06. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

126. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

127. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

128. KL Social- og sundhedspolitisk Forum

Udskriv

Sagstema

Opfølgning og evaluering af KL's Social- og sundhedspolitiske Forum 2022.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 7. juni 2022, pkt. 106

Punktet udskydes.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. august 2022, pkt. 120:

Punktet udskydes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

129. Mødeplan for 2023 - Social- og Seniorudvalget

Udskriv

Sagstema

Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2023.

Redegørelse

Det foreslås, at Social- og Seniorudvalgets ordinære møder i 2023 afholdes på følgende datoer med start kl. 14:00.

Tirsdag den 17. januar 2023

Tirsdag den 7. februar 2023

Tirsdag den 14. marts 2023

Tirsdag den 11. april 2023

Tirsdag den 9. maj 2023

Tirsdag den 13. juni 2023

Tirsdag den 15. august 2023

Tirsdag den 5. september 2023

Tirsdag den 26. september 2023

Tirsdag den 14. november 2023

Tirsdag den 5. december 2023

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

130. Referat fra Handicaprådets møde den 23. juni 2022 + 25. august 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 23. juni 2022 + 25. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

131. Referat fra Udsatterådets møde den 14. juni 2022 + 30. august 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 14. juni 2022 + 30. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

132. Samarbejdsaftale KFUM - Social Drive Out

Udskriv

Sagstema

Orientering om at Social, Sundhed og Kultur har indgået et samarbejde med Social Drive Out.

Redegørelse

Social Drive Out er en udkørende projektindsats under KFUM's Sociale Arbejde og har til form i at bringe mad, nærvær, hjælp og støtte ud til udsatte på kanten af samfundet og på kanten af fællesskaber.

Hver enkelt drive out finder sted hver uge samme tid og sted. I Thisted Kommune bliver Social Drive Out afholdt på forsorgshjemmet Nørbygård.

Samarbejdsaftalen giver Thisted Kommune mulighed for at informere og henvise socialt udsatte borgere i kommunen til projektindsats, f.eks. gennem hjemmeplejen, biblioteker, praktiserende læger, psykiatrien, rusmiddelcenter mm.

Retsgrundlag

Serviceloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget er meget tilfredse med aftalen, der kommer borgerne til gavn.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

133. Dosisdispensering i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Orientering om arbejdet med dosispakket medicin i Thisted Kommune.

Redegørelse

Hvad er dosisdispensering?
Dosispakket medicin er medicin, som apoteket pakker i dosisposer forsynet med information, der sikrer korrekt indtagelse.

Fordele ved dosispakket medicin:

 • Det er hygiejnisk.
 • Der er minimal risiko for, at borger kan tage medicinen forkert.
 • Borger kan nemt tjekke, om de har husket at tage deres medicin.
 • Borger betaler kun for den medicin, de skal bruge.
 • Borger får næsten ingen restmedicin til destruktion på apoteket.
 • Giver mulighed for at medbringe en præcis mængde medicin, hvis man for eksempel skal på en kort ferie, familiebesøg eller andet, hvor man skal have sin medicin med.
 • Kan hjælpe de pårørende, hvis de skal støtte borgeren i tage sin medicin.

Ålborg Kommune har igennem en længere tid arbejdet målrettet med at øge antallet af borgere, som modtager dosispakket medicin, og i en afdækning viste det sig, at der sker fejl i 2-5 ud af 100 manuelle doseringer på trods af utallige patientsikkerhedsindsatser de seneste årtier. I dosisposer sker der fejl i to ud af 1.000.000 poser.

Nuværende aftale om dosisdispensering: I december 2021 lavede PLO og RLTN (regionernes lønnings- og takstnævn) en midlertidig aftale om honorering af lægerne for at ordinere dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem eller botilbud i en midlertidig periode under Covid-19. Formålet med denne aftale var at frigøre ressourcer i en periode med ekstraordinært pres på det kommunale og regionale sundhedsvæsen grundet Corona-situationen.

Aftalen indeholdt et honorar på 450 kr. til lægepraksis for hver borger, de opstarter med dosisdispensering. Tidligere har der ikke været et honorar for denne ydelse, da den sidestilles med medicinordination.

Målgruppen for dosispakket medicin er ifølge aftalen borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil seneste f.eks. 3-6 måneder. Den fremadrettede forventning om nært forestående ændringer/status quo er afgørende for vurderingen. Aftalen beskriver, at det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende aftalen.

Aftalen er sidenhen blevet forlænget og gælder nu til den 1. december 2022. Perioden, hvor aftalen er gældende, bruges til at gennemføre en analyse af bl.a. arbejdsdelingen mellem sektorer omkring oprettelse og vedligeholdelse af ordination af dosispakket medicin. Der opleves fortsat udfordringer, og aftalens formål med at frigive ressourcer er ikke opnået som ønsket. I analysearbejdet vil der derfor være fokus på en udvælgelsesstrategi, så det bliver nemmere for læger og sygeplejersker at blive enige om, hvilke borgere der er egnede til dosispakket medicin.

Arbejdsgangen kort fortalt:

 • Hjemmesygeplejen finder egnede borgere, der matcher målgruppen.
 • Hjemmesygeplejen drøfter muligheden for dosisdispenseret medicin herunder fordele, ulemper og økonomi med den egnede borger.
 • Er borger interesseret, tager hjemmesygeplejen kontakt til egen læge, som skal sige OK.
 • Er lægen enig, ændrer lægen borgerens recepter til dosisrecepter, og apoteket informeres herom. Der er en dialog med hjemmesygeplejen omkring eventuel medicin, der skal opbruges først, så der ikke sker spild.
 • Herefter sættes dosisdispensering i gang på apoteket.
 • Hjemmesygeplejen hjælper borger i gang med dosisrullerne. Skulle en borger blive selvhjulpen efter at være kommet på dosisdispenseret medicin, så gives der besked til lægen.

Dosisposerne udleveres til 14 dage ad gangen. Hver 2. uge kan en ny rulle medicin afhentes på apoteket. Er borger af helbredsmæssige årsager ikke i stand til at afhente sin medicin, kan de bede apoteket om at bringe medicinen ud mod et leveringsgebyr.

Borger skal betale et gebyr for at få dosispakket medicin foruden den pris, borger skal betale for selve medicinen.

Gebyret er på 111,25 kr. pr. rulle (til 14 dage) eller ca. 55 kr. pr. uge. Den faktiske pris vil typisk være væsentligt billigere for borgeren pga. medicintilskudsreglerne. Får borgeren f.eks. fire eller flere tilskudsberettigede lægemidler vil borger typisk få 85% i tilskud og så koster det kun 1 kr./dag. Til gengæld er der mindre medicin, som bliver for gammel eller som seponeres, før det er brugt.


Dosisdispensering i Thisted Kommune:
I Thisted Kommune har hjemmesygeplejen, plejecentre og institutioner i flere år haft stor fokus på dosisdispensering, da det er mere sikkert patientsikkerhedsmæssigt, og det kan frigive hænder fra sygeplejen, som så kan bruges på de mange mere komplekse opgaver, der kommer fra sygehuset som en konsekvens af de hurtige udskrivelser og opgaveflytning generelt fra sekundær til primær sektor.

Der er meget forskellig holdning til dosisdispensering blandt lægerne i Thisted Kommune, og selv om dosisdispenseringsopgaven med tiden er blevet mere nem og sikker både hos apoteket og i journalsystemerne (både i hjemmesygeplejen, apoteket og hos lægen), så oplever hjemmesygeplejen fortsat ikke, at lægerne ønsker ret mange borgere på dosisdispensering af forskellige årsager.


Med indgåelsen af den midlertidige aftale i 2021 blev dosisdispensering igen drøftet på samarbejdsmødet mellem kommunen og de praktiserende læger. PLO Thisted følger aftalen, dvs. at hjemmesygeplejen udpeger borgere, hvor dosisdispenseret medicin findes relevant. Herefter drøftes betragtningen med en læge.

Data fra august 2022 viser, at der i alt er 1.496 borgere, som er visiteret ydelsen ”Medicindispensering”. De er i gennemsnit visiteret 55 minutter pr. måned, og da medicindispensering oftest er én gang hver 14. dag, vil en gennemsnitlig medicindispensering tage 27,5 minutter, hvis der er to medicindispenseringer pr. måned. Proceduren for dosisdispensering er derfor mindre tidskrævende, og kan undværes, hvis en borger bliver mere selvhjulpen ift. medicinadministrationen.

Hvis en borger i Thisted Kommune kommer på dosisdispensering, kommer der en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske ud den dag medicinrullen starter og sørger for, at det fælles medicinkort (FMK) er ajourført, og at første døgn stemmer overens med ordinationerne i FMK.


Ifølge Medcom er der fra 1. januar 2022 og til august 2022 tilføjet yderligere 72 borgere til dosisdispensering. Dermed er der sket en stigning fra 204 borgere til 276 borgere på dosisdispensering.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022.
Ældre-/Seniorrådet den 21. september 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget bakker om en øget indsats for at få flere borgere på dosispakket medicin. Udvalget ønsker et overblik over, hvor mange borgere, der er i målgruppen for dosispakket medicin.

Til toppen

134. Status og udvikling på Bostedet Højtoftevej 50

Udskriv

Sagstema

Status og udvikling på Bostedet Højtoftevej 50 efter kritisk rapport og varsel om tilbagetrækning af godkendelse fra Socialtilsynet i juli 2021.

Redegørelse

I juli 2021 modtog Bostedet Højtoftevej 50 en varsling fra Socialtilsyn Nord om, at man ville trække bostedets godkendelse tilbage. Baggrunden herfor var, at der ved tilsynet i maj 2021 var fundet så kritiske forhold på bostedet, og at der ikke var fulgt tilstrækkeligt op på tidligere handleplaner, at bostedet ikke længere kunne godkendes.

Umiddelbart efter varslet blev der formuleret en detaljeret handleplan og afholdt et dialogmøde med Socialtilsyn Nord. Dette førte til at Socialtilsyn Nord trak sit varsel om tilbagetrækning af godkendelsen tilbage.

I det forløbne år er der blevet arbejdet intensivt med punkterne i handleplanen, som tager udgangspunkt i de kritikpunkter, Socialtilsyn Nord påpegede.

Handleplanen ridses i korte og overordnede træk op her:

 1. Gennemførsel af handleplanens indsatser
 • Ansættelse af ny ledelse på Højtoftevej 50.
 • Nedsættelse af styregruppe bestående af forvaltningsdirektøren, chef for Handicap- og socialpsykiatri, souschef i Handikap - og socialpsykiatri, de to nye ledere på Højtoftevej 50 samt arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant fra Højtoftevej 50.
 • Nedsættelse af en faglig taskforce mhp. faglig rådgivning.
 • Etablering af et internt implementeringsteam.
 • Gennemførsel af interne tilsyn i relation til det sociale område, det sundhedsfaglige område og det juridiske område.
 • Tilknytning af udviklingskonsulent som tovholder.

2. Magtanvendelse

 • Undervisning i - og implementering af - reglerne for magtanvendelse.
 • Implementering af arbejdsgange for korrekt indberetning af magtanvendelse.

3. Sundhed og trivsel

 • Ansættelse af sygeplejerske.
 • Udvikling/revision af sundhedsfaglige instrukser.
 • Arbejde med medarbejdernes tilgang til borgerne, herunder arbejde med værdigrundlag.
 • Arbejde med miljøterapeutisk tilgang.
 • Kompetenceudviklingsforløb alternative kommunikationsformer.

4. Mål og dokumentation

 • Undervisningsforløb i brug af SMART-mål og dokumentation.
 • Vagplanlægningen tilpasses, så der gives rum til arbejdet med mål og dokumentation.
 • Journalaudit i foråret 2022.

5. Ledelsen på Højtoftevej 50

 • Afskedigelse af nuværende leder og ansættelse af ny afdelingsleder samt centerleder- begge med pædagogisk og ledelsesmæssig baggrund.
 • Månedlige ledelsestilsyn på kritikpunkter Socialtilsynet har påpeget.
 • Juli 2021 møde med pårørende på Højtoftevej 50 om situationen, opfølgende møde med pårørende i august 2022.

6. Arbejdsmiljø og sygefravær

 • Orientering af personalet vedr. situationen og ny ledelse.
 • Personalemøde med drøftelse af handleplanens mest presserende indsatser.
 • Arbejde med vagtplaner.
 • Arbejdsmiljøgruppen inddrages.
 • Afholdelse af personaleudviklingsdag.
 • Afholdelse af "Forløb for høje følelsesmæssige krav".
 • Styrket ledelsesinformation, understøttelse i at anvende detaljerede data på fraværsområdet. Aftale med Arbejdstilsynet omkring ekstraordinær indsats for arbejdsmiljøet på Højtoftevej 50.
 • Udvikling af nyt koncept for introduktion af nye medarbejdere.

Der er afholdt styregruppemøder hver 8. uge frem til juli 2022, og efter hvert styregruppemøde er der lavet statusrapport, som er sendt til Socialtilsynet, ligesom ledelsen på Højtoftevej 50 har været i hyppig dialog med Socialtilsyn Nord ved justeringer af de forskellige indsatser.

Socialtilsyn Nord har lavet et opfølgende tilsyn med fokus på temaet "Sundhed og trivsel" den 6. januar 2022 og den 18. maj 2022 blev der udført et fuldt tilsyn, hvor Bostedet Højtoftevej blev godkendt og fik meget fine tilbagemeldinger.

Bedømmelse i maj 2021:

Bedømmelse i maj 2022:

Tilsynsrapporten bekræfter således, at der er sket et stort kvalitetsløft på alle parametre på Højtoftevej 50, og at bostedet nu er inde i en rigtig god udvikling.

Ledelsen på Højtoftevej 50 har efter tilsynet udfærdiget ny handleplan for 2022/2023, hvor der er fokus på både fastholdelse af iværksatte tiltag samt udvikling af nye for at sikre det nye høje kvalitetsniveau.

Der afholdes et afsluttende styregruppemøde den 17. august 2022, som afsluttes med, at chef for Handicap og socialpsykiatri deltager på personalemøde på Højtoftevej 50 for at anerkende den store indsats såvel ledere som medarbejderne har ydet for at højne kvaliteten på Højtoftevej 50 i det forløbne år.

Retsgrundlag

Serviceloven, LBK nr 1109 af 01/07/2022

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september2022

Handicaprådet den 22. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterreting.

Til toppen

135. Regnbuen, Kumlhøj

Til toppen

136. Ny økonomisk styringsmodel for Socialområdet

Udskriv

Sagstema

Tildelingsmodellen til bosteder og bostøtte blev vedtaget i 2019 og skal revideres årligt.

Handicap og Socialpsykiatri indstiller, at den dialogbaserede økonomistyringsmodel for Thisted Kommunes voksen botilbud, som blev vedtaget i 2019 ændres fra, at økonomien alene bliver koblet med VUM udredninger til en ny model, hvor økonomien bliver tildelt i pakker efter forhandling for de enkelte borgere. Antallet af pakker ændres fra 5 til 10 for at give mulighed for mere nøjagtig styring af økonomien. Det foreslås at den øvrige del ikke revideres i 2023.

Redegørelse

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en mere gennemsigtig og incitamentstyret økonomistyringsmodel for Socialområdet. I første omgang ses der på en model for kommunens bosteder på voksenområdet.

Ønsket er en model, hvor det tydeligere fremgår, hvad institutionerne får penge for, hvornår de får penge osv. Modellen skal altså være simpel, innovativ, have klare incitamentsstrukturer og være baseret på, at pengene følger borgerne.

På nuværende tidspunkt bliver botilbuddet grundlæggende tildelt et rammebudget, som suppleres med dialog om tilbuddets borgere og aktivitetsniveau ud fra borgernes VUM scorer – 5 trin.

Dette betyder, at bostederne og myndighed mangler gennemsigtighed og gensidigt forståelse af, hvad der er bestilt og skal leveres i forhold til de enkelte borgere og sammenhængen med økonomien hertil.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, især Hjørring, har Handicap og Socialpsykiatri udarbejdet en ny model. Modellen er uddybende beskrevet i bilag.

Modellen er et internt, administrativt styringsredskab for det samarbejde, der finder sted mellem myndighed og udfører om matchning, visitation og opfølgning (BUM-model) på botilbudsområdet.

Modellens omdrejningspunkt er en pakkemodel, hvor pakker i forskellig størrelse på den ene side relaterer til hvor meget støtte den konkrete borger i et botilbud har brug for og på den anden side er grundlag for afregningstakst og dermed tildeling af ressourcer til det enkelte botilbud.

Tomgang:

Hvis der på afregningstidspunktet er ledige pladser i et botilbud, afregnes denne plads ud fra den gennemsnitlige pakkestørrelse for botilbuddets øvrige borgere, minus én pakke.

Sideløbende foregår der et arbejde med at udarbejde en kvalitetsstandard for området, som beskriver serviceniveauet. Dette følges op af servicedeklarationer på det enkelte bosted.

Modellen er et styringsredskab, som med udgangspunkt i Thisted Kommunes kvalitetsstandard (under udarbejdelse) og bærende principper skal understøtte Thisted Kommunes ønsker og behov i forhold til

 • At kunne give borgerne den rette faglige indsats i det rette omfang
 • At kunne sikre kommunens botilbud et stabilt og gennemskueligt driftsgrundlag
 • At kunne styre de samlede ressourcer på botilbudsområdet

Modellen vil blive evalueret efter 2 år, herunder arbejdsgange og pakkeinddeling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen til botilbuddene indeholder to elementer: et grundbudget, der relaterer til udgifter, der ikke er borgerrelaterede (blandt andet husleje, lederlønninger), samt en takst, der relaterer til den enkelte borgers støttebehov (aktivitetsstyring). Styringsmodellen betyder således, at botilbudsområdet er delvis aktivitetsstyret og at udfører derfor løbende skal tilpasse sig nye budgetter, i takt med ændrede behov hos borgerne.

CØL har i 2022 analyseret området øvrig drift for at sikre et korrekt fordelt budget til bostederne. Der er ønske om, at der afsættes yderligere midler til uddannelse og supervision. Tilretningerne på øvrig drift for 2023 vil ske indenfor den nuværende ramme.

Indførelse af den nye økonomiske styringsmodel kræver ikke tilførsel af yderligere midler til Handicap og Socialpsykiatri.

Der vil dog, på baggrund af det enkelte botilbuds beboersammensætning og tilhørende pakker kunne ske en omfordeling internt mellem kommunens botilbud.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 23. august 2022

Handicaprådet den 25. august 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Den nye økonomiske styringsmodel, herunder afregning af tomgang, sendes i intern høring med henblik på at blive taget i brug fra 1. januar 2023.
 2. Enhedstaksterne for 2023 for øvrig drift godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. august 2022, pkt. 123:

Ad. 1 indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 23. august 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse. Område-MED ser frem til at se økonomien på de enkelte tilbud.

Beslutning fra Handicaprådet, 25. august 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

137. Regnskab og evaluering for tildelte §18 midler 2021

Udskriv

Sagstema

Status på foreningernes aflæggelse af regnskab og evaluering for modtagne § 18-tilskud i 2021.

Redegørelse

Jf. Thisted Kommunes retningslinjer for §18-midler til frivilligt socialt arbejde skal foreninger, der modtager § 18-tilskud afrapportere det efterfølgende år for brugen af midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget har den 1. december 2020 besluttet, at foreningerne kan overføre de resterende midler til året efter, hvis foreningerne anvender midlerne til samme formål.

24 foreninger har modtaget et eller flere tilskud i 2021.

 • 22 foreninger har indsendt regnskab og evaluering. De indsendte evalueringer og regnskab er vedlagt som bilag, og indstilles alle til godkendelse.
 • En forening (Tjernobylforeningen) har tilbagebetalt midlerne fra 2021. Dette på baggrund af, at aktiviteten ikke kunne afholdes først pga. corona og dernæst pga. ændring af målgruppen.
 • En forening (Alzheimerforeningen Nordjylland) har endnu ikke aflagt evaluering og regnskab for 2021. Foreningen er påmindet om dette. Forvaltningen følger op.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kulturforvaltningen indstiller, at de 22 indsendte evalueringer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

138. Frivilligt socialt arbejde - tildeling af §18 støtte i 2022, 3. ansøgningsrunde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde 3. ansøgningsrunde 2022.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes strategi for netværk for frivilligt socialt arbejde har forvaltningen gennem Thisted Kommunes hjemmeside og sociale medier annonceret tredje ansøgningsrunde til §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2022.

Til denne tredje ansøgningsrunde er der indkommet 10 ansøgninger på i alt 274.500 kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der jf. retningslinjerne for §18-midler til frivilligt socialt arbejde i Thisted Kommune været fokus på følgende:

 • Lokal forankring af indsatsen.
 • Nye og/eller ekstraordinære tiltag.
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud).
 • Den frivillige organisations beskrivelse af, hvordan der gøres opmærksom på tilbuddet overfor borgere og samarbejdspartnere.


Yderligere er der taget udgangspunkt i, om ansøgningsmaterialet, herunder regnskab og budget for ønskede aktivitet, er transparent.

Nedenstående tabel viser det økonomiske overblik over § 18 midlerne i 2022.

Økonomisk overblik over §18 midlerne - 3. runde 2022

Budget 2022

2.397.726 kr.

+ Overskud fra 2021

469.823 kr.

Til rådighed til fordeling i 2022

2.867.549 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde (efter momsafløftning)

2.309.811 kr.

Udlodning af tilskud i 2. ansøgningsrunde (efter momsafløftning)

189.373 kr.

Tilbagebetaling Tjernobyl foreningen (efter momsafløftning)

+4.850 kr.

Annoncering betalt i januar

1.304 kr.

Til rådighed til fordeling i 3. ansøgningsrunde

371.911 kr.

Tilskud til Boblberg i november 2022 (efter momsafløftning)

88.158 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde

283.753 kr.

Indstilling til bevilling i 3. ansøgningsrunde

222.500 kr.


Herunder præsenteres de indkomne ansøgninger i 3. ansøgningsrunde samt forslag til fordeling af § 18 midlerne.

Forslag til fordeling af §18 midler 3. runde

Bevilling i 2021

Bevilling i 1. runde

Bevilling i 2. runde

Ansøgt tilskud i 3. runde

Egenkapital jf. ansøgning

Indstilling til bevilling

Sindslidende

Peernetværket Danmark (Thy)

-

-

-

8.500 kr.

0 kr.

8.500 kr.

Algades Støtteforening

23.200 kr.

15.000 kr.

-

32.500 kr.

57.575 kr.

32.500 kr.

Børn, Unge & Familier

Tjernobylforeningen

5000 kr.

-

-

10.000 kr.

354.185 kr.

10.000 kr.

Kirkens Korshær Genbrug i Vestervig

-

-

-

8000 kr.

41.000 kr.

8000 kr.

Flygtninge/Indvandrere

Bhutanesisk-Nepalesisk Forening

-

-

-

62.000 kr.

1.500 kr.

10.000 kr.

Handicappede

Dansk Handicap Forbund

-

-

-

70.000 kr.

119.002 kr.

70.000 kr.

Ældre

Hjerteforeningen Thy Lokalkomite

-

-

5000 kr.

5000 kr.

21.885 kr.

5000 kr.

Andre

Thy Veteraner

70.000 kr.

60.000 kr.

60.000 kr.

2559 kr.

60.000 kr.

Osteoporoseforening afd. Thisted-Morsø

-

-

-

10.000 kr.

28.409 kr.

10.000 kr.

Støtteforening for Værestedet Hanstholm

20.000 kr.

10.000 kr.

-

8.500 kr.

75.804 kr.

8.500 kr.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der anvendt 310.658kr. til fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde inkl. forventet udgift til Boblberg i november 2022. Herefter vil der være 65.503kr. i restbeløb, som skal overføres til næste års tilskudspulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller til, at forvaltningens forslag til fordeling af § 18 midler godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

139. Helhedsplanens Politiske Styregruppe

Udskriv

Sagstema

Punkter vedrørende Helhedsplanen drøftes på møde i helhedsplanens Politiske Styregruppe.

Redegørelse

Punkter vedrørende Helhedsplanen drøftes på møde i helhedsplanens Politiske Styregruppe.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Helhedsplanens Politiske Styregruppe drøfter punkterne.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

140. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. juni 2022 + 23. august 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 21. juni 2022 + 23. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

141. Flytning af kompressionsindsatsen fra Visitation og Hjælpemidler til Hjemmeplejen Midtthy. Budgetomplacering

Udskriv

Sagstema

Budget og ansvar for kompressionsindsatsen foreslås flyttet fra Visitation og Hjælpemidler til sygeplejen hos Hjemmeplejen Midt.

Redegørelse

Det foreslås at flytte ansvaret for hele opgaven med kompressionshjælpemidler samt budgettet til sagsbehandlingen fra Visitation og Hjælpemiddeldepot til hjemmesygeplejen.

Borgere med svære, varige kredsløbslidelser kan søge om kompressionshjælpemidler ifølge Serviceloven § 112. Der ydes oftest støtte til kompressionsstrømper, men det kan også dreje sig om kompressionsbukser, -ærmer, -handsker og -vest. Kompressionshjælpemidler kan være med forskellig trykeffekt afhængig af sygdommen.

Kompressionshjælpemidler kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

 • Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke forsvinder efter fornøden behandling.
 • Varige følger efter blodpropper i ben og arme.
 • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
 • Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Indsatsen omfatter sagsbehandling af ansøgning om kompressionshjælpemidler lige fra oprettelse i den elektroniske omsorgsjournal CURA, anmodning om lægefaglige oplysninger samt udfærdigelse af en afgørelse – oftest en bevilling, hvorefter der gives besked til kompressionssygeplejerskerne i områderne samt det firma, som Thisted kommune har indkøbsaftale med på området. Dette sker, så borgerne kan oprettes i deres indkøbssystem.

I dag er det en administrativ sagsbehandler hos Visitation og Hjælpemidler, som varetager den administrative del af opgaven. Fremover vil indsatsen blive varetaget af en sygeplejerske fra Sygeplejen Midt, således at det er en kompressionssygeplejerske, som varetager opgaven fra start til slut. Dette vil give en bedre sammenhæng i opgaveløsningen. Borgerne vil ikke opleve nogen forskel. Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler skal fortsat ske via en digitale selvbetjening.

Opgaven foreslås flyttet pr. 1. september 2022.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsens omfang vurderes at være 5 timer pr. uge.

Dette svarer til kr. 55.390,40 kr. (213,04 kr./time * 5 timer/uge * 52 uger), som helårsvirkning.

Beløbet budgetomplaceres fra Visitation og Hjælpemidler til Sygeplejen i Hjemmeplejen Midt. Da flytningen træder i kraft den 1. september 2022, skal der for 2022 flyttes 18.463,47 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen på 55.290,40 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

142. Pulje: Styrket omsorg og nærvær

Udskriv

Sagstema

Der orienteres om evalueringen af projektet Styrket omsorg og nærvær, og der indstilles til en budgetomplacering af midler til implementering af indsatser.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” modtaget 13,7 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Det overordnede formål med projektet i Thisted Kommune har været at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at lette dokumentationen og tilvejebringe en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede hverdagsrehabiliteringsindsats i Thisted Kommune. Projektet er afsluttet med udgangen af juni 2022. I det følgende gives en orientering om resultaterne i projektet.

Talegenkendelse og oplæsning

16 medarbejdere i hjemmeplejen har testet Appwriter som hjælpeværktøj til at dokumentere i Cura. Ved brug af Appwriter kan man både diktere direkte i Cura, tilgå fagordlister og få oplæst dele af journalen. På baggrund af erfaringer fra testen ses et potentiale for både at spare tid og øge kvaliteten af dokumentationen. Der er derfor indgået kontrakt med leverandøren af Appwriter. Appwriter vil i første omgang blive implementeret på to ældrecentre og i dele af hjemmeplejen. Med tiden, når der er opnået flere erfaringer, er planen at dette skal udbredes i ældreplejen og eventuelt også andre områder i kommunen.

Kunstig intelligens og fritekstdokumentation

Der er i samarbejde med Systematic (leverandør af omsorgsjournalsystemet Cura) arbejdet innovativt med at bruge kunstig intelligens i journalsystemet. Der er udviklet et anderledes dokumentationskoncept i samarbejde med medarbejderne, hvor medarbejderne ved hjælp af kunstig intelligens får hjælp til at placere dokumentationen det rigtige sted i journalen. Konceptet handler om, at når en medarbejder dokumenterer, skrives der i et fritekstfelt, og herefter kommer Cura med forslag til, hvor dokumentationen skal placeres. Det betyder, at medarbejderne kan dokumentere mere sammenhængende og i samme arbejdsgang. Teknologien og den nye arbejdsgang i systemet er blevet evalueret, og medarbejderne er meget positive for den anderledes arbejdsgang, og vurderer løsningen er både mere brugervenlig, vil være tidsbesparende og give en højere kvalitet i dokumentationen. Samarbejdet er nu afsluttet, og Systematic vil søge midler til at fortsætte udviklingsarbejdet.

Rehabilitering
Der er i projektet fokus på hverdagsrehabilitering efter Servicelovens § 83a, som er en tværfaglig indsats, der har til formål at hjælpe borgeren til en hverdag, der er så selvstændig og meningsfuld som muligt. I dette spor er der afprøvet en ny organisering af rehabiliteringsindsatsen i form af en rehabiliteringsgruppe. Rehabiliteringsgruppen består af rehabiliteringsressourcepersoner i hjemmeplejen, der primært varetager rehabiliteringsydelserne ved borgere i rehabiliteringsforløb, og derved opnår en større viden og kompetencer indenfor rehabilitering. Der er tilknyttet terapeuter, visitatorer, sygeplejersker og planlæggere til hvert gruppe, og hele gruppen mødes en gang ugentligt. Organiseringen i rehabiliteringsgrupper har medført flere rehabiliteringsforløb, styrket det tværfaglige samarbejde, styrket koordinationen og bidraget til løbende tilpasning og justering af indsatsen. Den nye organisering er afprøvet i to ud af fem hjemmeplejegrupper, og det ønskes at fortsætte den nye organisering samt at implementere det i resten af hjemmeplejen.

Dokumentation i Cura

I forbindelse med at øge rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen, er der samtidig set nærmere på dokumentationspraksis af rehabiliteringsforløb. Dokumentationspraksis er blevet ændret i samarbejde med medarbejdere fra hjemmeplejen, terapeuter og visitatorer. Den nye dokumentationspraksis er blevet implementeret i to ud af fem hjemmeplejegrupper. Der er foretaget fire journalaudits i løbet af testperioden, hvor ti tilfældige journaler med et rehabiliteringsforløb er blevet gennemgået og vurderet af Thisted Kommunes fagkoordinator for Cura. Gennemgangen af journalerne har vist en tydelig kvalitetsforbedring i journalen, og dokumentationen er blevet langt mere fyldestgørende. Derudover oplever medarbejderne, at det er blevet nemmere og mere simpelt at dokumentere, der er en bedre sammenhæng på tværs af afdelinger, og at information i journalen i højere grad genbruges. Den nye dokumentationspraksis skal implementeres i de resterende tre hjemmeplejegrupper, og det arbejde igangsættes i efteråret.

Medarbejderne der har været en del af arbejdsgruppen, har evalueret forløbet meget positivt, og ønsker at gennemgå flere arbejdsgange. Derudover er der blevet arbejdet med en fælles definition af god kvalitet i journalen, og den definition skal deles med resten af ældreplejen. Der vil derfor efter projektets afslutning fortsat blive arbejdet på denne måde, med den høje grad af medarbejderinddragelse, da det har vist sig at være en succesfuld måde at få forbedret dokumentationspraksis og udnytte journalsystemet Cura optimalt.

Budgetomplacering

I forbindelse med Budget 2022 fik Ældre og Træning tilført 2,6 mio. kr. via budgetforliget. Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 2021 truffet beslutning om fordelingen af midler. Det blev besluttet, at 1,2 mio. kr. af det afsatte beløb skulle anvendes til at understøtte faglige udviklingspotentialer, herunder implementering af nye tiltag, som er afprøvet og udviklet i regi af puljeprojektet "Styrket omsorg og nærvær". Der er tidligere truffet beslutning om en midlertidig budgetomplacering på 500.000 kr. fra puljen til en midlertidig forlængelse af terapeuter til og med november 2022 i Træning og Rehabilitering.

På baggrund af evalueringen indstiller Social, Sundhed og Kultur til, at der frigives midler fra puljen 'Faglige udviklingspotentialer' til en videreførelse af indsatserne afprøvet i regi af puljeprojektet Styrket omsorg og nærvær.

Retsgrundlag

Lov om social service § 83a.
Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetbehov (kr.)

2022

2023-2024

2025+

Visitation og Hjælpemiddeldepot

51.000

92.000

92.000

Træning og rehabilitering

181.000

1.409.000

1.300.000

Hjemmeplejen

458.000

757.000

757.000

Sygeplejen

31.000

56.000

56.000

AppWriter

307.000

0

0

I alt

1.028.000

2.314.000

2.205.000

2022: Implementering af rehabiliteringsindsatserne samt App-Writer, driftsudgifter og samarbejde om kompetenceudvikling med UCN.

2023-2024: Driftsudgifter og samarbejde om kompetenceudvikling med UCN.
2025+: Driftsudgifter.

Baseret på en opgørelse over ændringen i borgernes behov for hjemmepleje grundet forbedret funktionsevne efter rehabiliteringsforløb i projektperioden, forventes der en årlig besparelse på ca. 2,6 mio. kr. Estimatet er baseret på den gennemsnitlige ændring i antal hjemmeplejetimer henholdsvis før og efter et rehabiliteringsforløb. Endvidere er estimatet baseret på en forventning om at 10% af de borgere, som modtager hjemmepleje inden rehabiliteringsforløbet, samt 75% af alle nye borgere i hjemmeplejen, opnår den estimerede forbedring efter et rehabiliteringsforløb.

Budgetomplacering 2022:
Der ønskes en budgettilførsel til Visitation og Hjælpemiddeldepotet på 51.000 kr., til Træning og Rehabilitering på 181.000 kr., til Hjemmeplejen på 458.000 kr. og til Sygeplejen på 31.000 kr. Derudover ønskes det at tilføre 307.000 kr. til ældreafdelingen fællesområde. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering på 700.000 kr. fra 'Pulje til faglig udvikling' samt en reduktion på 328.000 kr. i Visitation og Hjælpemiddeldepotets budget til afregning af leverandører (hjemmepleje).

Budgetomplacering 2023-2024:

Der ønskes en budgettilførsel til Visitation og Hjælpemiddeldepotet på 92.000 kr., til Træning og Rehabilitering på 1,409 mio. kr., til Hjemmeplejen på 757.000 kr. og til Sygeplejen på 56.000 kr. Budgettilførsel finansieres via en budgetomplacering på 1,2 mio. kr. fra 'Pulje til faglig udvikling' samt en reduktion på 1,114 mio. kr. i Visitation og Hjælpemiddeldepotets budget til afregning af leverandører.

Budgetomplacering 2025 og frem:

Der ønskes en budgettilførsel til Visitation og Hjælpemiddeldepotet på 92.000 kr., til Træning og Rehabilitering på 1,3 mio. kr., til Hjemmeplejen på 757.000 kr. og til Sygeplejen på 56.000 kr. Budgettilførsel finansieres via en budgetomplacering på 1,2 mio. kr. fra 'Pulje til faglig udvikling' samt en reduktion på 1.005.000 kr. i Visitation og Hjælpemiddeldepotets budget til afregning af leverandører.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende budgetflytninger på tværs af udvalg. Budgetreduktionerne i nærværende sag foretages på Social- og Seniorudvalgets område, mens budgetforøgelserne foretages på tre udvalgsområder: Budgetforøgelsen til Træning og Rehabilitering sker inden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område, budgetforøgelsen til Visitationen foretages inden for Økonomiudvalgets område, og de øvrige budgetforøgelser foretages på Social- og Seniorudvalgets område. Det betyder, at Økonomiudvalget skal godkende budgetflytningen fra Social- og Seniorudvalgets område til hhv. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets område, mens Social- og Seniorudvalget skal godkende budgetomplaceringerne inden for eget udvalgsområde. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Ældre-/Seniorrådet den 21. september 2022 - til orientering

Område-MED Ældre og Træning den 27. september 2022 - orientering

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Evalueringen tages til efterretning.
 2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 181.000 kr. i 2022, 1.409.000 kr. i 2023 og 2024 samt 1.300.000 kr. fra 2025 i 2022-priser til Træning og Rehabilitering fra 'Pulje til faglig udvikling' med 181.000 kr. i 2022 og 1.200.000 kr. fra 2023 samt fra Visitationens budget til afregning af leverandører med 209.000 kr. i 2023 og 2024 samt 100.000 kr. fra 2025.
 3. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 51.000 kr. i 2022 og 92.000 kr. årligt fra 2023 i 2022-priser til Visitationens hovedkonto 6 fra Visitationen budget til afregning af leverandører.
 4. Social- og Seniorudvalget godkender, at der flyttes i 2022-priser hhv. 458.000 kr. i 2022 og 757.000 kr. fra 2023 til driftsudgifter i hjemmeplejen. Derudover flyttes 31.000 kr. i 2022 samt 56.000 kr. fra 2023 til driftsudgifter i hjemmeplejens sygepleje samt 307.000 kr. i 2022 til Ældreafdelingens fællesområde. Endvidere reduceres budgettet på kontoen 'Pulje til faglig udvikling' med 519.000 kr. i 2022 samt Visitationens budget til afregning af leverandører med 277.000 kr. i 2022 samt 813.000 kr. fra 2023.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Godkendt.

Til toppen

143. Værdighedspolitik

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. I den forbindelse fremlægger Social, Sundhed og Kultur forslag til en procesplan for udarbejdelse af en ny værdighedspolitik.

Redegørelse

Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, er Thisted Kommune, inden for det første år i den kommunale valgperiode, forpligtet til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i juni 2018.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal Kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 1. Livskvalitet.
 2. Selvbestemmelse.
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
 4. Mad og ernæring.
 5. En værdig død.
 6. Pårørende.
 7. Bekæmpelse af ensomhed.

Procesplan

Der pågår for nuværende en intern proces i Thisted Kommune, hvor de gældende politikker og strategier skal fornyes eller erstattes. Målet er at forenkle og reducere antallet af politikker og strategier. De nye politikker forventes at blive behandlet politisk i efteråret 2022.

Værdighedspolitikken vil skulle placeres under de nye politikker og have karakter af en egentlig strategi, hvorfor værdighedspolitikken hedder "Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik)". Da værdighedspolitikken er lovbestemt og skal revideres inden for det første år i den kommunale valgperiode, er det nødvendigt at påbegynde revideringen, inden de nye politikker er vedtaget.

I forbindelse med revideringen af politikker og strategier ønsker forvaltningen at sammenlægge de nuværende strategier, der relaterer sig til ældre- og træningsområdet, i Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik). Det betyder helt konkret, at de to strategier Strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi og Strategi for mennesker med demens ophører som selvstændige strategier, og at der fremover vil være én strategi på ældre- og træningsområdet, nemlig Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik). Årsagen til dette er, at der i den nuværende Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik) arbejdes ud fra en bred definition af værdighedsbegrebet og at den derved er dækkende for de tematikker, som behandles i de to øvrige strategier. Der vil fortsat blive arbejdet med mere konkrete handleplaner for alle emnerne - herunder de emner, som pt. har egne strategier, som skal udmønte de strategiske målsætninger.

Der vil den 26. september blive afholdt en temadag med ledere på ældreområdet, Social- og Seniorudvaldet, Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning. På temadagen vil der blive holdt et oplæg med konkrete erfaringer fra praksis om arbejdet med værdighed, og deltagerne vil i grupper diskutere og komme med input til de 7 fokusområder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Ældre og Træning, som vil sammenfatte inputtene og med udgangspunkt heri revidere den nuværende Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik). Det forventes, at den nye politik vil blive sendt i høring i november 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske midler forbundet med værdighedspolitikken.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. september 2022

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 27. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi og Strategi for mennesker med demens ophører og erstattes af den reviderede Strategi for mere værdig ældrepleje (Værdighedspolitik).
 2. Procesplanen godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

144. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget (ex bevillinger som følge af midtvejsreguleringen, som først eventuelt bevilges efter udarbejdelsen af denne opfølgning) forventes der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Forsyningsområdet' på 5 mio. kr., 'Handicappede børn og unge' på 4 mio. kr. og 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 2,6 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 15,6 mio. kr. på 'Børn og familieområdet', 9,4 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 6,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration' og 4,7 mio. kr. på 'Det specialiserede socialområde'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. Eventuelle bevillinger som følge af midtvejsreguleringen hæver ligeledes kommunens serviceudgiftsrelaterede budgetter med ca. 25 mio. kr. Herefter forventes såvel det samlede serviceudgiftsbudget som servicerammen overholdt.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på ca. 212 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 123. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 90 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 22 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 213 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 76,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 6. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Sørensen.

Til toppen

145. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen