07. jun 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

104. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

105. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Til toppen

106. KL Social- og sundhedspolitisk Forum

Udskriv

Sagstema

Opfølgning og evaluering af KL's Social- og sundhedspolitiske Forum 2022.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Punktet udskydes.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

107. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 24. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 24. maj 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Til toppen

108. Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034 samt beslutning om, at anlægs- og driftsbehov tages med i budgetforhandlingerne til Budget 2023. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Høringsprocessen vil inkludere let forståelig formidling af planens indhold.

Plejeboligplanen indeholder en organisering, som forsøger at imødekomme fremtidens plejeboligbehov på faglig og økonomisk bæredygtig vis. Der træffes særskilt afgørelse om henholdsvis udvidelse af antallet af specialiserede demenspladser på plejecentret Fjordglimt i Sennels og udvidelse af antal psykiatriske pladser på Klitrosen i Klitmøller.

Redegørelse

Baggrund:

Vedtagelsen af budget 2020 i Thisted Kommune blev startskuddet til et grundigt arbejde med at sikre et bæredygtigt ældreområde i mange år frem. Det blev politisk besluttet, at der skulle foretages en dybdegående analyse af området. Formålet var at afdække, hvorfor ældreområdet var udfordret økonomisk.

Analysen blev foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i 1. halvår 2020 kulegravede området for at belyse muligheder for optimering af drift, serviceniveau sammenlignet med sammenlignelige kommuner, bygningsmæssig kapacitet og generelt kommunens service for borgerne.

Analysen konkluderede, at ældreområdet står over for en drastisk stigning i antallet af borgere, der skal tages hånd om i de kommende år, og en samtidig øget kompleksitet i borgerforløbene. Analysen pegede bl.a. på, at Thisted Kommunes decentrale plejeboligstruktur med flere små plejecentre vanskeliggør en effektiv drift og er medvirkende til de budgetmæssige udfordringer, området oplever. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at Thisted Kommune må forvente at have behov for flere plejeboligpladser i fremtiden. Analysen anbefalede derfor, at der udarbejdes en plan for den fremtidige organisering af plejecenterområdet, herunder at der tages højde for en hensigtsmæssig størrelse på plejecentreog større grad af specialisering på nogle af kommunens plejeboligpladser – særligt med fokus på borgere med demensudfordringer, borgere med komplekse somatiske udfordringer og borgere med samtidige psykiske og fysiske udfordringer.

Med udgangspunkt i analysens resultater besluttede Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget 2021, at der på ældreområdet udarbejdes en plejeboligplan. En plejeboligplan med de bedste bud på en organisering af et fagligt og økonomisk plejeboligområde præsenteres hermed.

Principperne i plejeboligplanen:

Generelt bygger plejeboligplanen på en række principper, som både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde i mange år frem. Principperne er opstillet på baggrund af PwC's analyse, den nationale udvikling inden for målgruppen og lokale vilkår. Principperne for plejeboligplanen er følgende:

 • Fastholdelse af en decentral plejecenterstruktur.
 • 50 eller flere pladser på et plejecenter giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
 • Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
 • Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for personalet.
 • Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
 • Planen giver mulighed for løbende ændringer - både ved at opgive udvidelse eller ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner:

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 100-125 ekstra plejeboligpladser frem mod 2034. Der er et behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser og samle demensspecialet under én ledelse. De ekstra pladser skal fortrinsvis placeres, hvor efterspørgslen er størst, hvilket er i kommunens større byer og særligt i Thisted. Samtidig har den eksisterende bygningsmasse stor betydning for udvidelsesmulighederne. Endeligt konkluderer analysen, at det fremtidige behov for specialiserede demenspladser er usikkert, men at det vurderes, at behovet vil stige frem mod 2034.

Konkret forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde:

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper og analysens resultater. Dog betyder kommunens geografi og den kommunale anlægsramme, at det har været nødvendigt at gå på kompromis med elementer af principperne. Anlægsrammen har bl.a. medført, at det var nødvendigt at udskyde planens starttidspunkt, samt at gå på kompromis på områderne optimal fremtidssikring af de midlertidige pladser, bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og flere plejecentre med en bæredygtig størrelse målt på antal pladser. Plejeboligplanen er derfor bedste bud på et velfungerende plejecenterområde, ud fra de økonomiske forudsætninger Thisted Kommune står i.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 102 inkl. pladserne på friplejehjemmet i Bedsted, samle de faglige specialer og fastholde den decentrale plejecenterstruktur med bedst mulig anvendelse af eksisterende bygningsmasse. I hovedtræk foreslås etablering af et nyt ”fyrtårn” for almene pladser i Thisted, oprettelse af et fagligt specialiseret tilbud for midlertidige pladser i kommunen og samling af demensområdet - dog fortsat på to matrikler for at imødekomme kommunens geografi. Planen indeholder i alt to nybyggerier, tre tilbygninger, en ombygning, to målgruppeændringer og tre lukninger.

Dertil kommer et særskilt tilvalg om udvidelse med 20 specialiserede demenspladser på Fjordglimt i Sennels og tilbygning af to psykiatripladser på Klitrosen i Klitmøller. Tilbygningerne optræder som tilvalg som følge af økonomiske hensyn og en usikkerhed om det faktiske fremtidige behov for specialiserede demenspladser. Det betyder, at der skal tages særskilt stilling udvidelse af Fjordglimt og Klitrosen foruden godkendelse af selve plejeboligplanen.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur. Udvidelse af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller er markeret med grå for at illustrere særskilte tilvalg:

Planen uddybes i nedenstående:

 • Nybyg
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Thisted med 80 pladser.
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Hanstholm med 65 pladser.
 • Tilbyg
  • Udvidelse af Dragsbækcentret i Thisted med 32 almene pladser. Med udvidelsen flyttes de nuværende 15 midlertidige pladser til Kristianslyst i Thisted.
  • Udvidelse af Åbakken i Hurup med 6 almene pladser. Én boenhed på Åbakken er i så dårlig bygningsmæssig stand at den foreslås væltet. I stedet etableres en nybygget boenhed med 6 yderligere ekstra pladser.
  • Udvidelse af Sct. Thøgersgaard i Vestervig med 2 midlertidige demenspladser. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.
 • Ombygning
  • Ombygning af Kristianslyst i Thisted så centret rummer 55 midlertidige pladser. Med ombygningen flyttes de nuværende 40 almene pladser til det nybyggede plejecenter i Thisted.
 • Målgruppeændringer
  • Vibedal i Thisted ændres til at rumme 62 almene pladser. De nuværende 14 demenspladser ændres en-til-en til almene pladser.
  • Sct. Thøgersgaard i Vestervig ændres til udelukkende at rumme demenspladser.
 • Lukning
  • Kastaniegården i Snedsted lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Solhjem i Østerild lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Fyrglimt i Hanstholm lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Hanstholm.
 • Uændret
  • Trye i Frøstrup.
  • Klitrosen i Klitmøller.
  • Kløvermarken i Koldby.
  • Solgården i Hundborg.
 • Tilvalg
  • Udvidelse af Fjordglimt i Sennels med 20 demenspladser.
  • Udvidelse af Klitrosen i Klitmøller med 2 psykiatripladser.

Muligheder ift. etablering og drift af nybyggede plejecentre

Udgangspunktet i plejeboligplanen er at alle udvidelser finansieres og drives af Thisted Kommune. Der er imidlertid to alternative muligheder i relation til nybyggede plejecentre, der har betydning for anlægsudgifter, driftsudgifter og styringsmulighederne ved etablering af et plejecenter:

 1. Et plejecenter kan bygges af et privat firma, der efterfølgende lader Thisted Kommune leje bygningen for at drive et plejecenter. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil i udgangspunktet have de samme driftsmuligheder som et rent kommunalt finansieret plejecenter.
 2. Et plejecenter kan etableres som et friplejehjem. Et friplejehjem er både bygget og drives af et privat firma. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil ikke have indflydelse på friplejehjemmets drift.

Der træffes først beslutning om etableringsformen ifbm. frigivelse af anlægsmidler forud for hvert enkelt byggeri.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen sendes planen i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der inkluderer et fysisk borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Eksempelvis en video og en pixiudgave af planen. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt. Det er forventningen, at høringen vil give konstruktive input, som kan indarbejdes i planen inden endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almen boliglov

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af plejeboligplanen vil medføre en total anlægsudgift på cirka 562 mio. kr. frem mod 2034. Hvis udbygningen af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller tilvælges, vil anlægsudgiften udgøre cirka 637 mio. kr. frem mod 2034. Dertil kommer en forventet udgift på omkring 3,2 mio. kr. til indfrielse af gæld som følge af lukning eller målgruppeændringer.

Byggerierne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%.

Herefter vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 218 mio. kr. eksklusiv tilvalgene og cirka 258 mio. kr., hvis tilvalgene inkluderes. Tilvalgene udgør et kassetræk på hhv. cirka 39 mio. kr. for udvidelsen af Fjordglimt i Sennels og cirka 3,5 mio. kr. for udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller (2021 priser). Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

Kassetrækket udgøres af hele udgiften til servicearealet, 10 % af boligarealudgiften (kommunal grundkapital) og indfrielse af gæld som følge af lukning/ændring af målgruppe.

De driftsøkonomiske beregninger er beregnet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 30,8 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2022. Såfremt tilvalget om udvidelse af Fjordglimt godkendes, vil de øgede driftsudgifter for plejecentrene samlet udgøre 43,2 mio. kr. i 2034 sammenlignet med 2022. Hvis der dog kigges på det forventede finansieringsbehov for det samlede ældreområde i 2034, betyder kommunens demografireguleringsmodel og forventet gevinst ved sund aldring, stordriftsfordele og rehabilitering på hjemmeplejeområdet, at driftsbehovet i stedet anslås til at være omkring 15 mio. kr. i 2034. Dertil kommer et finansieringsbehov på ældreområdets drift på 12,4 mio. kr. årligt, hvis tilvalgene inkluderes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker følgende:

Anlæg: Udgifterne til plejeboligplanen er ikke medtaget på investeringsoversigten for 2022-2025 i det nuværende budget for 2022.

Udgifterne vil derfor påvirke en evt. anlægsramme de kommende fire budgetår og kassebeholdningen således:

(i mio. kr. – opgjort i 2021-priser)

2023

2024

2025

2026

I ALT

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT

0,2

0,9

9,6

19,1

29,8

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT (incl. tilvalg)

0,2

4,4

9,6

19,1

33,3

Påvirkningen af en evt. anlægsramme det enkelte budgetår og kassetrækket vil således være en udfordring med den investeringsoversigt der foreligger på nuværende tidspunkt.

Påvirkning af en evt. anlægsramme og kassebeholdning i årene 2027-2034 fremgår af først nævnte tabel i dette afsnit.

Drift: Plejeboligplanen vil give en besparelse samlet set på driften på 4 mio. kr. fra 2022 til 2027, som anvendes på ældreområdet til engangsudgifter til tomgang på plejeboliger og udgifter ved flytning af borgere samt til at medfinansiere nogle af driftsbehovene fra 2028. Det betyder også, at der som led i plejeboligplanen skal gives en tillægsbevilling af kassen til ældreområdet i 2022-niveau på 11,7 mio. kr. i 2033 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2034. Ved tilvalg af 20 demenspladser på Fjordglimt vil der desuden skulle gives tillægsbevilling fra kassen på 11,7 mio. kr. fra 2034. Økonomiberegningerne for driften bygger bl.a. på forudsætninger for den demografiske udvikling over en lang årrække og effektivisering. Det betyder, at det reelle finansieringsbehov fra 2033 kan vise sig at blive et andet end det pt. anslåede beløb. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Gennemførsel af plejeboligplanen vil medføre strukturelle ændringer for både borgere og medarbejdere. Borgere, som med godkendelse af planen vil være omfattet af lukninger, vil i stedet blive tilbudt en plads på de nybyggede plejeboligpladser. Tilsvarende vil de omfattede medarbejdere som udgangspunkt kunne indgå i bemandingen af de etablerede pladser.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 26. april 2022

Direktionen den 3. juni 2022

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2022
 2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
 3. Tilvalget om udvidelsen af Fjordglimt i Sennels godkendes med indkomne høringssvar.
 4. Tilvalget om udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller godkendes med indkomne høringssvar.
 5. Anlægsbehovene som beskrevet i plejeboligplanen medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2023.
 6. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 7:

Direktionen indstiller, at plejeboligplanen sendes i høring. Øvrige punkter afventer høringsprocessen.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. april 2022, pkt. 64:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. april 2022, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet værdsætter, at Thisted Kommune har lavet en så grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet. Planen er samtidig lavet i god tid. Ældre-/Seniorrådet bifalder, at planen i hovedtræk fastholder en decentral placering af plejecentre i kommunen. Samtidig tager planen hensyn til den forventede befolkningsudvikling.

Ældre-/Seniorrådet udtrykker, at det er en god ide at samle og øge antallet af midlertidige pladser for borgere med særlige behov. Der udtrykkes ligeledes stor tilfredshed med samling af specialer som demens og psykiatri.

Det er et opmærksomhedspunkt, at der kan opstå mangel på demenspladser ved lukning af pladserne på Vibedal. Derfor opfordrer Ældre-/Seniorrådet til, at demenspladserne på Fjordglimt i Sennels indgår i plejeboligplanen fra start. Ældre-/Seniorrådet opfordrer desuden til, at det genovervejes om demensafklaringspladserne på Sct. Thøgersgaard er egnede til formålet rent bygningsmæssigt.

Ældre-/Seniorrådet vil opfordre politikerne til at sikre, at der er tilstrækkelige med driftsmidler til at realisere planen.

Plejecentrene skal placeres de steder, hvor efterspørgslen er størst. Dette skal revideres løbende i relation til befolkningsprognoserne.

Der er enighed om at anbefale, at Thisted Kommune faciliterer en proces, som afdækker muligheden for nye måder at lave partnerskaber mellem private og kommune omkring etablering af seniorbofællesskaber.

Ældre-/Seniorrådet synes, det er en god ide at bygge fleksibelt. Fleksibiliteten skal give mulighed for både at bygge til men også at omdanne til andre formål.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. april 2022:

Lea Houmøller

Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 26. april 2022, pkt. 3:

Område-MED bakker op om planen og understreger vigtigheden af at fremtidssikre plejecenterområdet til den demografiske udvikling. Det er Område-MEDs klare holdning, at hvis Thisted Kommune ikke gør noget, kan det få store konsekvenser. Allerede nu er der udfordringer med at rekruttere personale til at løse områdets opgaver. Rekrutteringsudfordringer bliver kun større i fremtiden.

I det følgende uddybes hvorfor Område-MED mener, at plejeboligplanen giver bedre forudsætninger for at imødekomme den demografiske udvikling:

 • Generelt bakker Område-MED op omkring plejeboligplanens principper og mener, at plejeboligplanen løser principperne på bedste vis - herunder at planen fastholder en decentral plejecenterstruktur i kommunen.
 • Større plejecentre har en positiv indvirkning på rekruttering og fastholdelse. Eksempelvis i relation til arbejdsmiljøet for natarbejdere, bedre mulighed for at udnytte medarbejdernes kompetencer samt bedre mulighed for at sikre faglighed gennem social- og sundhedsassistenter i aftenvagt.
 • Samling af specialerne giver bedre forudsætninger for at løse områdets komplekse opgaver. Dog skal alle plejecentre i fremtiden understøtte den forventede stigning af borgere med kognitive udfordringer - både indretningsmæssigt og fagligt.

Område-MED understreger, at ved godkendelse af plejeboligplanen vil ingen af medarbejderne på de omfattede områder blive arbejdsløse - der er behov for alle hænder i fremtiden. Område-MED understreger, at tæt dialog mellem medarbejdere, MED og ledelsen vil være et vigtigt element i gennemførsel af planen.

Område-MED bemærker, at processen omkring flytning af borgere ved eventuel lukning af plejecentre, skal igangsættes hurtigst muligt. Dette gælder også i relation til visitationsprocessen.

Område-MED bakker op om betragtningen om, at det er vigtigt, at borgerne befinder sig i lokalområderne mens de er sociale og friske, og når borgerne bliver dårlige, så er faglighed vigtigere end fysisk placering.

Område-MED udtrykker bekymring omkring den bygningsmæssige tilstand på Dragsbækcentret og boenheden Rosen på Åbakken. Der udtrykkes usikkerhed omkring, hvorvidt bygningerne kan holde frem til det forslåede byggetidspunkt. Dette er både i relation til bygningernes tekniske stand og arbejdsmiljømæssige stand.

Område-MED udtrykker bekymring omkring, at demensudvidelsen er et tilvalg samt det forslåede tidspunkt for demensudvidelsen først er i 2033. Der vil forventeligt være behov for flere specialiserede demenspladser inden 2033. Mangel på demenspladser vil stille større krav til de almene plejecentre samt potentielt være uhensigtsmæssigt for nogen borgere og deres pårørende.

Område-MED vil opfordre kommunens politikere til, at kommunens offentlige transport understøtter plejecenterstrukturen, uanset hvordan plejecentrene skal fordeles i fremtiden.

Område-MED henviser til bilagene, hvor høringssvar fra Ældre og Trænings Lokal-MED kan findes.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 26. april 2022:

Nina Odde, Pernille Vad Jensen.

Sagen genoptages:

Høring af Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034

Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034 var i offentlig høring fra den 6. april til og med den 15. maj 2022. I høringsperioden er der indkommet 75 høringssvar. Social, Sundhed og Kultur har behandlet alle høringssvar, og resultatet af høringen indgår som en del af sagens behandling fremadrettet. Alle høringssvar i den fulde længde er vedlagt som bilag A. For at skabe et overblik er alle indkomne høringssvar opsummeret i bilag B. Derudover kan Social, Sundhed og Kulturs bemærkninger til høringssvarene findes i Bilag B.

I høringsperioden blev der den 21. april afholdt et borgermøde. På borgermødet deltog omkring 150 personer. I forbindelse med borgermødet blev der givet 72 input, som er blevet behandlet og vil indgå som en del af sagens behandling fremadrettet. Disse input er opsummeret i Bilag C.

Generelt har høringssvarene og input ikke givet anledning til, at Social, Sundhed og Kultur foreslår ændringer af de administrative anbefalinger plejeboligplanen indeholder.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 5:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Fjordglimt i Sennels indgår i planen med 39
mio. kr. i 2032-34.

Ad 4. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller indgår i planen med 3,5 mio. kr. i 2024.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Punktet udsættes og behandles på ekstraordinært Social- og Seniorudvalgsmøde mandag den 20. juni kl. 17.00.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Til toppen

109. Status over puljer på ældreområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om status vedrørende puljer på ældreområdet for 2022.

Redegørelse

I oktober 2021 orienterede Social, Sundhed og Kultur om status på ansøgte puljemidler på ældreområdet.

I vedlagte bilag ses en oversigt over puljer i 2022 og flerårige puljemidler ansøgt før 2022 samt bloktilskud.

Ansøgte puljemidler:

 • Mere hjemlighed på plejehjem. Puljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv. Afslag på ansøgning.
 • Faste teams i Hjemmeplejen. Puljen for har til formål at udvikle og afprøve nye veje for at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen. Tilsagn på 6.994.528 kr.

På nuværende tidspunkt er der ikke udmeldt nye puljer, som kan søges i 2022 på ældreområdet.

Retsgrundlag

Finansloven 2018

Finanslovsaftalen 2019-2022

Finansloven 2020

Finansloven 2021

Aftale om satspulje 2018-2021

Aftale om satspulje 2019-2022

Økonomiske konsekvenser

Der er primært søgt midler til opnå kompetenceløft samt afprøvning og implementering af nye metoder, som ligger ud over den almindelige drift.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Ældre-/Seniorrådet den 21. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Til toppen

110. Referat fra Handicaprådets møde den 19. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 19. maj 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Til toppen

111. Ankestatistik 2021 - Socialafdelingen

Udskriv

Sagstema

Ankestatistik 2021 - Socialafdelingen.

Redegørelse

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Socialafdelingen der har været sammenlagt 25 sager i 2021, afviste sager medregnes ikke.

Resultat

Ankestatistikken for 2021 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 17 ud af 25 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 68 %. 6 ud af de 25 afgørelser blev hjemvist, svarende til 24 %, og endelig blev 2 af de 25 afgørelser ophævet, svarende til 8 %.

Landsgennemsnittet for disse bestemmelser er til sammenligning: Stadfæstelse 66,4 %, omgørelse 33,3% heraf udgjorde ændring 5,4 % og hjemvisning 27,9 %.

Bestemmelse

Stadfæstelse

Ændring

Hjemvisning

Ophævelse

Afvisning

§ 41: merudgifter (børn)

1

§ 85: Socialpædagogisk støtte

4

3

§ 96: BPA-ordning

2

§ 97: Ledsageordning (voksne)

2

1

§ 100: merudgifter (voksne)

7

2

1

§ 107: midlertidigt botilbud

1

1

§ 109: ophold – Krisecenter

1

Forklaring af tabel

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
 • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
 • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal tage med i sin afgørelse.
 • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
 • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder.

Forvaltningens bemærkninger

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve mv. bliver efterset.

Alle sager om merudgifter (voksne) er blevet gennemgået, og der har været øget fokus på at dække borgers behov og ikke mere. Dette har været medvirkende til begge hjemvisninger vedr. § 100.

I de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse har man ikke været enige i Socialafdelingens afgørelse.

Den afviste sag blev af klager trukket tilbage inden, den nåede af blive behandlet hos Ankestyrelsen.

Retsgrundlag

Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 7. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

112. Magtanvendelsesstatistik for socialområdet

Udskriv

Sagstema

Der fremsendes statistik over indberetninger på brug af magtanvendelse på socialområdet til efterretning med baggrund i, at der er politisk bevågenhed omkring brug af magtanvendelse på det specialiserede socialområde.

Redegørelse

Nedenstående tabel viser, hvordan indberetningerne af magtanvendelser fordeler sig på de enkelte bestemmelser og forvaltningens vurdering heraf. Statistikken tager udgangspunkt i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021.

§ 124 c

§ 124 d

§ 136 a

§ 128

§ 128 b

§ 137 g-h

Anden lovgivning

Godkendt

28

4

17

1

1

Ikke godkendt

3

Forklaring af tabel:

Tabellen er opdelt i resultatet af vurderingen af indberetningen, fordelt på de enkelte bestemmelser.

Godkendt:
Socialafdelingen godkender anvendelsen af magt.

Ikke Godkendt:
Socialafdelingen godkender ikke anvendelsen af magt.

Typer af magtanvendelse:

Afværgehjælp § 124 c

En akut opstået situation.

Fastholdelse m.v. § 124 d
En akut opstået situation.

Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer § 136 a

En akut opstået situation.

Særlige døråbnere § 125

Skal forhåndsgodkendes.

Anvendelse af stofseler § 128

Skal forhåndsgodkendes.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi § 128 b

Skal forhåndsgodkendes.

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer § 128 c

Skal forhåndsgodkendes.

Flytning til anden adresse uden samtykke § 129 og § 129 a

Skal forhåndsgodkendes.

Indskrænkning i adgang til internet og telefon, undersøgelser af opholdsrum og ejendele og Inddragelse af effekter § 137 g-h

Skal forhåndsgodkendes.

Fremgangsmåde:

Der findes 2 skemaer til indberetning af magtanvendelser efter servicelovens skema 1 og skema 2

Skema 1:

Skemaet benyttes når der ansøges om en forhåndsgodkendelse af magtanvendelse. Skemaet sendes på samme tid Socialafdelingen og til Tilsyn Nord. Juristen ved Socialafdelingen godkender eller afviser derefter anmodningen om forhåndsgodkendelse. Første gang den forhåndsgodkendte magtanvendelse tages i brug, skal der også ske en indberetning.

Skema 2:

Skemaet benyttes til indberetning af magtanvendelser der ikke kræver forhåndsgodkendelse. Skemaet sendes på samme tid til Socialafdelingen og Socialtilsyn Nord.

Indberetningen modtages som orientering og lægges på borgersagen. Indberetningen sendes til borgeren og kan derved påklages til Ankestyrelsen.

Resultat:

Der er foretaget i alt 31 akutte fastholdelser, jf. Servicelovens § 124 d, over for borgere, som Thisted Kommune er handlekommune for. Som følge af en ændring i reglerne om magtanvendelse 01.01.2020, skal myndighed ikke længere vurdere akutte magtanvendelsesindberetninger. Kompetencen til at vurdere akutte magtanvendelser ligger ved lederen af det tilbud, som magtanvendelsen har fundet sted på. Myndighed modtager indberetningerne om akut magtanvendelse til orientering til den fremadrettede sagsbehandling.

Der er i 2021 indsendt 21 anmodninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser, den ene jf. frikommunelovens § 14, da borger har et tilbud i en anden kommune, der kan benytte muligheden om ansøgning efter frikommuneloven. Det er pågået et stort arbejde med at berigtige brugen af bl.a. epilepsialarmer på kommunens tilbud hvilket har resulteret i det store antal ansøgninger om forhåndsgodkendelser.

Indberetningerne viser, at enkelte borgere har haft en meget udadreagerende adfærd, hvorfor personalet i flere tilfælde har vurderet, at et indgreb med magt var absolut påkrævet for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade på sig selv eller andre.

Forvaltningens bemærkninger:

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist og alle ansøgninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser skal godkendes af forvaltningens jurist.

Retsgrundlag

Lovgrundlaget for at kunne udøve magtanvendelse findes i Servicelovens § 124, som lyder:

”Formålet med bestemmelserne i §§ 124 b-137 d er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Stk. 2.

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre.

Stk. 3.

Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 4.

Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 5.

Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.”

Herunder Servicelovens bestemmelser §124c, §125, §126, §127, §128 og § 137 g.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 7. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

113. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen