24. maj 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Susanne Olander (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

100. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

101. Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som Geografi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som geografi og igangsættelse af proces for Energizoner.

Redegørelse

I april 2022 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, der omhandlede temaer for "Klimastrategi for Thy som geografi". Strategien viser vejen til klimaneutralitet for Thy frem mod 2050 med et ambitiøst delmål for 2030 for reduktion af CO2 på 70 % på tværs af sektorer. Klimastrategien fremsættes nu til vedtagelse, se bilag 1.

Klimastrategien er en udløber af Klimaalliancen Thys (KAT) arbejde i 2021-2022 og skal sikre, at Thisted Kommune kan opfylde kriterierne for en DK2020-Klimahandleplan, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte i efteråret 2020.

I september 2021 blev rapporten "Klimavisioner i Thy" (bilag 2) offentliggjort. Rapporten viser en vej til 70 % CO2-reduktion for Thy i 2030 og beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige og bør prioriteres for, at reduktionen kan indfries. KAT-strategien (bilag 3) er en fortsættelse af dette arbejde og beskriver, hvordan indsatserne bør prioriteres de kommende år, og hvordan de kan blive fremmet gennem lokalt samarbejde og forankring. Parterne i KAT har i et "page of commitment" bekræftet, at de vil arbejde for, at indsatsområderne implementeres. Page of Commitment kan ses i bilag 4. Med Klimastrategien godkender Thisted Kommune KATs strategi, som beskriver de indsatsområder, som Thisted Kommunes bør tage ansvar for, for at Thy kan lykkes med at nå målsætningen frem mod 2030.

Fra DK2020 er der krav til, at kommunen har et tidsperspektiv i Klimaplanlægningen frem mod 2050, at inddragelse af lokale aktører og borgere sikres og, at der indtænkes merværdi og synergieffekter i projekter og handleplaner. Dette er omsat til målsætninger i strategien.

Målsætninger

Følgende målsætninger er defineret i strategien i bilag 1.

a) Thisted Kommune er udledningsneutral i 2050, og der i 2030 er sket en 70 % CO2-reduktion målt siden 1990.

b) Rammer for den fysiske planlægning for minimum 3-4 energizoner tilvejebringes i 2022.

c) Thisted Kommune skal aktivt inddrage borgere og andre aktører i den grønne omstilling og facilitere dannelsen af relevante fællesskaber, der kan være med til at drive den grønne omstilling.

d) Sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier indgår i handleplaner og projekter, som udmønter indsatsområderne i strategien

Baggrunden for de strategiske målsætninger er beskrevet i strategien.

Proces for energizoner

Som fremhævet i strategien og af KATs arbejde er en stor del af den nødvendige CO2-reduktion frem mod 2030 afhængig af, at der kan ske en placering af tekniske anlæg bl.a. til produktion af grønne gasser og brændstoffer, fangst og lagring af CO2 samt tilvejebringelse af vedvarede elproduktion, der understøtter disse teknologier. I KATs arbejde og i denne klimastrategi beskrives, hvordan kommunen bør igangsætte en proces for at planlægge proaktivt for, hvor disse tekniske anlæg kan placeres og har betegnelsen "Energizoner". Med vedtagelsen af denne strategi indstilles det, at forvaltningen igangsætter en proces, der skal føre til en positiv udpegning af områder, hvor der ønskes planlægning for tekniske anlæg samt tilrettelæggelse af en "udbudsmodel" for, hvordan kommunen vil indkalde og udvælge projekter i energizonerne. Processen skal ske med inddragelse af politikere, erhverv, forsyning og borgere, så udpegningen af områder sker med hensyntagen til lokalbefolkning, eksisterende og kommende infrastruktur samt gældende kommuneplanlægning. Processen for Energizoner ønskes gennemført i 2022, så indkaldelse af projekter og efterfølgende planlægning kan ske i 2023.

Opfølgning

Forvaltningen giver årligt en status og opfølgning på den strategiske målsætning for reduktion af CO2 og for de definerede indsatsområder, som indgår i KAT, herunder de indsatsområder som Thisted Kommune er tovholder for.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Klimastrategi for Thy som geografi vedtages.
 2. Proces for energizoner igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 133:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

102. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Redegørelse

Opfølgning

I forhold til det korrigerede driftsbudget (inkl. overførsler fra 2021 på 12,4 mio. kr.) forventes der et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 3,1 mio. kr. og 'Pleje og omsorg for ældre' på 2,7 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 11,2 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 9,3 mio. kr. på 'Børn og familieområdet' og 5,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration'.

Herudover skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalget er oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Grundet usikkerhed omkring opgavens omfang er der ikke lavet budgetopfølgning på området, men regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen forventes overskredet med 19,2 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til de allerede nævnte områder, 'Fællesudgifter og administration', 'Skoler og uddannelse' og 'Børn og familieområdet'. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt. Servicerammeoverskridelsen skal ses i lyset af, at budgettet i sin tid blev vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr. Uden denne pulje, (som sidste måned blev lagt i kassen igen), er der i relation til de rammebelagte udgifter tale om en overskridelse på 32,2 mio. kr. (19,2 + 13,0).

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et forbrug på ca. 230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 132. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 85 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 36 mio. kr., svarende til et forbrug på 227 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Tillægsbevilling

I anlægsbudgettet til 2021 var der afsat 1,12 mio. kr. til renovering af Thisted Musikteater. Primært grundet mulighed for momsrefusion blev beløbet senere flyttet til driften, men desværre til en konto med begrænset overførsel (5 %-reglen) og ikke som vanligt - når der flyttes fra anlæg til drift - til en konto med fuld overførsel. Helt konkret indgik de 1,12 mio. kr. i en samlet overførsel på området 'Tilskud og aktiviteter - kulturområdet'. Grundet 5 %-reglen tilfaldt beløbet imidlertid kassebeholdningen. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at de 1,12 mio. kr. genbevilges.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 19,2 og 36 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 78,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen godkendes.
 2. Der (gen)bevilges 1,12 mio. kr. til Thisted Musikteater.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.
Herudover indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. til kassen, i det der forventes en midtvejsregulering på 40 mio. kr.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 131:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 61:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 102:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 86:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

103. Thisted Bolig - prækvalificering af renoveringsprojekt på Havrevej

Udskriv

Sagstema

Anbefaling til Landsbyggefonden af projekt.

Redegørelse

Thisted Bolig har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til en større renovering af organisationens boligområde på Havrevej i Thisted by, og efter Landsbyggefondens procedure for behandling af renoveringssager beder Thisted Bolig nu kommunen anbefale projektet overfor Landsbyggefonden.

Anmodningen om en anbefaling kommer efter, at Landsbyggefonden har lavet den første vurdering af projektet og fundet, at det opfylder betingelserne for at modtage renoveringsstøtte fra Fonden, og efter at Fonden derfor har reserveret 16,9 mio. kr. som støttet lån.

Ansøgningen om en anbefaling følges op af en ansøgning om en egentlig godkendelse (skema A-B-C-proceduren), men anbefalingen betyder ikke, at Kommunalbestyrelsen til den tid er bundet til at sige ja til den ansøgning.

Ved anbefalingen tages overordnet stilling til projektet, eksempelvis ud fra, om:

 • Området påtænkes videreført som boligområde, eller om kommunen har andre planer for området.
 • Kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give den fornødne garanti for de lån, som vil blive en del af den samlede finansiering.

Projektet

Thisted Boligs afdeling 8 Havrevej ligger tæt ved Ringvejen i Thisted og består af seks rødstensblokke med i alt 145 lejligheder opført i 1983 og ombygget i 1991. Staten har klassificeret området som forebyggelsesområde efter bestemmelserne i lov om almene boliger, og der er derfor brug for at forbedre miljøet for beboerne og skabe tryghed, tilgængelighed og bedre rum for mødet mellem mennesker. Ved renoveringen ombygges facaderne derfor, sådan at det monotone udtryk brydes, ved adkomstsiden laves opholdsarealer, altanarealerne øges, der opføres et nyt fælleshus, ankomstvejene og stisystemer omlægges og skure og garager, som laver mørke zoner, fjernes, udebelysningen lægges generelt om, og der etableres ordentlig plads til rollatorer, barnevogne, elscootere m.m. I alt forventes renoveringen at beløbe sig til 40 mio. kr. eksklusive moms (50 mio. inklusive moms). Projektet er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

Projekter på vej

Ud over boligerne på Havrevej vil Thisted Bolig også gerne renovere boligerne på Tingstrupvej/Kappelstensvej (afd. 1) og Gl. Grønningen (afd. 4). Ansøgning om, at kommunen anbefaler de projekter, kommer inden sommerferien, oplyser Thisted Bolig.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at projektet anbefales overfor Landsbyggefonden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 135:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil i sagens behandling, og han deltager derfor ikke i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

104. Hanstholm Havn - Regnskab 2021

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2021 for Hanstholm Havn til godkendelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, og at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I følge Hanstholm Havn ligger årets resultat indenfor det forventede niveau på trods af endnu et år præget af COVID-19, Brexit og kvotereguleringer, der har påvirket bruttofortjenesten negativt. Resultat skal endvidere i følge havnen ses i lyset af et større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på havnen i 2021 samt påbegyndt tilbagebetaling af havneudvidelsen.

Årets nettoomsætning for havnen voksede til 33,6 mio. kr. mod 32,0 mio. kr. i 2020, mens årets bruttofortjenesten faldt til 16,6 mio. kr. sammenlignet med 21,9 mio. kr. i 2020. Havnens resultat før afskrivninger og efter renter endte med et underskud på 8,0 mio. kr. mod et overskud på 3,4 mio. kr. i 2020. Underskuddet er interessant, fordi en kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i fem på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministeriets godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital.

Årets resultat inkl. renter og afskrivninger (bundlinjen) er faldet fra et underskud i 2020 på 5,4 mio. kr. til et noget større underskud i 2021 på 17,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare, men på sigt kan der - med eventuelt fortsatte underskud i Hanstholm Havn kombineret med den af Thisted Kommune garanterede restgæld på 567 mio. kr. - opstå alvorlige udfordringer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

105. Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - Nors og Østerild

Udskriv

Sagstema

Thisted Varmeforsyning (TV) ansøger om kommunegaranti til først byggekredit og senere lån i KommuneKredit til to projekter.

Redegørelse

Nors

TV ønsker at udvide deres forsyningsområde til at omfatte Nors.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Projektforslaget kan ses af sagens bilag. Projektet er godkendt i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022.

TV anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af projektet. Der ønskes i første omgang optaget en byggekredit og efterfølgende et lån med en løbetid på 25 år.

Lånebeløbet der ønskes ydet er det, der svarer til de samlede estimerede investeringer i projektforslaget på i alt 36,2 mio. kr. Fremgår af side 18 i projektforslaget.

Østerild

Østerild Fjernvarme og Thisted Varmeforsyning sammenlægges pr. 1. januar 2023, og der ønskes anlagt en forsyningsledning til Østerild. Projektforslaget behandles på Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget mandag den 16. maj 2022.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Projektforslaget kan ses af sagens bilag.

TV anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af projektet. Der ønskes i første omgang optaget en byggekredit og efterfølgende et lån med en løbetid på 30 år. Lånebeløbet, der ønskes ydet, er det, der svarer til de samlede estimerede investeringer i projektforslaget på i alt 32 mio. kr. Fremgår af side 18 i projektforslaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

TV betaler garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

En garanti for lån til TV vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

TV har ikke oplyst, hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeforsyningens valg af finansiering og forventer, at varmeforsyningen optager de(t) lån, som matcher forsyningens risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Garantianmodningen vedr. forsyningsledning til Nors til 36,2 mio. kr. godkendes.
 2. Garantianmodningen vedr. forsyningsledning til Østerild til 32 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

106. Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti

Udskriv

Sagstema

Snedsted Varmeværk søger som følge af høje energipriser om kommunegaranti til at forlænge og omlægge lån med afdragsfrihed i 5 år.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk oplever høje energipriser og ansøger i den forbindelse om at omlægge 25 årigt lån optaget i 2016. Lånet ønskes forlænget til et 30 årigt lån, hvilket er det maksimalt tilladte i forhold til lånebekendtgørelsen. Herudover åbner lånebekendtgørelsen op for afdragsfrihed i op til 5 år. Snedsted Varmeværk ønskes derfor 5 år med afdragsfrihed med start efter den kommende termin den 15-07-2022.

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk samt vejledende låneforslag med variabel rente fra KommuneKredit fremgår af sagens bilag.

Snedsted Varmeværk betaler garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året. Med afdragsfrihed og løbetidsforlængelse stiger den samlede garantiprovisionsbetaling til kommunen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (Lånebekendtgørelsen) samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk - herunder forlængelse og afdragsfrihed under lånebekendtgørelsens bestemmelser - vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle, men i den givne situation med høje og måske endda stigende energipriser virker afdragsfrihed og løbetidsforlængelse som en fornuftig ide.

Snedsted Varmeværk har oplyst, at der ønskes lån med variabel rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der i relation til afdragsfrihed og løbetidsforlængelse gives en garanti til Snedsted Varmeværk.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

107. Venskabsbykonference 2022

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i Skien, Norge i september 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde, der beror på venskabsbyaftalen og handleplanen, som er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Det aktuelle samarbejde omfatter 5 nordiske kommuner: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland, Mosfellsbær på Island og Thisted i Danmark.

Thisted Kommune var vært for konferencen i 2016. I 2018 blev der afholdt konference i Mosfellsbær på Island, og i 2020 blev konferencen udskudt til digital afholdelse i 2021 grundet Covid-19; her var Loimaa i Finland vært. Her blev den nuværende venskabsbyaftale underskrevet for 1 år, hvorfor en ny aftale skal underskrives for de normalt gældende 4 år ved konferencen i 2022. Den nye aftale for 2021-2024 er vedhæftet i bilag 3.

I 2022 er Skien Kommune i Norge vært, og temaet for årets konference er: Meningsfuld inddragelse af unge. Konferencen foregår torsdag den 22. september og fredag den 23. september med afrejsedage onsdag den 21. september og lørdag den 24. september. Den officielle invitation fra Skien Kommune er vedhæftet i bilag 4.

Der er lagt en programskitse (bilag 5), hvor unge fra hver af venskabsbyerne har deres eget program og arbejder tværfagligt, praktisk og aktivt sammen. Der deltager derfor 5 unge på 15-16 år fra Thisted Kommune samt en medarbejder, der følger de unge. Ligeledes skal to unge musikere fra 16 år til 25 år fra Thisted Kommune deltage, og sammen med musikere fra de andre venskabsbyer skal de sammensætte et fælles værk, der opføres som afslutning på konferencen. Konferenceprogrammet for politikere og andre indeholder både oplæg, drøftelser og oplevelser. Under Covid-19 har alle 5 kommuner samarbejdet om at lave en bog med unges beretninger under Covid-19, hvor Thisted Kommune er tovholder for projektet. Bogen udgives og ferniseres på konferencen.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Niels Jørgen Pedersen og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i konferencen i Skien skal udpeges. Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges to politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles én af de to pladser. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

2 repræsentanter fra hvert af følgende 5 udvalg:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Social- og Seniorudvalget, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene deltager.

Børne- og Familieudvalget.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra Økonomiudvalget deltager borgmester Niels Jørgen Pedersen og Peter Skriver Nielsen.

Derudover deltager der repræsentanter fra Direktionen, sekretæren for venskabsbysamarbejdet og 4-5 medlemmer fra Foreningen Norden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til venskabsbysamarbejdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der udpeges repræsentanter fra Direktionen og udvalgene, der deltager i venskabsbykonferencen i Skien i september 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 1:

Direktionen udpeger direktør for Social, Sundhed og Kultur Tue von Påhlman og kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 129:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udpeger Kristian Tilsted og Mette Kjærulff.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 72:

Jane Rishøj og Kenneth Bjerregaard deltager.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 17. maj 2022, pkt. 101:

Social - og Seniorudvalget udpeger Lene Kjeldgaard Jensen. De øvrige udvalgsmedlemmer har ikke mulighed for at deltage.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 102:

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Torben Overgaard og Jan Fink Mejlgaard.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget udpeger Niels Jørgen Pedersen og Peter Skriver Nielsen.

Ib Poulsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

108. Anlægsbevilling - Renovering af botilbud - Dragskilde,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Socialområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for socialområdet. Planen indeholder bl.a. renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted.

Der er afsat 3,1 mio. kr. til renoveringer, som bl.a. dækker over etablering af terrassedøre i alle lejligheder, så borgerne har egen udgang/indgang, komfur og ventilationsanlæg i lejligheder, toilet samt kontor/møderum/soverum i den afdeling af tilbuddet, som ikke har adgang til dette i dag. Slutteligt etableres brand/lyddøre ml. kontorer.

Formålet med renoveringen er at styrke muligheden for at arbejde med borgernes færdigheder og dermed borgernes mulighed for at komme sig (recovery).

Projektet er planlagt til implementering i 2022, hvorfor der nu anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet på 3,1 mio. kr. så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Renovering - Dragskilde , Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

3,100

0

0

0

3,100

Heraf søges frigivet

3,100

0

0

0

3,100

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 17. maj 2022

Økonomiudvalget 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen 21. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

109. Budgetomplacering på ældreområdet

Udskriv

Sagstema

Budgetomplacering af midler fra budget 2022 afsat til 'Faglige udviklingspotentialer' til midlertidig videreførelse af indsatser i regi af puljeprojektet Styrket omsorg og nærvær.

Redegørelse

I forbindelse med Budget 2022 fik Ældre og Træning tilført 2,6 mio. kr. via budgetforliget. Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 2021 truffet beslutning om fordelingen af midler. Det blev besluttet, at 1,2 mio. kr. af det afsatte beløb skulle anvendes til at understøtte faglige udviklingspotentialer, herunder implementering af nye tiltag, som er afprøvet og udviklet i regi af puljeprojektet "Styrket omsorg og nærvær".

Ældre og Træning har siden januar 2021 arbejdet med projektet Styrket omsorg og nærvær. Social- og Seniorudvalget blev på udvalgsmødet den 8. februar 2022 orienteret om status på projektet. Projektet går nu ind i sin afsluttende fase, hvor de sidste driftstest afvikles. I løbet af maj og juni vil der blive udarbejdet en evaluering samt blive lagt implementerings- og forankringsplaner. Det forventes, at Social- og Seniorudvalget bliver forelagt en sag i august 2022, hvor der skal træffes beslutning om en videreførelse og -implementering af indsatser.

På baggrund de foreløbige resultater ønsker Ældre og Træning, at indsatserne i regi af projektet kan fortsætte indtil den endelige beslutning om videreførelse af indsatserne foreligger. En beslutning om midlertidig videreførelse af indsatserne vil kræve, at der afsættes ressourcer til terapeuter i Træning og Rehabilitering i perioden maj til november.

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der frigives midler fra puljen 'Faglige udviklingspotentialer' til en midlertidig videreførelse af indsatser i regi af puljeprojektet Styrket omsorg og nærvær, således at indsatserne kan videreføres, indtil der er udarbejdet en evaluering og foreligger en endelig beslutning om varig videreførelse af indsatserne.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et estimat over de forventede udgifter til terapeuter i Træning og Rehabilitering i perioden maj-november:

De samlede udgifter for perioden er estimeret til at udgøre 500.000 kr.

Det bemærkes, at der alene er medtaget udgifter til ressourcer i Træning og Rehabilitering. Et samlet overblik over udgifter til en varig videreførelse og implementering af indsatser i hele Ældre og Træning, vil blive udarbejdet i forbindelse med den endelige evaluering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 96:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 96:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

110. Opnormering, Træning og rehabilitering. Budgetomplacering

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Træning og Rehabilitering tilføres 380.000 kr. til delvis finansiering af ansættelse af en ekstra terapeut grundet et stigende antal genoptræningsplaner.

Redegørelse

Når en borger udskrives fra sygehus med behov for genoptræning, modtager Træning og Rehabilitering en genoptræningsplan, hvor borgerens genoptræningsbehov er beskrevet. Som udgangspunkt skal borgeren tilbydes opstart af kommunal genoptræning indenfor 7 kalenderdage. Genoptræningsforløbet leveres af Træning og Rehabilitering.

Antallet af borgere, som udskrives med en genoptræningsplan, har, udover et kortvarigt fald grundet corona, været stigende de seneste år, og det bliver derfor stadigt vanskeligere for Træning og Rehabilitering at tilbyde borgerne rettidig genoptræning. Antallet af genoptræningsplaner er steget fra 1.456 stk. i 2016 til 1.763 stk. i 2021. I 2022 forventes ca. 2.200 genoptræningsplaner.

Der er derfor ønske om at opnormere med yderligere 1 terapeutstilling.

På nuværende tidspunkt er der ansat 29 fysioterapeuter og 16 ergo-/fysioterapeuter i Træning og Rehabilitering svarende til henholdsvis 25,43 og 14,77 helårsstillinger.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til 1 terapeutstilling er ca. 545.000 kr. Heraf finansieres 380.000 fra Sundhed og Ældre. Det resterende beløb finansieres af Træning og Rehabilitering.

Opnormeringen finansieres delvist fra Sundhed og Ældres demografikonto, hvor der i 2022 er 383.962 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 98:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 98:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 88:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

111. Ejerstrategi Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes ejerstrategi for Thisted Vand A/S, gældende fra 1. juli 2022, skal godkendes.

Redegørelse

I forhold til Thisted Vand A/S har Thisted Kommune en ejerstrategi, som løber til og med den 30. juni 2022. Derfor skal en ejerstrategi gældende fra 1. juli 2022 nu godkendes.

Ejerstrategien rammesætter selskabets formål, målsætninger, forsyningssikkerhed, effektiv drift, samarbejdet mellem kommune og selskab samt god selskabsledelse.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har haft den nugældende ejerstrategi på bestyrelsesmøde, og bestyrelsen har ingen ændringsønsker i forhold til den kommende strategi. Som sådan rummer oplægget til den kommende periodes ejerstrategi kun små justeringer, tilpasset den nye kommunalbestyrelsesperiode samt en formulering om, at ejerstrategien fremover revideres efter behov.

Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 128:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

112. Anlægsbevilling - Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave - Dragskilde 3,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 11,0 mio. kr. til tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Socialområdet (i dag Handicap og Socialpsykiatri). Planen indeholder bl.a. tilbygning på ca. 350-400 kvadratmetertil Kumlhøj vuggestue og børnehave, som der er afsat 11,0 mio. kr. til.

Det endelige antal kvadratmeter afhænger af behov sammenholdt med, hvad der er realistisk indenfor budgettet, qua de stigende anlægspriser.

Tilbygningen skal gøre det muligt at øge kapaciteten fra 8 til 12 pladser, således at ventelisten til tilbuddet afhjælpes, samtidigt med at området bedre kan imødekomme den forventede vækst i målgruppen i årene fremover.

Samtidig skal tilbygningen muliggøre flytning af Planeten (døgntilbud for anbragte børn og unge) fra Platanvej 16 - hvor det i dag ligger sammen med en række tilbud på voksenområdet - til adressen Dragskilde 3.

Derved

- adskilles børne- og voksenområdet

- Kumlhøjs børneområde samles på adressen Dragskilde 3 og

- der kan reduceres med én nattevagt, idet Planeten kan dele nattevagt med Solsikken (aflastningstilbud), der i forvejen ligger på adressen Dragskilde 3.

Projektet er planlagt til projektering i 2022 og opførelse i 2023 og 2024 med forventet effekt fra juli 2024. Derfor anmodes nu om frigivelse af rådighedsbeløbet på 11,0 mio. kr.,så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave (Thisted), er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 11 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel, og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave , Dragskilde 3, Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Heraf søges frigivet

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 21. juni 2022 (orientering)

Handicaprådet den 23. juni 2022 (orientering)

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024, som anført under "Økonomiske konsekvenser" til tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 92:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

113. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. november 2021 forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, samt at arbejdet med frivillige aftaler inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) blev igangsat.

Forslaget til indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og udpegning af indsatsområder samt risikovurdering af grundvandsmagasinerne i Thisted Kommune. Koordinationsforum, bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget og andre relevante parter, er inddraget i forarbejdet til forslaget. Da risikovurderingen viser, at grundvandsressourcen i Thisted Kommune er dårligt beskyttet mod påvirkninger fra overfladen, har indsatsplanen til hovedformål at sikre rent drikkevand til kommunens borgere nu og i fremtiden.

Forslaget har være i høring fra 1. december 2021 til 1. marts 2022. Der er indkommet 6 høringssvar; 3 fra berørte borgere og vandværker, 1 fra Fjordland, og 2 fra myndigheder med mindre korrektioner til planen - se bilag 1 Høringssvar.

Høringssvarene har berørt mange temaer - gennemgående er:

 • Spørgsmålstegn ved trinmodellen: Almindeligt analyseprogram ved nitrat i grundvandet under 10 mg/l, øget overvågning ved nitratindhold mellem 10 mg/l og 25 mg/l og indsats mod øget nitrat ved over 25 mg/l.
 • Usikkerhed om erstatningsbeløb og tab af værdi af dyrkningsarealer.
 • Påbudsvillighed fra Thisted Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler?
 • Kan det være problematisk at foretage en indsats overfor pesticider i BNBO og samtidig en indsats overfor nitrat?
 • Er BNBO vejledningen fulgt ved beregningerne? Er der regnet på den faktiske brug af arealerne?

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret på alle høringssvar - se bilag 2. De to svar fra myndighederne samt et af svarene fra en berørt lodsejer har medført mindre rettelser og justeringer af Indsatsplanen - se bilag 3 Rettelsesblad til Indsatsplanen.

For den berørte lodsejer er det areal, der skal beskyttes mod nitrat, reduceret. Dette sker på grundlag af den igangværende overvågning af grundvandet.

Der er ikke kommet høringssvar, som afgørende ændrer ved Indsatsplanen eller forudsætningerne for Indsatsplanen.

Indsatsplanen kan ses her:http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=19

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 63 a og vandforsyningslovens § 13 d afgøre, at det er det vandforsyningsselskab, der drager fordel af indsatsen, der skal afholde udgiften hertil.

Andre konsekvenser

Indsatsplanen udmønter sig i en række indsatser, hvor der for eksempel i nogle områder sættes krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 21. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med de anførte ændringer vedtages.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 140:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

114. Ubrugte midler til styrkelse af turismen og erhvervslivet i Thy efter COVID-19

Udskriv

Sagstema

Thy Turistforening ønsker at ændre anvendelsen af tidligere tildelte midler til styrkelse af turismen og erhvervslivet i Thy efter COVID-19.

Redegørelse

Baggrund

Den 24. november 2020 bevilligede Kommunalbestyrelsen 600.000 kr. til kickstart af erhvervslivet i Thisted Kommune, der, på grund af langvarige COVID-19-restriktioner og den ekstraordinære nedlukning af Nordjylland, oplevede et stort svigt i omsætningen.

De 600.000 kr. blev givet fra medfinansieringspuljen med specifikt formål om en hurtig indsats under hensyntagen til den daværende akutte krise. Thy Detailforum og Thy Turistforening fik hver tildelt 300.000 kr.

I december 2020 igangsatte Thy Detailforum en række vellykkede indsatser med blandt andet sloganet “Handl med hjertet. Handl lokalt. Fordi vi elsker Thy”. Thy Turistforening afventede dengang at igangsætte initiativer med begrundelsen, at man ville undgå at kollidere med Thy Detailforums indsatser samt sikre, at indsatserne ville gavne turistbranchen, der på det tidspunkt var mere eller mindre tvangslukket.

Forårskampagne i 2022 og 2023

Thy Turistforening ønsker nu at anvende midlerne til forårskampagner i 2022 og 2023, der skal gøre det til en tradition at besøge Thy i påsken. Thy Turistforening har allerede afholdt en indsats i påsken 2022, hvor hovedattraktionen var blomsterudstillingen “Håb - Naturens stemme” i Hurup, Agger, Hanstholm og Stenbjerg. Forårskampagnen i 2022 blev gennemført i samarbejde med Destination Nordvestkysten, der bidrog med 100.000 kr. Derudover deltog frivillige, medlemsforeninger og detailhandlen i gennemførslen. Thy Turistforening har ikke fremvist regnskab for indsatsen i 2022, ligesom de heller ikke har uddybet planerne for en kampagne i 2023.

Idet midlerne blev tildelt for omkring halvandet år siden, er vilkårene for turismen og erhvervslivet væsentlig mere normaliseret i dag i forhold til dengang, midlerne blev tildelt. Alle COVID-19-restriktioner er ophævet, og der er således ikke længere tale om en akut krise eller ekstraordinær nedlukning, hvormed den oprindelige begrundelse for tildeling af midlerne ikke længere gør sig gældende.

På den baggrund ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Thy Turistforening skal have tilsagn om at bruge de tidligere tildelte 300.000 kr., eller om midlerne skal tilbageføres til medfinansieringspuljen.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen følges, tilbageføres de tidligere tildelte 300.000 kr. til medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der både før efter behandling af nærværende sag ikke vil være disponible midler på medfinansieringspuljen i 2022, hvilket fremgår af vedhæftede oversigt over medfinansieringspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thy Turistforening får afslag på deres anmodning om at anvende de tidligere tildelte 300.000 kr. til forårskampagner i 2022 og 2023.
 2. De tidligere tildelte 300.000 tilbageføres til medfinansieringspuljen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 143:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Der imødeses en ny ansøgning for beløbet med henblik på yderligere politisk behandling relateret til Covid19.

Beslutning

Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendt. Det specificeres, at beløbet i ad 2. tilbageføres til medfinansieringspuljen.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

115. Anlægsbevilling - Udvidelse af fællesvaskeri på Kristianslyst i Thisted

Udskriv

Sagstema

Tøjvaskeriet på plejecentret Kristianslyst i Thisted har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb og kan ikke genopnås. Derfor indstiller Social, Sundhed og Kultur, at det eksisterende fællesvaskeri på Kristianslyst udvides, således at det lever op til nutidige regler på området.

Redegørelse

Thisted Kommune skal jf. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger give beboerne på plejehjem tilbud om vask af tøj. Samtidig fremgår det af Thisted Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet, at tøjvask på kommunens plejecentre enten foregår i beboernes egne lejligheder eller i et fællesvaskeri.

På plejecentret Kristianslyst i Thisted er der i dag et fællesvaskeri til beboernes tøjvask. Vaskeriet dækker både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter. Vaskeriet har imidlertid en størrelse, hvor pladsmangel vanskeliggør det rette arbejdsmiljø. Desuden har det været nødvendigt at placere en industrivaskemaskine uden for vaskeriet for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Industrivaskemaskinen uden for vaskeriet har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb, og det er ikke muligt, at få dispensationen forlænget.

Social, Sundhed og Kultur har sammen med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse afdækket alle muligheder for at fastholde tøjvask på centret. Konklusionen af afdækningen er, at det hverken er muligt at installere vaskemaskiner og tørretumblere i beboernes lejligheder eller at lave mindre afdelingsvaskerier uden omfattende anlægsinvesteringer. Derfor er den mest rentable mulighed for sikre tøjvask på Kristianslyst fremadrettet at udvide det eksisterende fællesvaskeri.

Udvidelse af Kristianslysts eksisterende vaskeri vil skabe den nødvendige kapacitet til at dække både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter og vil sikre, at de arbejdsmiljømæssige krav efterleves.

Den påtænkte udvidelse er samtænkt med plejeboligplanens forslåede anvendelse af Kristianslyst.

Retsgrundlag

Lov om social service § 192 og § 192 a.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udvidelse af fællesvaskeriet på Kristianslyst udgør 1,8 mio. kr. i henhold til beregninger, der er foretaget af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i april 2022.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., som finansieres således:

Kr.

Fra driften:

Overført overskud – Ældreområdet – Ledelse og administration

400.000

Overført overskud – Direktør for Social, Sundheds og Kulturområde

400.000

Overførsel fra drift til anlæg

800.000

Fra allerede frigivet anlægsprojekt:

Omdisponering fra XA-1042 Fysisk arbejdsmiljø – SSU – 2022

1.000.000

I ALT

1.800.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning servicerammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., som servicerammen vil blive reduceret med.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige anlægsramme.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. juni 2022

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst i Thisted godkendes.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., til udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst, som finansieres som oplyst under ovennævnte ”Økonomisk konsekvenser” og kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 97:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

116. Lukket punkt: Budgetomplaceringer

Til toppen

117. Hanstholm Havn - rapportering pr. 31/03-2022

Til toppen

118. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

119. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

120. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

121. Lukket punkt: Bevillingsansøgning

Til toppen

122. Lukket punkt: Bevillingsansøgning

Til toppen

123. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

124. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen