19. jun 2019

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

145. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at punkt 159 udsættes.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

146. Status investeringsoversigt 2020-2023

Udskriv

Sagstema

Status på det administrative arbejde med investeringsoversigten 2020-2023 samt drøftelse af de principielle forudsætninger.

Redegørelse

Jf. budgetproceduren for budgetlægningen 2020 udarbejder Direktionen forslag til investeringsoversigten for 2020 - 2023. Forslaget indgår i det samlede budgetmateriale til politisk behandling af budget 2020 i forbindelse med budgetseminaret i august 2019.

Udgangspunktet for Direktionens forslag til investeringsoversigt er det politisk besluttede overslagsår fra 2019 med i alt et bruttoanlægsbudget i 2020 på 146 mio. kr. og netto 116 mio. kr. Anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser et forventet mindreforbrug på brutto 47 mio. kr. til overførsel til 2020. Jf. den nye anlægsprocedure skal Direktionen så vidt muligt indarbejde overførslen i basisrammen for 2020 således, at overførslen ikke påvirker det samlede bruttoanlægsbudget i efterfølgende år.

Anlægsbudgettet og heraf anlægsstyringen har været væsentligt udfordret de senere år, hvor stigende overførsler af rådighedsbeløb til efterfølgende år har presset anlægsbudgettet og prioriteringsopgaven. Dette betyder også, at opgaven med at skabe plads til overførslerne fra året før bliver vanskeligere.

De stigende overførsler betyder således, at arbejdet i forbindelse med budgetlægningen, som udgangspunkt og hovedsageligt består i at annullere eller udskyde anlægsprojekter for at skabe plads til overførsler eller nye ønskede projekter. Dette har den konsekvens, at der mangler fleksibilitet og råderum til nye anlægsprojekter f.eks. i forbindelse med et budgetforlig, eller hvis der opstår nye anlægsbehov i året. Det har også den konsekvens, at det konkrete anlægsprogram kun i mindre grad har et strategisk sigte.

Der skubbes i alt med en overbudgettering på op imod 80 mio. kr. brutto fra år til år. Anlægsbudgettet i 2018 udgjorde på et tidspunkt i alt brutto 300 mio. kr. inkl. overførsler og løbende tillægsbevillinger. For 2019 er der pt. et brutto anlægsbudget på 250 mio. kr., hvilket er godt 100 mio. kr. over Thisted Kommunes anlægsramme for 2019. De sidste to år har dette (som beskrevet ovenfor) været forsøgt løst ved at indarbejde en del af de forventede overførsler i basisbudgettet for kommende år.

Opgaven for 2020 har givet anledning til drøftelse af de principielle forudsætninger, der arbejdes med i anlægsbudgettet og en drøftelse af, hvorvidt udfordringen skal/bør løses for 2020 og fremadrettet. Der ses også et generelt behov for at rydde op i investeringsoversigten, hvor der er en række rådighedsbeløb, der rettelig bør placeres på driften.

En mulig løsning kunne være, at der de kommende 2 år fokuseres på de større anlægsprojekter, der skal tegne Thisted Kommune fremadrettet, og at der de sidste to år i perioden fokuseres på sikring af basisdriften med vedligehold, renoveringer mv. Det betyder, at diverse puljer udgår i 2020-2021, hvorved der bliver plads til at handle på de større anlægsprojekter. Puljer til vedligehold, renoveringer mv. kan så til gengæld øges væsentligt i 2022 og 2023.

Disse principielle tiltag vil betyde, at der kan skabes et anlægsbudget med et disponibelt råderum på anlægsrammen til nye/andre projekter enten i forbindelse med et budgetforlig eller som fleksibilitet/råderum løbende i 2020.

Der ønskes en principiel drøftelse af håndteringen af fokus og muligheder i forudsætningerne for investeringsoversigten for 2020-2023, herunder muligheden for at vi i 2020-2021 prioriterer store nye anlægsprojekter og i 2022-2023 prioriterer vedligeholdelse/renovering.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning
 2. De principielle forudsætninger for arbejdet med investeringsoversigten drøftes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 1:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til drøftelse.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget ønsker, at der kigges på projekter med fondsmidler, som prioriteres over projekter uden fondsmidler. Generel gennemgang af diverse puljer og projekter i forhold til, hvornår det er realistisk, at tingene sættes i proces. Gennemgang af investeringsoversigten.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

147. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Hurup Boligselskabs afd. 10

Udskriv

Sagstema

Hurup Boligselskab ansøger Thisted Kommune om at godkende låneoptagelse i boligforeningens afdeling 10 i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Redegørelse

Hurup Boligselskabs afdeling 10, der er beliggende på Poppelvej 3-45 i Hurup, ønsker at gennemføre et renoveringsprojekt, hvortil der ønskes optaget kreditforeningslån. Renoveringen forventes igangsat i august 2019 og afsluttet ultimo november 2019.

Renoveringsprojektet består i udvendigt malerarbejde, maling af rå trælofter og indgangsdøre til lejlighederne, udskiftning af låsesystemet, reparation/udskiftning af styringsenheder til ovenlysvinduer, udskiftning af diverse bygningsgenstande (gamle vinduer, terrassedøre, køkkener, badeværelser, stern og udhæng) samt opførelse af små terrasseskure og opsætning af stakit.

Renoveringsprojektet anslås at koste 3.248.000 kr., der ønskes finansieret 100 % via et realkreditlån. De afholdte udgifter forbundet med renoveringsprojektet samt finansieringen heraf er indarbejdet i den opdaterede vedligeholdelsesplan for år 2019-2038. Vedligeholdelsesplanen viser, at de opsparede henlæggelser vil være minimum 0,4 mio. kr. i de kommende 10 år, og at opsparingen til vedligeholdelse fremadrettet vil være på et fornuftigt niveau set i forhold til de planlagte, fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Boligselskabet ansøger jf. almenboliglovens § 29 om godkendelse af optagelse af lånet på 3.248.000 kr. Afdelingen afholdt den 14. maj 2019 et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringsprojektet og finansieringen af projektet blev godkendt. Renoveringsprojektet er således formelt godkendt af boligselskabet i overensstemmelse med almenboliglovens § 37. Hurup Boligselskab har modtaget lånetilbud fra LR Kredit, hvor der tilbydes et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,5 %. Optagelse af realkreditlånet på 3.248.000 kr. indebærer en årlig låneydelse på ca. 155.000 kr. Låneydelsen finansieres på følgende vis:

Der skal ikke ydes garantistillelse på realkreditlånet, der ønskes optaget.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har ikke stillet garanti over for realkreditlån i Hurup Boligselskabs afdeling 10. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ikke yderligere kommentarer til de økonomiske oplysninger.

Andre konsekvenser

Renoveringsprojektet afstedkommer en mindre huslejeforhøjelse for beboerne i afdeling 10. Renoveringsprojektet, herunder finansieringen, er godkendt af afdelingsmødet.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages et realkreditlån på 3.248.000. kr. i Hurup Boligselskabs afdeling 10 til finansiering af renoveringsprojektet i afdelingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

148. Anlæg - omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb for 2019 på politisk vedtagne anlægsprojekter på Social- og Sundhedsudvalgets område omprioriteres og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der i henhold til kommunens anlægsprocedure to hovedbudgetopfølgninger samt månedlige budgetopfølgninger, hvor projektlederne indberetter forventet årsforbrug. Anlægsproceduren blev vedtaget af Direktionen den 11. december 2018 og er udarbejdet for at sikre den løbende anlægsstyring, overholdelse af anlægsrammen, styring af likviditeten samt sikre rum til strategiske overvejelser.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

Thisted Kommunes anlægsramme for 2019 udgør ca. 146 mio. kr., og pr. 31. marts 2019 beløb bruttoanlægsbudgettet sig til 243 mio. kr., dvs. anlægsrammen på budgetsiden var overskredet med 97 mio. kr. Overskridelsen skyldes omprioritering af rådighedsbeløb og overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 med i alt 96 mio. kr. samt tillægsbevillinger til nye projekter finansieret af kassen i løbet af 2019 på 1 mio. kr. Dette demonstrerer, at overførsler af rådighedsbeløb fra tidligere år giver nogle udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen for 2019.

I april 2019 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL) afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen med deltagelse af ledelsesrepræsentanter, hvor forvaltningens anlægsprojekter blev gennemgået. Mødet tog afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, som projektlederne havde indmeldt til CØL. På mødet blev der blandt andet taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2019, der skal indgå i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene, således at rådighedsbeløbene i de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug. Desuden blev der drøftet ønsker til investeringsoversigten for 2020.

På Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2019 på projekt XA-849 "Nyt omsorgssystem - CURA, Ældre" reduceret med 685.000 kr. og projekt XA-855" Nyt omsorgssystem - CURA, Handicap" reduceret med 1,4 mio. kr. Reduktionen af rådighedsbeløbene udgør dermed i alt 2.085.000 kr., som tilføres kassen i 2019 og indgår i anlægsprioriteringen via investeringsoversigten til budgetlægningen for 2020. Dernæst fremgår det af afsnittet om økonomiske konsekvenser i en sag om deponering af midler i forbindelse med indgåelse af lejemål af lagerplads på handicapområdet, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018, at der tilføres 284.700 kr. til projekt XA-855" Nyt omsorgssystem - CURA, Handicap" i 2020, og dette ønske er medtaget i nærværende sag omkring omprioritering af rådighedsbeløb.

Vedhæftede viser en oversigt over den samlede omprioritering i 2019, der indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, idet Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes anlægsprocedure.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudgettet på Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsudvalgets område reduceres med 2.085.000 kr. i 2019, og beløbet tilføres kassebeholdningen og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Sagen nedbringer overskridelse af anlægsrammen for 2019 på budgetsiden med 2.085.000 kr.

CØL har ikke øvrige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsbudgettet i 2019 på projekt XA-849 "Nyt omsorgssystem - CURA, Ældre" og XA-855 "Nyt omsorgssystem - CURA, Handicap" omprioriteres med henholdsvis 685.000 kr. og 1,4 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.
 2. Kassetilførslen i indstillingspunkt nr. 1 indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.
 3. Der indgår 284.700 kr. i anlægsprioriteringen til budget 2020 til projekt XA-855 "Nyt omsorgssystem - CURA, Handicap".

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 3:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 120:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

149. Etablering af sundhedshus i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har fået tilsagn på puljeansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet på 11.720.000 kr. til et sundhedshus i Hanstholm. Kommunen har modtaget tilsagn på det fulde ansøgte beløb, og forvaltningen indstiller, at beløbet samt en kommunal medfinansiering på 3 mio. kr. afsættes til projektet i perioden 2019-2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, at der blev sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud til etablering af et sundhedshus i Hanstholm. 70 af landets kommuner har søgt om puljemidlerne, og 38 af ansøgerne har fået tildelt midler.

Thisted Kommune har fået tilsagn på puljeansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet på 11.720.000 kr. til et sundhedshus i Hanstholm – altså præcis det ansøgte beløb. Projektets samlede budget er 14.720.000 kr., hvorfor Thisted Kommune står over for en egenfinansiering på 3 mio. kr. Forvaltningen peger på Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje, XA-569, til finansiering af de resterende 3 mio. kr.

Midlerne er søgt til at etablere et sundhedshus i det gamle rådhus i Hanstholm, hvor der både vil blive plads til lægeklinik, kommunale sygeplejeklinikker, træningsfaciliteter og faciliteter til foreninger i lokalområdet. Ambitionen er at skabe et hus, hvor praktiserende læger, kommunale sundhedstilbud og lokale aktiviteter i foreningsregi kan skabe et mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne i lokalområdet og dertil være med til at styrke sundheden i området.

Tilskuddet fra Sundheds -og Ældreministeriet skal bruges senest den 15. marts 2021, hvorfor projektet skal sættes i gang senest i efteråret 2019. Forud for projektering tages et eksternt arkitektfirma ind til at sikre et optimalt flow og indretning af huset. Forvaltningen indstiller derudover, at der nedsættes et byggeudvalg med politisk deltagelse, ligesom det er gjort i forbindelse med etableringen af læge- og sygeplejeklinikken på Trye. Deltagerne foreslås at være formanden for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt sundheds- og ældrechefen.

Retsgrundlag

Finansloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget er 14.720.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn på 11.720.000 kr., og de resterende 3 mio. kr. finansieres af Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje, XA-569, på investeringsoversigten, med henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. Der skal afsættes rådighedsbeløb til en udgift på 14.720.000 kr., herunder 500.000 kr. i 2019, 11.220.000 kr. i 2020, 3 mio. kr. 2021. De 500.000 kr. i 2019 afsættes til projektering samt assistance fra et eksternt arkitektfirma.

Derudover må der fremadrettet forventes øgede driftsudgifter for Teknik og Erhverv i forbindelse med bl.a. nye servicekontrakter samt vedligehold af bygningen, nogle af omkostningerne vil kunne pålægges de fremtidige huslejer.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

I hvert af årene 2019, 2020 og 2021 er der kassepåvirkning, mens der ingen kassepåvirkning er samlet set. Kassetilførslen i 2019 udgør netto 11,22 mio. kr., mens kassetrækket i 2020 og 2021 udgør hhv. 9,72 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Ja, sagen medvirker til en samlet overskridelse af anlægsrammen på 11,72 mio. kr., heraf 9,72 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.

Ifølge den forretningsgang for anlæg, som Direktionen besluttede den 11. december 2018, skal tillægsbevillinger til rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende reduktion i andre rådighedsbeløb.

Omprioritering inden for anlægsrammen

Kun delvist (med 3 mio. kr.), idet 11,72 mio. kr. ikke omprioriteres.

Afledte driftsudgifter

Der ventes driftsudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af bygningen.

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Der afsættes rådighedsbeløb til en udgift på 14,72 mio. kr., herunder 0,5 mio. kr. i 2019, 11,22 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.
 3. Der afsættes rådighedsbeløb til en indtægt på 11,72 mio. kr. i 2019.
 4. Den kommunale medfinansiering på 3 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb på Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje XA-569 med 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.
 5. Der gives en anlægsbevilling på 14,72 mio. kr. og indtægtsbevilling på 11,72 mio. kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 7:

Ad 1. Taget til efterretning med bemærkning om, at der hurtigst muligt udarbejdes et driftsbudget.

Ad 2 - 5. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 121:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2 - 5. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 171:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2 - 5. Indstilles til godkendelse, men udvalget anmoder om, at der snarest udarbejdes samlet driftsbudget til efterfølgende politisk behandling.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2 - 5. Indstilles til godkendelse, men udvalget anmoder om, at der snarest udarbejdes samlet driftsbudget til efterfølgende politisk behandling.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

150. Luftrensere - røgfrit arbejdsmiljø

Udskriv

Sagstema

Der ansøges om anlægsbevilling til indkøb af luftrensere som indsats til forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til tobaksforurenet luft på plejecentre og i Hjemmeplejen.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen ønsker at sætte ind over for den arbejdsmiljøproblematik, der er forbundet med, at medarbejderne udsættes for passiv rygning i borgernes hjem. Problemstillingen har været drøftet i MED-systemet og er i april 2019 drøftet på ledermøde. Det er et ønske på tværs af plejecentre, Hjemmeplejen og Visitationen at sætte fælles ind i forhold til skadevirkninger fra tobaksrøg.

Tobaksforurenet luft

Sundhedsstyrelsen er de senere år gået fra at tale om passiv rygning til at tale om tobaksforurenet luft. Denne betegnelse er mere præcis, fordi det er dokumenteret, at der, selv om den synlige røg er væk fra et lokale, er rester fra røgen på fx vægge og møbler. Resterne fra tidligere røg akkumuleres i lokaler, hvor der ryges, og det ser ikke ud til at forsvinde ved udluftning, almindelig rengøring eller ventilation. De skadelige stoffer efter tidligere rygning kan optages gennem huden, gennem lungerne og gennem fordøjelsen. Der er bevist en sammenhæng mellem risikoen for lungekræft og hjertekarsygdomme og udsættelsen for tobaksforurenet luft. Tilstedeværelsen i rum, hvor der tidligere har været røget, er således potentielt sundhedsskadeligt (Tobaksforurenet luft, Sundhedsstyrelsen, 2016).

Sundhedsrisici

Medarbejdere, der kommer i "rygerhjem" for f.eks. at løse sundhedslovsydelser eller servicelovsydelser, er således i risiko for at udvikle sygdomme og lidelser som direkte følge af deres arbejde. Ud over de sundhedsskadelige effekter oplever medarbejderne gener, som at tøj og hår lugter efter et besøg hos en borger, der ryger. Thisted Kommune følger pt. Arbejdsmiljøloven og de retningslinjer, der er angivet af Arbejdstilsynet. Rygende borgere informeres om, at de ikke må ryge, mens medarbejderen er i borgerens hjem, og at de skal lufte ud mindst 1 time før, at medarbejderen ankommer. I pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads", som uddeles til borgere, der modtager hjemmepleje, er dette samarbejde beskrevet. Desværre oplever både ledere og medarbejdere, at problemet ikke er løst ved dette samarbejde alene, da nogle borgere ikke kan efterleve retningslinjerne. Dertil kommer som beskrevet ovenfor, at udluftning ikke renser den tobaksforurenede luft for sundhedsskadelige stoffer. Det kan således af flere grunde være nødvendigt at supplere med en anden løsning for at sikre arbejdsmiljøet.

Luftrensere som del af løsningen

Mange kommuner anvender luftrensere, der opsættes i borgerens hjem og renser luften for skadelige partikler. Morsø Kommune afvikler pt. et pilotprojekt, hvor midtvejsevalueringen viser, at brug af luftrensere medfører en væsentlig forbedring af indeklimaet.

Arbejdsmiljø-hjælpemiddel

Det er et fælles ønske i Sundheds- og Ældreafdelingen, at problematikken vedrørende tobaksforurenet luft fremadrettet tilgås ensartet og løses ved, at luftrensere indkøbes og ved behov udlånes som et "arbejdsmiljø-hjælpemiddel". Sundheds- og Ældreafdelingen har lavet en behovsafdækning, der angiver, at der er brug for at indkøbe 35-40 luftrensere. Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes 35-40 luftrensere, og at der efterfølgende laves en model, hvor disse kan søges hos Visitationen og Hjælpemiddeldepotet som arbejdsmiljø-hjælpemiddel af både plejecentre og hjemmepleje. Driftsomkostningen for den enkelte luftrenser vil følge maskinen og afholdes således af det center eller den hjemmeplejeafdeling, der har den i anvendelse.

Retsgrundlag

Lov 512 om Røgfri Miljøer.
§ 11.På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem.
Stk. 2. Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der.
§ 12.I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.

Arbejdsmiljøloven

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Økonomiske konsekvenser

Der er et finansieringsbehov på 300.000 kr. Disse foreslås prioriteret og bevilget fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569.

Driftsomkostningen for den enkelte luftrenser vil følge maskinen og afholdes således af det center eller den hjemmeplejeafdeling, der har den i anvendelse. Driften afholdes inden for eksisterende økonomiske ramme.

Udgifter til strøm dækkes af den pågældende beboer. Tre potentielle leverandører oplyser, at udgiften til strøm er henholdsvis 12,50 kr. pr. måned, 8 kr. pr. måned og 43 kr. pr. måned.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Nej

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja

Afledte driftsudgifter

De afledte driftsudgifter afholdes af ældrecentrenes driftsbudgetter

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

CØL har ikke øvrige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Luftrenserne forbedrer generelt indeklimaet og er også virksom ved f.eks. lugt fra sår, afføring, husdyr mv. Fjernelse af diverse lugtgener kommer ikke kun medarbejdere i Thisted Kommune til gavn. Pårørende, netværk og borgeren selv vil også opleve, at indeklimaet forbedres, og for nogle ældre kan det betyde, at pårørende i højere grad kommer på besøg. Således kan indsatsen også understøtte Værdighedsstrategien.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indkøb af luftrensere.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Driftsomkostningerne følger maskinen og afholdes således af det plejecenter eller hjemmeplejeområde, der har den i anvendelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019 - pkt. 8:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 126:

Indstilles til godkendelse.

Ældre-/Seniorrådet, 18. juni 2019, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

151. Årets ret 2019

Udskriv

Sagstema

Thy Erhvervsforum ansøger om støtte til afholdelse af eventen "Årets ret 2019".

Redegørelse

Årets ret er en årlig event, som afholdes af Danske Madanmeldere på Hotel- og Restaurantskolen i København. Foreningens centrale fokus er den årlige kåring af Årets ret. Denne kåring har eksisteret siden 2000, og de toneangivende kokke har medvirket. Selve Årets ret bliver kåret i forskellige kategorier til den store gallamiddag, der afholdes søndag den 1. september 2019.

I forbindelse med kåringen har Hanstholm Havn (fiskeriforeningen) og Vilsund Blue fået den unikke mulighed at levere fisk og skaldyr fra hav og fjord til gallamiddagens kåring af årets fiskeret. I tilknytning hertil har Thy, som det eneste sted, fået den enestående mulighed at præsentere området for eventens mange deltagere. Der er her tale om en unik mulighed for at præsentere snacks og smagsprøver fra egnens mange fødevarevirksomheder såsom Hanstholm Havn, Gyrup Gård, Vilsund Blue, Thisted Bryghus, Galgebakkens Hjortefarm, Vester Krogsgaard og mange flere. Det planlægges yderligere, at der sammen med udleveringen af snacks og smagsprøver skal være lokale bidrag af musik og film. Det forventes, at der deltager ca. 300 madanmeldere, kokke, restauranter og meningsdannere til gallamiddagen.

Gennem selve underholdningen, i form af musik og film, ønsker Thy Erhvervsforum at skabe en Alive Festival-stemning på stedet. Her arbejdes på, at musikere fra Alive Festivalen samt Jonah Blacksmith skal danne de musikalske rammer. Derudover skal der udarbejdes en kortfilm, som beskriver området og er med til at skabe stemning. Kortfilmen vil være en scenisk præsentation af producenterne i Thy, og der lægges stor vægt på hav og fjord. Filmens råmateriale klippes sammen til flere kortfilm, som efterfølgende kan bruges til PR af egnen og producenterne i Thy.

Markedsføring

Projektet fokuserer på at markedsføre Hanstholm Havn og Thy som leverandør af kvalitetsprodukter til kræsne leverandører og gourmetrestauranter over hele landet. Der skal:

 • fremstilles en præsentationsfilm som vises forud for, at Thisted Kommunes borgmester og Hanstholm Havns fiskeriforeningsformand skal overrække en af aftenens priser
 • fremstilles en bog, som præsenterer alle leverandører samt Vi Elsker Thy, Cold Hawaii, Regional Madkultur, Food Cluster Thy og lignende fyrtårne
 • udarbejdes pressemeddelelser forud for Årets ret og bagefter
 • ske journalistdækning ved arrangementet samt live streaming, når årets fiskeret kåres af borgmester og fiskeriforeningsformand
 • udarbejdes en bølge-nøglering af virksomheden "Strandet", som består af plastik, som er renset op fra Danmarks strande

Projektets økonomi

Projektets budgetterede udgifter er på 490.000 kr.

Thy Erhvervsforum ansøger Thisted Kommune om 150.000 kr., men har allerede på nuværende tidspunkt opnået støtte fra Hanstholm Fiskeriforening, FLAG, mindre sponsorer, egen finansiering samt billetsalg svarende til ca. 407.000 kr. Der regnes derfor med et overskud på ca. 66.000 kr. efter endt arrangement.

Budgettet kan ses i medsendte bilag.

Afdelingens vurdering

Det vurderes, at dette arrangement er en enestående mulighed for at præsentere Thys mange forskellige kvalitetsprodukter for en stor skare af restauranter og potentielle turister. Specielt markedsføringen over for restauranter fra hele Danmark, giver virksomhederne i Thy muligheden for at sætte deres produkter endnu mere på landkortet. Det er samtidig en unik mulighed for at markedsføre Thy, ift. vores natur og høje kvalitet af fødevarer.

I forhold til de ansøgte midler på 150.000 kr. vurderes det, at en støtte på 100.000 kr. vil være rimelig, da arrangementet ikke har behov for at levere et overskud.

Midlerne kan tildeles fra puljen til medfinansiering, da der er opnået mere end 25 % egenfinansiering, samt at projektet er med til at markedsføre Thisted Kommune aktivt inden for de kerneværdier, som Vision 2022 bygger på. Samtidig støtter det op omkring den nyligt vedtagne Erhvervsstrategis Tema 2 - Erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer, hvor bl.a. gastronomitiltag og kommerciel udnyttelse af Nationalpark Thy og Cold Hawaii er vigtige elementer.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 100.000 kr. kan bevilges fra puljen til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Thy Erhvervsforum tildeles 100.000 kr. i støtte til Årets ret.
 2. Midlerne bevilges fra puljen til medfinansiering.
 3. Der efter endt arrangement fremsendes evaluering samt regnskab til Thisted Kommune Erhverv.
 4. Alt markedsføringsmateriale benytter "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 3:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 108:

Ad 1: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Preben Holler og Preben Dahlgaard.

Torben Overgaard stemte i mod, da projektet er indeholdt i de 4 mio. kr.

Ad 2-4: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Preben Holler og Preben Dahlgaard.

Beslutning

Ad 1 - 4. Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

152. Thy Erhvervsforum søger om bevilling til Local Cooking

Udskriv

Sagstema

Thy Erhvervsforum ansøger Thisted Kommune om støtte til projektet Local Cooking.

Redegørelse

Thy Erhvervsforum står i spidsen for igangsætningen af en årlig tilbagevendende event – ”Local Cooking Thy-Mors”. Det er en konkurrence, hvor restauranter fra lokalområdet dyster om at lave den bedste ret baseret på lokale råvarer.

Local Cooking gennemføres over hele landet som regionale restaurantkonkurrencer. Dette lokale initiativ gennemføres af Thy Erhvervsforum i samarbejde med Regional Madkultur Thy-Mors og lokale restauranter samt Morsø Erhvervsråd, som rådgiver ift. restauranter på Morsø.

Initiativet og projektet har til formål at få flere danske restauranter til at bruge lokale råvarer og samarbejde med lokale landmænd, fiskere og fødevareproducenter. Ideen bag er at give danske spisesteder et stærkere lokalt udtryk og give gastronomien et løft i hele landet.

I Local Cooking bliver deltagerne udstyret med et køkken, og med minimum 75 % lokale råvarer skal restauranterne kreere en hovedret, der serveres for et dommerpanel og det tilhørende publikum. Konkurrencen satser på, at få større lokal identitet på menukortet i hele Danmark og samtidig give gæster fra ind- og udland mulighed for bedre madoplevelser med et mere egnsspecifikt præg.

Restauranterne vil efterfølgende have de deltagende retter på menukortet og dermed give gæsterne mulighed for at smage de lokale kreationer.

Den lokale vinder deltager efterfølgende i en finale, hvor vindere fra hele landet dyster om at blive landets bedste spisested for lokale råvarer. Finalen 2019 afholdes i Aarhus den 8. september.

Planen er at invitere 15 restauranter fra Thy og Mors til at komme med et bud på en speciel hovedret med mindst 75 % lokale råvarer. Fem af disse restauranter vælges bagefter til at deltage i den lokale konkurrence. En konsekvens af dette kan være, at finalisterne til den lokale konkurrence, kan ende ud med udelukkende at være fra Morsø Kommune eller Thisted Kommune.

Herudover inviteres EUC Nordvest til at deltage med et hold fra deres fødevareuddannelse. Deres ret vurderes på lige vilkår, men de kan ikke vinde konkurrencen, da deres ret ikke kan præsenteres i et menukort sæsonen ud, hvilket er vigtigt for Local Cooking-konceptet.

I 2019 afholdes konkurrencen i Thisted i slutningen af august i forbindelse med SKILLS eventen. I den forbindelse bliver der arrangeret bagekonkurrencer, madværksteder og langbordsmiddag. Alt sammen med lokale foreninger/forretninger ved roret.

De færdige retter vurderes af professionelle dommere. Dommerpanelet består af følgende (indtil videre):

 • VM guldvinder ved Bocuse d'or, Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel
 • Stjernekok og thybo Anita Klemensen, tidligere ejer af Den røde Cottage og Den gule Cottage
 • Madanmelder fra Nordjyske, Lars Bang
 • En repræsentant fra kokkelandsholdet

Local Cooking vil i 2019 blive afholdt i Thisted dog uden samarbejde med Morsø Kommune. Udmeldingen fra Morsø Kommune er, at de har rigtig mange fødevaretiltag i år og derfor ikke kan afsætte tid eller midler til projektet i 2019.

Projektbudget

Den totale økonomi på projektet er på ca. 480.000 kr. hvoraf Thisted Kommune søges om 100.000 kr. Budgettet for hele projektet kan ses i vedhæftede Excel ark.

Projektet er på nuværende tidspunkt indstillet til støtte fra Erhvervsstyrelsen igennem LAG-midler, og afventer derfor kun bevillingsbrevet med støtte på ca. 180.000 kr. Herudover er der egen medfinansiering på 190.000 kr. fra Thy Erhvervsforum og mindre sponsorater.

Markedsføring

Der vil blive udarbejdet pressemeddelelser, oprettet hjemmeside, udarbejdet foldere, lavet en Facebook-side og en Instagramprofil samt der udarbejdes bannere og tavler med logoer. Ift. de enkelte kanaler, vil der ske eksponering som følgende:

 • Pressemeddelelser: rettes til forskellige målgrupper (restauranter, besøgende m.fl.)
 • Hjemmeside: udarbejdes, hvor konceptet præsenteres med al information omkring eventen samt billeder og informationer om dagene og efterfølgende med resultater.
 • Facebook-side: oprettes ift. at skabe ekstra eksponering. Her skabes der begivenheder, uploades billeder og deles information. Her kan man måle interessen fra kunder ved "likes" samt streaming af live events.
 • Instagram-profil skabes for at få besøgende til at dele deres billeder fra dagen og finalen.
 • Folder: udarbejdes for de deltagende kokke og deres restauranter.
 • Bannere, tavler og billeder bruges for at skabe mere eksponering på dagen og i efterfølgende materiale samt på online medier.

Forvaltningens vurdering

En bevilling på 100.000 kr. kan bevilliges fra puljen for medfinansiering. Projektet kan opnå støtte fra denne pulje, da mere end 25% finansieres fra anden part. Derudover er projektet i god tråd med den vedtagne Erhvervsstrategi om, at "Thisted Kommune særligt skal understøtte de erhvervsmæssige styrkepositioner og områdets potentialer". Der er tale om et projekt, som skal være med til at fremme turismen i Thy og sikre, at turisterne kommer hertil for netop at opleve noget helt specielt. Derved vurderes det, at der her er tale om et projekt, som kan være med til at styrke det potentiale, som turismen har i Thisted Kommune. Samtidig er der tale om et fødevareprojekt, som støtter op om hele tankegangen om mere fokus på fødevarer i Thy, og projektet underbygger indsatsen i Food Cluster Thy. Som et Thy-Mors-projekt ville det have været en oplagt fordel, om Morsø Kommune også havde besluttet at støtte projektet, men da en meget stor del af finansieringen i øvrigt er på plads, anbefales det at støtte projektet, med alle de fordele projektet rummer.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13.

Økonomiske konsekvenser

De ansøgte midler kan anvises fra puljen for medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at;

 1. Der tildeles projektet Local Cooking støtte på 100.000 kr.
 2. Midlerne bevilliges fra medfinansieringspuljen.
 3. Der efter endt arrangement i 2019 fremsendes regnskab og evaluering til Thisted Kommune/Erhverv.
 4. Alt markedsføringsmateriale via de nævnte kanaler skal være mærket med "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 4:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 110:

Ad 1: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen og Preben Holler. Imod stemte Preben Dahlgaard og Torben Overgaard da projektet er indeholdt i de 4 mio. kr.

Ad 2-4: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen og Preben Holler.

Beslutning

Ad 1 - 4. Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

153. Agger Athlon ansøger om støtte ved Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Agger Athlon ansøger Thisted Kommune om støtte til videreudvikling af event i 2019 og 2020.

Redegørelse

Agger Athlon ansøger Thisted Kommune om støtte på 150.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020. Midlerne skal bruges til at videreudvikle Agger Athlon som et bidragende led i Thisted Kommunes bosætnings-, markedsførings- og turismemæssige udvikling. Dette betyder, at midlerne konkret vil blive brugt til markedsføringsmæssige tiltag af Agger Athlon, som gerne skulle styrke virksomheden og trække flere deltagere og turister til Thisted Kommune. Det har tidligere været forventet, at eventen skulle blive selvfinansierende. Dette er dog ikke sket, ifølge ansøger grundet uforudsete personelle omstruktureringer ved udgangen af 2018. Det forventede sponsorbudget blev således ikke opnået i 2018. Agger Athlon mener, at man i 2019 og 2020 har gode chancer for at indhente aftaler med tidligere lokale sponsorer og stræber efter to sponsorindtægter for 2019 samt en del aftaler for 2020.

Agger Athlon ønsker at opnå følgende, med indsatsen;

 • at synliggøre eventen ved to danske mesterskaber
 • at få udarbejdet samarbejdsaftaler med sommerhusudlejningsfirmaer og øvrige overnatningsaktører
 • at tilrette hjemmeside til at omfatte engelsk og tysk
 • at rette sig mod det nordtyske marked i samarbejde med to tyske foreninger inden for vandsport, som til sammen har over 5.000 medlemmer
 • at ramme den ønskede målgruppe, som ikke er atleten, men alle som ønsker at blive inspireret til en sundere og mere aktiv hverdag
 • at tilbyde en stærkere festivalplads, der skaber rum til hele familien
 • at Radio Limfjord deltager for første gang i markedsføringen
 • at få udviklet markedsføringsmateriale
 • at videreføre og formalisere samarbejdet med Thy Turistforening
 • at etablere et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne ift. fremtidige praktikmuligheder
 • at fremhæve den sydlige del af kommunen som et outdoor-centrum
 • samt fortsat at skabe rammer for vækst i foreningslivet samt rådgivning om samme til tilflyttere

Ud over ovenstående har Agger Athlon siden 2015 og frem til 2018 opnået en række særlige aftaler og samarbejder, som har potentiale til at markedsføre eventen ud over Thisted Kommune. Dog står Agger Athlon overfor den udfordring, at mange sponsorer planlægger deres markedsføringsmæssige investeringer 2 til 3 år ud i fremtiden og derved ikke reagerer på spontane forespørgsler.

I forlængelse af de sidste års events har man vinklet markedsføring ift. at fremhæve de stedbundne kvaliteter inden for aktiv ferie ved bl.a.;

 • at deltage i samarbejdet mellem Vestervig, Krik og Agger ift. at tiltrække flere turister
 • at udvide med DM i biathlon, kajak og Stand Up Paddling
 • at markedsføre konceptet "Agger Athlon - Når idræt er for alle"
 • at den øgede markedsføring skal danne grundlag for at tiltrække flere sportsinteresserede fra hele landet samt Nordtyskland i 2020

Ovenstående baserer sig på en forretningsplan, der er udviklet med støtte fra Thy Erhvervsforum for netop at sikre, at eventen er økonomisk selvbærende i 2021. Ansøger konkluderer, at denne ansøgning derfor er et vigtigt trin ift. at få realiseret forretningsplanen. Denne plan bygger på 3 ben;

 1. eventen som det årlige fyrtårn for borgere og turister
 2. udvikling af indtægtsgivende arrangementer, der afholdes året rundt (camps, særligt tilrettelagt handicapforløb m.m.)
 3. udvikling af samarbejdskontrakter - Radio Limfjord og samarbejdet i Nordtyskland.

Hidtil er følgende synlighed opnået:

 • Landsdækkende TV i 2015
 • Flere lokale interviews i lokalt TV
 • DR Radio
 • Landsdækkende aviser, dagblade, fagblade m.m.
 • Markedsføring gennem Facebook

Projektøkonomi

Økonomien omfatter på nuværende tidspunkt kun mindre sponsoraftaler på i alt 65.000 kr.

Budgettet, som er vedhæftet ansøgningen, giver en begrænset indsigt i udgifter og indtægter, og der har grundet deadline ikke været mulighed for at få dette yderligere beskrevet. Men ud fra det vedhæftede budget er indtrykket, at der er regnet med, at eventen går i nul, selv uden støtte fra Thisted Kommune.

Forvaltningens vurdering

Thisted Kommune har støttet Agger Athlon i en længere årrække. Da man i sin tid fik bevilget støtte fra Thisted Kommune første gang, var intentionen at skabe en attraktiv ramme for aktive friluftsaktiviteter ved Agger. Målet var, at projektet efter 2012 kunne være mere eller mindre selvkørende.

Thisted Kommune har gennem årene bevilget:

 • 50.000 kr. til 2011 og 2012 (150-200 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2014 (112 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2015 (204 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2016, og i tillæg støtte fra kommunens pulje til udvikling af lokalområder 60.000 kr. (321 deltagere)
 • 100.000 kr. til 2017 (324 deltagere)
 • 150.000 kr. til 2018, reelt udbetalt 64.000 kr. (321 deltagere)

Målet var fra begyndelsen af at nå op på 1.000 deltagere årligt.

Af kommunens tilsagn om støtte på 50.000 kr. i 2016 fremgik det, at Agger Athlon skulle arbejde på en udvikling af konceptet, sådan at 2016 var overgangen til arbejdet med konkrete handlingsplaner, gennemarbejdede budgetter og udviklede finansieringsmodeller. Endvidere skulle der arbejdes med større grad af synlighed uden for kommunegrænsen. Allerede dengang var forvaltningens vurdering, at eventen havde udviklet sig meget lidt over en 5-årig periode, og deltagerantallet og dermed markedsføringspotentialet gennemgående havde været ret begrænset. Derfor var forventningen til arrangøren allerede dengang, at ”For at styrke mulighederne for medfinansiering fra kommunen og andre aktører skal der lægges en klar plan for, hvordan eventet opnår endnu større synlighed uden for kommunegrænsen, og for hvordan man tiltrækker et markant højere antal deltagere – heraf flere, som tiltrækkes udefra.”

Teknik og Erhverv har gennem alle årene vurderet, at der er tale om et interessant koncept, der bidrager til markedsføring i en bosætnings- og turismemæssig sammenhæng, men det er også den klare vurdering, at konceptudviklingen har stået i stampe, og at ansøger gennem en årrække har arbejdet med en lang række målsætninger, som næppe er indfriet. Da den markedsføringsmæssige værdi samtidig har været ret begrænset, må eventuel kommunal støtte skaleres i forhold hertil.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at Thisted Kommune i 2019 kun yder en sponsorstøtte på 25.000 kr. Samtidig gives der ingen tilsagn om støtte i 2020. Midlerne skal udelukkende gå til markedsføringstiltag, så der er tale om et sponsorat ift. markedsføringen af Thisted Kommune og ikke støtte til driften.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmelovens §13.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 25.000 kr. kan tages fra puljen til medfinansiering, da der er mere end 25 %, der finansieres gennem støtte fra andre sponsorer og indtægter fra eventen. Eventet kan samtidig støttes grundet Thisted Kommunes Vision 2022 om at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en væsentlig rolle for turisme og bosætning. Der ses ikke muligheder for at finde finansiering fra andre puljer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Agger Athlon tildeles en støtte på 25.000 kr. i 2019.
 2. Midlerne bevilges fra puljen til medfinansiering.
 3. Der ikke på nuværende tidspunkt bevilges midler for 2020.
 4. Der efter endt arrangement fremsendes regnskab og evaluering til Thisted Kommune Erhverv.
 5. Alt markedsføringsmateriale benytter "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 6:

Ad 1 - 5. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 107:

Ad. 1. Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning

Godkendt at der meddeles afslag på ansøgningen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

154. Anlæg - omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb for 2019 på politisk vedtagne anlægsprojekter på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres grundet ændrede tidsforløb og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der i henhold til kommunens anlægsprocedure to hovedbudgetopfølgninger samt månedlige budgetopfølgninger, hvor projektlederne indberetter forventet årsforbrug. Anlægsproceduren blev vedtaget af Direktionen den 11. december 2018 og er udarbejdet for at sikre den løbende anlægsstyring, overholdelse af anlægsrammen, styring af likviditeten samt sikre rum til strategiske overvejelser.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

Thisted Kommunes anlægsramme for 2019 udgør ca. 146 mio. kr., og pr. 31. marts 2019 beløb bruttoanlægsbudgettet sig til 243 mio. kr., dvs. anlægsrammen på budgetsiden var overskredet med 97 mio. kr. Overskridelsen skyldes omprioritering af rådighedsbeløb og overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 med i alt 96 mio. kr. samt tillægsbevillinger til nye projekter finansieret af kassen i løbet af 2019 på 1 mio. kr. Dette demonstrerer, at overførsler af rådighedsbeløb fra tidligere år giver nogle udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen for 2019.

I maj 2019 har repræsentanter fra CØL afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Teknik og Erhverv med deltagelse af ledelsesrepræsentanter og direktør, hvor forvaltningens anlægsprojekter blev gennemgået. Mødet tog afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, som projektlederne havde indmeldt til CØL. På mødet blev der blandt andet taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2019, der skal indgå i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene, således at rådighedsbeløbene i de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2019 netto reduceret med 10.046.000 kr. Vedhæftede bilag viser en oversigt over den samlede omprioritering i 2019, der indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, idet Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes anlægsprocedure.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Nettoanlægsbudgettet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, der fortsat er relevant, reduceres med 10.046.000 kr. i 2019 fordelt med 39.586.000 kr. i udgiftsreduktioner og 29.540.000 kr. i indtægtsreduktioner. Nettobeløbet tilføres kassebeholdningen og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Anlægsbudgettet på projekter uden aktivitet i projektperioden reduceres med 44.500 kr. i 2019, hvilket fordeler sig med en reduktion på 45.000 kr. på projekt XA-438 "Hanstholm Havn - understøtte udbygning" og en forøgelse på 500 kr. på projekt XA-659 "Agger-Thyborøn færge - nyt færgeleje" i 2019. Den samlede reduktion i rådighedsbeløbet på 44.500 kr. i 2019 tilføres kassebeholdningen.

Sagen nedbringer overskridelse af anlægsrammen for 2019 på budgetsiden med 39.630.500kr.

CØL har ikke øvrige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Nettoanlægsbudgettet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, der fortsat er relevant, omprioriteres med 10.046.000 kr. i 2019 fordelt med 39.586.000 kr. i udgifter og 29.540.000 kr. i indtægter, og at nettobudgetreduktionen tilføres kassebeholdningen.
 2. Kassetilførslen i indstillingspunkt nr. 1 indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.
 3. Anlægsbudgettet på projekter uden aktivitet i projektperioden omprioriteres med 44.500 kr. 2019, som tilføres kassebeholdningen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 4:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 151:

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

155. Tillægsbevilling til anlægsbevilling Områdefornyelse Hurup - Donation

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Hurup - donation på 500.000 kr. fra Lars Larsen, JYSK.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2018 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse Hurup og godkendte den 4. maj 2018 programmet for områdefornyelsen, som forløber frem til udgangen 2021.

Den samlede bevilling udgør:

I ALT

Udgifter til projektet - brutto

5.250.000 kr.

Indtægt - brutto (Statslige midler)

-1.750.000 kr.

Kommunal medfinansiering

3.500.000 kr.

Der er fire delprojekter i områdefornyelsen. Et af delprojekterne er fornyelse af Anlægget i Hurup, blandt andet med etablering af et ca. 2.700 m³ regnvandsbassin. Der er i alt afsat 1.800.000 kr. af de 5.250.000 kr. til dette delprojekt. Udgiften til etablering af regnvandsbassinet afholdes af Thisted Vand, mens omgivelserne hører ind under områdefornyelsen. Teknik og Erhverv har i samarbejde med Thisted Vand ansøgt Lars Larsen, JYSK, om en donation til en bro over søen, kaldet Søtrappen. Udover at skabe forbindelse på tværs af søen, danner Søtrappen også et opholdsareal midt i søen. Lars Larsen, JYSK, har bevilliget beløbet, som vil tilgå Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter forøges i 2019 med 500.000 kr., som finansieres ved en donation fra Lars Larsen, JYSK.

Der søges derfor i 2019 om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til XA-789 Områdefornyelse Hurup.

Projektets samlede anlægsbevilling er således:

Nuværende bevilling

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

5.250.000 kr.

500.000 kr.

5.750.000 kr.

Indtægtsbevilling

- 1.750.000 kr.

- 500.000 kr.

- 2.250.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

3.500.000 kr.

0 kr.

3.500.000 kr.

Den fremtidige drift af Anlægget forventes at være udgiftsneutral. Thisted Vand forestår driften af regnvandsbassin.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er ikke afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 500.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Anlægget i Hurup får med regnvandsbassin og Søtrappen en markant opgradering som rekreativt grønt område i umiddelbar tilknytning til gågaden og bymidten, til glæde for Hurups borgere og besøgende. Anlægget vil dermed kunne bidrage til at øge byens attraktion for bosætning, handelsliv og turisme.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der i 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til XA-789 Områdefornyelse Hurup.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 162:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

156. Tillægsbevilling til anlægsbevilling, Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania samt budgetændringer

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania til Ny Foreningsvej i Klitmøller samt budgetændringer.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2016 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse i Klitmøller. Områdefornyelsen foregår i perioden 2016 - 2020.

Den samlede bevilling udgør:

I ALT

Udgifter til projektet - brutto

4.500.000 kr.

Indtægter - brutto - (Statslige midler)

-1.500.000 kr.

Kommunal medfinansiering

3.000.000 kr.

Det er besluttet, på baggrund af byfornyelsesprogrammet, at arbejde med tre indsatsområder:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje: Trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej.
 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet: Indretning af "shared-space" område med fokus på de bløde trafikanter og begrænsning af bilkørsel i den vestligste del af Ørhageområdet, samt ændring af bus- og parkeringsplads foran Restaurant Niels Juul med henblik på at opnå bedre trafikløsning og flere parkeringspladser.
 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej: En sti langs Klitmøller Å med rekreative opholdsmuligheder på strækningen fra Spar til Klitmøller Friskole (ca. 800 m.)

(Se kortbilag 1 og https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/45#/ )

Det er lykkedes at få tildelt 1.6 mio. kr. fra Realdanias ”Stedet Tæller” kampagne. Beløbet skal anvendes til indsatsområde 3 – Ny Foreningsvej, hvilket medfører følgende ændringer i budgettet:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje:

For at opnå finansiering af en gang- og cykelsti på strækningen Johnsvej - Trøjborgvej langs Vangsåvej (ca. 550 m.) flyttes der 200.000 kr. fra indsatsområde 2 til indsatsområde 1. Stien understøtter intentionerne i helhedsplan for Klitmøller om opprioritering af de bløde trafikanter i byen. Trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej og stien etableres i år.

 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet:

Afgiver samlet set 670.000 kr. til indsatsområde 1 og indsatsområde 3, idet en ændring af bus- og parkeringsplads ved Niels Juul ikke er muligt.

 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej:

Tilskuddet fra Realdania på 1.600.000 kr. indgår i dette indsatsområde. For at opnå samme finansiering fra Thisted Kommune flyttes der 470.000 kr. fra indsatsområde 2

Det reviderede anlægsbudget ser således ud:

Anlægsbevilling

Tillæg

Fradrag

Samlet bevilling

Projektudvikling mv

1.300.000 kr.

1.300.000 kr.

Indsatsområde 1

600.000 kr.

200.000 kr.

800.000 kr.

Indsatsområde 2

1.470.000 kr.

-670.000 kr.

800.000 kr.

Indsatsområde 3

1.130.000 kr.

1.600.000 kr.

470.000 kr.

3.200.000 kr.

Udgifter i alt

4.500.000 kr.

2.270.000 kr.

-670.000 kr.

6.100.000 kr.

Kommunal

3.000.000 kr.

.

3.000.000 kr.

Ministeriets tilskud

1.500.000 kr.

1.500.000 kr.

Realdania

1.600.000 kr.

1.600.000 kr.

Indtægter i alt

4.500.000 kr.

1.600.000 kr.

0 kr.

6.100.000 kr.

Til orientering har Thisted Kommune ansøgt Nordea Fonden om 450.000 kr. til medfinansiering af en forlængelse og formidling af Ny Foreningsvej. Thisted Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Nationalpark Thy om fælles formidling på strækningen Ørhage til Vandet Sø (ca. 5,5 km.). Såfremt ansøgningen imødekommes, vil denne skulle medfinansieres med tilsvarende beløb, som også tages fra indsatsområde 2.

Det forventes, at restsummen under indsatsområde 2 anvendes på etablering af "shared space" mellem Bavnbak og Æ Redningshus, på den vestligste del af Ørhagevej.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter forøges i 2019 med 1.600.000 kr., som finansieres ved et tilskud fra Realdania.

Der søges derfor i 2019 om en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. (rådighedsbeløb) og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller 2017 - 2021.

De nævnte budgetændringer er udgifts- og indtægtsneutrale i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Projektets samlede anlægsbevilling er således:

Nuværende bevilling

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

4.500.000 kr.

1.600.000 kr.

6.100.000 kr.

Indtægtsbevilling

1.500.000 kr.

- 1.600.000 kr.

3.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

3.000.000 kr.

0 kr.

3.000.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er ikke afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1.600.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Det reviderede områdefornyelsesprojekt imødekommer mange af ønskerne i "Helhedsplan for Klitmøller" og understøtter byens ønsker om en udvikling, der skaber større trafikmæssig sikkerhed og flere alternative trafikforbindelser for de bløde trafikanter samt øget adgang til byens rekreative arealer, primært langs Klitmøller Å.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 15. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. til indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej under områdefornyelse Klitmøller.
 2. De foreslåede budgetændringer i øvrigt tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 7:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 163:

Ad 1: Indstilles til godkendelse.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

157. Medfinansiering af eventuel støtte fra RealDania til udviklingsplan for Klitmøller-Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

RealDania har inviteret vestkystkommunerne til at søge midler i en pulje på 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer langs den jyske vestkyst. Der var deadline for ansøgninger den 16. maj 2019, og Thisted Kommune har indsendt ansøgning. Eventuel støtte fra puljen kræver medfinansiering fra Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har indsendt ansøgning til RealDania med baggrund i kommunens medvirken i Partnerskab for Vestkystturisme, herunder medvirken i udarbejdelsen af partnerskabets "Udviklingsplan for Vestkysten". Det er netop denne udviklingsplan, som RealDania nu ønsker at støtte implementeringen af ved at tildele støtte til udvalgte ansøgninger om midler til strategisk-fysiske udviklingsplaner for vestkystbyer, som ikke allerede har en sådan plan. Her ses en oplagt mulighed for at hente støtte til udviklingen af det særlige feriested Klitmøller-Nr. Vorupør.

Med afsæt i dette tydelige interessesammenfald har Teknik og Erhverv indsendt ansøgning inden Økonomiudvalget har bevilget den nødvendige medfinansiering. Denne proces er valgt, for at kunne overholde ansøgningsfristen, og det er i ansøgningen oplyst, at sagen behandles i Thisted Kommune, sideløbende med RealDanias behandling af kommunens ansøgning. Thisted Kommunes ansøgning rummer et projektbudget på 1 mio. kr., hvoraf RealDania kan beslutte at bidrage med 500.000 kr., og hvor Thisted Kommune ved eventuelt tildelt støtte forventes at bidrage med et tilsvarende beløb. Den samlede projektsum forventes at gå til ekstern konsulentbistand, primært fordelt på borgerinddragelse, kortlægning, fysiske planer og materialer til investortiltrækning.

Ansøgningen, som er sendt til RealDania, medsendes som bilag, men her opridses dens hovedelementer:

Thisted Kommunalbestyrelse har i sin Vision 2022 udtrykt, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. Som en del af Partnerskab for Vestkystturisme er kommunens målsætning blandt andet, at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal bidrage til flere overnatninger, større omsætning og højere døgnforbrug pr. gæst. Tilmed kan turismeudvikling bidrage med nye jobs i de kystområder, hvor det er vanskeligt at skabe jobs på anden vis.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en samlet udviklingsplan for hele den jyske vestkyst. Planen er skabt i et samarbejde mellem alle 11 vestkystkommuner, og anviser en række konkrete indsatser, som hver enkelt kommune med fordel kan iværksætte for netop at øge antal overnatninger, omsætning og døgnforbrug pr. gæst. Blandt de væsentligste anbefalinger er udvikling af overnatningskapacitet (kvalitet og variation heri), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og tiltrækning af flere investeringer. Derfor kan der nu med fordel udarbejdes en lokal udviklingsplan, som lægger sporet for de kommende års turismeudvikling på Thisted Kommunes del af Vestkysten, og med specifikt fokus på Klitmøller/Nr. Vorupør, der er udpeget som et af de 18 særlige feriesteder. En sådan indsats vil samtidig matche Thisted Kommunes fokus på den fortsatte udvikling af Cold Hawaii og kommunens fokus på vestkystturisme i en kommende destinationsstruktur.

Udviklingsplanen må vægte bynær arealanvendelse til nye overnatnings- og oplevelsestilbud, sådan at grundlæggende naturværdier ikke kompromitteres. Tilsvarende skal der i vidt omfang arbejdes med anvendelse af arealer, der allerede er udlagt til turismeformål, herunder udlagte arealer som vil kunne konverteres fra en overnatningstype til andre typer af overnatning. Der skal dog hele tiden være fokus på arealer, der vil være attraktive for potentielle investorer.

Udviklingsplanens ultimative mål er at skabe erhvervsudvikling, jobs, værditilvækst, øget skattegrundlag, byudvikling, attraktive miljøer for fastboende året rundt og mindst mulig naturpåvirkning. Tilmed skal udviklingsplanen bedst muligt respektere eksisterende lokale udviklingsplaner, som for eksempel i Klitmøller og Vorupør, ligesom planen må bygge på de stærke værdier, som kendetegner kommunen – Nationalpark Thy, Cold Hawaii, outdoor turisme og vedvarende energi.

En forventelig vigtig forudsætning for at kunne skabe en mere markant vækst i turismen bliver, at der gennem udarbejdelse af udviklingsplanen kan udpeges og markedsføres meget attraktive investeringsarealer.

Arbejdet frem mod den færdige udviklingsplan må forventeligt rumme - som minimum - følgende punkter og overvejelser:

 • Kortlægning af eksisterende arealer udlagt til overnatnings- og oplevelsesfaciliteter.
 • Afdækning af muligheder for at udlægge nye, kystnære arealer til samme formål, herunder konvertering af eksisterende arealer til nye og mere attraktivt beliggende arealer.
 • Udarbejdelse og visualisering af konkrete planer for arealernes anvendelse, f.eks. højkvalitets overnatning og oplevelser tilpasset lokal natur.
 • Kortlægning af og plan for byudviklingsmuligheder i Vorupør og Klitmøller med henblik på fortætning, udpegning af bynære udviklingsområder og sammenhæng mellem kyst og by.
 • Oplæg til ”reason to go-oplevelser” og arealer hertil.
 • Potentialeplanen skal dermed rumme anvisninger og arealer til et mere varieret overnatnings- og oplevelsestilbud (f.eks. unikke overnatningstilbud samt markante attraktioner) omkring eksisterende bebyggelser, styrkelse af bykernerne i Vorupør og Klitmøller og samlet set tiltrække nye investeringer, hvor Thisted Kommune går forrest i at sikre styrkede rammer (rekreativ infrastruktur, services og oplevelsesudbud)
 • Planen skal kunne anvendes som blikfang for private investorer såvel som for fonde, og skal anvendes som et offensivt værktøj i bestræbelserne på at tiltrække nye investeringer.

Først og fremmest vil udviklingsplanen med skarpt fokus på Klitmøller/Nr. Vorupør blive solidt forankret i Thisted Kommunes strategiplan, hvor også kommunens turismepolitiske overvejelser kommer til at indgå. I øvrigt vil udviklingsplanen blive udformet under hensyn til Masterplan 2 Cold Hawaii, som netop nu er under udarbejdelse.

RealDania melder ud primo juli, om Thisted Kommune tildeles støtte. Og udviklingsplanen skal være færdig med udgangen af januar 2020. Det betyder også, at der skal kunne handles hurtigt på projektet, hvis RealDania tildeler Thisted Kommune støtte, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at afsætte en ramme på op til 500.000 kr. til medfinansiering.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme, § 14, ifølge hvilken kommunerne kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 500.000 kr. til medfinansiering af eventuel støtte kan dækkes af puljen til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der bevilges 500.000 kr. til medfinansiering af eventuel støtte fra RealDania, finansieret af puljen til medfinansiering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

158. Skema B - opførelse af 8 almene familieboliger på Hortensiavej

Udskriv

Sagstema

Opførelse af 8 almene familieboliger (Hortensiaparken afsnit 3) på adressen Hortensiavej 24, Thisted – behandling og godkendelse af skema B.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2018 skema A for ovennævnte projekt og dermed et projekt med samlet anlægsbudget på 15.153.000 kr.

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Viborg Amts Boligselskab har fremsendt oplysninger på skema B niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Det samlede anlægsbudget på skema B niveau ligger på 15.153.000 kr. Et beløb, som ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2018.

Projektet omfatter 8 boliger opført på adressen Hortensiavej 24, matr. nr. 8DQ Fårtoft by, Thisted.

4 boliger på hver 101 m2 - 3 rums boliger med mulighed for opdeling, så det bliver 4 rums boliger.

4 boliger på hver 91 m2 - 3 rums boliger.

Det samlede boligareal bliver således på 768 m2. Hertil kommer carport/udhus til hver bolig på 31 m2.

Det fremgår af de medfølgende skitser, at boligerne opføres i samme stil, som de øvrige boliger, der pt. er under opførelse.

Anskaffelsessummen finansieres således:

88 % kreditforeningslån

13.335.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

1.515.000 kr.

2 % beboerindskud

303.000 kr.

I alt

15.153.000 kr.

For 2019 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 10 % af anskaffelsessummen for boliger mellem 90 m2 og 104 m2.

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 840 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 91 m2 koster

6.370 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 101 m2 koster

7.070 kr. / måned ekskl. forbrug.

Hertil kommer leje af carport, som udgør 125 kr. pr. måned.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen af grundkapitallånet fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret en garantisum på 67,05 % af realkreditlånet svarende til 8.941.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 1.515.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på skema B tidspunktet på 1.515.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 8.941.000 kr. på skema B tidspunktet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 6:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 166:

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

159. Udvidelse og renovering af Amtoft Havn

Udskriv

Sagstema

Den videre proces for renovering og udvidelse af Amtoft Havn.

Redegørelse

Fakta

Amtoft Havn drives i dag på følgende måde:

 • Thisted Kommune varetager drift og vedligeholdelse af havnens ydre værker (moler inklusiv asfaltvej og fiskerikajen på vestmolen).
 • Amtoft Lystbådelaug varetager drift- og vedligeholdelse af de indvendige værker (broer, strøm, drikkevand samt uddybning af bunden).

For at afdække vedligeholdelsesbehovet af eksisterende anlæg (inden udvidelsen) blev der i 2017 lavet en tilstandsvurdering, som viser, at der er et renoveringsbehov af broerne inkl. strøm og vand (Lystbådelaugets anlæg) og fiskerikajen (kommunens anlæg).

Indtægter for bådpladsleje tilfalder Amtoft Lystbådelaug.

Renovering og udvidelse

I henholdsvis 2016 og 2017 søgte Amtoft Lystbådelaug om tilskud hos Thisted Kommune til at udvide Amtoft Havn, se bilag 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen imødekom ansøgningerne, og der er i alt afsat 6 mio. kr. til udvidelse af Amtoft Havn.

Det viste sig, at der ikke kunne findes økonomi til det ansøgte projekt. Den 16. juni 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til at arbejde videre med et alternativt løsningsforslag, hvor havnen udvides med ca. 45 bådpladser. Det alternative forslag kræver en ny indretning af havnebassinet.

Teknik og Erhverv har samarbejdet med et nedsat Havneudvalg fra Amtoft Havn for at nå frem til en plan for udvidelse og renovering af havnen. I processen har Teknik og Erhverv samt Havneudvalget holdt flere møder, hvor behov og ønsker fra sejlere, beboere og turister er afdækket.

I fællesskab er Havneudvalget og Teknik og Erhverv blevet enige om et projekt, der omfatter forlængelse af eksisterende moler, der omkranser havnen, flytning af en indermole, renovering af fiskerikajen og renovering af indvendige broer i havnen, hvor skibe lægger til, se bilag 3. På bilaget er fiskerikajen angivet som A, vestmolen som B og østmolen som C.

Amtoft Havn vil med udvidelsen kunne etablere godt 30 bådpladser mere. Samtidig vil havnen kunne anvendes af større sejlbåde, som kræver bredere pladser og større dybde, hvorved havnen fremtidssikres. Hvis Amtoft Lystbådelaug ændrer indretningen af eksisterende havn, kan der sandsynligvis skabes endnu flere bådpladser.

Teknik og Erhverv har efterspurgt dokumentation for, at Lystbådelauget kan fuldføre opgaven med at renovere anlægget i eksisterende havnebassin samt etablere nye broer i forbindelse med en eventuel udvidelse. I den forbindelse er Lystbådelauget blevet bedt om følgende:

 • Konkret tegning med illustration af nuværende og fremtidig disponering (fordeling af bådpladser).
 • Renoverings- og driftsbudget af både nuværende og fremtidig havn.
 • Dokumentation af at Amtoft Lystbådelaug har den nødvendige økonomi f.eks. oplysninger om kassebeholdning eller tilkendegivelse fra bank om låneoptagelse.

Teknik og Erhverv har ikke modtaget brugbart materiale vedr. ovennævnte punkter.

Havneudvalget har sendt en beskrivelse af, hvorfor de mener, at projektet skal realiseres, se bilag 4.

Uddrag af beskrivelsen:

 • Amtoft har en meget stor gruppe frivillige, som yder en kæmpe indsats, både når det gælder dagligdagen og ikke mindst, når det drejer sig om større arrangementer. En investering i havnen vil kunne give hele området et løft. Amtoft Havn er med til at udvikle nye sejlere og er med 27 juniorsejlere en af Limfjordens største juniorafdelinger. Amtoft Havn er i sejlerkredse kendt med en stor H-båds afdeling med i alt 15 både. Amtoft Havn har flere gange været vært for VM-udtagelsesstævne for H-både.
 • Havnen er også andet end sejlads.
 • Et af samlingsstederne i Amtoft er omkring havnen. Havnen byder på et friluftsliv i toppen af Limfjorden. Der er mange aktivitetsmuligheder ved havnen som krabbefiskeri, badestrand, en nyopført legeplads, krolf, beach-volleyball, petanque, vaskeplads for surfere, grill-hytte samt læsteder for besøgende.
 • Et samlingssted er med til at give et sammenhold og fælleskabsånd i et lokalsamfund. Dette er med til at skabe et solidt fundament for en videreudvikling af området.
 • Amtoft vil med igangsættelse af udvidelsen påbegynde renoveringen med frivillig arbejdskraft. Samtidig har Amtoft Havn allieret sig med en professionel fundraiser til at søge midler til en velfærdsbygning med faciliteter til omklædning, bad og toiletter, som vil tilgodese helårs badegæster, havkajakroere, osv.
 • Amtoft er et samlingspunkt med stor opbakning til udvidelse, renovering og videreudvikling af lokalområdet. Vedlagt som bilag er underskrevet støtteerklæring til projektet fra 8 borgerforeninger under Hannæs-Østerild Støtteforening.
  Støtteerklæringen kan ses på bilag 5.

Amtoft Lystbådelaug har ikke redegjort for, at de har de økonomiske eller praktiske muligheder for at gennemføre deres del af opgaven, det betyder, at en udvidelse af molerne ikke vil generere flere bådpladser.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere projektet, er tidsplanen som følgende:

2019 maj-juli

Projektering af udbudsmateriale.

Ansøgning om miljøgodkendelse og flytning af opgravet sand.

(Sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet er oplyst til 3-5 mdr.)

2019 august

Licitation og kontrahering.

2019 september- december

Udførsel.

2020 januar-december

Færdiggørelse af broer i havnen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsesprojektet er anslået til 7,6 mio. kr.

Thisted Kommunes andel er 6,0 mio. kr., og Amtoft Lystbådelaugs andel er 1,6 mio. kr. Ved frivillig arbejdskraft kan Amtoft Lystbådelaugs andel reduceres til ca. 0,6 mio. kr.

Amtoft Lystbådelaugs renoveringsbehov af eksisterende anlæg er ikke indeholdt i de 7,6 mio. kr.

Udgifterne til projektet, som skal finansieres af Thisted Kommune, er således:

I alt

Projektering og byggepladsstyring

1.000.000 kr.

Anlægsudgifter - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen.

5.000.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

I budgettet er der afsat et rådighedsbeløb på ialt 6,0 mio. kr. til projekt XA-778 Amtoft Lystbådehavn, hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet den 26. juni 2018.

Hvis det besluttes, at hele projektet skal gennemføres - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen - søges restrådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. frigivet.

I tilfælde af at projektet ikke skal gennemføres, søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til renovering af den nedslidte fiskerikaj. Det betyder, at der stadigvæk vil være renoveringsbehov af eksisterende broer og installationer i nuværende havnebassin, eftersom det er Amtoft Lystådelaugs vedligeholdelsesforpligtelse.

Restrådighedsbeløbet på 3,8 mio. kr. vil i så fald kunne omdisponeres til andre anlægsprojekter.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om renovering og udvidelse af Amtoft Havn skal gennemføres med forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen og samtidig godkende frigivelse af rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn.
 2. Såfremt Thisted Kommunalbestyrelse ikke ønsker, at der skal ske en udvidelse og renovering jf. indstillingens pkt. 1 skal der gives en anlægsbevilling til en renovering af den nedslidte fiskerikaj og frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 131:

Udsat til mødet i juni måned, og repræsentanter fra havneudvalget inviteres.

Sagen genoptages.

Repræsentanter fra Havnebestyrelsen deltager i udvalgets møde kl. 14.00.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 147:

Godkendt, at der afholdes møde mellem Havneudvalget og Teknik og Erhverv med henblik på yderligere beslutningsgrundlag (tidsplan, drifts- og likviditetsbudgetter mv.).

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Beslutning

Sagen udsættes.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

160. Thy Motor Sport - ansøgning om lån i forbindelse med ny asfaltbelægning på banen i Tved.

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport Karting søger om 10-årigt rente og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

Redegørelse

Thy Motorsport Karting har tidligere i år søgt om tilskud til ny asfalt på klubbens gokartbane i Tved.

Ved behandling af sagen den 11. marts under punkt 42 besluttede Børne- og Familieudvalget ikke at give tilskud til asfalten, men at ønsket skulle indgå i de forestående budgetforhandlinger for overslagsårene.

Thy Motorsport Kartings skriver:

"Asfaltbelægning på banen var i en meget dårlig stand, hvilket kunne komme til at betyde, at DASU (hovedorganisationen indenfor motorsport) ikke vil prioritere vores bane, når der skal planlægges løb fremadrettet.

Klubben besluttede derfor at få lagt nyt asfalt i maj måned 2019, selv om vi ikke fik det ansøgte beløb fra Kommunen.

Denne beslutning betyder også, at klubbens pengekasse er tømt, og at vi må optage ”dyre lån” for at få ”de økonomiske ender” til at nå sammen."

Asfalteringen kostede 675.905 kr. Heraf søger Thy Motorsport Karting om 300.000 kr. som et rente- og afdragsfrit lån, der løber over 10 år, så klubben igen kan få lidt luft i økonomien.

I ansøgningen redegøres også for den betydning, de optagne lån har for foreningens økonomi.

Ligeledes er der en oversigt over de arrangementer, der er fastlagt på banen i 2019

Det skal oplyses, at Thisted Kommune i 1994 ydede et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. Kommunalbestyrelsen har i 2004 og i 2014 besluttet yderlig rente- og afdragsfrihed i 10 år.

Ligeledes oplyses det, at Thisted Kommunale Ungdomsskole benytter banen. Hvis der ydes et lån, anbefaler forvaltningen, at det sker på betingelse af, at ungdomsskolen fremadrettet kan benytte banen og faciliteterne på uændrede vilkår.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Klubbens finansiering af asfalteringen:

DASU´s banefond har bevilget

40.000 kr.

DIF-lån (rentefrit – skal afdrages over 5 år)

100.000 kr.

TMS O/R afdeling – lån (rentefrit – afdrages over 7 år)

35.000 kr.

Thy Motorsport Karting betaler selv

300.905 kr.

Thy Motorsport Karting udnytter sin kassekredit i Sparekassen Thy ved at trække til max-grænsen

200.000 kr.

I alt jf. tilbud – ekskl. moms

675.905 kr.

"De 300.000 kr., som Thy Motorsport Karting håber Kommunen vil bevilge som et rente- og afdragsfrit lån, skal gerne løbe over 10 år, så klubben igen kan få lidt luft i økonomien."

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at der historisk set har været forskellig praksis i forhold til kommunens involvering i selvejende institutioner, klubber og foreningers økonomiske forhold, når disse har haft økonomiske udfordringer eller afholdt ekstraordinære udgifter. Der har været ydet tilskud, garanteret for låneoptagelse, givet kommunale rente og afdragsfrie udlån, givet kommunale udlån der skulle afdrages fra udbetalingstidspunktet eller senere og der har været givet afslag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der tages stilling i sagen.

Beslutning

Sagen udsættes til budgetforhandlingerne for 2020 jf. tidligere beslutning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

161. Anlægsbevilling - Ny hal Tigervej 6, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling til opførelse af ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted til erstatning for nedbrændt maskinhal Glentevej 7, Thisted.

Redegørelse

Til erstatning for Park og Vejs nedbrændte maskinhal på Glentevej 7, Thisted, ønskes opført en ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted. (Se bilag over situationsplan, plan, facader og snit).

Hallen bruges til opbevaring af sommer/vinter materiel, der ikke er i brug.

Ved at genopføre den nedbrændte maskinhal på den eksisterende materielgård på Tigervej 6 opnås en større synergieffekt i det daglige samarbejde med Nyttecenteret, end hvis hallen genopføres på Glentevej 7.

Forsikringsselskabet udbetaler en erstatning på 1.100.000 kr. til opførelse af en ny maskinhal.

Opførelse af en ny hal på 505 m2 vil koste 2.284.000 kr.

Finansieringen af den ny hal er således:

Forsikringssum

1.100.000 kr.

Anlægsprojekt - Medfinansiering P-fond

934.000 kr.

Anlægsprojekt - Grønne og folkelige performancerum

250.000 kr.

I alt

2.284.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til den nye hal er 2.284.000 kr., men der søges kun om anlægsbevilling på 1.184.000 kr., idet den resterende del på 1.100.000 kr. finansieres af forsikringssummen.

Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløb på XA-283 - Medfinansiering til P-fond med 934.000 kr. og ved en omdisponering af den allerede givne anlægsbevilling til XA-616 - Grønne og folkelige performancerum på 250.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja, der er i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Der søges ikke om anlægsbevilling til forsikringserstatningen på 1,1 mio. kr., idet den både indtægtsføres og udgiftsføres på projektet og betales via forsikringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik & Erhverv indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.184.000 kr. til opførelse af ny hal på Tigervej 6, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-283 Medfinansiering til P-fond med 934.000 kr. og ved en omdisponering af den allerede givne anlægsbevilling på 250.000 kr. til XA-616 Grønne og folkelige performancerum.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 130:

Sagen udsættes af flertallet med henblik på yderligere afklaring.

Ib Poulsen følger indstillingen.

Genoptagelse af sag.

Til uddybning af sagen kan Teknik & Erhverv orientere om, at bygningsskaden ved branden på Glentevej 7, Thisted er opgjort til ca. 1.300.000 kr., såfremt bygningen genopføres på eksisterende sokkel. Hvis Thisted Kommune ønsker at flytte skadessummen til en opførelse af ny bygning på Tigervej 6, Thisted, kan der overføres et beløb 1.100.000 kr. Ved at genopføre den nedbrændte maskinhal på den eksisterende materielgård på Tigervej 6 opnås en større synergieffekt i det daglige samarbejde med Nyttecenteret samt en bedre overvågning af bygningerne, end hvis hallen genopføres på Glentevej 7.

Oprindeligt er ejendommen på Glentevej erhvervet med nedrivning for øje i forbindelse med opkøb af jord til erhvervsudvikling.

Den eksisterende hal, der erstattes af den nye hal, er i en meget ringe stand og ville indenfor en overskuelig årrække alligevel skulle totalrenoveres.

I forhold til finansiering af anlægsbevillingen er det udelukkende af Thisted Kommunes budget. Midlerne i parkeringsfonden berøres ikke.

P-fonden.

Det er angivet i ”Regulativ for P-fond i Thisted Kommune”, at bidraget til p-fonden reduceres til 50 %, hvis p-pladsen må benyttes af offentligheden. Derfor er der behov for medfinansiering fra kommunen, hvis der anlægges parkeringspladser. Såfremt Thisted Kommune ikke har anlagt parkeringspladser senest 5 år efter, at der er indbetalt til parkeringsfonden, frigives garantien/tilbagebetales beløbet. Saldo i P-fonden er dags dato 577.812,70 kr.

Beløbet indbetalt af private/virksomheder til parkeringsfonden kan ikke anvendes til andet end parkeringspladser. Beløbet afsat på kommunens investeringsoversigt kan anvendes til de formål, som Kommunalbestyrelsen ønsker.

Regulativet kan findes her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/63#/17846

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling:

Tidligere indstilling fastholdes.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 153:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

162. Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen - muligheder for omplacering af sommerhusområder

Udskriv

Sagstema

Resultat af analysen af muligheder for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen og beslutning om, at der ikke udarbejdes en ansøgning.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse er på mødet den 28. maj, som punkt 127 orienteret om mulighederne for at søge om omplacering af sommerhusområder jf. Erhvervsministeriets brev af den 4. februar 2019, hvor kommunalbestyrelserne i landets kystkommuner er inviteret til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen inden den 1. december 2019.

Kriterierne for at søge om omplacering af sommerhusområder er:

 • Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
 • Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
 • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
 • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
 • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
 • Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres.

Teknik og Erhverv har i maj gennemført en analyse af områder, som kunne komme i betragtning for nye sommerhusområder i kommunens Vestkystbyer (se bilag 1).

På baggrund af analysen anbefaler Teknik og Erhverv, at Thisted Kommune ikke søger om omplacering af sommerhusområder.

Anbefalingen er begrundet i, at de mest attraktive områder med en høj efterspørgsel efter sommerhuse er i Klitmøller og Vorupør, hvor analysen har vist, at det pt. er udelukket, at Thisted Kommune kan få lov til at udlægge nye områder til sommerhuse ud fra de opstillede kriterier.

Der er undersøgt i alt 9 områder med beliggenhed i Agger, Stenbjerg, Klitmøller og Hanstholm. Lild Strand indgår ikke i analysen, da der her ikke er behov for udlæg under alle omstændigheder, da der fortsat er en del arealer til formålet til rådighed. I Vorupør har det ikke været muligt at finde arealer, som ikke er i konflikt med kriterierne.

Ud af de 9 områder er kun 1 område på ca. 3 ha i Hanstholm egnet til at blive udlagt til sommerhusområde i kystnærhedszonen, hvor der efter vejledningens beregningsregler kan udstykkes ca. 21 grunde. Området vurderes dog kun som "middel" egnet, pga. den begrænsede størrelse, beliggenhed og potentielle konflikter med bosætnings- og/eller rekreative anvendelser.

Hvis det besluttes at ansøge om omplacering af sommerhusområder og få udlagt området ved Hanstholm, skal der udarbejdes og vedtages en planstrategi inden ansøgningsfristen den 1. december 2019, og der skulle tages områder enten i Sydthy ved Kærgården eller Lild Strand ud af planlægningen.

Alternative muligheder for at forbedre overnatningstilbud i Thisted Kommune

Analysen har vist, at der er en del restrummelighed i alle undersøgte Vestkystbyer (op til 75 grunde), som kunne udnyttes på forskellige måder. For at aktivere disse potentialer ville det kræve en gennemgribende analyse af de eksisterende planforhold for at afklare mulighederne, herunder at indgå i en dialog med grundejere og lokalsamfund.

Som alternativer foreslås, at der arbejdes med udviklingsplaner for de enkelte byer, som bliver samlet i en kystbystrategi for at aktivere de ovennævnte potentialer. Yderligere er det Teknik og Erhvervs anbefaling, at det i forbindelse med den kommende kommuneplanstrategi undersøges, om det er hensigtsmæssigt at placere sommerhusområder uden for kystnærhedszonen f.eks. ved nogle af Thisted Kommunes ikke kyst-relaterede naturområder.

Teknik og Erhverv vil fremlægge en procesplan for kommuneplanstrategien i efteråret. Denne planstrategi skal omfatte de temaer, der indgår i revisionen af kommuneplanen og herunder ferie- og turisme generelt.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Analysen tages til efterretning.
 2. Thisted Kommune i 2019 ikke søger om omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 154:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse. Udvalget indbyder lokale folketingspolitikere til møde i september måned angående udfordringerne på området.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

163. Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. - Boligejers udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Udskriv

Sagstema

Orientering om lovændring og beslutning om udvidelse af udlejningsmuligheder af helårsboliger til ferie- eller fritidsformål fra 70 dage pr. år op til 100 dage pr. år.

Redegørelse

Den 1. maj 2019 er loven om sommerhuse og campering m.v. ændret og har skiftet navn til "Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v."

Ændringen af loven er en skærpelse af reglerne for udlejning af egen helårsbolig til ferie- eller fritidsformål. Med nye deleøkonomiplatforme (f.eks. Airbnb) er det i stigende grad blevet attraktivt og populært at udleje sin helårsbolig f.eks. i forbindelse med ferie eller andre situationer, hvor ejeren eller brugeren i et kortere tidsrum ikke selv anvender boligen. De gældende regler og praksis efter sommerhusloven giver dog ikke noget klart svar på, hvor mange dage det er muligt at udleje egen helårsbolig uden tilladelse efter sommerhusloven. Ændringen af loven er en del af den politiske aftale om "Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien", som fastsætter udlejningsgrænser for borgernes korttidsudlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

Loven præciserer antallet af dage, boligejere må udleje dele af deres egen helårsbolig til ferieformål. Lovændringen giver mulighed for udlejning i op til 70 dage pr. kalenderår. Dog omhandler dette kun den bolig, udlejeren selv bor i og ikke andre boliger ejet af udlejer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve antallet af udlejningsdage fra 70 dage til maksimum 100 dage pr. kalenderår.

Der vil være en overgangsperiode fra 1. maj 2019 og frem til den 31. december 2020, hvor borgere må udleje deres helårsbolig i op til 70 dage, uanset om boligejeren selv står for udlejningen eller bruger en udlejningsvirksomhed til formidling af udlejningen, antallet af dage kan hæves til 100 dage, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter dette.

Fra den 1. januar 2021 afhænger udlejningsgrænserne af, om boligejerne anvender en udlejningsvirksomhed, som indberetter udlejningsindtægterne til skattemyndighederne, eller om de selv forestår udlejningen. Hvis en boligejer anvender en udlejningsvirksomhed til udlejningen, må de fortsat udleje i 70 dage eller op til 100 dage pr. kalenderår, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter dette. Hvis boligejeren selv står for udlejningen, må boligen kun udlejes i 30 dage pr. kalenderår. De 30 dage fremkommer af en praksis fra de kommuner, som følger boligreguleringsloven, mens lovens tal på 70 dage / 100 dage repræsenterer et kompromis ud fra de politiske forhandlinger om aftalen.

I boligreguleringsloven har der ikke tidligere været noget maksimum for, hvor længe man måtte udleje sin bolig til ferie- og fritidsformål. Stramningen af loven rammer derfor de boligejere, som udlejer dele eller hele deres bolig til ferie- og fritidsformål. Lovændringen gælder uanset om kommunerne har tiltrådt Boligreguleringsloven eller ej - det sidste er tilfældet for Thisted Kommune.

For at imødekomme fortsat udvikling af overnatningstilbud til turister i Thisted Kommune, indstiller Teknik og Erhverv, at Thisted Kommunalbestyrelse beslutter at hæve antallet af dage fra 70 dage til 100 dage for perioden 1. maj 2019 til 31. december 2020 og fra den 1. januar 2021. Kommunen kan til enhver tid nedsætte antallet af dage, dog ikke lavere end 70 dage pr. kalenderår, med virkning for det kommende kalenderår.

Håndhævelse af ændringen ligger hos erhvervsministeren og pålægger ikke Thisted Kommune yderligere administration.

Retsgrundlag

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Antallet af dage en borger må udleje egen helårsbolig hæves fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår for perioden 1. maj 2019 - 31. december 2020.

2. Antallet af dage en borger, som benytter udlejningsvirksomhed til formidlingen af udlejningen, må udleje egen helårsbolig hæves til 100 dage pr. kalenderår fra 1. januar 2021 og frem.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 155:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

164. Tilbageførsel af areal omfattet af Lokalplan 21-001 Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 i Vesløs, til landzone

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af tilbageførsel af areal fra byzone til landzone omfattet af Lokalplan 21-001 for et friplejehjem i Vesløs.

Redegørelse

Lokalplan 21-001 for et friplejehjem er lokalplanlagt i 2015 og overført til offentligt formål i kommuneplanen ved et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2010-2022. Området er i forbindelse med lokalplanens vedtagelse overført til byzone. Se området på Bilag 1.

Teknik og Erhverv har modtaget ansøgning fra grundejer og projektudviklerne om, at lokalplanen ophæves, og om at området tilbageføres fra byzone til landzone, da projektet muliggjort i lokalplanen ikke vil blive gennemført.

Ved vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 er området udtaget af planlægning, og som følge heraf skal lokalplanen også aflyses. Beslutning om at ophæve lokalplan gøres administrativt jf. vedtagne kompetenceplan, mens beslutning om tilbageførsel fra by- til landzone er en politisk beslutning. Det skal tilføjes, at et areal ikke automatisk bliver tilbageført, blot fordi lokalplanen ophæves.

Teknik og Erhverv vurderer, at det er muligt at tilbageføre arealet til landzone, da området grænser op til landzone på alle sider. Det er et mindre areal, og det vurderes, at der ikke længere er behov for arealet i planlægningen i Vesløs, som derfor kan tilbageføres fra byzone til landzone. Ved beslutning om tilbageførsel af arealet til landzone kan arealet ikke umiddelbart overføres til byzone igen.

Sagen har været i høring jf. planlovens regler og der er ikke indkommet bemærkninger i høringen.

Ved tilbageførsel af arealet til landzone skal ejer oplyses om reglerne for erstatning for udgifter afholdt i forbindelse med, at arealet har lagt i byzone, jf. Planlovens § 46.

Retsgrundlag

Planlovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Arealet tilbageføres fra byzone til landzone.
 2. Beslutning om tilbageførsel af arealer fra by- til landzone delegeres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 156:

Ad 1. - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Ad 1. - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

165. Forslag til Lokalplan 1-034 - Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2019 at igangsætte revision af Lokalplan 1-004 og dermed planlægningen for Thisted Midtby.

Den gældende Lokalplan 1-004 har vist sig at være mangelfuld i forhold til bestemmelser for ny bebyggelse, og ufleksibel i forhold til at finde løsninger, der kan muliggøre brug af bevaringsværdige bygninger i en nutidig kontekst. Den nye Lokalplan 1-034 har til formål at sætte rammer, der sikrer, at nyt byggeri er tilpasset det eksisterende bymiljø. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre, at Thisted Kommune kan indgå i en dialog ved ændringer og lignende af bevaringsværdige bygninger. Planen skal sikre de bevaringsværdige kvaliteter, samt at bygningerne bevarer deres relevans og funktionalitet i en nutidig kontekst.

Lokalplanforslaget omfatter stort set samme område som gældende i Lokalplan 1-004, dog tilpasset nuværende matrikelgrænser. Området er ca. 156.000 m² og omfatter boligområder ved Nørrealle, Allestræde og Kastet, en større del af Thisted bymidte som centerområde, samt flere offentlige områder, herunder Det Gamle Rådhus, biblioteket og I. P. Jacobsens hus. Se oversigtskort i Bilag 1.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget ændrer ikke på anvendelsesmulighederne i bymidten. Lokalplanen udlægger nye delområder med bestemmelser for anvendelser og bebyggelsens omfang i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017-2029. Herunder fastsættes bebyggelsesprocenter, højder og etager på delområdeniveau efter gældende kommuneplanramme.

Lokalplanforslaget bibeholder bestemmelser for bygninger klassificeret med bevaringsværdi 1-3 (høj værdi) og 4-6 (middel værdi) efter SAVE-metoden. Der indarbejdes dog bestemmelser, der muliggør, at Thisted Kommune kan tage konkret stilling til projekter vedrørende ændringer af bevaringsværdige bygninger. Der er fastsat bestemmelser for nyt byggeri og for bygninger klassificeret med bevaringsværdi 7-9 (lav værdi), herunder i forhold til blandt andet facader, tage og altaner.

I forbindelse med bestemmelser for altaner fastlægges bymiljøer, hvor der ikke kan opnås tilladelser til altaner mod gaden, for at sikre eksisterende og identitetsskabende bymiljøer.

Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser for blandt andet skiltning, der har til formål at sikre bymiljøerne og byens æstetiske udtryk i sammenhæng med byens funktion som moderne købstad. Det omfatter blandt andet, at al skiltning kræver tilladelse fra Thisted Kommune, samt at der ikke kan opnås tilladelse til blandt andet animeret og digital skiltning.

Derudover er bestemmelsen for friareal revideret.

Forslag til lokalplan 1-034 kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/931

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der foretages en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 8, stk. 2, nr. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 159:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

166. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen i 2016 og 2017

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2016 og 2017.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2015 at give en anlægsbevilling til Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2016 og 2017.

Den 1. november 2016 og den 28. marts 2017 blev der givet tillægsbevillinger til anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet for XA-729 - Indsat mod farlige og forfaldne ejendomme - 2016 - 2017 er således:

Bevillingerne er givet som en forlængelse af den nedrivningsindsats, der blev startet i 2010 til nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af lokalområderne i Thisted Kommune.

Regnskabet afsluttes nu, da de sidste omkostninger er afholdt og refusionen er hjemtaget.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

167. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2018.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2017 at give en anlægsbevilling til Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2018.

Den 28. august 2018 blev der givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet for XA-873 - Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2018 er således:

Bevillingerne er givet som en forlængelse af den nedrivningsindsats, der blev startet i 2010, til nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af lokalområderne i Thisted Kommune.

De løbende lovændringer har betydet, at det i 2018 blev muligt at indrette offentligt tilgængelige byrum efter en nedrivning. Der er lavet små frugtlunde i enkelte byer, og projektet "KulTHYvator, kunst på nedrivningsgrunde" er også opstået som et forskønnelsestiltag afledt af nedrivningsindsatsen.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 165:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

168. Digitaliseringsstrategi 2020-2022

Udskriv

Sagstema

Digitaliseringsstrategi 2020-2022.

Redegørelse

Der er udarbejdet et udkast til den kommende digitaliseringsstrategi 2020-2022 for Thisted Kommune.

Strategien tage udgangspunkt i Politik for Administration og Personale og Vision 2022 - "Vi udvikler velfærd sammen". Samtidig tager den sit afsæt i strategier fra både KL og Digitaliseringsstyrelsen.

Digitalisering er et område i hastig udvikling, og der arbejdes derfor med en 2 årig strategiperiode. Herefter er der mulighed for at evaluere og justere, så strategien til stadighed passer til de hovedlinjer, der arbejdes med i det offentlige Danmark.

Digitalisering berører både borgere, virksomheder og foreninger, hvilket givet et bredt fokus i strategien, og samtidig er det et område, der arbejdes med i alle dele af den kommunale forvaltning. For at sikre en bred forankring har processen for strategiens udarbejdelse haft en bred inddragelse i Thisted Kommune. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation både hvad angår faglighed og funktioner. Derudover er udkast til de overordnede målsætninger blevet drøftet i Hoved-MED samt i Direktionen og Chefgruppen.

Strategien forholder sig til digitalisering og muligheder for at udvikle løsninger og service, der understøtter de digitale borgere, virksomheder og foreninger. Der arbejdes til stadighed på at give den bedst mulige service til dem, der ikke er digitale, men dette område berøres ikke i strategien. Samtidig er det et vigtigt fokuspunkt at hjælpe de ikke-digitale borgere til at blive fortrolige med de digitale muligheder. De løsninger, der stilles til rådighed, skal være let tilgængelige for alle borgere. Så mange som muligt skal have gavn af de nye muligheder, digitalisering bidrager med.

Der er formuleret tre strategiske målsætninger med tilhørende beskrivelse af målepunkter og resultater. Disse skal efterfølgende omsættes til handleplaner, der giver den mere præcise formulering af, hvordan vi når de strategiske målsætninger.

Målsætningerne har overordnet set fokus på tilvejebringelse af god service, effektivisering af arbejdsprocesser og den fælleskommunale it-platform, der danner fundamentet for den digitale udvikling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019 (efterretning)

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at Digitaliseringsstrategien 2020-2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med enkelte tilføjelser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

169. Status projekt, Bedre Indkøb

Udskriv

Sagstema

Status på arbejdet med udmøntning af indkøbsbesparelsen i 2019.

Redegørelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev der indregnet en besparelse på indkøb med i alt 10 mio. kr. Besparelsen udgør ca. 2 % af indkøbsbudgettet og svarer ca. til fremskrivningen fra 2018 til 2019 på konti for varekøb og tjenesteydelser.

I stedet for at udmønte besparelsen som en rammebesparelse efter en matematisk fordeling blev det besluttet, at den skulle findes ved konkrete og konstaterbare besparelser. Dette gav anledning til, at der i efteråret blev nedsat en styregruppe bestående af chefer fra de større områder, indkøbsafdelingen, økonomikonsulenter, økonomichef og kommunaldirektør. Der blev efterfølgende udarbejdet en konkret handleplan indeholdende delprojekter, fokusområder, tidsplan og kommunikationsplan. Handleplanen med de overordnede initiativer er vedlagt til orientering.

Potentialet på de 10 mio. kr. skal findes dels ved at opnå flere rabatter og bedre priser samt ved at sikre, at Thisted Kommunes indkøbere bruger de aftaler og kontrakter, der er indgået. Målsætningerne i projektet er således at øge antallet og kvaliteten af aftaler/ kontrakter samt at ændre adfærden hos indkøbere.

Initiativer omkring adfærd:

Der har vist sig at være en markant statistisk sammenhæng mellem det at bruge et indkøbssystem og opnå besparelser. Statens og kommunernes indkøbsfællesskab (SKI) har f.eks. påvist, at en forøgelse af e-handelsprocenten med 5 procentpoint på fire centrale varegrupper (fødevarer, tablets, forbrugsartikler og kontorartikler) giver en gennemsnitlig besparelse på 0,7 % . Det primære mål omkring adfærd er derfor at øge graden af e-handel i indkøbssystemet.

I Thisted Kommune blev der i 2018 kun handlet 2 % af det samlede forbrug på varekøb og tjenesteydelser via indkøbssystemet (e-handlet). For at øge graden af e-handel kræves flere forskellige indsatser.

 • For det første skal det være muligt at handle mange flere varer gennem systemet. Primo 2019 var der ca. 24 leverandører på systemet, og med dette udgangspunkt er det begrænset, hvor meget e-handlen faktisk kan øges (Potentialet ca. 4 % af det samlede indkøb). Der er derfor sat fokus på hurtigst muligt at få flere leverandører på indkøbssystemet.
 • For det andet skal opmærksomheden øges hos Thisted Kommunes indkøbere, og budskabet er, at hvis det kan handles via indkøbssystemet, så skal det handles her.

De 10 mio. kr. i besparelse er møntet på at handle billigere ind, men at øge e-handlen vil også give en væsentlig tidsbesparelse i forhold til at håndtere fakturaerne. Fakturaerne modtages i indkøbssystemet og bogføres automatisk efter attestationen for varekøbet. I 2018 blev der modtaget og håndteret 110.000 fakturaer i Thisted Kommune.

Hvad skal målsætningen for e-handel være i Thisted Kommune? Umiddelbart er der en stor del af det samlede indkøb, som aldrig vil være muligt at få gennem indkøbssystemet. Det gælder f.eks. den del, som borgere selv bestiller via leverandørens egen hjemmeside, små leverandører hvor arbejdet med varelister mv. vil være for stort, varer hvor indkøbet ikke kan standardiseres og engangskøb f.eks. ved at hente bud hjem. I forbindelse med udarbejdelse af ny indkøbsstrategi (afløser for indkøbs- og udbudspolitik) skal der netop diskuteres ambitionsniveau og målsætninger. Arbejdet med strategien påbegyndes til efteråret.

Af konkrete initiativer i forhold til indkøberne har der været afholdt fælles info møder ultimo januar og primo februar for Thisted Kommunes indkøbere, ledere og andre interesserede - i alt har ca. 140 medarbejdere deltaget på de i alt 4 info møder. På møderne blev der informeret om baggrunden for besparelsen, hvordan vi vil arbejde med det, hvad medarbejdernes kontra vores opgave er ind i det, opfølgningen, udfordringer mv. Efterfølgende har vi været rundt på diverse ledermøder for at sikre den ledelsesmæssige forståelse og opbakning til projektet, samt deltaget på pedelmøder og sekretærmøder, hvor deres konkrete udfordringer på indkøb blev drøftet.

Der har været en god respons fra møderne, hvor flere giver udtryk for, at det er rart at høre om baggrunden og tankerne og ikke mindst føle, at vi er sammen om opgaven, og at der er hjælp at hente. Generelt er holdningen, at 10 mio. kr. er mange penge at skulle finde i pressede budgetter, men at det set for hele kommunens samlede indkøb bør være muligt. Bekymring, men let optimisme præger projektet hele vejen rundt.

Der skal her lyde stor ros til alle de engagerede indkøbere, som tager godt imod indkøbsinitiativerne og positivt arbejder for at forbedre både deres egne og andres indkøb. De byder ind, spørger, kommer med fif, inviterer os ud osv. Den store interesse og velvilje betyder også, at vi i indkøbsafdelingen bliver holdt til ilden og skal stramme os an for at følge med.

Initiativer vedr. aftaler og kontrakter

En del af handleplanen er at få etableret en fælles platform for kontraktstyringen, herunder at få et samlet overblik over alle kommunens kontrakter. Organisationen er derfor anmodet om at indsende alle kontrakter, hvorefter Indkøbsafdelingen registrerer dem og efterfølgende og løbende har til opgave at vurdere, om der er sammenfald, uhensigtsmæssigheder mv. Den foreløbige oversigt over kontrakter er vedlagt til orientering.

Der arbejdes med en løbende udbudsplan bestående af kommende genudbud og forslag til nye udbud/aftaler. Udbudsplanen med igangværende og afventende udbud er vedlagt til orientering.

Et større udbud kan tage op til 1,5 år, fra man går i gang, og kan koste 1/3 del årsværk for en udbudskonsulent. Så for en kommune som Thisted er det helt afgørende, at indsatsen prioriteres, der hvor den gør størst gavn. Det er også helt afgørende, at vi så vidt muligt udnytter de muligheder, der er for stordrift i Indkøbsfællesskabet Indkøb Nord(FIN) samt, at vi, når det er relevant og økonomisk fordelagtig, benytter os af eventuelle SKI aftaler.

Indkøbsfællesskabet Indkøb Nord (FIN) er etableret med henblik på at gennemføre udbud i fællesskab, dele viden, effektivisere udbudsopgaverne og øge den økonomiske gevinst. Indkøbsfællesskabet repræsenterer de deltagende kommuner i regi af SKI, Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) og øvrige indkøbsfællesskaber og netværk. Indkøbsfællesskabet består af følgende kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Morsø, Vesthimmerland og Thisted.

Staten og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI) gennemfører udbud på tværs af kommuner, staten, og regionerne, og mængden af indgåede aftaler hænger også sammen med økonomiaftalen.

Indsatsen på udbud og aftaler består derfor i høj grad af at udnytte de muligheder, der allerede er tilgængelige i de fællesskaber. Herudover er det i styregruppen besluttet at kortlægge udfordringerne og mulighederne for de enkelte områder i kommunen. Kortlægningen har til formål dels at få et overblik over indkøbsvolumen, kontraktomfang og adfærden på de forskellige områder, men også at indsamle forslag til nye aftaleområder. Udgangspunktet for arbejdet er dialog og forventningsafstemning med cheferne for områderne og en gennemgang af de samlede indkøb på deres område.

Gennemgangen skal danne grundlag for at få udarbejdet en samlet prioriteret indsatsplan på de enkelte chefområder.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Indkøbsregnskabet følges løbende. Pr. 31. marts 2019 er der således konkret fundet 1,4 mio. kr. i 2019 på nye aftaler og kontrakter. Der er her tale om genudbud og genforhandlede kontrakter, hvor besparelsen kan opgøres konkret som forskellen mellem pris før og pris efter.

Der forventes en opdateret opgørelse pr. 31. maj 2019 i løbet af juni 2019.

Der arbejdes særskilt på at opgøre gevinsten i forbindelse med ændret adfærd. Udgangspunktet her vil være potentialet for at bruge indkøbssystemet, og hvad det øgede brug vil betyde i forhold til billigere indkøb.

Umiddelbart forventes det, at ca. 1/3 af besparelsen vil relatere sig til adfærd - de første konkrete beregninger forventes i løbet af august måned.

Når vi de 10 mio. kr. i 2019? I forhold til den tidsmæssige forskydning fra indgåelse af aftaler/udbud/kontrakter skal det forventes, at der ligeledes kan blive en tidsmæssig forskydning i udmøntningen af besparelsen. Der er planlagt en økonomisk status igen til oktober 2019, og her vil der være en særskilt opfølgning på gevinsterne i forhold til regnskabsårene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 11:

Taget til efterretning. Direktionen ønsker sagen sendt til efterretning i Hoved-MED.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 11:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen

Til toppen

170. Organisationsændringer - Borgerservice og Ydelser

Udskriv

Sagstema

Organisationsændringer i Borgerservice og Ydelser.

Redegørelse

På baggrund af at den nuværende borgerservicechef den 1. august 2019 overgår til stillingen som chef for Handicap og Psykiatri, vil Direktionen benytte lejligheden til at vurdere dele af den samlede organisering. Dette med henblik på at identificere mulige justeringer, som kan bidrage til at optimere organisationen ledelsesmæssigt og ift. snitflader og faglige synergier.

Ultimo 2016 blev Borgerservice oprettet som selvstændigt chefområde med henblik på at styrke den oplevede borgerservice. Projektet ”Sammen om Service” er bl.a. blevet gennemført for at understøtte dette. Planen på det tidspunkt var, at borgerserviceområdet skulle styrke den samlede serviceorienterede ledelse i kommunen. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt, og det vurderes i stedet, at serviceorienteret ledelse skal drives af de enkelte chefområder.

Et gennemgående fokus i Borgerservice og Ydelser er og har længe været det kontinuerlige arbejde med digitalisering. Udviklingen hen imod en endnu større grad af selvbetjening for borgerne via anvendelse af digitale løsninger er uformindsket. Thisted Kommunes Borgerservice er rigtig godt med i den omstilling, det kræver, og er på forkant med den digitale udvikling.

En del af opgaveporteføljen i Borgerservice og Ydelser omfatter myndighedsopgaver herunder vedrørende økonomiske ydelser til borgere (såsom kontanthjælp, sygedagpenge m.v.).

Borgerservice og Ydelser består af følgende teams, hvert team ledes af en sektionsleder:

Team Ydelser

Team 1

Team 2

Det er Direktionens vurdering, at området – set i forhold til øvrige chefområder - ikke kan bære en selvstændig chef. Det foreslås derfor, at Borgerservice og Ydelser nedlægges som selvstændigt chefområde.

Det foreslås, at Borgerservice og Ydelser deles som følgende:

Team Ydelser organiseres i Beskæftigelsesafdelingen.

Team 1 organiseres i Center for IT og Digitalisering.

Team 2 organiseres i Center for IT og Digitalisering.

Baggrunden for dette forslag er, at Team Ydelser primært har snitflader til Beskæftigelsesområdet, mens de 2 øvrige teams bl.a. har en kontinuerlig opgave med at arbejde for at sikre mest mulig digital tilgang til borgerservice. Der er således en faglig sammenhæng mellem de to teams og Center for IT og Digitalisering i forhold til digitalisering, som vil kunne styrkes ved et organisatorisk tilhørsforhold.

Team Ydelser og de to øvrige teams har ikke et tæt fagligt samarbejde, og det vurderes, at det ikke vil skabe uhensigtsmæssige snitflader, at Team Ydelser organisatorisk placeres et andet sted.

Team Ydelser forbliver i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen men flyttes til Beskæftigelsesafdelingen, mens de to andre teams flyttes til Center for IT og Digitalisering, som refererer til Kommunaldirektøren.

Budget for de respektive teams følger med til hhv. Beskæftigelsesafdelingen og Center for IT og Digitalisering. Teams og afdelinger vil fortsat referere til de samme politiske udvalg som før.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og har følgende bemærkninger:

Organisationsændringen finansieres indenfor det nuværende budget i Borgerservice og Ydelser, hvor budgettet følger de enkelte medarbejdere og opgaver.

Organisationsændringen i Borgerservice betyder nedlæggelse af en chefstilling. Det foreslås, at besparelsen herfra fra 2020 indgår i arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) til finansiering af en del af de kommende administrative besparelser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Lokal-MED Center for IT og Digitalisering den 2. april 2019

Lokal-MED Borgerservice og Ydelser den 25. april 2019

Lokal-MED Jobcenter den 10. april 2019

Område-MED Administration den 8. maj 2019

Direktionen, til endelig beslutning den 14. maj 2019

Sagen sendes herefter til efterretning i:

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Hoved-MED den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og kommunaldirektøren indstiller:

 1. At organisationsændringer, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes og træder i kraft den 1. august 2019.
 2. At besparelsen vedr. den nedlagte chefstilling fra 2020 indgår i arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) til finansiering af en del af de kommende administrative besparelser.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 2:

Ad 1-2. Sagen sendes i høring jf. sagsgang.

Lokal-MED-udvalg for Center for IT og Digitalisering, 2. april 2019, pkt. 1:

Lokal-MED CID havde gerne set, at processen i højere grad havde involveret medarbejderne fra Borgerservice og Ydelse, så de kunne komme med input til løsningsforslag for dermed at kvalificere beslutningsgrundlaget.

I øvrigt kan Lokal-MED CID se muligheder for synergi på digitaliseringsområdet og vil arbejde positivt for etablering af en ny afdeling, såfremt det bliver relevant.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 10. april 2019, pkt. 1:

Lokal-MED Jobcenter ser mulighed i en tættere knytning mellem Ydelser og Jobcenter i en samlet Beskæftigelsesafdeling. Der er i forvejen et tæt samarbejde omkring fælles borgere, og Lokal-MED Jobcenter ser frem til at arbejde på at få et endnu bedre kendskab til hinanden og styrke det faglige fællesskab.

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser, 25. april 2019, pkt. 7:

 • Lokal MED ser ikke en optimering af organisationen ledelsesmæssigt og i forhold til snitflader og faglige synenergier i forhold til opsplitning af Borgerservice og Ydelser, da vi mener, borgeren bliver ”kastebold” i stedet.
 • Opsplitning af Borgerservice og Ydelser falder ikke i tråd med Direktionens beslutning i marts 2019, hvor der blev godkendt et samarbejde mellem bibliotekerne og Borgerservice og Ydelser for at styrke sammenhængskraften i kommunen og skabe synenergi mellem de forskellige institutioner til gavn for borgerne. Lokal-MED er usikker på retningen.
 • Projekt Sammen Om Service har givet en styrket oplevet borgerservice for borgerne. Borgerne er tilfredse med nuværende organisering og føler, at det er blevet mere enkelt og overskueligt, hvor man skal henvende sig. Den nuværende udvikling med, at andre afdelinger betjener borgerne i Borgerservice og Ydelser, er til gavn for både borgere og kollegaer og styrker sammenhængskraften. Borgeren har én indgang. Pt. er Løn og Personale, Sundhed og Kvalitet og Daginstitutionsområdet begyndt at kunne træffes eller tilkaldes til ekspeditionen. Borgertilfredsheden kan ses i Borgerundersøgelsen fra Sammen Om Service, hvor 85 % tilkendegav, at de var meget tilfredse, samt fra nuværende borgerservicechefs tilfredshedsundersøgelse, som for øjeblikket foregår i ekspeditionen. Resultatet her er, at ca. 90 % hver måned giver højeste score – og eneste kommentarer handler om parkeringsforhold og ønske om længere åbningstider.
 • Digitalisering er ikke blot et kontinuerligt arbejde – det er et vilkår for alle medarbejdere i kommunen, uanset om man arbejder i skole, ældreområdet, jobcenter eller Borgerservice og Ydelser.
 • Vi gør opmærksom på, at alle 3 teams udfører myndighedsopgaver. Eksempelvis: Tillæg til pensionister, kørekort, kontanthjælp, flexlønstilskud, folkeregister, inddrivelse af ejendomsskat m.m.
 • Der er ikke sket ændringer i opgavesammensætning eller i forhold til områdets størrelse siden 2016. Her blev det besluttet, at Borgerservice og Ydelser igen skulle have eget chefområde på grund af, at afdelingen har en størrelse og kompleksitet, der naturligt bør være en afdeling med reference til direktøren.
 • Det er ikke kun Team 1 og Team 2 i Borgerservice og Ydelser, der har et kontinuerligt arbejde med at sikre mest mulig digital tilgang for borgeren. Team 3 arbejder også kontinuerligt med denne opgave. Vi ser ikke, at Team 1 og Team 2 har mere faglig sammenhæng med CID end andre afdelinger. Alle forvaltninger og afdelinger i Thisted Kommune har samarbejde med CID omkring it-løsninger.
 • Alle 3 teams i Borgerservice og Ydelser har et tæt fagligt samarbejde, og det vil skabe mange uhensigtsmæssigheder for både medarbejdere og ikke mindst borgere, at man ikke længere kan være én enhed. Vi tager udgangspunkt i borger-rejsen, det vil sige, at vi hjælper borgeren på vej i den enkelte livssituation. Her er vi afhængige af, at alle 3 teams hjælper hinanden og borgeren.

Øvrige bemærkninger:

I bekendtgørelsen af Lov om Udbetaling Danmark står: Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger.

 • I bekendtgørelsen af Lov om kommunale Borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre står: Formålet med denne lov er at fremme, at kommunalbestyrelserne opretter borgerservicecentre, som kan fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor. Formålet er endvidere at give kommunalbestyrelserne bedre muligheder for samarbejde i fælleskommunale callcentre.
 • Regeringen har i september 2018 lanceret Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor. Kerneopgaven er i forandring, og samtidig bliver samarbejde på tværs mere nødvendig, idet borgerne sjældent kun hører hjemme i ét team. Strukturer gør det ikke alene, der skal være relationer, for at man kan arbejde på tværs af ”siloer”. Vi mener, at borgeren skal være i centrum, og at der skal ydes en borgernær service – der skal være sammenhængskraft og ingen silotænkning.
 • Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker spor om, at samarbejde og digitalisering om den enkelte borger skal medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Vi mener, at den strategi er svær at følge, hvis borgeren fremadrettet skal henvende sig flere steder i Thisted Kommune.
 • I Borgerservice og Ydelser er der et godt og fagligt arbejdsmiljø på tværs af de 3 teams – et arbejdsmiljø og opgaver, der er tiltrækkende også for nye medarbejdere, og hvor der altid er interne ansøgninger ved ledige stillinger. Relationerne er styrket ved det gode samarbejde, der er i Borgerservice og Ydelser, og det er til gavn for borgerne. Borgeren kan nu henvende sig ét sted i kommunen for at få løst almindelige borgerrelaterede opgaver, som udspringer sig af typisk forekomne livssituationer.

Lokal-MED indstiller:

 • Én enhed – Borgerservice og Ydelser skal blive sammen for at yde den bedste service for borgeren, da der er mange snitflader mellem de tre teams i Borgerservice og Ydelser. Enheden bør være selvstændig som nu med en borgerservicechef og fortsat være en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen. Stillingen vil delvist kunne finansieres gennem nedlæggelse af en af de nuværende sektionslederstillinger, og vedkommende vil skulle varetage sine nuværende ledelsesopgaver også.

eller

 • Borgerservice og Ydelser forbliver som én enhed og eget chefområde; andre afdelinger med personlige henvendelser flyttes til Borgerservice og Ydelser, fx Dagtilbud, Visitationen fra Jobcentret, Turistkontoret, Byg & Miljø, Affaldssektionen, Servicelovens §§ 41-42 og 100 fra Handicap og Psykiatri, kropsbårne hjælpemidler mv.

og at:

 • Der ikke udmøntes besparelse på Borgerservice og Ydelsesområdet i 2020. Personaleressourcerne er allerede presset, også set i lyset af at vi fremover også skal drive decentral borgerservice på bibliotekerne uden yderligere normering.

Område-MED Administration, 8. maj 2019, pkt. 3:

Medarbejdersiden udtrykker ønske om at blive inddraget tidligere i processen i forbindelse med forslag om bl.a. organisatoriske ændringer.

Medarbejdersiden bakker op om det første forslag fra lokal-MED for Borgerservice og Ydelser.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 8. maj 2019:

Julie Teresa Christensen

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 2:

Direktionen godkender indstilling fra direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og kommunaldirektøren med den bemærkning, at det forventes, at de to chefområder samarbejder tæt og koordinerer fælles opgaver med henblik på at fortsætte den helhedsorienterede tilgang til borgeren.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 133:

Taget til efterretning.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 92:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

171. Organisationsændringer - Asyl og Integration

Udskriv

Sagstema

Organisationsændringer i Asyl og Integration.

Redegørelse

På baggrund af ændrede tilgange af flygtninge vil Direktionen benytte lejligheden til at vurdere dele af den samlede organisering. Dette med henblik på at identificere mulige justeringer, som kan bidrage til at optimere organisationen ledelsesmæssigt og ift. snitflader og faglige synergier.

Da Asyl og Integrationsafdelingen blev oprettet primo 2016, så kommunen frem til en massiv tilgang af flygtninge til Danmark og til Thisted Kommune. På den baggrund blev afdelingen etableret. Argumentet for at samle en række kompetencer i en særskilt afdeling var primært at kunne løfte den forventede store integrationsopgave med kvalitet og synergi. Oprettelse af afdelingen betød dog også, at man flyttede medarbejdere væk fra det faglige miljø, de var en del af, og over i Asyl og Integrationsafdelingen.

Asyl og Integrationsafdelingens hovedopgaver er:

 • Familiekonsulenter, der primært beskæftiger sig med forebyggende indsatser i børnefamilierne de første 3 år efter deres ankomst til Thisted Kommune.
 • Integrationsmedarbejder i modtagelsen, der primært varetager den konkrete modtagelse af alle flygtninge, boligplacering, integrationsindsatsen den første periode, rådgivning, vejledningen samt (mange) ad hoc-opgaver med integrationsborgerne.
 • Myndighedsopgaver for integrationsborgernes handicap- eller psykiatrisag, og de forebyggende indsatser i familierne.
 • Udviklings-, administrations- og ledelsesopgaver

Det har siden vist sig, at antallet af flygtninge og familiesammenføringer er faldet drastisk, hvilket alt andet lige har betydning for bæredygtigheden af en særskilt afdeling. Samtidig er Thisted Kommune ikke længere operatør på asylområdet. Det samlede aktivitetsniveau på Integrationsområdet forventes at lande på et væsentligt lavere niveau, i forhold til tiden hvor området havde størst aktivitet og flest nytilkomne integrationsborgere i 2015, 2016 og 2017. I 2018 blev der alene visiteret 7 nye integrationsborgere til Thisted Kommune og prognosen for 2019 er identisk.

Dette stiller organisationen overfor visse udfordringer, bl.a. i forhold til at lave rationelle borgerrettede opgaveløsninger, såsom gruppeforløb etc. Færre medarbejdere i afdelingen giver færre muligheder for faglig sparring og input samt en øget sårbarhed. Større økonomisk pres, idet ledelse og en del administrative opgaver er uafhængige af antallet af integrationsborgere, der støttes fra afdelingen.

Disse udfordringer skal imødegås og der skal samtidig sikres en solid kvalitet i modtagelsen af de få flygtninge og familiesammenførte der kommer de kommende år, samt omlægning af integrationsindsatsen til regeringens nye mål på området.

På baggrund af ovenstående vurderer Direktionen, at det er hensigtsmæssigt at vende tilbage til en organisering og opgavefordeling, som den så ud inden oprettelsen af Asyl- og Integrationsafdelingen. Dette ud fra en tanke om at integrationsindsatserne nu igen fylder så lidt, at de kan håndteres som en del af den løbende drift. Opgaverne vil dermed gå fra at blive løst i en særskilt afdeling til fremover at skulle løses i de respektive eksisterende afdelinger og i et samarbejde på tværs af afdelingerne.

Det foreslås, at Asyl og Integrationsafdelingen deles som følgende:

1 sagsbehandler/socialrådgiver organiseres i Handicap og Psykiatri.

3 familiekonsulenter organiseres i Børne- og Familierådgivningen.

1 integrationsmedarbejder organiseres i Team Ydelser, Borgerservice.

1 udviklingskonsulent forbliver i Børne- og Familieforvaltningen til arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere på 0-18 års området.

Ovenstående foreslås på baggrund af, hvor de enkelte medarbejdere henter deres primære faglige sparring og har de største snitflader.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og har følgende bemærkninger:

Organisationsændringen finansieres indenfor det nuværende budget i Asyl og Integration, hvor budgettet følger de enkelte medarbejdere og opgaver. I forbindelse med opgørelse og fordeling af Asyl og Integrationsafdelingens budget forventes et restbudget, som efterfølgende kan indgå i opgørelsen af råderum til budgetlægningen for 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 2. april

Lokal-MED Borgerservice og Ydelser den 25. april 2019

Lokal-MED Handicap og Psykiatri den 2. maj 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen - orientering - den 17. juni 2019

Område MED Administration den 8. maj 2019

Direktionen, til endelig beslutning den 14. maj 2019

Sagen sendes herefter til efterretning i:

Integrationsrådet den 23. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Hoved-MED den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at organisationsændringer, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes og træder i kraft den 1. august 2019.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 3:

Sagen sendes i høring jf. sagsgang.

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 2. april 2019, pkt. 1:

Punktet drøftet. Punktet genoptages på Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 17. juni 2019.

Fraværende på Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 2. april 2019:

Peder Hanghøj, Per Overgaard

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser, 25. april 2019, pkt. 8:

Lokal-MED finder det rigtigt, at integrationsmedarbejderen som foreslået organiseres i Team Ydelser, Borgerservice.

Lokal-MED Handicap og Psykiatri den 2. maj 2019:

Lokalt administrativt MED-udvalg i Handicap- og Psykiatriafdelingen ser positivt på den skitserede organisationsændring.

Område-MED Administration, 8. maj 2019, pkt. 4:

Der er opbakning til forslaget.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 8. maj 2019:

Julie Teresa Christensen

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 3:

Godkendt og sagen sendes til efterretning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Integrationsrådet, 23. maj 2019, pkt. 4:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende i Integrationsrådet den 23. maj 2019:

Preben Holler, Ann Frederiksen, Martin Kondrup Knudsen

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 134:

Taget til efterretning.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 17. juni 2019, pkt. 6:

Punktet taget til efterretning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 93:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

172. Budgetopfølgning pr. 30-04-2019

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets (ØU) område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et samlet merforbrug på ca. 17 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 29 mio. kr. på konti indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 12 mio. kr. på konti udenfor servicerammen.

På trods af en bufferpulje på ca. 10 mio. kr. viser opfølgningen en overskridelse af servicerammen på ca. 23 mio. kr. Ekskl. bufferpuljen, (som ikke er budgetlagt for at blive brugt), er der tale om en overskridelse på 33 mio. kr. I marts var der en sag til politisk behandling, hvor bufferpuljen blev lagt i kassen. På den måde er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen), men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

I forhold til servicerammen er der altså tale om et forventet merforbrug på 23 mio. kr. Hvis bufferpuljen 'deles ud' forholdsmæssigt på de enkelte udvalg, fordeler de 23 mio. kr. sig med 8,9 mio. kr. på BFU, 6,8 mio. kr. på SSU og 7,2 mio. kr. på ØU. (de to resterende udvalg har over- /underskud under 1 mio. kr.).

ØU har den 20. marts besluttet, at fagudvalgene udarbejder handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og at direktørerne også i 2019 arbejder for at sikre servicerammen på eget område. Herudover blev det besluttet, at områder/institutioner med overførte underskud fra 2018 til 2019 udarbejder plan for indhentning af underskuddet hurtigst muligt og senest i løbet af 3 år.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget udgør netto 119 mio. kr. og brutto 249 mio. kr. Netto forventes et mindreforbrug på anlæg i 2019 på 9 mio. kr., mens der brutto ventes et mindreforbrug på 47 mio. kr.

Det forventede bruttoanlægsforbrug forventes hermed at blive på ca. 200 mio. kr. , hvilket er godt 50 mio. kr. mere end kommunens anlægsramme.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kroner. Overskridelsen af servicerammen er som tidligere beskrevet på godt 7 mio. kr. og skyldes blandt andet, at der i år holdes et valg mere end det ene, som er lagt ind som generel forudsætning, ekstra udgifter til barsel og træk på de overførte beløb.

Anlæg:

Der er ingen væsentlige anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område i 2019, hvorfor der heller ikke forventes udsving af betydning.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budgetloven og Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på ca. 50 mio. kr., hvilket er ca. 35 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

En eventuel overskridelse af servicerammen kan herudover resultere i en økonomisk sanktion af ukendt størrelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 10:

Taget til efterretning med bemærkning om, at der på baggrund af budgetopfølgningen er lavet handleplaner på specifikke områder. Direktionen ønsker sagen sendt til efterretning i Hoved-MED.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

173. Budget 2020 - statusorientering

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for arbejdet med Direktionens forslag til budget 2020 (-23).

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 20. februar 2019 proceduren for arbejdet med budget 2020 (-23), og udvalget besluttede i den forbindelse bl.a. at:

 • Direktionen på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august skal fremlægge et budgetoplæg med balance mellem udgifter og indtægter, dog under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutning om at bruge 100 mio. kr. af kassen i 2018-2020.
 • udvalgene i juni orienteres om forslagene for deres område.

På den baggrund forelægges denne orientering.

Det økonomiske udgangspunkt

Ved behandlingen af budgetproceduren i februar var det forventet, at det ajourførte overslagsbudget for 2020 (-23) ville vise balance mellem udgifter og indtægter. Efterfølgende har Danmarks Statistik offentliggjort de enkelte kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2019, og Thisted Kommune har fået lavet en ny befolkningsprognose. Beregninger baseret på de to ting viser, at:

 • Befolkningstallet for Thisted Kommune er faldet mindre end forventet
 • Skoler, dagtilbud, ældreinstitutioner og en række andre aktivitetsområder efter kommunens regler for demografiregulering derfor skal tilføres i alt omkring 15 mio. kr. i 2020
 • Thisted Kommune på grund af en række paradoksale mekanismer i det statslige tilskudssystem vil modtage ca. 20 mio. kr. mindre end tidligere forventet i statstilskud i 2020, og at det vil ske på trods af, at kommunen efter hovedintentionerne bag systemet og den forventede befolkningsudvikling burde få et større tilskud end forudsat i februar

Alt i alt ser udgangspunktet derfor nu ud til at blive op til 35 mio. kr. dårlige end forventet i februar, og for arbejdet med budgetforslaget har det betydet, at det er blevet nødvendigt at se på spare-/råderumsforslag. Det arbejde er p.t. ikke afsluttet, men de foreløbige forslag fremgår i overordnet form (se nedenfor om materiale).

Tekniske korrektioner og drøftelse af servicejusteringer

Ud over de befolkningsbaserede beregninger har Direktionen gennemgået de enkelte serviceområder og drøftet, om der er områder, hvor der er

 • ubalance mellem de nuværende aktivitetsmål og budgettet
 • særlige forhold, som peger på et behov for en fornyet politisk drøftelse af serviceniveauet

Punkterne har resulteret i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner og behov, men også et supplerende beredskab af råderumsforslag, som kan inddrages i det omfang, nye forslag til ajourføring af budgettet og servicejusteringer skal finansieres.

Forslag

Samlet er arbejdet med oplægget til budget 2020 (-23) udmøntet i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner, behov og råderum. De foreløbige forslag følger dette punkt.

Administrationen vil arbejde videre med forslagene, frem til at mappen til Kommunalbestyrelsens budgetseminar udsendes.

Det videre forløb

Omkring 1. juli 2019 modtager kommunen den endelige udmelding fra staten om indtægterne fra skatter og statstilskud, og Direktionen vil herefter opstille et forslag til et samlet budget, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet, og hvor der skabes balance ved i nødvendigt omfang at medtage råderumsforslag. Forslaget vil sammen med behovsforslagene og de yderlige råderumsforslag indgå i det samlede budgetmateriale, som udsendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29.-30. august 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Område-MED Kultur og fritid den 24. juni 2019

Område-MED Drift og anlæg den 25. juni 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 25. juni 2019

Område-MED Skoler den 26. juni 2019

Område-MED Administrationen den 26. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 11. juni 2019, pkt. 90:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 130:

Taget til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 172:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 11. juni 2019, pkt. 2:

Martin orienterer.

Der kan forventes en besparelse, hvilket giver bekymringer hos medarbejderne i MED, da de ved, at der er 2 store områder (normeringer og struktur), det kan komme til at påvirke.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 11. juni 2019:

Trine Bakke, Susanne Harbøll

Område-MED Handicap og Psykiatri, 18. juni 2019, pkt. 7:

Lone Becker deltog i punktet og orienterede om processen vedr. budget 2020.

Der er to store usikkerheder:

 • dels den demografiske udvikling
 • dels udligningsmodellen

som tilsammen skaber et råderumsbehov på 35 mio. kr.

Direktionen er opmærksom på udgiftspresset på handicap- og psykiatriområdet og har opgjort behovet til 6 mio. kr.

Der forventes ingen afklaring af de budgetmæssige forudsætninger før tidligst ultimo august.


Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 18. juni 2019 :
Mette Frostholm Bertelsen, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann og Lone Kappel Sunesen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 90:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

174. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny masterplan for bæredygtig mobilitet.

Redegørelse

Kontaktudvalget for Region Nordjylland, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, har på sit møde den 3. april 2019 godkendt, at der udarbejdes en ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Baggrund

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at der i 2009 blev udarbejdet den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig fra et fokus på infrastrukturinvesteringer til et bredere syn på mobilitet.

Opdatering af den nordjyske mobilitetsstrategi

Efter den nordjyske sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en fælles mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 tekniske direktører fra kommunerne, KKR, NT, BRN og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet videre med et oplæg til opdatering af mobilitetsstrategien. Arbejdstitlen er ”Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland". Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde er den at sammenligne med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om indsatser for at nå målene.

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi, der stadig er aktuelle, skal følge med over i den nye masterplan. Men de skal sættes ind i en ny ramme. Det vil styrke strategien, at den i højere grad understøttes med fakta om mobilitet. Der er også et behov for at se længere frem i tiden, fx i forhold til bæredygtighedsaspekter samt at udvide fokus til at være bredere end infrastruktur, hvor ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer betyder nye perspektiver. Samtidig er der ikke mindst i Nordjylland arbejdet på at se mere på tværs af mobilitetsformer, fx i NT’s omstilling til at være et mobilitetsselskab, der påtager sig ansvaret for borgernes mobilitet, også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Mobilitetsgruppen foreslår, at der med en ny masterplan tages udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2030 samt brugernes behov og deres faktiske og oplevede mobilitet. Her vil der blive set på alle brugere: børn og unge, pendlere, virksomheder, turister og ældre. Bæredygtig mobilitet skal handle om at indtænke både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Fokusområder og mål kan være at fremme grønne transportformer, forbedre mobiliteten i landdistrikter – styrke udvekslingen mellem land og by, mindske trængsel i og omkring de større byer, styrke den regionale og internationale opkobling samt forbedre trafiksikkerheden.

Hidtil er mobilitetsstrategien blevet revideret cirka hvert andet år. Med en ny 2030-strategi vurderes det, at strategien kan være af længere holdbarhed, og at der i stedet udarbejdes en tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen bør revideres hvert andet år og indeholde et samlet overblik over strategiske indsatser og projekter, som iværksættes for at udmønte strategien, fx kan der fokuseres på, at Nordjylland skal gå forrest med test på mobilitetsområdet. Nogle aktiviteter kan på den korte bane handle om at igangsætte dialog og undersøgelser.

Proces

Der arbejdes frem mod en ny nordjysk sektorkonference i april 2020. I foråret 2019 arbejdes med beskrivelse af mobilitetsbehov, udpegning af hovedudfordringer og kortlægning af potentialer for løsninger. Fagudvalg hos kommuner og Region orienteres om arbejdet. I efteråret gennemføres workshops med repræsentanter for forskellige interessentgrupper samt for fagfolk fra kommunerne mv. (Udkast til procesplan bilag 2).

Der vil også ske en orientering af fagudvalgene inden der til Kontaktudvalgsmødets møde den 15. november foreligger et oplæg til masterplan til drøftelse. Masterplanen vil til sektorkonferencen i april 2020 blive suppleret med et forslag til handlingsplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 173:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

175. Lukket punkt: Principbeslutning

Til toppen

176. Lukket punkt: Salg og køb af bygning

Til toppen

177. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

178. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

 • nyt i forbindelse med A26 og A34.
 • sidste nyt fra Hanstholm Havn.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019 :

Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen