27. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

164. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

165. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

166. Årsregnskab 2021 for de selvejende institutioner Kilden og Fristedet

Udskriv

Sagstema

De to selvejende institutioner Kilden og Fristedet har indsendt sine respektive årsregnskaber for 2021. Forvaltningen fremlægger dem til efterretning.

Redegørelse

Kilden og Fristedet er sociale væresteder beliggende i Hurup. De drives af KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Kilden har ca. 70 brugere tilknyttet med dagligt besøgstal på ca. 25 og kontakt med 13 familier, hvor Fristedet har ca. 30-35 besøgende hver dag. Thisted Kommune har samarbejdsaftaler med begge institutioner.

Den fælles bestyrelse for Kilden og Fristedet har fremsendt årsregnskab for 2021 for begge steder. Bestyrelsen har godkendt regnskaberne den 4. maj 2022 for henholdsvis Kilden og Fristedet. Revisionspåtegnede årsregnskaber er vedlagt som bilag for hver institution.

Regnskabet for Kilden viser et underskud på 86.527 kr., og regnskabet for Fristedet viser et underskud på 87.365 kr. Konklusionen i revisionspåtegningerne er enslydende, at der ikke er nogen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere.

Thisted Kommune udbetaler alene driftstilskud til institutionerne svarende til deres budget, hvilket betyder, at institutionerne ikke er omfattet af kommunens regler om overførsel af over-/underskud mellem årene. Ved overskud beholder intuitionerne pengene. Ved underskud hæfter institutionerne tilsvarende selv for dette. Dog kan det påpeges, at Thisted Kommune indirekte er medfinansierende til dækning af underskuddene ved, at institutionerne får lov at beholde deres overskud og på den måde kan oparbejde en egenkapital til at modstå underskud.

Da Kilden og Fristedet ikke har regulære drift aftaler med Thisted Kommune, men derimod samarbejdsaftaler, indeholder de heller ingen passus om politisk godkendelse af årsregnskabet hos kommunen. På den baggrund indstiller forvaltningen, at regnskaberne alene tages til efterretning.

Retsgrundlag

Serviceloven.
Samarbejdsaftaler mellem Thisted Kommune og henholdsvis Kilden og Fristedet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at årsregnskaberne for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

167. Årsregnskab 2021 for Enggården

Udskriv

Sagstema

Thyfonden har indsendt årsregnskab 2021 for Enggården, som er en afdeling i den selvejende fond Thyfonden. Årsregnskabet fremlægges til efterretning.

Redegørelse

Enggården er et socialt arbejds- og bofællesskab for psykisk sårbare personer. Botilbuddet ejes og drives af den selvejende almennyttige fond Thyfonden. Enggården har 10 bofællesskabspladser fordelt mellem bostøtte i bolig (§ 85) og midlertidigt botilbud (§ 107) samt 32 heldagspladser til beskæftigelse fordelt mellem beskæftigelsesloven og serviceloven. Thisted Kommune har driftsoverenskomst med Thyfonden omkring driften af Enggården.

Bestyrelsen for Thyfonden har godkendt årsregnskabet 2021 for Enggården, og den daglige leder har afgivet sin regnskabserklæring. Årsregnskab, ledelseserklæring og revionsprotokollat er vedlagt som bilag.

Thyfonden, som fond, kom efter årsregnskabsloven ud af 2021 med et overskud på 162.881 kr.

Resultatopgørelsen for 2021 for afdelingen Enggården fremgår af noterne 9-12 på siderne 17-20. For alle aktivitetsområder vises et resultat på 0 kr. i Thyfondens årsregnskab. Baggrunden herfor skal findes i oplysningen på side 22 i årsregnskabet: ”I henhold til driftsoverenskomsten med Thisted Kommune indregnes årligt over-/underdækning via omsætningen, idet hele Enggårdens budgetoverskud eller -underskud dækkes af Thisted Kommune eller overføres til kommende år i henhold til budget- og bevillingsreglerne i Thisted Kommune. Dermed vil Enggårdens resultater, hvad angår Thy Fonden, årligt være 0 så længe driftsoverenskomsten er gældende”. Der er altså tale om en nulsumsløsning for Thyfonden.

Retsgrundlag

Serviceloven.
Beskæftigelsesloven.
Driftsoverenskomst mellem Thisted Kommune og Thyfonden om driften af afdelingen Enggården.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Thyfondens årsregnskab 2021 for afdelingen Enggården tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

168. Orientering om politiker-praktik

Udskriv

Sagstema

Frivillig Thy inviterer politikerne til at deltage i årets frivillig praktik 2022.

Redegørelse

Der har været tradition for, at der i forbindelse med det årlige arrangement ”Frivillig Fredag” afholdes en frivillig praktik for politikerne. Den frivillige praktik arrangeres af Frivillig Thy, hvor frivillige foreninger har mulighed for at invitere politikerne indenfor i en praktik.

I 2022 afholdes den frivillige praktik senere på året i uge 45 og 46. Vedhæftet er der en invitation til Social- og Seniorudvalgets politikere.

De frivillige foreninger opfordrer til, at politikere, der tidligere har været i praktik, besøger et andet praktiksted denne gang, samt at politikerne uddeler sig på de forskellige praktiksteder, så flest foreninger får mulighed for jeres besøg. Politikerne tager selv kontakt til praktikstedets kontaktperson for at aftale nærmere.

Mulighederne og kontaktpersoner for praktiksteder fremgår af bilaget.

Udover den årlige frivillige praktik hos de frivillige organisationer vil Social- og Seniorsekretariatet foreslå, at der fra 2023 etableres en praktik hos Thisted Kommunes institutioner.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:
1. Politikerne drøfter sagen og træffer beslutning om, hvor de ønsker en praktik.
2. Social- og Seniorudvalget drøfter muligheden for at komme i praktik i Thisted Kommunes institutioner.

Beslutning

Ad 1-2. Drøftet.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

169. Orientering om evalueringsrapport

Udskriv

Sagstema

Der orienteres om evalueringsrapporten ”Undersøgelse af uvisiterede midlertidige indsatser.”

Redegørelse

Evalueringsrapporten ”Undersøgelse af uvisiterede midlertidige indsatser” er udarbejdet med afsæt i sekretariatet for Nordjysk Socialaftales undersøgelse af uvisiterede midlertidige indsatser. Thisted Kommune har sammen med Aalborg, Hjørring og Frederikshavn kommune deltaget i undersøgelsen. Der deltager i alt fire udvalgte indsatser, hvor Daghuset & Drivhuset repræsenterer Thisted Kommune.

Undersøgelsen har baggrund i udmøntningen af fokusområde 1 i Nordjysk Socialaftale – ”sammen om en stærk socialpsykiatri.” Herunder findes initiativ c, hvor fokus er på uvisiterede og midlertidige indsatser. Undersøgelsens genstandsfelt er at indsamle viden om udvalgte uvisiterede og midlertidige indsatser efter servicelovens § 82a, b, og c i de nordjyske kommuner.


Det overordnede formål med undersøgelsen er at opnå indsigt i, hvad der for de fire indsatser virker godt og hvorfor, hvilken målgruppe den enkelte indsats er særlig virksom for, og hvilke udfordringer der opleves ift. indsatserne. Alt sammen med den hensigt at kunne bidrage til videndeling på tværs af indsatser i kommunerne.

Målgruppen for undersøgelsen er såvel brugere som medarbejdere og ledelse fra de fire udvalgte indsatser.

Nedenstående vil undersøgelsens centrale resultater blive præsenteret med udgangspunkt i de tendenser, der er identificeret på tværs af indsatserne.

Målgruppe – Hvilken målgruppe er indsatsen særlig relevant for?

 • Der kan ikke siges noget generelt om, hvilke målgrupper indsatserne især er virksomme overfor ift. alder eller problemstillinger.
 • Det er gennemgående, at de midlertidige indsatser virker særlig godt ift. borgere, som modtager en tidlig indsats og ikke har været længe i systemet, idet borgernes motivation for udvikling opleves størst ved denne gruppe.

Hvad virker særlig godt og hvorfor?

Særligt mindset og kultur

 • Den midlertidige indsats indbyder til skærpet fokus på borgernes ressourcer og ønsker ift. at skabe positive forandringer.
 • Borgerne involveres og inddrages på en anden måde, som giver mulighed for at tænke ud af boksen.
 • En kort, fokuseret og lettilgængelig indsats betyder, at mange borgere kan ”vendes i døren.”

Stemning og atmosfære

 • Gode erfaringer med at skabe rolig, åben og varm stemning.
 • De fysiske rammer er en vigtig faktor.

Gruppeforløb

 • Borgerne udtrykker generel tilfredshed med såvel individuelle- som gruppebaserede forløb.
 • Gruppeforløb har den ekstra positive indvirkning, at fællesskab og sammenhold kommer i centrum, hvilket er med til at øge borgernes mestringsevner.

Visitering

 • Der ses klare fordele, når udførende medarbejdere under § 82 er med i visiteringen.
 • Det letter arbejdsgange og giver øget indsigt og forståelse ift. § 82-indsatsernes muligheder.

Hvilke udfordringer opleves og hvorfor?

Fysisk fremmøde

 • Det er en udfordring for mange at skulle møde op og træde ind ad døren ved indsatserne.
 • Flere borgere giver udtryk for at en stor del af deres forløb (på seks måneder) går med fokus på det ene aspekt. Det tager tid at opnå den nødvendige psykologiske tryghed.

Kulturændring – Det kræver tid og kan udfordre både borgere, medarbejdere og ledere

 • Borgere fordi de er vant til eller forventer at kunne modtage en mere længerevarende indsats og måske tilmed frygter at miste deres bostøtte, hvis de også tager imod en midlertidig indsats.
 • Medarbejderne fordi det kan være udfordrende at give slip på en borger, der ikke kan tilbydes et andet forløb.
 • Ledelsen fordi det kræver et vedvarende fokus og mod til at gå forrest, for at lykkes med kulturændringen.

Mulighed for forlængelse

 • Det midlertidige element opleves som udfordrende i de tilfælde, hvor der opstår et hul, hvor borgeren bliver overladt til sig selv på trods af forsat behov for støtte efter det halve års forløb.
 • Lederne udtrykker et ønske om, at der bliver set på lovgivningen ift. mulighed for forlængelse af forløb inden for § 82 i særlige tilfælde.

Visitering

 • Ifølge medarbejdere, kan sagsbehandlere og jobcentermedarbejdere med fordel blive klædt bedre på ift. viden om, hvad § 82 indsatserne kan tilbyde, så der kan visiteres flere til denne indsats.
 • Medarbejderne giver generelt udtryk for, at der kunne/burde visiteres flere borgere til § 82. Medarbejderne oplever at have kompetencer og kapacitet til at arbejde med flere borgere under §82, og de oplever at langt flere borgere kunne hjælpes bedre med et tilbud om § 82.

Dokumentationskrav

 • Det er en udfordring at finde balancen i hvor meget dokumentation, der er nødvendig/efterspørges af andre indsatser sat over for tiden, der skal bruges på det.

I Thisted Kommune arbejdes der videre med, hvordan vi kan skabe mere synlighed omkring §82 indsatser.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

170. Budgetflytninger for Handicap og Socialpsykiatri

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om budgetflytninger i 2022 internt på Handicap og Socialpsykiatris område.

Redegørelse

Med afsæt i budgetopfølgning pr. 31.07.2022 for Social- og Seniorudvalget område ønsker Chef for Handicap og Socialpsykiatri og Direktør for Social, Sundhed og Kultur at foretage interne budgetflytninger i 2022 med henblik på at få budgetmæssig dækning på Bjergbo, som har et stort merforbrug.

Bjergbo har og er fortsat budgetmæssigt udfordret og det er ikke muligt for institutionen selv, at indhente merforbruget. Merforbruget forventes at blive på 5,25 mio. kr. i 2022 og skyldes, at især 2 beboer kræver mange ressourcer og specialviden/pædagogik.

Beløbene flyttes jævnfør nedenstående tabel.

Disse steder er udvalgt på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte institutions mulighed for at bidrage.

Midlerne er frigjort på de enkelte institutioner på baggrund af en række midlertidige sparetiltag.

Det drejer sig blandt andet om at der ikke indkaldes vikarer vedr. 1. sygemelding og udskydelse af genbesættelse af vakante stillinger.

For 2023 arbejdes der på en samlet budgetjustering i forbindelse med arbejdet med en ny økonomistyringsmodel.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende budgetflytninger på tværs af konti til serviceudgifter og konti til andre udgiftstyper. Budgetflytningen på 400.000 kr. fra Skiftesporet til Bjergbo bevirker flytning af budget fra konti, der ikke er serviceudgifter (idet de vedrører lov om beskyttet beskæftigelse) til konti for serviceudgifter.

Økonomiudvalget skal derfor godkende budgetflytningen på 400.000 kr. fra Skiftesporet til Bjergbo. De øvrige budgetflytninger i nærværende sag foretages udelukkende på konti til serviceudgifter og på konti med samme overførselskode, så derfor har Social- og Seniorudvalget kompetence til at godkende disse budgetændringer. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender, at der i 2022 budgetomplaceres 1.900.000 kr. kr. fra Møllehuset, 600.000 kr. fra Rusmiddelcentret, 400.000 kr. fra Dragskilde, 300.000 kr. fra Vestre Kirkegårdsvej, 150.000 kr. fra Daghuset & Drivhuset samt 1.500.000 kr. fra TeamBostøtte til Bjergbo.
 2. Økonomiudvalget godkender, at der i 2022 flyttes et budget på 400.000 kr. fra Skiftesporets LAB-del til Bjergbo.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

171. Orientering om Corona Task Force

Udskriv

Sagstema

Orientering om Ældre og Trænings forberedelse til håndtering af mulig stigende smitte med corona i efteråret og vinteren.

Redegørelse

I Ældre og Træning ønsker vi at være forberedte på et efterår og vinter, hvor det må forventes, at der er øget smittet og eventuelt nye restriktioner. Derfor er der i Ældre og Træning nedsat en task force, som har udarbejdet dels en generel kategorisering af forskellige smitteniveauer og deraf afledte konsekvenser dels mere konkrete actioncards, som skal understøtte enhederne i tilfælde af omfangsrige Coronaudbrud.

Chef for Ældre og Træning Anne Fink deltager på mødet og vil fortælle mere uddybende omkring håndteringen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social og Seniorudvalget den 27. september 2022

Ældre-/Seniorrådet den 25. oktober 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

172. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 1. september 2022

Udskriv

Sagstema

Status på ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 1. september 2022.

Redegørelse

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantien:

0 borgere på venteliste.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede pladser: 2 borgere har i gennemsnit ventet 42 dage.

Somatiske pladser: 13 borgere har i gennemsnit ventet 60 dage.

Psykiatripladser: Ingen borgere på venteliste.

Senhjerneskadepladser: Ingen borgere på venteliste.

Friplejehjemmet: 4 borgere har i gennemsnit ventet 44 dage.

Anden kommune: 2 borgere har i gennemsnit ventet 29 dage.

Ledige plejeboliger:

1 ledige almene boliger på Solgården.

1 ledig almen bolig på Solhjem.

3 ledige boliger på Fyrglimt, Fyrtårnet, misbrug.

Ældreboliger:

13 borgere på venteliste til Vesterstræde, Thisted.

10 borgere på venteliste til Dragsbækparken.

4 borgere på venteliste til Lervej, Vorupør.

1 borger på venteliste til Fredensvang, Sjørring.

1 borger på venteliste til Centervej, Hanstholm.

1 borger på venteliste til Fredensvej, Hurup.

Ledige ældreboliger med anvisningsret:

2 ældreboliger på Møgelvej i Sundby.

5 ældreboliger på Solgårdsvej i Hundborg.

Definitionen af ledige boliger er boliger, hvor Thisted Kommune har huslejeudgiften.

Plejeboliggarantien

Plejeboliggarantien betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en borger der er visiteret til en plejebolig en sådan bolig indenfor senest 2 måneder efter visitering.

Plejeboliggarantien gælder udelukkende hvis borgeren ønsker at stå på den generelle venteliste. Den generelle venteliste omfatter alle plejeboliger i Thisted kommune. Borgeren skal altså være villig til at flytte i den plejebolig, der bliver tilbudt, uanset hvilket plejehjem, boligen er en del af og uanset dets geografiske placering.

Hvis borgeren takker nej til en tilbudt plejebolig, bliver vedkommende ikke slettet på den generelle venteliste, men fristen på 2 måneder løber så fra dette tidspunkt.

Hvis borgeren har ønske om at flytte i en eller flere navngivne plejeboliger i kommunen gælder plejeboliggarantien ikke, og borgeren kommer på den specifikke venteliste de ønskede plejeboliger. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 58a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1324 af 10. december 2014 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Retsgrundlag

Hvilke juridiske bestemmelser og interne regler ligger til grund for sagens behandling?

Henvis til konkret lovgivning (ingen forkortelser som f.eks. SEL, LAB osv.), styrelsesvedtægt, kasse- og regnskabsregulativ, bemyndigelser osv.

Rigtigt:

Serviceloven. (IKKE SEL)

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Forkert:

Servicelovens §§ 41, 42, 84, 85. (altså ingen paragraffer)

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83A og 86. (altså ingen paragraffer)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 25. oktober 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

173. Budgetomplacering af budgetmidler til forebyggende hjemmebesøg til ældre

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetmidler afsat til forebyggende hjemmebesøg til ældre omplaceres fra Social- og Seniorsekretariatet til Visitation og Hjælpemiddeldepotet grundet ændret organisatorisk placering.

Redegørelse

Kommunerne skal jf. serviceloven §79a tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for nedsat social, mental eller fysisk funktionsevne. Det forebyggende hjemmebesøg er et opsøgende tilbud, som det er frivilligt for borgeren at tage imod.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgeren ved at:

 • understøtte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
 • gøre borgeren opmærksom på tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer, inden de udvikler sig. Fx ved at informere borgeren om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter samt hvordan sociale netværk kan styrkes
 • understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke autonomien samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre dette.

I Thisted Kommune er rammerne for de forebyggende hjemmebesøg beskrevet i kommunens kvalitetsstandard for sundheds- og ældreområdet. Opgaven løftes af tre sygeplejersker, som både tilbyder forebyggende hjemmebesøg i borgers eget hjem samt fællesarrangementet 75-års fødselsdag. Medarbejderne har indtil nu være organiseret i Social- og Seniorsekretariatet. Sekretariatet arbejder primært med sekretariatsbetjening, udvikling og kvalitet indenfor fagområderne Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri, hvorfor den forebyggende indsats er det eneste fagområde i sekretariatet, der arbejder direkte med servicelovsydelser.

For at sikre faglig udvikling og faglig ledelse af de forbyggende hjemmebesøg samt sikre synergi mellem servicelovsydelserne på området ønsker Ældre og Træning at organisere de forebyggende hjemmebesøg under Visitation og Hjælpemiddeldepotet, som til dagligt arbejder direkte med servicelovsydelser.

Når de forebyggende sygeplejersker organisatorisk flyttes til Visitation og Hjælpemiddeldepot, vil de lige som i dag varetage opgaven med forebyggende hjemmebesøg. Fysisk vil medarbejderne dog blive tilknyttet Industrivej 5, sammen med de øvrige medarbejdere fra Visitation og Hjælpemiddeldepot.

Sammen med flytningen vil der blive igangsat en udviklingsproces med henblik på at udvikle samarbejdet og synergierne mellem de forebyggende medarbejdere og Visitation og Hjælpemiddeldepots øvrige medarbejdere. Her skal der bl.a. arbejdes med at understøtte, at det forebyggende og rehabiliterende arbejde er i fokus.

Retsgrundlag

Serviceloven.
Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Det tildelte budget på til forebyggende hjemmebesøg omplaceres fra Social og- Seniorsekretariatet til Visitation og Hjælpemiddeldepotet.

Budgettet for forebyggende hjemmebesøg er 1.336.478 kr. i 2022. Således vil der i 2022 blive budgetomplaceret 222.746 kr., da omplaceringen effektueres med virkning fra 1. nov. 2022. Endvidere budgetomplaceres der fra 2023 årligt 1.373.857 kr. i 2023-priser.

Det bemærkes, at evt. udgifter i forbindelse med flytningen vil blive indeholdt i eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at idet der flyttes budget på tværs af institutioner inden for Social- og Seniorudvalgets område, skal Social- og Seniorudvalget godkende budgetomplaceringen. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

De tre medarbejdere vil blive tilknyttet en anden afdeling med anden fysisk placering samt referere til en anden leder. Opgaverne hos borgerne vil fortsat være de samme som nu. Medarbejderne i henholdsvis Visitation og Hjælpemiddeldepotet samt Social- og Seniorsekretariatet vil have mulighed for at komme med input til processen i Lokal-MED.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Lokal-Med Ældre og Træning - orientering - den 1. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgettet for forebyggende hjemmebesøg budgetomplaceres fra Social- og Seniorsekretariatet til Visitation og Hjælpemidler med virkning fra 1. november 2022. Det svarer til, at der budgetomplaceres 222.746 kr. i 2022 og 1.373.857 kr. årligt fra 2023 i 2023-priser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

174. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen