30. sep 2022

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Jens Kristian Yde (C)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Susanne Olander (V)
  • Ulla Vestergaard (A)

200. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Jens Kr. Yde.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 30. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 30. september 2022:

Jens Kr. Yde og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

201. Høringssvar vedr. havvindmøllepark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af høringsbrev fra Thisted Kommune til Energistyrelsen vedrørende Anker Developments ansøgning om havvindvindmølleprojekt gennem Energistyrelsens åben-dør-ordning.

Redegørelse

Thisted Kommune er af Energistyrelsen blevet anmodet om at afgive et høringssvar til en projektansøgning fra Anker Development til en forundersøgelsestilladelse til "Kystnært havvindmølleprojekt i Vigsø Bugt" dateret 22. juni 2022. Projektbeskrivelsen kan ses i bilag 1 og forslag til høringssvar kan ses i bilag 2.

Ansøgningen er kommet på baggrund af en afvisning af en tidligere ansøgning "Kystnært Havvindmølleprojekt ved Hanstholm" dateret 4. april 2022. Den blev afvist, da området er en del af et statsligt havvindsreservationsområde. Reservationen betyder, at havvindprojekter i det tidligere ansøgte område skal i udbud, til forskel fra åben-dør-ordningen, hvor først-til-mølle princippet gælder. Reservationen kan ses i bilag 3.

Det nye projekt indeholder to scenarier for havvindmøller: Et hvor der placeres 30 stk. 15 MW møller, og et hvor der placeres 56 stk. 6 MW møller. I bilag 4 vises "Kystnært havvindmølleprojekt i Vigsø Bugt" med 30 stk. 15 MW møller og "Kystnært Havvindmølleprojekt ved Hanstholm" ligeledes med 30 stk. 15 MW møller. Scenarierne med 56 stk. 6 MW møller vises ikke i bilag 4. I den nye ansøgning er vindmøllerne placeret i et område, der ligger 5-10 km fra kysten.

Thisted Kommune er en del af Klimaalliancen Thy, der netop har angivet en ambitiøs vej til 70 % reduktion af CO2 i kommunen i 2030, og hvor kommunen har forpligtiget sig til at blive CO2-neutral i 2050. Som landkommune med god biomasse, vindressourcer og en unik geologi mhb. på CO2-lagring, skal der ske meget på vejen mod 2050, som kræver borgernes accept: Etablering af biogasanlæg, Hanstholm Havn skal udbygges som CO2-hub for national og international CO2-fangst, og der skal etableres VE-strøm og Power-to-X-brændstoffabrikker. Ilandføring af kystnær havvind og havvind vil kunne understøtte Kommunens målsætninger, og der er behov for at inddrage lokalbefolkningen i den grønne omstilling, således de har tillid til projekterne. Ud over at bidrage til den grønne omstilling kan kystnære havvindmøller være med til at skabe nye arbejdspladser i kommunen, bl.a. i form af Power-to-X-industri.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at sammenfaldet mellem den relativt korte afstand til kysten og udformningen af projektområdet kan medføre lokal modstand og generelt er mindre hensigtsmæssig i forhold til erhverv og fiskeri end det tidligere indsendte projektforslag. Thisted Kommune skal tage del i den grønne udvikling, men det skal ske balanceret og i medspil med borgerne og erhvervslivet. Derfor indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at projektområdet til "Kystnært Havvindmølleprojekt i Vigsø bugt", som skal indgå i forundersøgelsen, afgrænses som vist i forslag til høringssvar jf. bilag 2. Derudover indstilles i høringsbrevet, at Anker Developments går i dialog med Thisted Kommune samt borgere og erhvervsliv for at finde en acceptabel udmøntning af projektet i perioden, hvor forundersøgelsen af projektområdet foregår.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ilandføres elektricitet fra havvind ind til Hanstholm, hvor strømmen føres til f.eks. et power-to-X anlæg, vil der være potentiale for ny industri og derved flere arbejdspladser i kommunen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 14. September 2022
Thisted Kommunalbestyrelse den 20. September 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at høringssvar til Energistyrelsen, omhandlende afgrænsning af projektområdet til kystnær havvindmøllepark i Vigsø Bugt, godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 196:

Indstilles til godkendelse, at der til høringsforslaget skal tilføjes en bemærkning om, at Thisted Kommune foretrækker "Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn" frem for "Vigsø Bugt". Thisted Kommune mener derfor, det skal vurderes om "Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn" kan gennemføres.

Sagen genoptages

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning indstiller Plan- og Miljø yderligere i høringsbrevet, at tidligere indsendte projektforslag ”Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn” genbehandles på baggrund af en konkret analyse af om det statsligt reserverede område til udbud af havvind kan justeres, for at gøre plads til projektet gennem åben-dør-ordningen. Plan- og Miljø indstiller at ”Havvindmøllepark ved Hanstholm Havn” bør have førsteprioritet til en forundersøgelsestilladelse fremfor ”Havvindmøllepark ved Vigsø Bugt”.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 20. september 2022, pkt. 167:

Godkendt.

Sagen genoptages

Thisted Kommune er efter afgivelse af høringssvar på ”Hanstholm Havvindmøllepark” af Energistyrelsen blevet gjort opmærksom på, ”at der ikke kan stilles vilkår for kommunens indsigelse”. Det vil sige, at Kommunen skal tage stilling til projektet, præcist som det er beskrevet i ansøgningen og herefter beslutte, om det afgivne svar skal tolkes som en indsigelse eller ej. Dette efterlader dermed ingen mulighed for at foreslå et tilpasset projekt i denne fase.

Altså er der således blot to mulige svar:

1. Det afgivne svar skal ikke tolkes som en indsigelse

Det har som konsekvens, at projektudvikleren vil kunne gå videre med forundersøgelser og miljøvurderinger, og herefter vil projektet komme i høring. Det vil så være i høringsfasen eller via en dialog med projektudvikler, at projektet vil skulle tilpasses, men udfaldet af processen er svært at spå om. Thisted Kommune har ikke indsigelsesret senere under senere høringsperioder i projektet.

2. De allerede afgivne svar skal tolkes som en indsigelse

Det har som konsekvens, at Ministeren vil skulle beslutte, om der skal gives forundersøgelsestilladelse på trods af indsigelsen. Det er vores forventning, at projektet i den foreliggende form ikke vil få forundersøgelsestilladelse, ved en indsigelse. Thisted Kommune har været i dialog med energistyrelsen om processen, såfremt projektet ikke gives forundersøgelsestilladelse. Såfremt den konkrete projektansøgning afvises af ministeren, vil det stadig være muligt for projektudviklere at ansøge om et nyt projekt i området, på de gældende vilkår der er fastsat under åben dør-ordningen.

Endelig har Energistyrelsen overfor Thisted Kommune givet anført følgende: ”Af Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 fremgår det, at regeringen i efteråret 2022 vil offentliggøre, hvilke statslige arealreservationer, der ophæves og dermed hvilke arealer, der skal frigives.” Der er dermed netop nu en proces, hvor der muligvis kan opstå andre muligheder for havvindmøller i et udvidet område i nærheden af Hanstholm. Det er igen vanskeligt at spå om udfaldet af denne proces.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, hvor vidt det afsendte høringssvar skal tolkes som en indsigelse mod det konkrete projekt.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 30. September 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvor vidt det afsendte høringssvar skal tolkes som en indsigelse mod det konkrete projekt.

Beslutning

Høringssvaret skal ikke tolkes som en indsigelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 30. september 2022:

Jens Kr. Yde og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

202. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 30. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 30. september 2022:

Jens Kr. Yde og Peter Skriver Nielsen

Til toppen