11. jan 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Konstituering af Social- og Seniorudvalget - valg af formand

Udskriv

Sagstema

Valg af formand.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget skal konstituere sig ved valg af formand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Henrik Gregersen blev valgt som formand.

Til toppen

3. Konstituering af Social- og Seniorudvalget - valg af næstformand

Udskriv

Sagstema

Valg af næstformand.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget har mulighed for at vælge en næstformand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Peter Sørensen blev valgt som næstformand.

Til toppen

4. Forretningsorden for Social- og Seniorudvalget

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forretningsorden for Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har lavet et forslag til en fælles forretningsorden for henholdsvis Økonomiudvalget samt de stående udvalg.

Såfremt de enkelte udvalg ønsker ændringer i forhold til den fælles forretningsorden, kan denne ændres på et udvalgsmøde ved en flertalsbeslutning og herefter kun være gældende for det respektive udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

 1. Formanden.
 2. Øvrige medlemmer.
 3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

6. Forslag til mødeplan 2022 for Social- og Seniorudvalget

Udskriv

Sagstema

Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2022.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget har i 2021 afholdt møder på tirsdage kl. 14.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at udvalgsmøder for Social- og Seniorudvalget i 2022 afholdes skiftevis på Thisted Rådhus og på en decentral institution på ældre- eller socialområdet.

Der vil en halv time inden udvalgsmødets start være rundvisning på institutionen, hvor institutionens leder fortæller om stedet. Herefter indledes mødet med en kort præsentation af særlige emner, som vedrører den konkrete institution.

 • Tirsdag den 11. januar 2022: Thisted Rådhus
 • Tirsdag den 8. februar 2022: Kristianslyst i Thisted
 • Tirsdag den 15. marts 2022: Thisted Rådhus
 • Tirsdag den 5. april 2022: Dragskilde i Thisted
 • Tirsdag den 17. maj 2022: Thisted Rådhus
 • Tirsdag den 7. juni 2022: Fjordglimt i Sennels
 • Tirsdag den 16. august 2022: Thisted Rådhus
 • Tirsdag den 6. september 2022: Thyværkstedet i Thisted
 • Tirsdag den 27. september 2022: Thisted Rådhus
 • Tirsdag den 15. november 2022: Visitation og Hjælpemiddeldepot
 • Tirsdag den 6. december 2022: Thisted Rådhus

Det foreslås, at der afholdes fællesmøder på følgende datoer i 2022:

 • Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet
 • Onsdag den 8. september 2022 kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre
 • Onsdag den 8. september 2022 kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Område-MED Social
 • Tirsdag den 13. september 2022 kl. 8.00 - 10.00 - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet
 • Tirsdag den 13. september 2022 kl. 10.00 - 12.00 - fællesmøde med Handicaprådet
 • Tirsdag den 13. september 2022 kl. 13.00 - 15.00 - fællesmøde med Udsatterådet

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Introduktion til afdelinger i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen stiller forslag om plan for introduktion af Social, Sundhed og Kultur til Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Forvaltningen foreslår, at udvalget på første udvalgsmøde får en kort overordnet introduktion til Social-, Sundhed og Kultur af de respektive chefer for områderne. Udvalget vil få yderligere introduktion løbende på de kommende udvalgsmøder.

Forvaltningen foreslår også, at der holdes et 12-12 seminar for udvalget. Der foreslås følgende dato:

 • Seminar for Social- og Seniorudvalget den 24. -25. marts 2022.

På det første udvalgsmøde drøftes mødeafholdelse generelt, herunder deltagelse af chefer mv.

Der lægges op til, at møder i Social- og Seniorudvalget afholdes tirsdage fra kl. 14-17 med en varm servering under mødet.

Der vil på udvalgsmødet i februar blive stillet forslag til en formiddag med rundtur på områdernes decentrale institutioner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget godkender forslag om plan for introduktion af Social, Sundhed og Kultur.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der skal findes andre datoer til 12-12 seminar.

Til toppen

8. Netværkscafeen, bestyrelsen - (tidligere Sind-Huset)

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Netværkscafeen.

Redegørelse

Netværkscaféen er en selvstændig juridisk enhed under SIND Thy Lokalafdeling. Netværkscaféens formål er at drive et værested for sindslidende og ensomme samt pårørende til brugere af værestedet.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer:

1 medlem udpeges af Thisted Kommune

1 medlem udpeges af SIND Thy Lokalafdeling

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 54:

Godkendt.

Beslutning

Ole Christensen blev udpeget.

Til toppen

9. Sundhedsaftalerne, politisk styregruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe.

Redegørelse

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftalerne er der nedsat politiske styregrupper, der skal følge op på Sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune. Den politiske styregruppe består af medlemmer fra Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Kommunalbestyrelsen vælger to medlemmer, og der er tidligere valgt et medlem fra Børne- og Familieudvalget og et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget.

I sidste periode skete udpegningen i henholdsvis Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedsaftalerne for Region Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Social- og Seniorudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 65:

Godkendt.

Beslutning

Henrik Gregersen blev udpeget.

Til toppen

10. Thisted Behandlerhus (Dokken), erhvervsdrivende fond, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Thisted Behandlerhus (Dokken).

Redegørelse

Fonden har til formål at etablere og drive et behandlerhus i Thisted by, hvor primært sygesikringsydere, såsom læger, speciallæger, tandlæger og psykologer m.v. kan leje klinikfaciliteter.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer:

2 medlemmer udpeges af Region Nordjylland.

1 medlem udpeges af Thisted Kommune.

Den nuværende valgperiode udløber den 31. maj 2022.

Den kommende valgperiode løber fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2026.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 68:

Godkendt.

Beslutning

Peter Sørensen blev udpeget.

Til toppen

11. Thy Fonden (Enggården), bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Thy Fondens bestyrelse.

Redegørelse

Tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Johannes Nielsen, ejede Enggården og Skærlund og overgav dem til Thy Fonden, som blev oprettet med det formål at drive Enggården som en Fontænegård. Thy Fonden er en nonprofit fond, den ejer kun bygningerne.

Fontænegården giver psykisk syge, herunder især langvarigt psykisk syge, gode muligheder for revalidering gennem arbejde og undervisning, ansvar og fællesskab i arbejdstiden og socialt boophold på Enggården samt deltagelse i undervisning, kreative og rekreative aktiviteter af enhver art i fritiden samt under ferieophold på Skærlund.

Thy Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Thisted Kommune kan tildeles en plads

Medarbejderne kan tildeles en plads

Medlemmerne, som udgøre af beboerne og brugerne af Thyfonden kan tildeles en plads.

Øvrige plader tildeles, således det sikres, at den samlede bestyrelse er kompetent og tilsammen eller hver for sig har indsigt i forretningsdrift/pædagogik/administration.

Alle er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Daglig leder (direktøren) deltager i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Retsgrundlag

Vedtægterne § 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegning sker i Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 74:

Godkendt.

Beslutning

Henrik Gregersen blev udpeget.

Til toppen

12. Udsatteråd (Lokalt)

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Lokalt Udsatteråd.

Redegørelse

Udsatterådet er et talerør for hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende og andre socialt udsatte i Thisted Kommune.

Udsatterådet består af seks medlemmer, der sammensættes af:

2 brugerrepræsentanter valgt blandt brugerne af kommunale, selvejende og frivillige tilbud for målgruppen.

1 medlem af foreningen ”Udsattes Venner”.

3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf en blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Retsgrundlag

Thisted Kommunalbestyrelses beslutning på møde den 28. oktober 2014.

Vedtægternes § 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegning sker i Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 79:

Godkendt.

Beslutning

Peter Uno Andersen blev udpeget.

Til toppen

13. Kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2022 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2022 foretages mindre formelle rettelser samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation.

De mindre ændringer og opdateringer vil ikke blive behandlet nærmere i sagsfremstillingen, men kan alle findes i vedhæftede høringsversion, hvor samtlige forslag til ændringer er markeret med rød skrift.


I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Tabel 1 - Kvalitetsstandarder på ældreområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Ingen væsentlige ændringer.

Medicin og sygepleje

Her der det tilføjet, at der nu er mulighed for at modtage behandling på en af sygeplejeklinikkerne i Hanstholm Sundhedshus.

Omsorgstandpleje

Ingen væsentlige ændringer.

Hverdagsliv i eget hjem

Ingen væsentlige ændringer.

Praktisk hjælp og støtte

Det er generelt præciseret, at den løbende renholdelse er af tilgængelige overflader, og at renholdelse af køleskab og køkkenbord omfatter aftørring af hylder og bordplader. Det er tilføjet, at vi af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke flytter møbler. Endvidere er det præciseret, at det er ikke muligt at få hjælp til oprydning eller rengøring efter kæledyr.

Hjælp og støtte til personlig pleje

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og madservice

Det er tilføjet, at ansøgningen om madservice skal ske via Thisted Kommunes nye selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside.
Endvidere er det tilføjet, at der for alle 3 kategorier af mad skal være mulighed for at vælge en konsistens, som imødekommer borgere med synkevanskeligheder.

Midlertidige pladser og skutte tilbud

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og støtte til dig som pårørende

Ingen væsentlige ændringer.

Boligtilbud

Det er præciseret, at borgere kan søge om ældrebolig:

 • Hvis der ikke er mulighed for at indrette ens nuværende bolig hensigtsmæssigt i forhold til behov for hjælp og hjælpemidler.
 • Hvis ens behov kan bedres ved hjælp af det ændrede boligmiljø.
 • Hvis man har fysiske, psykiske og/eller sociale handicaps, som gør man har behov for anden bolig eller et andet nærmiljø.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at Thisted Kommune tilbyder en række aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med hukommelsessvækkelse i regi af Aktiv med Demens.
Derudover er det præciseret, at bevillingen af dagcenterpladser, hjælpemidler og plejeboligpladser sker ved Visitation og Hjælpemiddeldepotet, mens demenskoordinatorerne har en rådgivende funktion.

Tilbud til borgere med særlige behov

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Ingen væsentlige ændringer.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet om "Hjælp til en sundere hverdag for dig med psykisk sårbarhed" er slettet, da dette tilbud ikke længere eksisterer.

Træning og Rehabilitering

Det er tilføjet, at der nu er en træningssatellit i Hanstholm Sundhedshus. Derudover er det tilføjet, at findes en brobygger, som kan være med til at sikre den gode overgang mellem kommunale tilbud og forenings – og/eller aktivitetstilbud, hos de borgere, som kan have svært ved selv at tage kontakte til et tilbud eller at tage alene afsted de første gange.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagens har ingen økonomiske konsekvenser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 12. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - høring - den 19. januar 2022
Handicapråd - høring - den 27. januar 2022

Social- og Seniorudvalg den 8. februar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 9. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2022 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2022 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Til toppen

14. Selvstyrende teams i ældreplejen

Udskriv

Sagstema

Orientering om ansøgning til pulje vedr. selvstyrende teams i hjemmeplejen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Flere af landets kommuner har med inspiration fra den hollandske model, Buurtzorg, afprøvet mindre selvstyrende teams i hjemmeplejen. Den overordnede ide bag modellen er, hjælpen hos den enkelte borger skal tage afsæt i borgerens ønsker og ressourcer og at borgeren skal møde færre forskellige medarbejdere, ved at medarbejderne i hjemmeplejen er organiseret i mindre faste selvstyrende teams med ansvar for (selv)ledelse. Dette skal medføre, at borgerne er mere tilfredse med den hjælp, som de modtager.

I efteråret 2021 afsatte Regeringen og dens støttepartier 190 millioner kroner, som landets kommuner kunne søge til lokale selvstyrende teams. Formålet med puljen er at yde tilskud til, at kommuner kan udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Socialstyrelsen har modtaget 69 ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen, og har den 16. december 2021 offentliggjort, at der ydes tilskud til 25 projekter. Thisted Kommune er bevilget knap 7 mio. kr., hvilket er en fuldstændig imødekommelse af det ansøgte beløb. Ansøgningen inkl. bilag er vedhæftet dagsordenspunktet.

Ældre og Træning har søgt midler til et projekt, hvor der skal afprøves 3-4 faste og tværfaglige teams i hjemmeplejeområdet Nordthy/Hannæs. Kommunen har fra tidligere projekter og udviklingstiltag gode erfaringer med småskala-afprøvninger, hvorfor det er valgt, at afgrænse afprøvningen til ét hjemmeplejeområde, nemlig Nordthy/Hannæs. Således kan erfaringerne fra afprøvningen bruges i en eventuelt videre implementering i resten af hjemmeplejen.

Målsætningen er projektet er:

 • Øget livskvalitet for borgerne gennem en kontinuerlig og rehabiliterende plejeindsats.
 • Et attraktivt, dialogbaseret og samskabende arbejdsmiljø.
 • En bæredygtig økonomi mellem visitation og hjemmepleje.

Ældre og Træning vil i projektet:

 1. Metodeudvikle på en dialogbaseret model for planlægning i de enkelte teams. Vi vil udvikle og afprøve modeller for, hvordan medarbejderne i de 3-4 teams sammen kan planlægge og have indflydelse på deres arbejde.
 2. Udfordre den nuværende økonomimodel, som er baseret på bestiller/udfører-modellen (BUM), og derved udvikle et forslag til en ny kvalitetsbaseret økonomimodel, som styrker det tværfaglige samarbejde og skaber rammerne for at bringe medarbejdernes faglighed i spil.
 3. Arbejde med faglig kvalitet og kultur ved at bringe de erfaringer, vi har fra arbejdet med rehabilitering og tværfaglig samarbejde fra puljeprojektet "Styrket nærvær og omsorg", ind i de selvstyrende teams. Vi vil bruge erfaringerne til at skabe rammer og kultur for et tæt tværfagligt samarbejde, hvor rehabilitering og høj kvalitet er i fokus.

Projektperioden vil pågå fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2023. Fase 1 løber fra januar-juni 2022 og omhandler "Etablering, foranalyse og mobilisering". Her vil der blive etableret det nødvendige datagrundlag for projektet, og medarbejdere og ledere i organisationen vil forberede sig til de kommende forandringer. Vi vil udvikle en organiseringsform for de selvstyrende teams baseret på erfaringer fra andre kommuner og datagrundlaget fra foranalysen. Endelig vil der ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, som skal indgå i de selvstyrende teams, således at de er klædt på til at arbejde efter de udviklede koncepter.
I fase 2 "Implementering, drift og erfaringsopsamling", som løber fra juli 2022-juni 2023, vil selve afprøvningen foregå. Der vil løbende ske en erfaringsopsamling, og HR vil understøtte det gode samarbejde i de nye teams. I det sidste halve år fra juli-december 2023 vil der være fokus på forankring og slutevaluering.

Retsgrundlag

Finansloven 2021 aktstykke 351 §15.85.65.20.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen BEK nr. 1888 af 01/10/2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er bevilget det fulde ansøgte beløb på 6.994.528 kr. Tilskuddet skal anvendes på projektrelaterede aktiviteter i projektperioden.

Andre konsekvenser

Forventningen med afprøvningen af de selvstyrende teams er, at borgerne vil opleve mere kontinuitet og stabilitet i omsorgen og plejen. Derudover er forventningen, at medarbejderne vil opleve større medindflydelse og højere arbejdsglæde.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - orientering - den 18. januar 2022

Lokal-MED Sundhed og Ældre - dato følger

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

15. Status på arbejdet med plejeboligplanen

Udskriv

Sagstema

Med vedtagelsen af Budget 2021 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en plejeboligplan, som skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed på ældreområdet de næste 10-15 år. Social- og Seniorudvalget præsenteres hermed for status på plejeboligplanen.

Redegørelse

Thisted Kommunes vedtagelse af budget 2020 blev startskuddet til et grundigt arbejde med at sikre et bæredygtigt sundheds- og ældreområde i mange år frem. Med vedtagelsen af budgettet blev det besluttet, at der skulle foretages en dybdegående analyse af området, der havde til formål at hjælpe med en bedre forståelse af, hvorfor forvaltningen var udfordret økonomisk. Analysen blev foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), som i 1. halvår 2020 kulegravede området for at belyse muligheder for optimering af drift, serviceniveau sammenlignet med sammenlignelige kommuner og bygningsmæssig kapacitet. Analysen konkluderede, at sundheds- og ældreområdet står over for en stor stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og en samtidig øget kompleksitet i borgerforløbene. Med baggrund i den viden konkluderer analysen videre, at der for at imødekomme denne stigning, er behov for at ændre på måden området i dag er organiseret og på den service, som leveres til borgerne.

Analysen pegede særligt på at Thisted Kommunes decentrale plejeboligstruktur, hvor flere plejecentre er forholdsvis små ift. antallet af plejeboligpladser, vanskeliggør en effektiv drift og at samling af specialerne kan medvirke til at øge kvaliteten i plejen af borgerne. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at Thisted Kommune må forvente at have behov for flere plejeboligpladser i de kommende 10-15 år. Analysen anbefalede derfor, at udarbejde en plan for den fremtidige organisering af plejecenterområdet, herunder at der tages højde for en hensigtsmæssig størrelse på plejecentre og fordelingen af pladstyper og specialer.

Med udgangspunkt i analysens resultater blev det, med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget 2021, besluttet, at der på sundheds- og ældreområdet skal udarbejdes en plejeboligplan. Plejeboligplanen har til formål at foreslå en fremtidig faglig og økonomisk bæredygtig organisering af plejeboligområdet, der tager højde for den demografiske udvikling, den øgede kompleksitet på området og generelt sikre at Thisted Kommune har de rigtige tilbud til borgerne i de kommende år.

Arbejdet med plejeboligplanen blev påbegyndt umiddelbart efter budgetvedtagelse af budget 2021 i oktober 2020. På grund af planen kompleksitet, blev det sommeren 2021 godkendt, at plejeboligplanen blev udskudt til at indgå i budgetprocessen for Budget 2023. Arbejdet er struktureret ud fra følgende tidsplan:

Oktober 2020 - januar 2022

Planen udarbejdes inkluderet økonomiske og faglige analyser

11. januar 2022

Social- og Seniorudvalget præsenteres for status på plejeboligplanen

27. januar 2022

Høringsudkast af planen godkendes i Direktionen

Primo februar 2022

Temadrøftelse om høringsudkastet for Kommunalbestyrelsen

8. februar 2022

Høringsudkast af planen godkendes af Social- og Seniorudvalget

Medio februar – april 2022

Høringsudkast af planerne sendes i offentlig høring

Medio februar – april 2022

Høringsudkast af planen sendes til kommentering i MED-systemet

22. marts

Høringsudkast af planerne sendes til høring ved Ældre-/Seniorrådet

Maj-mødet

Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med budget 2023 af Social- og Seniorudvalget

Maj-mødet

Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med budget 2023 af Økonomiudvalget

Maj-mødet

Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med budget 2023 af Kommunalbestyrelsen

August-oktober 2022

Planen indgår i budgetprocessen for Budget 2023

Tidsplanen er blevet fulgt, og ældrechef Anne Fink deltager hermed med en præsentation af status på plejeboligplanen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

16. Orientering om resultatet af internt tilsyn på Socialområdet 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultatet af det interne tilsyn i socialafdelingen 2021.

Redegørelse

Socialafdelingen har valgt at udføre interne tilsyn på afdelingens kommunale tilbud, som ikke er under eksternt tilsyn fra Socialtilsyn Nord for at sikre kvaliteten af de indsatser som leveres. Det interne tilsyn har i 2021 udvalgt 3 fokuspunkter. Disse er dokumentation, §82 og samarbejde med pårørende.

Tilsynsbesøgene blev udført af 2 medarbejdere fra Socialafdelingen og indebar interviews med ledere, medarbejdere og brugere. Herudover var der rundvisning på fysiske arealer i det omfang, det var muligt. Tilsynsbesøget tager udgangspunkt i samme emner og anvender samme score, som Socialtilsyn Nord anvender i forbindelse med de eksterne tilsyn. Disse emner er følgende:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metode og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

I forhold til de tre temaer opleves der, trods forbedringer, et gennemgående forbedringspotentiale i forhold til den socialfaglige dokumentation, hvor der på de fleste tilbud fortsat er problemer, særligt med udarbejdelsen af delmål og opfølgning i forhold til disse. Nogle tilbud har ligeledes oplevelser med indsatsmål, som kan være svære at arbejde med. En del af udfordringerne af teknisk karakter kan forklares med implementeringen af CURA, og at der stadig er en implementeringsindsats i gang i forhold til dette. Udfordringerne i forhold til delmål er dog af en alvorlig karakter, og der efterspørges af flere steder en tydeligere tilgang til formulering af mål generelt. Flere steder har planlagt, eller har modtaget undervisning. På baggrund af det interne tilsyn vurderes det, at der mange steder er sket en forbedring i forhold til sidste år, men at der fortsat er stort potentiale for forbedringer. Hertil skal det bemærkes, at socialafdelingen på ledermøde d. 12. november 2021 har vedtaget en ny arbejdsgang for udarbejdelsen af delmål, som har til formål at skabe en ensartethed i målene, og forbedre kvaliteten.

I forhold til §82, er dette punkt ikke aktuelt for alle, men de institutioner, som arbejder hermed, har taget stilling til brugen heraf og har implementeret en praksis omkring dette. Derudover er der fra bostøttens side fokus på gennemgang af borgernes ydelser, for at have løbende opfølgning på, om de får den rette støtte. Samtidigt oplever vi, at der fra fleres væresteders side foretages støtte, der læner sig op ad §82-ydelser. På baggrund af det interne tilsyn vurderes det dog, at der fortsat er et potentiale i §82, hvilket arbejdsgruppen for §82 arbejder videre med.

Samarbejdet med pårørende har ligeledes været et tema, og der opleves oftest et godt samarbejde med pårørende. Der er dog nogle pårørende, som fylder meget for nogle tilbud. Samarbejdet med pårørende og hvordan pårørende inddrages vil fremadrettet være et fokus punkt for udviklingen af socialområdet. Socialområdet er til for borgerne og de pårørende er en væsentlig del af de gode løsninger. Derfor er der fokus på hvordan vi bedst inddrager borgernes pårørende.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Socialafdelingens ledergruppe - orientering - den 20. december 2021

Social- og Seniorudvalget - orientering - den 11. januar 2022

Handicaprådet - orientering - den 27. januar 2022

Udsatterådet - orientering - den 22. februar 2021

Indstilling

Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Socialafdelingens Ledergruppe, 20. december 2021, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

17. Lukket punkt: Behandling af købsaftale

Til toppen

18. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen