06. dec 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

194. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

195. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget er enige om, at Helhedsplanen på socialområdet fortsætter som planlagt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

196. Fællesmøder med råd og Område-MED 2023

Udskriv

Sagstema

Social- og Seniorudvalget har tidligere år afholdt fællesmøder med Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet 2 gange årligt.

Derudover har Social- og Seniorudvalget afholdt fællesmøder med Område-MED Ældre og Træning og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri 1 gang årligt.

Hvis udvalget ønsker at fortsætte denne møderække, kan følgende mødetidspunkter foreslås:

28. marts 2023 - fællesmøder med Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

7. september 2023 kl. 13:00 - 17:00 - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri.

12. september 2023 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødedatoer vedr. fællesmøder 2023 godkendes.

Beslutning

Social- og Seniorudvalget godkender afholdelse af møder med rådene den 12. september og med begge MED i et møde af 2 timer den 7. september.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

197. Lukket punkt: Bjergbo

Til toppen

198. Orientering om handleplan for rekruttering og fastholdelse, samt invitation fra SOSU-STV

Udskriv

Sagstema

Der gives en orientering om handleplan for rekruttering og fastholdelse udarbejdet i Ældre og Træning. Samtidig ønskes en stillingtagen til en invitation fra SOSU-STV i Thisted.

Redegørelse

Udfordringsbilledet

Ligesom mange andre kommuner, står Thisted Kommune over for en stor rekrutteringsudfordring på ældreområdet. Thisted Kommune kan allerede nu mærke, at det er svært at rekruttere medarbejdere og elever til SOSU-faget. I de kommende år vil antallet af ældre stige samtidig med, at antallet af voksne i den erhvervsdygtige alder falder. I 2034 forventes det, at der vil være 68 % flere over 80 år sammenlignet med i dag i Thisted Kommune. Derudover forventes det også, at der i det kommende årti vil være et højt antal medarbejdere, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

For at illustrere udfordringsbilledet viser landsdækkende tal en fremtidig difference i udbud og efterspørgsel på personale på nogle af de store velfærdsområder på 35%. I 2045 forventes et udbud på ca. 8% af SOSU-personale, men en efterspørgsel på ca. 43%.

Fremskrivning af udbud og efterspørgsel på de vigtigste uddannelsesområder (ændringer ift. 2021)
Kilde: KL.

Spørgsmålet er, om det giver mening fortsat at tale om det som udelukkende en rekrutteringsudfordring. Efterspørgslen efter ydelser bliver så stor, at det er vanskeligt for kommunerne at rekruttere nok personale selv under gunstigere vilkår end i dag. Tendensen går måske mere i retning af, at der er tale om en kapacitetsudfordring, som skal håndteres på flere fronter. Kommunernes dobbelte udfordring kan illustreres i nedenstående billede:

Det dobbelte udfordringsbillede. Kilde: Region Nordjylland.

Sagt med andre ord, er manglen på hænder så stor, at det ikke er en mulighed at rekruttere sig ud af udfordringen. Der bliver brug for, at kommunen arbejder med at skabe en ændring i behovet for hænder gennem en omlægning af den måde kerneopgaven løses på samtidig med, at der gøres en indsats for at rekruttere personale.

Hvad gør Thisted Kommune i dag?

For at imødekomme rekrutteringsudfordringen og sikre fastholdelse af elever på SOSU-uddannelsen, er der i Thisted Kommune allerede implementeret en række indsatser.

Idet konkurrencen om de potentielle SOSU-elever er stor blandt kommunerne, har alle kommuner i SOSU-STV samarbejdet valgt at ansætte, og dermed tilbyde løn, til alle elever på grundforløb - også de elever, der falder udenfor den forpligtende aftale. Ud fra en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi besluttede Thisted kommune derfor også i 2021 at tilbyde løn til SSA- og SSH-elever under 25 år, som ellers kun er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dette rekrutteringstiltag sikrer ens vilkår for alle SOSU-elever uafhængigt af, om eleverne vælger en hjælper- eller assistentuddannelse samt, at Thisted Kommune er konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne.

Thisted Kommune har derudover udarbejdet kvalitetsstandarder for praktikvejledning for elever på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelsen. Kvalitetsstandarderne skal sikre ensartethed, høj kvalitet i praktikuddannelsen, trivsel, læring samt at eleverne mødes i øjenhøjde. Dette indebærer et forøget antal timer til studietid, vejledning, forberedelse med vejleder samt ugentligt følgeskab med en faglært medarbejder.

Der er desuden igangsat flere andre tiltag, herunder ansættelse af koordinatorer, oplæringsansvarlige og oplæringsvejledere, udarbejdelse af on-boarding platform, tilbud om deltagelse i simulationsprojekt, indkøb af simulationsdukker, afholdelse af overgangssamtaler og indkøb af pc’er til vejleder og elevers brug.

Udfordringens størrelse og omfang kalder på flere indsatser og tiltag, hvis Thisted Kommune skal sikre den nødvendige arbejdskraft i de kommende år.

Handleplan for rekruttering og fastholdelse

Til yderligere sikring af rekruttering og fastholdelse af SOSU-personale i fremtiden, har Ældre og Træning udarbejdet en handleplan for arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Handleplanen taler ind i politikken ”Thy til det gode hverdagsliv”. Det er en nødvendig forudsætning for at lykkedes med de strategiske målsætninger i værdighedsstrategien Frit Ældreliv, at Thisted Kommune har tilstrækkeligt faguddannet personale. Handleplanen for rekruttering og fastholdelse danner således et fundament, for at lykkedes med fortsat at skabe et Frit Ældreliv.

Handleplanen har tre overordnede målsætninger der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til løft af kerneopgaven på ældreområdet:

 • Fastholde medarbejdere gennem udviklingsmuligheder og attraktive arbejdsvilkår.
 • Tiltrække nye medarbejdere gennem de gode historier og attraktive arbejdspladser.
 • Rekruttering af SOSU-elever og sikring af gode uddannelsesforløb, så de fastholdes i uddannelse.

På baggrund af disse har ledergruppen i Ældre og Træning udpeget fem indsatsområder gældende for 2022-2023, som herefter evalueres og der udpeges ny indsatsområder. Indsatsområderne gennemgås i det nedenstående.

Bliv gerne lidt længere – seniorer

Næsten halvdelen af alle SOSU-medarbejdere i Thisted Kommune er over 49 år og ca. hver femte SOSU-medarbejder er over 59 år. Det betyder, at en stor del af SOSU-personalet nærmer sig pensionsalderen. Det skal derfor være attraktivt for disse medarbejdere at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Dette kræver løsninger, som gør, at seniorerne både kan, men også har lyst til og er motiveret for at arbejde længst muligt. Dette gøres bl.a. gennem systematisk brug af seniorsamtaler samt tilpasning af arbejdstid.

Karriereveje

For at sikre kvalificerede og dygtige medarbejdere kræver det et øget fokus på at fastholde medarbejdere og motivere dem i hverdagen. Derfor vil Thisted Kommune sikre mulighederne for, at medarbejderne kontinuerligt oplever faglig udvikling og får mulighed for at sætte egne kompetencer i spil. Dette gøres bl.a. gennem udarbejdelse af udviklingsplaner for medarbejderen, et katalog over mulige stillingstyper samt systematisk efteruddannelse.

Tiltrækning af arbejdskraft

Med et lavere optag på uddannelserne samt mindre ungdomsårgange, skal der satses på andet end ungdomssegmentet. Derfor vil Thisted Kommune tiltrække arbejdskraft blandt mennesker som ønsker brancheskift, udenlandsk arbejdskraft eller ved ansættelse af andre faggrupper. For at lykkedes med dette kræver det arbejde med, hvordan barrierer for disse grupper kan mindskes og nedbrydes. Dette gøres bl.a. ved brug af en ”værktøjskasse” som kan iværksættes ved virksomhedslukning, et øget samarbejde med jobcenteret, igangsætning af individuelle forløb til afdækning af behov, udarbejdelse af kommunikationsstrategi samt en pakkeløsning hvor sprogskole og uddannelse hænger sammen.

Den moderne teknologiske arbejdsplads

Der er behov for at nytænke opgaveløsningen og allokere ressourcerne derhen, hvor det giver mest mening. Gennem brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger kan der bl.a. skabes lettere og mere effektive arbejdsgange. Teknologien kan derudover understøtte kvalitet og faglighed – til gavn for både borgere, medarbejdere og ledere. Herudover kan digitale løsninger også være med til at skabe attraktive arbejdspladser, måske i særdeleshed for de yngre generationer, som er vokset op med teknologi. Dette gøres bl.a. ved afdækning af, hvor velfærdsteknologi har størst potentiale samt undersøge, hvor velfærdsteknologi kan erstatte nogle af indsatserne.

Samarbejde med skoler

I Thisted Kommune er det en nødvendighed både at sikre arbejdskraft her og nu, men også i mange år frem. SOSU-fagets omdømme er i dag forbundet med mange fordomme. En rapport fra VIVE viser, at SOSU-fagets negative image er dominerende blandt folkeskoleelever, men at eleverne ligeledes har en stor uvidenhed omkring faget. Der er derfor et stort potentiale i at formidle til folkeskoleelever, hvad SOSU-faget indebærer og vigtigheden af den opgave der udføres for samfundet. Dette med fokus på en god omtale af faget, promovering af faget gennem valgfag og praktikker samt anerkendelse af uddannelsen og jobbet. Dette gøres bl.a. gennem ansættelse af uddannelsesambassadører, inspirationsansættelser samt udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.

Fremtidigt samarbejde med SOSU-STV

For at komme i mål med ovenstående indsatser er et samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere nødvendigt. Dette gør sig i særdeleshed gældende for et tæt samarbejde med SOSU-STV. Samarbejdet med SOSU-STVer særligt relevant for indsatserne: ”Karriereveje”, ”Tiltrækning af arbejdskraft” og ”Samarbejde med skoler”. SOSU-STV har inviteret Social- og Seniorudvalget til et besøg på skolen til en dialog bl.a. om samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse.

SOSU-STV har forslået følgende formål og dagsorden til dagen:

 • At give en introduktion til uddannelsesinstitutionen
 • Af få rekruttering og gennemførelse på dagsorden
  • Langsigtet arbejdskraftsituation på velfærdsområderne
  • Hvor får kommunen og skolen elever fra i dag, og hvor kan de findes i fremtiden
  • Arbejdet med at styrke gennemførelse både under skoleophold, under oplæring i bl.a. kommunerne og i forhold til at de uddannede elever bliver i faget
 • At formidle skolens efter- og videreuddannelse til faggruppen
 • At synliggøre samarbejdsflader og fælles projekter med Thisted kommune

Fra Thisted Kommunes side vil en relevant drøftelse være, hvordan SOSU-STV vil kunne være med til at understøtte den omlægning i løsningen af kerneopgaven, som kapacitetsudfordringen kalder på. Det kan både handle om at ruste nye elever hertil men også at opkvalificere nuværende medarbejdere.

Der lægges op til et møde af ca. 2 timers varighed en eftermiddag i første kvartal af 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget

1. Tager orienteringen om handleplanen for rekruttering og fastholdelse til efterretning.

2. Drøfter og tager beslutning om deltagelse i et samarbejdes- og introduktionsmøde med SOSU-STV i Thisted.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt at der afholdes møde med SOSU-STV.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

199. Handicappris i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forslag om Handicappris i Thisted Kommune.

Redegørelse

Danske Handicaporganisationer Thistedafdelingen (DH-Thisted) har stillet forslag om årlig uddeling af en Handicappris.

DH-Thisted forslår, at uddelingen enten sker sammen med de øvrige priser på den årlige eventdag for frivillige Frivillig Fredag som afholdes af FrivilligThy hvert efterår.

Baggrunden for forslaget er, at DH-Thisted ønsker et større fokus på de mange frivillige, der arbejder med handicappede mennesker.

Handicapprisen foreslås af DH-Thisted at bestå af et kunstværk af en lokal kunstner, et diplom samt et kontant beløb på 10.000 kr.

Prisvinderen

Handicapprisen tildeles en privat person, forening, virksomhed, organisation eller institution, som:

 • Har gjort en særlig indsats for at synliggøre forhold og udfordringer for personer med handicap.
 • Har skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for personer med handicap.
 • Har iværksat tiltag, der har været til glæde for personer med handicap i Thisted Kommune.
 • Har skabt forhold, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med handicap.
 • Har bevaret et aktivt liv, og bidraget med humør og livsglæde til at hjælpe, eller være et eksempel for, andre personer med handicap.
 • Har bopæl i Thisted Kommune.

Indstillinger til Handicapprisen i Thisted Kommune

Kommunikationen omkring opfordring om indstilling til samt uddeling af prisen iværksættes af Thisted Kommunes kommunikationsafdeling.

Dommerkomité

Handicaprådet vælger en dommerkomité, der består af formanden for Handicaprådet, to medlemmer fra Thisted Kommune samt to medlemmer fra DH-Thisted.

Indstillingerne samt begrundelse herfor fremsendes til formanden for Handicaprådet. Fristen for indsendelse af forslag til prismodtagere fastsættes år efter år og vil fremgå af kommunikationen.

Dette forslag blev vedtaget på bestyrelsesmøde i DH-Thisted den 24. oktober 2022.

Andre prisuddelinger i Thisted

I Thisted uddeles i forvejen en række priser til frivillige borgere og foreninger. Til sammenligning, angives priser uddelt af private aktører og Thisted Kommune, i det nedenstående.

Priser uddelt af Thisted Kommune

Kulturprisen - Uddeles ved Thy Til Kultur og tildeles en forening, aktør eller institution som har ydet en særlig indsats på det kulturelle område.

Thy Awards - Fem priser uddelt ved Thy Awards. To priser uddeles til eliteidrætsudøvere for deres præstationer (årets talent og årets sportsnavn i Thy). Tre priser uddeles til frivillige og foreninger under folkeoplysningsområdet (årets leder, årets ungleder og årets forening). Derudover påskønnes idrætsudøvere for deres præstationer generelt undervejs i showet og modtager en plastik statuette samt et håndtryk af borgmesteren.

Priser uddelt af andre foreninger eller private aktører

Kulturelt Samråds Talentpris - Uddeles af Kulturelt Samråd og tildeles unge mellem 12 og 25 år med tilknytning til Thisted kommunes kulturliv, som viser et særligt talent indenfor sit kulturelle felt.

Årets Thybo - Uddeles af Thy Erhvervsforum ved Thy Erhvervsforums Nytårskur og tildeles en person, der har medvirket til at sætte Thy på Danmarkskortet inden for kategorierne: erhvervsinitiativer, sportslige præstationer, turistmæssige tiltag eller kulturelle begivenheder.

Frivilligpris - Uddeles af FrivilligThy i Thisted Kommune på Frivillig Fredag og tildeles en frivillig social forening eller et medlem af en forening som har ydet en særlig indsats eller skaber positiv fokus på frivilligt socialt arbejde i Thisted Kommune.

Nedenfor ses en oversigt over prisuddelinger i Thisted Kommune, samt der tilhørende præmier og sponsorer af præmierne.

Prisuddeling

Pris

Præmie

Sponsor af præmie

Thy Awards

Årets leder

5.000 kr.

Sparekassen Thy

Årets Ungleder

2.500 kr.

DGI

Årets forening

10.000 kr.

Thisted Kommune

Årets Talent

5.000 kr.

NetIP

Årets Sportsnavn

5.000 kr.

Nordjyske

Thy til Kultur

Kulturprisen

Bronze statuette

Thisted Kommune

Kulturelt Samråd i Thisted Kommune

Kulturelt Samråds Talentpris

5.000 kr.

Thisted Kommune

Thy Erhvervsforums Nytårskur

Årets Thybo

Bronze statuette

Sparekassen Thy

Frivillig Fredag

Frivilligprisen

Vandrepokal og diplom

Ingen sponsor.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Præmien finansieres af fællesområdet på Handicap og Socialpsykiatri.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forslaget om uddeling af Handicapprisen godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der fra Thisted Kommune udpeges to politikere fra Kommunalbestyrelsen samt fagdirektør og at der afsættes op til 5.000 kr. årligt til et lokalt produceret kunstværk, der udleveres sammen med et diplom.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

200. Revidering af forretningsorden for Integrationsrådet

Udskriv

Sagstema

Revidering af forretningsorden for Integrationsrådet i Thisted Kommune.

Redegørelse

Forretningsordenen for Integrationsrådet i Thisted Kommune revideres på baggrund af ændring i integrationslovens § 42, som rådets oprettelse har sin baggrund i. Ændringen af integrationslovens § 42 er sket pr. 1. januar 2022.

Ændringen betyder, at der i de nuværende vedtægter er henvisninger til den forældede § 42 i integrationsloven. Ændringerne i vedtægterne er derfor primært rettelser af henvisninger til integrationsloven og ændringer af ordlyden således, at vedtægterne stemmer overens med nuværende § 42 i integrationsloven. Derudover er der rettelser ift. tilpasning af den nuværende organisationsstruktur i Thisted Kommune samt ændring i mødefrekvensen.

Den reviderede forretningsorden er vedlagt som bilag. Ændringerne er markeret med rødt i bilaget.

Retsgrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Integrationsrådet den 1. december 2022.
Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022
Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forretningsordenen for Integrationsrådet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Integrationsrådet, 1. december 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse - med anbefaling om, at beholde mødefrekvensen på seks årlige møder.

Fraværende i Integrationsrådet - 1. december 2022:
Belal Adwan, Elena Jonasen, Nedal Alyoussef Alkrad, Khaled Ahmadi, Abdullatif Khourshid, Nataliia Gudymenko og Zenawi Ghebremichael

Beslutning

Forvaltningens indstilling, indstilles til godkendelse, da det i forvejen rummer mulighed for afholdelse af møder udover de fire årlige planlagte.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

201. Frivilligt socialt arbejde - Tildeling af § 18 støtte i 2023, 1. ansøgningsrunde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde 1. ansøgningsrunde 2023.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes politik ”Thy til det gode hverdagsliv” har forvaltningen gennem Thisted Kommunes hjemmeside og sociale medier annonceret første ansøgningsrunde til §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2023.

Til første ansøgningsrunde er der indkommet 31 ansøgninger på i alt 2.919.976 kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der jf. retningslinjerne for §18-midler til frivilligt socialt arbejde i Thisted Kommune været fokus på følgende:

 • Lokal forankring af indsatsen.
 • Drift- og formuemæssige forhold.
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud).
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet overfor borgere og samarbejdspartnere.


Yderligere er der taget udgangspunkt i, om tilbuddet er et nyt og/eller ekstraordinært tiltag og om ansøgningsmaterialet, herunder regnskab og budget for ønskede aktivitet, er transparent.

Særligt ved denne ansøgningsrunde er, at der er ansøgt om et beløb, som er større end puljens samlede beløb. Flere foreninger oplyser, at de ikke har fået tildelt de PUF midler (Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde hos Socialstyrelsen), som de havde forventet at modtage. Derudover er rådighedsbeløbet til fordeling i 2023 lavere end de tidligere år grundet et mindre overskud fra det forgangne år.

Nedenstående tabel viser det økonomiske overblik over § 18 midlerne i 2022.

Økonomisk overblik over § 18 midlerne
- 1. runde 2023

Budget 2023

2.462.715 kr.

+ Overskud fra 2022

143.611 kr.

Til rådighed til fordeling 2023

2.606.326 kr.

Tilskud til Boblberg i november 2023

84.000 kr.

Resterende beløb til fordeling

2.522.326 kr.

Indstilling til bevilling i 1. ansøgningsrunde

2.341.000 kr.Herunder præsenteres de indkomne ansøgninger i 1. ansøgningsrunde samt forslag til fordeling af § 18 midlerne. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag.

Forslag til fordeling af § 18 midler 1. runde 2023

Bevilling 2022

Ansøgt tilskud i 1. runde

Egenkapital jf. ansøgning

Indstilling til bevilling

Ældre

Traant

135.000 kr.

215.000 kr.

146.133 kr.

135.000 kr.

Hopla

150.000 kr.

160.000 kr.

76.063 kr.

140.000 kr.

Hannæs Seniorer

5000 kr.

15.000 kr.

28.899 kr.

5.000 kr.

Vågetjenesten i Thisted

-

15.000 kr.

54.666 kr.

10.000 kr.

Sognets Dagligstue

46.000 kr.

50.000 kr.

65.321 kr.

45.000 kr.

Gigtforeningen

15.750 kr.

10.000 kr.

16.833 kr.

7.000 kr.

Besøgstjeneste Thisted Landgruppe

25.000 kr.

15.000 kr.

5.811 kr.

7.000 kr.

Psoriasisforeningen - Thy-Mors kredsen

-

18.000 kr.

8.924 kr.

10.000 kr.

Børn, unge og familier

Kirkens korshær børne og familiearbejde i Thisted

-

25.000

-

20.000 kr.

Ungdommens Røde Kors

27.000 kr.

27.500 kr.

-

25.000 kr.

Mødrehjælpens Lokalforening i Thisted

10.000 kr.

10.000 kr.

80.153 kr.

10.000 kr.

FitforKids Thisted

-

35.000 kr.

2.243.475 kr.

10.000 kr.

Børns Vilkår

25.000 kr.

35.000 kr.

19.135.000 kr.

25.000 kr.

Foreningen den boligsociale fond

10.000 kr.

15.000 kr.

181.599 kr.

10.000

Handicappede

KOL Hawaii

-

14.000 kr.

-

6.000 kr.

Den selvejende institution Hovedkvarteret

270.000 kr.

306.000 kr.

-

270.000 kr.

Misbrug el. tidligere misbrug

Solstrålen Thy

280.000 kr. (samlet)

167.900 kr.

14.781 kr.

150.000 kr.

Solstrålen Thy

280.000 (samlet)

29.000 kr.

14.781 kr.

29.000 kr.

Rampens Venner og Støtter (På vegne af udsatterådet)

-

20.000 kr.

1.600 kr.

0 kr.

Rampens Venner og Støtter

-

10.000 kr.

1.600 kr.

5.000 kr.

Sindslidende

Netværkscaféen

570.000 kr.

590.000 kr.

146.133 kr.

570.000 kr.

Algades støtteforening

32.500 kr.

14.400 kr.

61.977 kr.

10.000 kr.

Andre

FrivilligThy, generel drift

635.000 kr.

662.000 kr.

560.619 kr.

635.000 kr.

FrivilligThy, Frivillig Fredag

30.000 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

30.000 kr.

SAND - De hjemløses landsorganisation

-

5.500 kr.

516 kr.

5.000 kr.

Thy Veteraner

120.000 kr.

120.000 kr.

2.599 kr.

60.000 kr.

Unge for ligeværd

11.125 kr.

46.000 kr.

6.023 kr.

30.000 kr.

LGTB+ Danmark

-

14.000 kr.

3.258.000 kr.

7.000 kr.

Støtteforening til ELSK

22.000 kr.

22.200 kr.

12.181 kr.

18.000 kr.

Efterladte efter selvmord

-

12.000 kr.

17.743 kr.

7.000 kr.

Social Sundhed - Borbyggere i sundhedsvæsenet

-

211.467 kr.

13.245,50 kr.

50.000 kr.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der 2.341.000 kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Hvorpå momsrefusionen er på 70.230 kr. hvorfor der i alt vil bogføres for 2.270.770 kr. eksklusiv moms. Dette betyder, at der under forudsætning af, at indstillingen godkendes, vil være 335.556 kr. til de resterende uddelingsrunder og Boblberg.

Forventet udgift på 84.000 kr. til Boblberg i 2023.

Det resterende beløb til de resterende to uddelingsrunder forventes dermed at være 251.556 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Godkendes ovenstående forslag til fordeling af midler i 1. ansøgningsrunde 2023, vil beløbet til de resterende to ansøgningsrunder i 2023 være væsentlig lavere end de forrige år. Til sammenligning har der efter 1. ansøgningsrunde været et restbeløb på henholdsvis 917.460 kr. i 2022, 846.083 kr. i 2021 og 679.930 kr. i 2020. Det skyldes blandt andet, at rådighedsbeløbet til fordeling i 2023 er lavere end i de ovenstående uddelingsrunder grundet et lavere overskud fra sidste års ansøgningspulje.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller til, at forvaltningens forslag til fordeling af § 18 midler godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer: Traant bevilges 125.000 kr., FitforKids Thisteds ansøgning afvises grundet egenkapital, Børns vilkårs ansøgning afvises grundet egenkapital, Foreningen den boligsociale fond bevilges 5.000 kr., Rampens venner - Udsatteråds ansøgning afvises da brugernes dag kan arrangeres i samråd med forvaltningen, Rampens venners ansøgning bevilges 2.000 kr. til en udflugt for rampens brugere og LGBT+ Danmarks ansøgning afvises grundet egenkapital.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

202. §18 - Evaluering og regnskab 2021

Udskriv

Sagstema

Evaluering og regnskab fra Alzheimerforeningen Nordjylland for § 18 midler bevilget i 2021.

Redegørelse

Jf. Thisted Kommunes retningslinjer for tildeling af § 18 midler skal foreninger, der modtager §18-tilskud afrapportere det efterfølgende år for brugen af midlerne.

Den 6. september 2022 har Social- og Seniorudvalget godkendt 22 foreningers evalueringer. Alzheimerforeningen Nordjylland havde på daværende tidspunkt ikke aflagt evaluering og regnskab for 2021.

Alzheimerforeningen Nordjylland har den 06.11.2022 indsendt evaluering og regnskab for § 18-midler tildelt i 2021. Evaluering og regnskab er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at den indsendte evaluering godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

203. Anlægsbevilling - Tilbygning til Aktivitetshuset Limfjorden, Hurup - en del af Helhedsplanen

Udskriv

Sagstema

Med forligspartiernes vedtagelse af Budget 2022, blev Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri godkendt. Et af helhedsplanens elementer er udbygning og tilpasning af Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Aktivitetshuset Limfjorden i Hurup. Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløbet, idet udvidelsen følger tidsplanen, og forventes at stå klar til brug i efteråret 2023.

Redegørelse

Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21. september 2021, og efterfølgende blev den fornødne finansiering afsat i budgetforliget for 2022.

Helhedsplanen indeholder bl.a. en udvidelse af et Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Aktivitetshuset Limfjorden. Aktivitetshuset Limfjorden leverer i dag tilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104, som er et beskyttet beskæftigelsestilbud samt et aktivitets- og samværstilbud til personer, som på grund af betydelige sociale problemstillinger eller nedsat fysisk- eller psykisk funktionsniveau, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse og/eller at opretholde personlige færdigheder eller livsvilkår.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2023 har Kommunalbestyrelsen på investeringsoversigten til udmøntning af Helhedsplanen for Socialområdet afsat rådighedsbeløb til anlægsudgifter forbundet med realisering af Helhedsplanen. En del af det afsatte rådighedsbeløb, i alt 1,7 mio. kr., er forudsat anvendt til tilbygning af Aktivitetshuset Limfjorden.

Tilbygningen er planlagt til at påbegynde primo 2023, og forventes at stå færdig i efteråret 2023. Derfor søger Social, Sundhed og Kultur rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. frigivet i 2023. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Som beskrevet i Helhedsplanen har Aktivitetshuset Limfjorden tidligere været et almindeligt parcelhus, hvilket medfører at utidssvarende faciliteter som følge af en stigning i antallet af tilbuddets borgere. Der er derfor behov for at udvide toiletfaciliteterne samt at tilføre muligheden for at skabe sanseindtryk for brugerne. Derfor blev en tilbygning med følgende elementer godkendt:

 • Etablering af et handicaptoilet
 • Etablering af et almindeligt toilet
 • Etablering af et nærværsrum med gulvvarme, som giver kørestolsbrugere mulighed for at ligge på gulvet og sanse

Den nuværende vurdering er, at tilbygningen, på trods af de generelle udgiftsstigninger indenfor byggeri, forventeligt kan rummes inden for den afsatte anlægssum.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2023-2026 er der på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet i 2023 afsat 1,7 mio. kr. til Aktivitetshuset Limfjorden.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,7 mio. kr. til tilbygning til Aktivitetshuset Limfjorden. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,7 mio. kr. i 2023 til tilbygning til Aktivitetshuset Limfjorden finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

204. Godkendelse af styrelsesvedtægter for Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes nye Ældre-/Seniorråd har bedt om at få kigget på styrelsesvedtægterne for rådet, for at sikre en ens forståelse af rådets opgaver og rettigheder. Gennemgangen har medført forslag om ændringer, der primært relaterer sig til muligheden for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ordinært rådsarbejde samt præciseringer af hvornår der ydes godtgørelse.

Redegørelse

Thisted Kommunes Ældre-/Seniorråd har til opgave at udbygge kontakten mellem ældre borgere og Kommunalbestyrelsen og Thisted Kommune. Formålet er at give borgerne mulighed for at drøfte og følge handling og udvikling af kommunens tilbud til ældre over 60 år. Ældre-/Seniorrådet består af 11 medlemmer, som blev valgt i efteråret 2021.

Ældre-/Seniorrådet har i forbindelse med et tvivlsspørgsmål bedt om at få gennemgået styrelsesvedtægterne. Gennemgangen har givet anledning til forslag om ændringer i vedtægterne. Ændringsforslagene relaterer sig til tilføjelse af mulighed for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt udarbejdelse af bilaget: Diæter, godtgørelse m.m. til medlemmer af Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune, som specificerer reglerne for hvornår rådsmedlemmerne er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og diæter.

Jf. Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal vedtægtsændringer for at være gyldige godkendes af Ældre-/Seniorråd og Kommunalbestyrelsen efter forudgående indstilling fra Social- og Seniorudvalget.

Styrelsesvedtægter og bilag: Diæter, godtgørelse m.m. til medlemmer af Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 22. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at styrelsesvedtægter inklusiv bilag godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 22. november 2022, pkt. 5:

Ældre-/Seniorrådet indstiller, at styrelsesvedtægterne godkendes.
Forvaltningen bemærker, at tilskud til kontorhold til kasserer og formand gives årligt.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 22. november 2022: Ellen Gudmundsen, Irene Pedersen.

Sagens videre behandling:

Social, Sundhed og Kultur oplyser supplerende, at der er tilføjet et bilag til sagen siden behandling i Ældre-/Seniorrådet. Det tilføjede bilag er Ældre-/Seniorrådets gældende styrelsesvedtægter. Derudover er ændringsforslag i forslag til reviderede styrelsesvedtægter blevet markeret med rødt.

Desuden oplyser Social, Sundhed og Kultur, at i det der er tale om præciseringer af eksisterende praksis, kan ændringerne indeholdes inden for eksisterende budget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

205. Godkendelse af kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2023

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2023 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i hvilken hjælp og støtte, de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering og velfærdsteknologi.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2023 foretages mindre redaktionelle rettelser (f.eks. kontaktoplysninger, opdeling af afsnit og årstal) samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation. Der indstilles ikke til ændringer i serviceniveauet. Høringsversionen af kvalitetsstandarderne 2023 er vedhæftet som bilag.

I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Afsnit

Ændringer

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Det er tilføjet, at borgere i Thisted kommune har mulighed for at benytte websitet www.boblberg.dk, som er en digital platform til at indgå i nye fællesskaber.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Med henblik på at tydeliggøre kriterierne for bevilling af kropsbårne hjælpemidler, ønskes det at præcisere formuleringen i kvalitetsstandarderne.

Nuværende formulering:
Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Thisted Kommune vurderer om hjælpemidlet:

 • kan gøre din nedsatte funktionsevne bedre
 • kan lette din hverdag væsentligt
 • er nødvendig for at du kan arbejde.

Forlag til ny formulering:

Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Thisted Kommune vurderer om hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Det er tilføjet, at hvis en borger har en nedsat funktionsevne og skal finde en handicapvenlig bolig, har borgeren mulighed for, at en terapeut kan tage med ud og vurdere, om en bolig er egnet i forhold til borgeren konkrete behov.

Hverdagsliv i eget hjem

Det er tilføjet, at kommunen sammen med borgerne vil vurdere, om et velfærdsteknologisk hjælpemiddel kan medvirke til, at borgeren kan klare hele eller dele af opgaven selv.

Praktisk hjælp og støtte

Der er tilføjet oplysninger om muligheden for post til døren.

Med henblik på præcisering af nuværende praksis forslås følgende ændringer:
- "Af arbejdsmiljømæssige hensyn flytter vi ikke møbler" ønskes ændret til ”Af arbejdsmiljømæssige hensyn flytter vi ikke møbler, løse tæpper m.m.”

- "Tørre støv af tilgængelige overflader" ønskes ændret til ”Tørre støv af på vandrette og tilgængelige frie overflader.”

Midlertidige pladser og akutte tilbud

Plejecentret Fjordglimt er slettet fra oversigten over midlertidige døgnophold, da det ikke længere er en mulighed.

Der er tilføjet, at hvis en borger bliver godkendt til en plejebolig under et midlertidigt ophold, vil der løbende blive fulgt op på, om borgeren kan hjælpes i eget hjem i ventetiden.

Der er tilføjet et afsnit om forventninger til samarbejdet med pårørende.

Boligtilbud

Kriterierne for bevilling af plejebolig er præciseret:

- Du skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der ikke kan ydes i nuværende bolig.

- Du skal have en væsentlig begrænset evne til at tage vare på dig selv såvel fysisk, psykisk og socialt, og have svært ved at klare hverdagens opgaver.

- Din adfærd skal være forenelig med det at bo sammen med andre.


Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at der foruden et tilbud til hjemmeboende mænd med hukommelsessvækkelse, er oprettet et tilsvarende visiteret dagcentertilbud målrettet kvinder.

Praktiske oplysninger

Der er indsat et afsnit, som informerer om samarbejdsaftalen mellem almen praksis, Region Nordjylland og Thisted Kommune vedr. indlæggelse og udskrivelse.

Sagsbehandlingsfrister

Der er tilføjet en sagsbehandlingsfrist på glukosesensorer på 12 uger.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet ”Hjælp til vægttab ved svær overvægt” erstattes med et det nye tilbud "Hjælp til dig med høj vægt".

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 6. december 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg den 7. december 2023

Ældre-/Seniorråd - høring - den 13. december 2023

Handicaprådet - høring - den 26. januar 2023

Social- og Seniorudvalg - godkendelse - den 7. februar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg - godkendelse - den 8. februar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2023 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2023 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

206. Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik 2023-2026

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. På baggrund af temadagen er Thisted Kommunes værdighedspolitik blev tilrettet, og Social, Sundhed og Kultur fremlægger den reviderede udgave til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen er Thisted Kommune, inden for det første år i den kommunale valgperiode, forpligtet til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i juni 2018.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal Kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende
 7. Bekæmpelse af ensomhed

I Thisted Kommune har værdighedspolitikken karakter af en egentlig strategi. Den reviderede udgave hedder 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik', og placeres under de nye politikker, jf. Thisted Kommunes begrebshierarki for styringsdokumenter, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022.

Strategien placeres under politikken 'Thy til det gode hverdagsliv', som er politikken for velfærdsområderne i Thisted Kommune. Strategien understøtter politikkens målsætninger om at skabe sammenhængende borgerforløb, have bæredygtige tilbud med kvalitet i centrum, det gode hverdagsliv for alle uanset forudsætninger samt at have den fysiske, sociale og mentale sundhed i fokus.

Der blev den 26. september afholdt en temadag med ledere på ældreområdet, Social- og Seniorudvalget, Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning. På temadagen blev der holdt et oplæg med konkrete erfaringer fra praksis om arbejdet med værdighed, og deltagerne diskuterede i grupper og kom med input til de 7 fokusområder.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Ældre og Træning sammenfattet inputtene og med udgangspunkt heri revideret den nuværende strategi.

Den reviderede strategi 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 22. november 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 29. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget sender den reviderede udgave af strategien 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' i høring.
 2. Social- og Seniorudvalget godkender strategien 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' med indkomne høringssvar.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 180:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 22. november 2022, pkt. 8:

Som helhed synes Ældre-/Seniorrådet, at udfærdigelsen af Frit Ældreliv er et fint arbejde.

Vi har følgende kommentarer til de enkelte sider:

 • Definition af værdighed på side 2 er fin, men i blokken ”Et perspektiv med fokus på selvbestemmelse” bør der, hvis man skal mene noget med selvbestemmelse, stå: ”Borgerens ønsker og tanker om et værdigt liv er altid udgangspunktet for beslutninger om hjælp og tilbud”.
 • Livskvalitet på side 3 finder vi fint.
 • Selvbestemmelse på side 4: teksten er OK, men vi finder dog, at det bør fremgå, at velfærdsteknologi ikke skal være et krav til borgeren, hvis denne ønsker at fravælge det.
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng side 5 finder vi fin og fyldestgørende.
 • Mad og ernæring side 6: Ældre/seniorrådet værdsætter, at der fokus på det indbydende måltid, da mange ældre mister overskud til at tilrette dette. Der skal være fokus på både måltider til ældre med synkebesvær, måltider på plejecentre og måltider, der bringes udefra til hjemmeboende. Der skal være fokus på både ernæringsmæssig kvalitet, duft, smag og udseende.
 • Under punktet ”En værdig død” side 7 bør det fremgå, at døende kan vælge mellem kommunal pleje i hjemmet eller ophold på hospice.
 • Side 8 Pårørende: Vi værdsætter, at der er fokus på god støtte og samarbejde med pårørende.
 • Side 9 Ensomhed finder vi fin.
 • Den afsluttende baggrundstekst er fin.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 22. november 2022: Ellen Gudmundsen, Irene Pedersen.

Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 29. november 2022, pkt. 7:

Område-MED bakker op om Frit Ældreliv og kan genkende mange af de beskrevne målsætninger i hverdagens arbejde. Frit Ældrelivs fokus på borgernes egne ønsker fremhæver Område-MED som særligt positivt.

Social, Sundhed og Kultur har gennemgået høringssvarene, og foreslår at følgende ændringer indarbejdes:

 • Ældre-/Seniorrådets forslag til formulering på side 2 erstatter formuleringen: "Borgeren bliver inddraget i beslutninger og har indflydelse på hjælp og tilbud."
 • Ældre-/Seniorrådets bemærkning til side 4 vedrørende velfærdsteknologi, vurderer Social, Sundhed og Kultur ikke skal med. Ældre og Træning vil i de kommende år opleve en stadig større efterspørgsel, og af hensyn til fortsat at kunne levere pleje til de svageste borgere, vil det være nødvendigt at vurdere, hvor træning, rehabilitering, hjælpemidler eller velfærdsteknologi vil kunne erstatte kompenserende hjælp.
 • Ældre-/Seniorrådet bemærker, at der skal være fokus på ældre med synkebesvær, herunder fokus på ernæringsmæssig kvalitet, duft, smag og udseende. Ældre og Træning bemærker, at der arbejdes målrettet med dette gennem udbredelsen af dysfagi-projektet på alle plejecentre. Dette vil efterfølgende udbredes til borgere i eget hjem.
 • Ældre-/Seniorrådet bemærker, at der på side 7 bør fremgå, at døende kan vælge mellem kommunal pleje i hjemmet eller ophold på hospice. Social, Sundhed og Kultur vurderer, at det er for konkret at skrive ind i et strategisk retningsgivende dokument. I strategien fremgår det, at der gives grundig og løbende information, og det indebærer bl.a. information om forskellige muligheder for den konkrete borger.

Område-MED Ældre og Trænings udtalelse giver ikke anledning til ændringer.

Beslutning

Ad 2. Social- og Seniorudvalget videresender sagen til Kommunalbestyrelsen med en indstilling om, at godkende den med forvaltningens forslag til ændringer.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

207. Budgetflytninger for Social- og Seniorudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om budgetflytninger i 2022 internt på hhv. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 for Social- og Seniorudvalgets område ønsker chef for Ældre og Træning, chef for Handicap og Socialpsykiatri samt direktør for Social, Sundhed og Kultur at foretage budgetflytninger i 2022 med henblik på at få budgetmæssig dækning for en del af merudgifterne på områder med store merforbrug.

Behov for budgetflytninger på Ældre og Træning i 2022

Chef for Ældre og Træning ønsker at foretage en række udgiftsneutrale budgetflytninger i 2022 fra Fællesområdet til hhv. Hjemmeplejen og Social- og Seniorsekretariatet samt fra områdets hovedkonto 6 (HK6) til Social- og Seniorsekretariatet. Formålet er at reducere Hjemmeplejens forventede overførte underskud fra 2022 til 2023, at flytte midler til køb af IT-udstyr fra Fællesområdet til Social- og Seniorsekretariatet, hvor udgiften afholdes, samt at flytte mindreforbrug på ledelse og administration (HK6) til Social- og Seniorsekretariatet, hvor der er merforbrug på løn til socialfaglige medarbejdere.

Der er tale om følgende udgiftsneutrale budgetflytninger i 2022:

Tabel 1. Budgetflytning, Ældre og Træning

Nr.

Modtager budgetmidler

Afgiver budgetmidler

Beløb

1

Hjemmeplejen

Fællesområdet
(midler fra bl.a. Budgetforlig 2019 - Tiltrækning og fastholdelse samt Sundhedsaftale)

1.299.684 kr.

2

Social- og Seniorsekretariatet
(Til indkøb af mobiltelefoner på ældreområdet, hvilket er nødvendigt pga. IT-opgradering)

Fællesområdet
(fra restbudget for velfærdsteknologiske hjælpemidler samt demografiregulering)

852.100 kr.

3

Social- og Seniorsekretariatet
(Løn: Ældrefaglige medarbejdere)

Ældre og Træning HK6
(Løn: Ledelse og administration)

345.000 kr.

Budgetflytninger i alt på Ældre og Træning

2.496.784 kr.

Behov for budgetflytninger på Handicap og Socialpsykiatri i 2022

Chef for Handicap og Socialpsykiatri ønsker at foretage en række udgiftsneutrale budgetflytninger i 2022 fra områder/institutioner med forventet mindreforbrug til områder/institutioner med forventet merforbrug. Formålet er at minimere overførsler fra 2022 til 2023.

Internt på børneområdet drejer det sig om flytning af en del af mindreforbruget på køb af pladser til salg af pladser samt flytning af en del af mindreforbruget på Møllehuset til Social service. Resten af mindreforbruget på køb af pladser og Møllehuset samt mindreforbrug på Solsikken ønskes flyttet til voksenområdets salg af pladser. Internt på voksenområdet ønskes mindreforbrug på Botræningen, Vestre Kirkegårdsvej, Auktionsvej og Omfordelingspuljen flyttet til køb af pladser.

Derudover ønskes en budgetflytning til finansiering af et fritidsklubtilbud for STU 2 elever. Da eleverne tidligere har været på Thyværkstedet, budgetflyttes midler herfra til finansiering af tilbuddet. Derudover laves en budgetflytning fra 'Social service kontante ydelser for voksne' og 'Objektiv finansiering' til den resterende finansiering. Midler omplaceres til 'køb af pladser på voksenområdet', da Handicap og Socialpsykiatri køber pladserne af Undervisning og Dagtilbud.

Der er tale om følgende udgiftsneutrale budgetflytninger i 2022:

Tabel 2. Budgetflytning, Handicap og Socialpsykiatri.

Nr.

Modtager budgetmidler

Afgiver budgetmidler

Beløb

1

Salg af pladser, børneområdet

Køb af pladser, børneområdet

2.150.000 kr.

2

Social service, børneområdet

Møllehuset, børneområdet

600.000 kr.

3

Salg af pladser, voksenområdet

Køb af pladser/Solsikken/Møllehuset, børneområdet

2.350.000 kr.

4

Køb af pladser, voksenområdet

Voksenområdet
(Botræning, Vestre Kirkegårdsvej, Auktionsvej, Omfordelingspuljen)

2.350.000 kr.

5

Køb af pladser, voksenområdet

Voksenområdet (Thyværkstedet, Social service kontante ydelser for voksne, Objektiv finansiering)

600.000 kr.

Budgetflytninger i alt på Handicap og Socialpsykiatri

8.050.000 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende budgetflytninger på tværs af konti med og uden overførselsadgang samt mellem konti til hhv. serviceudgifter og andre udgiftstyper. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til budgetændring nr. 3 i tabel 1 samt budgetændring nr. 3 i tabel 2. Budgetflytningerne, som Økonomiudvalget skal tage stilling til, ændrer ikke ved Social- og Seniorudvalgets samlede driftsbevilling.

Social- og Seniorudvalget har kompetencen til at godkende de øvrige budgetændringer i tabel 1 og 2, og disse budgetomplaceringer er ligeledes udgiftsneutrale for Social- og Seniorudvalget.

Budgetflytningerne i nærværende sag påvirker ikke servicerammen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Indstilling

Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

1. Budgetomplaceringerne i tabel 1 og 2 i 2022 godkendes i Social- og Seniorudvalget. Det drejer sig om budgetflytning nr. 1 og 2 i tabel 1 samt nr. 1, 2, 4 og 5 i tabel 2.

2. Tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 i 2022 godkendes i Økonomiudvalget. Det drejer sig om budgetflytning nr. 3 i tabel 1 og nr. 3 i tabel 2.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen

208. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. december 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen.

Til toppen