16. aug 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

117. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

118. Besøg Socialpædagogerne

Udskriv

Sagstema

Besøg: Socialpædagogerne, Nordjylland

 1. Gensidig præsentation
 2. Udfordringer:
  1. Andel af pædagogisk uddannet personale
  2. Hvordan får vi plads til mere relationsarbejde
  3. Flere aktiviteter ind i dagligdagen
  4. Rekruttering og brug af merituddannelsen
 3. Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

119. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

120. KL Social- og sundhedspolitisk Forum

Udskriv

Sagstema

Opfølgning og evaluering af KL's Social- og sundhedspolitiske Forum 2022.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 7. juni 2022, pkt. 106

Punktet udskydes.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Beslutning

Punktet udskydes.

Til toppen

121. Forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale

Udskriv

Sagstema

Aftalen om IV-behandling i kommunalt regi mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner udløber den 1. november 2022.

På baggrund af indhold i den nationale aftale om sundhedsreform har Kontaktudvalget i Nordjylland anbefalet Region Nordjylland og de nordjyske kommuner at forlænge IV-aftalens forsøgsperiode yderligere til den 1. juli 2023.

Redegørelse

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev en sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen

kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængigt af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget - den 16. august 2022

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget - den 17. august 2022

Ældre- og Seniorrådet - til orientering - den 23. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi, forlænges til den 1. juli 2023.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

122. Budgetomplacering på ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Budgetomplacering af engangsbeløb fra midler fra budget 2022 afsat til 'Rekrutteringsindsats' til indsatser i regi af arbejdet med rekruttering- og fastholdelse på ældreområdet.

Redegørelse

I forbindelse med Budget 2022 fik Ældre og Træning tilført 2,6 mio. kr. via budgetforliget. Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 2021 truffet beslutning om fordelingen af midler. Det blev besluttet, at 1,4 mio. kr. af det afsatte beløb skulle anvendes til at finde langsigtede løsninger på rekrutteringsudfordringerne.

Ældre og Træning har igangsat en proces med udarbejdelse af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Arbejdet med strategien er forankret i en projektgruppe, som skal afdække behov og mulige tiltag, der kan styrke rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. På baggrund heraf vil Ældre og Træning senere fremsende en sag med forslag til den fremtidige fordeling af midlerne.

Pr. 1. juli 2022 har kommunerne været forpligtet til at ansætte voksne elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) allerede fra begyndelsen af grundforløbets 2. del. Dermed sikres voksne SSA-elever løn under grundforløbet og i overgangsperioden mellem grundforløb og hovedforløb. Forpligtelsen gælder elever, som opfylder adgangskravene på uddannelse og er optaget af en SOSU-skole.

Kommunens lønudgifter til elevernes skoleperioder, herunder grundforløb 2, dækkes via refusion af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der er dog en merudgift, som refusionen ikke dækker, da kommunen er forpligtet til at dække udgifter forbundet med elevernes ferie, sygefravær og 5 dages punktpraktik i skoleperioden. Der udbetales ikke AUB i forbindelse med dette.

Thisted Kommune har siden aftalens start 1. juli 2021 og frem til 1. juli 2022 ansat 51 SSA-elever over 25 år fra grundforløbets start ud fra ovenstående forpligtelser.

Da konkurrencen om de potentielle SOSU-elever er stor blandt kommunerne, har alle kommuner i SOSU-STV-samarbejdet valgt at ansætte og dermed tilbyde løn til alle grundforløbselever. Det gælder også de elever, som falder udenfor den forpligtende aftale. Ud fra en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi besluttede Thisted Kommune også i 2021 at tilbyde løn til SSA-elever under 25 år og SSH-elever, som grundlæggende kun er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dette rekrutteringstiltag sikrer ens vilkår for alle SOSU-elever uafhængig af, om eleverne vælger en hjælper- eller assistentuddannelse samt, at Thisted Kommune er konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne.

Tiltaget har vist sig effektivt og har resulteret i rekruttering af yderligere 8 SSA-elever under 25 år og 29 SSH-elever til uddannelserne. Denne lønudgift kompenseres også med AUB midler, men påfører tilsvarende merudgift.

Social, Sundhed og Kultur indstiller derfor, at der frigives midler fra puljen 'Rekrutteringsindsats' til at dække merforbruget, som er forbundet med løn til SOSU-elever på grundforløb i indeværende år som et engangsbeløb.

Den fremtidige finansiering af merforbruget på løn til elever under uddannelse er indgivet som ønske til Budget 2023. Behovsblokken fremgår ikke af Direktionens oplæg til budget.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2022 fik Social, Sundhed og Kultur tildelt 1.394.850 kr. til 'Rekrutteringsindsats'.

Budgetopfølgningen fra maj 2022 for SOSU-elever i grundforløb viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Budgetomplaceringen betyder, at der på kontoen 'Rekrutteringsindsats' vil være et restbeløb på 94.850 kr. i indeværende år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 21. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at 1,3 mio. kr. budgetomplaceres fra kontoen 'Rekrutteringsindsats' til SOSU-elevkontoen i 2022.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

123. Ny økonomisk styringsmodel for Socialområdet

Udskriv

Sagstema

Tildelingsmodellen til bosteder og bostøtte blev vedtaget i 2019 og skal revideres årligt.

Handicap og Socialpsykiatri indstiller, at den dialogbaserede økonomistyringsmodel for Thisted Kommunes voksen botilbud, som blev vedtaget i 2019 ændres fra, at økonomien alene bliver koblet med VUM udredninger til en ny model, hvor økonomien bliver tildelt i pakker efter forhandling for de enkelte borgere. Antallet af pakker ændres fra 5 til 10 for at give mulighed for mere nøjagtig styring af økonomien. Det foreslås at den øvrige del ikke revideres i 2023.

Redegørelse

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en mere gennemsigtig og incitamentstyret økonomistyringsmodel for Socialområdet. I første omgang ses der på en model for kommunens bosteder på voksenområdet.

Ønsket er en model, hvor det tydeligere fremgår, hvad institutionerne får penge for, hvornår de får penge osv. Modellen skal altså være simpel, innovativ, have klare incitamentsstrukturer og være baseret på, at pengene følger borgerne.

På nuværende tidspunkt bliver botilbuddet grundlæggende tildelt et rammebudget, som suppleres med dialog om tilbuddets borgere og aktivitetsniveau ud fra borgernes VUM scorer – 5 trin.

Dette betyder, at bostederne og myndighed mangler gennemsigtighed og gensidigt forståelse af, hvad der er bestilt og skal leveres i forhold til de enkelte borgere og sammenhængen med økonomien hertil.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, især Hjørring, har Handicap og Socialpsykiatri udarbejdet en ny model. Modellen er uddybende beskrevet i bilag.

Modellen er et internt, administrativt styringsredskab for det samarbejde, der finder sted mellem myndighed og udfører om matchning, visitation og opfølgning (BUM-model) på botilbudsområdet.

Modellens omdrejningspunkt er en pakkemodel, hvor pakker i forskellig størrelse på den ene side relaterer til hvor meget støtte den konkrete borger i et botilbud har brug for og på den anden side er grundlag for afregningstakst og dermed tildeling af ressourcer til det enkelte botilbud.

Tomgang:

Hvis der på afregningstidspunktet er ledige pladser i et botilbud, afregnes denne plads ud fra den gennemsnitlige pakkestørrelse for botilbuddets øvrige borgere, minus én pakke.

Sideløbende foregår der et arbejde med at udarbejde en kvalitetsstandard for området, som beskriver serviceniveauet. Dette følges op af servicedeklarationer på det enkelte bosted.

Modellen er et styringsredskab, som med udgangspunkt i Thisted Kommunes kvalitetsstandard (under udarbejdelse) og bærende principper skal understøtte Thisted Kommunes ønsker og behov i forhold til

 • At kunne give borgerne den rette faglige indsats i det rette omfang
 • At kunne sikre kommunens botilbud et stabilt og gennemskueligt driftsgrundlag
 • At kunne styre de samlede ressourcer på botilbudsområdet

Modellen vil blive evalueret efter 2 år, herunder arbejdsgange og pakkeinddeling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen til botilbuddene indeholder to elementer: et grundbudget, der relaterer til udgifter, der ikke er borgerrelaterede (blandt andet husleje, lederlønninger), samt en takst, der relaterer til den enkelte borgers støttebehov (aktivitetsstyring). Styringsmodellen betyder således, at botilbudsområdet er delvis aktivitetsstyret og at udfører derfor løbende skal tilpasse sig nye budgetter, i takt med ændrede behov hos borgerne.

CØL har i 2022 analyseret området øvrig drift for at sikre et korrekt fordelt budget til bostederne. Der er ønske om, at der afsættes yderligere midler til uddannelse og supervision. Tilretningerne på øvrig drift for 2023 vil ske indenfor den nuværende ramme.

Indførelse af den nye økonomiske styringsmodel kræver ikke tilførsel af yderligere midler til Handicap og Socialpsykiatri.

Der vil dog, på baggrund af det enkelte botilbuds beboersammensætning og tilhørende pakker kunne ske en omfordeling internt mellem kommunens botilbud.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 23. august 2022

Handicaprådet den 25. august 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Den nye økonomiske styringsmodel, herunder afregning af tomgang, sendes i intern høring med henblik på at blive taget i brug fra 1. januar 2023.
 2. Enhedstaksterne for 2023 for øvrig drift godkendes.

Beslutning

Ad. 1 indstilles til godkendelse.

Til toppen

124. Udbud af specialkørsel fra august 2023

Udskriv

Sagstema

Skolekørslen med elever til specialtilbud skal i udbud med ikrafttræden august 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune har indtil nu selv udbudt specialkørslen.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om specialkørslen skal forblive hos Thisted Kommune eller, om den skal afgives til Nordjyllands Trafikselskab (NT).

I 2016 foretog konsulentfirmaet A-2 på vegne af Thisted Kommune en analyse af egne udbud af specialkørslen eller overgang til NT.

Konklusion på analysen var, at:

 • NT var dyrere end Thisted Kommunes daværende kontrakter. Opdeling på komponenter viste, at NT var billigst på rutepris inkl. tom-kørsel, men dyrere på administrationsgebyr og særligt omkostninger til den reelle servicetid.
 • Forholdet mellem Thisted Kommunes egen indsats, og opgaver leveret af NT samt administrationsgebyr til NT ved at lægge kørslen over til NT udgør samlet set ikke en besparelse for Thisted Kommune.
 • Analysen viste også, at arbejdsbyrden i Thisted Kommune ville blive øget, da en flytning af opgaven til NT øger behovet for administrationstid, idet alle data skal indtastes og vedligeholdes i NT's styringssystem. Det system NT kan tilbyde, er ikke et planlægningssystem, men et afregningssystem. NT har ingen kontakt til borgere/institutioner. Al kommunikation skal fortsat gå gennem en kontaktperson hos kommunen.
 • Det nuværende serviceniveau, leveringssikkerhed og fleksibilitet vil ikke blive forbedret ved at omlægge kørslen til NT, idet de vognmænd, Thisted Kommune har kontrakt med, lever op til de opstillede parametre.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at konklusionen fra analysen stadig er gældende.

På forespørgsel oplyser NT, at der systemmæssigt i dag anvendes samme systemer som i 2016.

Drifts- og Anlægsafdelingen har spurgt hos kommunens institutioner, der er omfattet af et kommende udbud, om de er tilfredse med den nuværende ordning.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget svar fra fire ud af kommunens fem specialskoler samt to ud af kommunens tre specialinstitutioner, der er med i det nuværende udbud.

Alle giver klart udtryk for tilfredshed med nuværende ordning og fremhæver den store fleksibilitet, som de oplever ved ordningen. Bl.a. muligheden for hurtige ændringer, kendte chauffører og stor samarbejdsvilje.

Det er endvidere Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at den nuværende ordning med lokale vognmænd har sikret en vis taxadækning i Thisted Kommune, da den nuværende licitation udelukkende køres af lokale vognmænd.

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

 1. Den nuværende praksis for specialkørsel fastholdes.
 2. Der foretages EU-udbud af kørslen for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.
 3. Sagen sendes til efterretning i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 9. august 2022

Social- og Sundhedsudvalget - til efterretning - den 16. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune selv udbyder specialkørslen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 171:

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. august 2022, pkt. 87:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

125. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen