08. feb 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

19. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

20. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

21. Godkendelse af styrelsesvedtægter for Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet skal vedtage styrelsesvedtægter gældende for perioden 2022-2025.

Redegørelse

Jf. §31 i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Ældre-/Seniorrådet fastsætte vedtægter for rådet.

På første ordinære møde skal Ældre-/Seniorrådet træffe beslutning om de endelige forslag til vedtægterne. Vedtægterne skal derefter godkendes i Social- og Seniorudvalget.

Ældre-/Seniorrådet fik udleveret vedtægterne for det tidligere råd på det konstituerende møde i november 2021. Indkomne forslag til ændringer i vedtægterne er skrevet med rød. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd - vejledning nr. 40 af 11/05/2011.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 19. januar 2022

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Ældre-/Seniorrådet tager beslutning om de endelige forslag til ændringer af vedtægterne, og videresender vedtægterne til godkendelse ved Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. januar 2022, pkt. 4:

Følgende forslag til ændringer indstilles:

§ 3 stk. 4: Følgende sætning erstatter sætningen, som starter med: ”Såfremt praktiske...”: ”Såfremt praktiske, helbredsmæssige eller andre forhold taler herfor, foretager Ældre-/Seniorrådet en ny konstituering”.

§ 4 stk. 6 erstattes med: Ældre-/Seniorrådet skal være åben overfor samarbejde med relevante foreninger på ældreområdet i Thisted Kommune.

§ 5 stk. 4 tilføjes: Ældre-/Seniorrådets formand/næstformand og kasserer er tegningsberettiget for rådet.

Henning Bøjer forslog navneændring til Seniorrådet. Forslaget blev nedstemt.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådets indstilling godkendes med den ændring, at § 5 stk. 4. formuleres som følger: Ældre-/Seniorrådets formand/næstformand og kasserer er i forening tegningsberettiget for rådet.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

22. Udspecificering af Frivillig Thys ansøgning til §18-støtte

Udskriv

Sagstema

Med baggrund i Thisted Kommunes Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde havde Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2021 første ansøgningsrunde til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2022.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger relateret til FrivilligThy og Hovedkvarteret ønskede udvalget en udspecificering af de økonomiske forhold.

Redegørelse

FrivilligThy opsagde i juni 2021 driftsaftalen med Thisted Kommune vedr. Hovedkvarteret, der dermed havde udløb ultimo 2021. Efterfølgende har Hjerneskadeforeningen indvilget i at overtage driften af Hovedkvarteret gennem oprettelse af en ny forening under navnet Hovedkvarteret.

I forbindelse med dette har Frivillig Thy og Hjerneskadeforeningen aftalt, at udgifter relateret til husleje mv. håndteres af Friviilig Thy.

I lighed med tidligere år stiger huslejen for den bygning, hvor såvel Frivillig Thy og Hovedkvarteret har til huse, med 2,5%, hvilket givet en marginal øget udgift og dermed ansøgning. Derudover varierer ansøgningen fra Frivillig Thy ikke fra tidligere år. Der ønskes en basisbevilling, der understøtter driften samt en bevillig på 30.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag.

Foreningen "Hovedkvarteret" ønsker at opnormere afdelingslederstillingen fra 15 timer til 18,75 timer, da de ønsker at øge åbningstiden med tre timer om torsdagen til en ungegruppe, hvilket udgør en årlig udgift på 59.000 kr. Derudover har Hovedkvarteret, for budgettet 2022, selvstændigt udtrykt ønske om et tilskud på 40.000 kr. til selvstændige aktiviteter. Det har ikke i de tidligere år været en budgetpost for Hovedkvarteret under FrivilligThys drift. Det betyder samlet set, at Hovedkvarteretøger deres ansøgning med ca. 100.000 kr. set i forhold til året før.

Tabel 1. Oversigt over tildelt tilskud i kr. for driften af Frivillig Thy for 2021 og 2022.

Tildelt tilskud

2021

2022

Difference

Frivillig Thy (Drift)

427.000

635.000

+ 208.000

Frivillig Thy (Frivillig fredag)

30.000

30.000

0

(Hovedkvarteret)

364.000

270.000

- 94.000

I alt

821.000

935.000

+ 114.000

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag er der 935.000 kr. til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde til Frivillig Thy, hvorpå momsrefusionen er på 28.050 kr.. Der vil derfor i alt bogføres for 906.950 kr. eksklusiv moms.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Mertildeling i forhold til tidligere år vil medføre en ekstra åbningsdag i Hovedkvarteret med fokus på Ungegruppen.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at

 1. Frivillig Thy og Hovedkvarterets poster anses som to separate ansøgninger.
 2. Frivillig Thy bevilges 635.000 kr. til driften.
 3. Frivilig Thy bevilges 30.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag.
 4. Hovedkvarteret bevilges 270.000 kr.

5. Eventuel bevilling til Hovedkvarteret overføres direkte til den nye forening Hovedkvarteret.

Beslutning

Ad 1-5. Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

23. Anlægsbevilling - Forbedring af arbejdsmiljøet i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser i 2022.

Redegørelse

Med vedtagelse af budget 2022 blev det godkendt, at der på investeringsoversigten i hvert af årene 2022-2025 er afsat en pulje på 1,5 mio.kr. til investering i det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser. Puljen har til formål at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på områderne.

Puljen indstilles frigivet til forbedringer som beskrevet i formålet. Det vil være op til de lokale ledelser og Område-MED at prioritere midlerne til de mest nødvendige investeringer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Ældre og Træning og Handicap samt Socialpsykiatris arbejdspladser finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

24. Orientering omkring puljeprojekt: Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Udskriv

Sagstema

Social- og Seniorudvalget orienteres hermed omkring status på projekt styrket omsorg og nærvær i ældreplejen.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” modtaget 13,7 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Det overordnede formål med projektet i Thisted Kommune er at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at lette dokumentationen og tilvejebringe en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune. Med afsæt i et innovationsforløb, hvor der samarbejdes med flere virksomheder, forventes det, at Thisted Kommune ved at lette dokumentationsbyrden og styrke fokus på rehabilitering kan frigive tid og ressourcer til at varetage en nærværende og værdig omsorg for borgere i ældreplejen – både nu og i fremtiden.

Der er i projektet fokus på hverdagsrehabilitering, som er en tværfaglig indsats, der har til formål at hjælpe borgeren til en hverdag, der er så selvstændig og meningsfuld som muligt. Rehabilitering dækker over en række indsatser, som skal hjælpe borgerne til at vedligeholde eller genvinde mest mulig funktionsevne. Kommuner skal tilbyde rehabiliteringsforløb i henhold til servicelovens § 83 a, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1.

Projektet startede i januar 2021 og afsluttes med udgangen af juni 2022. Projektet er opdelt i fem faser:

 • Planlægningfase
 • Afdækningfase
 • Ideudviklingsfase
 • Testfase
 • Implementeringsfase

I afdækningfasen blev der foretaget et feltarbejde blandt medarbejderne i Hjemmeplejen, Træning og Rehabilitering samt Visitation og Hjælpemiddeldepotet. Feltarbejdet bestod i interviews med medarbejdere og borgere samt observationer fra praksis. Formålet med feltarbejdet var, at få en forståelse for, hvilke udfordringer medarbejderne møder i deres hverdag i forbindelse med det rehabiliterede arbejde og dokumentationspraksis. På baggrund af udfordringsbilledet, blev der afholdt en idegenereringsworkshops med medarbejdere og ledere, hvor der blev udviklet 6 prototyper, som der efterfølgende er blevet testet i praksis. Disse 6 prototyper er:

A. Talegenkendelse og oplæsning
I denne prototype har vi undersøgt, hvorvidt talegenkendelse og oplæsning har potentiale til at blive implementeret i hjemmeplejen med henblik på at lette dokumentationsbyrden særligt for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Endvidere har vi undersøgt om talegenkendelse kan øge kvaliteten og spare tid. I løbet af efteråret er der blevet testet forskellige teknologier med medarbejdere fra Hjemmeplejen, Træning og Rehabilitering samt Visitationen. På baggrund af de foreløbige test som indikerer, at der er et potentiale for at anvende oplæsning og talegenkendelse, er det besluttet at teste Appwriter fra Wizkids i hjemmeplejen. Det skal testes af blandt 15-20 medarbejdere i løbet af januar og februar måned.

B. Kunstig intelligens og fritekstdokumentation
På baggrund af feltarbejde og journalaudits er det identificeret, at det er en udfordring for medarbejderne at placere deres dokumentation det korrekte sted i vores omsorgsjournalsystem Cura, som er bygget op efter Fælles Sprog III. Dokumentationen skal placeres i den korrekte “observation”. Forkert placering af observationer betyder konkret, at medarbejderne mister overblikket i journalen, da det bliver langt sværere for medarbejderne at genfinde relevante observationer/oplysninger. Der er blevet udviklet en kunstig intelligens-algoritme og tilhørende app, der hjælper med korrekt placering og faglig refleksion ift. relevante observationer ved borgerne. Appen bliver testet sammen med medarbejderne.

C. Opsætning i CURA
Der er blevet nedsat en dokumentationsarbejdsgruppe bestående af medarbejdere og teamledere Hjemmeplejen, Træning og Rehabilitering samt Visitationen. I arbejdsgruppen drøftes udfordringer ift. dokumentationspraksis, og der udarbejdes nye løsningsforslag, så dokumentationen lettes og bliver mere sammenhængende. Den nye arbejdsgang er blevet testet i praksis i ugerne 43-50 og er efterfølgende blevet evalueret med medarbejderne, der er positive overfor den nye arbejdsgang. Det forventes derfor, at den nye arbejdsgang fastholdes og implementeres i den øvrige del af hjemmepleje, træning og visitationen. Arbejdsgruppen vil fortsætte sit virke og se på andre arbejdsgange i Cura.

D. Praksisnære læringsforløb

I denne prototype arbejdes der med, hvordan vi kan gøre rehabilitering til en fast del af kulturen i Thisted Kommune. Der er udarbejdet et læringskoncept, som skal sikre praksisnær læring og kompetenceudvikling til medarbejderne. Indsatserne er bl.a. introduktionsforløb til nyansatte, sidemandsoplæring, læringscafeer, rehabiliterings-temauge mv. Derudover vil der blive nedsat en rehabiliterings-styregruppe som skal sikre strategisk og organisatorisk fokus på rehabilitering.


E. Organisering
I denne prototype arbejdes der med at afprøve en ny organisering af rehabiliteringsindsatsen i form af et specialteam. Specialteamet er en udvalgt gruppe af medarbejdere i hjemmeplejen, der primært varetager rehabiliteringsydelserne ved borgere i rehabiliteringsforløb. Der er tilknyttet terapeuter, visitatorer, sygeplejersker og planlæggere til hvert team. Formålet med teamsne er at optimere det tværfaglige samarbejde, styrke koordinationen, og bidrage til en indsats præget af høj faglig kvalitet, sammenhæng og kvalitet, således at borgeren får det størst mulige udbytte af rehabiliteringsforløbet. Første test blev iværksat 3 uger inden sommeren, og anden test løb fra uge 43-50, og bliver evalueret positivt af medarbejdere og ledere. Samtidig ses der en stigning i antallet af rehabiliteringsydelser og borgere der modtager rehabiliterende hjælp, hvilket indikerer at der arbejdes mere rehabiliterende i hjemmeplejen. Testene er foregået i to hjemmeplejegrupper. Afprøvningen af den nye organiseringsform er fortsat efter nytåret og vil fortsætte til og med marts, så der opnås flere konkrete erfaringer i projektperioden.

F. Storytelling

I dette spor arbejdes der med en overordnet kernefortælling for rehabilitering. Målet er, at tilgangen til omsorg og pleje i Thisted Kommune er rehabiliterende, og at medarbejderne i mødet med borgeren tænker “hvordan kan vi hjælpe borgeren til at kunne selv?". Målet for borgerne er, at de skal kunne se fordele i det rehabiliterende forløb og indse, at de får mere frihed, øget værdighed og større livskvalitet ved at kunne mere selv.

Ovenstående prototyper vil fortsat blive testet til og med marts, hvorefter der vil blive foretaget en evaluering med henblik på at vurdere hvilke prototyper, der ønskes implementeret. Der vil blive udarbejdet implementerings- og forankringsplaner således, at alle de gode erfaringer vil blive implementeret i praksis efter projektperioden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er tildelt 13.664.901 kr. gennem Sundhedsstyrelsen. Midlerne udmøntes efter budgetterne godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Projektet er bevilliget støtte i projektperioden fra 1. januar 2021 til og med 30. juni 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Ældre-/Seniorrådet den 22. februar 2022

Område-MED Ældre og Træning den 22. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

25. Udsatteråd (Lokalt)

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Lokalt Udsatteråd.

Redegørelse

Udsatterådet er et talerør for hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende og andre socialt udsatte i Thisted Kommune.

Udsatterådet består af seks medlemmer, der sammensættes af:

2 brugerrepræsentanter valgt blandt brugerne af kommunale, selvejende og frivillige tilbud for målgruppen.

1 medlem af foreningen ”Udsattes Venner”.

3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf en blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Retsgrundlag

Thisted Kommunalbestyrelses beslutning på møde den 28. oktober 2014.

Vedtægternes § 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegning sker i Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 79:

Godkendt.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 11. januar 2022, pkt. 12:

Peter Uno Andersen blev udpeget.

Sagen genoptages

Der skal udpeges stedfortræder for Peter Uno Andersen, ligesom der skal drøftes de øvrige to udpegninger fra Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Morten Bo Berthelsen blev udpeget som stedfortræder. De to øvrige medlemmer udpeges af forvaltningen.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

26. Lukket punkt

Til toppen

27. Lukket punkt: Behandling af salg af ejendom

Til toppen

28. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen