23. feb 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Susanne Olander (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

20. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

21. Budget 2023 - procedure

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af aktivitets- og tidsplan for arbejdet med budget 2023.

Redegørelse

Efter styrelseslovens bestemmelser skal budgettet for 2023 være vedtaget senest den 15. oktober 2022. Forud for vedtagelsen går imidlertid et længere forløb med administrativ forberedelse og politisk forhandling. På den baggrund fremlægger Center for Økonomi og Løn (CØL) et forslag til aktivitets- og tidsplan for det samlede forløb.

CØL’s forslag til aktivitets- og tidsplan tager udgangspunkt i, at de nuværende overslagsbudgetter for årene 2023-2025 viser:

 • Kassetræk i en størrelsesorden, som indenfor 3-4 år vil bringe kommunens likviditet under det minimum på 100 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen har vedtaget
 • Løbende driftsudgifter, som lægger beslag på så stor en del af de generelle indtægter, at Kommunalbestyrelsens mål om 70 mio. kr. til egenfinansiering af anlæg ikke opfyldes.

Forslaget tager også udgangspunkt i, at Direktionen på sit møde den 6. januar 2022 havde en foreløbig drøftelse af overslagsbudgetterne og de konsekvenser for budgetlægningen, som de tegner. På mødet besluttede Direktionen, at der i forslaget til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen sættes fokus på effektivisering af driften, og at planlægningen af effektiviseringen sker ud fra en tilgang, som er beskrevet i det vedlagte projektoplæg fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess. Nøgleordene er her:

 • Den nuværende drift effektiviseres sådan, at der over to år frigøres 50 mio. kr. i årlig driftsudgifter, heraf ca. 30 mio. kr. 2023
 • Til brug for det udarbejdes et effektiviseringskatalog
 • Kataloget udarbejdes via en proces, hvor direktør- og chefgruppen er drivende, hvor samtlige kommunale fagområder bringes i spil, og hvor der inddrages eksterne konsulenter

På baggrund af ovenstående foreslår Center for Økonomi og Løn en aktivitets- og tidsplan med nedenstående faser og elementer:

 • En indledende politisk fase, hvor Økonomiudvalget sætter rammerne for det videre arbejde, og hvor Kommunalbestyrelsen drøfter sigtepunkterne for de næste års prioritering indenfor anlægsområdet og de næste års balance mellem drift og anlæg
 • En administrativ fase, hvor der udarbejdes effektiviseringsforslag ud fra den beskrevne proces.
 • En efterfølgende administrativ fase, hvor Direktionen træffer endelig beslutning om elementerne i det budgetforslag, som fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 • En politisk fase med forhandling og beslutning, herunder med et budgetseminar hvor Direktionen præsenterer sit samlede budgetforslag.

I den første administrative fase laves også en teknisk gennemgang af budgetgrundlaget, ligesom anlægsplanlægningen ajourføres.

Datoerne for de enkelte faser fremgår af det vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, konsulentudgiften afholdes indenfor den nuværende bevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 1. marts 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det fremlagte forslag til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2022, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at de enkelte område-MED involveres tilsvarende Hoved-MED i juni 2022.

Beslutning

Aktivitets- og tidsplan godkendt.

Der er en forventning om, at Direktionens budgetforslag indeholder følgende kriterier:

 • Et resultat før anlæg på 70 mio. kr. i 2023 og overslagsår.
 • Effektiviseringsforslag på 60 mio. kr. (arbejdskatalog)
 • Gennemsnitlige anlægsudgifter op til 200 mio. kr. i 2023 og overslagsår.
 • Et likviditetstræk op til 150 mio. kr. i 2023-2026.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

22. Almene boliger - særlige udlejningskriterier m.m.

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af særlige udlejningskriterier for almene boliger på Refsvej, Grønningen og Havrevej samt anden opfølgning på ændring af lov om almene boliger i november 2021.

Redegørelse

Fra december 2021 har staten klassificeret området med almene boliger på Refsvej, Havrevej og Grønningen som et ”forebyggelsesområde”. Klassificeringen gælder foreløbigt et år frem, og det betyder, at kommunen skal fastsætte særlige kriterier for udlejningen i området. Målet er, at beboersammensætningen i højere grad kommer til at afspejle det omgivende samfund.

På den baggrund fremlægger Center for Økonomi og Løn det vedlagte forslag til særlige kriterier. Efter forslaget gives der fortrinsadgang til boligsøgende, som har fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de boligorganisationer, som har boliger området.

Statens klassificering af området som forebyggelsesområde er sket på baggrund af en ændring af lov om almene boliger fra november 2021. Klassificeringen sker ud fra kriterier, som ligner kriterierne ved klassificering af bl.a. hårde ghettoområder og ghettoområder. Beboersammensætningen i forebyggelsesområder adskiller sig dog mindre fra det omgivende samfund, end den gør ved de andre områdetyper. Ved lovændringen blev betegnelserne hårdt ghettoområde og ghettoområde i øvrigt skiftet ud med betegnelserne omdannelsesområde og parallelsamfund.

Opgjort på afdelinger omfatter statens klassificering Thisted Bolig afdeling 4 Gl. Grønningen, Thisted Bolig afdeling 6 Grønningen, Thisted Bolig afdeling 7 Refsvej, Thisted Bolig afdeling 8 Havrevej og Lejerbo Thisted afdeling 122-0.

Boliger med kommunal anvisningsret

Klassificeringen som forebyggelsesområde har en særlig betydning for de almene familieboliger i området, som er stillet til rådighed for kommunen. I alt drejer det sig om ca. 12 af de i alt 641 familieboliger i området.

Efter bestemmelserne i lov om almene boliger skal de boliger undtages fra de særlige kriterier. I Thisted Kommunes tilfælde skal kommunen i stedet tage stilling til, om andre grupper af boligsøgende ikke kan anvises til boligerne. Overordnet drejer det sig om boligsøgende, som indenfor de senest 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, indenfor de sidste 6 måneder har fået ophævet sit lejemål, ikke er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller Schweiz eller har modtaget selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Som udgangspunkt kan de nævnte boligsøgende ikke anvises til de boliger i forebyggelsesområdet, som er stillet til rådighed for kommunen. Men i og med de 641 familieboliger i området udgør mere end 30 procent af de i alt 1.971 almene familieboliger i kommunen, kan kommunen beslutte, at boligerne undtages fra den bestemmelse.

Da der er tale om boliger, hvor anvisningen indgår som en del af et samlet socialt projekt, og da det alene drejer sig om ca. 12 boliger, indstiller Center for Økonomi og Løn, at kommunen undtager boligerne fra bestemmelserne om, at anvisningen begrænses.

Anvisningsret til private udlejningsejendomme

Den samme lovændring, som indførte bestemmelserne om forebyggelsesområder, åbnede også op for, at kommunen kan indgå frivillige aftaler med private udlejere om anvisningsret. Aftalerne kan indgås, hvis kommunen vurderer, de er nødvendige for at løse de boligsociale opgaver, samtidig med at der opnås en mere balanceret beboersammensætning i de almene boligområder. Aftalerne indebærer, at kommunen betaler lejen, hvis boligen står tom. Endvidere skal kommunen betale forskellige godtgørelsesbeløb til udlejeren.

Center for Økonomi og Løn vurderer, at kommunens boligsociale opgave fortsat vil kunne løses uden aftaler med private udlejere om anvisningsret.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen. Aftaler med private udlejere om kommunal anvisning vil kunne give en udgift, som kommunen ikke har i dag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. De fremlagte særlige kriterier for udlejning af de almene familieboliger i området Refsvej, Havrevej og Grønningen godkendes.
 2. Området ikke omfattes af de skærpede kriterier for kommunens anvisning.
 3. Der ikke indgås aftaler med private udlejere om anvisningsret.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

23. Almene boliger - Årligt tilsyn

Udskriv

Sagstema

Almene boliger - Regnskab for 2020 fra boligorganisationer og selvejende institutioner i Thisted Kommune.

Redegørelse

Efter bestemmelserne i Lov om almene boliger m.m. skal kommunen foretage en kritisk gennemgang af årsregnskaberne for de boligorganisationer (boligselskaber) og selvejende boliginstitutioner, som er hjemhørende i kommunen.

Gennemgangen af årsregnskaberne er en del af kommunens samlede tilsyn med boligorganisationerne og de selvejende boliginstitutioner. Ud over regnskabsgennemgangen omfatter tilsynet også en godkendelsesbeføjelse i forbindelse med bl.a. særligt høje huslejestigninger, optagelse af lån med pant i ejendommen og salg af bygninger.

Tilsynet er indført, fordi det offentlige skyder penge i de almene boliger, og fordi boligerne – og dermed de organisationer og institutioner, som opfører og driver dem – er med til at løse en boligsociale opgave, som kommunerne er ansvarlig for.

Ved den kritiske gennemgang af regnskaberne er temaerne bl.a. om pengene anvendes efter formålet, om der er udsigt til økonomiske problemer, som kan give organisationen eller institutionen vanskeligheder (og dermed også give vanskeligheder for beboerne og kommunen), økonomiadministrationen og effektiviseringstiltag, udlejningssituationen og beboerdemokratiet.

For de selvejende institutioner tager den kritiske regnskabsgennemgang udgangspunkt i revisionsprotokollen og årsberetningen. For boligorganisationerne tager den endvidere udgangspunkt i en særlig styringsrapport, som organisationerne og Landsbyggefonden udarbejder, og der holdes et dialogmøde med hver organisation. Referatet fra dialogmøderne samt de aftaler, der blev indgået på møderne, er bygget ind i denne redegørelse. Udgangspunkterne for den kritiske regnskabsgennemgang er fastlagt i loven.

Generelle konklusioner

Revisionsprotokoller, styringsrapporter, årsberetninger og dialogmøder med boligorganisationerne viser, at den almene boligsektor i Thisted Kommune generelt er velfungerende, og at den forvalter de statslige og kommunale midler, der indgår i sektoren, i overensstemmelse med de givne vilkår og regler.

To problemer optræder dog ved flere afdelinger:

 • Flere boliger i de mindre bysamfund er svære at leje ud, og ofte er det også svært at hæve huslejen for boligerne i de mindre bysamfund til et niveau, som giver plads til den nødvendige vedligeholdelse.
 • Flere afdelinger har problemer med at finde medlemmer til deres bestyrelse.

Boligorganisationerne har allerede taget eller er ved at tage forskellige initiativer for at imødegå problemerne. Udlejningsproblemerne søges bl.a. imødegået via de såkaldte helhedsplaner, hvor bl.a. Landsbyggefonden for de almene boliger involveres. Og bemandingen af afdelingsbestyrelserne søges bl.a. imødegået gennem afdelingssammenlægninger, hvorved det administrativt arbejde også forenkles og afdelingernes økonomi gøres mere robust.

Som resultat af dialogmøderne og regnskabsgennemgangen er der udarbejdet et samlet notat indeholdende referat med hver enkelt boligorganisation omkring aftaler og forhold, der kræver særlig opmærksomhed den kommende periode - se vedlagte bilag - NOTAT OG REFERATER, Almene boliger – Regnskaber 2020 for boligorganisationer og selvejende institutioner

I et enkelt tilfælde ud fra det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet hos Thisted Bolig, er der et punkt, som kræver særlige behandling af Økonomiudvalget.

Det fremgår af revisionsprotokollen, at der i året er udbetalt for meget i bestyrelsesvederlag. Ud fra reglerne i ministeriets driftsbekendtgørelse for almene boliger har revisionen beregnet, at Thisted Bolig maksimalt måtte udbetale 69.142 kr. i vederlag i 2020, men der er udbetalt 69.946 kr. og dermed 804 kr. mere. Overskridelsen skal godkendes af kommunen, jvf. § 14, stk. 2 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Thisted Bolig har fremsendt en redegørelse om forholdet - se vedlagte bilag. Heraf fremgår det, at overskridelse skyldes en regnefejl i forbindelse med indkøb af julegaver i 2020.

Der er ikke andre forhold fra det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet, som kræver særlige handlinger.

Regnskaberne, der har ligget til grund for dialogmøderne, er vedlagt som bilag. De i alt ca. 50 afdelingsregnskaber er ikke vedlagt som bilag, men er offentligt tilgængelige på www.lbf.dk. Notat og referater offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Driftsbekendtgørelsen for almene boliger m.v.

Friplejeboligloven .

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Det godkendes. at Thisted Bolig i 2020 har udbetalt 804 kr. for meget i bestyrelsesvederlag.
 2. Regnskaberne for de almene boliger - boligorganisationer og selvejende institutioner i Thisted Kommune, tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

24. Ændring af vedtægter for Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen i Hanstholm Havn ønsker at ændre gældende vedtægter.

Redegørelse

Som meddelt forud for det konstituerende møde den 9. december 2021, var det hensigten at ændre gældende vedtægter for Hanstholm Havn.

Ordlyden i § 4 ændres fra:

"Kommunalbestyrelsen nedsætter i sit konstituerende møde eller senest ved udgangen af 1. kvartal i en ny valgperiode en havnebestyrelse bestående af:

1 medlem fra kommunalbestyrelsen, som er borgmesteren.

Der udpeges én stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer."

Til:

"Kommunalbestyrelsen nedsætter i sit konstituerende møde eller senest ved udgangen af 1. kvartal i en ny valgperiode en havnebestyrelse bestående af:

1 medlem fra kommunalbestyrelsen, som er enten borgmesteren eller viceborgmesteren.

Der udpeges én stedfortræder for kommunalbestyrelsens repræsentant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer."

Ordlyden i § 5 ændres fra:

"Borgmesteren er næstformand for bestyrelsen."

Til:

"Kommunalbestyrelsens repræsentant er næstformand for bestyrelsen. "

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ordlyden i § 4 ændres som beskrevet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

25. Anmodning om garantistillelse - Bedsted Fjernvarme

Udskriv

Sagstema

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. (BFV) ansøger om kommunegaranti til først byggekredit og senere endeligt lån i KommuneKredit på 21 mio. kr.

Redegørelse

BFV ønsker kommunal garanti for lån fra KommuneKredit til finansiering af udvidelsesprojekt af varmeproduktionen via elektrificering af varmeproduktionen. Anlægget bliver et væsentligt supplement til BFV's nuværende biomassebaserede varmeproduktion i form af træpiller. Projektet omfatter et nyt varmeproduktionsanlæg i form af et varmepumpe- og el-kedelanlæg, en akkumuleringstank og en fordamper.

BFV nuværende anlæg ligger centralt i Bedsted omgivet af boliger og har derfor ikke mulighed for større udvidelse eller ændringer. BFV har derfor indgået betinget købsaftale af jordstykke af Vestjyllands Andel A.m.b.a. ca. 6.500 m2. Projektet er allerede Thisted Kommune bekendt jf. ny lokalplan for området (lokalplan 6-003), og BFV's fremsendte ansøgning om byggetilladelse.

Grundkøbet, varmepumpe, el-kedel og akkumuleringstank er handlet af med hhv. Vestjyllands Andel og leverandører på betingelse af, at BFV opnår kommunalgodkendelse af ansøgning om byggetilladelse. Thisted Kommunes evt. bevilling af garantistillelsen er naturligvis også betinget af, at BFV opnår byggetilladelse.

BFV søger således om en kommunal garantistillelse for låneoptagelse i KommuneKredit på 21 mio. kr. Grundet de favorable lånebetingelser ansøges samtidig om garantistillelse for den midlertidige byggekredit gældende indtil hjemtagelse af lånet.

Byggekreditten ønskes optaget som et variabelt lån, mens det endelige lån ønskes som et 20-årigt lån med fast rente (p.t. 0,94% p.a.). Herudover skal BFV betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til BFV vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

BFV har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset valg af finansiering og forventer, at BFV optager de(t) lån, som matcher BFV's risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Under forudsætning af, at byggetilladelsen til BFV godkendes, indstiller center for Økonomi og Løn, at:

 1. Garantianmodningen på byggekreditten på 21 mio. kr. imødekommes
 2. Garantianmodningen på det endelige lån på 21 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

26. Sydthy Ridehal IS søger om accept af, at Thisted Kommune vil rykke for nyt lån

Udskriv

Sagstema

Sydthy Ridehal IS ønsker at lægge sine lån om og søger derfor om, at Thisted Kommune rykker til fordel for det nye lån.

Redegørelse

Sydthy Ridehal IS ønsker at ændre deres realkreditlån.

Der er tale om en omlægning fra deres nuværende lån i Nykredit A/S på i alt 629.570 kr. med hhv. 9,5 og 5 år tilbage til et nyt lån i DLR Kredit A/S kr. 1.200.000 med 0% fast rente i 20 år.

Nuværende kvartals ydelser er 21.543 kr. og fremover vil den blive 22.701 kr., hvilket betyder en merbetaling på ca. 1.160 kr./kvartal.

Provenu ca. 550.000 kr., anvendes til indkøb/udskiftning af minilæsser samt traktor, da begge de gamle maskiner er slidt op.

Sydthy Ridehal IS søger accept af, at Thisted Kommune rykker ned af kreditorlisten.

Fremtidig prioritetsstilling:

1. DLR Kredit A/S realkreditpantebrev kr. 1.200.000

2. Thisted Kommune pantebrev kr. 1.000.000

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sydthy Ridehal IS modtager ikke tilskud fra Thisted Kommune. Det gør derimod Sydthy Rideklub, som lejer sig ind i faciliteterne. Denne klubs tilskud er uafhængig af Støtteforeningens drift, idet tilskuddet beregnes efter vurdering af bygningernes værdi og aktivitetsniveau. Lånet har således ingen driftsøkonomisk betydning for Thisted kommune.

Kommentar fra CØL:

Rykningen giver et provenu, og den afgøres derfor af Kommunalbestyrelsen.

Det forventes ikke, at provenuet skal modregnes i kommunens låneramme. Det afgørende i den forbindelse er, om lånet kan henregnes til kommunen. CØL vurderer, at der er en overvægt af forhold, som taler for, at det ikke er tilfældet. Der er dog tale om en vurdering, idet der ikke ligger hverken afgørelser eller udtalelser fra Ministeriet, som giver retningslinjer for afvejningen mellem de forhold, som indgår ved vurderingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at Thisted Kommune rykker for et nyt realkreditlån, som Sydthy Ridehal IS ønsker at optage.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Bilag

Til toppen

27. THY Fritid og Firmaidræt søger om tilskud til etablering af MTB-teknikbane

Udskriv

Sagstema

Thy Fritid og Firmaidræt søger om tilskud til etablering af MTB-teknikbane ved klubhuset i Vang.

Redegørelse

Da Vang Tvorup IF blev opløst, overtog Thy Fritid og Firmaidræt lokalerne for at lave et klubhus for MTB-ryttere. Foreningen er i gang med at lave cykelværksted og optimere lokalerne. Målet med dette er at skabe rammer for et velfungerende foreningsliv og samtidig et forsamlingssted for cykelentusiaster. Der planlægges bl.a. afvikling af forskellige arrangementer med bl.a. sporbyggere, cykelmekaniker-kurser samt undervisning i at køre på spor og teknikbane. Folkeoplysningsudvalget bakkede i den forbindelse i marts 2021 op med 20.000 kr. til opstart af ny aktivitet med udgangspunkt i klubhuset i Vang.

Foreningen planlægger at etablere en større teknikbane på den tidligere fodboldbane. Det samlede projekt beløber sig til 1.995.000 kr.

Projektet består af en mængde pukler, som er opbygget af jord og grus. Desuden laves der også drops af forskellige sværhedsgrader. Endelig skal der laves en asfalt pumptrack i midten af projektet, hvor man kan ”pumpe” cyklen rundt uden at træde i pedalerne.

Foreningen oplyser, at der er ca. 110 km til nærmeste lignende anlæg. Projektet kan ses i bilagene.

Projektet og klubhuset ligger tæt på Nationalpark Thy. Der er tre MTB-spor i området, som ligger henholdsvis 1, 6 og 9 km fra klubhuset. Der er 5 km til Klitmøller.

Foreningen ønsker, at teknikbanen skal være brugbar for alle. Derfor skal dele af banen være på et højt niveau, så brugerne bliver udfordret. På samme måde skal børnebanen laves, så den kan bruges af børn i 4-5 årsalderen.

Foreningen forventer stor efterspørgsel på at bruge banen. På nuværende tidspunkt oplyser foreningen, at den har 125 medlemmer. Når anlægget står færdigt, forventer de, at dette tal vil øges til +200 medlemmer. Foreningen forventer desuden en del brug fra turister og selvorganiserede.

Banen vil ifølge foreningen være det første sted i Danmark, hvor en asfalt pumptrack er en integreret del af en teknikbane. Pumptrack banen vurderer de udover mtb også vil blive attraktiv for skateboard, rulleskøjter, løbehjul og BMX. Der er allerede etableret lys på banen, hvorfor det vil være muligt at køre om aftenen.

Foreningen søger fonde og sponsorater til projektet. I den forbindelse har de fået tilsagn fra A. P. Møller Fonden, om at de vil støtte projektet med 1 mio. kr. samt 100.000 kr. fra anden side.

Foreningen søger Thisted Kommune om 250.000 kr. til etablering af projektet.

Anlægget skal driftes via frivilligt arbejde og økonomisk via medlemskontingenter og brugerbetaling.

I "Strategi og handleplan for fritidsområdet" (se bilag) omhandler et af de strategiske spor netop gode fritidsfaciliteter og udnyttelse af stedbundne potentialer. Her er fokus bl.a. på potentialerne i udendørs fritidsfaciliteter, som arbejder med de stedbundne potentialer. Dette projekt taler fint ind i dette.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektet passer på kriterierne for medfinansieringspuljen, hvorfor Sundhed, Kultur og Fritid anviser finansiering herfra i det omfang, der er disponible midler på puljen, samt at den samlede finansiering til hele projektet falder på plads.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen.

CØL bemærker, at Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2022 besluttede, at man ville have et fællesmøde med Økonomiudvalget og Hanstholm Havn, før beslutning om at give midler fra medfinansieringspuljen til showroom for fiskerierhvervet kan træffes. Det drejer sig om 1 mio. kr. i 2022 og knap 1,3 mio. kr. i 2023. Hvis Økonomiudvalget beslutter at give de ansøgte midler til showroom for fiskerierhvervet, vil der ikke kunne gives midler fra medfinansieringspuljen til mountainbike-teknikbane i Vang i 2022, idet der ikke er disponible midler på medfinansieringspuljen før 2024. På Økonomiudvalgets møde den 23. februar 2022 behandles tre sager, hvor der søges om midler fra medfinansieringspuljen i 2022.

Det drejer sig om 499.000 kr. til mobilt klyngekontor, 50.000 kr. til sauna i Klitmøller og 250.000 kr. til mountainbiketeknikbane i Vang. I sagen om showrom for fiskerierhvervet samt de tre sager, der behandles i Økonomiudvalget den 23. februar, søges der i alt om 1.799.000 kr. fra medfinansieringspuljen i 2022 og 1.271.986 kr. i 2023. Der skal således prioriteres mellem de projekter, hvor der søges midler fra medfinansieringspuljen.

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse, forudsat at den samlede finansiering tilvejebringes.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022, pkt. 41:

Direktionens beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

28. Limfjorden Rundt ansøger om støtte til 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Thisted Sejlklub ansøger Thisted Kommune om 110.000 kr. i årlig støtte i hvert af årene 2022-2025.

Redegørelse

Igennem mere end 30 år har Limfjorden Rundt, som også kaldes Nordens største træskibssejlads, besøgt Thisted Havn tirsdag i uge 37. Limfjorden Rundt er i dag et arrangement med ca. 60 skibe og dertilhørende besætning på omkring 650 personer samt besøgende, der tiltrækkes i hver havneby. Sejladsen besøger følgende byer i uge 37: Løgstør, Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur og Skive. I 2022 vil Thisted Havn få besøg den 13. september.

Alle aktiviteter og arrangementer i forbindelse med sejladsens besøg planlægges og afvikles af lokale foreninger. Thisted Sejlklub varetager den lokale foreningsrolle og bidrager med frivillige mandetimer.

Tidligere har Thisted Sejlklub modtaget 7.500 kr. i årlig støtte til Limfjorden Rundt.

I 2021 har Thisted Sejlklub fornyet det lokale program således, at besøget fra Limfjorden Rundt blev til afslutningen på en maritim uge i Thisted Havn i samarbejde med Thy Turist og Thisted By. Den 17. marts 2021 imødekom Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget Thisted Sejlklubs ansøgning til Limfjorden Rundt 2021 på 45.000 kr. finansieret fra markedsføringskontoen.

Ansøgningen er vedhæftet sagen i bilag 1 og ligeledes evalueringen fra 2021 i bilag 2.

Thisted Sejlklub fremhæver i ansøgningen, at der er behov for 110.000 kr. årligt for 2022 og frem til 2025 til gennemførelse af arrangementet for at matche det voksende arrangement og til sammenligning med de øvrige destinationsbyer.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at Limfjorden Rundt er en aktiv branding af Thisted som havneby og skaber relevante aktiviteter for mange målgrupper ved havnefronten og indstiller, at ansøgningen drøftes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om 110.000 kr. årligt for årene 2022-2025. I 2021 har Thisted Sejlklub modtaget 45.000 kr. fra markedsføringskontoen.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise finansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der er 744.974 kr. i disponible midler på medfinansieringspuljen i 2022, og at der ansøges om ialt 1.799.000 kr. i 2022 fra puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Økonomiudvalget 23. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der tages stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 6:

Direktionen indstiller, at der bevilges 50.000 kr. til formålet.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022, pkt. 29:

Direktionens indstilling indstilles godkendt forudsat, at det alene gælder for et år (2022), og at arrangementet kan gennemføres med en bevilling på 50.000 kr. Finansieringen foreslås taget af medfinansieringspuljen.

Beslutning

Godkendt, at finansiering på 50.000 kr. i 2022 tages af medfinansieringspuljen.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

29. Anlægsbevilling - Forbedring af arbejdsmiljøet i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser i 2022.

Redegørelse

Med vedtagelse af budget 2022 blev det godkendt, at der på investeringsoversigten i hvert af årene 2022-2025 er afsat en pulje på 1,5 mio.kr. til investering i det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser. Puljen har til formål at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på områderne.

Puljen indstilles frigivet til forbedringer som beskrevet i formålet. Det vil være op til de lokale ledelser og Område-MED at prioritere midlerne til de mest nødvendige investeringer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Ældre og Træning og Handicap samt Socialpsykiatris arbejdspladser finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 8. februar 2022, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Beslutning

Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at en prioriteret liste godkendes af Social- og Seniorudvalget.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

30. Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 11 seniorvenlige almene familieboliger i Nors.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at give borgere mulighed for at bosætte sig i nye moderne boliger, der kan rumme alle livets faser - unge såvel som ældre og små familier.

Boligerne vil være optimeret til at understøtte seniorers behov, men kan anvendes af alle. Her vil man kunne bo tæt på familie, natur og fritidsaktiviteter, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 6 stk. boliger af 95 m2
 • 5 stk. boliger af 77 m2

Projektet er på i alt 955 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 86,8 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på Kirkebyvej 27-31, matrikel 1an, 9k og 1 am Nors by, Nors, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en stigning i antallet af borgere i alderen 65-79 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 39 på venteliste til en bolig i Nors, hvor der i 2021 har været 2 fraflytninger, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

11 boliger

3.916.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

955 m2

16.502.400 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.418.600 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

20.418.600 kr. x 90 %

18.376.700 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

20.418.600 kr. x 8 %

1.633.500 kr.

2 % - Beboerindskud

20.418.600 kr. x 2 %

408.400 kr.

I alt

20.418.600 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

95 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.705 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

77 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.435 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Nors.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 37:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

31. Principbeslutning om opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej, Hanstholm

Udskriv

Redegørelse

Thisted Bolig er i kontakt med en lokal borgergruppe om boligudvikling i Hanstholm. Thisted Bolig ønsker at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm.

Boligselskabet vurderer, at der - pga. øget tilflytning til kystbyerne Klitmøller, Vorupør og Hanstholm og det begrænsede udbud af boliger især i Klitmøller - vil være et behov for boliger i en by som Hanstholm, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. type 1 boliger på 110 m²
 • 7 stk. type 2 boliger på 90 m²
 • 7 stk. type 3 boliger 80 m².

Hertil anlægges der 40 p-pladser, bygges vognly på 320 m2, bygges udhuse på 240 m2 og der opføres et fælleshus på 90 m².

Projektet er på i alt 1.850 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 92,5 m². Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og planforhold

Projektet placeres på Roshagevej 3, matr. 1cy Hansted By, Hansted, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en mindre stigning i antallet af yngre familier og seniorer i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 27 tilkendegivelser om interesse for projektet samt 80 personer på venteliste til en bolig i Hanstholm, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

20 boliger

7.120.400 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.850 m2

31.968.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

39.088.400 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringsfordelingen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90 og 105 m², er som følger:

88 % - Kreditforeningslån

39.088.400 kr. x 88 %

34.397.800 kr.

10 % Kommunal grundkapital

39.088.400 kr. x 10 %

3.908.800 kr.

2 % Beboerindskud

39.088.400 kr. x 2 %

781.800 kr.

I alt

39.088.400 kr.

Jf. bilag 5, forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

110 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 7.764 kr. pr. mdr.

Mellem lejligheder

90m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.353 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

80 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.647 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Hanstholm.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 39:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.


Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

32. Anlægsbevilling - Udvidelse af Thisted Museum samt infrastruktur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægstilskud til Thisted Museum og til etablering af forbindelse og vejanlæg mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Redegørelse

I budget 2022-2025 er der afsat 5,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022 til udvidelse af Thisted Museum.

Med afsæt i Projekt Nyt Thisted Museum anvendes de 5,0 mio. kr. til
- 1,5 mio. kr. som kontant støtte (anlægstilskud) til museumsprojektet og 3,5 mio. kr. til ændringer og opgradering af Jernbanegade mellem de to museumsbygninger.


Museets to bygninger er placeret på hver side af Jernbanegade, og bygningerne er yderligere afgrænset fra hinanden grundet en tilplantet skråning på vestsiden af Jernbanegade. De, af Thisted Museum, nyerhvervede bygninger på østsiden af Jernbanegade, vil i Projekt Nyt Thisted Museum blive istandsat og danne ramme for fremtidige udstillinger. Projektet har således til formål at sikre en sammenhæng mellem museets to bygninger.

Jf. bilag 1 - projektforslag fra Loop arkitekter,fremgår det, hvordan man ønsker en stiforbindelse ned over den eksisterende skråning. Herfra ledes de besøgende over Jernbanegade og direkte til museets nye hovedindgang. Man søger således at sikre en kontinuerlig forbindelse mellem den gamle museumsbygning og de nye lokaler mod øst.

Den del af Jernbanegade, der er placeret mellem de to bygninger, skal i videst muligt omfang omdannes til en strækning, hvor bløde- og hårde trafikanter færdes på lige vilkår. Langs Jernbanegade inviteres der til ophold på bænke, hastigheden for trafikken sættes ned, og vejskilte og elskabe flyttes for at sikre rene bygningsfacader.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum.

Rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. søges frigivet og anvendt til et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til Thisted Museum og 3,5 mio. kr. anvendes til ændring af infrastrukturen mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum frigives.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 50:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

33. Anlægsbevilling - Vejanlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vejanlæg på 11,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til vejanlæg i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 51:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

34. Anlægsbevilling - Asfalt 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 52:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

35. Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 01.11.2022

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra den 1. november 2022.

Redegørelse

Den 21. december 2021 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget i høring.

Forslaget har været i høring fra den 22. december 2021 til og med den 26. januar 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Regulativet er lavet som en udmøntning af bestemmelserne i Thisted Kommunes Affaldsplan for 2021-2032. En affaldsplan, hvor Klimaaftalens bestemmelser om indsamling af 10 affaldsfraktioner hos alle borgere, er implementeret.

Regulativet giver blandt andet grundlag for planlægningen, udrulningen og dialogen med borgerne om den nye ordning.

I forhold til det gældende regulativs ordlyd kan der blandt andet nævnes følgende ændringer i det fremtidige regulativ:

 • Der indsamles genanvendeligt affald i form af mad, papir/pap, plast, glas, metal samt mad- og drikkevarekartoner, farligt affald, tekstiler samt forbrændingsegnet restaffald, alt som en henteordning hjemme hos alle helårshusstande og ved sommerhuse.
 • Indsamlingen foregår i 3 beholdere. Dog kan der etableres fællesløsninger for flere husstande/boligenheder/sommerhuse.
  • Madaffald og restaffald i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Papir/pap og plast i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Glas og metal/mad- og drikkekartoner i to kamre i én beholder - tømmes hver 4. uge.
  • Farligt affald - i én lille beholder - afhentes hver 14. dag.
  • Tekstiler - her afventer vi nationale retningslinjer
 • Thisted Kommune ejer og vedligeholder fremadrettet de beholdere, som udleveres i ordningen. Der opkræves et gebyr ved skift af beholderstørrelse.
 • Beholderne tømmes uden yderligere omkostninger, hvis de er placeret i en afstand fra 0-5,0 m fra skel ind på ejendommen, og adgangsvejen i øvrigt overholder Arbejdstilsynets krav. Der kan fortsat tilkøbes standpladsafhentning, hvis man ønsker beholderne afhentet længere inde på grunden end 5 m. Dog max 40 m.
 • Det bliver muligt at tilkøbe ugentlig tømning af rest- og madaffald i perioden uge 23-34 hvert år.
 • Genbrugsekspressen ændrer karakter, da mange af de genanvendelige fraktioner fremover hentes hjemme ved husstanden i den obligatoriske ordning. Dog vil stort pap, stort plast, stort metal mv., som ikke kan rummes i de nye beholdere, fortsat kunne medtages i denne ordning.
 • Genbrugsekspressen bliver en "ringeordning" på rutebasis hos såvel helårshuse som sommerhuse, så borgere kan ringe og bestille Genbrugsekspressen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Borgerne skal ikke længere investere i beholder, når de ønsker en anden størrelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune godkendes, gældende fra den 1. november 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

36. Administration af 50 %-reglen - husdyrgodkendelser

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af administrationspraksis for lugtvurdering i husdyrsager – brug af 50 %-reglen.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 11. januar 2021 kriterier for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug – konkret i forhold til anvendelse af den såkaldte ”50 %-regel”. Bilag 1 viser principperne for anvendelsen af reglen.

Kommunen kan vælge at anvende 50 %-reglen i ansøgninger om udvidelse af eksisterende husdyrbrug, hvis;

 • Lugtgenerne ikke forøges - udvidelsen må ikke betyde flere lugtgener end tilfældet er i dag, og
 • lugtgeneafstanden skal udgøre mindst 50 % af den geneafstand, der ligger i beskyttelsesniveauet.

Anvendelse af 50 %-reglen er ikke et retskrav, som ansøger har men en regel, som kommunen har ret til at bruge ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvis de to betingelser er opfyldt.

I praksis har kommunen mulighed for at udnytte 50 %-reglen fuldt ud, det vil sige meddele en tilladelse, der hviler på en halvering af lugtgeneafstanden. På baggrund af 2 sager, som Kommunalbestyrelsen behandlede som punkt 235 (9. november 2020) Arupvej 32 og punkt 236 (9. november 2020) Tøttrupvej 12, er anvendelsen i praksis kraftigt reduceret i brug, da Kommunalbestyrelsen meddelte afslag, hvor lugtgeneafstanden var på hhv. 91,81 og 91,65 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 2. november 2021, på baggrund af sag fremsat af daværende udvalgsformand Esben Oddershede, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til et mere hensigtsmæssigt administrationsgrundlag, der læner sig op ad andre kommuners administrationspraksis.

Plan- og Miljøafdelingen har kontaktet 6 andre kommuner. Selvom en sammenligning ikke umiddelbart er mulig, er det fælles for tilbagemeldingerne, at 50 %-reglen finder anvendelse. Lemvig Kommune har vedtaget en administrationspraksis, som Plan og Miljøafdelingen vurderer vil fungere godt - også i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen finder, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne anvende 50 %-reglen med en større spændvidde, og at nedenstående kriterier lægges til grund for en samlet vurdering af, om reglen i det enkelte konkrete tilfælde skal anvendes:

 • antallet af beboede ejendomme inden for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - jo flere borgere, som udsættes for overskridelse af beskyttelsesniveauet, jo mere problematisk er det at bruge reglen
 • husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de berørte områder - vindretninger og terrænvariationer afgør lugtens spredning
 • anvendelsesformål i eventuelle kommune- og lokalplaner for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - industriområder er normalt ikke lige så ”lugtfølsomme” som boligområder

Reglen anvendes som udgangspunkt ikke i sager:

 • hvor der tidligere er indgivet berettigede klager over lugt fra husdyrbruget, og at der er risiko for, at disse lugtgener gentager sig
 • hvis en ansøgning ikke grundigt dokumenterer, at mulige tiltag for at reducere lugtbidraget er undersøgt
 • hvor der er projekter, der indebærer byggeri af husdyranlæg (stalde eller gødningsopbevaringsanlæg) eller andre væsentlige investeringer, f.eks. gennemgribende renoveringer eller ny teknologi.

I sager, hvor der meddeles afslag på ansøgning om brug af 50 %-reglen vil Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget få en forudgående orientering.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anvendelse af 50 %-reglen i sager om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug fremadrettet følger de i sagsfremstillingen nævnte principper.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 45:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Henning Holm.

Mette Kjærulff undlader at stemme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet. Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

37. Ansøgning om støtte til Showroom for fiskeriet i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm" ansøger Thisted Kommune om 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. hvert af årene 2022 og 2023 til projektledelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i budgetforlig 2022 skrevet ind, at ”Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af et showroom i Hanstholm i forbindelse med havnen.”

Ansøger oplyser, at baggrunden for projektet er, at Hanstholm Havn efter havneudvidelsen har en vision om at blive Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk og samtidig Europas grønneste, CO2-neutrale havn. Et af midlerne til at indfri visionen er at etablere Fiskeriets Hus, som skal udvikles til et erhvervshus og som en dynamo for den kommende udvikling på Hanstholm Havn. I huset skal efter planen samles virksomheder, videncenter, kontorfælleskab, statslige arbejdspladser m.m., ligesom der skal etableres fælles kantine samt show-køkken. Huset bliver på cirka 4.000 m2, hvoraf den nederste etage på cirka 1.000 m2 indrettes til ”Showroom for fiskeriet” – et oplevelsescenter, der skal fortælle om fiskeriet og havnen. Det er kun Showroom-projektet, der søges til i denne sag - ikke Fiskeriets Hus.

Showroom for fiskeriet skal bidrage til at åbne havnen op, vise hvad livet som fisker indebærer og lære forbrugerne mere om at tilberede og nyde fisk. Showroomet er dog ikke kun dette oplevelsescenter, men også installationer og wayfinding på selve havnen samt en række oplevelsesture her. Allerede i sommeren 2021 har turister og lokale kunnet komme på tur til fiskeauktionen, på havnerundfart samt familiefisketur og vragtur. Ønsket er at etablere en ny indendørs turistattraktion, der kan indgå i en samlet portefølje af stedbundne attraktioner, som gør det til noget helt særligt at være turist i Thy.

Ansøger beskriver, at idéen om et showroom opstod, da Hanstholm Rådet sammen med borgerne udarbejdede udviklingsplanen “Hanstholm – Toppen af Thy”. Sidenhen er Showroom for fiskeriet indarbejdet i handlings- og idékataloget ”Hanstholm og Havnen”, som Thisted Kommune udarbejdede i 2018 sammen med Realdania. I 2019 fik Hanstholm Rådet midler fra Realdania, Thisted Kommune, Hanstholm Industristøtte og Hanstholm Fiskeauktion til at udarbejde et prospekt for Showroom for fiskeriet, som nu danner udgangspunkt for det videre arbejde. I efteråret 2020 nedsatte havnedirektøren en bred, lokalt forankret styregruppe, som peger på, at Showroom for fiskeriet bliver en del af Fiskeriets Hus. Den 10. november 2021 blev Foreningen ”Showroom for fiskeriet” stiftet med det formål at realisere showroomet. Hanstholm Havn har formandsposten i foreningen. Cirka 30 virksomheder på havnen støtter Showroom for fiskeriet gennem en støtteerklæring, og på under en måned har foreningen fået syv erhvervsmedlemmer. Showroom for fiskeriet indeholder følgende elementer (der kan læses mere om hver enkelt del i medsendte bilag "Havnen for alle"):

 • Vejmaling samt hvid maling på tagflader (med og uden design)
 • Porten ved Pynten
 • Porten ved "Kapsel Hill" (Kunstbygningen)
 • Bølgebryderbalkon på Vestre Tværmole
 • Udsigtstårn på pier 5
 • Nedgangen (til vandet)
 • Bænk på pier 4
 • Havnebroen
 • Udstillingskoncept, udvikling og etablering af udstilling (1.000 m2 i nederste etage i Fiskeriets Hus)
 • Formidlingsskilte (ved velkomstpladsen, Pynten og Kapsel Hill)
 • Hjemmeside

Samlet investeringsbudget for dette er 23.395.872 kr. (med 25% rådgiverhonorar bliver det i alt 29.244.840 kr.).

Fiskeriets Hus skal finansieres via private investorer, mens Showroom for fiskeriet skal finansieres via fonde og kommune. Derfor er der brug for, at Thisted Kommune yder Showroom for fiskeriet en startbevilling, således at man med dette tilskud kan påbegynde fondssøgningen. Ansøger har allerede en positiv dialog med Realdania og har begrundet formodning om, at Showroom for fiskeriet kan etableres gennem fondsbevillinger via større fonde som også A. P. Møller-fonden, Færch-fonden m.fl.

Ansøger tilføjer, at erfaringer fra lignende projekter viser, at der er brug for en fuldtids projektleder. Opgaven bliver at yde sekretariatsbistand for Showroom-bestyrelsen, varetage fundraising samt dialog med fonde og kommunen m.fl. Foreningen søger derfor en startbevilling til selve Showroom for fiskeriet (investeringsbudgettet) på 2 mio. kr. samt 500.000 kr. til en projektleder på fuld tid i hvert af årene 2022 og 2023.

Som svar på forvaltningens spørgsmål har ansøger i øvrigt oplyst, at Hanstholm Havns bestyrelse p.t. har sat projektet om Fiskeriets Hus (den fysiske ramme for Showroomet) midlertidigt på pause, men at man forventer projektet genoptaget i nær fremtid. Det oplyses også, at besøgstal og entré-priser er baseret på research via Thy Turistforening samt via et kig på lignende attraktioner. Ansøger vurderer, at besøgstal og entré-priser på det grundlag er udtryk for et konservativt skøn. Endelig oplyser ansøger lidt mere om det forventede indhold på de 1.000 m2 areal i et kommende Fiskeriets Hus. Der vil være fokus på oplevelser og eksperimentarium, levende formidling, skibssimulator, fiskeriauktion på storskærm, workshops om tilberedning af fisk, fortællinger om fiskeriet, havnehistorie, uddannelsesmuligheder samt årligt skiftende udstillinger - eksempelvis om forurening af havene.

Som bilag er vedlagt ansøgning, vedtægter, drifts- og etableringsbudget, oplæg til indhold på de 1.000 m2 samt prospektet "Havnen for alle".

Forvaltningens bemærkninger

Ud af et samlet budget på 29,3 mio. kr. er det et relativt begrænset støttebeløb på i alt 3 mio. kr., som foreningen søger hos Thisted Kommune. Derfor er det i højere grad driftsbudgettet, der påkalder sig interesse. Her viser budgettet årlige udgifter på cirka 4,5 mio. kr. Blandt de største poster er udgifter til leder (700.000 kr.), guider (1,2 mio. kr.), receptionist (500.000 kr.), udvikling (500.000 kr.), markedsføring (500.000 kr.) og lejeudgifter til Fiskeriets Hus (500.000 kr.).

Det fordrer selvsagt indtægter på mindst samme niveau, og som altid i projekter af denne type vil der være tale om et skøn, når det handler om, hvor mange gæster der vil besøge attraktionen, samt hvad de er villige til at betale for det. Her forventer ansøger 38.000 betalende gæster (33.000 voksne og 5.000 børn) i attraktionens første år, som skal betale henholdsvis 120 kr. og 90 kr. for entré. Hertil kommer 140 grupper af 1.000 kr. Det er selvsagt ikke muligt at foretage en præcis vurdering af disse tal, men tal fra et par andre højt profilerede attraktioner kan perspektivere forventningerne:

 • Nordsøen Oceanarium i Hjørring Kommune - Nordeuropas største akvarium med mere end 35 år på bagen og 10.000 m2 areal - tager 180 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Det tiltrækker omkring 200.000 gæster pr. år.
 • Det nye store projekt Naturkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune har kostet cirka 275 mio. kr. at bygge og rummer 5.500 indendørs m2 samt 45 hektar udendørs oplevelsesareal. Før åbningen skønnede man, at 280.000 gæster ville besøge attraktionen årligt, men i praksis har kun omkring 50.000 betalende gæster lagt vejen forbi. Her skal man betale 160 kr. for at komme ind.

Eksemplerne viser, at selv de helt store attraktioner med langt større udstillingsarealer og unikke temaer med international appel kører med en entré på 100-180 kr. (Showroom ligger på 90/120 kr.), samt at det kan være yderst vanskeligt at tiltrække mange gæster, måske særligt de første år. Showroom forventer knap 40.000 gæster, og det prestigefulde Naturkraft er lykkedes med kun 50.000. Evnen til at tiltrække gæster hænger sammen med alt fra attraktionens størrelse til entré og tema, markedsføring, kendskabsgrad, om produktet rammer den ønskede kundegruppe m.m. De seneste par år har også COVID-19 spillet ind. I eksemplet Naturkraft har sådanne forhold - og sikkert flere til - resulteret i en yderst anstrengt driftsøkonomi.

Set i det lys kan driftsbudgettet i Showroom for fiskeriet ligne et skøn til den optimistiske side. Her kan det tilføjes, at oplægget til Showroom for fiskeriet siden behandling af sagen i 2019 har udviklet sig fra et udstillingsareal på 500 m2 til nu 1.000 m2, udgifterne til udstillingskoncept er øget fra 6,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr., entréen er øget fra 80/60 kr. for voksne/børn til 120/90 kr., og antallet af forventede gæster er opjusteret fra 22.000 til knap 40.000 - opjusteringer som lægger pres på driftsbudgettet.

Hvis driftsbudgettet viser sig ikke at holde, vil driften sandsynligvis skulle understøttes af kommunen.

Mulighederne for at gennemføre de enkelte elementer i planen er ikke realitetskontrolleret i forhold til gældende planlægning m.v.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektledelse vil kunne finansieres som følger:

2022: 500.000 kr. via erhvervsbudgettet, under forudsætning af en budgetoverførsel fra 2021 på 800.000 kr. Til rest vil være 388.170 kr.

2023: 500.000 kr. via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 771.986 kr.

De ansøgte 2 mio. kr. som startbevilling kan kun delvis finansieres, og kun over 2 år, som følger:

2022: 1 mio. kr. via medfinansieringspuljen, under forudsætning af budgetoverførsel fra 2021 på 428.615 kr. Til rest vil være 173.589 kr.

2023: Her vil kun 771.986 kr. kunne finansieres via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 0 kr., jævnfør ovenstående finansiering af projektleder i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at finansieringen fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet til Showroom for fiskeriet i Hanstholm fordrer, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 overfører restbudgettet for medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet fra 2021 til 2022. Overføres restbudgettet fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet ikke, vil der skulle tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan den manglende finansiering til Showroom for fiskeriet i Hanstholm skal anvises. CØL har ikke yderlige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, om Thisted Kommune støtter Showroomet med den beskrevne delvise finansiering på 1.771.986 kr. ud af de ansøgte 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. til projektledelse i hvert af årene 2022/2023. Dette under hensyn til usikkerhederne i særligt ansøgers driftsbudget.
 2. Eventuel støtte finansieres via medfinansieringspuljen samt erhvervsbudgettet, som beskrevet.
 3. Eventuel støtte ydes på betingelse af, at anlæg af Showroomet i øvrigt fondsfinansieres helt og fuldt, som beskrevet i ansøgningen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 5:

Ad. 1-3. Direktionen indstiller, at der ikke ydes tilskud til "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm", men at der i stedet fokuseres på havnens drift og etablering af Fiskeriets Hus, der vurderes at have et større potentiale.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 24:

Sagens udsættes med henblik på fællesmøde om projektet snarest med deltagelse af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Hanstholm Havn.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 9:

Sagen udsættes.

Sagen genoptages

Der er efterfølgende afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt repræsentanter fra Hanstholm Havn den 2. februar 2022.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 48:

Ad 1. Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at havnen kan indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

38. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af lokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole udarbejdet i 2011, der har fokus på den basale bygningsvedligeholdelse, forbedret energiudnyttelse og forbedret indeklima, så den 50 år gamle skole kan anvendes mange år endnu.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2022-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Der søges frigivet 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

39. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 3,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole. Beløbet søges frigivet til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 54:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

40. Vederlagsbekendtgørelse 2022 - 2025

Udskriv

Sagstema

Vederlagsbekendtgørelsen er gennemgået og tilrettet.

Redegørelse

Vederlagsbekendtgørelsen blev sidst tilrettet og godkendt den 26. januar 2021 i Thisted Kommunalbestyrelse. Ændret praksis og lovgivning fordrer, at vederlagsbekendtgørelsen igen tilrettes og fremsendes til godkendelse.

De væsentligste ændringer - udover lovbestemte satser og vederlag - findes i afsnittene "Indberetning og udbetaling af godtgørelse", "Anden form for godtgørelse" og "IT udstyr" (tidligere benævnt "Computer/ipad mv.").

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at vederlagsbekendtgørelsen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

41. Lukket punkt: Behandling af salg af ejendom

Til toppen

42. Lukket punkt: Rigkilde ekspropriation af jord

Til toppen

43. Lukket punkt: Rigkilde Jordsalg

Til toppen

44. Lukket punkt: Fysisk placering

Til toppen

45. Lukket punkt: Udbud af bankaftalen

Til toppen

46. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om, at i 2024 har Thisted Købstad eksisteret i 500 år, hvilket skal markeres.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen

47. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Til toppen