05. mar 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

42. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

43. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Redegørelse

Handicaprådet har på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Strategi for koordineret ungeindsats.
  2. Taleinstituttet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1. Strategi for koordineret ungeindsats:

Lone Becker gennemgik sit oplæg, som vedlægges referatet. Børne- og ungestrategien sendes ligeledes med referatet ud med henblik på at udarbejde høringssvar.

Ad 2. Taleinstituttet:

Via KKR påtænker Thisted Kommune at træde ud af samarbejdet omkring Taleinstituttet i Aalborg Kommune. Kommunen har betalt et fast beløb på ca. 350.000 kr. pr. år, men har faktuelt kun gjort brug af ydelser for ca. 200.000 kr. pr. år. Handicaprådet er uforstående over for, at kommunen ikke har brugt op til loftet. Endvidere udtrykte de bekymring herfor, da de ikke mener, at Thisted Kommune selv har ekspertisen. I det hele taget er rådet bekymret for opretholdelsen af ekspertisen på området ved en evt. udtrædelse af samarbejdet. Endelig var rådet af den opfattelse, at det er en billig forsikring at have som kommune, når svære tilfælde opstår. Der er bekymring for, at en evt. objektiv finansieringsmodel vil have betydelig større omkostninger for kommunen. Handicaprådet undrer sig over, at de ikke har været hørt i sagen. Social- og Sundhedsudvalget tager bemærkningerne til efterretning.

Til toppen

44. Eventuelt - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Mødet i Handicaprådet den 28. marts 2019 ændres til den 27. marts 2019 kl. 15.00.

Til toppen