17. maj 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

85. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022.

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

86. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

87. Orientering om status på Bjergbo

Udskriv

Sagstema

Den konstituerede ledelse, medarbejdere og Handicap– og socialpsykiatrichefen har igangsat en række initiativer, som skal give de bedste forudsætninger for et bæredygtigt Bjergbo fremadrettet. Handicap- og Socialpsykiatrichef, Karen Vraa Jensen deltager med en præsentation af situationen og arbejdet på Bjergbo.

Redegørelse

Bjergbo har igennem en mangeårig periode arbejdet intensivt med institutionens økonomi, ledelse, forbedringer af arbejdsmiljøet og sygefraværet. Det har været en stor opgave, der gennem tiden er blevet løftet på forskellig vis i de givne omstændigheder. Særligt er der gennem de sidste år sket en stor forbedring af arbejdsmiljøet og en reduktion i sygefraværet. Bjergbos medarbejdere og pårørende beretter om væsentlige forbedrede forhold. Dette understøttes af sygefraværsudviklingen, hvor sygefraværet er faldet fra 8,2 % i 2020 til 5,4 % i 2021.

Der er dog fortsat nogen udfordringer, der skal adresseres. Dette blev tydeligt på baggrund af en tilsynsrapport og et varsel om påbud fra Socialtilsyn Nord d. 28. februar 2022. Socialtilsyn Nord påpeger en række udfordringer i Bjergbos håndtering af magtanvendelse samt utilstrækkelig implementering af praksisændringer. Det er naturligvis udfordringer som Handicap og Socialpsykiatri, gennem en handleplan, sætter mange ressourcer ind for at udbedre. Med udgangspunkt i handleplanen samt en konstruktiv dialog med Socialtilsyn Nord, har tilsynet udtrykt tilfredshed og tiltro til at Bjergbo håndterer de påpegede udfordringer. Derfor er Socialtilsyns Nords varsel om påbud bortfaldet d. 8. april 2022.

Idet Bjergbo skal være bæredygtigt på langt sigt, er der nedsat en taskforce, som har til opgave, at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt Bjergbo mange år frem i tiden.
Denne taskforce har igangsat, og vil løbende igangsætte, en række initiativer til at understøtte en positiv udvikling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

88. Orientering om Regnbuen, Kumlhøj

Udskriv

Sagstema

Regnbuen er en institution under Kumlhøj, og er etableret som aflastningspladser, men anvendes imidlertid som midlertidige botilbudspladser.

Redegørelse

Regnbuen er en institution under Kumlhøj, og blev etableret som aflastningspladser efter Servicelovens §84. Institutionen blev etableret i 2019. Regnbuen var planlagt til at være en midlertidig løsning, mens der afventedes en plan for opførslen af en ny institution.

Pladserne på Regnbuen anvendes imidlertid ikke til aflastning, men anvendes i stedet som midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107.

Social, Sundhed og Kultur har undersøgt muligheden for at ændre Regnbuen til et botilbud efter §107. Dette vil enten kræve en dispensation eller en godkendelse fra Socialtilsyn Nord.

Det vurderes ikke, at Regnbuen vil kunne opnå godkendelse, da det kræver, at beboerne er en del af en konkret og begrænset målgruppe, fx i forhold til diagnose eller alder. De fire nuværende beboere har en stor spredning på begge parametre. Ligeledes vurderes det ikke muligt med en dispensation, da det kræver, at der er tale om en begrænset periode. Behovet for pladserne på Regnbuen vil bestå indtil, at der er bygget en ny institution, som er et led i Helhedsplanen. Denne forventes først at være færdigbygget om ca. 2 år.

Social, Sundhed og Kultur er nu i gang med at fastlægge en proces for beboerne og medarbejderne på Regnbuen. Dette vil ske med inddragelse af borgere, pårørende og medarbejdere.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

89. Referat fra Handicaprådets møde den 31. marts 2022 og 28. april 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 31. marts 2022 og 28. april 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

90. Nordjysk Socialaftale 2023-24

Udskriv

Sagstema

Politiske input til Nordjysk Socialaftale 2023-24.

Redegørelse

Kommunerne og regionen samarbejder omkring det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre og udvikle den fælles nordjyske tilbudsvifte, samt sætte regler for styring heraf. At samarbejde på tværs sikrer vi den bedst mulige tilbudsvifte til flest mulige borgere.

Samarbejdet er centreret om Nordjysk Socialaftale, der er en politisk aftale, som angiver retningen for det fælles samarbejde på det specialiserede socialområde. Der skal udarbejdes en ny Nordjysk Socialaftale for perioden 2023-24. Der henvises til bilag for nuværende Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Aftalen skal have en politisk vision for, hvad man vil med det specialiserede socialområde i Nordjylland, samt konkrete fokusområder, som udmønter visionen.

Fokusområderne i den nuværende aftaleperiode (2021-22) har følgende fokus:

 • Den bedst mulige indsats til udviklingshæmmede borgere med demens
 • Styrkelse af socialpsykiatrien
 • Effektive og vidensbaserede indsatser

Socialdirektørkredsen har foreslået, at fokusområderne fra nuværende socialaftale 2021-22 videreføres til den kommende socialaftale 2023-24, da dagsordenerne her fortsat er relevante – både nu og fremover. KKR Nordjylland har på møde den 25. marts 2022 tilsluttet sig, at fokusområderne for den nuværende aftale videreføres.

Nordjysk Socialaftale udarbejdes gennem dialog med politikere og brugerorganisationer og inddragelse af alle relevante samarbejdspartnere.

Processen for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale fremgår af vedlagte bilag.

Til den kommende socialaftale skal der udfærdiges en politisk vision, der skal udgøre den politiske retningspil for arbejdet på området. Den nuværende vision for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 lyder:
”Kommunerne og regionen vil gennem samarbejde og vidensdeling understøtte borgerens mulighed for egenmestring med fokus på borgerens unikke og individuelle behov”

I forlængelse af visionen fra 2021-2022 peger Socialdirektørkredsen på, at borgernes mulighed for at udøve indflydelse på- og ageren i eget liv, samt meningsfulde fællesskaber kan være pejlemærker i visionen for Nordjysk Socialaftale 2023-24.

På Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022 skal socialudvalgene drøfte input til visionen for Nordjysk Socialaftale 2023-24. Som forberedelse hertil er der udarbejdet spørgsmål til socialudvalgene:

 1. Hvad vurderer udvalget er vigtigt at have fokus på i dag ift. at understøtte borgernes egne potentialer- og muligheder for at klare sig selv mest muligt i eget liv? Og hvorfor er det vigtigt?
 2. Og hvilke perspektiver er der fremadrettet, som er vigtige til at understøtte dette?
 3. Hvad vurderer udvalget er vigtigt at have fokus på ift. at understøtte borgerens deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Og hvorfor er det vigtigt?
 4. Og hvilke perspektiver er der fremadrettet, som er vigtige til at understøtte dette?
 5. Hvad skal vi lykkedes med på tværs af kommunerne og regionen i relation til borgernes muligheder for at klare sig selv mest muligt, samt deltage i meningsfulde fællesskaber?
 6. Og hvor er de lavt hængende frugter?

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget drøfter de fremsendte spørgsmål med henblik på bidrag til udvikling af en fælles vision for Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

91. Lukket punkt: Budgetomplaceringer

Til toppen

92. Anlægsbevilling - Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave - Dragskilde 3,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 11,0 mio. kr. til tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Socialområdet (i dag Handicap og Socialpsykiatri). Planen indeholder bl.a. tilbygning på ca. 350-400 kvadratmetertil Kumlhøj vuggestue og børnehave, som der er afsat 11,0 mio. kr. til.

Det endelige antal kvadratmeter afhænger af behov sammenholdt med, hvad der er realistisk indenfor budgettet, qua de stigende anlægspriser.

Tilbygningen skal gøre det muligt at øge kapaciteten fra 8 til 12 pladser, således at ventelisten til tilbuddet afhjælpes, samtidigt med at området bedre kan imødekomme den forventede vækst i målgruppen i årene fremover.

Samtidig skal tilbygningen muliggøre flytning af Planeten (døgntilbud for anbragte børn og unge) fra Platanvej 16 - hvor det idag ligger sammen med en række tilbud på voksenområdet - til adressen Dragskilde 3.

Derved

- adskilles børne- og voksenområdet

- Kumlhøjs børneområde samles på adressen Dragskilde 3 og

- der kan reduceres med én nattevagt, idet Planeten kan dele nattevagt med Solsikken (aflastningstilbud), der i forvejen ligger på adressen Dragskilde 3.

Projektet er planlagt til projektering i 2022 og opførelse i 2023 og 2024 med forventet effekt fra juli 2024. Derfor anmodes nu om frigivelse af rådighedsbeløbet på 11,0 mio. kr.,så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave (Thisted), er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 11 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel, og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave , Dragskilde 3, Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Heraf søges frigivet

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 21. juni 2022 (orientering)

Handicaprådet den 23. juni 2022 (orientering)

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024, som anført under "Økonomiske konsekvenser" til tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

93. Anlægsbevilling - Renovering af botilbud - Dragskilde,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Socialområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for socialområdet. Planen indeholder bl.a. renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted.

Der er afsat 3,1 mio. kr. til renoveringer, som bl.a. dækker over etablering af terrassedøre i alle lejligheder, så borgerne har egen udgang/indgang, komfur og ventilationsanlæg i lejligheder, toilet samt kontor/møderum/soverum i den afdeling af tilbuddet, som ikke har adgang til dette i dag. Slutteligt etableres brand/lyddøre ml. kontorer.

Formålet med renoveringen er at styrke muligheden for at arbejde med borgernes færdigheder og dermed borgernes mulighed for at komme sig (recovery).

Projektet er planlagt til implementering i 2022, hvorfor der nu anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet på 3,1 mio. kr. så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Renovering - Dragskilde , Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

3,100

0

0

0

3,100

Heraf søges frigivet

3,100

0

0

0

3,100

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 17. maj 2022

Økonomiudvalget 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen 21. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

94. ​Etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om etablering af nyt regionalt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd.

Redegørelse

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland, som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret. KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig, at det er svært at finde tilbud, som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt, at det er nødvendigt, at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen. Det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe (jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.


Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks, og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år, efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100% takstfinansieret og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75% af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år, og at Region Nordjylland dækker de resterende 25%. Det er uvist, præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi, som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr., som skal fordeles mellem kommunerne over en treårig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.


Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.

Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.


Endelig skal det anføres, at Morsø Kommune har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Retsgrundlag

Servicelovens §§66 og 107.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af tomgang deles udgiften ligeligt mellem Thisted Kommunes Børne- og Familierådgivning og Handicap og Socialpsykiatri.

Ved forekomst af eventuelle yderligere udgifter ved enkeltsager, vil der bliver lavet en vurdering af fordelingen af disse udgifter mellem afdelingerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om godkendelse af etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer, at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

95. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 22. marts 2022 og 19. april 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 22. marts 2022 og den 19. april 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

96. Budgetomplacering på ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Budgetomplacering af midler fra budget 2022 afsat til 'Faglige udviklingspotentialer' til midlertidig videreførelse af indsatser i regi af puljeprojektet Styrket omsorg og nærvær.

Redegørelse

I forbindelse med Budget 2022 fik Ældre og Træning tilført 2,6 mio. kr. via budgetforliget. Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 2021 truffet beslutning om fordelingen af midler. Det blev besluttet, at 1,2 mio. kr. af det afsatte beløb skulle anvendes til at understøtte faglige udviklingspotentialer, herunder implementering af nye tiltag, som er afprøvet og udviklet i regi af puljeprojektet "Styrket omsorg og nærvær".

Ældre og Træning har siden januar 2021 arbejdet med projektet Styrket omsorg og nærvær. Social- og Seniorudvalget blev på udvalgsmødet den 8. februar 2022 orienteret om status på projektet. Projektet går nu ind i sin afsluttende fase, hvor de sidste driftstest afvikles. I løbet af maj og juni vil der blive udarbejdet en evaluering samt blive lagt implementerings- og forankringsplaner. Det forventes, at Social- og Seniorudvalget bliver forelagt en sag i august 2022, hvor der skal træffes beslutning om en videreførelse og -implementering af indsatser.

På baggrund de foreløbige resultater ønsker Ældre og Træning, at indsatserne i regi af projektet kan fortsætte indtil den endelige beslutning om videreførelse af indsatserne foreligger. En beslutning om midlertidig videreførelse af indsatserne vil kræve, at der afsættes ressourcer til terapeuter i Træning og Rehabilitering i perioden maj til november.

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der frigives midler fra puljen 'Faglige udviklingspotentialer' til en midlertidig videreførelse af indsatser i regi af puljeprojektet Styrket omsorg og nærvær, således at indsatserne kan videreføres, indtil der er udarbejdet en evaluering og foreligger en endelig beslutning om varig videreførelse af indsatserne.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et estimat over de forventede udgifter til terapeuter i Træning og Rehabilitering i perioden maj-november:

De samlede udgifter for perioden er estimeret til at udgøre 500.000 kr.

Det bemærkes, at der alene er medtaget udgifter til ressourcer i Træning og Rehabilitering. Et samlet overblik over udgifter til en varig videreførelse og implementering af indsatser i hele Ældre og Træning, vil blive udarbejdet i forbindelse med den endelige evaluering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

97. Anlægsbevilling - Udvidelse af fællesvaskeri på Kristianslyst i Thisted

Udskriv

Sagstema

Tøjvaskeriet på plejecentret Kristianslyst i Thisted har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb og kan ikke genopnås. Derfor indstiller Social, Sundhed og Kultur, at det eksisterende fællesvaskeri på Kristianslyst udvides, således at det lever op til nutidige regler på området.

Redegørelse

Thisted Kommune skal jf. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger give beboerne på plejehjem tilbud om vask af tøj. Samtidig fremgår det af Thisted Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet, at tøjvask på kommunens plejecentre enten foregår i beboernes egne lejligheder eller i et fællesvaskeri.

På plejecentret Kristianslyst i Thisted er der i dag et fællesvaskeri til beboernes tøjvask. Vaskeriet dækker både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter. Vaskeriet har imidlertid en størrelse, hvor pladsmangel vanskeliggør det rette arbejdsmiljø. Desuden har det været nødvendigt at placere en industrivaskemaskine uden for vaskeriet for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Industrivaskemaskinen uden for vaskeriet har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb, og det er ikke muligt, at få dispensationen forlænget.

Social, Sundhed og Kultur har sammen med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse afdækket alle muligheder for at fastholde tøjvask på centret. Konklusionen af afdækningen er, at det hverken er muligt at installere vaskemaskiner og tørretumblere i beboernes lejligheder eller at lave mindre afdelingsvaskerier uden omfattende anlægsinvesteringer. Derfor er den mest rentable mulighed for sikre tøjvask på Kristianslyst fremadrettet at udvide det eksisterende fællesvaskeri.

Udvidelse af Kristianslysts eksisterende vaskeri vil skabe den nødvendige kapacitet til at dække både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter og vil sikre, at de arbejdsmiljømæssige krav efterleves.

Den påtænkte udvidelse er samtænkt med plejeboligplanens forslåede anvendelse af Kristianslyst.

Retsgrundlag

Lov om social service § 192 og § 192 a.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udvidelse af fællesvaskeriet på Kristianslyst udgør 1,8 mio. kr. i henhold til beregninger, der er foretaget af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i april 2022.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., som finansieres således:

Kr.

Fra driften:

Overført overskud – Ældreområdet – Ledelse og administration

400.000

Overført overskud – Direktør for Social, Sundheds og Kulturområde

400.000

Overførsel fra drift til anlæg

800.000

Fra allerede frigivet anlægsprojekt:

Omdisponering fra XA-1042 Fysisk arbejdsmiljø – SSU – 2022

1.000.000

I ALT

1.800.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning servicerammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., som servicerammen vil blive reduceret med.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige anlægsramme.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. juni 2022

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst i Thisted godkendes.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., til udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst, som finansieres som oplyst under ovennævnte ”Økonomisk konsekvenser” og kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

98. Opnormering, Træning og rehabilitering. Budgetomplacering

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Træning og Rehabilitering tilføres 380.000 kr. til delvis finansiering af ansættelse af en ekstra terapeut grundet et stigende antal genoptræningsplaner.

Redegørelse

Når en borger udskrives fra sygehus med behov for genoptræning, modtager Træning og Rehabilitering en genoptræningsplan, hvor borgerens genoptræningsbehov er beskrevet. Som udgangspunkt skal borgeren tilbydes opstart af kommunal genoptræning indenfor 7 kalenderdage. Genoptræningsforløbet leveres af Træning og Rehabilitering.

Antallet af borgere, som udskrives med en genoptræningsplan, har, udover et kortvarigt fald grundet corona, været stigende de seneste år, og det bliver derfor stadigt vanskeligere for Træning og Rehabilitering at tilbyde borgerne rettidig genoptræning. Antallet af genoptræningsplaner er steget fra 1.456 stk. i 2016 til 1.763 stk. i 2021. I 2022 forventes ca. 2.200 genoptræningsplaner.

Der er derfor ønske om at opnormere med yderligere 1 terapeutstilling.

På nuværende tidspunkt er der ansat 29 fysioterapeuter og 16 ergo-/fysioterapeuter i Træning og Rehabilitering svarende til henholdsvis 25,43 og 14,77 helårsstillinger.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til 1 terapeutstilling er ca. 545.000 kr. Heraf finansieres 380.000 fra Sundhed og Ældre. Det resterende beløb finansieres af Træning og Rehabilitering.

Opnormeringen finansieres delvist fra Sundhed og Ældres demografikonto, hvor der i 2022 er 383.962 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

99. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice 2022

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens §151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det uanmeldte kommunale tilsyn med ydelser efter Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen. I Thisted Kommune formuleres den krævede politik som en retningslinje for tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsyn 2021 har vist, at retningslinjen har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et overblik over tilfredsheden med ydelserne, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale, har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til enheden.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I året 2022 er der indgået kontrakt med Akkrediteringsrådgiverne, som vil udføre tilsynene i Thisted Kommune i 2022. Herefter skal kontrakten igen revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgernes elektroniske omsorgsjournal.
 • Er årligt tilsynsbesøg hjemme hos 5-6 borgere i hver hjemmeplejeenhed, samt minimum 3 borgere hos hver af de private leverandører af praktisk hjælp.
 • Dialogmøde med repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015, ifølge Servicelovens §151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 150.533 kr.

Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet.

2. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer, godkender Social- og Seniorudvalget tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. april 2022, pkt. 63:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. april 2022, pkt. 8:

Ældre-/Seniorrådet har ingen bemærkninger.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. april 2022:

Lea Houmøller

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

100. Bilateral aftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Indgåelse af revideret aftale om køb af ydelser hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Redegørelse

Thisted Kommune har indgået en revideret bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Det er aftalt mellem parterne, at Thisted Kommune årligt køber 300 timer fordelt på 3 ydelseskategorier på både voksen- og børneområdet. Aftalen omfatter tilkøb af ydelser indenfor det specialiserede område, hvor der er tilkøbt 100 timer for området vedrørende erhvervet hjerneskade for voksne, 125 timer for tale-/sprogområdet for børn samt 75 timer indenfor hjerneskadeområdet for børn. De angivne timer er pr. år.

Kontrakten udløber den 31. december 2024, hvilket er 4 år efter det oprindelige samarbejdes påbegyndelse. Der er således tale om en revidering af eksisterende aftale. Ændringen består hovedsaligt i, at der nu er mulighed for at overføre uforbrugte timer fra år til år samt mulighed for at ændre på ydelseskategorier på årlig basis.

Det er ved indgåelsen af kontrakten aftalt, at ubrugte timer ved udgangen af 2021 overflyttes til 2022. Det drejer sig om henholdsvis 53 timer indenfor tale/sprog for børn samt 44 timer indenfor hjerneskadeområdet for børn.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Den bilaterale aftale på 300 timer vil samlet koste 323.700 kr. pr. år.

Heraf tilgår de 100 timer voksenområdet og 200 timer børneområdet. Den samlede pris på voksenområdet vil således være 107.900 kr. pr. år, mens prisen på børneområdet vil være 215.800 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2022

Handicaprådet den 28. april 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager indgåelse af den reviderede aftale til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. april 2022, pkt. 54:

Taget til efterretning.

Per Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Handicaprådet, 28. april 2022, pkt. 4:

Rådet er meget tilfredse med ovenstående.

Fraværende i Handicaprådet - den 28. april 2022:

Peter Uno Andersen, Eigil Haurum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

101. Venskabsbykonference 2022

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i Skien, Norge i september 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde, der beror på venskabsbyaftalen og handleplanen, som er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Det aktuelle samarbejde omfatter 5 nordiske kommuner: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland, Mosfellsbær på Island og Thisted i Danmark.

Thisted Kommune var vært for konferencen i 2016. I 2018 blev der afholdt konference i Mosfellsbær på Island, og i 2020 blev konferencen udskudt til digital afholdelse i 2021 grundet Covid-19; her var Loimaa i Finland vært. Her blev den nuværende venskabsbyaftale underskrevet for 1 år, hvorfor en ny aftale skal underskrives for de normalt gældende 4 år ved konferencen i 2022. Den nye aftale for 2021-2024 er vedhæftet i bilag 3.

I 2022 er Skien Kommune i Norge vært, og temaet for årets konference er: Meningsfuld inddragelse af unge. Konferencen foregår torsdag den 22. september og fredag den 23. september med afrejsedage onsdag den 21. september og lørdag den 24. september. Den officielle invitation fra Skien Kommune er vedhæftet i bilag 4.

Der er lagt en programskitse (bilag 5), hvor unge fra hver af venskabsbyerne har deres eget program og arbejder tværfagligt, praktisk og aktivt sammen. Der deltager derfor 5 unge på 15-16 år fra Thisted Kommune samt en medarbejder, der følger de unge. Ligeledes skal to unge musikere fra 16 år til 25 år fra Thisted Kommune deltage, og sammen med musikere fra de andre venskabsbyer skal de sammensætte et fælles værk, der opføres som afslutning på konferencen. Konferenceprogrammet for politikere og andre indeholder både oplæg, drøftelser og oplevelser. Under Covid-19 har alle 5 kommuner samarbejdet om at lave en bog med unges beretninger under Covid-19, hvor Thisted Kommune er tovholder for projektet. Bogen udgives og ferniseres på konferencen.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Niels Jørgen Pedersen og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i konferencen i Skien skal udpeges. Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges to politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles én af de to pladser. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

2 repræsentanter fra hvert af følgende 5 udvalg:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Social- og Seniorudvalget, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene deltager.

Børne- og Familieudvalget.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra Økonomiudvalget deltager borgmester Niels Jørgen Pedersen og Peter Skriver Nielsen.

Derudover deltager der repræsentanter fra Direktionen, sekretæren for venskabsbysamarbejdet og 4-5 medlemmer fra Foreningen Norden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til venskabsbysamarbejdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der udpeges repræsentanter fra Direktionen og udvalgene, der deltager i venskabsbykonferencen i Skien i september 2022.

Beslutning

Social - og Seniorudvalget udpeger Lene Kjeldgaard Jensen. De øvrige udvalgsmedlemmer har ikke mulighed for at deltage.

Til toppen

102. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Redegørelse

Opfølgning

I forhold til det korrigerede driftsbudget (inkl. overførsler fra 2021 på 12,4 mio. kr.) forventes der et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 3,1 mio. kr. og 'Pleje og omsorg for ældre' på 2,7 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 11,2 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 9,3 mio. kr. på 'Børn og familieområdet' og 5,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration'.

Herudover skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalget er oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Grundet usikkerhed omkring opgavens omfang er der ikke lavet budgetopfølgning på området, men regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen forventes overskredet med 19,2 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til de allerede nævnte områder, 'Fællesudgifter og administration', 'Skoler og uddannelse' og 'Børn og familieområdet'. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt. Servicerammeoverskridelsen skal ses i lyset af, at budgettet i sin tid blev vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr. Uden denne pulje, (som sidste måned blev lagt i kassen igen), er der i relation til de rammebelagte udgifter tale om en overskridelse på 32,2 mio. kr. (19,2 + 13,0).

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et forbrug på ca. 230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 132. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 85 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 36 mio. kr., svarende til et forbrug på 227 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Tillægsbevilling

I anlægsbudgettet til 2021 var der afsat 1,12 mio. kr. til renovering af Thisted Musikteater. Primært grundet mulighed for momsrefusion blev beløbet senere flyttet til driften, men desværre til en konto med begrænset overførsel (5 %-reglen) og ikke som vanligt - når der flyttes fra anlæg til drift - til en konto med fuld overførsel. Helt konkret indgik de 1,12 mio. kr. i en samlet overførsel på området 'Tilskud og aktiviteter - kulturområdet'. Grundet 5 %-reglen tilfaldt beløbet imidlertid kassebeholdningen. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at de 1,12 mio. kr. genbevilges.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 19,2 og 36 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 78,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen godkendes.
 2. Der (gen)bevilges 1,12 mio. kr. til Thisted Musikteater.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.
Herudover indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. til kassen, i det der forventes en midtvejsregulering på 40 mio. kr.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

103. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022.

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen