16. maj 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

77. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

78. Fællesmøde mellem Udsatterådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Udsatterådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022.

Redegørelse

Udsatterådet ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Drøftelse af Helhedsplanen og Skæve boliger.
  2. Ønske om Workshop mellem civilsamfundet og tilbud om sammenhængende indsatser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

1. Placeringen af de skæve boliger blev drøftet. Der er et ønske om, at boligerne er et åbent sted, som er et værdigt og trygt sted for alle.

Der er, på nuværende tidspunkt, dialog med boligselskaber i Thisted by, hvor der skal tages en beslutning om placering ift. budget og rammer samt støttebehov.

Mulighed for at udpege en eller flere fra udsatterådet, som sparringspartnere på beslutninger. Flere fra udsatterådet vil gerne agere sparringspartnere.

Det foreslåes af udsatterådet at stille en kolonihave til rådighed for borgerne, med det formål at opnå et støtte fællesskab blandt borgerne samt at give dem et nyt sted de kan være og udfolde sig.

2. I udvalget bevares et fokus på at opretholde en sammenhængende indsats for borgergruppen. Der skal sættes en deadline for planlægningen af workshoppen og anvendelse af ressourcer skal drøftes på senere tidspunkt. Første planlægningsmøde for workshoppen bør afholdes før sommerferien. Udsatterådet indvilliger i deltagelsen heri.

Der er generelt et behov for at indtænke de forskellige indsatser i borgernes behandling, for på bedst mulig vis at kunne løse udfordringen fremadrettet.

Til toppen

79. Eventuelt - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Forslag om arrangement for socialt udsatte, som de afholdes i Odense.

Et ønske fra udsatterådet om et større fokus på stoffer og ikke kun på alkohol.

Behov for et øget brug af SSP.

Det blev påpeget hvordan og hvad der informeres om på skolerne om misbrug og hvordan vi kan bruge de frivillige bedst. Hvordan styrker vi det forebyggende arbejde generelt?

På nuværende tidspunkt sendes medlemmer ned på Rampen for at spise et måltid. Derved sendes de tilbage til det miljø, de forsøger at komme ud af.

Den 17. maj afholdes møde om netop dette, hvor det drøftes hvordan det kan gøres anderledes og problemet kan blive løst.

Til toppen

80. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen