16. maj 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

73. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

74. Fællesmøde mellem Ældre-/Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Ældre-/Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022.

Redegørelse

Ældre-/Seniorrådet ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

 1. Drøftelse af plejeboligplan
 2. Møde mellem relevante parter om fremtidige boformer for ældre
 3. Kvalitetsstandarder
 4. Klippekortordning
 5. Arbejdsdelingen mellem Social- og Seniorudvalget og Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget
 6. Drøftelse af rekrutteringsudfordringerne på området, herunder tilbud om efteruddannelse og fuldtidsansættelser
 7. Social- og Seniorudvalgets vision for ældreområdet i valgperioden

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

1.

Social- og Seniorudvalget orienterede om, at den politiske proces kommer til at starte med en drøftelse af hvad en decentral plejecenterstruktur betyder i relation til planen. Desuden vil der ske en politisk drøftelse af placeringen af eventuelt nybyg i Thisted med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Ældre-/Seniorrådet ønsker en bynær placering i Thisted.

Plejeboligplanens elementer, særligt samling af specialerne, kan være med til at imødekomme rekrutteringsudfordringerne.

Tue von Påhlman fortalte, at større plejecenter giver bedre rammer for faglighed og arbejdsmiljø inden for samme serviceniveau.

2.

Der er gang i planlægningen af en temadag om bofællesskaber for ældre. På temadagen deltager politikere, Ældre-/Seniorråd, boligforeninger og alle, der ønsker at deltage. Formålet med dagen er at få skabt en fælles forståelse og en plan for det videre arbejde.

Det blev besluttet at der laves en planlægningsgruppe med deltagelse fra Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet udpeger 3 deltagere til planlægningsgruppen på møde d. 24/5.

3.

Ældre-/Seniorrådet er tilfredse med kvalitetsstandarden - herunder at selvhjulpenhed for borgerne er udgangspunktet.

Det blev tilføjet, at lys og lyd i lokaler målrettet ældre har stor betydning for forebyggelse af ensomhed og for sundhed generelt. Derfor blev det efterspurgt, at lys og lyd tænkes ind i indretning generelt og i tilgængelighedsudvalgets arbejde.

4.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at der i stedet for en klippekortordning er afsat tid til, at personalet kan give borgerne bedre muligheder for selvbestemmelse i plejen. Social- og Seniorudvalget er enige, men peger på at en forudsætning er, at det er muligt inden for de økonomiske rammer. Projektet omkring selvstyrende teams i Hjemmeplejen vil forhåbentlig give mulighed for at borgernes selvbestemmelse bliver en fast del af arbejdet.

5.

Tue Von Påhlman orienterede om, at sundhed er placeret i det politisk udvalg: Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget, men også at der fortsat sker et tæt samarbejde til Social- og Seniorudvalget, herunder også på det administrative niveau.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at de får mulighed at give høringssvar på alle de sager de er berettiget til. Desuden blev der udtrykt et ønske om at skabe kontakt til Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget - eksempelvis gennem et fællesmøde. Det blev aftalt at Ældre-/Seniorrådet drøfter samarbejdet med Sundheds-, Kultur og Fritidsområdet på næstkommende møde.

Afslutningsvis blev det besluttet, at forvaltningen arbejder med at Sundhed, Kultur og Fritid administrativt skal være repræsenteret på nogle af Ældre-/Seniorrådets møder fremover.

6.

Ældre-/Seniorrådet er optaget af rekrutteringsudfordringerne, og ser et potentiale i fuldtidsansættelser. Ældre-/Seniorrådet ønsker, at Social- og Seniorudvalget arbejder på at få flere fuldtidsansættelser på ældreområdet.

Anne Fink orienterede om, at der allerede arbejdes med fuldtidsansættelser i Ældre og Træning.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at der igangsættes alternative rekrutteringsindsatser, så det kan blive mere attraktivt at uddanne sig indenfor faget i Thisted Kommune.

Social- og Seniorudvalget har stort fokus på rekruttering og indsatser, som understøtter dette. Eksempelvis gennem løn i praktikperioden, Faste teams i Hjemmeplejen osv.

7.

Social- og Seniorudvalgets vision for ældreområdet er at gøre det bedre for vores ældre for de tilgængelige midler - herunder med involvering af relevante aktører som foreningslivet og lignende. Det er udvalgets oplevelse, at der er ro på ældreområdets institutioner, hvilket giver mulighed for at arbejde udviklende med løsninger og indsatser.

Den demografiske udvikling kalder både på lokal og national handling. Derfor vil Social- og Seniorudvalget også arbejde på, at der nationalt gives bedre rammer i ældreplejen.

Ensomhed blandt ældre vil også være et fokus fremadrettet. Særligt i relation til coronavirus. Eksempelvis i relation til den frivillige indsats, seniorbofællesskaber, aktiviteter på ældrecentre osv.

Ældre-/Seniorrådet spurgte til hvordan Budget 2023 kommer til at påvirke ældreområdet. Tue von Påhlman orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal laves P60-katalog, hvori der peges på besparelser for 60 mio. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvordan besparelsen skal udmøntes i juni.

Ældre-/Seniorrådet ønsker i relation til økonomi, at der er større fokus på menneskene end på anlæg og nybyggeri.

Til toppen

75. Eventuelt - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Der er enighed om at fastholde det gode samarbejde mellem udvalget og rådet.

Til toppen

76. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen