05. feb 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

20. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

21. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Ad 1. Formanden:

 • Drøftelse af invitation til politisk dialogmøde i Aalborg den 12. marts kl. 17-19. Udvalget beslutter derfor at fremrykke udvalgsmødet til 12.30, så det er muligt efterfølgende at nå til dialogmøde i Aalborg.
 • Fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet flyttes fra den 5. marts til den18. februar kl. 15.00.

Ad 3. Direktøren:

 • Udvalget ønsker til næste møde at få en kort orientering om fokusområder på sundheds- og ældreområdet.
 • Orienterer om, at Marselisborg kommer med tilbud i forhold til analyse af hjælpemiddelområdet med henblik på, at det understøtter rehabiliteringsindsatsen.
 • Orienterer om, at der er ansat en musikterapeut.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

22. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen 16-30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16-30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede 9. januar 2019 at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • Thy-Mors HF & VUC
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Skive, Thisted og Viborg
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt
 • Thy Produktionsskole

Høringsperioden vil være fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 18. februar 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. At Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. At Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. At Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at strategien sendes i høring. Udvalget ser frem til at se høringssvar ved næste behandling af strategien.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

23. Hensigtserklæring vedr. førtidspension

Udskriv

Sagstema

Hensigtserklæring vedr. praksis i Thisted Kommune i forhold til førtidspensioner.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har på et dialogmøde drøftet praksis vedr. førtidspensionsområdet i Thisted Kommune. Drøftelsen tog udgangspunkt i den hensigtserklæring, begge udvalg vedtog i 2015 vedr. samme område.

Hensigten med dialogmødet var at etablere fælles forståelse og enighed om den tilgang, som Thisted Kommune ønsker at have i forbindelse med afklaring til og tilkendelser af førtidspension. Forvaltningen har på baggrund af dialogmødet udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring, som skal drøftes på mødet.

På møderne i både Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges hensigtserklæringen fra 2015 og den hensigtserklæring, der blev udarbejdet som følge af dialogmødet for udvalgene. På mødet i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges udvalget endvidere Social- og Sundhedsudvalget bemærkninger til den nye hensigtserklæring.

Det er endvidere oplægget, at der afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor udvalgsformændene for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget fremlægger hensigtserklæringen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LF 193 02/03, jf. Lov Bek. nr. 1342 af 21. november 2016)

Lov om social pension (Nr. 217 af 16. maj 1984, jf. Lov Bek. nr. 1208 af 17. november 2017)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. november 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. november 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Hensigtserklæringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til høring.
 2. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender hensigtserklæringen.
 3. Der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i hensigtserklæringen.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 217:

Drøftet.

Udvalget ønsker at drøfte hensigtserklæringen til næste møde igen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. november 2018, pkt. 167:

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 3:

Drøftet - udvalget ser frem til endelig behandling i februar.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Genoptagelse af sag

Redegørelse

Hensigtserklæringen vedr. praksis i Thisted Kommune i forhold til førtidspensioner bliver den 29. januar 2019 behandlet på et temamøde i Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse. I forlængelse heraf forelægges hensigtserklæringen henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til godkendelse på møder i februar 2019.

Til sagsfremstillingen er både den nye, og den tidligere hensigtserklæring vedr. førtidspension vedlagt.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LF 193 02/03, jf. Lov Bek. nr. 1342 af 21. november 2016)

Lov om social pension (Nr. 217 af 16. maj 1984, jf. Lov Bek. nr. 1208 af 17. november 2017)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at hensigtserklæringen godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indholdet i hensigtserklæringen og overlader de endelige formuleringer til formanden for udvalget i samarbejde med Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

24. Anlægsbevillinger til anlægsprojekt i forbindelse med læge- og sygeplejeklinik på Trye

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevillinger til anlægsprojekt på Trye i Frøstrup, hvor der etableres en læge- og sygeplejeklinik.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 5.200.000 kr. (xa-898) til ombygning af lokaler på plejecentret Trye i Frøstrup. Formålet med ombygningen er at understøtte rekrutteringen af læger til almen praksis i Thy ved at skabe attraktive og tidssvarende faciliteter i en ny lægeklinik samt nye samarbejdsflader med de kommunale sundhedstilbud.

Thisted Kommune modtager støtte til projektet fra Sundheds- og Ældreministeriet, og der er i den forbindelse krav om, at tilskuddet fra ministeriet bruges inden den 1. juni 2019. Sundheds- og Ældreafdelingen har ansvaret for projektet, herunder overholdelse af frister og afrapportering til ministeriet. Byggeriet forventes færdigt til indflytning i løbet af efteråret 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en samlet udgift til projektet på 5,2 mio. kr. i budgettet for 2019. Kommunen modtager en indtægt på 3,9 mio. kr. som tilskud til projektet fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen er dermed på 1,3 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Nej, der er afsat rådighedsbeløb på XA-898 på henholdsvis udgifter 5,2 mio. kr. og indtægter -3,9 mio. kr.

Omprioritering inden for anlægsrammen

Nej

Afledte driftsudgifter

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 5.200.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på xa-898.
 2. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.900.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på xa-898.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

25. Udmøntning af Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med godkendelsen af en ny strategi for værdighed fremlægger forvaltningen udkast til en ny udmøntning af Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden. Udkastet tager udgangspunkt i målsætningerne i strategi for værdighed.

Redegørelse

Den 20. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget Thisted Kommunes strategi for værdighed. Serviceloven pålægger kommunerne at udarbejde værdighedspolitikker, og Thisted Kommunes version heraf er den nyligt vedtagne strategi for værdighed. I forbindelse hermed er kommunerne yderligere pålagt, at værdighedspolitikkerne skal omhandle 6 fokusområder:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

Hidtidig udmøntning

Thisted Kommune har siden 2016 modtaget puljemidler fra værdighedsmilliarden, som har været udmøntningen af kommunens første værdighedspolitik, der gjaldt fra 2016 til 2018. Udmøntningen af værdighedsmilliarden har hidtil været fordelt som følger:

Tiltag

Dækker over følgende indsatser

Skal konkret udmøntes i

Andel af midlerne

Fordeling på fokusområder

Andel af midlerne fordelt på fokusområder

1. Forøgelse af den generelle normering i ældreplejen

- Nærhed over for borgeren (livskvalitet)

- Tid til at tale med pårørende (livskvalitet)

- Flere ansatte på ældrecentrene, mere plejepersonale

5.276.000 kr.

1) Livskvalitet

5.276.000 kr. (løn)

2. Kompetenceløft inden for kommunikationen mellem borger og plejepersonale

- Bedre information om livstestamente (værdig død)

- Understøttelse af borgerens valg (selvbestemmelse)

- Selvbestemmelse

- Forbedring af borgerens psykiske velbefindende (sundhed)

- Uddannelse til plejepersonalet, herunder i kommunikation og relationer

500.000 kr.

2) Selvbestemmelse

200.000 kr. (kompetenceudvikling)

4) Sundhed, mad og ernæring

200.000 kr.

(kompetenceudvikling)

5) En værdig død

100.000 kr.

(kompetenceudvikling)

3. Bedre livskvalitet og selvbestemmelse

- Bedre mulighed for at deltage i aktivitetstilbud (livskvalitet)

- Mulighed for ledsagelse til lægen (selvbestemmelse)

- Mulighed for hjælp til individuelle behov (selvbestemmelse)

- Klippekortsordning

500.000 kr.

1) Livskvalitet

100.000 kr. (løn)

2) Selvbestemmelse

400.000 kr. (løn)

4. Styrkelse af hjemmesygeplejen

- Forøgelse af den palliative indsats (værdig død)

- Styrkelse af den rehabiliterende indsats (selvbestemmelse)

- Bedre sammenhæng og kontinuitet i forløbene (kvalitet)

- Tryghed i overgangen til og fra sygehus (kvalitet)

- Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi (selvbestemmelse)

- Bedre kvalitet i plejen (kvalitet)

- Ansættelse af flere hjemmesygeplejersker

- Ansættelse af forløbskoordinator

1.500.000 kr.

2) Selvbestemmelse

750.000 kr. (løn)

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

500.000 kr. (løn)

5) En værdig død

250.000 kr. (løn)

5. Styrket forebyggende indsats

- Tryghed i overgangen til og fra sygehus (kvalitet)

- Vejledning til svage borgere i kost og ernæring (sundhed)

- Vejledning til køkkenpersonale i kost og ernæring (sundhed)

- Styrkelse af akutteamet

- Ansættelse af diætist (kostvejleder for hele Thisted Kommune)

1.548.000 kr.

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

1.148.000 kr.

4) Sundhed, mad og ernæring

400.000 kr.

Udmøntningsplan for Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2019 (9.492.000 kr.)

Thisted Kommune modtager i 2019 9.942.000 kr. fra værdighedsmilliarden samt bloktilskud på 955.200 kr. til fokusområderne "en værdig død" og "pårørende". Forvaltningen foreslår nu en udmøntningsplan af puljemidlerne samt orienterer om udmøntningen af bloktilskuddet, som begge skal understøtte målsætningerne i strategi for værdighed. Den samlede udmøntningsplan er vedlagt sagen som bilag. I bilaget fremgår indledningsvis de 6 målsætninger fra strategi for værdighed, som tager udgangspunkt i de førnævnte 6 fokusområder. For hver målsætning er oplistet henholdsvis succeskriterierne for opnåelse af målsætningerne samt de konkrete indsatser, der vurderes at skulle til, for at målsætningerne nås.

På baggrund af bilaget foreslår forvaltningen følgende udmøntning af midlerne:

Delprojekt

Konkret indsats

Fokusområde

Budget 2019 (kr.)

Ændring ift. tidligere udmøntning

Bemærkninger

Delprojekt 1)

Forøgelse af normeringen på plejecentre og dagcentre

Ansættelse af medarbejdere på plejecentrene.

De ekstra medarbejdere på demensafsnittene skal primært gå til udvikling af dagcentrene.

Pårørende

5.592.000 kr.

Tidligere udmøntning: 5.276.000 kr.

Forskel:

316.000 kr. (demensafsnit og Klitrosen)

Den hidtidige udmøntning har været undtaget demensafsnittene og Klitrosen. Den ny udmøntning medtager alle plejecentre, herunder dagcentrene på demensafsnittene, så der bliver udvidede muligheder for aflastning af pårørende.

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Delprojekt 2)

Kompetenceudvikling

Fleksibel pulje til kompetenceudvikling af medarbejderne.

livskvalitet

300.000 kr.

Tidligere udmøntning: 500.000 kr.

Forskel:

-200.000 kr.

Der har været rigtig positive erfaringer med en fleksibel pulje til kompetenceudvikling. Puljen har indtil nu været brugt til bl.a. rehabiliteringsuddannelse, palliationsuddannelse, undervisning fra Sex og Samfund samt supervision. Det er imidlertid vurderingen, at et mindre budget vil kunne bidrage med samme positive effekt.

En værdig død

Delprojekt 3)

Udvikling af det gode måltid

1) Udbredelse af dysfagiindsats, herunder ansættelse af ergoterapeut og diætist til spredning af indsatsen.

2) Ansættelse af en klinikassistent til understøttelse af indsats for god tand- og mundhygiejne

3) Udvikling af tilbud til borgere, der modtager madservice

Mad og ernæring

1) 700.000 kr.

2) 300.000 kr.

3) 200.000 kr.

Total: 1.200.000 kr.

Tidligere udmøntning:

400.000 kr. (diætist)

Forskel:

+800.000 kr. (ergoterapeut, klinikassistent, madservice)

Afprøvningen af en tværfaglig indsats mod synkebesvær på plejecentret Åbakken har vist positive effekter i forhold til at give borgerne livskvalitet og et godt måltid.

Det gode måltid hænger tæt sammen med god tand- og mundhygiejne.

Borgere, der modtager madservice, skal have mulighed for at få den kost, der er bedst for dem, fx dysfagikost, beriget mad etc. Der afsættes midler til afprøvning af løsninger.

Delprojekt 4)

Øget kvalitet og sammenhæng

1) Ansættelse af visitator

2) Styrkelse af hjemmesygeplejen

3) Styrkelse af akutfunktionen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1) 400.000 kr.

2) 1.000.000 kr.

3) 1.000.000 kr.

Total: 2.400.000 kr.

Tidligere udmøntning:

2.648.000 kr. (hjemmesygepleje, akutfunktion og visitator)

Forskel:

-248.000 kr. (hjemmesygepleje, akutfunktion og visitator)

Indsatserne er alle en fortsættelse af den eksisterende udmøntning. Nedskaleres denne normering, vil det få konsekvenser for udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Total

9.492.000 kr.

Udmøntning af bloktilskud til henholdsvis en værdig død og pårørende i 2019 (955.200 kr.)

Delprojekt

Konkret indsats

Fokusområde

Budget 2019 (kr.)

Ændringer ift. tidligere udmøntning

Bemærkninger

Pårørende og borgere uden pårørende

1) 2 netværksmedarbejdere

2) Ensretning af informationsmateriale til pårørende

Pårørende

755.200 kr.

Tidligere udmøntning:

500.000 kr. (klippekort værdighed)

Forskel:

255.200 kr.

Klippekort værdighed har været tænkt til at give borgere mulighed for ledsagelse til fx læge. Behovet for ledsagelse har været stort, men udmøntningen i et klippekort har været uhensigtsmæssig af flere årsager. En netværksmedarbejder vil kunne bestilles til at følge borgere, der ikke har mulighed for at få ledsagelse af pårørende, til læge. Den nuværende netværksmedarbejder har været finansieret af andre puljemidler indtil udgangen af 2018. Der er derfor behov for dels en fortsat finansiering af den eksisterende netværksmedarbejder og dels en opnormering med en ekstra netværksmedarbejder, fordi den eksisterende medarbejder ikke kan tage flere opgaver ind grundet stor efterspørgsel fra borgere uden netværk. Medarbejderen forankres i visitationen ligesom den eksisterende netværksmedarbejder.

God tid i den sidste tid

Visitation af ekstra tid til borgere og pårørende i den sidste tid

En værdig død

200.000 kr.

Der afsættes mere tid i ydelserne til terminale borgere, så medarbejderne har mulighed for at tage sig god tid. Midlerne lægges i visitationens budget.

Total

955.200 kr.

I udkastet til udmøntningsplanen er der meget af den eksisterende udmøntning, som bliver videreført. De største forandringer i forhold til den eksisterende udmøntning er følgende:

1) Forøgelse af den generelle normering tildeles også Klitrosen og demensafsnittene (med fokus på dagcentrene)

2) Kompetenceudvikling nedsættes fra 500.000 kr. til 300.000 kr.

3) Klippekort værdighed ændres til en netværksmedarbejder, som man bl.a. kan bestille til at ledsage borgere til læge

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 81a

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

Økonomiske konsekvenser

Den nye udmøntningsplan vil få økonomiske konsekvenser for nogle af plejecentrene, fordi de vil modtage et mindre beløb end hidtil. Baggrunden er, at udmøntningsplanen også tildeler dagcentre for mennesker med demens samt Klitrosen midler. Den hidtidige tildeling af midler til forøgelse af normeringen på plejecentrene har ikke tildelt demensafsnittene midler, og derudover har de centre, der har færre end 30 pladser, fået et grundtilskud på 100.000 kr.

Forvaltningen indstiller en udmøntning, der følger den hidtidige udmøntning, men med tilføjelse af Klitrosen samt et grundtilskud til dagcentre for mennesker med demens på 200.000 kr. Det vil give følgende fordeling i delprojekt 1:

Center

Antal pladser i alt

Grundtilskud < 30 som. pladser

Grundtilskud daghjem demens

Fordeling efter pladser

Tildeling i alt 2019

Tildeling 2018

Ændring 2019 - 2018

pladser 2018

Kristianslyst

60

698.797

698.797

881.693

-182.896

60

Vibedal

48

200.000

559.038

759.038

705.354

53.684

48

Åbakken

54

628.917

628.917

793.523

-164.606

54

-

-

-

DK

-

-

-

Dragsbækcentret

47

547.391

547.391

470.236

77.155

32

Klitrosen

20

232.932

232.932

232.932

-

-

-

-

KKS

-

-

-

Kastaniegården

24

100.000

279.519

379.519

352.677

26.842

24

Kløvermarken

32

372.692

372.692

470.236

-97.544

32

Solgården

32

372.692

372.692

470.236

-97.544

32

-

-

-

FS

-

-

-

Fjordglimt

-

200.000

-

200.000

200.000

-

Sct. Thøgersgård

7

200.000

81.526

281.526

102.864

178.662

7

-

-

-

FST

-

-

-

Fyrglimt

35

407.632

407.632

396.762

10.870

27

Solhjem

20

100.000

232.932

332.932

293.898

39.034

20

Trye

20

100.000

232.932

332.932

293.898

39.034

20

TOTAL

399

300.000

600.000

4.647.000

5.547.000

5.231.377

315.623

356

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Udmøntningen af værdighedsmilliarden godkendes, herunder også fordelingen af midler i delprojekt 1.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 8:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Ældre-/Seniorrådet, 15. januar 2019, pkt. 12:

Ældre-/Seniorrådet ser positivt på udmøntningsplanens indsatser som eks. netværksmedarbejder, højere normering, uddannelse til personale og klippekortsordningen. Det er positivt, at der er fokus på mad og ernæring, og det er vigtigt at huske på personalets understøttelse af beboernes spisesituation.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 15. januar 2019, pkt. 12:

Ole Christensen, Kirsten Nielsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

26. Forslag til procesplan for ny demensstrategi

Udskriv

Sagstema

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune, ønsker Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen at erstatte gældende politikker på forvaltningens område til nye strategier. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til et kommissorium for processen for udarbejdelsen af en ny demensstrategi for Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har i efteråret 2018 arbejdet på bedre overskuelighed, sammenhæng og tværgående fokus i kommunens politikker. Dette har betydet, at der er udformet 8 overordnede politikker, som skal udtrykke Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for valgperioden plus et år.

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune erstattes den gældende politik på demensområdet med en ny demensstrategi. Den nye strategi vil relatere sig til Politik for sårbare voksne og ældres velfærd og udformes med fokus på de fastsatte målsætninger i politikken.

En ny demensstrategi i Thisted Kommune vil yderligere tage udgangspunkt i regeringens demenshandlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", hvori en af de overordnede målsætninger er, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Et af skridtene mod at blive en mere demensvenlig kommune er at udarbejde en demensstrategi på kommunalt niveau. Handlingsplanen opfordrer til, at demensstrategien kan beskrive kommunens forskellige indsatser på området, samt at demensstrategien udarbejdes i en proces med inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. Forvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium for processen til udarbejdelsen af en demensstrategi, hvor der er lagt vægt på en inddragende proces, hvor borgere med demens, deres pårørende samt relevante foreninger inviteres til at deltage i et borgermøde.

Det er i kommissoriet beskrevet, hvordan tidsplanen kan udfoldes, hvad borgermødet vil indeholde, hvem der deltager i styre- og arbejdsgrupperne mv. Kommissoriet findes som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Udformning af en demensstrategi er ikke obligatorisk ved lov, men er et initiativ fra regeringens handlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", som Thisted Kommune ønsker at imødekomme.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i den nye demensstrategi vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet forskellige handlingsplaner. Det forventes, at der på baggrund af handlingsplanerne fremlægges forslag til økonomisk udmøntning, som der til budget 2020 kan prioriteres midler til.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Kommissorium for proces til udarbejdelse af en ny demensstrategi sendes i høring.
 2. Kommissorium efter endt høring godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 9:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Ældre-/Seniorrådet, 15. januar 2019, pkt. 13:

Ældre-/Seniorrådet tilslutter sig forslaget til kommissorium og ser frem til at deltage i processen. Rådet vil dog gerne inddrages mere efterfølgende borgermødet og inden mødet i styregruppen, hvor materialet gennemlæses og godkendes til at sende i høring. Evt. kan processen rykkes en måned.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 15. januar 2019, pkt. 13:

Ole Christensen, Kirsten Nielsen

Beslutning

Godkendt med Ældre-/Seniorrådets bemærkning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

27. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice i Hjemmeplejen 2019

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens § 151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det kommunale tilsyn for Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsynet i hjemmeplejen i 2018 har vist, at tilsynspolitikken har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et godt indblik i tilfredsheden med hjemmeplejens ydelser, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til personalet.

For at sikre et objektiv tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I 2018 blev der indgået kontrakt med BDO. BDO har på tilfredsstillende vis udført tilsynene i 2018 og vil også udføre tilsynene i 2019.

I 2018 blev der udført stikprøvetilsyn på 2 % mod tidligere 3 %. Det er vurderingen, at 2 % stikprøve giver et tilstrækkeligt billede af kvaliteten af den personlige og praktiske hjælp samt madservice.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgernes elektroniske omsorgsjournal
 • Et årligt tilsynsbesøg hjemme hos ca. 2 % af modtagerne af hjælp efter Serviceloven § 83, dog minimum 2 borgere hos hver leverandør
 • Dialogmøde med en repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams, der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • Et tema, som vælges for hvert år

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Ifølge Servicelovens § 151 c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 128.000 kr. og kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 26. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Tilsynspolitikken sendes i høring.
 2. Tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Ældre-/Seniorrådet godkendes.

Beslutning

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

28. Kvalitetsstandarder 2019 på handicap- og psykiatriområdet - myndighed

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen har foretaget en revidering af gældende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet vedrørende myndighedssektionen inkl. sagsbehandlingsfrister og fremlægger dem til samlet godkendelse.

Redegørelse

På sundheds- og ældreområdet skal Kommunalbestyrelsen ifølge lov om social service mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for Visitationen, plejecentrene og Træning og Rehabilitering. Thisted Kommune har valgt også at udfærdige kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet og Hjemmesygeplejen, således at disse kvalitetsstandarder følger de andre områders kvalitetsstandarder.

Handicap- og psykiatriområdet har anlagt samme procedure for deres område, således det er enkelt for såvel borgere som politikere at danne sig et overblik over gældende kvalitetsstandarder for området.

De juridiske krav vedrørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

 • Kvalitetsstandarder vedrørende vedligeholdelsestræning til børn og unge under 18 år, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, skal godkendes og offentliggøres én gang årligt.
 • De øvrige kvalitetsstandarder er der ikke lovmæssige krav til vedrørende godkendelse og offentliggørelse.

Ud fra samme tankegang som sundheds- og ældreområdet følger samtlige kvalitetsstandarder princippet for kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, og dermed fremsendes de til Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt til godkendelse. Som en del heraf indgår også sagsbehandlingsfristerne, hvor loven blot foreskriver, at de skal godkendes og offentliggøres for hvert sagsområde uden yderligere krav om fornyet godkendelse efter en bestemt tidsperiode.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget sidst har truffet afgørelse om kvalitetsstandarderne den 10. april 2018. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på:

 • At kvalitetsstandarderne generelt er blevet opdateret i forhold til nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, tilretning af paragraffer i forbindelse med lovændringer og diverse satser.
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 41, hvor der er tilføjet et afsnit om sagsbehandlers generelle vejledningsforpligtigelse
 • Der er sket en tilføjelse i forhold til kvalitetsstandarderne på servicelovens § 42, hvor der er tilføjet vejledning vedrørende barselslovens § 26
 • Der er sket en rettelse i teksten i forhold til merudgiftsydelse både jf. servicelovens § 41 og § 100, da Region Nord har ændret serviceniveau på patientbefordring

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag, hvor ændringerne i forhold til sidste år er markeret med rødt.

Retsgrundlag

 • Serviceloven §§ 41, 42, 84, 85, 86 stk. 2, 97, 96, 100, 103, 104, 107, 108 samt serviceloven § 85 i kombination med almenboligloven § 105
 • Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Handicaprådet - høring - den 28. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Kvalitetsstandarderne på handicap- og psykiatriområdet efter indarbejdelse af evt. høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Beslutning

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

29. Orientering om tilsyn på plejecentrene i 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn på plejecentre i 2018.

Redegørelse

I løbet af 2018 blev der foretaget 3 typer tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune. Det uanmeldte kommunale tilsyn, det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det social- og plejefaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er endnu ikke kommet endelige rapporter fra det social- og plejefaglige tilsyn, hvorfor der orienteres om dette, når rapporterne er færdige.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151, stk. 2, pligt til at foretage mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem, inklusiv friplejehjem.

I 2018 blev tilsynene udført af firmaet BDO, som efterfølgende har udarbejdet en årsberetning vedrørende tilsynene på plejecentrene.

Formålet med tilsynet er:

 • At myndigheden kan sikre sig, at beboere får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde med fokus på personlig pleje, praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning
 • At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling
 • At der føres tilsyn med en række aspekter vedr. fysiske ressourcer, organisation og trivsel

I 2018 var forvaltningens selvvalgte tema "I Sikre hænder".

Den overordnede vurdering fra BDO var, at plejecentrene i Thisted Kommune samlet set er meget velfungerende. Tilsynet vurderede, at alle plejecentre lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.

Pleje, omsorg og praktisk støtte leveres med en særdeles god faglig kvalitet, og medarbejderne kan på relevant vis redegøre for, hvorledes de arbejder med udgangspunkt i at sikre borgerne den pleje, omsorg og praktiske hjælp, de har behov for med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang og igangsættelse af relevante sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Tilsynet vurderede, at der både hos ledelse og medarbejdere er stort fokus på at skabe rammerne for et meningsfyldt hverdagsliv på borgernes præmisser i relation til mad, måltider, aktiviteter og kommunikation. Borgerne oplever god mulighed for at leve et alsidigt og godt hverdagsliv med selvbestemmelse og medindflydelse.

Klippekortsordningen er implementeret og udmøntes efter hensigten, og borgerne kan generelt give eksempler på deltagelse i såvel individuelle som fælles sociale aktiviteter.

Tilsynet observerede en værdig, anerkendende og respektfuld kommunikation blandt borgere og medarbejdere på plejecentrets fællesarealer.

Medarbejderne har de relevante faglige kompetencer i relation til målgruppen og oplever generelt, at de har gode muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling. På tre af de 14 plejecentre vurderer medarbejderne, at deres kompetencer og kompetenceudvikling kunne styrkes.

Tilsynet vurderede, at de fysiske rammer på plejecentrene tilgodeser borgernes behov, herunder egnethed i forhold til borgere med demens. Der er generelt en god stemning på plejecentrene, ligesom indretningen er indbydende og understøtter muligheder for et aktivt miljø.

Endelig var det tilsynets vurdering, at kvaliteten af dokumentationen kan styrkes på flere plejecentre, så dokumentationen fremstår opdateret, sammenhængende, fyldestgørende og handlevejledende for alle borgere. Det gør sig generelt gældende for plejecentrene, at det nyligt implementerede dokumentationssystem Cura kræver en vedvarende ledelsesmæssig understøttelse med henblik på at opnå en systematisk og ensartet dokumentationspraksis internt på plejecentrene.

Årets tema: I Sikre Hænder

På alle plejecentre er der fokus på arbejdet med de forskellige pakker i ”I sikre hænder”, som havde sin opstart i 2013.

Plejecentrene har næsten alle deltaget i introduktion og undervisning til et eller flere forløb, og de fleste har implementeret tryksårs- og medicinpakken. Et par steder er man endvidere gået i gang med infektionspakken. Ledelsen på tværs af centrene oplever, at ”I sikre hænder” har gjort en forskel i forhold til systematik, overblik og arbejdsgange. Projektet har bl.a. reduceret antallet af medicinfejl, og medarbejderne er meget engagerede i projekterne, ikke mindst fordi de har oplevelsen af, at de nye strukturer og tjeklister er med til at forebygge fejl og øge borgersikkerheden.

Det var tilsynets oplevelse, at arbejdsmetoderne bag projektet er velintegreret i praksis, og at medarbejderne har opnået en større viden og sikkerhed via arbejdet med projektet.

Hvert af centrene arbejder videre med de anbefalinger, de har fået af tilsynet, men ét af temaerne arbejdes der med på tværs. Det drejer sig om temaet dokumentation.

I september 2018 er der lavet audit på alle plejecentres dokumentation. Efterfølgende er der givet tilbud om undervisning og praktisk hjælp til at få bragt dokumentationen i orden til 1. december 2018, hvorefter der laves en opfølgende audit. Resultatet af denne audit er endnu ikke klar.

Det risikobaserede tilsyn

I 2018 lavede Styrelsen for Patientsikkerhed et risikobaseret tilsyn på Solhjem.

I det risikobaserede tilsyn fokuseres på sundhedslovsydelser, og man ser på en række målepunkter i udvalgte stikprøver.

Målepunkterne er delt op i tre hovedgrupper:

1. Patientforløb og journalføring

2. Medicinhåndtering

3. Generelle forhold

Ud over målepunkterne under de tre hovedgrupper var temaet for 2018 medicinhåndtering og overgange i patientforløb.

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Den samlede vurdering efter tilsynet var, at Solhjem blev indplaceret i kategorien mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patienthed fremhæver:

Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette fremstod behandlingsstedet sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende behandlingsstedets procedurer og instrukser blev vurderet at være opfyldt, men der mangler en uddybende beskrivelse af instruksen for NADA-øreakupunktur. Der var en enkelt mangel i relation til medicinhåndtering, som blev udbedret ved tilsynet. Styrelsen vurderer, at behandlingsstedet lever op til lovgivningens krav i forhold til journalføring og patientrettigheder. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

På baggrund af tilsynet er instruksen for NADA (ørepunktur) revideret således, at den lever op til Styrelsen for Patientsikkerheds krav.

Den fulde rapport på tilsynet kan findes på plejecentrets hjemmeside.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151, stk. 2

Sundhedsloven § 213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at BDO har den overordnede vurdering, at plejecentrene i Thisted Kommune samlet set er meget velfungerende.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

30. Orientering om tilsyn i hjemmeplejen og på fritvalgsområdet i 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og på fritvalgsområdet i 2018.

Redegørelse

I løbet af 2018 blev der foretaget 2 typer tilsyn i Hjemmeplejen i Thisted Kommune, hvoraf det ene også omfattede private leverandører. Det drejer sig om det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det uanmeldte kommunale tilsyn.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har efter Servicelovens § 151c pligt til at føre tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Der er derfor i 2018 gennemført tilsyn af BDO ud fra tilsynspolitikken, som blev politisk godkendt i 2018.

Formålet med tilsynet er:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter Serviceloven og efter de kvalitetsstandarder, der er vedtaget i kommunen
 • At påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
 • At forebygge ved at gribe forebyggende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer
 • At skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling

I 2018 var palliation et særskilt tema for tilsynet.

Tilsynet er sket gennem interviews med 2 % af de forskellige leverandørers borgere. Der er ført tilsyn på både kommunale leverandører - Hjemmeplejen - og private leverandører. Derudover har der været dialogmøder med Hjemmeplejens ledelse samt medarbejdere som en del af tilsynet.

I det følgende beskrives tilsynet af de kommunale leverandører, Hjemmeplejen Syd og Hjemmeplejen Nord:

Tilsynet vurderede samlet set, at Thisted Kommune har velfungerende kommunale hjemmeplejeleverandører. Leverandørerne lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau inden for de relevante områder.

Tilsynet vurderede, at pleje, omsorg og praktisk hjælp tilrettelægges med udgangspunkt i borgernes ønsker, behov og ressourcer og leveres med høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på faglig relevant vis redegøre for, hvordan de med fokus på en rehabiliterende tilgang sikrer, at borgerne modtager den nødvendige hjælp. Medarbejderne kan endvidere redegøre for, hvad de har fokus på i kommunikationen med borgerne med henblik på at sikre en omgangsform, der er præget af respekt og anerkendelse.

Det var tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever at have relevante kompetenceudviklingsmuligheder i forhold til borgernes aktuelle behov og problematikker, ligesom ledelsen på tværs af hjemmeplejeleverandører prioriterer medarbejdernes deltagelse i relevante kurser.

Borgerne er generelt meget tilfredse med den pleje, omsorg og praktiske hjælp, de modtager. Det er desuden borgernes oplevelse, at medarbejdernes kommunikation og adfærd er særdeles imødekommende og anerkendende.

I forhold til dokumentationen er det tilsynets vurdering, at det skriftlige grundlag kan styrkes hos alle kommunale leverandører, så den konsekvent fremstår opdateret og fyldestgørende for borgerens samlede aktuelle situation, herunder med beskrivelser af borgernes ressourcer og mestringsevne.

Årets tema: Palliation

Alle fem kommunale leverandører af hjemmepleje har i 2018 fokus på temaet vedrørende palliation. Medarbejderne har deltaget i kommunens kompetenceudviklingsprogram, og de oplever generelt, at undervisningen er relevant og anvendelig i konkrete plejeforløb samt i samarbejdet med borgere og pårørende, det palliative team, hjemmesygeplejen og praktiserende læger.

I forhold til de anbefalinger, tilsynet har givet, arbejder de respektive teams videre med disse lokalt. I forhold til dokumentation, hvor der af tilsynet er givet anbefaling til alle teams, arbejdes der tværgående med dette. Der er lavet audit på dokumentationen i september 2018, hvorefter der er givet tilbud om hjælp til at få bragt eventuelle mangler i orden til december 2018. Der laves herefter en opfølgende audit for at se, hvor langt man er nået.

I det følgende beskrives tilsynet af de private leverandører, som omfatter: Thisted Rengøring, Rengøringsfirmaet Thy, Nord Thy Hjemmeservice, EF Rengøring, HH Rengøring samt Thagaard Rengøring.

Det var tilsynets vurdering, at Thisted Kommune har velfungerende private leverandører, der lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau inden for de relevante områder.

Tilsynet vurderede, at den praktiske hjælp tilrettelægges med udgangspunkt i borgernes ønsker, behov og ressourcer og leveres med høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på faglig relevant vis redegøre for, hvordan de med fokus på en rehabiliterende tilgang sikrer, at borgerne modtager den nødvendige hjælp. Medarbejderne kan endvidere redegøre for, hvad de har fokus på i kommunikationen med borgerne med henblik på at opnå en omgangsform, der er præget af respekt og anerkendelse.

Borgerne er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager. Det er desuden borgernes oplevelse, at medarbejdernes kommunikation og adfærd er særdeles tilfredsstillende.

I forhold til dokumentationen er det tilsynets vurdering, at forhold vedrørende det skriftlige grundlag kan styrkes hos tre ud af seks hjemmeplejeleverandører. Det bør således sikres, at informationer vedrørende indlæggelser og ændringer i visitationen modtages rettidigt hos leverandørerne.

Det risikobaserede tilsyn

I 2018 lavede Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn i ét hjemmeplejeteam i Thisted Kommune - i Hjemmeplejen Syd, Team Hurup.

I det risikobaserede tilsyn fokuseres på sundhedslovsydelser, og man ser på en række målepunkter i udvalgte stikprøver.

Målepunkterne er delt op i tre hovedgrupper:

1. Patientforløb og journalføring

2. Medicinhåndtering

3. Generelle forhold

Ud over målepunkterne under de tre hovedgrupper var temaet for 2018 medicinhåndtering og overgange i patientforløb.

Efter tilsynet indplaceres teamet i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerhed indplacerede Team Hurup i kategorien "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Styrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at målepunkterne vedrørende behandlingsstedets instrukser blev vurderet at være opfyldt.

Målepunkterne vedrørende behandlingsstedets medicinhåndtering blev vurderet at være opfyldt.

De mangler, der blev fundet i relation til den sundhedsfaglige dokumentation, var få, og det generelle indtryk var, at journalføringen lever op til lovgivningens krav. Manglerne vurderes at kunne udbedres. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Det var styrelsens vurdering, at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151c

Sundhedsloven § 213, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

31. Status på puljer på Sundheds- og Ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om status på puljer for Sundheds- og Ældreområdet for hele 2018.

Redegørelse

I september 2018 orienterede forvaltningen om status på ansøgte puljemidler på sundheds- og ældreområdet. Der er kommet svar på de ansøgte puljer for 2018, hvorfor forvaltningen orienterer om endelig status på puljer for hele 2018. Den samlede oversigt kan findes i vedlagte bilag. Status på ansøgte puljer er som følger:

 1. Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på den ældre medicinske patient og udsatte grupper:
  Kommunen har modtaget tilsagn på 925.000 kr. til tilknytning af en alment praktiserende læge på den kommunale akutfunktion i 2018 og 2019.
 2. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse:
  Der er søgt om midler til etablering af en læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup. Kommunen har fået tilsagn om 3,9 mio. kr. til projektet i 2018 og 2019.
 3. Flere demensegnede plejeboliger med demensegnede omgivelser:
  Der er søgt om ca. 1,5 mio. kr. til indkøb og implementering af døgnrytmelys på kommunens demensafsnit. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 4. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (genopslag):
  Der er søgt om ca. 1,6 mio. kr. til undervisning af nøglemedarbejdere, teamledere og ledere til at styrke demensindsatsen gennem et bedre pårørendesamarbejde på Sct. Thøgersgaard, Fjordglimt, Vibedal, Plejecentre Midt, Plejecentre Nord, Åbakken og Kristianslyst. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 5. Flere og meningsfulde dagaflastningstilbud samt støtte til yngre med demens:
  Der er søgt om 1,36 mio. kr. til udvidelse af dagcenter og mandeklub med en ekstra dag samt mulighed for motionstilbud for hjemmeboende borgere med demens. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 6. Bedre vilkår for ældre (Pulje til bedre bemanding):
  Jf. orientering om pulje til bedre bemanding. Kommunen har modtaget 4,48 mio. kr., som fordeles på Plejecentre Nord, Plejecentre Midt, Vibedal og Hjemmeplejen i 2018. Fordelingen af midler i 2019 tages op i efteråret 2019.
 7. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre:
  Der er søgt om 1,45 mio. kr. til videndeling om rehabilitering for mennesker med demens på tværs af somatiske plejecentre og demensafsnit. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 8. Fællesskabspulje, ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse:
  Der er søgt om 1,6 mio. kr. til en medarbejder forankret i Visitationen, som ensomme ældre kan blive visiteret til et forløb hos, så de støttes til f.eks. at få kontakt til civilsamfundet. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 9. Videreudvikling af indsatser for den ældre medicinske patient:
  Der er søgt om 1.627.258 kr. til ansættelse af en socialpædagog i nattetimerne på Fyrtårnet. Kommunen har fået afslag på ansøgningen.
 10. Igangsættelse af initiativer, der skal styrke livskvaliteten på plejecentre:
  Kommunen har modtaget tilsagn på 49.500 kr. til aktiviteter på Sct. Thøgersgaard, Fjordglimt og Vibedal i 2018.
 11. Pulje til psykologsamtaler, som skal hjælpe borgere med sorg og livsfortrydelse:
  Der er ansøgt om 263.956 kr. til ansættelse af en psykolog på Plejecentre Midt, som skal afholde samtaler med borgerne om sorg og livsfortrydelse. Kommunen har modtaget 258.956 kr. til projektet i 2019.
 12. Pulje til nedsættelse af sygefraværet på ældreområdet:
  Kommunen har fået tilsagn om 1,1 mio. kr. til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet på ældreområdet frem til juli 2020.
 13. Puljen "Bevæg dig i naturen" fra Friluftsrådet:
  Kommunen har ansøgt om midler til projekt "Naturligvis" til udvikling og afprøvning af naturen som metode til forebyggelse og rehabilitering af småbørnsfamilier med overvægt, borgere med stress, angst og depression samt borgere med kroniske lidelser. Kommunen har modtaget 375.000 kr. frem til medio 2020.

Retsgrundlag

Finansloven 2018

Aftale om satspulje 2018

National demenshandlingsplan 2025

National diabeteshandlingsplan 2017-2020

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019

Økonomiske konsekvenser

Der er primært søgt midler til dækning af løn i forbindelse med projekterne. Lønnen ligger ud over den almindelige drift til kompetenceløft, afprøvning af metoder og implementering.

Center for økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

32. Årsrapport - Forebyggende hjemmebesøg

Udskriv

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen orienterer om status for de forebyggende hjemmebesøg i 2018.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen udarbejder årsrapporter for udvalgte områder. Årsrapporter skal give et indblik i aktiviteten i det år, som er forløbet, samt give en nuværende pejling for nogle af de planlagte aktiviteter i 2019. Udarbejdelse af årsrapporter for 2018 er aktualiseret af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny vision samt i dette tilfælde Politik for Sårbare voksne og Ældres Velfærd samt arbejde med strategier og handlingsplaner.

Forebyggende hjemmebesøg skal jf. Servicelovens § 79a tilbydes til borgere over 75 år samt til særlig sårbare ældre over 65 år. Hjemmebesøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for den ældre med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.

I Thisted Kommune har Sundheds- og Ældreafdelingen ansvaret for at varetage de forebyggende hjemmebesøg, hvor 3 medarbejdere udfører besøgene. Foruden de forebyggende hjemmebesøg deltager medarbejderne ligeledes i Thisted Kommunes kronikerrehabiliteringstilbud, hvor de varetager det sygeplejefaglige ansvar.

Bilag 1 er årsrapporten om de forebyggende hjemmebesøg fra 2018 med status for arbejdet samt målsætninger og temaer for 2019.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

33. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 31. december 2018

Udskriv

Sagstema

Hver måned udarbejdes en venteliste til henholdsvis ældreboliger og plejeboliger. Ventelisterne fremsendes til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Redegørelse

Den seneste venteliste pr. 31. december 2018 viser følgende:

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantier:

3 personer har i gennemsnit ventet 27 dage.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede-/misbrugs- og psykiatripladser: 5 personer har i gennemsnit ventet 276 dage.

Somatiske pladser: 10 personer har i gennemsnit ventet 42 dage.

Friplejehjemmet: 2 personer har i gennemsnit ventet 41 dage.

Plejeboliger: 1 ledig plejebolig.

Ældreboliger: Ingen personer på venteliste.

Ledige ældreboliger: 19 ældreboliger med visitation.

Ledige boliger: 1 bolig uden visitation.

5 personer ønsker/skal flytte til andet center.

Definition af ledige boliger pr. 31. januar 2015: Hvor Thisted Kommune har udgiften til boligen.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder ikke for ældre, der har valgt en bestemt plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne om frit valg af ældreboliger. Disse borgere kommer i stedet på en specifik venteliste til det ønskede ældrecenter (Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2).

I praksis betyder dette, at hvis borgeren, som er visiteret til en plejebolig, kun ønsker at bo ét bestemt sted, så kan vedkommende komme til at vente flere måneder, indtil en plejebolig på det ønskede ældrecenter bliver ledig, idet vedkommende ikke er omfattet af garantien. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 43a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1385 af 12.12.2006 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Har borgeren ønsket mere end ét bestemt ældrecenter (eksempelvis 2 konkrete ældrecentre), vil borgeren blive tilbudt en plejebolig inden for de 2 måneder. Det er ikke nødvendigvis en plejebolig på et af de ældrecentre, borgeren har ønsket, men den plejebolig der først bliver ledig. Takker borgeren nej til dette tilbud, vil en ny 2 måneders frist begynde. Hvis borgeren ikke fremsætter ønsker til, hvor plejeboligen skal være beliggende, er borgeren fuldt ud omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder.

Retsgrundlag

Plejeboliggaranti: Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ventelisterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

34. Orientering om Socialtilsyn Nords tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om Socialtilsyn Nords tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2. halvår 2018.

Redegørelse

Socialtilsyn Nord har i 2. halvår 2018 været på tilsynsbesøg hos følgende institutioner:

 1. Nørbygård bosted
 2. Bofællesskabet Søskrænten
 3. Dragskilde
 4. Thyfondens socialpsykiatriske bo- og arbejdstilbud Enggården
 5. Bofællesskabet Mågevej

1. Nørbygård bosted. Døgndækket botilbud/forsorgshjem med 14 pladser for voksne med misbrugsproblemer og/eller psykiske/sociale problemer

Dato for tilsyn: 31.07.2018

Art af tilsyn: Uanmeldt

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Temaerne: Sundhed og trivsel med særligt fokus på tilbuddets beredskab i forhold til vold og overgreb. Derudover ledelse og organisation samt Socialtilsyn Nords fokuspunkt læring.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. Tilsynet har dermed ikke foranlediget nogle vilkår, påbud eller afgørelse om skærpet tilsyn.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Der vil ved næste tilsynsbesøg være fokus på, hvorvidt medarbejderne har kendskab til målgruppe og tilbuddets procedurer for indberetning af magt.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen sammen med handleplan for opmærksomhedspunkterne.

2. Bofællesskabet Søskrænten. Døgndækket botilbud med 21 pladser for udviklingshæmmede voksne

Dato for tilsyn: 30.10.2018

Art af tilsyn: Uanmeldt

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Målgruppe, metode og resultater

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jf. Lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. Lov om Socialtilsyn § 6, stk. 2. Tilsynet har dermed ikke foranlediget nogle vilkår, påbud eller afgørelse om skærpet tilsyn.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Metode- og resultatdokumentation, som tilbuddet gennem længere tid har været i proces med.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen.

3. Dragskilde 1: Døgndækket botilbud med 15 pladser for voksne med sindslidelse og Dragskilde 2: Anbringelsessted med 1 plads for børn med sindslidelse

Dato for tilsyn: 06.11.2018

Art af tilsyn: Uanmeldt

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Borgeres trivsel og udvikling

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jf. Lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. Lov om Socialtilsyn § 6, stk. 2. Tilsynet har dermed ikke foranlediget nogle vilkår, påbud eller afgørelse om skærpet tilsyn.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet noteret.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen.

4. Thyfondens socialpsykiatriske bo- og arbejdstilbud Enggården. Døgndækket botilbud med 8 pladser for voksne samt arbejdstilbud med 24 pladser. Begge tilbud for voksne, der er psykisk sårbare

Dato for tilsyn: 09.11.2018

Art af tilsyn: Uanmeldt

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Temaerne Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og Trivsel samt Socialtilsyn Nords fokuspunkter læring 2018.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra 8 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. Tilsynet har dermed ikke foranlediget nogle vilkår, påbud eller afgørelse om skærpet tilsyn.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Intet noteret.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen.

5. Bofællesskabet Mågevej. Døgndækket botilbud med 6 pladser for voksne psykiske og/eller sociale problemer

Dato for tilsyn: 29.11.2018

Art af tilsyn: Uanmeldt

Hovedfokus for tilsynsbesøget: Borgernes trivsel, positive resultater og Socialtilsyn Nords fokuspunkt læring.

Konklusion: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Dog er det socialtilsynets vurdering, ud fra 8 temaer jf. § 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i relation til sundhed og trivsel. Tilsynet har dermed ikke foranlediget nogle vilkår, påbud eller afgørelse om skærpet tilsyn.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet:

 • Borgernes ret til selv- og medbestemmelse i forhold til økonomi
 • Medarbejdernes kendskab til magtreglerne - herunder ikke lovhjemlet magt

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen sammen med handleplan for opmærksomhedspunkterne.

Retsgrundlag

Kumlhøj: Botræning – Serviceloven § 107, Planeten – Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6.

Nørbygård bosted: Serviceloven § 110.

Bofællesskabet Søskrænten: Almen Boligloven § 105.

Dragskilde: Dragskilde 1 – Serviceloven § 107 med 15 pladser. Dragskilde 2 – Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6.

Thyfondens socialpsykiatriske bo- og arbejdstilbud Enggården: Botilbud – Serviceloven § 107. Arbejdstilbud – Serviceloven § 104.

Bofællesskabet Mågevej: Serviceloven § 107.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Området-MED Handicap og Psykiatri - orientering - den 26. februar 2019

Handicaprådet - orientering - den 28. februar 2019

Udsatterådet - orientering - den 23. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

35. Statistik over visitationer og venteliste i Handicap- og psykiatriafdelingen

Udskriv

Sagstema

Statistik over antal visitationer og venteliste til egne tilbud for hele 2018.

Redegørelse

Som følge af analysen foretaget i efteråret 2014 af Handicap- og Psykiatriafdelingens driftsområde blev det besluttet, at der halvårligt skal foreligge en statistik over antal af visitationer til egne tilbud samt oversigt over venteliste til samme. Statistikken har været udarbejdet pr. 30.06. og 31.12. og følges løbende for de seneste 3 år.

Herudover har forvaltningen fra 2018 taget initiativ til at fremsende yderligere to statistikker pr. år (31.03. og 30.09.), således der foreligger statistik hvert kvartal. Dog vil statistikkerne for 1. og 3. kvartal ikke indeholde sammenligning med årene bagud; dette vil fortsat kun være indeholdt i statistikken for 2. og 4. kvartal.

Nærværende statistik viser antal visitationer for hele 2018 samt venteliste opgjort pr. 31.12.2018 - se bilag.

Udvikling i visitationer

Der har været 278 visitationer til diverse tilbud igennem hele 2018. Set i forhold til 2017 er der tale om en stigning på 25 %, men set i forhold til 2016 er der 'kun' tale om en stigning på 12 %.

Stigningen ses hovedsagelig inden for alderskategorierne 0-17 år (97 %) og 51+ år (80 %) fra 2016 til 2018.

I forhold til forsørgelsesgrundlaget ses der en stigning på 74 % fra 2016 til 2018 vedrørende borgere i ressourceforløb.

Der er stort pres på bostøtte både på handicap-, psykiatri- og socialområdet, hvilket ses i antallet af visitationer. Det har dog været muligt at rumme borgerne i tilbuddene, idet flere af dem på ventelisten er i et tilbud, mens de venter på et mere passende tilbud, som bedre matcher deres behov.

Ud over ovenstående visitationer har der været øget tilgang til akut bostøtte og midlertidige vurderingsophold, hvilket der også forventes fremadrettet grundet tidlig udskrivning fra psykiatrisk sygehus.

Udvikling i venteliste

Der var 73 personer på ventelisten pr. 31.12.2018, hvor der var 61 personer pr 31.12.2017 og 44 personer pr. 31.12.2016. Det betyder, at ventelisten er steget med 66 % i perioden 2016-2018.

De væsentligste stigninger på ventelisten fra 2017 til 2018 er på handicapområdet og findes på følgende delområder:

 • Voksenhandicap botilbud med døgn: fra 2 til 6 personer
 • Kumlhøj botræningen: fra 1 til 6 personer
 • Kumlhøj klub: fra 0 til 5 personer
 • Voksenhandicap aflastning: fra 2 til 5 personer
 • Thyværkstedet: fra 3 til 6 personer
 • Limfjorden: fra 0 til 2 personer

Hertil kommer stigning på ventelisten fra 2017 til 2018 på ekstern bostøtte levereret af egne botilbud, men som primært henhører under social og psykiatri:

 • Vestre Kirkegårdsvej: fra 0 til 4 personer
 • Dragskilde, ekstern fra 0 til 1 person
 • Auktionsvej, ekstern (handicap) fra 0 til 1 person

Presset på handicapområdet forventes at falde det kommende år pga. igangværende tilpasning af tilbud bl.a. på Kumlhøj, hvilket vil medføre flow på flere tilbud.

Pr. 31.12.2018 er der 25 personer på en standby-liste foruden de 73 på ventelisten. Standby-listen er en oversigt over de personer, som har givet udtryk for, at de først vil have et tilbud engang ud i fremtiden, eller som allerede har fået et tilbud, men vælger at vente til et andet tilbud, hvor der ikke p.t. er plads. Standby-listen pr. 31.12.2017 var på 44 personer, hvilket betyder, at denne liste næsten er halveret.

Retsgrundlag

Servicelovens driftsområde, §§ 32, 66, 82, 84, 85, 99, 101, 103, 104, 107, 108.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Handicaprådet - orientering - den 28. februar 2019

Udsatterådet - orientering - den 23. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

36. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 15. januar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 15. januar 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

37. Referat fra Handicaprådets møde den 24. januar 2019

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 24. januar 2019.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Til toppen

38. Lukket punkt: Selvejende institution

Til toppen