16. maj 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

81. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

82. Fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022.

Redegørelse

Handicaprådet ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

 1. Helhedsplanen ønskes drøftet herunder status
 2. Hvordan kan der arbejdes med inddragelse af pårørende og netværk?
 3. Hvordan arbejdes der med rekrutteringsudfordringen?
 4. Hvordan skal der arbejdes med evalueringen af Det specialiserede Socialområde på landsplan og 10 årsplanen på psykiatriområdet?
 5. Gensidig forventningsafstemning om samarbejde mellem udvalg, forvaltning og Handicapråd
 6. Thisted Kommunes handicappolitik (se bilag)

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

1. Helhedsplanen drøftes, herunder økonomien. Der gives udtryk for, at det er vigtigt at inddrage de pårørende, hvor beboersammensætningen blandt andet drøftes. Helhedsplanen er godkendt af en enig kommunalbestyrelse i 2021.

Der er endvidere en principbeslutning om placeringen.

Tidsplanen følges i Helhedsplanens indsatser.

2. Pårørendes fremtidige rolle for borgere drøftes. Der er fokus på etablering af pårørendegrupper og generel inddragelse af netværk.

3. Rekrutteringsudfordringerne på socialområdet drøftes. Der arbejdes på at afholde en temadag på området for alle relevante parter. Det er en problemstilling, som vi løbende skal være i dialog om.

4. I Handicaprådet ønsker vi, at der er fokus på de handlinger, som iværksættes på baggrund af Rigsrevisionens rapport, når den forlægger for Thisted Kommune.

5. Udvalget har høje forventninger til samarbejdet med Handicaprådet. For forvaltningen gælder det, at Handicaprådet er en central samarbejdspartner i at bidrage til, at området lykkes.

Forvaltningen finder ud af, hvem der tager kontakt til politikernes suppleant ved afbud til råds- eller udvalgsmøder.

Hvordan inddrages de andre forvaltninger i de sager, som vedrører handicapområdet?

6. Handicaprådet efterspørger en handicappolitik, hvor det er synligt, hvad man som borger kan forvente af Thisted Kommune.

Til toppen

83. Eventuelt - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen

84. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen