05. apr 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

56. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

57. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

58. Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. januar 2022 og 22. februar 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 19. januar 2022 og den 22. februar 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 52:

Punktet udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

59. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 1. marts 2022

Udskriv

Sagstema

Status på ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 1. marts 2022.

Redegørelse

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantien:

0 borgere på venteliste.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede pladser: 3 borgere har i gennemsnit ventet 48 dage.

Somatiske pladser: 15 borgere har i gennemsnit ventet 70 dage.

Psykiatripladser: Ingen borgere på venteliste.

Senhjerneskadepladser: 1 borger har ventet 63 dage.

Friplejehjemmet: 3 borgere har i gennemsnit ventet 34 dage.

Anden kommune: 2 borgere har i gennemsnit ventet 29 dage.

Ledige plejeboliger:

1 ledig somatisk bolig på Dragsbækcentret.

1 ledig skærmet bolig på Fjordglimt.

1 ledig boliger på Klitrosen, psykiatri.

3 ledige boliger på Fyrglimt, Fyrtårnet, misbrug.

Ældreboliger:

13 borgere på venteliste til Vesterstræde, Thisted.

7 borgere på venteliste til Dragsbækparken.

2 borgere på venteliste til Lervej, Vorupør.

1 borger på venteliste til Fredensvang, Sjørring.

1 borger på venteliste til Centervej, Hanstholm.

Ledige ældreboliger med anvisningsret:

2 ældreboliger på Møgelvej i Sundby.

4 ældreboliger på Solgårdsvej i Hundborg.

Definitionen af ledige boliger er boliger, hvor Thisted Kommune har huslejeudgiften.

Plejeboliggarantien

Plejeboliggarantien betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en borger der er visiteret til en plejebolig en sådan bolig indenfor senest 2 måneder efter visitering.

Plejeboliggarantien gælder udelukkende hvis borgeren ønsker at stå på den generelle venteliste. Den generelle venteliste omfatter alle plejeboliger i Thisted kommune. Borgeren skal altså være villig til at flytte i den plejebolig, der bliver tilbudt, uanset hvilket plejehjem, boligen er en del af og uanset dets geografiske placering.

Hvis borgeren takker nej til en tilbudt plejebolig, bliver vedkommende ikke slettet på den generelle venteliste, men fristen på 2 måneder løber så fra dette tidspunkt.

Hvis borgeren har ønske om at flytte i en eller flere navngivne plejeboliger i kommunen gælder plejeboliggarantien ikke, og borgeren kommer på den specifikke venteliste de ønskede plejeboliger. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 58a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1324 af 10. december 2014 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

60. Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og på fritvalgsområdet 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og hos de private fritvalgsleverandører i 2021.

Redegørelse

I løbet af 2021 er der foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn hos alle hjemmeplejeenheder og private fritvalgsleverandører. Der er foretaget ét Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Hjemmeplejen i Sydthy den 22. november 2022.

Der er udarbejdet en drejebog for tilsyn, som er et materiale, der beskriver formål og målepunkter for de tre forskellige kvalitetsorienterede tilsyn, der laves på ældreområdet:

 • Det uanmeldte kommunale tilsyn.
 • Ældretilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Materialet beskriver desuden hvordan hjemmeplejeenheden skal forholde sig ved tilsynsvarsling, de forberedende indsatser og hvordan der handles efterfølgende ud fra den vurdering, tilsynet giver. Formålet med drejebogen er, at de enkelte tilbud er forberedt forud for tilsyn og at der sikres mest mulig læring ud fra de tilbagemeldinger, tilsynet giver.

I det følgende redegøres der for de respektive tilsyn.

Det uanmeldte kommunale tilsyn

Kommunen har efter Servicelovens § 151c pligt til at føre tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp i Hjemmeplejen. I 2021 har Thisted Kommune indgået aftale med et eksternt firma om at foretage tilsynsbesøgene på kommunens vegne med henblik på at sikre uvildighed i tilsynet. Tilsyn er derfor i 2021 gennemført af BDO ud fra tilsynspolitikken, som blev politisk godkendt i 2021.

Formålet med tilsynet er:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter Serviceloven og efter de kvalitetsstandarder, der er vedtaget i kommunen.
 • At påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • At forebygge ved at gribe forebyggende ind før mindre problemer udvider sig til alvorlige problemer.
 • At skabe mulighed for læring og udvikling.

Der er ført tilsyn hos den kommunale hjemmepleje samt hos de private fritvalgsleverandører. Tilsynet er sket gennem interviews med en stikprøve af de borgere, som den pågældende leverandør kommer hos, samt dialogmøder med ledelse og medarbejdere.

I det følgende beskrives tilsynets samlede vurdering af den kommunale hjemmepleje hos de fem teams, som samlet set udgør den kommunale leverandør: Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby, Team Thisted Vestby, Team Midtthy og Team Sydthy.

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandør af hjemmepleje overordnet i høj grad lever op til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området. Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er tilfredse med kvaliteten af den hjælp de modtager, men at nogle borgere er mindre tilfredse med serviceniveauet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har stort engagement, og generelt har kompetencer, der matcher opgaverne.

På baggrund af tilsynets fund, har BDO nogle anbefalinger til tværgående udviklingspunkter med henblik på den videre kvalitetssikring og -udvikling. Disse tværgående anbefalinger tager afsæt i de temaer, der har udløst flest anbefalinger. For de kommunale leverandører i Thisted Kommune retter anbefalingerne sig mod temaet 'dokumentation'.

Hvis tilsynets samlede vurdering eller enkelte parametre vurderes at være opfyldt under middelgrad, etableres der et handleplansmøde med hjemmeplejeenhedens ledelse, kvalitetskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet samt ældrechef, hvor der udarbejdes handleplaner på baggrund af de anbefalinger, tilsynet har givet. Der har i 2021 været handleplansmøde med 1 hjemmeplejeenhed.

I det følgende beskrives tilsynet af de private leverandører som omfatter Thisted Rengøring, Thagaard Rengøring, Rengøringsfirmaet Thy, E&F Rengøring, Nordthy Hjemmeservice og HH Totalrengøring I/S.

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandørerne af rengøring og praktisk hjælp generelt i meget høj grad lever op til indikatorerne for tilsynet og til Thisted Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.

Det er tilsynets vurdering, at ydelserne tilrettelægges hensigtsmæssigt og fleksibelt ud fra de gældende rammer og vilkår. Borgerne er i meget høj grad tilfredse med kvaliteten af den hjælp som de modtager, og udtrykker ligeledes tilfredshed med kontinuiteten i hjælpen. Hjælpen ydes med en rehabiliterende tilgang, og medarbejderne arbejder individuelt i forhold til borgernes behov og er respektfulde i forhold til, at de er gæst i borgernes hjem. Flere borgere er ikke tilfredse med serviceniveauet for den praktiske hjælp, hvorfor de køber tillægsydelser hos leverandørerne. To leverandører udtrykker, at samarbejdet med Thisted Kommune kan optimeres.

Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et Ældretilsyn hos Hjemmeplejen i Sydthy den 22. november 2022. Tilsynet er foretaget på baggrund af en stikprøve.

Årsagen til at der ikke er foretaget flere tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skyldes coronaepidemien, der har vanskeliggjort at tilsynene kunne foregå på en sundhedsfaglig og hygiejnisk forsvarlig måde.

Ældretilsynet er et planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83-87, og formålet med tilsynet er at vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, som den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte enheder til glæde for borgere, der er afhængige af hjælpen.

Tilsynet foretages med vurdering ud fra en række målepunkter:

 • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død.
 • Trivsel og relationer.
 • Målgruppe og metoder.
 • Organisation, ledelse og kompetencer.
 • Procedurer og dokumentation.
 • Aktiviteter og rehabilitering.

Tilsynet kan efterfølgende placere plejeenheden i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Tilsynets samlede vurdering: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Tilsynet har vurderet, at plejeenheden manglede en systematisk praksis for at tilbyde borgerne samtale om eventuelle ønsker til livets afslutning, idet at plejeenheden ikke havde en systematisk metode til at indhente borgerens eventuelle ønsker til livets afslutning.

Det er tilsynets vurdering, at en manglende systematiske praksis for at tilbyde borgere samtale om eventuelle ønsker til livet afslutning udgør en risiko for, at man ikke får indhentet borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning rettidigt, mens borgerne selv kan give udtryk for deres ønsker. Dermed er der en risiko for, at man ikke understøtter borgernes selvbestemmelse og medindflydelse igennem hele livsforløbet.

Tilsynet henstiller til, at plejeenheden sikrer en praksis for, at borgernes ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet.

Det er tilsynets vurdering, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på det beskrevne fund ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Tilsynsrapporterne fra alle typer tilsyn er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside og bilagt denne sag.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151c

Sundhedsloven § 213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

61. Orientering om tilsyn på plejecentrene 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune 2021.

Redegørelse

I løbet af 2021 blev der foretaget 2 typer af tilsyn på plejecentrene i Thisted Kommune.

 • Det uanmeldte kommunale tilsyn.
 • Det Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er udarbejdet en drejebog for tilsyn, som er et materiale, der beskriver formål og målepunkter for de tre forskellige kvalitetsorienterede tilsyn, der laves på ældreområdet:

 • Det uanmeldte kommunale tilsyn.
 • Ældretilsynet fra Styrelsen for Patientsikkehed.
 • Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Materialet beskriver desuden hvordan plejeenheden skal forholde sig ved tilsynsvarsling, de forberedende indsatser og hvordan der handles efterfølgende ud fra den vurdering, tilsynet giver. Formålet med drejebogen er at de enkelte tilbud er forberedt forud for tilsyn og at der sikres mest mulig læring ud fra de tilbagemeldinger, tilsynet giver.

I det følgende redegøres der for de respektive tilsyn.

Det uanmeldte kommunale tilsyn:

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151, stk. 2 pligt til at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på kommunens plejehjem, inklusiv friplejehjem.

I 2021 blev tilsynene foretaget af det eksterne firma BDO.

Formålet med tilsynene er:

 • At myndighederne kan sikre sig, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde med fokus på personlig pleje, praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning.
 • At tilsynene skaber mulighed for læring og udvikling.
 • At der føres tilsyn med en række aspekter vedrørende fysiske ressourcer, organisation og trivsel.

Tilsynets samlede vurdering af tilsynene på plejecentrene er, at hovedparten af plejecentrene er meget velfungerende, og lever op til kommunes kvalitetstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.

Fire plejecentre har modtaget en samlet vurdering, der angiver, at de i middelgrad eller derunder lever op til kommunens kvalitetsstandarder på området.

Tilsynets tilbagemeldinger:

Særligt vedrørende dokumentation: Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med dokumentationen på en fagligt relevant måde, og generelt er journalerne skrevet i et fagligt og anerkendende sprog. Der ses varierende grad af mangler i journalerne, og i fem tilfælde observerer tilsynet, at GPDR-regler ikke konsekvent overholdes i relation til skærmning af personfølsomme oplysninger.

Særligt vedrørende pleje, omsorg og praktisk støtte: Generelt leveres pleje, omsorg og praktisk støtte med en god faglig kvalitet. Der tages udgangspunkt i en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende tilgang, som understøtter den enkelte borgers aktuelle ressourcer og behov. Borgerne er tilfredse med deres hverdag, og de fleste er ligeledes tilfredse med de aktiviteter, de tilbydes. Enkelte borgere udtrykker dog, at de har behov for flere tilbud om samvær eller aktiviteter.

Særligt vedrørende kompetencer: Generelt oplever lederne, at medarbejderne har de rette kompetencer, men flere plejecentre oplever problemstillinger i forhold til rekruttering af medarbejdere med bestemte kompetencer; eksempelvis social- og sundhedsassistenter. Der opleves ligeledes en øget kompleksitet i borgergruppen. Der beskrives i nogle tilfælde et arbejdsmiljø, der på forskellig måde er påvirket af fx udskiftninger i medarbejdergruppen, oplevelse af tidspres i opgaveløsningen, og nedskæring af normeringen i dagvagten på et plejecenter.

Hvis tilsynets samlede vurdering eller enkelte parametre vurderes at være opfyldt under middelgrad, etableres der et handleplansmøde med plejecentrets ledelse, kvalitetskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet samt ældrechef, hvor der udarbejdes handleplaner på baggrund af de anbefalinger tilsynet har givet. Der har i 2021 været handleplansmøder med 2 plejecentre.

Det sundhedsfaglige tilsyn:

I 2021 lavede Styrelsen for Patientsikkerhed ét sundhedsfagligt tilsyn. Tilsynet var på Kastaniegården den 12. oktober 2021. Tilsynet blev foretaget på baggrund af en stikprøve.

Årsagen til, at der ikke er foretaget flere tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er coronaepidemien, der har vanskeliggjort, at tilsynene kunne foregå på en sundhedsfaglig og hygiejnisk forsvarlig måde.

Formålet med tilsynet er dels at vurdere patientsikkerheden og dels at understøtte læring på enheden.

Tilsynet foretages med vurdering ud fra en række målepunkter:

 • Behandlingsstedets organisation.
 • Journalføring.
 • Delegation.
 • Faglige fokusområder.
 • Medicinhåndtering.
 • Patienters retstilling.
 • Hygiejne.
 • Øvrige fund.

Efter tilsynet indplaceres plejecentret i en af følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget på Kastaniegården var: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver, at de vurder, at Kastaniegården sundhedsfagligt er velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

De mangler, der var for medicinhåndtering og patienters retsstilling, var få og spredte, og det generelle indtryk er, at Kastaniegården har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at manglerne let kan udbedres og at Kastaniegården vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet.

Tilsynsrapporterne fra alle typer tilsyn er offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside og er ligeledes bilagt denne sag.

Retsgrundlag

Servicelovens § 151, stk. 2

Sundhedsloven §213, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 19. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

62. Orientering om anvendelse af magt i Ældre og Træning i 2021

Udskriv

Sagstema

Udvalget orienteres om anvendelse af magt på ældreområdet i 2021.

Redegørelse

Ifølge Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse overfor voksne, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om ansøgninger vedrørende magtanvendelser. I Ældre og Træning er denne opgave uddelegeret til områdets demenskoordinatorer. Demenskoordinatorerne har en specialviden, som giver dem forudsætninger for at træffe fagligt funderede beslutninger i sagerne.

I Ældre og Træning er der ansat 3 demenskoordinatorer, som er myndighed i forhold til magtanvendelsesområdet. Det er disse personer som godkender magtanvendelserne i det daglige, udarbejder handleplaner i samarbejde med plejen og rådgiver plejeenhederne forebyggende.

Det er lovpligtigt at registrere og indberette alle former for magtanvendelser af hensyn til borgernes sikkerhed. Borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, har ligesom andre borgere, en række grundlæggende rettigheder. Borgere, som modtager hjælp efter serviceloven, har således også ret til bevægelsesfrihed, privatliv og personlig integritet. I arbejdet med borgere kan der opstå situationer, hvor medarbejderne er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder. Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen.

Udvalget orienteres hermed om hvilke indberetninger omkring anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed, der er håndteret i Ældre og Træning i 2021. Alle indberetninger af magtanvendelse gennemgås ift. at have et pædagogisk og forebyggende fokus. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner i samarbejde med plejeenheden og det personale, der kender borgeren. Den pædagogiske handleplan har til hensigt at finde alternative tilgange til borgeren, hvor magtanvendelse kan forebygges (f.eks. afledning af borger eller omplacering pga. fysiske rammer mm.).

Det er handlekommunen, der skal træffe afgørelse om magtanvendelsen er godkendt eller ikke godkendt. Ældre og Træning godkender således kun de registreringer og indberetninger, som kommer på de borgere Ældre og Træning leverer en ydelse til.

I 2021 har der været 1 ansøgning om magt, som er godkendt. Denne ansøgning relaterer sig til § 128 -Anvendelse af stofseler.

i 2021 har der været 9 indberetninger om akut magtanvendelse på i alt 5 borgere. Alle indberetningerne relaterer sig til § 136c -Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet den 19. april 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

63. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice 2022

Udskriv

Sagstema

Én gang årligt skal der ifølge Servicelovens §151c udarbejdes og træffes beslutning om tilsynspolitik i forhold til det uanmeldte kommunale tilsyn med ydelser efter Servicelovens § 83, personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen. I Thisted Kommune formuleres den krævede politik som en retningslinje for tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører.

Redegørelse

Erfaringerne med tilsyn 2021 har vist, at retningslinjen har fungeret godt. Gennem borgerinterviews er der kommet et overblik over tilfredsheden med ydelserne, og den efterfølgende dialog med såvel ledelse som personale, har yderligere nuanceret tilsynet samt givet læring til enheden.

For at sikre et objektivt tilsyn foretages tilsynet af ekstern tilsynsførende. I året 2022 er der indgået kontrakt med Akkrediteringsrådgiverne, som vil udføre tilsynene i Thisted Kommune i 2022. Herefter skal kontrakten igen revurderes.

Kort sammenfattet består Thisted Kommunes tilsyn med leverandørerne af hjælp efter Servicelovens § 83 af:

 • Opfølgningsmøder med leverandørerne.
 • Revisitation af den pågældende borger efter behov.
 • Løbende kommunikation og dokumentation i borgernes elektroniske omsorgsjournal.
 • Er årligt tilsynsbesøg hjemme hos 5-6 borgere i hver hjemmeplejeenhed, samt minimum 3 borgere hos hver af de private leverandører af praktisk hjælp.
 • Dialogmøde med repræsentativ gruppe af medarbejdere samt deres leder i de teams der varetager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Retsgrundlag

Lov om social service, jf. LBK nr. 1284 af 17/11/2015, ifølge Servicelovens §151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til tilsynet er 150.533 kr.

Udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet.

2. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer, godkender Social- og Seniorudvalget tilsynspolitikken for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Til toppen

64. Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034 samt beslutning om, at anlægs- og driftsbehov tages med i budgetforhandlingerne til Budget 2023. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Høringsprocessen vil inkludere let forståelig formidling af planens indhold.

Plejeboligplanen indeholder en organisering, som forsøger at imødekomme fremtidens plejeboligbehov på faglig og økonomisk bæredygtig vis. Der træffes særskilt afgørelse om henholdsvis udvidelse af antallet af specialiserede demenspladser på plejecentret Fjordglimt i Sennels og udvidelse af antal psykiatriske pladser på Klitrosen i Klitmøller.

Redegørelse

Baggrund:

Vedtagelsen af budget 2020 i Thisted Kommune blev startskuddet til et grundigt arbejde med at sikre et bæredygtigt ældreområde i mange år frem. Det blev politisk besluttet, at der skulle foretages en dybdegående analyse af området. Formålet var at afdække, hvorfor ældreområdet var udfordret økonomisk.

Analysen blev foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i 1. halvår 2020 kulegravede området for at belyse muligheder for optimering af drift, serviceniveau sammenlignet med sammenlignelige kommuner, bygningsmæssig kapacitet og generelt kommunens service for borgerne.

Analysen konkluderede, at ældreområdet står over for en drastisk stigning i antallet af borgere, der skal tages hånd om i de kommende år, og en samtidig øget kompleksitet i borgerforløbene. Analysen pegede bl.a. på, at Thisted Kommunes decentrale plejeboligstruktur med flere små plejecentre vanskeliggør en effektiv drift og er medvirkende til de budgetmæssige udfordringer, området oplever. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at Thisted Kommune må forvente at have behov for flere plejeboligpladser i fremtiden. Analysen anbefalede derfor, at der udarbejdes en plan for den fremtidige organisering af plejecenterområdet, herunder at der tages højde for en hensigtsmæssig størrelse på plejecentreog større grad af specialisering på nogle af kommunens plejeboligpladser – særligt med fokus på borgere med demensudfordringer, borgere med komplekse somatiske udfordringer og borgere med samtidige psykiske og fysiske udfordringer.

Med udgangspunkt i analysens resultater besluttede Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget 2021, at der på ældreområdet udarbejdes en plejeboligplan. En plejeboligplan med de bedste bud på en organisering af et fagligt og økonomisk plejeboligområde præsenteres hermed.

Principperne i plejeboligplanen:

Generelt bygger plejeboligplanen på en række principper, som både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde i mange år frem. Principperne er opstillet på baggrund af PwC's analyse, den nationale udvikling inden for målgruppen og lokale vilkår. Principperne for plejeboligplanen er følgende:

 • Fastholdelse af en decentral plejecenterstruktur.
 • 50 eller flere pladser på et plejecenter giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
 • Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
 • Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for personalet.
 • Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
 • Planen giver mulighed for løbende ændringer - både ved at opgive udvidelse eller ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner:

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 100-125 ekstra plejeboligpladser frem mod 2034. Der er et behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser og samle demensspecialet under én ledelse. De ekstra pladser skal fortrinsvis placeres, hvor efterspørgslen er størst, hvilket er i kommunens større byer og særligt i Thisted. Samtidig har den eksisterende bygningsmasse stor betydning for udvidelsesmulighederne. Endeligt konkluderer analysen, at det fremtidige behov for specialiserede demenspladser er usikkert, men at det vurderes, at behovet vil stige frem mod 2034.

Konkret forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde:

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper og analysens resultater. Dog betyder kommunens geografi og den kommunale anlægsramme, at det har været nødvendigt at gå på kompromis med elementer af principperne. Anlægsrammen har bl.a. medført, at det var nødvendigt at udskyde planens starttidspunkt, samt at gå på kompromis på områderne optimal fremtidssikring af de midlertidige pladser, bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og flere plejecentre med en bæredygtig størrelse målt på antal pladser. Plejeboligplanen er derfor bedste bud på et velfungerende plejecenterområde, ud fra de økonomiske forudsætninger Thisted Kommune står i.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 102 inkl. pladserne på friplejehjemmet i Bedsted, samle de faglige specialer og fastholde den decentrale plejecenterstruktur med bedst mulig anvendelse af eksisterende bygningsmasse. I hovedtræk foreslås etablering af et nyt ”fyrtårn” for almene pladser i Thisted, oprettelse af et fagligt specialiseret tilbud for midlertidige pladser i kommunen og samling af demensområdet - dog fortsat på to matrikler for at imødekomme kommunens geografi. Planen indeholder i alt to nybyggerier, tre tilbygninger, en ombygning, to målgruppeændringer og tre lukninger.

Dertil kommer et særskilt tilvalg om udvidelse med 20 specialiserede demenspladser på Fjordglimt i Sennels og tilbygning af to psykiatripladser på Klitrosen i Klitmøller. Tilbygningerne optræder som tilvalg som følge af økonomiske hensyn og en usikkerhed om det faktiske fremtidige behov for specialiserede demenspladser. Det betyder, at der skal tages særskilt stilling udvidelse af Fjordglimt og Klitrosen foruden godkendelse af selve plejeboligplanen.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur. Udvidelse af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller er markeret med grå for at illustrere særskilte tilvalg:

Planen uddybes i nedenstående:

 • Nybyg
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Thisted med 80 pladser.
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Hanstholm med 65 pladser.
 • Tilbyg
  • Udvidelse af Dragsbækcentret i Thisted med 32 almene pladser. Med udvidelsen flyttes de nuværende 15 midlertidige pladser til Kristianslyst i Thisted.
  • Udvidelse af Åbakken i Hurup med 6 almene pladser. Én boenhed på Åbakken er i så dårlig bygningsmæssig stand at den foreslås væltet. I stedet etableres en nybygget boenhed med 6 yderligere ekstra pladser.
  • Udvidelse af Sct. Thøgersgaard i Vestervig med 2 midlertidige demenspladser. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.
 • Ombygning
  • Ombygning af Kristianslyst i Thisted så centret rummer 55 midlertidige pladser. Med ombygningen flyttes de nuværende 40 almene pladser til det nybyggede plejecenter i Thisted.
 • Målgruppeændringer
  • Vibedal i Thisted ændres til at rumme 62 almene pladser. De nuværende 14 demenspladser ændres en-til-en til almene pladser.
  • Sct. Thøgersgaard i Vestervig ændres til udelukkende at rumme demenspladser.
 • Lukning
  • Kastaniegården i Snedsted lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Solhjem i Østerild lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Fyrglimt i Hanstholm lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Hanstholm.
 • Uændret
  • Trye i Frøstrup.
  • Klitrosen i Klitmøller.
  • Kløvermarken i Koldby.
  • Solgården i Hundborg.
 • Tilvalg
  • Udvidelse af Fjordglimt i Sennels med 20 demenspladser.
  • Udvidelse af Klitrosen i Klitmøller med 2 psykiatripladser.

Muligheder ift. etablering og drift af nybyggede plejecentre

Udgangspunktet i plejeboligplanen er at alle udvidelser finansieres og drives af Thisted Kommune. Der er imidlertid to alternative muligheder i relation til nybyggede plejecentre, der har betydning for anlægsudgifter, driftsudgifter og styringsmulighederne ved etablering af et plejecenter:

 1. Et plejecenter kan bygges af et privat firma, der efterfølgende lader Thisted Kommune leje bygningen for at drive et plejecenter. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil i udgangspunktet have de samme driftsmuligheder som et rent kommunalt finansieret plejecenter.
 2. Et plejecenter kan etableres som et friplejehjem. Et friplejehjem er både bygget og drives af et privat firma. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil ikke have indflydelse på friplejehjemmets drift.

Der træffes først beslutning om etableringsformen ifbm. frigivelse af anlægsmidler forud for hvert enkelt byggeri.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen sendes planen i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der inkluderer et fysisk borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Eksempelvis en video og en pixiudgave af planen. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt. Det er forventningen, at høringen vil give konstruktive input, som kan indarbejdes i planen inden endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almen boliglov

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af plejeboligplanen vil medføre en total anlægsudgift på cirka 562 mio. kr. frem mod 2034. Hvis udbygningen af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller tilvælges, vil anlægsudgiften udgøre cirka 637 mio. kr. frem mod 2034. Dertil kommer en forventet udgift på omkring 3,2 mio. kr. til indfrielse af gæld som følge af lukning eller målgruppeændringer.

Byggerierne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%.

Herefter vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 218 mio. kr. eksklusiv tilvalgene og cirka 258 mio. kr., hvis tilvalgene inkluderes. Tilvalgene udgør et kassetræk på hhv. cirka 39 mio. kr. for udvidelsen af Fjordglimt i Sennels og cirka 3,5 mio. kr. for udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller (2021 priser). Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

Kassetrækket udgøres af hele udgiften til servicearealet, 10 % af boligarealudgiften (kommunal grundkapital) og indfrielse af gæld som følge af lukning/ændring af målgruppe.

De driftsøkonomiske beregninger er beregnet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 30,8 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2022. Såfremt tilvalget om udvidelse af Fjordglimt godkendes, vil de øgede driftsudgifter for plejecentrene samlet udgøre 43,2 mio. kr. i 2034 sammenlignet med 2022. Hvis der dog kigges på det forventede finansieringsbehov for det samlede ældreområde i 2034, betyder kommunens demografireguleringsmodel og forventet gevinst ved sund aldring, stordriftsfordele og rehabilitering på hjemmeplejeområdet, at driftsbehovet i stedet anslås til at være omkring 15 mio. kr. i 2034. Dertil kommer et finansieringsbehov på ældreområdets drift på 12,4 mio. kr. årligt, hvis tilvalgene inkluderes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker følgende:

Anlæg: Udgifterne til plejeboligplanen er ikke medtaget på investeringsoversigten for 2022-2025 i det nuværende budget for 2022.

Udgifterne vil derfor påvirke en evt. anlægsramme de kommende fire budgetår og kassebeholdningen således:

(i mio. kr. – opgjort i 2021-priser)

2023

2024

2025

2026

I ALT

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT

0,2

0,9

9,6

19,1

29,8

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT (incl. tilvalg)

0,2

4,4

9,6

19,1

33,3

Påvirkningen af en evt. anlægsramme det enkelte budgetår og kassetrækket vil således være en udfordring med den investeringsoversigt der foreligger på nuværende tidspunkt.

Påvirkning af en evt. anlægsramme og kassebeholdning i årene 2027-2034 fremgår af først nævnte tabel i dette afsnit.

Drift: Plejeboligplanen vil give en besparelse samlet set på driften på 4 mio. kr. fra 2022 til 2027, som anvendes på ældreområdet til engangsudgifter til tomgang på plejeboliger og udgifter ved flytning af borgere samt til at medfinansiere nogle af driftsbehovene fra 2028. Det betyder også, at der som led i plejeboligplanen skal gives en tillægsbevilling af kassen til ældreområdet i 2022-niveau på 11,7 mio. kr. i 2033 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2034. Ved tilvalg af 20 demenspladser på Fjordglimt vil der desuden skulle gives tillægsbevilling fra kassen på 11,7 mio. kr. fra 2034. Økonomiberegningerne for driften bygger bl.a. på forudsætninger for den demografiske udvikling over en lang årrække og effektivisering. Det betyder, at det reelle finansieringsbehov fra 2033 kan vise sig at blive et andet end det pt. anslåede beløb. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Gennemførsel af plejeboligplanen vil medføre strukturelle ændringer for både borgere og medarbejdere. Borgere, som med godkendelse af planen vil være omfattet af lukninger, vil i stedet blive tilbudt en plads på de nybyggede plejeboligpladser. Tilsvarende vil de omfattede medarbejdere som udgangspunkt kunne indgå i bemandingen af de etablerede pladser.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 26. april 2022

Direktionen den 2. juni 2022

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2022
 2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
 3. Tilvalget om udvidelsen af Fjordglimt i Sennels godkendes med indkomne høringssvar.
 4. Tilvalget om udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller godkendes med indkomne høringssvar.
 5. Anlægsbehovene som beskrevet i plejeboligplanen medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2023.
 6. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 7:

Direktionen indstiller, at plejeboligplanen sendes i høring. Øvrige punkter afventer høringsprocessen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Til toppen

65. Kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2022 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2022 foretages mindre formelle rettelser samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation.

De mindre ændringer og opdateringer vil ikke blive behandlet nærmere i sagsfremstillingen, men kan alle findes i vedhæftede høringsversion, hvor samtlige forslag til ændringer er markeret med rød skrift.


I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Tabel 1 - Kvalitetsstandarder på ældreområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Ingen væsentlige ændringer.

Medicin og sygepleje

Her er det tilføjet, at der nu er mulighed for at modtage behandling på en af sygeplejeklinikkerne i Hanstholm Sundhedshus.

Omsorgstandpleje

Ingen væsentlige ændringer.

Hverdagsliv i eget hjem

Ingen væsentlige ændringer.

Praktisk hjælp og støtte

Det er generelt præciseret, at den løbende renholdelse er af tilgængelige overflader, og at renholdelse af køleskab og køkkenbord omfatter aftørring af hylder og bordplader. Det er tilføjet, at vi af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke flytter møbler. Endvidere er det præciseret, at det er ikke muligt at få hjælp til oprydning eller rengøring efter kæledyr.

Hjælp og støtte til personlig pleje

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og madservice

Det er tilføjet, at ansøgningen om madservice skal ske via Thisted Kommunes nye selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside.
Endvidere er det tilføjet, at der for alle 3 kategorier af mad skal være mulighed for at vælge en konsistens, som imødekommer borgere med synkevanskeligheder.

Midlertidige pladser og skutte tilbud

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og støtte til dig som pårørende

Ingen væsentlige ændringer.

Boligtilbud

Det er præciseret, at borgere kan søge om ældrebolig:

 • Hvis der ikke er mulighed for at indrette ens nuværende bolig hensigtsmæssigt i forhold til behov for hjælp og hjælpemidler.
 • Hvis ens behov kan bedres ved hjælp af det ændrede boligmiljø.
 • Hvis man har fysiske, psykiske og/eller sociale handicaps, som gør man har behov for anden bolig eller et andet nærmiljø.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at Thisted Kommune tilbyder en række aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med hukommelsessvækkelse i regi af Aktiv med Demens.
Derudover er det præciseret, at bevillingen af dagcenterpladser, hjælpemidler og plejeboligpladser sker ved Visitation og Hjælpemiddeldepotet, mens demenskoordinatorerne har en rådgivende funktion.

Tilbud til borgere med særlige behov

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Ingen væsentlige ændringer.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet om "Hjælp til en sundere hverdag for dig med psykisk sårbarhed" er slettet, da dette tilbud ikke længere eksisterer.

Træning og Rehabilitering

Det er tilføjet, at der nu er en træningssatellit i Hanstholm Sundhedshus. Derudover er det tilføjet, at findes en brobygger, som kan være med til at sikre den gode overgang mellem kommunale tilbud og forenings – og/eller aktivitetstilbud, hos de borgere, som kan have svært ved selv at tage kontakte til et tilbud eller at tage alene afsted de første gange.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagens har ingen økonomiske konsekvenser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 12. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - høring - den 19. januar 2022
Handicapråd - høring - den 27. januar 2022 (mødet blev ikke afholdt, da rådet endnu ikke er nedsat)

Handicaprådet - høring - den 3. marts 2022

Social- og Seniorudvalg den 15. marts 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 16. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2022 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2022 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 11. januar 2022, pkt. 13:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 19:

Ad 2. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. januar 2022, pkt. 9:

Ældre-/Seniorrådet synes, at kvalitetsstandarderne generelt set er meget flot og udtryk for god kvalitet. Selve skrivelsen er dejlig overskuelig og let forståelig med tydelig angivelse af, hvad, der er gratis og hvad der er selvbetaling. Hvert afsnit har en tydelig angivelse af, hvor borgerne skal henvende sig ved behov.

Det er fint med den gennemgående tekst om, at Hjemmeplejen i første omgang prøver at hjælpe borgeren til at blive selvhjulpen igen, da det alt andet lige må være det mest tilfredsstillende.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at kvalitetsstandarderne i højere grad kommunikeres ud til kommunens borgere.


Nedenstående gennemgås bemærkninger til teksten:

 • Vedrørende praktisk hjælp og støtte, vil det være fint at præcisere, hvad rengøring indebærer. Særligt med henblik på at tydeliggøre hvad tilgængelige flader dækker over og betydningen af kæledyr for rengøringen.
 • Vedrørende tilbud om madservice mangler der en forklaring på, hvad kølemad og frostmad dækker over. Det er ønskeligt, at det er muligt at bestille ekstra portioner til besøgende.
 • Vedrørende midlertidige pladser, vil det være hensigtsmæssigt at have midlertidige pladser på alle plejecentre, så der er et midlertidigt tilbud i nærområdet.
 • Vedrørende boligtilbud efterspørges oplysninger om hvordan borgerne er tidsmæssigt stillet, hvis der ønskes en bolig på et bestemt sted.
 • Vedrørende hjælp og støtte i den sidste tid, vil det være godt at tilføje information om hospice, herunder de praktiske oplysninger - på trods af, at dette ikke er et kommunalt tilbud.
 • Det bør tydeliggøres, at der altid er mulighed for at ringe til visitationen og få hjælpe til at lave digitale ansøgninger.

Beslutning fra Handicaprådet, 3. marts 2022, pkt. 12:

Brugernes repræsentanter fra Handicaprådet bakker op om Ældre-/Seniorrådet udtalelse.

Fraværende i Handicaprådet - den 4. marts 2022:

Per Dommerby Kristiansen

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 47:

Punktet udsættes.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget, 16. marts 2022, pkt. 48:

Ad 3. Godkendt.

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Til toppen

66. Referat fra Udsatterådets møde den 1. marts 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 1. marts 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 53:

Punktet udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

67. Referat fra Handicaprådets møde den 3. marts 2022

Udskriv

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 3. marts 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 54:

Punktet udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

68. Retningslinjer for transport på Handicap og Socialpsykiatris institutioner.

Udskriv

Sagstema

Retningslinjer for transport i Handicap og Socialpsykiatri Socialafdelingen samt tilhørende institutioner.

Redegørelse

I Thisted Kommunes bofællesskaber og institutioner har vi eller har haft adgang til en række busser og enkelte biler, der anvendes til forskellige transportformål sammen med borgerne. Driften har hidtil været finansieret blandt andet ved opkrævning af ”buspenge” fra borgerne i ”busfællesskaber” eller finansieret fra Handicap og Socialpsykiatri. Handicap og Socialpsykiatri har modtaget en række henvendelser fra institutioner og borgere vedrørende kommunens og institutionernes opkrævning af betaling for privat befordring for beboere i botilbud og vedrører spørgsmålet om, hvilken betaling der skal opkræves, og hvorvidt at Thisted Kommune ikke stiller busser til rådighed på hver enkelt institution, er i strid med lovgivningen.

Der findes i lovgivningen ikke krav om, at et botilbud eller et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud skal have rådighed over et motorkøretøj/bus beregnet til transport af tilbuddets brugere.

Tilbuddet har i visse situationer pligt til at sørge for transport for brugerne (f.eks. lægebesøg, behandling og transport til og fra aktivitets- og samværstilbud), men der er ikke specifikke krav til, hvorledes denne transport skal leveres. Der kan benyttes offentlig transport, fleks handicap-ordning m.m. – afhængig af brugernes behov og udfordringer.

Reglerne omkring drift af busser er en kompleks størrelse eftersom flere lovgivninger er aktive på området og ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med hinanden. Derfor er både taxalovgivning, buslovgivning, sociallovgivning, skatteregler og kommunalfuldmagten på tale. Derfor er der ikke en helt konkret oplistning af, hvad der er pligtig kørsel og hvad der er privat kørsel. Der er tale om pligtig kørsel, når det, grundet den enkelte borgers funktionsnedsættelse, er nødvendigt, at personale er med til understøttelse af borgeren i forbindelse med kørslen. Dét, der kan betegnes som pligtig kørsel vil derfor være forskelligt fra borger til borger.

Eksempel: Borgeren skal til læge.

a) Borgeren kan selv tage offentlig transport hen til egen læge og kan også selv begå sig inde ved lægen. I denne situation tager personalet ikke med borgeren, og borgeren afholder selv udgiften.

b) Borgeren kan godt selv tage bussen hen til egen læge, men har brug for personalets hjælp til at kommunikere med lægen. Her tager borgeren selv bussen og mødes med pågældende personale hos lægen, og borgeren afholder selv egen transportudgift.

c) Borgeren kan ikke finde ud af selv at tage med en bus og stå af det rigtige sted samt begå sig i bussen. Borgeren bliver meget overstimuleret af omgivelserne og bliver træt efter en bustur og i værste fald har borgeren en udadreagerende adfærd. Borgeren er træt, når han ankommer ved egen læge og kan ikke overskue at samarbejde omkring undersøgelsen. I denne situation kører borgeren alene med en medarbejder i en kommune-ejet bil eller bus hen til lægen, hvor medarbejderen ligeledes understøtter borgeren. Transportudgiften afholdes af bofællesskabet.

Praksis i dag

Der er meget stor forskel på hvor meget og hvordan busser og biler anvendes på institutionerne i dag. Indtil i dag har bofællesskaberne og institutionerne i Thisted Kommune på forskellig vis sørget for transport samt afholdelse af udgifterne hertil.

I nogle af institutionerne er der busforeninger som stiller busser til rådighed. I andre institutioner har Thisted Kommune stillet busser til rådighed. Derudover gør hver enkelte institution brug af taxa services o.lign.

Forpligtelsen til at sørge for transport kan medføre, at den bedste, mest fleksible og billigste løsning vil være rådighed over en bus. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et serviceniveau for alle kommunens tilbud, hvoraf det fremgår hvilke kriterier, der lægges vægt på i forhold til vurdering af behovet for det enkelte tilbuds behov for rådighed over et køretøj/bus.

Handicap og Socialpsykiatri arbejder på at lave fælles retningslinjer for institutionerne i forhold til transport, herunder hvorvidt Thisted Kommune fremadrettet ønsker at tilbyde privat kørsel, der ikke er pligtig, via biler og busser i bofællesskaberne uden at modtage betaling fra borgerne - eller om man fremadrettet kun vil tilbyde pligtig kørsel. Derudover hvorvidt kommunen fremadrettet skal stille busser til rådighed på de enkelte institutioner og bofællesskaber eller om busfællesskaber skal sørge for egen bus. Retningslinjer præsenteres for udvalget til efteråret.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 51:

Punktet udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

69. Tilsyn i 2021 fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Handicap - og Socialpsykiatri

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn i 2021 fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

Hvert år foretager Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn på et mindre antal af de bosteder, som udover pædagogisk og socialfagligvirksomhed også har sundhedsfaglig virksomhed.

Tilsynene har til formål at sikre patientsikkerheden i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, der udføres på bostederne. Tilsynene udføres gennem observationer, interviews og gennemgang af skriftligt materiale og tager udgangspunkt i målepunkter i forhold til:

 • Behandlingsstedets organisering.
 • Journalføring.
 • Medicinhåndtering.
 • Patienters retsstilling.
 • Hygiejne (smitsomme sygdomme).
 • Diverse (Anvendelse af adrenalin i forhold til injektioner og behandling af anafylaktisk chok samt kompetencer i forhold til dette).
 • Øvrige fund (i forhold til patientsikkerhedsrisici).

På baggrund af gennemgangen af ovenstående målepunkter vurderes bostedet eller tilbuddet ind i én af følgende kategorier:

 • Ingen problemer.
 • Mindre problemer.
 • Større problemer.
 • Kritiske problemer.

Ved større eller kritiske problemer kan tilsynet udstede påbud, hvilket afstedkommer offentliggørelse af påbud og et fornyet tilsyn.

I 2021 blev der udført tilsyn på 2 bosteder i Thisted Kommune:

 1. Søskrænten (opfølgninger på reaktivt tilsyn i december 2020).
 2. Højtoftevej 64.

Søskrænten:

Den 14. december 2020 laves et reaktivt tilsyn på Søskrænten på baggrund af en klage fra en pårørende. Dette tilsyn medfører den 24. februar meddelelse om følgende påbud:

 • At sikre forsvarlig medicinhåndtering og implementering af de eksisterende instrukser.
 • At sikre tilstrækkelig journalføring og implementering af de eksisterende instrukser.
 • At udarbejde og implementere fyldestgørende instrukser for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling.

Herefter udarbejder forvaltningen og Søskrænten i fællesskab en handleplan for at få rettet op på de mangler, Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget.

Den 15. marts laves endnu et reaktivt tilsyn for at følge op på påbuddene. Desværre fastholdes påbuddene, idet der stadig er problemer med medicinhåndteringen. Et af problemområderne er den måde, der laves tabletoptælling på i omsorgsjournalen i CURA. Forvaltningen forsøger at etablere en dialog mellem Systematic og Styrelsen for Patientsikkerhed, men Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at det er en sag mellem Thisted Kommune og Systematic. Thisted Kommune går derefter i dialog med Systematic om ændring af måden, der laves tabletoptælling på.

Den 17. maj laves påny opfølgning af tilsynet. Det eneste klagepunkt ved dette tilsyn er, at der fortsat ikke er fundet en løsning på tabletoptælling i CURA, hvorfor påbuddene opretholdes. Efterfølgende er der dialog mellem Systematic og Styrelsen for Patientsikkerhed, og Systematic er pt. ved at lave en løsning, der tilgodeser en mere sikker tabletoptælling. Søskrænten udarbejder nu, mens der ventes på løsningen fra Systematic, en løsning med tabletoptælling, som er overført til papir fremfor via CURA for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds ønsker.

Den 6. juli laves endnu et opfølgende tilsyn, hvor Styrelsen endelig ophæver påbuddene.

Processen med tilsynene har være en hård, men lærerig proces i forståelse af, hvad der kræves i forhold til medicinhåndtering og dokumentation i forhold til at sikre patientsikkerhed i forhold til sundhedslovsopgaver på et bosted. Erfaringerne fra Søskrænten er delt med Handicap og Socialpsykiatris øvrige tilbud for at sikre læring fra tilsynene på Søskrænten.

Højtoftevej 64:

Den 29. november udførte Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn på bostedet Højtoftevej 64. Resultatet af tilsynet faldt i kategorien "mindre problemer".

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Bofællesskabet Højtoftevej sundhedsfagligt var velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Der blev lagt vægt på, at de udarbejdede instrukser, samt den sundhedsfaglige journalføring, fremstod fyldestgørende og med god systematik. Der var to mindre fund i medicinhåndteringen, ingen af dem var gennemgående i alle tre stikprøver.

Samlet set er der i 2021 arbejdet en del med at bringe patientsikkerheden i fokus på de tilbud, som har med sundhedsfaglige opgaver at gøre. Der er bl.a. udarbejdet fælles instrukser for det sundhedsfaglige arbejde, der laves forberedende besøg i forhold til at kunne leve op til målepunkterne ved tilsynene ved fagkoordinator for det sundhedsfaglige område og endelig er der allerede i 2020 etableret et Sundhedsfagligt Forum med repræsentation fra alle tilbud, hvor sundhedsfaglige emner drøftes og afklares.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §§ 212, 213, 213 a- e

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. marts 2022

Handicaprådet den 31. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 50:

Punktet udsættes.

Beslutning fra Handicaprådet, 31. marts 2022, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - den 31. marts 2022:

Peter Uno Andersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 støtte i 2022 2. runde

Udskriv

Sagstema

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2022, anden ansøgningsrunde.

Redegørelse

Med baggrund i Thisted Kommunes strategi for netværk for frivilligt socialt arbejde har forvaltningen gennem lokale aviser, Facebook og Frivillig Thy annonceret anden ansøgningsrunde til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2022.

Tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde understøtter to punkter under "et attraktivt sted at bo" i Vision 2022:

 • Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som skaber lokal udvikling med borgerne, Thisted Kommune og lokalsamfund.
 • Thisted Kommune har et foreningsliv, der vil være aktivt og inkluderende.

Til denne anden ansøgningsrunde er der indkommet 14 ansøgninger på i alt 339.230 kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har der været fokus på følgende: jr. kommunens egne politisk vedtagne retningslinjer for § 18 midler til frivilligt socialt arbejde:

 • Lokal forankring.
 • Drift- og formuemæssige forhold.
 • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud).
 • Om der gøres opmærksom på foreningens aktivitet.

Yderligere er der taget udgangspunkt i, om tilbuddet er et nyt og/eller ekstraordinære tiltag og om ansøgning og det tilsendte materiale, herunder regnskab og budget for ønskede aktivitet, er transparent.

Økonomisk overblik over § 18 midlerne til anden ansøgningsrunde

Budget 2022

2.397.726 kr.

Overskud fra 2021

469.823 kr.

Til rådighed til anden fordeling i 2022

2.867.549 kr.

Udlodning af tilskud i 1. ansøgningsrunde (efter momsafløftning)

2.296.231 kr.

Til rådighed til fordeling i 2. og 3. ansøgningsrunde

571.318 kr.

Indstilling til bevilling i 2. ansøgningsrunde (efter momsafløftning)

189.373 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde (efter momsafløftning) ekskl. tilskud til Boblberg

381.945 kr.

Tilskud til boblberg i 2022 (efter momsafløftning)

81.480 kr.

Resterende beløb til fordeling i 3. ansøgningsrunde (efter momsafløftning)

300.465 kr.

Indkomne ansøgninger til § 18 midler – forslag til fordeling

Bevilling i 2021 i alt

Bevilling i første ansøgningsrunde

Ansøgt tilskud i anden runde

Egenkapital jf. ansøgning

Indstilling til bevilling

Ældre

Traant Aktiv-center

135.000 kr.

135.000 kr.

30.000 kr.

218.211 kr.

30.000 kr.

Sognets Dagligstue

50.000 kr.

40.000 kr.

6.000 kr.

106.754 kr.

6.000 kr.

Café Værestedet

30.000 kr.

30.000 kr.

9.500 kr.

43.649 kr.

9.500 kr.

De frie pensionister i Klitmøller

0 kr.

0 kr.

30.000 kr.

142.346, 47 kr.

30.000 kr.

Aktivkomitéen Sct. Thøgersgaard

0 kr.

0 kr.

35.730 kr.

5.798 kr.

35.730 kr.

Hjerteforeningen Thy Lokalkomite

0 kr.

0 kr.

5.000 kr.

13.546 kr.

5.000 kr.

Sygdomsgrupper

Propa Mors Thy Lokal

0 kr.

0 kr.

6.000 kr.

5.800 kr.

6.000 kr.

Flygtninge/indvandrere

Bhutanesisk-Nepalesisk forening

0 kr.

0 kr.

120.000 kr.

1.750 kr.

0 kr.

Børn, unge og familier

Børns Vilkår

0 kr.

0 kr.

25.000 kr.

13.161.979 kr.

25.000 kr.

Foreningen Den Boligsociale fond

0 kr.

0 kr.

10.000 kr.

179.094 kr.

10.000 kr.

Misbrugere eller tidligere misbrugere

Solstrålen Thy

195.000 kr.

254.000 kr.

24.000 kr.

29.492 kr.

0 kr.

Solstrålen Thy

-

-

20.000 kr.

29.492 kr.

20.000 kr.

Solstrålen Thy

-

-

6.000 kr.

29.492 kr.

6.000 kr.

Andre

Støtteforeningen til ELSK Thisted

22.000 kr.

10.000 kr.

12.000 kr.

15.950 kr.

12.000 kr.

I alt

339.230 kr.

195.230 kr.

Der er ikke indkommet ansøgninger inden for følgende kategorier:

 • Ofre for vold eller seksuelle overgreb.
 • Sindslidende.
 • Handicappede.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der 195.230 kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2. ansøgningsrunde i 2022. Heraf kan der afløftes 5.857 kr. i moms, hvorved udgifterne ved 2. ansøgningsrunde eksklusiv moms udgør 189.273 kr. Det betyder, at der under forudsætning af, at indstillingen godkendes, vil være 393.758 kr. til den resterende uddelingsrunde inkl. forventet udgift på 84.000 kr. til Boblberg i 2022.

Det resterende beløb til den resterende uddelingsrunde efter udgiften til Boblberg forventes dermed at være 309.757 kr. Det svarer til 300.465 kr. ekskl. moms.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forvaltningens forslag til fordeling af § 18 midler vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

71. Regnskab 2021 for Social- og Seniorudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2021 for Social- og Seniorudvalgets område. Desuden forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Indledningsvis bemærkes, at regnskabet og redegørelser i denne sagsfremstilling vises i den nye udvalgsstruktur, da eventuelle tiltag omkring afvigelser i 2021 skal håndteres i det nye udvalg.

Regnskab 2021 for Social- og Seniorudvalgets område viser et samlet budget på 707,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 706,3 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var 'Det specialiserede voksenområde' med 2,5 mio. kr., 'Handicappede børn og unge' med 1,1 mio. kr. og 'Behandling af misbrug' med 0,3 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 'Pleje og omsorg for ældre' med 2,6 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelser på de enkelte aktivitetsområder fremgår nedenfor.

BEHANDLING AF MISBRUG:

Nettoforbruget blev 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes et mindre forbrug på institutionerne på 0,3 mio. kr.

PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE:

Nettoforbruget blev 2,6 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget skyldes primært et merforbrug på Sundhed og kvalitet på 7,2 mio. kr., et mindreforbrug på ældrecentrene på 5,9 mio. kr. og et merforbrug på hjemmeplejen på 0,8 mio. kr. Merforbruget på Sundhed og kvalitet skyldes projekter med 5,3 mio. kr. (idet projektindtægterne bogføres i 2022) samt merudgifter til IT-systemer og løn. Mindreforbruget på ældrecentrene skyldes især overført nettooverskud på 5,3 mio. kr., mens hjemmeplejens merforbrug primært knytter sig til arbejdsmiljømæssige tiltag.

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE:

Nettoforbruget blev 2,5 mio. mindre end det budgetteret.

Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på fællesområdet på 5,0 mio. kr. og et merforbrug på institutionerne på 3,2 mio. kr. På fællesområdet skyldes mindreforbruget især et mindreforbrug på køb og salg af pladser på 1,6 mio. kr., en ekstra refusion på særligt dyre enkeltsager på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde, tilgængelighedspulje og øvrige fællesudgifter.

HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE:

Nettoforbruget blev 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes, at institutionerne har haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På social service er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., men det modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på fællesområdet. Merforbruget på social service skyldes merforbrug til kontante ydelse på 0,7 mio. kr. og merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,3 mio. kr. mens børnehandicapteamet har haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

MIndreforbruget på fællesområdet skyldes en merrefusion på særligt dyre enkeltsager.

Redegørelser for over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 29. marts 2022 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2021-regnskabets overskud og underskud til 2022. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 1,8 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 % af sit budget og inden for det enkelte aktivitetsområde. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 %.

Regnskabsresultatet for 2021 betyder, at i alt 4 budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5 %, mens 5 budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 %.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af det tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Thisted kommunes økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 19. april 2022

Område-MED Ældre og Træning den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

72. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen