15. nov 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

175. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

176. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

177. Anlægsbevilling - Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet, en del af Helhedsplanen

Udskriv

Sagstema

Med forligspartiernes vedtagelse af Budget 2022, blev Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri godkendt. Et af helhedsplanens elementer er udbygning og tilpasning af Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Thyværkstedet. Udvidelsen følger tidsplanen, og forventes at stå klar til brug med udgangen af 2024. Stigning i materialepriser samt nyafdækket behov hos målgruppen har medført, at der er behov for stillingtagen til projektets udformning. Ved samme lejlighed indstilles frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21. september 2021, og efterfølgende blev den fornødne finansiering afsat i budgetforliget for 2022.

Helhedsplanen indeholder bl.a. en udvidelse af Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Thyværkstedet. Thyværkstedet leverer i dag tilbud efter Servicelovens § 103, som er tilbud om aktiv beskæftigelse til personer, som på grund af betydelige sociale problemstillinger eller nedsat fysisk- eller psykisk funktionsniveau, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2022 har Kommunalbestyrelsen på investeringsoversigten til udmøntning af Helhedsplanen for Socialområdet afsat rådighedsbeløb til anlægsudgifter forbundet med realisering af Helhedsplanen. En del af det afsatte rådighedsbeløb, i alt 9,8 mio. kr., er forudsat anvendt til udvidelse af Thyværkstedet. Udvidelsen er planlagt til at påbegynde i 2023, og forventes at stå færdig med udgangen af 2024. Derfor søger Social, Sundhed og Kultur et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. frigivet - fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Som beskrevet i Helhedsplanen er formålet med udvidelsen af Thyværkstedet at sikre tilstrækkelig med kapacitet til at udføre de eksisterende opgaver.

Thyværkstedet er i dag pladsmæssigt udfordret, hvilket vanskeliggør mulighed for at skærme borgere med særligt behov for dette, samt generelt at imødekomme bevægelseshæmmede borgere. Derfor blev en udvidelse med følgende elementer godkendt:

 • 400 m2 til aktivitets- og samværslokaler til borgere med komplekse problemstillinger.
 • Udbygning af kantine.
 • Etablering af flisegange for kørestolsbrugere på udearealer.

Siden Helhedsplanen blev godkendt, er der sket en stigning i priser på byggematerialer på omkring 30 %. Dertil er der i arbejdet med udvidelsen dykket yderligere ned i målgruppens behov - bl.a. i samarbejde med pårørende til brugere af Thyværkstedet. Det har medført, at der er identificeret behov, som ikke var med i den oprindelige beregning. F.eks. at det vil være nødvendigt at etablere flere indervægge, for på den måde at give bedre mulighed for at reducere sansestimuli for særligt sårbare brugere. Det kan derfor konstateres, at det afsatte anlægsbeløb ikke er tilstrækkeligt til at afholde den planlagte udvidelse. Den planlagte udvidelse vil forventeligt koste 14,8 mio. kr. i 2022-priser. Der er således en manko i forhold til realisering af den tidligere beskrevne udvidelse på omkring 5,0 mio. kr.

Prisstigningen medfører at Helhedsplanens Administrative styregruppe anbefaler, at udvidelsen af Thyværkstedet realiseres som et reduceret projekt, som tilpasses det afsatte rådighedsbeløb. Den administrative styregruppe anbefaler, at reduktionen sker ved at opgive etablering af udendørs flisegang samt at reducere i størrelsen på aktivitets- og samværslokalerne fra 400 m2 til 230 m2. Reduceres projektet, vil der naturligt være begrænsninger i forhold til de oprindelige tanker i Helhedsplanen. Men det vurderes, at med fastholdelse af udvidelsens væsentligste elementer, kantineudvidelse og aktivitets- og samværslokaler, skabes der bedre rammer for nogle af Thyværkstedets mest sårbare borgere. Derfor er det Den administrative styregruppes vurdering, at et reduceret projekt fortsat vil skabe et mærkbart kvalitetsløft til gavn for Thyværkstedets brugere.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2023-2026 er der på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet til Thyværkstedet, Thisted afsat 9,8 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024.

Der søges om en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til udbygning og tilpasning af Thyværkstedet, fordelt med fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet 2023 og 2024.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da beløbet er indregnet i den oprindelige ramme.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Ved godkendelse af det reducerede projekt, vil brugerne af Thyværkstedet opleve, at udvidelsen, ikke i samme grad som udgangspunktet, giver det kvalitetsløft, der er beskrevet i Helhedsplanen. Dog vil der fortsat være tale om et mærkbart kvalitetsløft - særligt for nogen af de mest udsatte borgere, der bruger Thyværkstedet.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9,8 mio. kr. til udbygning og tilpasning af Thyværkstedet - fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet i 2023 og 2024.
 2. Social- og Seniorudvalget godkender, at udbygning og tilpasning af Thyværkstedet realiseres i reduceret form.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen har oplyst, at det ikke er byggematerialer, der vurderes at være steget med ca. 30 procent, men derimod de samlede byggeomkostninger.

Til toppen

178. Sundhedsaftalen 2024

Udskriv

Sagstema

Orientering og drøftelse af kommende sundhedsaftale 2024-2027.

Redegørelse

Den nuværende sundhedsaftale (se bilag 1) udløber ved udgangen af år 2023. Udarbejdelsen af en kommende sundhedsaftale, som skal erstatte den nuværende fra 2024-2027 er derfor igangsat. Tids- og procesplan kan ses i bilag 2.
Formålet med sundhedsaftalen er at skabe rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland (Hospitaler, praksissektoren og kommuner) og godkendes af alle kommunalbestyrelser samt regionsrådet. Aftalen omfatter både psykiatri og somatik og sætter den politiske retning for hvad sundhedsvæsenet samlet set skal arbejde med de kommende år.

Den nuværende politiske vision er, at: ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.”

For at understøtte visionen blev der besluttet 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne.
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner.
 3. Større lighed i sundhed.
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår.
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår.

Der blev i år 2021 lavet en midtvejsevaluering (se bilag 3) som beskrev nuværende status på sundhedsaftalen. Midtvejsstatussen bærer præg af, at der har været Covid-19 pandemi og man derfor har oplevet store udfordringer med at arbejde med pejlemærkerne. Det bemærkes dog, at selvom udfordringerne har været der, så har de tværgående samarbejdsaftaler (se bilag 4) som er blevet indgået været med til at bidrage til løsningen af de pejlemærker, som blev indgået i 2019.

Baggrundsviden

Der blev i år 2021 udarbejdet både en sundhedsprofil (se bilag 5) og børnesundhedsprofil (se bilag 6), som giver et billede af hvordan sundhedstilstanden står til i Thisted Kommune. Begge undersøgelser er blevet præsenteret på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i april 2022, resultaterne opsummeres kort i nedenstående. Udover sundhedsprofilerne som skitserer det brede billede af danskernes sundhed omhandler sundhedsaftalen også området med borgere, som ligger i den patientrettede del, disse borgere er eksempelvis kronikere, ældre medicinske patienter etc.

Børnesundhedsprofilen:

 • Den generelle trivsel ligger på højde med landsplan og vurderes som god.
 • Der er en stigende tendens til at elever i folkeskolen får mere og mere travlt - de vurderer selv at de har for meget at se til. Det er 2/3 af eleverne i 8. klasse som vurderer dette.
 • Fysisk aktivitet falder jo ældre eleverne bliver i folkeskolen og i 8. klasse er det 56 % af alle unge som dyrker sport.

Sundhedsprofilen:

 • Undersøgelsen viser, at 83,8 % af borgerne i Thisted Kommune vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Dette er en stigning fra 2017, hvor andelen var 80,7 %.
 • Der er også sket et fald i andelen af rygere i Thisted Kommune. Fra 2013 til 2021 er andelen af daglige rygere faldet fra 18 % til 15,5 %. Tallene er dog højere end for gennemsnittet i Region Nordjylland.
 • Undersøgelsen viser, at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. Der er sket en stigning fra 2017 i andelen af borgere, der har et dårligt mentalt helbred. Det gør sig gældende for 15,8 % af borgerne i Thisted Kommune, hvilket er en stigning på 4,7 procentpoint siden 2017. Derudover er der sket en stigning i andelen af borgere der føler sig ensomme, fra 8,3 % i 2017 til 12,1 % i 2021.

Borgere med kontakt til det kommunale sundhedsvæsen

Der er inden for de seneste par år udarbejdet forskellige rapporter for Thisted Kommune omkring kommunens udfordringer med blandt andet patienter. Nedenstående tal kommer fra PwC's analyse af social og sundhedsområdet og Rambøll's analyse ifm. helhedsplan for socialområdet år 2021.

 • Der er en stigning i ældre borgere som kræver større pleje herunder borgere med Demens (28% frem mod 2034), fysiske og psykiske udfordringer som ligeledes udskrives tidligere fra hospitalet. Derudover beskriver prognoser, at der frem mod 2034 er 68 % flere borgere over 80 år.
 • Andelen af unge med psykiske udfordringer herunder autisme, ADHD etc. stiger og heraf også en påvirkning fremadrettet. Andelen er vokset mellem 5 og 10 %.
 • Der er sket en stigning af kronikere (Diabetes, KOL, gigt etc.) på mellem 25-50 % igennem de seneste årti og heraf en større brug af træning og rehabilitering efterfølgende.

Proces

Første inddragelse af den politiske organisation sker ved sundhedspolitisk samling den 22. november 2022 hvor henholdsvis borgmesteren, formanden for Social- og seniorudvalget og formanden for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget repræsenterer Thisted Kommune.
Det ønskes derfor at udvalgene drøfter hvilke visioner og målsætninger, som udvalgene gerne ser indarbejdet i den nye sundhedsaftale med baggrund i de udfordringer som der er og fremadrettet potentielt kan blive i Thisted Kommune. Der vil efterfølgende komme politiske drøftelse på tværs af udvalg med fokus på sundhed.

Der vil vi på udvalgsmødet være et oplæg til politisk drøftelse. Martin Kondrup Knudsen mfl. deltager på mødet ca. kl. 13.35.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der drøftes visioner og målsætninger til den kommende sundhedsaftale for 2024 - 2027.

Beslutning

Drøftet. Social- og Seniorudvalget oplever at pejlemærkerne fortsat er relevante. Udvalget opfordrer til et øget fokus på børn og unges trivsel, mere lighed i sundhed, effektiv udnyttelse af faguddannet personale mellem sektorer. Endelig ønskes et stærkere samarbejde mellem sektorer ift. forebyggelsesdagsordenen.

Til toppen

179. Status på pulje: Selvstyrende teams i ældreplejen

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på pulje vedrørende selvstyrende teams i ældreplejen.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Socialstyrelsens pulje ”Faste teams i ældreplejen” modtaget knap 7 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Med projektet ønsker kommunen at lykkes med målsætningerne om:

 • Øget livskvalitet for borgerne gennem en kontinuerlig og rehabiliterende plejeindsats.
 • Et attraktivt, dialogbaseret og samskabende arbejdsmiljø.
 • En bæredygtig økonomi mellem visitation og hjemmepleje.

Der er tre faser i projektet; en forberedelsesfase, en afprøvningsfase og en evalueringsfase. Projektet gik i september måned ind i afprøvningsfasen. Der gives her en status på de tre spor i projektet:

Spor 1 - Etablering af teams og udvikling af model for dialogbaseret samarbejde
Afprøvningen foregår i Nordthy/Hannæs-området. Hjemmeplejegruppen er pr. 5 september inddelt i tre mindre dagteams, bestående af 12-17 medarbejdere, og et aftenteam. Inden opstarten har hvert team mødtes til workshops, hvor medarbejderne er kommet med ideer til afprøvninger og har planlagt, hvad de ville afprøve til en start. Nogle af de gennemgående emner for afprøvningerne er optimal rute- og vagtplanlægning samt mødestruktur og samarbejde både monofaglig og tværfagligt. Der bliver sammen med medarbejderne løbende fulgt op og evalueret på afprøvningerne og igangsat nye afprøvninger.

Spor 2 - Kvalitetsbaseret økonomistyringsmodel og styringsinformation

I projektets andet spor arbejdes der med at en ny visitations- og økonomimodel, som giver incitamenter til rehabilitering, men som også skaber rammerne for, at medarbejderne kan bringe deres faglighed i spil. Visitations- og økonomimodellen skal give en større fleksibilitet og kontinuitet i planlægningen, så de gode løsninger findes tæt på og sammen med borgerne. Der er i samarbejde med udvalgte medarbejdere, fagkoordinatorer og teamledere udarbejdet en ny arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med den nye økonomimodel, herunder hvordan der dokumenteres og løbende følges op på borgernes situation. Afprøvningen af den nye økonomimodel og tilhørende arbejdsgang forventes igangsat til december. Endvidere er der udviklet styringsinformation til teamsne med forskellige indikatorer, som eksempelvis kontinuitet for hhv. borger og medarbejder, BTP (brugertidsprocent), borgertilfredshed og medarbejdertrivsel, der skal hjælpe teamet med at styre aktiviteten.

Spor 3 - Faglig kvalitet og kultur

I det sidste spor i projektet hjælpes teamsne med at få skabt en fælles tilgang til, hvordan de selvstændigt kan træffe de gode beslutninger samt løbende kan arbejde med at udvikle den faglige praksis, som også skal leve videre efter projektet. Der er nedsat en læringsgruppe bestående af to kvalitetsambassadører fra hvert team. Gruppen mødes hver 3. uge. Læringsgruppen skal i fællesskab udvikle ideer/prøvehandlinger, som man ønsker at afprøve i praksis i de enkelte teams. Derudover sker der på læringsmøderne en løbende erfaringsopsamling og vidensdeling på tværs af teamsne.

Derudover er der tilrettelagt et forløb for teamledelsen i hjemmeplejen, som i løbet af projektet får defineret, hvordan ledelsen kan understøtte det gode samarbejde og beslutningstagen i selvstyrende teams.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen BEK nr. 1888 af 01/10/2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er bevilget det fulde ansøgte beløb på 6.994.528 kr. Tilskuddet skal anvendes på projektrelaterede aktiviteter i projektperioden.

Andre konsekvenser

Forventningen med afprøvningen af de selvstyrende teams er, at borgerne vil opleve mere kontinuitet og stabilitet i omsorgen og plejen. Derudover er forventningen, at medarbejderne vil opleve større medindflydelse og højere arbejdsglæde.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget - orientering - den 15. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 22. november 2022

Område-MED Ældre og Træning - orientering - 29. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

180. Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik 2023-2026

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. På baggrund af temadagen er Thisted Kommunes værdighedspolitik blev tilrettet, og Social, Sundhed og Kultur fremlægger den reviderede udgave til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen er Thisted Kommune, inden for det første år i den kommunale valgperiode, forpligtet til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i juni 2018.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal Kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende
 7. Bekæmpelse af ensomhed

I Thisted Kommune har værdighedspolitikken karakter af en egentlig strategi. Den reviderede udgave hedder 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik', og placeres under de nye politikker, jf. Thisted Kommunes begrebshierarki for styringsdokumenter, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022.

Strategien placeres under politikken 'Thy til det gode hverdagsliv', som er politikken for velfærdsområderne i Thisted Kommune. Strategien understøtter politikkens målsætninger om at skabe sammenhængende borgerforløb, have bæredygtige tilbud med kvalitet i centrum, det gode hverdagsliv for alle uanset forudsætninger samt at have den fysiske, sociale og mentale sundhed i fokus.

Der blev den 26. september afholdt en temadag med ledere på ældreområdet, Social- og Seniorudvalget, Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning. På temadagen blev der holdt et oplæg med konkrete erfaringer fra praksis om arbejdet med værdighed, og deltagerne diskuterede i grupper og kom med input til de 7 fokusområder.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Ældre og Træning sammenfattet inputtene og med udgangspunkt heri revideret den nuværende strategi.

Den reviderede strategi 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 22. november 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 29. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget sender den reviderede udgave af strategien 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' i høring.
 2. Social- og Seniorudvalget godkender strategien 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' med indkomne høringssvar.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Til toppen

181. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. september 2022 + 25. oktober 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. september 2022 + 25. oktober 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referaterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

182. Puljeoverblik på social- og seniorområdet

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om status på puljemidler i Handicap og Socialpsykiatri samt Ældre og Træning for 2022.

Redegørelse

I vedlagte bilag ses oversigten over puljemidler i 2022 samt flerårige puljemidler ansøgt før 2022, hvor projekterne enten ikke er afsluttet endnu, eller hvor midlerne er overgået til bloktilskud.

Ansøgte puljemidler i 2022:

 • Pulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer. Puljen har til formål at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund gennem lokale eller landsdækkende tiltag. Der forventes svar ultimo 2022.
 • Pulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet. Puljen har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Dette skal ske gennem udvikling og afprøvning af en tilpasset Sverigesmodel. Ansøgningen er afsendt, og der forventes svar december 2022.
 • ABC-gruppeforløb - sammen om mental sundhed. Puljen har til formål at afprøve Act-Belong-Commit-gruppeforløb (ABC–gruppeforløb) med henblik på at vurdere, om det skal udbredes. Puljen henvender sig til borgere som er i målgruppen for støtte efter servicelovens §82 og §85. Der er givet tilsagn på puljen til anvendelse i projektperioden 2022-2025.
 • Pulje til styrkelse af digitale kompetencer. Puljen henvender sig til opkvalificering af sundhedspersonale og patienters digitale kompetencer. Der er givet afslag på ansøgningen.

Retsgrundlag

Satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022.

Finanslovsaftalen 2019-2022.

Finansloven 2020.

Finansloven 2021.

Finansloven 2022 .

Økonomiske konsekvenser

Der er primært søgt midler til opnå kompetenceløft samt afprøvning og implementering af nye metoder, som ligger ud over den almindelige drift.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 22. november 2022

Udsatterådet - orientering - den 29. november 2022

Handicaprådet - orientering - den 1. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

183. Udvidelse af dagcentertilbud på Vibedal. Budgetomplacering

Udskriv

Sagstema

På baggrund af venteliste til dagcentertilbud i Thisted by foreslås det, at dagcentertilbuddet på Vibedal udvides fra 4 åbningsdage til 5 åbningsdage pr. uge.

Redegørelse

Thisted Kommune har dagcentertilbud på 4 plejecentre:

 • Vibedal i Thisted.
 • Fjordglimt i Sennels. Primært for borgere med demens.
 • Sct. Thøgersgård i Vestervig. Primært for borgere med demens.
 • Åbakken i Hurup.

Et dagcenter er et tilbud, som borger visiteres til af Visitationen. Der visiteres til en eller flere dage om ugen afhængigt af borgerens behov. Dagcentrene har til formål:

 • At hjælpe borgeren med støtte til struktur, aktivitet og socialt samvær, så borgeren, efter eget ønske, kan forblive i eget hjem.
 • At aflaste pårørende, der har en ægtefælle/familiemedlem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • At lette overgangen fra hjem til plejebolig.

Der er mulighed for transport til og fra centret. Der er en egenbetaling på 25 kr. for transporten pr. gang.

Dagcentrene kan blandt andet tilbyde:

 • Mulighed for dagligdags sociale aktiviteter samt årstidsbestemte begivenheder.
 • Motion og fysisk træning i fællesskab i forhold til det enkelte dagcenters ressourcer.
 • Der er mulighed for at få middagshvil enten i seng eller i en hvilestol, samt mad og drikke mod egenbetaling.

Dagcentrene har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Der er lukket i uge 7, 30 og 42, 1. maj, dagen efter Kr. himmelfartsdag, 5. juni og 24. - 31. december.

På nuværende tidspunkt er der 16 borgere på venteliste til at komme på dagcenter eller få flere dage i dagcenter. Heraf ønsker de 10 af borgerne et tilbud i Thisted

by.

Det indstilles derfor, at dagcentret på Vibedal udvider åbningstiden til 5 dage om ugen. I første omgang er der tale om et forsøg, som løber 1 år fra 1. december 2022.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den gældende tildelingsmodel for Thisted Kommunes plejecentre, tildeles centre med dagcenterfunktion årligt 160.324 kr. pr åbningsdag. Dette svarer til 14 løntimer

pr. åbningsdag i 48 uger om året. i 2023 er det tilsvarende beløb 164.653 kr.

Brugerbetalingen for transport dækker ikke udgiften. CØL har beregnet den gennemsnitlige udgift til kørsel pr. åbningsdag til 72.582 kr. i 2022-priser.

Idet en udvidelse af dagcentertilbuddet på Vibedal forventes at medføre en besparelse på udgifterne hjemmeplejeydelser til borgerne indstilles det, at der i beløbet omplaceres fra Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør til Vibedal. Kørsel omplaceres fra Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør til Ældre og Træning, fællesområdet.

Der omplaceres følgende beløb:

Fra

Til

2022

2023

I alt

Personale

Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør

Vibedal

13.360

150.932

164.292

Kørsel

Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør

Ældre og Træning, fællesområdet

6.049

67.864

73.913

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 22. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Dagcentertilbuddet på Vibedal udvides fra 4 til 5 dage pr. uge i en prøveperiode fra 1. december 2022 til 30. november 2023.
 2. Udgiften til lønudgifter omplaceres til Vibedal fra Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør med 13.360 kr. i 2022 og 150.932 kr. i 2023.
 3. Udgiften til kørsel omplaceres til Ældre og Træning, fællesområdet fra Visitation og Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør med 6.049 kr. i 2022 og 67.864 kr. i 2023.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

184. Studietur 2023 for Social- og Seniorudvalget

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af indhold til studietur for Social- og Seniorudvalget 2023.

Redegørelse

Det ønskes, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter ønsker til indhold samt rammer for udvalgets studietur med henblik på, at Social, Sundhed og Kultur kan fortsætte den videre planlægning af et konkret forslag og mulige destinationer. Forslaget vil blive forelagt det politiske udvalg i starten af 2023.

På Social- og Seniorudvalgets 12-12-seminar i foråret 2022 drøftede udvalget forskellige temaer for fremtidens arbejde på social- og seniorområdet. Temaerne kan være inspiration til, hvilke relevante emner studieturen kan omhandle. Temaerne er:

 • Sundhedsvæsnet - trygt, sammenhængende og effektivt
 • Følgeskab
 • Velfærd gennem samarbejde
 • De bedste arbejdspladser
 • Velfærdsinnovation
 • Forebyggelse og rehabilitering

Med afsæt i ovenstående kan mulige destinationer være Haderslev Kommune, der bl.a. arbejder med selvstyrende teams, e-pleje (velfærdsteknologi) og 'Plejebolig i eget hjem'. I tillæg hertil kan Ringkøbing Skjern Kommune og Esbjerg Kommune være interessante destinationer. Ringkjøbing Skjern Kommune arbejder med et tilbud, Vendepunktet, som yder rådgivning og hjælp til borgere med lettere problematikker i forhold til fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der hindrer mestring af eget liv. Esbjerg Kommune arbejder med særlige tilbud til aktive misbrugere, og har ligeledes har et tilbud, som minder om Vendepunktet.

Det ønskes, at udvalget drøfter om de omtalte kommuner og indsatser skal være omdrejningspunktet for studieturen, og om der er ønsker til andre tematikker eller destinationer. Derudover ønskes det, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der er ønske om en to- eller tredages tur.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget drøfter ønsket til indhold samt rammer for en studietur med henblik på, at forvaltningen kan arbejde videre med planlægning af et konkret forslag.

Beslutning

Drøftet. Social - og Seniorudvalget ønsker en studietur, der kan inspirere ambitiøst ift. fremtidige tilbud og løsninger. Det er mindre afgørende om det nås i foråret 2023, men det ønskes planlagt i god tid mht. konkurrende aftaler i kalenderen.

Til toppen

185. Personsag - ansøgning om rykning af pant

Til toppen

186. Referat fra Handicaprådets møde den 22. september 2022 + 25. oktober 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 22. september 2022 + 25. oktober 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referaterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

187. Orientering om ABC-gruppeforløb - sammen om at styrke mental sundhed

Udskriv

Sagstema

Orientering om økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen til puljeprojektet ABC-gruppeforløb.

Redegørelse

Handicap og Socialpsykiatri har modtaget økonomisk tilskud til projektet ABC-gruppeforløb.
Projektet har baggrund i Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Act-Belong-Commit-Gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed,” hvor Thisted Kommune er blevet tildelt 1.5 millioner samt muligheden for at afprøve ABC-gruppeforløb i samarbejde med Socialstyrelsen. Centralt for indsatsen er, at der arbejdes målrettet med social inklusion, mental sundhed og brobygning til foreningsliv, uddannelse, jobcenter og venskaber. Indsatsen tager afsæt i ABC for mental sundhed. ABC for mental sundhed handler om at øge borgernes mentale sundhed og trivsel gennem tilgangen: ”Gør noget aktivt (Act), gør noget i fællesskab (Belong), og gør noget meningsfuldt (Commit).” Indsatsen gennemføres som gruppeforløb.

Formålet med at deltage i projekt ABC-gruppeforløb er at udvikle Thisted Kommunes arbejde med §82 indsatser med henblik på, at borgerne får en tidlig og midlertidig indsats, som hjælper dem til at blive mere bevidste om mental sundhed og trivsel.

Målene for projektet er følgende:

• Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunale tilbud, myndighed og frivillige tilbud.

• Udvikle Thisted Kommunes arbejde med §82-indsatser.

• Afprøvning af ABC-gruppeforløb.

• Kompetenceudvikling af medarbejdere.

• Refleksion hos borgere ift. mental sundhed og trivsel.

Projektet løber i perioden 2022 til og med 2025. Projektet har forankring i tilbuddene Daghus/Drivhus i samarbejde med Team Bostøtte herunder Værestedet i Hanstholm samt Myndighed i Handicap og Socialpsykiatri.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed BEK nr. 522 af 27/04/2022.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er bevilliget det fulde ansøgte beløb på 1.5 millioner kr. Tilskuddet skal anvendes på projektrelaterede aktiviteter i projektperioden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022
Udsatterådet den 29. november 2022
Handicaprådet den 1. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

188. Bruger-/Pårørenderåd Handicap og Socialpsykiatri

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der etableres bruger-/pårørenderåd på Handicap og Socialpsykiatriområdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I henhold til Lov om social service § 16 vil Handicap og Socialpsykiatri nedsætte bruger-/pårørenderåd på samtlige sociale bo- og aktivitetstilbud i Thisted Kommune.

Bruger-/Pårørenderådenes overordnede formål er at sikre brugernes indflydelse på tilbuddene.

Herudover har rådene til formål at:

 • Sikre brugernes/pårørendes indflydelse på tilbuddenes hverdag.
 • Styrke dialogen vedr. det der har betydning for brugernes hverdag og trivsel, herunder værdigrundlag og målsætning.
 • Sikre gensidig information.
 • Etablere et samarbejdsforum mellem beboer, pårørende og personale.


Oprettelsen af bruger-/pårørenderåd skal ses som et supplement til allerede eksisterende husmøder, grupper mm.med henblik på at sikre en ensartethed på tværs af tilbuddene. Fælles retningslinjer ift. hvordan et sådan råd skal organiseres, skal være med til at sikre, at de forskellige tilbud arbejder ud fra den samme overordnede ramme ift., hvordan et bruger-/pårørenderåd anvendes.

Den overordnede ramme beskrives nærmere i bilagene. Bilagene ligger op til, at bruger/pårørenderåd etableres på samtlige sociale bo- og aktivitetstilbud i Thisted Kommune. Rådene skal bestå af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra bo- eller aktivitetstilbuddet samt bruger og/eller pårørenderepræsentanter. Bruger og/eller pårørenderepræsentanterne skal udgøre flertallet i rådet.

Bruger-/pårørenderådet vælges af og blandt brugerne af bo-/aktivitetstilbuddet. Bruger-/pårørenderådets størrelse afhænger til enhver tid af bo-/aktivitetstilbuddets størrelse (antal beboere i tilbuddet). Rådet skal minimum afholde to møder om året.

Bruger- og pårørenderådets opgaver omfatter alene forholdene og hverdagen for centrets faste beboere. Jf. §16 i Lov om social service er rådets opgave at repræsentere beboernes interesser, og rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for bl.a.: Bo-/Aktivitetstilbuddets dagligdag, samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende og information til brugere/pårørende.

Vedhæftet i bilag er: vedtægter, retningslinjer samt forretningsorden til bruger-/pårørenderåd på Handicap og Socialpsykiatriområdet i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at vedtægter, retningslinjer samt forretningsorden til bruger-/pårørenderåd på Handicap og Socialpsykiatriområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

189. Oprettelse af fritidstilbud til STU 2

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af fritidstilbud på STU 2.

Redegørelse

STU 2 er Thisted Kommunes særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse for elever med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Elever, der er i denne målgruppe, har ret til at blive visiteret af hjemkommunen til denne 3-årige ungdomsuddannelse. I øjeblikket er der visiteret 8 elever til Thisted Kommunes egen STU for denne målgruppe. STU 2 har til huse i den ombyggede tidligere Rolighedsbørnehave. STU er organisatorisk hjemhørende under Kommunikationscenter Thisted og består af de to afdelinger STU 1 og STU 2.

I forbindelse med opstart af nye elever på STU 2 til skoleåret 2022/2023 modtog forvaltningen forespørgsler fra forældre til elever på STU2 på et morgen-fritidstilbud. Eleverne/forældrene har ikke tidligere efterspurgt muligheden for fritidsklub inden skolestart.

Undervisning og dagtilbud har sammen med Handicap og Socialpsykiatri oprettet et tilbud, der imødekommer denne forældreefterspørgsel.

Fritidstilbuddet er oprettet efter serviceloven § 36, hvor Handicap og Socialpsykiatri er bevilligende myndighed i forhold til tilbuddet. Målgruppen til det nye tilbud er elever visiteret til STU 2 som på denne måde får mulighed for at møde i fritidsklub inden og efter skoletid samt i ferieperioder. Tilbuddet drives af Kommunikationscenter Thisted/STU 2, og fritidstilbuddet er hjemhørende i STU 2's undervisningslokaler. Dermed får eleverne et sammenhængende tilbud, hvor de ikke skal befordres efter skole til deres tidligere eftermiddagstilbud på Thyværkstedet.

Tilbuddets indhold

Tilbuddet startede op den 1. august 2022, idet forældrene til elever på STU 2 havde behov for tilbuddet på det tidspunkt. Undervisning og dagtilbud samt Handicap og Socialpsykiatri vurderede, at der hurtigt skulle oprettes et fritidstilbud. Efterfølgende har de to afdelinger vurderet, at der skal oprettes et permanent tilbud til målgruppen.

Formålet med fritidsklubben er at skabe et godt fritidstilbud til STU 2-eleverne før og efter STU-undervisningen. Tilbuddets ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere vil drive tilbuddet i tæt samarbejde med STU-personalet. Det bliver derfor muligt at arbejde mere helhedsorienteret og skabe sammenhæng mellem de pædagogiske tilgange i skoledel og fritidsdel, hvorved viden om den enkelte elevs særlige behov, interesser og udviklingspotentialer kan deles og understøtte det tværgående arbejde med den enkeltes liv, læring og trivsel. Med tilbuddet opnås derved mulighed for at optimere koordinering og videndeling og minimere transportbehovet.

Tilbuddet vil facilitere pædagogiske aktiviteter i et ungemiljø, som er tilpasset målgruppen. I det daglige vil det f.eks. være musik, Wii, IPad, brætspil, kreative sysler, bage og hygge. I ferier og skolefridage vil der være aktiviteter og udflugter ud af huset. Tilbuddet afvikles i elevernes fritid, og derfor vægtes frivillighed højt.

Der vil blive tilbudt morgenmad, ligesom der om eftermiddagen vil blive tilbudt et let eftermiddags-måltid. Der vil være mulighed for specialkost til elever, der har behov for dette.

Elever på STU2 kan benytte klubben i åbningstiden fra:

7.00 til 8.00 og igen fra 13.00 til 16.30.

Der kan tilmeldes klub i uge 42, i uge 7 og de 3 dage før påske og sommerferien.

Skoleklubben holder lukket:

 • mellem jul og nytår (følger skoleferien)
 • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • uge 29 og 30

Retsgrundlag

Serviceloven §36.

Økonomiske konsekvenser

Der er lavet en aftale om køb af pladser på STU 2 fra Handicap og Socialpsykiatri i forhold til de elever, der visiteres til fritidstilbuddet på STU 2.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende i forhåndsaftalen med Handicap og Socialpsykiatri, at der opkræves for minimum 4 årselever af en gennemsnitstimepris på 132,45 kr. i 2022-niveau.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social og Seniorudvalget - til efterretning - den 15. november

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet den 1. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender oprettelse af et nyt fritidstilbud under STU 2.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

190. Nordjysk Socialaftale 2023-2024

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornys.

Socialaftalen er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe (DAS) som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd.

Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-2024 og tilkendegivet, at aftalen anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022, men bliver først godkendt endelig den 19. december 2022.

Vision for det Specialiserede Socialområde.

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til, at borgerne kan leve det liv, som de ønsker, og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale, bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

Fokusområder

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

 • Sammen om en stærk Socialpsykiatri.

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Den gode alderdom.

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne.

 • Effektive og vidensbaserede løsninger.

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

 • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
 • Udviklingshæmmede med dom.

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - orientering - den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Udsatterådet den - orientering - 29. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet - orientering - den 1. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender Nordjysk Socialaftale 2023-2024 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

2. Kommunalbestyrelsen godkender Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

191. Omgørelsesprocenter på det sociale område

Udskriv

Sagstema

Orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Redegørelse

Efter retssikkerhedslovens § 79 b er det obligatorisk for kommuner at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet inden den 31. december hvert år. Danmarkskortet offentliggøres af Social- og Ældreministeriet, og baserer sig på tal fra Ankestyrelsens statistik.

Fra 1. juli 2022 skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet over omgørelsesprocenter tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

I Thisted Kommune træffer Ældre og Træning (Visitation- og Hjælpemiddeldepotet), Børne- og Familierådgivningen samt Handicap og Socialpsykiatri afgørelser på socialområdet efter serviceloven. For alle områder fremlægges statistikken for hvert område.

Danmarkskortet kan findes her:
https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
 • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
 • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
 • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
 • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocent.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2021

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen på hele socialområdet i Thisted Kommune har truffet 63 afgørelser i 2021.

I 25 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 40. I 2021 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 31,8.

De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager og 21 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny.

Børne- og Familierådgivningen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens 19 sager afgjort i 2021.

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Afvist

Samlet antal sager (Realitetsbehandlede)

Merudgifter - § 41

2

2

Tabt arbejdsfortjeneste - § 42

3

3

Børnefaglig undersøgelse - § 50

3

3

Samvær - § 71

4

2

2

6

Forældrebetaling - § 159

2

2

Efterværn og opretholdt anbringelse - §§ 76 og § 76 a

3

3

Foranstaltninger - §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55, 69 stk.1

1

I alt

12

7

3

19

Ankestatistikken for år 2021 viser, at 12 af 19 realitetsbehandlede sager fra Børne- og Familierådgivningen blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 7 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 36,8. Landsgennemsnittet for samme sagsområder var i 2021 på 34,8 %. I 2019 havde Børne- og Familierådgivningens sager en omgørelsesprocent på kun 14,3 og i 2020 26,7 %.

Forvaltningens bemærkninger:

Børne- og Familierådgivningen bemærker, at der i 2021 ses et forholdsvis lavt antal påklagede sager til Ankestyrelsen inden for flere sagsområder, hvilket påvirker omgørelsesprocenten, idet området vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste derfor fylder forholdsvis meget i statistikken, da der her ses et højt antal hjemviste sager. Det er afdelingens vurdering, at genopretningsplanen fra 2019 følges, og at der fortsat er fokus på øget kvalitet i sagsbehandlingen inden for området. Ved fornyet behandling af 3 af de hjemviste sager, og efter yderligere oplysning af sagerne, har borgeren fået medhold i klagerne. I 1 hjemvist sag har Ankestyrelsen i vidt omfang stadfæstet afgørelsen, men sagen er hjemvist grundet manglende oplysninger angående en enkelt og konkret merudgift. Afgørelsen er herefter fastholdt i sin helhed og ses ikke påklaget på ny.

I den sidste hjemviste sag, er afgørelsen delvist fastholdt overfor borgeren efter ny behandling og er ikke påklaget på ny.

Andelen af hjemviste sager inden for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste skal i øvrigt sammenholdes med, at der i 2021 i alt blev truffet 138 afgørelser efter §§ 41 og 42, hvoraf alene de altså 5 er påklaget og efterfølgende hjemvist. Der ses derfor i høj grad at være enighed med forældrene omkring vurderinger og trufne afgørelser.

Der foretages i afdelingen fortsat systematisk ledelsestilsyn på forskellige sagsområder, hvor der er fokus på såvel kvaliteten i sagsbehandlingen som kvalitet af afgørelser, breve med videre, ligesom der ved teamleder fortsat er månedlig gennemgang af aktive sager.

Socialafdelingen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Socialafdelingen. Der har været sammenlagt 26 sager i 2021, afviste sager medregnes ikke.

Ankestatistikken for 2021 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 18 ud af 26 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 69 %.

6 ud af de 26 afgørelser blev hjemvist, svarende til 23 %, og endelig blev 2 af de 26 afgørelser ophævet, svarende til 8 %.

Landsgennemsnittet for disse bestemmelser er til sammenligning:

Stadfæstelse 66,4 %

Omgørelse 33,3% heraf udgjorde ændring 5,4 %

Hjemvisning 27,9 %.

Bestemmelse

Stadfæstelse

Hjemvisning

Ændring/Ophævelse

§ 41: Merudgifter (børn)

1

§ 85: Socialpædagogisk støtte

4

3

§ 96: BPA-ordning

2

§ 97: Ledsageordning (voksne)

2

1

§ 100: Merudgifter (voksne)

7

2

§ 107: Midlertidigt botilbud

1

1

§ 109: Ophold – Krisecenter

1

§ 136 f: Magtanvendelse for borger i botilbud anbragt ved dom

1

Forvaltningens bemærkninger:

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser. Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver efterset.

Alle sager om merudgifter (voksne) er blevet gennemgået, og der har været øget fokus på at dække borgers behov og ikke mere. Dette har været medvirkende til begge hjemvisninger vedrørende § 100.

I de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse, har man ikke været enige i Socialafdelingens afgørelse.

Den afviste sag blev af klager trukket tilbage, inden den nåede af blive behandlet hos Ankestyrelsen.

Ældreområdet

Bestemmelse

Stadfæstelse

Hjemvisning

Ophævelse

§ 83 Hjemmehjælp

1

2

§ 112 Hjælpemidler

3

1

§ 113 Forbrugsgoder

1

1

1

§§ 114 og 115 Biler

3

5

I alt

8

8

2

Ankestatistikken for 2021 viser, at Visitation og Hjælpemiddeldepotet fik stadfæstet 8 ud af 18 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 44,4 %. 8 ud af de 18 afgørelser blev hjemvist, svarende til 44,4 %, og endelig blev 2 af de 18 afgørelser ophævet, svarende til 11,1 %.

Forvaltningens bemærkninger:

Som udgangspunkt hjemvises en sag på grund af manglende oplysninger, og ved ændrede/ophævede afgørelse ændres kommunens afgørelse.

På bilområdet har man været udfordret af Ankestyrelsens hjemvisninger, som Visitationen og den jurist, der deltager på bilmøder, har været meget uforstående overfor.

Ved genbehandling af disse sager, er de sager, der er sendt til Ankestyrelsen igen, blevet stadfæstet.

Vi bruger også af og til konkrete sager i Ankestyrelsen til at få afklaret, hvordan vi fremover skal afgøre lignende sager. Blandt andet kommer der nye hjælpemidler på markedet, forhandling af produkter ændres (hjælpemidler kan blive til forbrugsgoder), og lovgivning/vejledningen ændres løbende.

I forhold til hjemviste sager, handler vi efter den anvisning Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Vi drøfter både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen på vores sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer, og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer. Når vi har en afgørelse, som vi er i tvivl om, giver vi afslag, og hvis borger bruger klagemuligheden, sender vi sagen i Ankestyrelsen, for at prøve sagen af. Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget 15. november 2022

Kommunalbestyrelsen 29. november 2022

Indstilling

1. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet forvaltningen fortsat følger genopretningsplanen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

2. Social-, Sundheds-, og Kulturforvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet der løbende er fokus på Ankestyrelsens afgørelser, og hvorledes de påvirker praksis.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 127:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

192. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 125:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse, idet udvalget har fuld fokus på budgetoverholdelse i 2023.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 242:

Indstilles til godkendelse i forhold til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning

Indstilles til godkendelse ift. Social- og Seniorudvalget.

Til toppen

193. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen