22. jun 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Susanne Olander (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

125. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. juni 2022:

Ib Poulsen

Til toppen

126. Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Havn.

Redegørelse

Bestyrelsesformand Michael Svane og konstitueret direktør Søren Zohnesen giver en orientering og status på Hanstholm Havn.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orientering og status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

127. Forøgelse af budgettet for barselsudligningsfonden

Udskriv

Sagstema

Der har de senere år været merforbrug på barselsudligningsfonden, og det forventes der også fremover at være. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal flyttes budget fra institutionerne og afdelingerne til dækning af merforbruget på barselsudligningsfonden.

Redegørelse

Historik

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen er fortsat gældende. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev barselsudligningsfonden i Thisted Kommune etableret ved at flytte en andel af lønbudgetterne på tværs af samtlige arbejdspladser til barselsudligningsfonden. Dog var bidragene differentierede, således at institutioner og afdelinger, hvor der traditionelt er flere barsler, også leverede et forholdsmæssigt større bidrag til barselsudligningsfonden, da de løbende ville modtage en større andel i barselsrefusion. Bidragene til barselsudligningsfonden blev beregnet som en andel af lønbudgettet og blev fordelt på tværs af udvalgsområder. Andelen var følgende:

Tabel 1

Ved budgetforliget for 2016 blev budgettet på barselsudligningsfonden reduceret med 3 mio. kr. fra 2016 grundet mindreforbrug i en periode, og beløbet blev ført tilbage til institutionerne og afdelingerne. Fordelingen mellem institutionerne og afdelingerne blev lavet ud fra den fordelingsnøgle, der blev anvendt ved etablering af barselsudligningsfonden i 2007. Grundet ændring i den politiske struktur var der i enkelte tilfælde ikke direkte sammenfald mellem udvalgene i 2007 og 2016, så derfor blev det administrativt besluttet, at Omsorgsudvalget i 2007 procentmæssigt skulle sættes lig Social- og Sundhedsudvalget i 2016 (dvs. 0,8% af lønbudgettet). Endvidere blev Social- og Sundhedsudvalget i 2007 sat lig Erhvervs,- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i 2016 (dvs. 0,4%).

Finansiering af merforbrug på barselsudligningsfonden

Siden 2019 har merforbruget på barselsudligningsfonden været mellem ca. 1,5 mio. kr. og knap 3 mio. kr. årligt. Det fremgår af Tabel 2 nedenfor.

Tabel 2

Idet kontoen for barselsudligningsfonden er uden overførselsadgang, betyder det reelt, at kassen har finansieret merforbrugene i 2019-2021. Ifølge budgetopfølgningen pr. 31. marts vurderes merforbruget på barselsudligningsfonden at udgøre 2,4 mio. kr. i 2022. Merforbruget er estimeret ved at sammenholde de gennemsnitlige udgifter i 2019 til 2021 målt i 2022-priser med det korrigerede budget 2022. Det månedlige forbrug for de første tre måneder af 2022 er i gennemsnit knap 1,1 mio. kr.

Pt. udgør refusionen fra udligningsordningen 80% af forskellen mellem lønudgifterne og dagpengerefusionen. Ifølge aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionslov mellem de amtslige og kommunale arbejdsgiverparter og KTO skal refusion fra udligningsordningen udgøre minimum udgøre 80% af merudgiften i forbindelse med orloven. I Thisted Kommune udgør refusionen 80% af forskellen mellem lønudgifter og dagpengerefusion. Det er derfor ikke muligt at dække merforbruget på barselsudligningsfonden ved at reducere refusionsprocenten.

CØL anbefaler at dække merforbruget på barselsudligningsfonden med virkning fra 2022 ved at flytte et lønbudget på 2,4 mio. kr. fra institutionerne og afdelingerne til barselsudligningsfonden. Budgetreduktionen på institutionerne og afdelingerne fordeles forholdsmæssigt på tværs af politiske udvalg, således at institutionernes og afdelingernes budgetbidrag beregnes i forhold til de procentsatser, som institutionerne og afdelingerne inden for hvert politiske udvalg oprindeligt bidrog med, da barselsudligningsfonden blev etableret.

Det betyder, at det årlige budgetbidrag i 2022 på 2,4 mio. kr. på tværs af udvalg bliver følgende:

Tabel 3

I Tabel 3 er det forudsat, at alle institutioner og afdelingerne inden for samme udvalg giver samme forholdsmæssige budgetbidrag fra 2022 til barselsudligningspuljen. Da den politiske struktur i 2022 ikke er identisk med den i 2016, hvor der senest blev ændret ved barselsudligningsfondens budget, er der i Tabel 3 forudsat, at:

1. Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalgets bidragssats sættes til 0,2%, idet Teknik- og Miljøudvalget oprindeligt bidrog med 0,2%.

2. Børne- og Familieudvalgets bidragssats sættes til 0,8%, idet Børne-, Familie- og Kulturudvalget oprindeligt bidrog med 0,8%.

3. Social- og Seniorudvalgets bidragssats sættes til 0,8%, idet Omsorgsudvalget oprindeligt bidrog med 0,8%.

4. Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidragssats sættes til 0,8%, idet sundheds- og kulturområdet oprindeligt bidrog med 0,8%.

5. Arbejdsmarkedsudvalgets bidragssats sættes til 0,4%, idet Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets bidragssats i 2016 blev sat til 0,4%.

6. Økonomiudvalgets bidragssats sættes 0,4% svarende til udvalgets oprindelige bidrag.

CØL anbefaler at øge budgettet for barselsudligningsfonden fra 2022 med 2,4 mio. kr. For 2022 vil budgettet i så fald blive forøget fra 7.980.000 kr. til 10.380.000 kr.

Den 1. juli 2022 træder nye barselsregler i kraft, der blandt andet øremærker 11 ugers barsel til både mor og far. Dette vil alt andet lige bevirke, at arbejdspladser med mange mandlige medarbejdere modtager en andel større af barselsrefusionen og -udligningen. Der kan derfor argumenteres for, at disse arbejdspladser bør levere et forholdsmæssigt større budgetmæssigt bidrag til barselsudligningsfonden. På et senere tidspunkt vil der derfor blive evalueret på, hvorvidt budgetbidragene til barselsudligningspuljen fra hvert politisk udvalg bør ændres.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Kommunestyrelsesloven.

Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionslov.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Kommunestyrelsesloven er det ikke lovligt at iværksætte foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Iværksættes foranstaltningerne, skal bevilling indhentes. CØL vurderer derfor, at det er nødvendigt at flytte lønbudgetter fra kommunens institutioner og afdelinger på ialt 2,4 mio. kr. årligt fra 2022 til dækning af det forventede merforbrug på barselsudligningsfonden. CØL har ikke øvrige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Reduktionen i lønbudgetterne på institutionerne og afdelingerne udgør ifølge Tabel 3 maksimalt 0,176% af lønbudgettet på den enkelte institution eller afdeling og vurderes derfor at være så lille for det enkelte arbejdssted, at det ingen konsekvenser har for den service, som kommunen leverer til borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2.400.000 kr. til barselsudligningsfonden fra 2022 i 2022-priser finansieret af Thisted Kommunes institutioner og afdelinger.
 2. Bevillingen i pkt. 1 finansieres af institutionernes og afdelingernes lønbudget med den fordelingsnøgle, der er angivet i Tabel 3 i ovenstående redegørelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

128. Revisionsberetninger nr. 30 og 31 vedr. regnskabsåret 2021

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2021.

Som følge af ny Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2022 har BDO tidligere på året fremsendt en tiltrædelsesberetning, som blandt andet definerer lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed tiltrædelsesberetning (beretning nr. 30) og endelig regnskabsberetning (beretning nr. 31) til Kommunalbestyrelsens behandling. Sidstnævnte har ikke givet anledning til bemærkninger.

Redegørelse

Idet der pr. 1. januar 2022 er valgt ny Kommunalbestyrelse i Thisted Kommune, har revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i beretning nr. 30 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar. Tiltrædelsesberetningen fremgår af sagens bilag.

Beretning nr. 31 indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2021 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, temarevision vedr. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse, generelle indtægter samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen vurderer dog, at der er behov for øget fokus på personsagsadministrationen på områderne 'uddannelseshjælp' og 'ressourceforløb'.

Revisionen har endvidere foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger vedrørende fejl i kontrolaktiviteterne i sygedagpengesystemet (KSD) fra KMD. Revisionen har dog konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og revisionen har ikke i stikprøvetest i marts 2021 af beregningerne i KSD identificeret tilsvarende fejl. Revisionen har som følge heraf valgt at lukke revisionsbemærkningen.

Revisionsberetningen samt revisionspåtegning fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 20. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Tiltrædelsesberetningen godkendes.
 2. Revisionsberetningen godkendes.
 3. Regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 20. juni 2022, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

129. Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk

Udskriv

Sagstema

Vorupør Kraftvarmeværk (VK) søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit på 2,5 mio. kr. i forbindelse med diverse om- og tilbygninger.

Redegørelse

VK anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af diverse om- og tilbygninger i forbindelse med fjernelse af værkets hovedveksler, jævnfør sagens bilag. Der ønskes et lån med en løbetid på 10 år.

VK skal betale garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til VK vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

VK har ikke oplyst, hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 2,5 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

130. Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034 samt beslutning om, at anlægs- og driftsbehov tages med i budgetforhandlingerne til Budget 2023. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Høringsprocessen vil inkludere let forståelig formidling af planens indhold.

Plejeboligplanen indeholder en organisering, som forsøger at imødekomme fremtidens plejeboligbehov på faglig og økonomisk bæredygtig vis. Der træffes særskilt afgørelse om henholdsvis udvidelse af antallet af specialiserede demenspladser på plejecentret Fjordglimt i Sennels og udvidelse af antal psykiatriske pladser på Klitrosen i Klitmøller.

Redegørelse

Baggrund:

Vedtagelsen af budget 2020 i Thisted Kommune blev startskuddet til et grundigt arbejde med at sikre et bæredygtigt ældreområde i mange år frem. Det blev politisk besluttet, at der skulle foretages en dybdegående analyse af området. Formålet var at afdække, hvorfor ældreområdet var udfordret økonomisk.

Analysen blev foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i 1. halvår 2020 kulegravede området for at belyse muligheder for optimering af drift, serviceniveau sammenlignet med sammenlignelige kommuner, bygningsmæssig kapacitet og generelt kommunens service for borgerne.

Analysen konkluderede, at ældreområdet står over for en drastisk stigning i antallet af borgere, der skal tages hånd om i de kommende år, og en samtidig øget kompleksitet i borgerforløbene. Analysen pegede bl.a. på, at Thisted Kommunes decentrale plejeboligstruktur med flere små plejecentre vanskeliggør en effektiv drift og er medvirkende til de budgetmæssige udfordringer, området oplever. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at Thisted Kommune må forvente at have behov for flere plejeboligpladser i fremtiden. Analysen anbefalede derfor, at der udarbejdes en plan for den fremtidige organisering af plejecenterområdet, herunder at der tages højde for en hensigtsmæssig størrelse på plejecentreog større grad af specialisering på nogle af kommunens plejeboligpladser – særligt med fokus på borgere med demensudfordringer, borgere med komplekse somatiske udfordringer og borgere med samtidige psykiske og fysiske udfordringer.

Med udgangspunkt i analysens resultater besluttede Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget 2021, at der på ældreområdet udarbejdes en plejeboligplan. En plejeboligplan med de bedste bud på en organisering af et fagligt og økonomisk plejeboligområde præsenteres hermed.

Principperne i plejeboligplanen:

Generelt bygger plejeboligplanen på en række principper, som både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde i mange år frem. Principperne er opstillet på baggrund af PwC's analyse, den nationale udvikling inden for målgruppen og lokale vilkår. Principperne for plejeboligplanen er følgende:

 • Fastholdelse af en decentral plejecenterstruktur.
 • 50 eller flere pladser på et plejecenter giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
 • Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
 • Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for personalet.
 • Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
 • Planen giver mulighed for løbende ændringer - både ved at opgive udvidelse eller ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner:

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 100-125 ekstra plejeboligpladser frem mod 2034. Der er et behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser og samle demensspecialet under én ledelse. De ekstra pladser skal fortrinsvis placeres, hvor efterspørgslen er størst, hvilket er i kommunens større byer og særligt i Thisted. Samtidig har den eksisterende bygningsmasse stor betydning for udvidelsesmulighederne. Endeligt konkluderer analysen, at det fremtidige behov for specialiserede demenspladser er usikkert, men at det vurderes, at behovet vil stige frem mod 2034.

Konkret forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde:

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper og analysens resultater. Dog betyder kommunens geografi og den kommunale anlægsramme, at det har været nødvendigt at gå på kompromis med elementer af principperne. Anlægsrammen har bl.a. medført, at det var nødvendigt at udskyde planens starttidspunkt, samt at gå på kompromis på områderne optimal fremtidssikring af de midlertidige pladser, bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og flere plejecentre med en bæredygtig størrelse målt på antal pladser. Plejeboligplanen er derfor bedste bud på et velfungerende plejecenterområde, ud fra de økonomiske forudsætninger Thisted Kommune står i.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 102 inkl. pladserne på friplejehjemmet i Bedsted, samle de faglige specialer og fastholde den decentrale plejecenterstruktur med bedst mulig anvendelse af eksisterende bygningsmasse. I hovedtræk foreslås etablering af et nyt ”fyrtårn” for almene pladser i Thisted, oprettelse af et fagligt specialiseret tilbud for midlertidige pladser i kommunen og samling af demensområdet - dog fortsat på to matrikler for at imødekomme kommunens geografi. Planen indeholder i alt to nybyggerier, tre tilbygninger, en ombygning, to målgruppeændringer og tre lukninger.

Dertil kommer et særskilt tilvalg om udvidelse med 20 specialiserede demenspladser på Fjordglimt i Sennels og tilbygning af to psykiatripladser på Klitrosen i Klitmøller. Tilbygningerne optræder som tilvalg som følge af økonomiske hensyn og en usikkerhed om det faktiske fremtidige behov for specialiserede demenspladser. Det betyder, at der skal tages særskilt stilling udvidelse af Fjordglimt og Klitrosen foruden godkendelse af selve plejeboligplanen.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur. Udvidelse af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller er markeret med grå for at illustrere særskilte tilvalg:

Planen uddybes i nedenstående:

 • Nybyg
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Thisted med 80 pladser.
  • Etablering af et nyt alment plejecenter i Hanstholm med 65 pladser.
 • Tilbyg
  • Udvidelse af Dragsbækcentret i Thisted med 32 almene pladser. Med udvidelsen flyttes de nuværende 15 midlertidige pladser til Kristianslyst i Thisted.
  • Udvidelse af Åbakken i Hurup med 6 almene pladser. Én boenhed på Åbakken er i så dårlig bygningsmæssig stand at den foreslås væltet. I stedet etableres en nybygget boenhed med 6 yderligere ekstra pladser.
  • Udvidelse af Sct. Thøgersgaard i Vestervig med 2 midlertidige demenspladser. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.
 • Ombygning
  • Ombygning af Kristianslyst i Thisted så centret rummer 55 midlertidige pladser. Med ombygningen flyttes de nuværende 40 almene pladser til det nybyggede plejecenter i Thisted.
 • Målgruppeændringer
  • Vibedal i Thisted ændres til at rumme 62 almene pladser. De nuværende 14 demenspladser ændres en-til-en til almene pladser.
  • Sct. Thøgersgaard i Vestervig ændres til udelukkende at rumme demenspladser.
 • Lukning
  • Kastaniegården i Snedsted lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Solhjem i Østerild lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
  • Fyrglimt i Hanstholm lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Hanstholm.
 • Uændret
  • Trye i Frøstrup.
  • Klitrosen i Klitmøller.
  • Kløvermarken i Koldby.
  • Solgården i Hundborg.
 • Tilvalg
  • Udvidelse af Fjordglimt i Sennels med 20 demenspladser.
  • Udvidelse af Klitrosen i Klitmøller med 2 psykiatripladser.

Muligheder ift. etablering og drift af nybyggede plejecentre

Udgangspunktet i plejeboligplanen er at alle udvidelser finansieres og drives af Thisted Kommune. Der er imidlertid to alternative muligheder i relation til nybyggede plejecentre, der har betydning for anlægsudgifter, driftsudgifter og styringsmulighederne ved etablering af et plejecenter:

 1. Et plejecenter kan bygges af et privat firma, der efterfølgende lader Thisted Kommune leje bygningen for at drive et plejecenter. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil i udgangspunktet have de samme driftsmuligheder som et rent kommunalt finansieret plejecenter.
 2. Et plejecenter kan etableres som et friplejehjem. Et friplejehjem er både bygget og drives af et privat firma. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil ikke have indflydelse på friplejehjemmets drift.

Der træffes først beslutning om etableringsformen ifbm. frigivelse af anlægsmidler forud for hvert enkelt byggeri.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen sendes planen i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der inkluderer et fysisk borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Eksempelvis en video og en pixiudgave af planen. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt. Det er forventningen, at høringen vil give konstruktive input, som kan indarbejdes i planen inden endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almen boliglov

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af plejeboligplanen vil medføre en total anlægsudgift på cirka 562 mio. kr. frem mod 2034. Hvis udbygningen af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller tilvælges, vil anlægsudgiften udgøre cirka 637 mio. kr. frem mod 2034. Dertil kommer en forventet udgift på omkring 3,2 mio. kr. til indfrielse af gæld som følge af lukning eller målgruppeændringer.

Byggerierne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%.

Herefter vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 218 mio. kr. eksklusive tilvalgene og cirka 258 mio. kr., hvis tilvalgene inkluderes. Tilvalgene udgør et kassetræk på hhv. cirka 39 mio. kr. for udvidelsen af Fjordglimt i Sennels og cirka 3,5 mio. kr. for udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller (2021 priser). Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

Kassetrækket udgøres af hele udgiften til servicearealet, 10 % af boligarealudgiften (kommunal grundkapital) og indfrielse af gæld som følge af lukning/ændring af målgruppe.

De driftsøkonomiske beregninger er beregnet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 30,8 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2022. Såfremt tilvalget om udvidelse af Fjordglimt godkendes, vil de øgede driftsudgifter for plejecentrene samlet udgøre 43,2 mio. kr. i 2034 sammenlignet med 2022. Hvis der dog kigges på det forventede finansieringsbehov for det samlede ældreområde i 2034, betyder kommunens demografireguleringsmodel og forventet gevinst ved sund aldring, stordriftsfordele og rehabilitering på hjemmeplejeområdet, at driftsbehovet i stedet anslås til at være omkring 15 mio. kr. i 2034. Dertil kommer et finansieringsbehov på ældreområdets drift på 12,4 mio. kr. årligt, hvis tilvalgene inkluderes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker følgende:

Anlæg: Udgifterne til plejeboligplanen er ikke medtaget på investeringsoversigten for 2022-2025 i det nuværende budget for 2022.

Udgifterne vil derfor påvirke en evt. anlægsramme de kommende fire budgetår og kassebeholdningen således:

(i mio. kr. – opgjort i 2021-priser)

2023

2024

2025

2026

I ALT

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT

0,2

0,9

9,6

19,1

29,8

KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT (inkl. tilvalg)

0,2

4,4

9,6

19,1

33,3

Påvirkningen af en evt. anlægsramme det enkelte budgetår og kassetrækket vil således være en udfordring med den investeringsoversigt der foreligger på nuværende tidspunkt.

Påvirkning af en evt. anlægsramme og kassebeholdning i årene 2027-2034 fremgår af først nævnte tabel i dette afsnit.

Drift: Plejeboligplanen vil give en besparelse samlet set på driften på 4 mio. kr. fra 2022 til 2027, som anvendes på ældreområdet til engangsudgifter til tomgang på plejeboliger og udgifter ved flytning af borgere samt til at medfinansiere nogle af driftsbehovene fra 2028. Det betyder også, at der som led i plejeboligplanen skal gives en tillægsbevilling af kassen til ældreområdet i 2022-niveau på 11,7 mio. kr. i 2033 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2034. Ved tilvalg af 20 demenspladser på Fjordglimt vil der desuden skulle gives tillægsbevilling fra kassen på 11,7 mio. kr. fra 2034. Økonomiberegningerne for driften bygger bl.a. på forudsætninger for den demografiske udvikling over en lang årrække og effektivisering. Det betyder, at det reelle finansieringsbehov fra 2033 kan vise sig at blive et andet end det pt. anslåede beløb. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Gennemførsel af plejeboligplanen vil medføre strukturelle ændringer for både borgere og medarbejdere. Borgere, som med godkendelse af planen vil være omfattet af lukninger, vil i stedet blive tilbudt en plads på de nybyggede plejeboligpladser. Tilsvarende vil de omfattede medarbejdere som udgangspunkt kunne indgå i bemandingen af de etablerede pladser.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 26. april 2022

Direktionen den 3. juni 2022

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2022
 2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
 3. Tilvalget om udvidelsen af Fjordglimt i Sennels godkendes med indkomne høringssvar.
 4. Tilvalget om udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller godkendes med indkomne høringssvar.
 5. Anlægsbehovene som beskrevet i plejeboligplanen medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2023.
 6. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 7:

Direktionen indstiller, at plejeboligplanen sendes i høring. Øvrige punkter afventer høringsprocessen.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. april 2022, pkt. 64:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. april 2022, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet værdsætter, at Thisted Kommune har lavet en så grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet. Planen er samtidig lavet i god tid. Ældre-/Seniorrådet bifalder, at planen i hovedtræk fastholder en decentral placering af plejecentre i kommunen. Samtidig tager planen hensyn til den forventede befolkningsudvikling.

Ældre-/Seniorrådet udtrykker, at det er en god ide at samle og øge antallet af midlertidige pladser for borgere med særlige behov. Der udtrykkes ligeledes stor tilfredshed med samling af specialer som demens og psykiatri.

Det er et opmærksomhedspunkt, at der kan opstå mangel på demenspladser ved lukning af pladserne på Vibedal. Derfor opfordrer Ældre-/Seniorrådet til, at demenspladserne på Fjordglimt i Sennels indgår i plejeboligplanen fra start. Ældre-/Seniorrådet opfordrer desuden til, at det genovervejes om demensafklaringspladserne på Sct. Thøgersgaard er egnede til formålet rent bygningsmæssigt.

Ældre-/Seniorrådet vil opfordre politikerne til at sikre, at der er tilstrækkelige med driftsmidler til at realisere planen.

Plejecentrene skal placeres de steder, hvor efterspørgslen er størst. Dette skal revideres løbende i relation til befolkningsprognoserne.

Der er enighed om at anbefale, at Thisted Kommune faciliterer en proces, som afdækker muligheden for nye måder at lave partnerskaber mellem private og kommune omkring etablering af seniorbofællesskaber.

Ældre-/Seniorrådet synes, det er en god ide at bygge fleksibelt. Fleksibiliteten skal give mulighed for både at bygge til men også at omdanne til andre formål.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. april 2022:

Lea Houmøller

Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 26. april 2022, pkt. 3:

Område-MED bakker op om planen og understreger vigtigheden af at fremtidssikre plejecenterområdet til den demografiske udvikling. Det er Område-MEDs klare holdning, at hvis Thisted Kommune ikke gør noget, kan det få store konsekvenser. Allerede nu er der udfordringer med at rekruttere personale til at løse områdets opgaver. Rekrutteringsudfordringer bliver kun større i fremtiden.

I det følgende uddybes hvorfor Område-MED mener, at plejeboligplanen giver bedre forudsætninger for at imødekomme den demografiske udvikling:

 • Generelt bakker Område-MED op omkring plejeboligplanens principper og mener, at plejeboligplanen løser principperne på bedste vis - herunder at planen fastholder en decentral plejecenterstruktur i kommunen.
 • Større plejecentre har en positiv indvirkning på rekruttering og fastholdelse. Eksempelvis i relation til arbejdsmiljøet for natarbejdere, bedre mulighed for at udnytte medarbejdernes kompetencer samt bedre mulighed for at sikre faglighed gennem social- og sundhedsassistenter i aftenvagt.
 • Samling af specialerne giver bedre forudsætninger for at løse områdets komplekse opgaver. Dog skal alle plejecentre i fremtiden understøtte den forventede stigning af borgere med kognitive udfordringer - både indretningsmæssigt og fagligt.

Område-MED understreger, at ved godkendelse af plejeboligplanen vil ingen af medarbejderne på de omfattede områder blive arbejdsløse - der er behov for alle hænder i fremtiden. Område-MED understreger, at tæt dialog mellem medarbejdere, MED og ledelsen vil være et vigtigt element i gennemførsel af planen.

Område-MED bemærker, at processen omkring flytning af borgere ved eventuel lukning af plejecentre, skal igangsættes hurtigst muligt. Dette gælder også i relation til visitationsprocessen.

Område-MED bakker op om betragtningen om, at det er vigtigt, at borgerne befinder sig i lokalområderne mens de er sociale og friske, og når borgerne bliver dårlige, så er faglighed vigtigere end fysisk placering.

Område-MED udtrykker bekymring omkring den bygningsmæssige tilstand på Dragsbækcentret og boenheden Rosen på Åbakken. Der udtrykkes usikkerhed omkring, hvorvidt bygningerne kan holde frem til det forslåede byggetidspunkt. Dette er både i relation til bygningernes tekniske stand og arbejdsmiljømæssige stand.

Område-MED udtrykker bekymring omkring, at demensudvidelsen er et tilvalg samt det forslåede tidspunkt for demensudvidelsen først er i 2033. Der vil forventeligt være behov for flere specialiserede demenspladser inden 2033. Mangel på demenspladser vil stille større krav til de almene plejecentre samt potentielt være uhensigtsmæssigt for nogen borgere og deres pårørende.

Område-MED vil opfordre kommunens politikere til, at kommunens offentlige transport understøtter plejecenterstrukturen, uanset hvordan plejecentrene skal fordeles i fremtiden.

Område-MED henviser til bilagene, hvor høringssvar fra Ældre og Trænings Lokal-MED kan findes.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 26. april 2022:

Nina Odde, Pernille Vad Jensen.

Sagen genoptages:

Høring af Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034

Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034 var i offentlig høring fra den 6. april til og med den 15. maj 2022. I høringsperioden er der indkommet 75 høringssvar. Social, Sundhed og Kultur har behandlet alle høringssvar, og resultatet af høringen indgår som en del af sagens behandling fremadrettet. Alle høringssvar i den fulde længde er vedlagt som bilag A. For at skabe et overblik er alle indkomne høringssvar opsummeret i bilag B. Derudover kan Social, Sundhed og Kulturs bemærkninger til høringssvarene findes i Bilag B.

I høringsperioden blev der den 21. april afholdt et borgermøde. På borgermødet deltog omkring 150 personer. I forbindelse med borgermødet blev der givet 72 input, som er blevet behandlet og vil indgå som en del af sagens behandling fremadrettet. Disse input er opsummeret i Bilag C.

Generelt har høringssvarene og input ikke givet anledning til, at Social, Sundhed og Kultur foreslår ændringer af de administrative anbefalinger plejeboligplanen indeholder.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 5:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Fjordglimt i Sennels indgår i planen med 39
mio. kr. i 2032-34.

Ad 4. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller indgår i planen med 3,5 mio. kr. i 2024.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 7. juni 2022, pkt. 108:

Punktet udsættes og behandles på ekstraordinært Social- og Seniorudvalgsmøde mandag den 20. juni kl. 17.00.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 20. juni 2022, pkt. 115:

Ad 2-6. Fremsendes uden indstilling.

Flertallet stemmer for. Morten Bo Bertelsen stemmer imod og Peter Uno Andersen undlader at stemme.

Beslutning

Ad 2. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander til og med realiseringsår 2026 og med den ændring, at nyt alment center fremrykkes til 2023 (uden stillingtagen til antal pladser).

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander , og at beslutning om udvidelsen af Fjordglimt udsættes, og plejeboligplanen fra realiseringsår 2027 genoptages i 2024.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 4-6. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Plejeboligplanen falder.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen ønsker, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på at nå frem til en indstilling til mødet i Kommunalbestyrelsen i august.

Ib Poulsen ønsker, at sagen tages op i Kommunalbestyrelsen på næste møde.

Til toppen

131. Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principielle forhold i forbindelse med igangværende infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilligede den 23. februar 2021 5 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

I 2021 blev nogle af pengene brugt til at etablere yderligere parkeringspladser langs Hawstokken. Ligeledes er der etableret buslomme på den sydlige side af Hawblink. I sommeren 2021 blev der udført tællinger af trafikken og brugen af parkeringspladserne. Den indsamlede data har dannet grundlag for et skitseprojekt og blev præsenteret på et offentligt borgermøde i Nr. Vorupør den 23. februar 2022.

Beslutningerne er truffet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Borger- og Erhvervsforening i Nr. Vorupør.

Der er behov for stillingtagen til følgende forhold:

 • Tidsbegrænset parkering
 • Matrikulære forhold.

Tidsbegrænset parkering

Parkeringspladsen ved krydset Vesterhavsgade/Hawblink er blevet omdisponeret i forbindelse med opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt ikke enige om, hvorvidt parkeringspladsen skal være tidsbegrænset.

Vorupør Fiskerkompagni (også kaldet Fonden) ejer arealet nord for parkeringspladsen. Vorupør Fiskerkompagni ønsker, at 8-10 parkeringspladser forbliver uden tidsbegrænsning, da nogle af deres kunder har behov for pladserne, når lystfiskerne skal fiske på Det Gule Rev. De to kuttere sejler ca. 80 - 100 dage om året. Andre i arbejdsgruppen finder det uhensigtsmæssigt, at lystfiskerne lægger beslag på parkeringspladserne det meste af dagen. Ved at indføre tidsbegrænset parkering, for eksempel på 2 timer, kan der opnås større udskiftning i de parkerede biler, og parkeringsbåsene vil derfor tilgodese flere. Se bilag 1 - Oversigtstegning parkeringsareal.

Matrikulære forhold

Der er flere steder i Nr. Vorupør, hvor vejstatus ikke stemmer overens mellem matrikelkortet og vejens registrering i det centrale vejregister (CVF). Dette gør sig gældende for følgende strækninger:

 1. Vesterhavsgade (nord for den offentlige parkeringsplads og Nationalparkcenter Thy).
 2. Hawstokken (strækningen fra Vesterhavsgade til de offentlige parkeringspladser mod vest).
 3. Vesterhavsgade (strækningen på promenaden).

På de tre strækninger er vejen ikke udskilt som offentlig vej. Thisted Kommune varetager allerede nu vedligeholdelsen af strækningerne.

Landinspektørfirmaet LE34 har udarbejdet et notat, der beskriver ejerforhold, og hvordan eventuelle ændring i vejstatus kan håndteres, jf. bilag 2.

Som det fremgår af bilaget, er der forskellige muligheder på de 3 strækninger, herunder oplistet:

A: Der indgås en aftale med de pågældende lodsejere om den ønskede råderet over vejarealet.

B: Vejene udskilles som offentlige veje.

C: Vejene optages som privat fællesvej og kan administreres som offentlig sti.

Ad A: Der vil skulle laves en lejeaftale med ejerne af matriklen om, at Thisted Kommune kan råde over og benytte vejene.


Ad B: Ved en udskillelse til offentlige veje, vil det kræve en aftale med lodsejerne. Aftalen kan ske ved en frivillig aftale med lodsejerne, såfremt der kan opnås enighed om vejbredde mv. men kan også ske ved ekspropriation.

Ad C: For at vejarealer kan optages som privat fællesveje, kræver det ejernes involvering/accept af dette.

Derudover skal der træffes en beslutning om, at den private fællesvej skal have status af offentlig sti og kan ikke anvendes, såfremt færdselsarealet ønskes opretholdt som offentlig vej.

Anlæg og Infrastruktur anbefaler, at de 3 strækninger optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller alternativt ved ekspropriation.

Retsgrundlag

Vejloven og privatvejsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne, i forbindelse med at strækningerne optages som offentlige veje, afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres 2 timers tidsbegrænsning på hele den offentlige parkeringsplads ved Vesterhavsgade/Hawblink.
 2. De 3 strækninger på henholdsvis Vesterhavsgade med 2 strækninger samt Hawstokken optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation.
 3. Udgifterne afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 137:

Ad 1-3. Udsat til næste møde, hvor repræsentanter fra fonden deltager.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Der deltager to repræsentanter fra fonden kl. 13.00 på udvalgets møde den 7. juni 2022.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 156:

Ad 1. Det indstilles at der ikke indføres tidsbegrænsning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen stemmer imod.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Ad 1. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 2-3. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet. Susanne Olander stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Til toppen

132. Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udsættelse af anlægsprojekter som følge af store ekstraordinære prisstigninger.

Redegørelse

Som følge af Covid19 og dernæst krigen i Ukraine har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse modtaget krav om honorering af ekstraordinære prisstigninger på alle typer af leverancer til bygge- og anlægsopgaver. Især varer, der kræver meget energi i produktionen blev først ramt, eksempelvis cement, isolering, stål og glas. Prisstigningerne har nu bredt sig til at være hele sektoren, da brændstofpriserne også er blevet markant højere.

Drifts- og Anlægsafdelingen har derfor i samarbejde med Center for Økonomi og Løn kigget på, om det er muligt at udsætte eller aflyse opgaver for at afvente, at priserne på verdensmarkedet får et lavere niveau. Alle anlægsprojekter har været vurderet, dvs. igangværende, de der er under planlægning samt de, der er medtaget på investeringsoversigten, men endnu ikke igangsat.

Nedenstående liste angiver, hvilke projekter:

 • der vurderes til at skulle forsætte, da omkostningerne ved at sætte dem i stå vil være for store.
 • der vurderes til at kunne sættes i gang, da risikoen for store prisstigninger vil være begrænsede.
 • der kan udsættes.

XA-0000000274

Byggemodning - pulje

Planlægning, arealerhvervelser og projektering kan forsætte - hvert enkelt entreprenørudbud overvejes, i forhold til timing og prissituation

Fastholdes

XA-0000000283

Medfinansiering til P-fond

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000000481

Pulje - Renovering af grønne anlæg

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-500

Udsættes

XA-0000000482

Pulje - Renovering legepladser

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-250

Udsættes

XA-0000000707

Pulje - Køb af jord og ejendomme

Fastholdes

XA-0000000712

Cold Hawaii Inland

Projekt Søbadet gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 1-2 mio. kr.

2000

Fastholdes

XA-0000000825

Center for Sundhed / Thyhallen

Projekt Center for Sundhed / Thyhallen gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på op mod 5 mio. kr.

5000

Fastholdes

XA-0000000847

Statens Museum for Kunst

Der udføres stort set kun projektering i 2022. Forventet forbrug i 2022 4 mio. kr.

-11000

Fastholdes

XA-0000000885

Hovedbyer på forkant - Thisted

Projekt Hovedbyer på forkant - Thisted gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 500.000 kr.

500

Fastholdes

XA-0000000894

Energimæssig renovering - Rolighedsskolen

-8200

Udsættes

XA-0000000942

Sydhavnen

Sydhavnen fastholdes i forhold til det, Thisted Kommune kontraktligt er forpligtiget til. Der må forventes en overskridelse på 2 mio. kr. De øvrige P-
og opholdsarealer arealer projekteres færdige. Udbud skal afvente.

2000

Fastholdes

XA-0000000945

Thisted Museum - Udvidelse og infrastruktur

Udføres i 2023, 3 mio. kr. udsættes fra 2022 til 2023

-3000

Kan udsættes

XA-0000000975

Byggemodning - Hvedemarken Hanstholm

Projektering færdig, afventer udsendelse af udbudsmateriale.

-10000

Kan udsættes

XA-0000001007

Cykelsti - Tømmerbyvej

Kan udsættes i max. 1-2 år

-3000

Kan udsættes

XA-0000001010

Ny institution i Sennels

Detailprojektering pågår, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001013

Bryggekulturens Hus - Tilskud

Thisted Kommune støtte

-5000

Kan udsættes

XA-0000001024

Helhedsplan for Socialområdet

Stort set kun detailprojektering i 2022, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001025

Jobcenter

-3000

Udsættes

XA-0000001029

Omlastehal - Genbrugscentret i Thisted

Fastholdes

XA-0000001030

Beholderkøb - Affaldsområdet

Fastholdes

XA-0000001033

Udvendig vedligeholdelse - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001034

Rørtæring, kloakledning mv - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001035

Energimæssige investeringer - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001040

Asfalt - 2022

Omfanget af belægninger vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001041

Vejanlæg - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne. - Et delprojekt kan tages ud, evt. en brorenovering.

Fastholdes

XA-0000001042

Fysisk arbejdsmiljø - SSU - 2022

Fastholdes

XA-0000001043

Energirenovering - Hanstholm Skole -2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

XA-0000001044

Energirenovering - Østre Skole - 2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

For at afvente gunstigere tider på verdensmarkedet kan der udsættes anlæg for 32,95 mio. kr. For ikke at etablere et egentligt anlægsstop og dermed også ramme håndværkere og entreprenører unødigt anbefales det, at fastholde et passende anlægsprogram, herunder at projektere opgaverne og derefter tage bestik af situationen for, hvornår opgaverne sendes i udbud. Det indstilles derfor, at det kun er 4 projekter (se indstilling) med i alt 11,95 mio. kr., som der allerede nu træffes beslutning om at udsætte.

For projekter - der er igangsat og bør fastholdes - kan der forventes prisstigninger på op mod 9,5 mio. kr. - for hvert enkelt projekt gælder, at der vil blive fremsendt en særskilt anmodning om tillægsbevilling.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 og de kommende år vil det være nødvendigt at revurdere investeringsoversigten således, at forventede blivende prisstigninger bliver indarbejdet. For at kunne holde den samlede anlægsramme må det forventes, at ikke-igangsatte projekter enten udskydes eller reduceres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Trækket på kassen og presset på anlægsrammen udskydes i takt med, at anlægsprojekter udsættes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. XA-0000000481 - Pulje - Renovering af grønne anlæg - udsættes.
 2. XA-0000000482 - Pulje - Renovering legepladser - udsættes.
 3. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes.
 4. XA-0000001025 - Jobcenter - udsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 3:

Ad 1-4. Direktionen indstiller, at bevillingerne til de fire nævnte anlægsprojekter udsættes til 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 78:

Sagen sendes til behandling i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fornyet sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 130:

Indstilles til godkendelse, at igangværende projekter fortsætter, og de øvrige projekter analyseres yderligere på projektniveau af administrationen til mødet i juni.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med fokus på kendte og forventede kommende krav fra entreprenører, håndværkere og leverandører. Der er ikke entydigt markante prisstigninger for alle områder. I bilag 1 er der kommenteret for hver enkelt projekt, hvorvidt det anbefales at fastholde en gennemførelse, og hvis det anbefales at udsætte eller standse projektet, hvilke konsekvenser dette får for Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. XA-0000001006 - Nr. Vorupør - infrastrukturudvikling - gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr.
 2. XA-0000001025 - Jobcenter - 3.000.000 kr. tages af investeringsoversigten med henblik på en politisk afklaring.
 3. XA-0000000712 - Cold Hawaii Inland - Søbadet gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr.
 4. XA-0000000825 - Center for Sundhed / Thyhallen - gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr.
 5. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes - 8.200.000 kr. flyttes fra investeringsoversigten 2022 til 2023.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 2:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 157:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

133. Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til 4 km cykelsti mellem Sjørring og Thisted.

Redegørelse

Den 7. februar 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU), at der blev sendt ansøgninger til Vejdirektoratet om tilskud til cykelsti mellem Vorupør og Thisted. Der blev ansøgt om 3 etaper, og det er nu blevet offentliggjort, at Thisted Kommune får tilskud fra den statslige "Cykelpuljen 2022" til strækningen mellem Sjørring og Thisted.

Ved at etablere cykelstien skabes der en tryg og sikker cykelstiforbindelse, som vil gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og dermed understøtte udviklingen af grøn mobilitet. Potentialet er særligt stort mellem Sjørring og Thisted grundet den korte afstand og den store sammenhæng mellem byerne. Cykelstien forventes at være klar til ibrugtagning i september 2024.

Projektet omfatter 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej. Cykelstien anlægges langs den sydlige side af Vorupørvej. Der skal erhverves arealer af lodsejerne syd for Vorupørvej.

Uddybende beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Vejloven - der er hjemmel til ekspropriation.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er anslået til en samlet udgift på 10,8 mio. kr.

Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet - "Cykelpuljen 2022", at der ydes et tilskud på 5,4 mio. kr.

Den 14. marts 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at der blev disponeret 1,050 mio. kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1041 Vejanlæg 2022 til medfinansiering af den statslige cykelpulje.

Der søges derfor om følgende anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) og omdisponering af rådighedsbeløb fordelt over årene således:

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

I ALT

Anlægsudgiftsbevilling

U

1,050

2,950

6,800

10,800

Anlægsindtægtsbevilling

I

-5,400

-5,400

Omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg – 2022,

og kassen påvirkes ikke i 2022.

U

-1,050

-1,050

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen påvirkning i 2022. Udgifterne i 2023 og 2024 vil dog indgå, som del af de anlægsudgifter, som påvirker anlægsrammen i disse år.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Ja, der er foretages en omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg - 2022 med 1,050 mio. kr. i 2022.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der:

 1. Gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,800 mio. kr. og anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,400 mio. kr. fordelt over årene som oplyst under "Økonomiske konsekvenser" til cykelsti mellem Sjørring og Thisted.
 2. I 2022 omdisponeres 1,050 mio. kr. af rådighedsbeløb på XA-1041 Vejanlæg - 2022 til cykelsti mellem Sjørring og Thisted. Kassen påvirkes ikke.
 3. Erhverves de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 158:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

134. Anlægsbevilling - Kildeopsporing af forurening med PFAS stoffer

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til kildeopsporing af PFAS.

Redegørelse

Siden ”Korsør-sagen”, hvor borgere har spist kød forurenet med PFAS, har der været øget fokus på PFAS-forurening i miljøet. PFAS er en gruppe af stoffer, som er yderst sundhedsskadende, herunder kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, mutagene og akut giftige. PFOS er én af PFAS-stofferne.

Thisted Kommune har derfor også fokus på potentielle og påviste PFAS-forureninger. Nogle af PFAS-forureningerne har kendte kilder, eksempelvis fra brandslukningsskum på brandøvelsespladser, men vi har også forureninger, hvor kilden ikke er kendt. Konkret har vi PFAS-forurening i slam i et renseanlæg, som vi ikke kender kilden til. Som miljømyndighed er Thisted Kommune forpligtiget til at finde kilderne til forureningen og om muligt stoppe spredningen af PFAS til det omgivende miljø.

For at foretage kildeopsporinger og forureningsundersøgelser af PFAS er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning. Andre kommuner har sidste år brugt mellem 6.000 kr. og 700.000 kr. på at lave kildeopsporing og forureningsundersøgelser for PFAS.

PFAS-forureningssager i Thisted Kommune er akutte, og der er behov for handling her og nu. Plan- og Miljø foreslår, at restbeløbet på 450.000 kr. fra anlægsprojektet Landlyst Stadion projektet anvendes til kildeopsporing af PFAS.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den 15. september 2020 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til indledende undersøgelser for Landlyst Stadion projektet, så man kunne udarbejde et retvisende udbudsmateriale i forbindelse med muligt salg af Landlyst Stadion. På grund af en verserende klagesag ligger projektet i dvale, og der er lange udsigter til, at beløbet til Landlyst Stadion projektet bliver brugt. Restbeløbet på XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion udgør 450.000 kr.

For at foretage kildeopsporing og forureningsundersøgelser af PFAS, er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000. kr. til kildeopsporing af PFSA finansieret af restbeløbet på 450.000 kr. fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

En omprioritering af restbeløbet på Landlyst Stadion projektet til PFAS kildeopsporing vil betyde, at der på ny skal søges om finansiering til indledende undersøgelser, hvis Landlyst Stadion projektet starter op igen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kildeopsporing af PFAS på 450. 000 kr. finansieret af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 166:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

135. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2021

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2021.

Redegørelse

Regnskab 2021 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 28. april 2022. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Korr. budget 2021 kr.

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.533.575

1.425.177

Godsbefordring

2.700.000

2.466.040

2.360.528

Kommunale tilskud

4.700.000

4.879.098

5.819.976

Indtægter i alt

8.700.000

8.878.713

9.605.681

Driftsudgifter

3.500.000

3.781.915

3.892.467

Personaleudgifter

1.050.000

834.616

737.095

Driftsudgifter

800.000

572.966

1.199.966

Vedligeholdelsesudgifter

550.000

489.460

567.610

Driftsudgifter i alt

5.900.000

5.678.957

6.397.139

Resultat før renter

3.000.000

3.199.756

3.308.542

Renteudgifter

630.000

598.190

632.801

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.370.000

2.601.566

2.575.740

Resultat i alt

2.370.000

2.601.566

2.575.740

Der afskrives 2.601.566 kr., hvilket givet et samlet resultat efter afskrivninger på 0 kr.

Færgebestyrelsen og de to ejerkommuner har valgt at indbetale et ekstra bidrag på samlet 179.098 kr. ved slutningen af året. Behovet for den ekstra indbetaling skyldes blandt andet, at der under Corona har været mindre indtægter end budgetteret, på positivsiden har der været et mindre forbrug på driften end forventet.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i 2021 indbetalt 1.692.000 kr. i aconto, derudover er der indbetalt et ekstraordinært tilskud vedr. 2021 på 64.475 kr. fra Thisted Kommune i henhold til beslutningen i Færgebestyrelsen og de 2 ejerkommuner.

I henhold til driftsaftalen er Thisted Kommunes andel 36 % af de samlede udgifter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

136. I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2023

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budget 2023 for I/S Mors-Thy Færgefart.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart godkendte den 28. april 2022 budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021 og forventede driftstiltag i 2022. Der er ingen ændringer i de kommunale tilskud, men ændringer i personaleudgifterne og en reduktion i vedligeholdelsesudgifterne således, at indtægter og udgifter harmonerer med hinanden.

Forslag til driftsbudget for 2023:

Budget 2021 i kr.

Budget 2022 i kr.

Budget 2023 i kr.

Regnskab 2021 i kr.

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.600.000

1.600.000

1.533.575

Godsbefordring

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.466.040

Kommunale tilskud

4.700.000

4.900.000

4.900.000

4.879.098

Indtægter i alt

8.900.000

9.300.000

9.300.000

8.878.713

Driftsudgifter

Personaleudgifter

3.500.000

3.500.000

3.800.000

3.781.915

Driftsudgifter

1.050.000

1.050.000

1.050.000

834.616

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

1.000.000

700.000

572.966

Administrationsudgifter

550.000

550.000

550.000

489.460

Driftsudgifter i alt

5.900.000

6.100.000

6.100.000

5.678.957

Resultat før renter

3.000.000

3.200.000

3.200.000

3.199.756

Renteudgifter

630.000

630.000

600.000

598.190

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.370.000

2.570.000

2.600.000

2.601.566

Resultat i alt

2.370.000

2.570.000

2.600.000

2.601.566

Færgen er på værft og bedding hvert andet år, og færgen skal på værft i 2022, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være lavere i 2023, hvor færgen ikke skal på værft.

Personaleudgifterne er opskrevet, så de svarer til de udgifter, der har været i 2021. De mindre forventede udgifter på vedligeholdelse opvejes af de højere personaleudgifter.

Taksterne forbliver uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2022 køres der hele året en kampagne pga. 10 års jubilæum for færgen, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på antallet af brugere på færgen.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingsnøglen for de 2 kommuner er 36 % til Thisted Kommune og 64 % til Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2023 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 165:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

137. Intern revision 2021

Udskriv

Sagstema

I Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ er det fastlagt, at Center for Økonomi og Løn skal foretage intern revision af kommunens institutioner og afdelinger, og at resultatet skal forelægges for Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Løn forelægger på den baggrund resultatet af 2021 revisionen.

Redegørelse

Den interne revision skal:

 • Sikre, at kommunens institutioner og afdelinger fører deres regnskaber korrekt.
 • Forhindre at kommunen rammes af tab som følge af fejl, besvigelser eller andre uregelmæssigheder.
 • Beskytte personalet mod uberettiget mistanke om uregelmæssigheder.

Revisionen gennemføres som uanmeldte besøg på institutioner/afdelinger. Ved besøget gennemgår to medarbejdere fra Center for Økonomi og Løn institutionens betalingsgennemførelse, brugen af indkøbsaftaler, den decentrale del af lønindberetningen, administrationen af lokale kontantkasser, administrationen af indtægter og indtægtsopkrævninger samt opbevaringen- og håndteringen af beboeres- og andres midler. Der tages stikprøver af betalinger, andre økonomiske transaktioner og forretningsgange, ligesom ledelsestilsyn kontrolleres. Revisionen kombineres med rådgivning og instruktion, og der udtages ca. 10 institutioner hvert år.

Som følge af Corona blev besøgene i 2021 begrænset til 5 institutioner. Følgende institutioner blev besøgt: Limfjorden i Hurup, Nors Skole, Vibedal Plejecenter, Solhjem Ældrecenter og Campus 10.

Revisionen har vist følgende opmærksomhedspunkter:

 • Ajourføring af delegationsskema.
 • Køb af gavekort, indberetning til SKAT.
 • Ved køb af gaver opmærksomhed på beløbsgrænse.
 • Køb af julegaver til personale.
 • Oplysningspligtig overfor SKAT ved udbetaling af honorarer uden for et ansættelsesforhold (foredrag, underholdning, etc.)

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ, bilag vedrørende Delegation og intern revision.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 20. juni 2022.

Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 20. juni 2022, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

138. Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 36, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 389.469 kr. Indtægterne består af udlejning af bygninger og jord samt tilbagebetaling af statsafgift. Derudover er der en forrentning af kapitalen på 15.675 kr.

Udgifter i alt 819.524 kr. I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter for deponiet.

Resultatet i alt udviser et underskud på 414.380 kr., der fratrækkes det tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 36 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 173:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

139. Regnskab 2021, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 45, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 8.416.144 kr. inkl. renter. Indtægterne kommer fra forbrændingsafgiften for affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter i alt 8.382.166 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et overskud på 33.978 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2021. Beløbet er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 45 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 174:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

140. Regnskab 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 26, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter inkl. renter i alt 3.003.154 kr. Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Der er i 2021 en medfinansiering fra interessentkommunerne på 0,00 kr. til Modtagestationen. Der har i 2021 været opkrævet et a'conto beløb på 190.056 kr. til medfinansieringen, der tilbagebetales til interessentkommunerne.

Udgifter i alt 2.865.944 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Resultatet giver et overskud på 137.210 kr., der er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Det overskydende a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 190.056 kr. og overdækningen på 137.210 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne, fratrukket 58.028 kr. som blev afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Beløbet tilbagebetales i forhold til antal indbyggere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 26 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 175:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

141. Lukket punkt: Ansættelse af borgerrådgiver

Til toppen

142. Lukket punkt: Høringssvar vedr. havvindmøllepark

Til toppen

143. Lukket punkt: Ansøgning om frigivelse af garanti

Til toppen

144. Lukket punkt: Sydhavnen, Thisted

Til toppen

145. Lukket punkt: Ansøgning om udsættelse af afdrag på lån

Til toppen

146. Lukket punkt: Bevillingssag

Til toppen

147. Lukket punkt: Bevillingssag

Til toppen

148. Lukket punkt: Bevillingssag

Til toppen

149. Lukket punkt: Bevillingssag

Til toppen

150. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om:

Grundet anden mødeaktivitet anmodes møde i Økonomiudvalget den 23. november 2022 flyttet til torsdag den 24. november 2022. Udvalget indvilgede.

Ad 2-3. Intet til referat.

Til toppen

151. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen