserne benævnes blød, cremet og gratin-kost. De fleste borgere med dysfagi vil have behov for blød kost, som vil kunne produceres i plejecentrenes egne køkkener. Produktion af gratin og cremet kost sker centralt på Åbakkens køkken. Efter behov kan de andre plejecentre bestille gratin-kosten fra Åbakken.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen omkring dysfagi er en del af udmøntningen af værdighedsmilliarden.

I udmøntningsplanen for værdighedsmilliarden, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019, er der prioriteret ressourcer til udbredelse af dysfagiindsatsen i 2019. Ressourcerne svarer til en ergoterapeut i 2019.

Udgifter til små hjælpemidler og dysfagikost afholdes af plejecentret, hvor indsatsen implementeres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen

61. Årsrapport - Sundhedsgruppen

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen orienterer om status for sundhedsgruppens arbejde i 2018.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen udarbejder årsrapporter for udvalgte områder. Årsrapporter skal give et indblik i aktiviteten i det år, som er forløbet, samt give en nuværende pejling for nogle af de planlagte aktiviteter i 2019. Udarbejdelse af årsrapporter for 2018 er aktualiseret af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny vision samt i dette tilfælde Politik for Sundhed samt arbejde med strategier og handlingsplaner.

Sundhedslovens § 119, stk. 2, anviser, at kommunerne har ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme er rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår.

I Thisted Kommune har Sundheds- og Ældreafdelingen det primære ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I 2018 har 5 medarbejdere (i timetal svarende til 4,5 fuldtidsstillinger) tilbudt borgerne sundhedstilbud inden for følgende områder:

 • Rygning
 • Overvægt og inaktivitet
 • Kost
 • Mental sundhed
 • Virksomhedsrettet tilbud

Bilag 1 er årsrapporten om sundhedsgruppens arbejde i 2018 med status på arbejdet samt målsætninger og temaer for 2019.

Bilag 2 er sundhedsfolderen for 2019, som viser de uvisiterede tilbud, som sundhedsafdelingen tilbyder i 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen

62. Referat fra Integrationsrådets møde den 24. januar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Integrationsrådets møde den 24. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

63. Referat fra Udsatterådets møde den 29. januar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra møde i Udsatterådet den 29. januar 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

64. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 26. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 26. februar 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

65. Referat fra Handicaprådets møde den 28. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 28. februar 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

66. Lukket punkt: Udmøntning af midler til én fælles indgang

Til toppen

67. Lukket punkt: Orientering om konkret forløb med personhenførbare oplysninger

Til toppen