08. jan 2019

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

2. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

3. Hensigtserklæring vedr. førtidspension

Udskriv

Sagstema

Hensigtserklæring vedr. praksis i Thisted Kommune i forhold til førtidspensioner.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har på et dialogmøde drøftet praksis vedr. førtidspensionsområdet i Thisted Kommune. Drøftelsen tog udgangspunkt i den hensigtserklæring, begge udvalg vedtog i 2015 vedr. samme område.

Hensigten med dialogmødet var at etablere fælles forståelse og enighed om den tilgang, som Thisted Kommune ønsker at have i forbindelse med afklaring til og tilkendelser af førtidspension. Forvaltningen har på baggrund af dialogmødet udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring, som skal drøftes på mødet.

På møderne i både Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges hensigtserklæringen fra 2015 og den hensigtserklæring, der blev udarbejdet som følge af dialogmødet for udvalgene. På mødet i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges udvalget endvidere Social- og Sundhedsudvalget bemærkninger til den nye hensigtserklæring.

Det er endvidere oplægget, at der afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor udvalgsformændene for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget fremlægger hensigtserklæringen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LF 193 02/03, jf. lovbek. nr. 1342 af 21. november 2016)

Lov om social pension (Nr. 217 af 16. maj 1984, jf. lovbek. nr. 1208 af 17. november 2017)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. november 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. november 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Hensigtserklæringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til høring.
 2. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender hensigtserklæringen.
 3. Der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i hensigtserklæringen.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 217:

Drøftet.

Udvalget ønsker at drøfte hensigtserklæringen til næste møde igen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. november 2018, pkt. 167:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet - udvalget ser frem til endelig behandling i februar.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

4. Forslag til fordeling af fast budget 2019 og frem til hjemmeplejen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Forslag til ny fordeling af fast budget 2019 og frem for Hjemmeplejen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Der er et merforbrug på Hjemmeplejens faste budget i 2018. Hjemmeplejens faste budget er historisk betinget og uden kriterier for f.eks. personaleforbrug og andre udgifter på de enkelte poster.

Derfor har lederne af henholdsvis Hjemmeplejen Nord og Syd, ledelse på sundheds- og ældreområdet samt Center for Økonomi og Løn udarbejdet forslag til nye principper for det faste budget.

Principperne er følgende:

 • Der reserveres budget til 4 teamledere i Nord samt 4 teamledere i Syd.
 • Der reserveres budget til disponenter inkl. Call-center svarende til en fuldtidsstilling pr. 25 ruter til hverdag. Dette svarer til 4 fuldtidsstillinger i Nord og 3 fuldtidsstillinger i Syd.
 • Der reserveres budget til 50 ugentlige planlæggertimer pr. 150 fastansatte medarbejdere. Dette giver 2 fuldtidsplanlæggere i Nord og 1,35 fuldtidsstilling i Syd.
 • Der reserveres budget til en fuldtidssekretær i Nord og 1 fuldtidssekretær i Syd.
 • Der reserveres følgende til servicepersonale:

 • Til IT, inventar og materiel reserveres et budget på 878 kr. pr. år pr. fuldtidsmedarbejder. Dette giver et budget i Nord på ca. 164.000 kr. og et budget i Syd på ca. 113.000 kr.
 • Tjenestekørsel fordeles med 57 % i Syd og 43 % i Nord svarende til det nuværende forbrug.
 • Der reserveres et beløb til personaleudgifter på 8.279 kr. pr. år pr. fuldtidsstilling. Det svarer til det nuværende beløb opjusteret med 200.000 kr. til Arbejdsmarkedets erhvervssikring.
 • Der reserveres et beløb på 686 kr. pr. fuldtidsstilling til administration svarende til det nuværende beløb.
 • Beløb til sygepleje fordeles med 53 % til Nord og 47 % til Syd.

Der er i alt et merfinansieringsbehov ved kriterierne på 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet dækkes af uforbrugte midler på sundheds- og ældreområdets fælleskonti.

Med de ovennævnte kriterier forventes det faste budget fremover at balancere.

Budgetfordelingen skal justeres en gang årligt pr. 1. januar.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der skal omplaceres 503.000 kr. fra Ældreområdets Fællesområde til Hjemmeplejens faste budget fra 2019 og frem. I forbindelse med ændring til elektronisk låsesystem skal der budgetomplaceres 222.000 kr. fra budgettet til låsesystem til Hjælpemiddeldepotet, idet de har opgaven fremadrettet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Budgetfordelingen for Hjemmeplejens faste budget fordeles efter de principper, der er angivet i sagsfremstillingen.
 2. Der foretages omplacering af 503.000 kr. fra Ældreområdets Fællesbudget 2019 og frem til Hjemmeplejens faste budget og frem.
 3. Der foretages omplacering af 222.000 kr. fra Hjemmeplejens budget til låsesystemer til Hjælpemiddeldepotet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

5. Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

Udskriv

Sagstema

Ifølge sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem region og kommuner, som fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har, med inddragelse af bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet en høringsversion af ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som hermed sendes i høring.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Redegørelse

I henhold til Sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter fra regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af aftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af region og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Gode forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har særligt fokus på tre målgrupper

 • børn og unge med særlige udfordringer
 • borgere med psykisk sygdom
 • borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstilles ikke konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i forhold til nuværende sundhedsaftale er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen bygger på en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet ud over kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205.

Bekendtgørelse nr. 680 af 8. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Vejledning nr. 9406 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsaftalen udgør rammevilkårene for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet, herunder opgavefordeling. Sundhedsaftalen har dermed ikke direkte økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Sundhedsaftalen lægger op til, at alle relevante patienter henvises til kommunalt rygestoptilbud, hvilket kan betyde, at der i Thisted Kommune skal prioriteres flere ressourcer til denne opgave. På længere sigt kan dette imidlertid betyde reducerede sundhedsudgifter forårsaget af rygning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. december 2018

Handicaprådet - høring - den 3. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at vedhæftede udkast til høringssvar sendes til Sundhedskoordinationsudvalget i Nordjylland.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 19. december 2018, pkt. 1:

Ældre-/Seniorrådet:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne og ønsker, at Universitetshospital Aalborg, afd. Thisted, bevarer og udvikler funktioner og pladser.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og konsekvensen for kommunale ydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet.
 • Mangler konkrete mål på indsatserne.
 • Var enige i mange gode hensigter, men er bekymrede for, om der kommer tilstrækkelige tiltag specielt over for sårbare borgere.
 • Ønsker at følge resultater løbende, gerne flere gange årligt.
 • Bakker i øvrigt op om udkast til høringssvar.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 19. december 2018:

Michael Møller

Handicaprådet, 3. januar 2019, pkt. 2:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne, herunder borgere med psykiatrisk lidelse.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og efterlyser, at der afsættes fornødne ressourcer til finansiering af de afledte kommunale service- og sundhedslovsydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet, og at der rettes et særligt fokus på befolkningsgrupper med væsentligt lavere gennemsnitslevealder.
 • Det var ønskeligt, at måltallene for de politiske pejlemærker var fastsat i forbindelse med den politiske godkendelse.
 • Det var ønskeligt, at der var fastsat en prioriteret implementeringsplan allerede på nuværende tidspunkt og med løbende opfølgning.
 • Handicaprådet bemærker, at der er sat fokus på samarbejdet med pårørende og støtter op om betydningen heraf.
 • Bakker i øvrigt op om det foreløbige høringssvar fra Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Handicaprådet - 3. januar 2019:

Jørgen Bjerre, Tina Andersen

Beslutning

Forvaltningen indarbejder bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet i forslag til høringssvar forud for behandling i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget vedhæftes sagen.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

6. Høring af praksisplan for speciallægepraksisområdet

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har fået Praksisplan for speciallægepraksisområdet i høring. Forvaltningen foreslår et høringssvar, der vægter fokus på ulighed i sundhed, ventetider og rekruttering af speciallæger.

Redegørelse

Region Nordjylland har sendt Praksisplan for speciallægepraksisområdet i høring, og her er de nordjyske kommuner bl.a. høringspart. Fristen for høringen er den 21. januar 2019 kl. 12. Af Overenskomst om Speciallægehjælp fremgår det, at regionen med udgangspunkt i de enkelte specialer skal udarbejde en samlet praksisplan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Samarbejdsudvalget for Speciallæger i Region Nordjylland besluttede på møde den 13. marts 2018, at der skal udarbejdes en praksisplan, som alene udgør en plan for kapaciteten på speciallægepraksisområdet. Høringsudkastet er udarbejdet af administrationen i Region Nordjylland i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende speciallæger i regionen.

Høringsversionen af Praksisplanen for speciallægepraksisområdet indeholder dels en analyse af kapaciteterne i regionen samt anbefalinger til oprettelse af nye ydernumre og nedlæggelse af eksisterende ydernumre. Anbefalingerne er opsummeret: Udvidelse af kapacitet i gynækologi og børne-/ungepsykiatri med én af hver samt evt. udvidelse med et ydernummer i psykiatri. Nedlæggelse af ydernummeret inden for specialiseret ørehjælp, pædiatri, intern medicin og neurokirurgi samt de 7 ledige overlægeydernumre i specialet anæstesiologi. Begrundelserne for anbefalingerne kan findes i høringsversionen, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen bemærker, at høringsversionen af Praksisplanen for speciallægepraksisområdet i høj grad fokuserer på antallet af borgere sammenholdt med antallet af ydernumre/kapaciteter samt forbruget af disse ydelser. Der er meget kort bemærket, at man i forhold til rekruttering af speciallæger vil være fleksibel i forhold til, hvor man lægger ydernumrene, men planen forholder sig ikke til, hvordan man i rekrutteringsindsatsen kan gøre yderområderne i Nordjylland mere attraktive for speciallæger. Derudover bemærkes, at planen ikke forholder sig til lighed i sundhed for de nordjyske borgere, dvs. hvordan det sikres, at der ikke bliver en social slagside i forhold til adgangen til speciallæger, herunder fx hvordan det sikres, at alle nordjyske borgere har adgang til speciallæger, uanset hvor de bor og uanset deres økonomiske formåen. Det manglende fokus på lighed i sundhed stemmer meget lidt overens med de tanker, der ellers ligger i sundhedsaftalesamarbejdet og i Region Nordjyllands vision, herunder sundhedsplanen for Region Nordjylland.

Forvaltningen bemærker yderligere, at Praksisplanen for speciallægepraksisområdet ikke forholder sig til ventetider. Sammenlignet med ventetider på speciallægeområdet i de andre regioner ligger Region Nordjylland generelt meget højt.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 206

Overenskomst om Speciallægehjælp

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forvaltningens bemærkninger medtages i høringssvaret.
 2. Det drøftes, om der er yderligere bemærkninger til høringssvaret.

Beslutning

Forvaltningen udarbejder høringssvar på baggrund af bemærkninger.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

7. Indledende høring af praksisplan for almen praksis i Region Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har modtaget en indledende høring af Praksisplan for almen praksis. Forvaltningen fremlægger et udkast til et høringssvar.

Redegørelse

Regionsrådet skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis. Praksisplanen udarbejdes af praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer samt medlemmer udpeget blandt praktiserende læger. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og skal bidrage til at sikre lægedækning i regionen samt understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen.

De overordnede formål med planen er at:

 1. Styrke almen praksis' samarbejde med kommunen og de andre aktører omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet
 2. Styrke almen praksis' rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet
 3. Sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan få almenmedicinske tilbud

Den indledende høring er sendt ud til bl.a. de nordjyske kommuner, således at Praksisplanudvalget har et udgangspunkt for den videre udarbejdelse af den ny praksisplan. Formålet med den indledende høring er, at Praksisplanudvalget får input til de overordnede linjer forud for udarbejdelse af et egentligt udkast til en praksisplan. Det endelige udkast til praksisplanen kommer også i høring på et senere tidspunkt.

Til den indledende høring bedes høringsparterne tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad kan bidrage til samarbejdet om at styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i sektorovergangene mellem kommunerne og regionen med fokus på almen praksis?
 • Hvordan kan kommunerne, regionen og PLO samarbejde om at understøtte almen praksis i at varetage almen praksis' kerneopgaver og skabe større lighed i sundhed?
 • Hvordan kan praksisplanen understøtte almen praksis' rolle som gatekeeper og tovholder på patienternes behandlingsforløb, herunder forløb i relation til psykiske problemstillinger?
 • Hvilke tiltag vil kunne øge og langtidssikre lægedækningen tæt på borgeren, herunder evt. rekrutterings- og fastholdelsestiltag?
 • Hvilke tiltag vil kunne sikre tilgængeligheden til almen praksis – både for patienter og samarbejdspartnere?

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående spørgsmål udarbejdet et udkast til et høringssvar, som er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Børne-/Familieudvalget den 15. januar 2019

Handicaprådet - orientering - den 24. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Beslutning

Forvaltningen udarbejder høringssvar på baggrund af bemærkninger.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

8. Udmøntning af Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med godkendelsen af en ny strategi for værdighed fremlægger forvaltningen udkast til en ny udmøntning af Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden. Udkastet tager udgangspunkt i målsætningerne i strategi for værdighed.

Redegørelse

Den 20. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget Thisted Kommunes strategi for værdighed. Serviceloven pålægger kommunerne at udarbejde værdighedspolitikker, og Thisted Kommunes version heraf er den nyligt vedtagne strategi for værdighed. I forbindelse hermed er kommunerne yderligere pålagt, at værdighedspolitikkerne skal omhandle 6 fokusområder:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

Hidtidig udmøntning

Thisted Kommune har siden 2016 modtaget puljemidler fra værdighedsmilliarden, som har været udmøntningen af kommunens første værdighedspolitik, der gjaldt fra 2016 til 2018. Udmøntningen af værdighedsmilliarden har hidtil været fordelt som følger:

Tiltag

Dækker over følgende indsatser

Skal konkret udmøntes i

Andel af midlerne

Fordeling på fokusområder

Andel af midlerne fordelt på fokusområder

1. Forøgelse af den generelle normering i ældreplejen

- Nærhed over for borgeren (livskvalitet)

- Tid til at tale med pårørende (livskvalitet)

- Flere ansatte på ældrecentrene, mere plejepersonale

5.276.000 kr.

1) Livskvalitet

5.276.000 kr. (løn)

2. Kompetenceløft inden for kommunikationen mellem borger og plejepersonale

- Bedre information om livstestamente (værdig død)

- Understøttelse af borgerens valg (selvbestemmelse)

- Selvbestemmelse

- Forbedring af borgerens psykiske velbefindende (sundhed)

- Uddannelse til plejepersonalet, herunder i kommunikation og relationer

500.000 kr.

2) Selvbestemmelse

200.000 kr. (kompetenceudvikling)

4) Sundhed, mad og ernæring

200.000 kr.

(kompetenceudvikling)

5) En værdig død

100.000 kr.

(kompetenceudvikling)

3. Bedre livskvalitet og selvbestemmelse

- Bedre mulighed for at deltage i aktivitetstilbud (livskvalitet)

- Mulighed for ledsagelse til lægen (selvbestemmelse)

- Mulighed for hjælp til individuelle behov (selvbestemmelse)

- Klippekortsordning

500.000 kr.

1) Livskvalitet

100.000 kr. (løn)

2) Selvbestemmelse

400.000 kr. (løn)

4. Styrkelse af hjemmesygeplejen

- Forøgelse af den palliative indsats (værdig død)

- Styrkelse af den rehabiliterende indsats (selvbestemmelse)

- Bedre sammenhæng og kontinuitet i forløbene (kvalitet)

- Tryghed i overgangen til og fra sygehus (kvalitet)

- Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi (selvbestemmelse)

- Bedre kvalitet i plejen (kvalitet)

- Ansættelse af flere hjemmesygeplejersker

- Ansættelse af forløbskoordinator

1.500.000 kr.

2) Selvbestemmelse

750.000 kr. (løn)

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

500.000 kr. (løn)

5) En værdig død

250.000 kr. (løn)

5. Styrket forebyggende indsats

- Tryghed i overgangen til og fra sygehus (kvalitet)

- Vejledning til svage borgere i kost og ernæring (sundhed)

- Vejledning til køkkenpersonale i kost og ernæring (sundhed)

- Styrkelse af akutteamet

- Ansættelse af diætist (kostvejleder for hele Thisted Kommune)

1.548.000 kr.

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

1.148.000 kr.

4) Sundhed, mad og ernæring

400.000 kr.

Udmøntningsplan for Thisted Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2019 (9.492.000 kr.)

Thisted Kommune modtager i 2019 9.942.000 kr. fra værdighedsmilliarden samt bloktilskud på 955.200 kr. til fokusområderne "en værdig død" og "pårørende". Forvaltningen foreslår nu en udmøntningsplan af puljemidlerne samt orienterer om udmøntningen af bloktilskuddet, som begge skal understøtte målsætningerne i strategi for værdighed. Den samlede udmøntningsplan er vedlagt sagen som bilag. I bilaget fremgår indledningsvis de 6 målsætninger fra strategi for værdighed, som tager udgangspunkt i de førnævnte 6 fokusområder. For hver målsætning er oplistet henholdsvis succeskriterierne for opnåelse af målsætningerne samt de konkrete indsatser, der vurderes at skulle til, for at målsætningerne nås.

På baggrund af bilaget foreslår forvaltningen følgende udmøntning af midlerne:

Delprojekt

Konkret indsats

Fokusområde

Budget 2019 (kr.)

Ændring ift. tidligere udmøntning

Bemærkninger

Delprojekt 1)

Forøgelse af normeringen på plejecentre og dagcentre

Ansættelse af medarbejdere på plejecentrene.

De ekstra medarbejdere på demensafsnittene skal primært gå til udvikling af dagcentrene.

Pårørende

5.592.000 kr.

Tidligere udmøntning: 5.276.000 kr.

Forskel:

316.000 kr. (demensafsnit og Klitrosen)

Den hidtidige udmøntning har været undtaget demensafsnittene og Klitrosen. Den ny udmøntning medtager alle plejecentre, herunder dagcentrene på demensafsnittene, så der bliver udvidede muligheder for aflastning af pårørende.

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Delprojekt 2)

Kompetenceudvikling

Fleksibel pulje til kompetenceudvikling af medarbejderne.

livskvalitet

300.000 kr.

Tidligere udmøntning: 500.000 kr.

Forskel:

-200.000 kr.

Der har været rigtig positive erfaringer med en fleksibel pulje til kompetenceudvikling. Puljen har indtil nu været brugt til bl.a. rehabiliteringsuddannelse, palliationsuddannelse, undervisning fra Sex og Samfund samt supervision. Det er imidlertid vurderingen, at et mindre budget vil kunne bidrage med samme positive effekt.

En værdig død

Delprojekt 3)

Udvikling af det gode måltid

1) Udbredelse af dysfagiindsats, herunder ansættelse af ergoterapeut og diætist til spredning af indsatsen.

2) Ansættelse af en klinikassistent til understøttelse af indsats for god tand- og mundhygiejne

3) Udvikling af tilbud til borgere, der modtager madservice

Mad og ernæring

1) 700.000 kr.

2) 300.000 kr.

3) 200.000 kr.

Total: 1.200.000 kr.

Tidligere udmøntning:

400.000 kr. (diætist)

Forskel:

+800.000 kr. (ergoterapeut, klinikassistent, madservice)

Afprøvningen af en tværfaglig indsats mod synkebesvær på plejecentret Åbakken har vist positive effekter i forhold til at give borgerne livskvalitet og et godt måltid.

Det gode måltid hænger tæt sammen med god tand- og mundhygiejne.

Borgere, der modtager madservice, skal have mulighed for at få den kost, der er bedst for dem, fx dysfagikost, beriget mad etc. Der afsættes midler til afprøvning af løsninger.

Delprojekt 4)

Øget kvalitet og sammenhæng

1) Ansættelse af visitator

2) Styrkelse af hjemmesygeplejen

3) Styrkelse af akutfunktionen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1) 400.000 kr.

2) 1.000.000 kr.

3) 1.000.000 kr.

Total: 2.400.000 kr.

Tidligere udmøntning:

2.648.000 kr. (hjemmesygepleje, akutfunktion og visitator)

Forskel:

-248.000 kr. (hjemmesygepleje, akutfunktion og visitator)

Indsatserne er alle en fortsættelse af den eksisterende udmøntning. Nedskaleres denne normering, vil det få konsekvenser for udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Total

9.492.000 kr.

Udmøntning af bloktilskud til henholdsvis en værdig død og pårørende i 2019 (955.200 kr.)

Delprojekt

Konkret indsats

Fokusområde

Budget 2019 (kr.)

Ændringer ift. tidligere udmøntning

Bemærkninger

Pårørende og borgere uden pårørende

1) 2 netværksmedarbejdere

2) Ensretning af informationsmateriale til pårørende

Pårørende

755.200 kr.

Tidligere udmøntning:

500.000 kr. (klippekort værdighed)

Forskel:

255.200 kr.

Klippekort værdighed har været tænkt til at give borgere mulighed for ledsagelse til fx læge. Behovet for ledsagelse har været stort, men udmøntningen i et klippekort har været uhensigtsmæssig af flere årsager. En netværksmedarbejder vil kunne bestilles til at følge borgere, der ikke har mulighed for at få ledsagelse af pårørende, til læge. Den nuværende netværksmedarbejder har været finansieret af andre puljemidler indtil udgangen af 2018. Der er derfor behov for dels en fortsat finansiering af den eksisterende netværksmedarbejder og dels en opnormering med en ekstra netværksmedarbejder, fordi den eksisterende medarbejder ikke kan tage flere opgaver ind grundet stor efterspørgsel fra borgere uden netværk. Medarbejderen forankres i visitationen ligesom den eksisterende netværksmedarbejder.

God tid i den sidste tid

Visitation af ekstra tid til borgere og pårørende i den sidste tid

En værdig død

200.000 kr.

Der afsættes mere tid i ydelserne til terminale borgere, så medarbejderne har mulighed for at tage sig god tid. Midlerne lægges i visitationens budget.

Total

955.200 kr.

I udkastet til udmøntningsplanen er der meget af den eksisterende udmøntning, som bliver videreført. De største forandringer i forhold til den eksisterende udmøntning er følgende:

1) Forøgelse af den generelle normering tildeles også Klitrosen og demensafsnittene (med fokus på dagcentrene)

2) Kompetenceudvikling nedsættes fra 500.000 kr. til 300.000 kr.

3) Klippekort værdighed ændres til en netværksmedarbejder, som man bl.a. kan bestille til at ledsage borgere til læge

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 81a

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

Økonomiske konsekvenser

Den nye udmøntningsplan vil få økonomiske konsekvenser for nogle af plejecentrene, fordi de vil modtage et mindre beløb end hidtil. Baggrunden er, at udmøntningsplanen også tildeler dagcentre for mennesker med demens samt Klitrosen midler. Den hidtidige tildeling af midler til forøgelse af normeringen på plejecentrene har ikke tildelt demensafsnittene midler, og derudover har de centre, der har færre end 30 pladser, fået et grundtilskud på 100.000 kr.

Forvaltningen indstiller en udmøntning, der følger den hidtidige udmøntning, men med tilføjelse af Klitrosen samt et grundtilskud til dagcentre for mennesker med demens på 200.000 kr. Det vil give følgende fordeling i delprojekt 1:

Center

Antal pladser i alt

Grundtilskud < 30 som. pladser

Grundtilskud daghjem demens

Fordeling efter pladser

Tildeling i alt 2019

Tildeling 2018

Ændring 2019 - 2018

pladser 2018

Kristianslyst

60

698.797

698.797

881.693

-182.896

60

Vibedal

48

200.000

559.038

759.038

705.354

53.684

48

Åbakken

54

628.917

628.917

793.523

-164.606

54

-

-

-

DK

-

-

-

Dragsbækcentret

47

547.391

547.391

470.236

77.155

32

Klitrosen

20

232.932

232.932

232.932

-

-

-

-

KKS

-

-

-

Kastaniegården

24

100.000

279.519

379.519

352.677

26.842

24

Kløvermarken

32

372.692

372.692

470.236

-97.544

32

Solgården

32

372.692

372.692

470.236

-97.544

32

-

-

-

FS

-

-

-

Fjordglimt

-

200.000

-

200.000

200.000

-

Sct. Thøgersgård

7

200.000

81.526

281.526

102.864

178.662

7

-

-

-

FST

-

-

-

Fyrglimt

35

407.632

407.632

396.762

10.870

27

Solhjem

20

100.000

232.932

332.932

293.898

39.034

20

Trye

20

100.000

232.932

332.932

293.898

39.034

20

TOTAL

399

300.000

600.000

4.647.000

5.547.000

5.231.377

315.623

356

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Udmøntningen af værdighedsmilliarden godkendes, herunder også fordelingen af midler i delprojekt 1.

Beslutning

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

9. Forslag til procesplan for ny demensstrategi

Udskriv

Sagstema

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune, ønsker Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen at erstatte gældende politikker på forvaltningens område til nye strategier. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til et kommissorium for processen for udarbejdelsen af en ny demensstrategi for Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har i efteråret 2018 arbejdet på bedre overskuelighed, sammenhæng og tværgående fokus i kommunens politikker. Dette har betydet, at der er udformet 8 overordnede politikker, som skal udtrykke Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for valgperioden plus et år.

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune erstattes den gældende politik på demensområdet med en ny demensstrategi. Den nye strategi vil relatere sig til Politik for sårbare voksne og ældres velfærd og udformes med fokus på de fastsatte målsætninger i politikken.

En ny demensstrategi i Thisted Kommune vil yderligere tage udgangspunkt i regeringens demenshandlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", hvori en af de overordnede målsætninger er, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Et af skridtene mod at blive en mere demensvenlig kommune er at udarbejde en demensstrategi på kommunalt niveau. Handlingsplanen opfordrer til, at demensstrategien kan beskrive kommunens forskellige indsatser på området, samt at demensstrategien udarbejdes i en proces med inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. Forvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium for processen til udarbejdelsen af en demensstrategi, hvor der er lagt vægt på en inddragende proces, hvor borgere med demens, deres pårørende samt relevante foreninger inviteres til at deltage i et borgermøde.

Det er i kommissoriet beskrevet, hvordan tidsplanen kan udfoldes, hvad borgermødet vil indeholde, hvem der deltager i styre- og arbejdsgrupperne mv. Kommissoriet findes som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Udformning af en demensstrategi er ikke obligatorisk ved lov, men er et initiativ fra regeringens handlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", som Thisted Kommune ønsker at imødekomme.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i den nye demensstrategi vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet forskellige handlingsplaner. Det forventes, at der på baggrund af handlingsplanerne fremlægges forslag til økonomisk udmøntning, som der til budget 2020 kan prioriteres midler til.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Kommissorium for proces til udarbejdelse af en ny demensstrategi sendes i høring.
 2. Kommissorium efter endt høring godkendes.

Beslutning

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

10. Budgetomplacering af mindreforbrug på specialiseret genoptræning

Udskriv

Sagstema

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at antallet og kompleksiteten af genoptræningsplaner sendt fra sygehusene til Thisted Kommune er steget markant. Dette medfører et mindreforbrug på afregning med regionen på specialiseret genoptræning og samtidig et øget pres på det almene genoptræningsområde. Derfor indstilles en budgetomplacering fra specialiseret genoptræning til almen genoptræning.

Redegørelse

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen har blandt andet betydet, at indlæggelsestiden på sygehusene er faldet de seneste år. En stor del af udviklingen kan tilskrives en ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud, hvor kommunerne i højere grad løser flere og mere specialiserede opgaver end tidligere.

Sektionen Træning og Rehabilitering under Sundheds- og Ældreafdelingen i Thisted Kommune har en stor rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor fokus er på at styrke borgernes selvhjulpenhed, hvilket er medvirkende til at forebygge indlæggelser og udskyde eventuel behandling i de kommunale sundhedstilbud.

Træning og Rehabilitering oplever som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen en markant stigning i antallet af opgaver. Specielt er antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene steget med over 50 % siden 2014, og seneste opgørelse indikerer en fortsat stigning. Foruden stigningen i antal er kompleksiteten af opgaverne ligeledes stigende. Dette medfører en øget gennemsnitlig behandlingstid pr. borger, som ligeledes øger arbejdsbyrden på området.

Samtidig godkendte Folketinget i maj 2018 en lov om frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Loven betyder, at borgeren skal have muligheden for at vælge en privat leverandør, hvis ikke Thisted Kommune kan påbegynde et genoptræningsforløb inden 7 dage efter udskrivelse fra et sygehus. Det er således nødvendigt at sikre den nødvendige terapeutkapacitet, da en overskridelse af 7 dages reglen vil medfører en fritvalgsregning, som potentielt kan have store konsekvenser for Træning og Rehabiliterings budget. Forvaltningen følger udviklingen af ventetiden tæt.

Foruden de genoptræningsplaner, som varetages af Thisted Kommune, så har regionerne ansvaret for at tilbyde genoptræning på specialiseret niveau. Specialiseret genoptræning leveres til borgere med komplicerede funktionsevnenedsættelser, som forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I denne situation har borgerens bopælskommune finansieringsansvaret for opgaven. I takt med at Thisted Kommune modtager flere og mere komplekse opgaver, er antallet af borgere, som modtager specialiseret genoptræning på sygehuset, faldet. Dette afspejles i Træning og Rehabiliterings budget, hvor der efter første halvår af 2018, så ud til at blive et mindreforbrug på budgettet for specialiseret genoptræning. Derfor besluttede administrationen i sommeren 2018, under budgetlægningen for 2019, at budgetomplacere 500.000 kr. fra budgettet for specialiseret genoptræning til budgettet for almen genoptræning. Endvidere viste seneste budgetopfølgning, at der i sidste halvår i 2018 var et yderligere mindreforbrug på 500.000 kr. til specialiseret genoptræning, hvorfor det indstilles, at yderligere 500.000 kr. budgetomplaceres fra specialiseret genoptræning til almen genoptræning.

Denne udvikling, hvor kommunernes opgaver bliver mere specialiseret, ser ud til at fortsætte i takt med den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. Derfor formodes det, at mindreforbruget på specialiseret genoptræning ikke er enestående i år, men ligeledes vil være gældende fra 2020 og frem. Derfor indstilles det, at budgetomplaceringen bliver permanent fra 2019 og frem.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 140

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på budgettet for specialiseret genoptræning var 500.000 kr. ved seneste budgetopfølgning. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder formentligt, at mindreforbruget ligeledes vil være gældende de kommende år, hvorfor det indstilles, at budgetomplaceringen er gældende fra 2019 og frem.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at budgettet for specialiseret genoptræning ikke er omfattet af overførselsadgang, men det er almen genoptræning, hvorfor budgetomplaceringen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der foretages en budgetomplacering af mindreforbruget på 500.000 kr. fra specialiseret genoptrænings- til almen genoptræningsbudgettet i 2019 og frem.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

11. Ansøgning om anlægsbevillinger til handicap- og psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsbehov i 2019 på handicap- og psykiatriområdet.

Redegørelse

Der er i 2019 afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten på handicap- og psykiatriområdets udviklingspulje.

Der søges om anlægsmidler på i alt 874.000 kr. til følgende tre projekter:

 1. Tilpasning af Kumlhøj (Dragskilde 3): 664.000 kr.
 • Beskrivelse: I forbindelse med at Dragskilde 3 fremover skal rumme såvel daginstitution som døgn- og aflastningstilbud for børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne har der vist sig at være nogle lovgivningsmæssige krav, bl.a. nyt ABA anlæg og ventilation, nyt vindue med redningsudgang, ændringer af el-installationer og ændring af personalefaciliteter. Beløbet lægges oven i de 74.000 kr., der allerede er afsat til projektet i 2018.
 1. Fælles alarmsystem til Team Bostøtte, Daghus/Drivhus, Behandlerhuset (Korsgade/Munkevej): 125.000 kr.
 • Beskrivelse: Der er tale om et kombineret tyveri- og overfaldsalarmsystem. Grundsystemet fungerer på samme måde som systemet på rådhuset med kort til indgangsdørene samt udvalgte lokaler med fastmonterede overfaldsalarmer. Ud over dette er der også tilknyttet nogle få mobile overfaldsalarmer til personalet, der har alenevagter i Daghus/Drivhus i de sene eftermiddags-/aftentimer samt til personalet, der har udekørende funktioner.
 1. Opførelse af skillevæg på Bjergbo: 85.000 kr.
 • Beskrivelse: En beboer på Bjergbo har behov for at blive bedre skærmet for stimuli fra de øvrige beboere. Dette kan gøres ved at opføre en "blød skillevæg" ved vedkommendes lejlighed.

Retsgrundlag

 • SEL § 32 og § 44/84 særligt dagtilbud og aflastning (Kumlhøj)
 • SEL § 85 bostøtte i eget hjem (Bjergbo og Team Bostøtte)
 • SEL § 101 stofbehandling (Behandlerhuset)
 • SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud (Daghus/Drivhus)
 • SUL § 141 alkoholbehandling (Behandlerhuset)

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling på 874.000 kr. kan finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje for 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at udviklingspuljen for 2019 er på 2 mio. kr. (XA-571).

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Handicaprådet - orientering - den 24. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevillinger til nævnte projekter til i alt 874.000 kr., som finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

12. Orientering om udfordringer i ældreområdets økonomi 2019

Udskriv

Sagstema

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets ønske om at følge økonomien tæt orienterer Sundheds- og Ældreafdelingen hermed om forventede udfordringer i økonomien på området i 2019.

Redegørelse

På sundheds- og ældreområdet er der i 2018 økonomiske udfordringer i Visitationen/Hjemmeplejen samt på plejecentret Vibedal.

Der er taget hånd om Vibedals økonomi sådan, at Vibedal har en vagtplan, som balancerer med budget 2019 økonomisk. Vibedal har i øvrigt fået hjælp til vagtplanlægning og styring af opgaver.

Med hensyn til det faste budget for Hjemmeplejen Syd og Nord fremgår forslag til fordeling af det faste budget 2019 af særskilt sag på dette udvalgsmøde. Der forventes balance mellem udgifter og indtægter i Hjemmeplejens variable budget 2019. Samlet forventes Hjemmeplejen i 2019 at balancere.

Der har været en stigning i visiterede ydelser fra januar til december 2018 på ca. 7 %. Hvis niveauet for visiterede ydelser i uge 49 2018 fortsætter i 2019, forventes et merforbrug hos Visitationen på ca. 4,5 mio. kr.

Sundheds- og Ældreafdelingen er ved at gennemføre en stor indsats for øget brug af rehabilitering, der gør borgerne mere selvhjulpne, øger livskvaliteten, giver bedre arbejdsmiljø og en bedre kommunal økonomi.

Afdelingen arbejder desuden med øget fokus på og implementering af velfærdsteknologiske løsninger f.eks. omkring medicinudlevering og -dosering til borgerne.

Afdelingen forventer, at disse initiativer: Revisitationer, rehabilitering, øget anvendelse af velfærdsteknologi samt særlig opfølgning og afslutning på delegerede sundhedslovsydelser sammen med de øvrige initiativer i den eksisterende økonomiske handleplan vil skabe balance i Visitationens økonomi i 2019.

Sundheds- og Ældreafdelingen følger i fremtiden data på visiteret tid helt ned på områder/team med henblik på at gennemgå ændringer med visitatorerne. Herudover vil indsatser omkring visitation, revisitation, rehabilitering, velfærdsteknologi og antal ansatte, brug af vikarer og antal ruter i Hjemmeplejen blive fulgt tæt med henblik på hurtigere tilpasning af kapacitet og alternativer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske konsekvenser i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at følge den økonomiske udvikling tæt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

13. Orientering om egenbetaling på kommunale akutpladser

Udskriv

Sagstema

Med Finanslovsaftalen for 2019 blev der skabt usikkerhed om kommunernes ret til at opkræve egenbetaling for forplejning mv. under ophold på kommunale akutpladser.

Redegørelse

I Finanslovsaftalen for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti var parterne enige om, at det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads.

I Thisted Kommune opkræves for kost på en kommunal akutplads.

KL deltog den 11. december 2018 i et møde med Kammeradvokaten og Sundhedsministeriet. På mødet understregede Kammeradvokaten, at der efter deres vurdering ikke er hjemmel i serviceloven for kommunerne til at opkræve egenbetaling for mad, vask af linned mv. for borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Når borgeren opholder sig på en akutplads, leveres ydelsen (inkl. tillægsydelserne mad, vask af linned m.v.) efter deres vurdering efter sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje – og man kan dermed ikke sige, at den sundhedsfaglige ydelse leveres efter sundhedsloven, mens tillægsydelser mv. leveres efter serviceloven.


KL er fortsat uenig i denne vurdering. Endvidere er rækkevidden af kammeradvokatens vurdering fortsat uafklaret, herunder i forhold til afgrænsning af begrebet “akutpladser” og afgrænsning i tid. Det følger heraf, at der heller ikke er en afklaring på spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling. Ministeriet oplyste i øvrigt over for KL, at ministerens udtalelse den 5. december 2018 i Danmarks Radio om, at "borgere kan bede kommunen om pengene tilbage for akutstueophold", er et fejlcitat. Ministeriet har bedt Ritzau om at rette dette. KL fortsætter drøftelserne med ministeriet om alle uafklarede spørgsmål.

I forhold til den fremadrettede præcisering i regelgrundlaget forventer Sundhedsministeriet at udstede en bekendtgørelse med ikrafttræden primo 2019, formentlig den 1. februar 2019. Bekendtgørelsen vil ifølge ministeriet alene begrænse kommunernes adgang til at opkræve egenbetaling hos borgere med ophold på kommunale akutpladser. Bekendtgørelsen forventes ikke at ændre ved kommunernes mulighed for at tilrettelægge indsatsen i de kommunale akutfunktioner efter lokale forhold. Kommunernes kan således fortsat vælge, om de vil organisere akutfunktionen i akutteams frem for akutpladser, jf. Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandard herom. KL forudsætter i den forbindelse fortsat, at merudgifter ved en ændret praksis kompenseres.

KL har forslået ministeriet at supplere bekendtgørelsen med en vejledning, der beskriver i hvilke konkrete situationer, kommunerne ikke kan opkræve egenbetaling, og i hvilke situationer kommunerne fortsat kan opkræve egenbetaling for ophold på en midlertidig plads, så det juridiske grundlag bliver helt entydigt fra start. Det kan f.eks. være situationer, hvor borger har ophold på en midlertidig plads og samtidig får indsatser fra kommunens akutteam.

KL’s bestyrelse skal drøfte sagen på møde den 20. december, herunder spørgsmålet om hvordan KL skal rådgive kommunerne. KL vil holde direktørkredsen løbende orienteret om udviklingen.

Forvaltningen afventer rådgivning fra KL efter mødet i KL's bestyrelse den 20. december 2018 og en bekendtgørelse om egenbetaling på kommunale akutpladser.

Retsgrundlag

Sundhedslov og Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre- og Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

14. Den værdige samtale - projekt på Plejecentre Midt i 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om opstart af projekt på Plejecentre Midt, som indebærer psykologsamtaler som et frivilligt tilbud til beboere.

Redegørelse

Thisted Kommune har opnået tilsagn om midler fra Sundhedsstyrelsens "Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse". Projektet hedder "Den værdige samtale" og indebærer et forløb i 2019, hvor en psykolog tilknyttes fast til Solgården, Kastaniegården og Kløvermarken. Projektet evalueres i første kvartal af 2020.

Den værdige samtale er et frivilligt tilbud til beboere på de 3 plejecentre, som tager SSRI-præparater eller sovemedicin. Det vurderes, at der er ca. 25 beboere i målgruppen. Samtaleforløbet tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte beboers ønsker og behov. Formålet med Den værdige samtale er at støtte ældre, som viser tegn på fravær af livsglæde eller som oplever kriser, sorg eller livsfortrydelser.

Projektets kortsigtede mål inden for projektperioden:

 • Gennemføre psykologsamtaler med 80 % af målgruppen på alle 3 plejecentre
 • Give beboere, som takker ja til samtaler, minimum 1 konkret redskab til mestring af deres situation
 • Nedbringe forbruget af SSRI-præparater og sovemedicin hos de enkelte beboere
 • Forbedre beboernes trivsel

Projektets langsigtede mål uden for projektperioden:

 • Give plejepersonalet redskaber til at tale med beboerne om mere grundlæggende livsspørgsmål

Projektet indebærer både et internt samarbejde mellem psykologen og plejepersonalet omkring beboernes trivsel og et samarbejde mellem plejepersonalet og praktiserende læge omkring beboernes medicinstatus.

Samtalerne mellem psykologen og den enkelte beboer er fortrolige, og der videregives kun oplysninger fra disse samtaler, hvis det er efter aftale med den enkelte beboer. Herudover bruges kun information til evaluering af indsatsen, som er nødvendig til at vurdere tilbuddet. Denne type information er derfor udelukkende af overordnet karakter for at undgå genkendelighed og brud på tavshedspligten mellem den enkelte beboer og psykologen. Der vil eksempelvis være tale om information som køn, alderskategori, overordnet årsag til ønske om at benytte tilbuddet, vurdering af medicinstatus samt psykologens og plejepersonalets vurdering af effekten i trivsel.

Projektet starter pr. 1. januar 2019, og samtaleforløbene afsluttes med udgangen af 2019. Der er lavet aftale med en psykolog, som tilknyttes de 3 plejecentre i projektperioden.

Retsgrundlag

Puljen til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for projektet er samlet på 274.806 kr. Thisted Kommune har gennem puljen opnået et tilsagn på 258.956 kr. Det resterende beløb på 15.850 kr. er Thisted Kommunes egenfinansiering, som dels dækker en andel af løn til psykolog og dels til projektledelsen af projektet, som overordnet set er forankret i Sundhed & Kvalitet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

15. Orientering om bustur for nyuddannede sygeplejersker

Udskriv

Sagstema

Som et led i Thisted Kommunes strategi om at tiltrække flere sygeplejersker inviteres nyuddannede sygeplejersker til en bustur, hvor de blandt andet skal besøge hjemmepleje og akutfunktion i Thisted Kommune, Ålborg Universitetshospital, Thisted, samt en oplevelse i Thys natur.

Redegørelse

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er en generel udfordring i den danske sundhedssektor. Sygeplejersker er en stor og vigtig faggruppe i det nære sundhedsvæsen, og derfor er det afgørende for kvaliteten af det nære sundhedsvæsen, at der er sygeplejersker nok.

I den kommunale sundhedssektor er der mulighed for at tilbyde gode arbejdsvilkår til sygeplejersker, herunder familievenlige arbejdstider i dagvagt og individuelt tilrettelagte vagtplaner. Undtagelsen er den kommunale akutfunktion, hvor sygeplejerskerne skal indgå i et døgnbemandet vagtskema. Akutfunktionen i Thisted Kommune har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt antal sygeplejersker.

Ålborg Universitetshospital, Thisted, har ligeledes udfordringer med at rekruttere sygeplejersker nok. Konsekvensen har været en midlertidig lukning af 7 sengepladser på grund af personalemangel.

Samarbejder om rekrutteringsindsats

Thisted Kommune samarbejder med Ålborg Universitetshospital, Thisted, om en fælles strategi for at tiltrække sygeplejersker til Thy. Eksempelvis har repræsentanter fra region og kommune sammen besøgt sygeplejeuddannelserne i Thisted og Ålborg for at fortælle om job og karrieremuligheder for sygeplejersker i Thy.

Thisted Kommune har tidligere haft succes med at invitere lægestuderende fra Århus Universitet på inspirationstur til Thy. Med udgangspunkt i de gode erfaringer med at invitere lægestuderende på besøg i Thy iværksættes et lignende arrangement for sygeplejersker.

Thisted Kommune planlægger to busture for nyuddannede sygeplejersker i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Thisted, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).

 • Endagstur fra Ålborg den 22. januar. Programmet indeholder bl.a.:
  • Besøg på Plejecenter Kristianslyst med oplæg om at arbejde som sygeplejerske i Thisted Kommune, herunder både på plejecentre, akutfunktion og i hjemmesygeplejen. Der vil også være oplæg fra Morsø Kommune samt fra Jobcenteret vedr. mulighederne for ægtefællejobs.
  • Besøg på Ålborg Universitetshospital, Thisted.
  • Gåtur med naturvejleder i Nationalpark Thy samt eftermiddagspause på Stenbjerg Kro.
 • Weekendtur fra København den 27. - 28. april:
  • Programmet er ikke fastlagt, men vil forventeligt indeholde besøg på et plejecenter i Thisted Kommune, Morsø Kommune samt Ålborg Universitetshospital, Thisted. Desuden oplevelser i Thys natur og kulturliv.
  • Turen tilrettelægges med udgangspunkt i erfaringerne fra turen den 22. januar.

Aktuelt er forvaltningen i dialog med Thy Erhvervsforum og Ålborg Universitetshospital, Thisted, om perspektiverne i at lave en fælles markedsføringsindsats for at tiltrække sygeplejersker til Thy.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afholdelse af to busture deles mellem Thisted Kommune, Ålborg Universitetshospital, Thisted, samt DSA. Thisted Kommunes andel holdes inden for egen ramme på Sundheds- og Ældreområdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Det forventes, at initiativet vil bidrage til den fremtidige bosætning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til Thy.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

16. Referat fra Integrationsrådets møde den 28. november 2018

Udskriv

Sagstema

Referat fra Integrationsrådets møde den 28. november 2018.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

17. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 11. december 2018

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 11. december 2018.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

18. Referat fra Ældre-/Seniorrådets ekstraordinære møde den 19. december 2018

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets ekstraordinære møde den 19. december 2018.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

19. Lukket punkt: Anmodning fra Region Nordjylland om støtteerklæring

Til toppen