13. jan 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Susanne Olander (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 13. januar 2022:

Ib Poulsen

Til toppen

2. Økonomiudvalg. Valg af næstformand.

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuelt valg af næstformand for udvalget.

Redegørelse

Efter den kommunale styrelseslov er der mulighed for at vælge en næstformand for Økonomiudvalget.

Såfremt udvalget ikke vælger næstformand, vælges der ved borgmesterens fravær en mødeleder ved mødets begyndelse.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget 13. januar 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning.

Beslutning

Godkendt at viceborgmester Jens Kr. Yde vælges som næstformand i Økonomiudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget, 13. januar 2022:

Ib Poulsen

Til toppen

3. Onboarding af Økonomiudvalget - Økonomi

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget får en generel økonomisk introduktion til udvalgets område.

Redegørelse

Onboarding af Økonomiudvalget ved økonomichef Kai Ørsnæs Christensen, som deltager på mødet. Kort beskrivelse af planen for onboardingseminar fredag den 11. februar 2022.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Økonomiudvalget, 13. januar 2022:

Ib Poulsen

Til toppen

4. Forretningsorden for Økonomiudvalget

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har lavet et forslag til en fælles forretningsorden for henholdsvis Økonomiudvalget samt de stående udvalg.

Såfremt de enkelte udvalg ønsker ændringer i forhold til den fælles forretningsorden, kan denne ændres på et udvalgsmøde ved en flertalsbeslutning og herefter kun være gældende for det respektive udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Økonomiudvalget. Mødeplan 2022

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2022.

Redegørelse

Økonomiudvalget har i 2021 fortrinsvis afholdt møder på onsdage kl. 15.00 på rådhuset, i Mødelokalerne, Asylgade 22.

Det foreslås, at ordinære møder for 2022 afholdes på følgende datoer:

Torsdag den 13. januar 2022

Onsdag den 23. februar 2022

Onsdag den 23. marts 2022

Onsdag den 20. april 2022

Tirsdag den 24. maj 2022

Onsdag den 22. juni 2022

Onsdag den 24. august 2022

Onsdag den 14. september 2022

Onsdag den 5. oktober 2022

Onsdag den 26. oktober 2022

Onsdag den 23. november 2022

Onsdag den 14. december 2022

Møderne afholdes kl. 15.00 i Mødelokale 4, Asylgade 22, Thisted.

Retsgrundlag

Ifølge styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes ordinære møder skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 145:

Godkendt.

Sagen genoptages

Det afgående Økonomiudvalg vedtog i sidste periode ovenstående mødeplan, der præsenteres for jer til endelig godkendelse.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

6. Den selvejende institution Kollegiet af 15. januar 2015

Udskriv

Sagstema

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den selvejende institution Kollegiet af 15. januar 2015.

Redegørelse

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, inklusive formanden.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 medlem udpeget af byrådet (Kommunalbestyrelsen)

2 medlemmer valgt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde

3 medlemmer valgt af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, jf. § 7, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i boligerne.

Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse.

Retsgrundlag

Vedtægterne § 4, stk. 2, 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D, O og V indstiller, at udpegning sker i Økonomiudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 19:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt at Susanne Olander udpeges til bestyrelsen med Jens otto Madsen som stedfortræder.

Til toppen

7. Hanstholm Havn - periodisk rapportering

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Havns rapportering til kommunen - supplerende kvartalsvis rapportering.

Redegørelse

Hanstholm Havns aktiviteter ændres en del i disse år, bl.a. som følge af de sidste års store investeringer i ny ydermole og nye havnearealer, men også som følge af de omlægninger, der sker på de markeder, som havnens aktiviteter retter sig mod. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at havnens nuværende rapportering til kommunen udbygges med en fast kvartalsvis rapportering om havnens økonomi, aktivitet og de udviklingsinitiativer, som Havnen har igangsat og planlægger at sætte i gang.

Rapportering fremsendes efter kvartalets udgang og forelægges for Økonomiudvalget. Halvårligt fremmøde i Økonomiudvalget fastholdes.

Retsgrundlag

Havneloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havn anmodes om en fast kvartalsvis rapportering om økonomi, aktivitet og udviklingsinitiativer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Ansøgning fra Fribørnehaven Skjoldborg om forlængelse af rente- og afdragsfriheden i 10 år

Udskriv

Sagstema

Fribørnehaven Skjoldborg har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfriheden i 10 år vedrørende lån ydet af Thisted Kommune.

Redegørelse

Fribørnehaven Skjoldborg fik tilbage i 2011 ydet et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. af Thisted Kommune til støtte til køb af ejendommen, Langebæksvej 12 B, 7700 Thisted, hvori Skjoldborg Børnehave tidligere lå. I forbindelse med lukning af Skjoldborg Børnehave solgte Thisted Kommune den pågældende ejendom til Fribørnehaven Skjoldborg. Lånet står nu efter den 10-årige periode til at skulle forrentes og afdrages.

Fribørnehaven Skjoldborg har indsendt ansøgning i forbindelse med udløb af den rente- og afdragsfri periode, hvori de anmoder om at perioden forlænges med 10 år. Fribørnehaven begrunder behovet for forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode med større hensættelser til feriefonden som følge af en del ældre personale samt en række investeringer på børnehavens legeplads for at opfylde gældende regler.

Fribørnehaven Skjoldborg har indsendt regnskab for 2020, budgetopfølgning pr. 31/10-21 samt budget for 2022 til brug for vurdering af børnehavens økonomiske situation. Regnskabet for 2020 udviser et overskud på ca. 27.000 kr. Der forventes i budgetopfølgningen pr. 31/10-21 et overskud på ca. 157.000 kr. Der er for 2022 budgetteret med et underskud på ca. 362.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen om forlængelse af rente- og afdragsfriheden med 10 år imødekommes, vil der ikke tilgå renter til Thisted Kommune for de kommende 10 år, ligesom tilbagebetalingen vil tilgå kommunekassen senere end tidligere besluttet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Thisted Kommune imødekommer ansøgningen fra Fribørnehaven Skjoldborg med 10 års forlængelse af rente- afdragsfriheden frem til 2031.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

9. Ansøgning om støtte til Showroom for fiskeriet i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm" ansøger Thisted Kommune om 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. hvert af årene 2022 og 2023 til projektledelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i budgetforlig 2022 skrevet ind, at ”Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af et showroom i Hanstholm i forbindelse med havnen.”

Ansøger oplyser, at baggrunden for projektet er, at Hanstholm Havn efter havneudvidelsen har en vision om at blive Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk og samtidig Europas grønneste, CO2-neutrale havn. Et af midlerne til at indfri visionen er at etablere Fiskeriets Hus, som skal udvikles til et erhvervshus og som en dynamo for den kommende udvikling på Hanstholm Havn. I huset skal efter planen samles virksomheder, videncenter, kontorfælleskab, statslige arbejdspladser m.m., ligesom der skal etableres fælles kantine samt show-køkken. Huset bliver på cirka 4.000 m2, hvoraf den nederste etage på cirka 1.000 m2 indrettes til ”Showroom for fiskeriet” – et oplevelsescenter, der skal fortælle om fiskeriet og havnen. Det er kun Showroom-projektet, der søges til i denne sag - ikke Fiskeriets Hus.

Showroom for fiskeriet skal bidrage til at åbne havnen op, vise hvad livet som fisker indebærer og lære forbrugerne mere om at tilberede og nyde fisk. Showroomet er dog ikke kun dette oplevelsescenter, men også installationer og wayfinding på selve havnen samt en række oplevelsesture her. Allerede i sommeren 2021 har turister og lokale kunnet komme på tur til fiskeauktionen, på havnerundfart samt familiefisketur og vragtur. Ønsket er at etablere en ny indendørs turistattraktion, der kan indgå i en samlet portefølje af stedbundne attraktioner, som gør det til noget helt særligt at være turist i Thy.

Ansøger beskriver, at idéen om et showroom opstod, da Hanstholm Rådet sammen med borgerne udarbejdede udviklingsplanen “Hanstholm – Toppen af Thy”. Sidenhen er Showroom for fiskeriet indarbejdet i handlings- og idékataloget ”Hanstholm og Havnen”, som Thisted Kommune udarbejdede i 2018 sammen med Realdania. I 2019 fik Hanstholm Rådet midler fra Realdania, Thisted Kommune, Hanstholm Industristøtte og Hanstholm Fiskeauktion til at udarbejde et prospekt for Showroom for fiskeriet, som nu danner udgangspunkt for det videre arbejde. I efteråret 2020 nedsatte havnedirektøren en bred, lokalt forankret styregruppe, som peger på, at Showroom for fiskeriet bliver en del af Fiskeriets Hus. Den 10. november 2021 blev Foreningen ”Showroom for fiskeriet” stiftet med det formål at realisere showroomet. Hanstholm Havn har formandsposten i foreningen. Cirka 30 virksomheder på havnen støtter Showroom for fiskeriet gennem en støtteerklæring, og på under en måned har foreningen fået syv erhvervsmedlemmer. Showroom for fiskeriet indeholder følgende elementer (der kan læses mere om hver enkelt del i medsendte bilag "Havnen for alle"):

 • Vejmaling samt hvid maling på tagflader (med og uden design)
 • Porten ved Pynten
 • Porten ved "Kapsel Hill" (Kunstbygningen)
 • Bølgebryderbalkon på Vestre Tværmole
 • Udsigtstårn på pier 5
 • Nedgangen (til vandet)
 • Bænk på pier 4
 • Havnebroen
 • Udstillingskoncept, udvikling og etablering af udstilling (1.000 m2 i nederste etage i Fiskeriets Hus)
 • Formidlingsskilte (ved velkomstpladsen, Pynten og Kapsel Hill)
 • Hjemmeside

Samlet investeringsbudget for dette er 23.395.872 kr. (med 25% rådgiverhonorar bliver det i alt 29.244.840 kr.).

Fiskeriets Hus skal finansieres via private investorer, mens Showroom for fiskeriet skal finansieres via fonde og kommune. Derfor er der brug for, at Thisted Kommune yder Showroom for fiskeriet en startbevilling, således at man med dette tilskud kan påbegynde fondssøgningen. Ansøger har allerede en positiv dialog med Realdania og har begrundet formodning om, at Showroom for fiskeriet kan etableres gennem fondsbevillinger via større fonde som også A. P. Møller-fonden, Færch-fonden m.fl.

Ansøger tilføjer, at erfaringer fra lignende projekter viser, at der er brug for en fuldtids projektleder. Opgaven bliver at yde sekretariatsbistand for Showroom-bestyrelsen, varetage fundraising samt dialog med fonde og kommunen m.fl. Foreningen søger derfor en startbevilling til selve Showroom for fiskeriet (investeringsbudgettet) på 2 mio. kr. samt 500.000 kr. til en projektleder på fuld tid i hvert af årene 2022 og 2023.

Som svar på forvaltningens spørgsmål har ansøger i øvrigt oplyst, at Hanstholm Havns bestyrelse p.t. har sat projektet om Fiskeriets Hus (den fysiske ramme for Showroomet) midlertidigt på pause, men at man forventer projektet genoptaget i nær fremtid. Det oplyses også, at besøgstal og entré-priser er baseret på research via Thy Turistforening samt via et kig på lignende attraktioner. Ansøger vurderer, at besøgstal og entré-priser på det grundlag er udtryk for et konservativt skøn. Endelig oplyser ansøger lidt mere om det forventede indhold på de 1.000 m2 areal i et kommende Fiskeriets Hus. Der vil være fokus på oplevelser og eksperimentarium, levende formidling, skibssimulator, fiskeriauktion på storskærm, workshops om tilberedning af fisk, fortællinger om fiskeriet, havnehistorie, uddannelsesmuligheder samt årligt skiftende udstillinger - eksempelvis om forurening af havene.

Som bilag er vedlagt ansøgning, vedtægter, drifts- og etableringsbudget, oplæg til indhold på de 1.000 m2 samt prospektet "Havnen for alle".

Forvaltningens bemærkninger

Ud af et samlet budget på 29,3 mio. kr. er det et relativt begrænset støttebeløb på i alt 3 mio. kr., som foreningen søger hos Thisted Kommune. Derfor er det i højere grad driftsbudgettet, der påkalder sig interesse. Her viser budgettet årlige udgifter på cirka 4,5 mio. kr. Blandt de største poster er udgifter til leder (700.000 kr.), guider (1,2 mio. kr.), receptionist (500.000 kr.), udvikling (500.000 kr.), markedsføring (500.000 kr.) og lejeudgifter til Fiskeriets Hus (500.000 kr.).

Det fordrer selvsagt indtægter på mindst samme niveau, og som altid i projekter af denne type vil der være tale om et skøn, når det handler om, hvor mange gæster der vil besøge attraktionen, samt hvad de er villige til at betale for det. Her forventer ansøger 38.000 betalende gæster (33.000 voksne og 5.000 børn) i attraktionens første år, som skal betale henholdsvis 120 kr. og 90 kr. for entré. Hertil kommer 140 grupper af 1.000 kr. Det er selvsagt ikke muligt at foretage en præcis vurdering af disse tal, men tal fra et par andre højt profilerede attraktioner kan perspektivere forventningerne:

 • Nordsøen Oceanarium i Hjørring Kommune - Nordeuropas største akvarium med mere end 35 år på bagen og 10.000 m2 areal - tager 180 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Det tiltrækker omkring 200.000 gæster pr. år.
 • Det nye store projekt Naturkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune har kostet cirka 275 mio. kr. at bygge og rummer 5.500 indendørs m2 samt 45 hektar udendørs oplevelsesareal. Før åbningen skønnede man, at 280.000 gæster ville besøge attraktionen årligt, men i praksis har kun omkring 50.000 betalende gæster lagt vejen forbi. Her skal man betale 160 kr. for at komme ind.

Eksemplerne viser, at selv de helt store attraktioner med langt større udstillingsarealer og unikke temaer med international appel kører med en entré på 100-180 kr. (Showroom ligger på 90/120 kr.), samt at det kan være yderst vanskeligt at tiltrække mange gæster, måske særligt de første år. Showroom forventer knap 40.000 gæster, og det prestigefulde Naturkraft er lykkedes med kun 50.000. Evnen til at tiltrække gæster hænger sammen med alt fra attraktionens størrelse til entré og tema, markedsføring, kendskabsgrad, om produktet rammer den ønskede kundegruppe m.m. De seneste par år har også COVID-19 spillet ind. I eksemplet Naturkraft har sådanne forhold - og sikkert flere til - resulteret i en yderst anstrengt driftsøkonomi.

Set i det lys kan driftsbudgettet i Showroom for fiskeriet ligne et skøn til den optimistiske side. Her kan det tilføjes, at oplægget til Showroom for fiskeriet siden behandling af sagen i 2019 har udviklet sig fra et udstillingsareal på 500 m2 til nu 1.000 m2, udgifterne til udstillingskoncept er øget fra 6,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr., entréen er øget fra 80/60 kr. for voksne/børn til 120/90 kr., og antallet af forventede gæster er opjusteret fra 22.000 til knap 40.000 - opjusteringer som lægger pres på driftsbudgettet.

Hvis driftsbudgettet viser sig ikke at holde, vil driften sandsynligvis skulle understøttes af kommunen.

Mulighederne for at gennemføre de enkelte elementer i planen er ikke realitetskontrolleret i forhold til gældende planlægning m.v.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektledelse vil kunne finansieres som følger:

2022: 500.000 kr. via erhvervsbudgettet, under forudsætning af en budgetoverførsel fra 2021 på 800.000 kr. Til rest vil være 388.170 kr.

2023: 500.000 kr. via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 771.986 kr.

De ansøgte 2 mio. kr. som startbevilling kan kun delvis finansieres, og kun over 2 år, som følger:

2022: 1 mio. kr. via medfinansieringspuljen, under forudsætning af budgetoverførsel fra 2021 på 428.615 kr. Til rest vil være 173.589 kr.

2023: Her vil kun 771.986 kr. kunne finansieres via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 0 kr., jævnfør ovenstående finansiering af projektleder i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at finansieringen fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet til Showroom for fiskeriet i Hanstholm fordrer, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 overfører restbudgettet for medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet fra 2021 til 2022. Overføres restbudgettet fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet ikke, vil der skulle tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan den manglende finansiering til Showroom for fiskeriet i Hanstholm skal anvises. CØL har ikke yderlige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, om Thisted Kommune støtter Showroomet med den beskrevne delvise finansiering på 1.771.986 kr. ud af de ansøgte 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. til projektledelse i hvert af årene 2022/2023. Dette under hensyn til usikkerhederne i særligt ansøgers driftsbudget.
 2. Eventuel støtte finansieres via medfinansieringspuljen samt erhvervsbudgettet, som beskrevet.
 3. Eventuel støtte ydes på betingelse af, at anlæg af Showroomet i øvrigt fondsfinansieres helt og fuldt, som beskrevet i ansøgningen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 5:

Ad. 1-3. Direktionen indstiller, at der ikke ydes tilskud til "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm", men at der i stedet fokuseres på havnens drift og etablering af Fiskeriets Hus, der vurderes at have et større potentiale.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 24:

Sagens udsættes med henblik på fællesmøde om projektet snarest med deltagelse af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Hanstholm Havn.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

10. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Østerild.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne i Østerild, hvor der er holdt møder i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder/Gnisterne i områdefornyelsesprogrammet for Østerild er:

Gnist 1 - Den grønne bydel

 • Delprojekt 1: Formidlingstorv
 • Delprojekt 2: Bypark
 • Delprojekt 3: Grønt forløb i hovedgaden

Gnist 2 - De grønne forbindelser

 • Delprojekt 1: Plantagestien (Testcentersti)
 • Delprojekt 2: Tværstien
 • Delprojekt 3: Fjordstien

Gnist 3 - På sporet af kulturarven

 • Delprojekt 1: Vandtårn og omgivelser
 • Delprojekt 2: Udstilling/formidling i vandtårnet:
 • ”På sporet af kulturarven”

Gnist 4 - Oplevelsesstien ”High on Østerild”

 • Stiforbindelse fra købmanden til ”verdens

vildeste vindmøller”

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • DNA- og Kommunikationsspor som sikrer: ”Energi og bæredygtighed” gennem alle

projekter og formidlingen af dette.

Visionen er at skabe en øget tiltrækningsværdi til Østerild og udfolde byens uudnyttede potentialer som "vindmølleby" med verdens største vindmøller lige i baghaven.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr. og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Østerild er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Østerild godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

11. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Nors, Tved og Ø. Vandet.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne, hvor der er holdt møder i Nors i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis/når finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet for Nors, Tved og Ø. Vandet er:

Indsats 1//De vilde sommerfuglespots. Fokus på biodiversitet i delprojekterne:

 • Delprojekt 1: ”Vild med Nors”
 • Delprojekt 2: ”Vild med Tved”
 • Delprojekt 3: ”Vild med Øster Vandet”

Indsats 2//Formidlingstorvet

 • Bytorv som mødested med fællesskab, formidling og læring

Indsats 3//Væksthuset

 • Byens og Klyngens væksthus sammenkoblet med beboerhuset

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • Kommunikations- og DNA-spor som sikrer: udfoldelse af ”Sommerfuglelandet” gennem alle projekter.

Visionen er at skabe et sammenhængende, levende og aktivt miljø i og omkring "sommerfuglelandet", som binder landsbyklyngen sammen, giver større sammenhæng med nationalparken, og som understøtter fællesskabet og områdets rige foreningsliv.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr., og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Nors er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Nors, Tved og Ø. Vandet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Anlægsbevilling- Farlige og forfaldne ejendomme 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til farlige og forfaldne ejendomme 2022.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af kommunens byer er en vigtig indsats for at opretholde det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune. Indsatsen højner den generelle boligstandard, borgernes ejendomsværdi sikres og enkelte steder bliver nye byrum til i tæt samarbejde med kommunens borgere.

Arbejdet med puljen som en helhedsindsats er langt fra et færdigt arbejde, og der vil være brug for indsatsen i mange år fremover. Arbejdet med opkøb, nedrivning, sundhedsfarlige ejendomme, byrum m.m. har i 2021 været på det højeste niveau siden indsatsens start i 2009. Det forventes, at der ved udgangen af år 2021 vil være ca. 65 ejendomme nedrevet.

Grundet den store tilgang af nedrivningsmodne ejendomme i 2021 har det ikke været fysisk muligt for kommunens lokale entreprenører at få alle ejendommene nedrevet. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt allerede er mellem 20-25 ejendomme klar til nedrivning i 2022.

Statens pulje til landsbyfornyelse har ikke samme størrelse fra år til år. Den seneste udmelding er fra den 29. november 2021, og her fremgår det, at der afsættes ca. 200 mio. kr. i 2022. Det betyder, at Thisted Kommune får tildelt en ramme, så indsatsen kan fortsætte. Den præcise størrelse udmeldes i februar 2022. Rammen til Thisted Kommune vil som minimum dække bevillingen, der er afsat på investeringsoversigten i budget 2022 og forventes at have en størrelse på omkring 7 mio. kr. Der vil i 2022 være 60% refusion fra statens pulje.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022-2025 er der på investeringsoversigten i 2022 afsat rådighedsbeløb til XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme. Beløbene i 2022 søges frigivet.

Rådighedsbeløbene til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme i 2022, kan specificeres sådan:

Anlægsudgift

9.725.000 kr.

Anlægsindtægt

-5.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

4.625.000 kr.

Som følge af nedrivningsindsatsen bliver der lavet byrum, som skal vedligeholdes i samarbejde med byerne og Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimale.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. til Farlige og forfaldne ejendomme i 2022 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

13. Principgodkendelse af almene boliger i Agger

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af almenboliger i Agger.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ønsker at opføre 20 almene familieboliger på den gamle sportsplads i Agger. Initiativet er støttet af Agger Beboerforening, jf. bilag 1 og 2.

Projektet

Hurup Boligselskab ønsker at opføre familieboliger, som kan tiltrække et bredt udsnit af forskellige beboersegmenter. Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse med samlet affaldshåndtering ud mod Rubyvej i Agger.

Der ønskes opført 12 stk. boliger af 91 m2 og 8 stk. af 108 m2. Hertil kommer garage og redskabsrum på ca. 30 m2. Projektet er på i alt 1.956 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 98 m2. Arkitektonisk er projektet sammenligneligt med et eksisterende projekt i Bækmarksbro jf. bilag 3-5 - billeder.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på den tidligere sportsplads matrikel 9aæ, Rubyvej i Agger. Området er dækket af lokalplan nr. 3-07 Rammeområde 3.B.233 og er udlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. jf. bilag 6.

Behovsanalyse

Boligselskabet har afholdt et "Åben byggegrund" arrangement, hvor interesserede kunne se og høre om projektet og skrive sig på venteliste. Dette resulterede i 34 henvendelser fra interesserede borgere. Håbet er, at boligerne kan være med til at tiltrække eller fastholde borgere i Agger. Byen har de seneste år oplevet en stigende aktivitet i handelslivet.

Kommunes befolkningsprognose viser et faldende befolkningstal for området i de kommende år. Et faldende befolkningstal kan have betydning for udlejningspotentialet i området. Det skal samtidig bemærkes, at ventelister til almene boliger er dynamiske og kan ændre sig.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2021, jf. bilag 7.

Maksimumsbeløb pr. bolig

348.330 kr.

Maksimumsbeløb pr.m2

16.910 kr.

Den tilgængelig maksimumsbeløb udgør dermed 40.042.560 kr.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

4.515.220 kr.

Håndværkerudgifter:

30.724.754 kr.

Omkostninger:

4.801.302 kr.

Den samlede anlægsramme udgør dermed 40.041.276 kr., hvilket er inden for maksimumsbeløbet.

I projektet er der afsat 2,5 % til uforudsete udgifter, hvilket er mindre, end der normalt afsættes i byggeprojekter. Hvis projektet gennemføres sideløbende med andre projekter af Hurup Boligselskab - i 2020 forhåndsgodkendte Thisted Kommune et projekt på Svanevej i Hurup - kan eventuelle yderligere uforudsete udgifter udfordre boligselskabets dispositionsfond, der har en begrænset størrelse i forhold til to igangværende byggeprojekter i denne størrelsesorden.

Et lignende projekt er gennemført i Bækmarksbro, hvor Hurup Boligselskab har vurderet, at projektet har begrænset økonomisk risiko.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

35.236.300 kr.

10 % Kommunal grundkapital

4.004.000 kr.

2 % Beboerindskud

800.800 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 4.004.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Hurup Boligselskab oplyser, at garantien forventes at ligge på 70,71 % af realkreditlånet. jf. bilag 8.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for december 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 6.918 kr. og for små lejligheder 5.829 kr. jf. bilag 9.

Projektets størrelse

Forvaltningen har været i dialog med Hurup Boligselskab om en eventuel etapeopdeling af projektet for at minimere den økonomiske risiko for både boligselskabet og Thisted Kommune. En etapeopdeling vil ligeledes minimere eventuelle udlejningsudfordringer for de nye boliger, der vil kunne have konsekvenser for udbygningsplaner øvrige steder i Thisted Kommune. Hurup Boligselskab ønsker at fastholde ansøgningen om en samlet udbygning, men de er dog indstillet på at acceptere en etapeopdeling, såfremt Kommunalbestyrelsen stiller krav herom for at minimere eventuelle skitserede risici jf. bilag 10.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principgodkendelsen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv forhåndstilkendegivelse til Hurup Boligselskab.
 2. Projektet i forbindelse med skema A opdeles i etaper, hvor første etape kan indeholde maksimalt 10 boliger.
 3. Etaperne behandles som særskilte sager, hvor realiseringen af første etape skal vise behovet for efterfølgende etaper.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 20:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Portrætmaleri af fhv. borgmester

Udskriv

Sagstema

Drøftelse om der skal igangsættes et portrætmaleri af fhv. borgmester Ulla Vestergaard.

Redegørelse

Med udgangspunkt i traditionen, hvor tidligere borgmestre i Thisted Kommune er blevet portrætteret, skal der ske en drøftelse i Økonomiudvalget om, hvorvidt traditionen skal fortsætte.

Såfremt udvalget ønsker traditionen fulgt, anbefaler Kommunaldirektøren, at et maleri af Ulla Vestergaard igangsættes.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsessekretariatet anbefaler, at der indhentes tilbud på maleri indenfor en given ramme fastsat af Økonomiudvalget.

Alternativt vil de indkomne tilbud blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning på et senere møde.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse herunder det videre forløb i forhold til eventuel bestilling af portrætmaleri.

Beslutning

Ulla Vestergaard ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Ulla Vestergaard inhabil, hvorfor hun ikke deltager i behandling af sagen.

Godkendt at sætte processen i gang.

Til toppen

15. Lukket punkt: Behandling af købsaftale

Til toppen

16. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

17. Lukket punkt: Udpegning af bestyrelse for Hanstholm Havn

Til toppen

18. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om årets første møde i samarbejdsgruppen om rute 26/34.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen

19. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen