24. apr 2019

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

83. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget den 24. april 2019:

Ib Poulsen

Til toppen

84. Revisionsberetning nr. 25 - delberetning for regnskabsåret 2018

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2018. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2018 først er afsluttet, når BDO har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 25 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning.

Redegørelse

Beretningen indeholder en redegørelse for den udførte revision af årsregnskabet for 2018 med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Der er mere specifikt foretaget revision af de sociale regnskaber med statsrefusion samt udvidet forvaltningsrevision af mentorstøtten på arbejdsmarkedsområdet.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Gennemgang af sager vedrørende integrationsprogrammet har imidlertid resulteret i følgende bemærkning:

"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende integrationsprogram ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen har foretaget gennemgang af 4 sager. I sagerne er det ikke dokumenteret, at der foretages opfølgning på jobsøgning ved jobsamtalerne og der mangler opfølgning på CV. I 3 sager er virksomhedsrettet tilbud ikke givet rettidigt og i 2 sager mangler underskrevet integrationskontrakt. Herudover er der øvrige enkeltstående fejl i sagerne. Kommunen har i sit ledelsestilsyn konstateret samme problemstillinger."

Som følge af revisionsbemærkningen har Jobcenter Thisted udarbejdet handleplan, jf. sagens bilag, der forventes at reducere de fejl, som revisionen har påpeget, samt de fejl som jobcenteret selv har fundet i de løbende ledelsestilsyn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Revisionsberetningen findes på sagen og er tidligere, jævnfør styrelseslovens bestemmelser, udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Direktionen den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for økonomi og Løn indstiller, at revisionsberetningen godkendes med handleplanen fra Jobcenter Thisted.

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget den 24. april 2019:

Ib Poulsen

Til toppen

85. Regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2018 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2018.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2018" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2018" findes på siderne 9-11, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a.:

 • At mindreforbruget på driften primært kan henføres til færre udgifter til overførselsindkomster, overførsler fra tidligere år vedr. området for fællesudgifter og administration samt færre udgifter til børn- og familieområdet.
 • At merforbruget på anlæg primært kan henføres til mindreindtægter som følge af periodemæssige forskydninger af de forventede indtægter.
 • At mindreforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • At årets finansforskydninger bl.a. skyldes et salg af kommunens ejerandele i HMN Naturgas, og at kommunens tilgodehavende hos borgerne faldt.

Omdisponering mellem drift og anlæg

Som en del af afslutningen af regnskab 2018 gennemgik forvaltningen årets posteringer på driftsområdet og anlægsområdet, og der blev som resultat af gennemgangen flyttet:

 • udgifter til asfaltbelægning for ca. 7,7 mio. kroner fra drift til anlæg
 • udgifter til renovering på Thyværkstedet for 0,3 mio. kroner fra drift til anlæg

Flytningen fra drift til anlæg har ingen konsekvenser for kommunens samlede udgifter, men har givet et mindreforbrug på driftsområdet og et merforbrug på anlægsområdet. Mindreforbruget på driften er i marts-sagen om overførsel fra 2018 til 2019 trukket fra det beløb, som søges overført, og dermed lagt i kassen. For anlægsområdet skal gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) finansieret af beløbet, som blev lagt i kassen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen i sensommeren har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen i sensommeren, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller:

 1. At regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.
 2. At der bevilges 7.773.000 til anlægsprojektet Asfalt 2018 (rådighedsbeløb og anlægsbevilling)
 3. At der bevilges 335.000 til anlægsprojektet Udvidelse af køkkenfaciliteterne Thyværkstedet (rådighedsbeløb og anlægsbevilling)
 4. At udgiften finansieres af det beløb, som driftsoverførslen fra 2018 til 2019 blev reduceret med som følge af omplaceringen (kassefinansiering)

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 2:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

86. Budgetforlig 2019 - øget brug af konkurrenceudsættelse

Udskriv

Sagstema

Behandling af notat om øget brug af konkurrenceudsættelse.

Redegørelse

Som en del af budgetforlig 2019 aftalte forligskredsen, at ”Forligspartierne er enige om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse dog undtaget velfærdsområderne”.

På den baggrund redegør Center for Økonomi og Løn i det vedlagte bilag for Thisted Kommunes aktuelle brug af konkurrenceudsættelse og mulighederne for at øge den.

Begge dele sker med udgangspunkt i den såkaldte ”Indikator for Konkurrenceudsættelse” (IKU), som den er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet og opgjort af ministeriet og Kommunernes Landsforening.

Af redegørelsen fremgår det bl.a.

 • at Thisted Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse ved sidste opgørelse lå på 26,8 procent og dermed 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet.
 • at kommunernes indikator for konkurrenceudsættelse varierer mellem 17,5 procent og 51 procent.
 • at knap 80 procent af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen ligger inden for velfærdsområderne og dermed uden for det område, som Kommunalbestyrelsen har ønsket at se på.
 • at der, når det gælder de øvrige områder, er en vis mulighed for at øge konkurrenceudsættelsen inden for byudvikling, bolig og miljø, transport og infrastruktur samt administration, hvor de ikke-konkurrenceudsatte udgifter udgør henholdsvis 22,1 mio. kr. 45,3 mio. kr. og 206,5 mio. kr.
 • at de samlede udgifter, som kan konkurrenceudsættes udgør 1.852 mio. kr. og at en stigning på 1 procentpoint i IKU’en derfor kræver, at de konkurrenceudsatte udgifter øges med 18,5 mio. kr.
 • at en 100 procents konkurrenceudsættelse indenfor de tre områder derfor vil øge Thisted Kommunes IKU med henholdsvis 1,2 procentpoint, 2,4 procentpoint og 11 procentpoint.
 • at IKU'en til stadighed påvirkes af en række tilfælde faktorer som aktivitetsomfang, borgernes brug af fritvalgsordninger og kommunernes kontering, og at det derfor ikke er uden problemer at bruge indekset til at fastsætte et mål for Kommunalbestyrelsens indsats på området.
 • at afsnittet om emnet i regeringen og KL´s seneste økonomiaftale kan ses som et tegn på, at der kommer centrale initiativer, som vil understøtte den enkelte kommunes udbygning af konkurrenceudsættelsen, men også at kommunernes brug af konkurrenceudsættelse indtil da ikke øges væsentligt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Kommunalbestyrelsen afventer de forventede centrale initiativer på området.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Larsen og stemmer imod, idet han ønsker at igangsætte konkurrenceudsættelse.

Til toppen

87. Hanstholm Havn - Regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Regnskab for Hanstholm Havn 2018 - til godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse, og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet og Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

88. Hanstholm Havn - yderligere garantistillelse

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om yderligere kommunegaranti fra Hanstholm Havn på 75 mio. kr. til diverse projekter. P.t. udgør kommunens garantistillelse overfor havnen 1.110,25 mio. kr., hvoraf de 550 mio. kr. er midlertidige byggekreditter, som udløber i 2020.

Redegørelse

Hanstholm Havn har den 25. februar 2019 ansøgt Thisted Kommunalbestyrelse om kommunegaranti til optagelse af følgende lån:

 1. 40 mio. kr. til finansiering af havneudvidelse.
 2. 27 mio. kr. til finansiering af infrastrukturdelen af et beddinganlæg.
 3. 8 mio. kr. til finansiering af et nyt havnekontor.

Havnens ansøgning fremgår af sagens bilag.

Havnens ansøgning har været til vurdering i Kommunekredit, hvis mulighed for at yde lån afhænger af, om der er tale om infrastruktur eller suprastruktur, hvor det i følge statsstøttereglerne ikke er lovligt for Kommunekredit at yde lån - og for kommunen at stille garanti - for investeringer, som er subrastruktur. Under subrastruktur henregnes fx lagerbygninger, kontorer, kraner og servicekøretøjer.

Jævnfør ovnstående opdeling, har bevillingskomiteen i Kommunekredit besluttet at yde lån til ovenstående punkt 1 og 2, hvorimod det ikke er muligt for Kommunekredit at yde lån og for kommunen at stille garanti til punkt 3. Finansiering af et nyt havnekontor vil altså skulle ske på anden vis og uden kommunal garantistillelse.

Ud fra havnens ansøgning og Kommunekredits vurdering, har Kommunalbestyrelsen hermed mulighed for at stille en garanti på 67 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunernes styrelse, EU’s statsstøtteregler, havneloven, lånebekendtgørelsen samt udtalelse fra Statsforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Da Thisted Kommune ikke opkræver garantiprovision på kommunale selvstyrehavne, har sagen ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Kommunalbestyrelsen stiller en yderligere kommunegaranti på 67 mio. kr. fordelt med:

 1. 40 mio. kr. til finansiering af havneudvidelse.
 2. 27 mio. kr. til finansiering af infrastrukturdelen af et beddinganlæg.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

89. Handleplan for områder med underskud i forhold til budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Børne- og Familieudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug på udvalgets område på 1,0 mio. kr., når overførslerne fra 2018 var indregnet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Handleplan

Udvalget har et område med forventet merforbrug i 2019, idet dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr. inklusiv et overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget er en stigning i børnetallet. Ved budgetlægningen for 2019 var der en forventning om 2.507 0-5 årige 1. januar 2019, det faktiske antal viste sig at være 2.593 børn. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet, og en stor andel af de yderligere 86 børn forventes at skulle have et pasningstilbud i 2019.

Handleplanen anviser følgende tiltag, for igen at få balance i økonomien på dagtilbudsområdet:

 • Opbremsning og udskydelse af aktiviteter/udviklingsprojekter for det samlede dagtilbudsområde (fælleskonti).
 • Der passes flere børn i de kommunale institutioner, end der er budgetteret med i 2019, og der tildeles ikke yderligere ressourcer til dette.
 • Serviceniveauet i 2020/2021 nedjusteres i de kommunale tilbud (medfører også lavere tilskud til de private tilbud), så det resterende underskud kan hentes.

Handleplanen for dagtilbudsområdet er vedhæftet.

Servicerammen

Der arbejdes med at reducere forbruget inden for servicerammen ved at udskyde aktiviteter til næste år og flytte anlægslignende projekter/aktiviteter fra driftskonti til anlægskonti.

Reduktion af forbrug i 2019:

 • Sprogundervisningsområdet 0,5-1,0 mio. kr.
 • Dagtilbud 0,5-1,0 mio. kr.
 • Øvrige områder er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. januar

Fra drift til anlæg:

 • IT på skoleområdet 3,0 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Kompetenceudvikling dagtilbud 3,2 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet 2-3 mio. kr.
 • Vedligeholdelsesprojekter på fritidsområdet 0,5-1,5 mio. kr.

Øvelsen med at flytte fra drift til anlæg kræver en anlægsbevilling, der finansieres af driften (det vil sige driftsbudgettet nedsættes tilsvarende).

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for servicerammen blive reduceret.
 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for anlægsrammen stige. Ifølge kommunens forretningsgang for anlægssager skal der anvises rådighedsbeløb eller bevillinger til finansiering af en anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Handleplanen for dagtilbudsområdet godkendes.
 2. Arbejdet omkring reduktion af serviceudgifterne tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 49:

Ad 1. Handleplanen på dagtilbudsområdet kan ikke godkendes, idet udvalget under ét forventes at overholde bevillingen, således merforbruget på dagtilbud dækkes af mindreforbrug på øvrige områder. Endelig bemærker udvalget, at der i forvejen mangler budgetdækning på 5. mio. kr. på dagtilbud.

Ad 2. Der rejses en sag efter sommerferien i forhold til flytning mellem drift og anlæg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 23. april 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Medarbejderne er bekymrede for serviceniveauet.

Område-MED Skoler, 24. april 2019, pkt. 7:

Område-MED Skoler bakker op om BFU's beslutning, om at der bør kompenseres for manglende demografiregulering.

Fraværende i Område-MED Skoler - 24. april 2019:

Karen Johansen, Elin Hove, Lars Munch Jørgensen og Charlotte Holst Høybye.

Beslutning

Ad 1. Udvalget tager til efterretning, at Børne- og Familieudvalget løser udfordringerne inden for eget område.

Ad 2. Tages til efterretning.

Til toppen

90. Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af resterende anlægsmidler (3,75 mio. kr.) på skoleområdet.

Redegørelse

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. til anlæg på skoleområdet.

Den 29. januar 2019 blev der af Kommunalbestyrelsen frigivet 250.000 kr. til uopsættelige renoveringsopgaver.

De resterende 3,75 mio. kr. ønskes anvendt til at sætte fokus på skolebibliotekerne. Pengene skal være med til at understøtte skolevæsnets fokus på sprog og læsning. Midlerne foreslås anvendt til at ændre i de fysiske rammer på skolebibliotekerne, så de bliver spændende og inspirerende og kan være med til at understøtte læselysten hos eleverne.

Børne- og Familieforvaltningen har drøftet forslag til fordelingen med skolelederne, og der peges på en fordeling med 100.000 kr. i grundtildeling pr. matrikel, hvorefter de resterende midler fordeles efter elevtal. Herefter vil den enkelte skoleleder udarbejde et oplæg, som endeligt godkendes af Forvaltningen.

Den foreslåede fordeling ser således ud:

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. (Xa-566) til skolerenovering. Der er tidligere frigivet 250.000 kr.

En frigivelse af 3,75 mio. kr. betyder, at alle de afsatte midler er frigivet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til fysiske rammer på skolebibliotekerne på 3,75 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-566.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 51:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der på hver skole evt. kan anvendes anlægsmidler mere bredt med udgangspunkt i temaet sprog og læsning.

Per Skovmose følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at skolernes faciliteter tilsyneladende er i tip top i orden.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Famileudvalget følges af Jens Kr. Yde, Henning Holm, Morten Bo Bertelsen og Ulla Vestergaard.

Niels Jørgen Pedersen stemmer imod. Ønsker at investeringen stilles i bero, indtil der foreligger en plan for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne og evt. en sammenlægning af disse.

Ib Poulsen og Peter Larsen undlader at stemme.

Til toppen

91. Indkøb af barnevogne til dagplejen

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen.

Redegørelse

I anlægsbudgettet for 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i alt 1,8 mio. kr. til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen, fordelt over 2018 og 2019.

Indkøbet var i udbud, som blev vundet af firmaet Baby Sam. 45 barnevogne blev indkøbt og leveret i 2018, og yderligere 45 barnevogne skal indkøbes og leveres i indeværende år.

Bevillingen skal ses i sammenhæng med dagplejernes fysiske arbejdsmiljø, som generelt er belastende, især for ryg, skuldre og hænder ved brug af manuelle barnevogne.

Retsgrundlag

Udbudslovens § 56.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede indkøb, under henvisning til anlægsbevillingen, vil i 2019 blive 889.748 kr. til indkøb af 45 barnevogne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at 0,9 mio. kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa-838) på dagtilbudsområdet frigives til den beskrevne indsats.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 55:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

92. Handleplaner for budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udskriv

Sagstema

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 17,2 mio. kr. Forvaltningen fremlægger derfor handleplan for, hvordan der kan bringes balance mellem forbrug og budget. Handleplanen er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Redegørelse

Merforbruget i 2018 samt udfordringen med at overholde budgettet i indeværende år skyldes bl.a., at der er kommet flere ældre borgere i Thisted Kommune, og at de borgere, som modtager ydelser, hver modtager flere ydelser end tidligere. Sundheds- og Ældreafdelingen oplever, at der kommer flere borgere med komplekse behov bl.a. grundet kortere ophold på sygehuset, og at der kommer et stigende antal opgaver på kroniker- og genoptræningsområderne.

Sundheds- og Ældreafdelingen har udarbejdet en handleplan, som adresserer udfordringerne i afdelingens økonomi. Handleplanen er bilagt sagen. I nedenstående redegørelse gennemgås hovedpunkterne i handleplanen.

Udfordringen i Sundheds- og Ældreafdelingens økonomi kan opdeles i 3 overordnede temaer.

 • Budgetoverholdelse i 2019.
 • Afvikling af gæld, som forventes overført fra 2018.
 • Overholdelse af serviceramme 2019.

For at skabe balance mellem budget og forbrug skal forbruget reduceres med 4,8 mio. kr. Udfordringen er fordelt på Visitationen, Hjemmeplejen og Vibedal. Derudover skal der findes et beløb til at afvikle den overførte gæld fra 2018. Beløbet skal afvikles over 3 år fra 2019-2021. Handleplanen er baseret på budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Vedr. budgetoverholdelse i 2019, finansieringsforslag:
Visitationen:

Visitationen forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Visitationens merforbrug foreslås håndteret dels via de tiltag, der allerede er igangsat omkring øget brug af rehabilitering, velfærdsteknologi, revisitationer mv. samt af nedenstående finansieringstiltag:

Område

Mio. Kr.

Ikke udmøntede LC-midler fra 2019 og frem (En værdig død, pårørende og ensomhed)

1,550

Klippekort plejecentre (helårsvirkning på 3 mio. kr.)

1,450

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende) (helårsvirkning på 1,8 mio. kr.)

1,000

I alt

4,000

Alle ovenstående forslag vedrører opgaver, som kommunen kan tilvælge, og ikke opgaver som kommunen skal levere.

Konsekvenser:

 • LC-midlerne: Indsatser til understøttelse af en værdig død, pårørende samt forebyggelse af ensomhed skal ske inden for eksisterende ramme og ved at ansøge eventuelle puljer.
 • Klippekort: Ydelserne udgår af kvalitetsstandarderne og tilbydes ikke længere borgerne. Dette vil også betyde personalemæssige reduktioner på plejecentre og i hjemmeplejen.

Ved at anvende ovenstående finansieringsmuligheder er der dækning af merforbruget i Visitationen og Hjemmeplejen samt mulighed for gradvist at afvikle den overførte gæld på Visitationens budget.

Vibedal:

Vibedal forventes at komme ud af 2019 med et merforbrug på 2,5 mio. kr. eksklusiv overført gæld. Både merforbruget på Vibedals budget samt gældsafvikling håndteres som en selvstændig udfordring på plejecentret. Dette sker via personalereduktioner, som har en helårsvirkning på 5 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i den bilagte handleplan.

Vedr. afvikling af overført gæld fra 2018:

Det forventes, at der overføres et merforbrug på samlet set 9,4 mio. kr. i Sundheds- og Ældreafdelingen. Forvaltningen peger på følgende engangsbeløb til reduktion af gælden:

Område

Mio. Kr.

LC-midler Engangsbeløb, som ikke er udmøntet* (til at styrke sundhedsfagligt personale, en værdig død, pårørende)

1,2

Budgetforlig-beløb afsat til En indgang for kritisk syge (engangsbeløb i 2019, beløbet udmøntes fra 2020)

0,5

I alt

1,7

*Beløbene er endnu ikke udmøntet, men den planlagte udmøntning var en ekstra netværksmedarbejder samt ekstra tid i den sidste tid, jf. udmøntningsplan for værdighedsstrategi.

Den samlede plan i forhold til at afvikle gælden samt håndtere merforbruget er:

Område, mio. kr.

2019

2020

2021

Visitationen overført gæld

-13,5

-8,7

-1,25

Visitationen forventet resultat

-2,0

0

0

LC midler mm. engangsbeløb

1,7

-

-

LC-midler og klippekort flerårige*

4,0

6,35

6,35

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale**

0,8

0,8

0,0

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg***

0,2

0,2

0,0

Øget betaling fra kommuner

0,1

0,1

0,1

I alt

-8,7

-1,25

5,2

Vibedal overført gæld

-3,4

-5,9

-0,9

Vibedal forventet resultat

-2,5

5,0

0,9

Total

-14,6

-2,15

5,2

*Har ikke helårsvirkning i 2019.

**Afsat til at implementere tiltag aftalt i nuværende sundhedsaftale, ikke udmøntet.

***Ændring i opgavefordelingen blandt de forebyggende sygeplejersker, dette får ingen konsekvenser for borgerne.

Vedr. reduktion af merforbrug på servicerammen:

Der er iværksat følgende tiltag med henblik på at reducere merforbruget i forhold til servicerammen:

 • Plejecentre med overført merforbrug (ekskl. Vibedal) bringer økonomien i balance i år.
 • Der er iværksat tiltag på Vibedal med henblik på nedbringelse af merforbrug.
 • Plejecentre med overført mindreforbrug bestræber sig på at spare ned til 5%-loftet for overførsler mellem år.
 • Med henblik på at nedbringe merforbruget på servicerammen opfordres der generelt til tilbageholdenhed med anvendelse af overførte overskud (under 5%-loftet).
 • Der vil løbende blive set på, om underskuddet kan reduceres.

Med de iværksatte tiltag forventes servicerammeudfordringen for Sundheds- og Ældreafdelingen at være på 6,1 mio. kr. i 2019 (budgetopfølgning 28.02.19-tal). Dette beløb indeholder dels anvendelse af overført overskud samt et nyt merforbrug i indeværende år.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis den fremlagte handleplan for Sundheds- og Ældreafdelingen godkendes, vil Sundheds- og Ældreafdelingens merforbrug inklusiv overført gæld være afviklet i 2021.

Det betyder konkret at:

Nedenstående engangsbeløb i 2019 anvendes til reduktion af den overførte gæld fra 2018:

LC-midler Engangsbeløb til at styrke sundhedsfagligt personale

0,350 mio. kr.

LC-midler 'En værdig død' overført fra 2018

0,375 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' overført fra 2018

0,475 mio. kr.

'En indgang for kritisk syge' (engangsbeløb i 2019)

0,500 mio. kr.

I alt

1,700 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes fra 2019 og frem til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

LC-midler 'En værdig død' (2019 og frem)

0,175 mio. kr.

LC-midler 'Pårørende' (2019 og frem)

0,475 mio. kr.

LC-midler 'Ensomhed' (2019 og frem)

0,900 mio. kr.

Klippekort plejecentre

3,000 mio. kr.

Hjælp til svageste ældre (klippekort til hjemmeboende)

1,800 mio. kr.

I alt

6,350 mio. kr.

Nedenstående beløb anvendes i 2019 og 2020 til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført gæld:

Reduktion i udgifter til sundhedsaftale

0,800 mio. kr.

Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg

0,200 mio. kr.

I alt

1,000 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

De foreslåede besparelser vil have personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for serviceniveauet.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed Ældre den 25. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreafdelingens handleplan inklusiv de foreslåede finansieringsforslag godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 25. marts 2019, pkt. 3:

Handleplanen sendes til politisk behandling i april.

Område-MED bemærker, at afskaffelsen af klippekort på plejecentre og i hjemmeplejen kommer til at få personalemæssige konsekvenser.

Område-MED støtter forslaget til en økonomisk handleplan.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre – 25. marts 2019:

Mette Kristensen

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Ældre-/Seniorrådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Ældre-/Seniorrådet kan under ingen omstændigheder støtte forslaget til den økonomiske handleplan, da rådet mener, at tiltagene vil være en for stor forringelse på ældreområdet. Derimod ønsker rådet, at de gode tiltag kan fortsætte og udvikles for eksempelvis de sårbare ældre. Medlemmer af rådet har været med til seminarer i forbindelse med fordeling af midler på enkelte dele af området, som nu bespares. Det er meget demotiverende.

Rådet kan ikke acceptere indstillingen og ønsker, at området skal tilføres penge svarende til underskuddet.

Ældre-/Seniorrådet ser dog handleplanen for Vibedal som separat fra handleplanen for hele området og bakker op om, at der findes en løsning, da der har været udfordringer gennem længere tid. Rådet ønsker at følge udviklingen på Vibedal.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 8. april 2019:

Michael Møller

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 70:

Udvalget indstiller forvaltningens handleplan til godkendelse, men ønsker dog alene at spare 400.000 kr. på hvert af klippekortene, i alt 800.000 kr. Der mangler således finansiering i 2019 af 1.650.000 kr. Samtidig ønsker udvalget at finansiere en ekstra netværksmedarbejder gennem 100.000 kr. i mindreforbrug på borgerservice samt de resterende 200.000 kr. på sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker at følge Vibedals økonomi tæt.

Udvalget påpeger, at handleplanen alene gælder for 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens bemærkning til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

Konsekvensen ved at finansiere en ekstra netværksmedarbejder med 200.000 kr. fra sygefraværsprojektet vil betyde, at den eksterne finansiering til sygefraværsprojektet ikke kan hjemtages. Forvaltningen anbefaler derfor, at en evt. ekstra netværksmedarbejder findes ved en alternativ finansiering.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på jf. økonomistyringsregulativet at få besluttet en handleplan, der gør, at budgettet overholdes, at gælden afvikles og at servicerammen overholdes.

Til toppen

93. Tiltag til yderligere understøttelse af brandsikkerhed på plejecentre

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre samt forslag til yderligere understøttelse af brandsikkerheden på Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården og forslag til indkøb af mobile sprinkleranlæg til kommunens plejecentre.

Redegørelse

Kommunen har ansvar for at sikre brandsikkerhed på de kommunale plejecentre, og i den forbindelse gennemgås brandsikkerheden på de pågældende institutioner årligt af Nordjyllands Beredskab. I forbindelse med gennemgang af brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre i februar 2019 er status, at kommunens plejecentre stort set opfylder reglerne for brandsikkerhed. Dette er meldt ind til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejecentre.

På foranledning af Transport-, Bygnings- og Boligministerens brev til de danske kommuner har Drift og Anlæg været på et opfølgende besøg på plejecentrene Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården, fordi der på disse to centre er behov for yderligere tiltag til understøttelse af brandsikkerheden. I det følgende beskrives forbedringsbehovene i forhold til brandsikkerheden på de to plejecentre samt de umiddelbare og langsigtede tiltag, der er sat i værk for at øge brandsikkerheden.

Kastaniegården

I forbindelse med bygningsrenovering i 1990 er flugtvejstrappen på den vestlige gavl nedlagt. Dette betyder, at der er flere lejligheder, der kun har adgang til én flugtvej, mod de lovpligtige 2 flugtveje. For at imødekomme den manglende flugtvej har plejehjemmet fået etableret en direkte alarmoverførsel til det vagthavende plejepersonale, når der sker aktivering af det automatiske brandalarmeringsanlæg, samtidig med at der er installeret yderligere slukningsmateriel.

Med disse tiltag opnår Kastaniegården et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. For at forbedre brandsikkerheden yderligere bliver der etableret en flugtvejstrappe på vestgavlen til at betjene stueplan og 1. sal. Prisoverslag på flugtvejstrappe ca. 140.000 kr. Plejecentret oplyser, at der p.t. ikke er nogen af beboerne, der ryger, samt at alle kogeplader er frakoblet.

Sct. Thøgersgaard

Plejecentret er opdelt i et demensafsnit i stueplan og aflastningsafsnit på 1. sal. Stueplanet opfylder brandkravene til et plejehjem. Aflastningsafsnittet på 1. sal har plads til 7 personer. Dette afsnit er ikke sprinklet, men opdelt i to små brandsektioner med henholdsvis 4 og 3 værelser i hver brandsektion.

Der er også på Sct. Thøgersgaard etableret direkte alarmoverførsel til det vaghavende personale for at forbedre brandsikkerheden. Med det tiltag og to på nattevagt opnår Sct. Thøgersgaard et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. Fra 1. sal findes der to interne flugtveje, som ikke fører direkte til det fri. For at forbedre brandsikkerheden yderligere fra 1. sal etableres en flugtvej direkte til det fri på nordsiden af bygningen. Prisoverslag på etablering af flugtvejstrappe ca. 125.000 kr. Plejecentret oplyser, at der på aflastningsafsnittet på 1. sal ikke må forefindes rygere. I stueplan er en af beboerne ryger.

Tiltag på kort og langt sigt

Som beskrevet er der behov for mindre forbedringer i forhold til brandsikkerheden på Kastaniegården og Sct. Thøgersgaard. Der er sat umiddelbare tiltag i værk, som skal forbedre brandsikkerheden med det samme. Dette drejer sig om henholdsvis installering af yderligere slukningsmateriel, alarmoverførsel og bemanding. For at sikre brandsikkerheden yderligere indstilles, at Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre.

Derudover indstiller forvaltningen, at Sundheds- og Ældreafdelingen i 2019 indkøber to mobile sprinkleranlæg til de boliger, hvor der er rygere. Et mobilt sprinkleranlæg, som dækker to rum (stue og soverum), vil koste ca. 75.000 kr. inkl. montering. Statistikken viser, at rygning udgør en forøget risiko for brand ved plejekrævende borgere, som ikke er selvhjulpne. Ved indkøb af to mobile sprinkleranlæg kan disse opsættes, demonteres og flyttes til det/de plejecentre, hvor der er beboere, der ryger, og kan dermed bruges på alle kommunens plejecentre, hvor behovet opstår. Prioritering og opsætning koordineres med sundheds- og ældrechefen.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 82 - § 158.

Økonomiske konsekvenser

De 2 flugtvejstrapper finansieres over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Finansieringen af to sprinkleranlæg á 75.000 kr., dvs. i alt 150.000 kr. foreslås prioriteret fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Ingen.

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen.

Påvirkning af anlægsrammen

Nej.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja, omprioritering af rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje (XA-569).

Afledte driftsudgifter

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen.

Øvrige bemærkninger

Ingen.

CØL har ikke yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til indkøb af mobile sprinkleranlæg.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre, finansieret over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 10:
Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 76:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

94. Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, punkt 57, blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På handicap- og psykiatriområdet viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 9,9 mio. kr.

Udvalget tog opfølgningen til efterretning og i gangsatte arbejdet med handleplaner med baggrund i beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019, punkt 54, hvor det blev besluttet, at direktørerne skal udfærdige handleplaner for budgetoverholdelse og afvikling af gæld på institutioner inden for maksimalt 3 år, samt at direktørerne skal søge at sikre overholdelse af servicerammen inden for eget område.

Social- og Sundhedsudvalgets opdrag til forvaltningen i forhold til handleplanen var, at der skal fremgå, hvilken tilgang der har været på området gennem de seneste år, og det skal fremgå, hvordan kompleksiteten på området har udviklet sig.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund handleplan for, hvordan der skabes balance mellem forbrug og budget i den løbende drift, samt hvordan der kan skabes råderum for afvikling af opstået gæld. Planen i sin helhed er vedlagt som bilag. Der er i nedenstående taget afsæt i seneste budgetopfølgning, som er blevet yderligere forværret siden budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019.

Udviklingen i tilgang og kompleksitet over de senere år:

 • Thisted Kommune har siden kommunalreformen udviklet højt specialiserede tilbud til borgere med meget ressourcekrævende behov. I perioden 2010–2018 er antallet af døgndækkede botilbud for udviklingshæmmede og sindslidende borgere steget med 60 pladser, hvoraf 10 pladser omfatter borgere, som har behov for 1-1 støtte i alle vågne timer.
 • Tilgangen til bostøtte i eget hjem har også været støt stigende. Det skyldes dels, at der er flere borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, dels den ændrede arbejdsmarkedsindsats, hvor færre borgere tilkendes førtidspension, men hvor en social indsats er forudsætningen for, at borgeren kan deltage i denne indsats.
 • Tilgangen til området generelt har også øget tilgangen til de beskyttede værksteder og andre dagtilbud.
 • Handicap- og psykiatriområdet er rammestyret, hvorfor der ikke tilføres ressourcer i takt med mængdetilgangen. I årene 2012–2018 er den samlede budgetramme for Handicap- og Psykiatriafdelingen faldet med 32 mio. kr. i faste priser. Dog er der i 2019 tilført 3,6 mio. kr. til området.

Løbende budgetudfordringer:

De løbende budgetudfordringer omhandler hovedsageligt to forhold:

 • En dyr enkeltsag på børneområdet, hvor det har været nødvendig at købe en ekstern plads til 2,6 mio. kr.
 • Vigende indtægter ved salg af pladser på børneområdet på 0,3 mio. kr.
 • I alt løbende budget udfordringer på 2,9 mio. kr.

Handleplan for budgetoverholdelsen i 2019-2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for budgetoverholdelse i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Område

Handling

2019

2020–2021

§ 18

Ikke udbetale restbeløb

0,8

§ 18

Budgetreduktion

0,75

Institutioner

Budgetreduktion

1,85

1,95

Fællesområdet

Budgetreduktion

0,25

0,2

Råderum til at skabe balance i den løbende drift

2,9

2,9

Det akkumulerede merforbrug:

Handicap- og psykiatriområdet har et akkumuleret overført merforbrug på brutto samlet 12.010.755 kr. Herfra skal dog fratrækkes de institutioner, som har et overført mindreforbrug på sammenlagt i alt 2.136.979 kr.

Netto merforbruget er dermed på 9.873.776 kr.

Merforbruget fordeler sig således [sammenlagt afrundingsdifference på 2 kr.]:

 • Bjergbo: 6.053.206 kr.
 • 10 øvrige sociale tilbuds netto merforbrug: 1.867.664 kr.
 • Fællesområdet: 1.952.908 kr.

Handleplan for afvikling af de akkumulerede merforbrug inden udgangen af 2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for afviklingen af det akkumulerede merforbrug i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Overført merforbrug, netto

Handling

9,9

Bjergbo

Afdrag på merforbrug

1,5

Øvrige institutioner

Afvikling af merforbrug

3,25

”Kan–tilbud”

Budgetreduktion til og med 2021

2,7

§ 18 midler

Henholdsvis ophør og reduktion af § 18-midler

1,45

Øvrige ydelser

Budgetreduktion til og med 2021

1,0

Afskaffet merforbrug i alt

9,9

Servicerammen:

Servicerammen på handicap- og psykiatriområdet er overskredet med 1,8 mio. kr.

Med ovenstående handleplaner vil udfordringerne på servicerammen også blive løst.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående handleplan følges, vil den løbende udfordring på 2,9 mio. kr. være løst, jf. ovenstående tabel.

Ligeledes vil afviklingen af det oparbejdede merforbrug på 9,9 mio. kr. være afviklet inden udgangen af 2021, jf. ovenstående tabel.

Endelig vil udfordringen på 1,8 mio. kr. på servicerammen også blive løst.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En løbende tilpasning af budgetterne på 2,9 mio. kr. årligt og afvikling af merforbruget på 9,9 mio. kr. over 3 år vil have konsekvenser for serviceniveauet på det specialiserede socialområde. Det vil betyde personalereduktioner. Ovenstående forslag er et forsøg på at sikre, at konsekvenserne er spredt bedst muligt med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

En afledt konsekvens af ovenstående kan betyde flere anbringelser på private og regionale tilbud, da kapaciteten i egen kommune begrænses. Besparelserne vil have størst konsekvenser for frivillighedsområdet og de åbne væresteder, da budgettet på disse områder begrænses markant. Disse tilbud benyttes oftest som forebyggende tiltag.

Høring og sagsgang

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Handicaprådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens handleplan på handicap- og psykiatriområdet, inklusiv de foreslåede finansieringsforslag, godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 2:

Område-MED's drøftelser:

Område-MED beklager, at der ikke har været tid til at drøfte udfordringerne og handleplanen ude i de enkelte MED–udvalg.

Handleplanen betyder serviceforringelser fra institutioner, som i forvejen er presset.

Der er bekymring for, at reduktioner kan betyde flere indlæggelser og dyre anbringelser i private og regionale tilbud.

Der udtrykkes stor bekymring for, at der ikke budgetteres med tilgang til området.
Det er bekymrende, at enkeltsager kan have så fatale konsekvenser for økonomien på hele området.
Der stilles spørgsmål ved, om den fortsatte rammestyring af området er realistisk, henset til at borgerens behov er udredt til at være mere ressourcekrævende, end tilbuddene har budget til.
Det, at borgernes behov er større en ressourcetildelingen, er også en udfordring i forhold til at imødekomme krav fra Socialtilsynet, Styrelsen for patientsikkerhed.

Sygefraværet er bekymrende og kan være afledt af et presset arbejdsmiljø.
Der er bekymring for de institutioner, som rummer særligt ressourcekrævende beboere.
”Kan-tilbuddene” har haft en betydelig tilgang af borgere, ofte henvist fra Jobcentret til ressourceforløb. Reduktion af budgettet til kan-tilbud vil få konsekvenser for åbningstiden.
”Kan”-tilbuddene har en klar forebyggende indsats i forhold til genindlæggelser i psykiatrien.
Der er bekymring for, at budgetreduktioner vil betyde, at muligheden for at arbejde udviklingsorienteret med borgerne bortfalder.

Færre unge vil kunne få hjælp til at klare sig i hverdagen og hjælp til at understøtte beskæftigelsesrettede indsatser.

Der stilles spørgsmål ved, om taksten for LAB-lovsydelser er realistisk.

Det bemærkes, at man kunne ønske sig bedre sammenhæng mellem social- og beskæftigelsesområdet.

Ledernes uddybende bemærkninger vedlægges som bilag.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 9:
Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Handicaporganisationerne tager skarpt afstand fra at følge den opstillede handleplan for afvikling af merforbrug i Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Det er organisationernes opfattelse, at den af Direktionen fastsatte ramme, herunder tidsplanen for afvikling af merforbrug, er for stram, henset til at de overførte merforbrug er oparbejdet over flere år.

Handleplanen er udarbejdet på en måde, som giver et retvisende og forståeligt billede af afdelingens økonomiske situation og betingelser.

Hvis handleplanen følges, vil det få ødelæggende konsekvenser for den omsorg, behandling og udvikling, som vore svageste medborgere har krav på. Krav som kommunale tilbud, via vore institutioner, har pligt til at indfri.

Ifølge handleplanen har Handicap- og Psykiatriafdelingen over ganske lang tid formået at rumme en meget øget tilgang af borgere med stigende behov uden at få tilført øgede midler. Hertil kommer en negativ budgettilpasning på netto 28,4 mio. kr. Afdelingen rammes alt for hårdt af servicerammens konsekvenser.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til at få indarbejdet ændring på den økonomiske styring, således at øget pres på afdelingen medfører øgede bevillinger. For handicaporganisationerne er det vigtigt at få sikret afdelingens mulighed for at kunne håndtere fremtidige udfordringer, herunder dyre enkeltsager.

Det er handicaporganisationernes overbevisning, at Handicap- og Psykiatriafdelingen vil kunne magte at håndtere opgaverne på ansvarlig vis uden den stramme økonomistyring.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til i samarbejde med alle led i afdelingen at få ændret/tilpasset de økonomiske rammer. Kommentarer fra MED-udvalget viser evner og vilje til samarbejde.

Handicaporganisationerne anbefaler, at afgørelse om afdelingens fremtidige økonomiske betingelser forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Det bekymrer handicaporganisationerne, at §18-midler indregnes i det samlede driftsbudget.

En flerårig underbudgettering kan på ingen måde alene være handicap- og psykiatriområdets problem/opgave.

Vi henstiller, at der under udarbejdelse af fremtidige budgetter indregnes allerede kendte økonomiske overskridelser.

Fraværende i Handicaprådet - 8. april 2019:

Jesper Houe, Tina Andersen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 72:

Udvalget ønsker at ændre følgende i forvaltningens handleplan for håndtering af den løbende drift: Forvaltningens handleplan lyder på årlige besparelser på 2,9 mio. kr. Udvalget ønsker dog, at der alene kigges på en besparelse på § 18 på 200.000 kr., Drengshøj på 150.000 kr., Møllehuset 400.000 kr., og at der ikke lægges besparelser ind på fællesområdet. Det betyder, at udvalget mangler at pege på finansiering svarende til 1.350.000 kr. Udvalget peger på følgende finansiering:

Finansiering af reduktionen på § 18 området sker gennem puljen til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet på 500.000 kr. og 100.000 kr. fra borgerservice

Der mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift.

I forhold til afdrag af gæld indstiller udvalget forvaltningens handleplan undtaget "kan" tilbud Rampen, Drivhuset og Værestedet med en reduktion på samlet 300.000 kr.

Udvalget peger i stedet på finansiering gennem 300.000 kr. fra sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således budget tilpasses behov på de enkelte institutioner.

Samtidig ønsker udvalget, at forvaltningen analyserer fremtidige behov i forhold til tilgang på området både i forhold til bostøtte og enkeltsager med henblik på budgetlægning 2020.

Udvalget påpeger således, at de alene ser mulighed for at finansiere løbende merforbrug med 2.150.000 kr. og mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift. Udvalget påpeger endvidere, at handleplanen alene gælder i 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på jf. økonomistyringsregulativet at få besluttet en handleplan, der gør, at budgettet overholdes, at gælden afvikles og at servicerammen overholdes. Som led i en sådan handleplan er Økonomiudvalget indstillet på at give en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019.

Til toppen

95. Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler

Udskriv

Sagstema

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er indsatser, som vil give en stor sundhedsgevinst for kommunens medarbejdere og borgere samt på længere sigt give en økonomisk besparelse for Thisted Kommune. Sagen har endvidere personalemæssig betydning, hvorfor Direktionen på møde den 13. november 2018 besluttede, at forslaget om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler sendes i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

Redegørelse

Tobakssundhedsskadelige effekter betyder, at rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår blandt befolkningen. Foruden tabet af gode leveår for den enkelte medfører rygning også store udgifter til behandling og pleje for samfundet, hvoraf en del af disse udgifter afholdes af kommunerne. En opgørelse har vist, at en kommune på Thisted Kommunes størrelse udelukkende i medfinansiering til behandling af sygdomme relateret til rygning må forvente at have betalt omkring 33 mio. kr. i 2017 (Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer).

Rygning er derfor et vigtigt fokusområde, både i relation til den enkelte borgers velbefindende, men også i relation til de stigende økonomiske udfordringer på sundhedsområdet. Med henblik på at styrke den forebyggende indsats på tobaksområdet i Thisted Kommune besluttede Social- og Sundhedsudvalget i januar 2018, at Thisted Kommune skal være en del af Røgfri Fremtid partnerskabet. Med beslutningen om at blive partner i Røgfri Fremtid har Thisted Kommune skabt et strategisk fundament, som skal være med til at sikre en positiv udvikling på området, hvor de indsatser, som er mest virkningsfulde, prioriteres.

Røgfri Fremtid partnerskabet er et forum, hvor partnerskabets medlemmer deler viden med hinanden. En af anbefalingerne fra netværket er, at Thisted Kommune i højere grad prioriterer strukturelle tiltag. Dette understøttes af KL og Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at alle kommuner tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid og røgfri matrikler. Røgfri arbejdstid er en af de mest effektive måder at beskytte medarbejdere mod passiv rygning samt at støtte medarbejdere, som ønsker at være røgfri. Indtil videre har 21 kommuner indført røgfri arbejdstid, herunder de to nordjyske kommuner Vesthimmerland og Rebild. Direktionen besluttede på møde den 13. november 2018 at sende forslaget og røgfri arbejdstid og røgfri matrikler i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

For at sikre en fælles forståelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler skal en retningslinje fastsætte de regler, som er gældende for alle ansatte i Thisted Kommune. Bilag 1 er et udkast til retningslinjen. Af udkastet fremgår det, at ingen ansatte i Thisted Kommune må ryge i arbejdstiden. Dette gælder både indendørs, udendørs, i borgerens hjem, i tjenestebiler, i egen bil, på kommunens matrikler og uden for kommunens matrikler. Yderligere fremgår det, at den enkelte institutionsleder er ansvarlig for, at retningslinjen bliver overholdt, samt at gentagende overskridelser i sidste ende kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Indførelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssig betydning. Erfaringer fra andre kommuner har endvidere vist en række elementer, som har betydning for en succesfuld implementering. Blandt andet er medarbejderinddragelse gennem MED-systemet en vigtig faktor, som har stor betydning for medarbejdernes tilslutning til indsatsen. Yderligere skal den endelige beslutning om røgfri arbejdstid meldes ud i god tid før effektueringen. På denne måde har medarbejderne mulighed for at vænne sig til tanken om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Det er vigtigt ikke at sidestille røgfri arbejdstid og rygestop. Dog kan røgfri arbejdstid være en anledning for nogen til at stoppe. De medarbejdere, som ønsker at stoppe, skal således tilbydes hjælp til rygestop gennem deltagelse på gratis rygestopkurser. Rygestopkurset kan foregå på arbejdspladsen, hvor deltagerne modtager de rette redskaber til et succesfuldt rygestop. Rygestopkurserne vil både tilbydes i perioden op til effektueringen samt i perioden efter. På denne måde sikres det, at rygestoppet ikke skal ske fra den ene dag til den anden samt muligheden for længerevarende støtte til de med behov.

Retsgrundlag

KL's publikation: Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om tobak

Andre konsekvenser

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssige betydning. Indsatsen skal ikke sidestilles med rygestop, dog skal de, som ønsker at stoppe, sikres den rette hjælp.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed og Ældre den 20. november 2018

Område-MED Handicap og Psykiatri den 20. november 2018

Område-MED Skoler den 22. november 2018

Område-MED Drift og Anlæg den 12. december 2018

Område-MED Kultur og Fritid den 14. januar 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 15. januar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 22. januar 2019

Område-MED Skoler den 23. januar 2019

Område-MED Administration 30. januar 2019

Lokal-MED Center for IT og Digitalisering den 25. februar

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. februar 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 27. februar 2019

Hoved-MED den 18. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og godkender røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 20. november 2018:

Lene Furbo, Bente Brandhøj Petersen, Sonja Kjeldtoft

Område-MED Handicap og Psykiatri, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 20. november 2018:

Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Skoler, 22. november 2018, pkt. 6:

Område-MED skoler ønsker den nuværende rygepolitik videreført. Det foreslås, at der bruges midler til forebyggelse.

Såfremt ny politik gennemføres, ønskes sætningen "Yderligere så er det ikke tilladt at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge." slettet, idet fleks ses som frihed fra arbejde.

Område-MED sender sagen i Lokal-MED.

Fraværende i Område-MED Skoler den 22. november 2018:

Thomas Frost Andersen, Lars Munch Jørgensen, Anke Breum.

Område-MED Drift og Anlæg, 12. december 2018, pkt. 5:

Medarbejderne er meget delte på dette punkt. Der bør være større indsats på hjælp til rygestop, frem for flere forbud og regler.

Område-MED Drift og Anlæg indstiller, at den nuværende rygepolitik videreføres. Der er enighed om, at der skal være konsekvenser, hvis gældende og kommende regler overtrædes. Gerne med en skriftlig advarsel (Specielt ved kommunale biler/maskiner).

Hvis forslaget alligevel vedtages, bør der foretages en ændring af ordlyden, da den nuværende lægger op til, at der heller ikke må ryges i parker, veje, ved legepladser og andre offentlige matrikler (kommunalt ejede grunde).

Fraværende i Område-MED Drift og Anlæg - 12. december 2018:

Kim Nørgaard

Område-MED Kultur og Fritid, 14. januar 2019, pkt. 8:

Tilslutning til anbefalinger fra Område-MED for skoler.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 15. januar 2019, pkt. 8:

Sendes i høring i lokale MED-udvalg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 22. januar 2019, pkt. 5:

Område-MED sender punktet til videre behandling i de respektive Lokal-MED.

Der skal ske en tilbagemelding til Søren Stenstrup om beslutningen fra Lokal-MED senest fredag den 22. februar kl. 10.00.

Efterfølgende samles beslutningerne, og punktet behandles igen på næste møde i Område-MED den 19. marts 2019.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 22. januar 2019:

Susanne Damgaard, Kjeld Klarborg Eskildsen, Jane Hjulmand Knudsen, Katrine Kroghøj Sørensen, Hanne Yde Nielsen, Susanne Harbøll

Område-MED Skoler, 23. januar 2019, pkt. 12:

Sagen genoptaget den 23. januar 2019.

Høringssvar fra Lokal-MED skoler er vedhæftet på sagen.

Høringssvarene fra Lokal-MED er tilsvarende det protokollerede fra Område-MED Skoler fra 22. november 2018.

Dog tilføjes det, at KTC gør opmærksom på problematikken med udsatte borgeres rygemulighed i undervisningstiden.

Fraværende i Område-MED Skoler - 23. januar 2019:

Philip Lehn Brand, Laila Lynge Vestergaard

Område-MED Administration, 30. januar 2019, pkt. 3:

Område-MED Administrationen ønsker, at fastholde den eksisterende rygepolitik, men ønsker også et øget fokus på tilbud om rygestop samt på forebyggelse.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 30. januar 2019:

Henriette Christensen, Renée Fanøe-Christensen, Julie Teresa Neidhardt

Lokal-Med Center for IT- og Digitalisering, 25. februar 2019, pkt. 6:

Baggrunden for forslaget er, at borgernes sundhed i Thisted Kommunes ligger under landsgennemsnittet.

Røgfri arbejdstid blev drøftet på CID Centermøde den 22. februar 2019 samt på indeværende MED-møde.

Lokal-MED-udvalget for Center for IT og Digitalisering tilslutter sig indstillingen fra Område-MED Administration om at bibeholde den nuværende politik.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. februar 2019, pkt. 7:

Generelt peges på dilemmaer i, at vi arbejder inden for et område, hvor medarbejdernes arbejdsplads og borgernes hjem eller dagtilbud er på samme matrikel.

Der er argumenter for, at nuværende rygepolitik fungerer tilfredsstillende og gode eksempler på, hvordan forskellige arbejdspladser får det til at fungere.

Der er også argumenter for, at en stramning vil være fremmende for sundhed og forebyggelse.

Endelig er der argumenter for, at det er medarbejdernes frie valg, om man vil ryge eller ikke.

Hvis der gives mulighed for at flekse ud i arbejdstiden, vil der være forskelsbehandling af medarbejdere, som er omfattet af fleksregler, og de der ikke er.

Der gøres endvidere opmærksom på problemerne med at håndhæve et totalt rygeforbud.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. februar 2019:

Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Sundhed og Ældre, 27. februar 2019, pkt. 5:

Område-MED Sundhed og Ældre har modtaget høringssvar fra de lokale MED-udvalg. Der er blandede tilbagemeldinger fra de lokale MED-udvalg. Lidt mere end halvdelen er for røgfri arbejdstid. Der er flere arbejdssteder, der har haft røgfri arbejdstid i flere år, og andre der peger på, at en indførelse af røgfri arbejdstid skal følges op af rygestoptilbud og nogle præciseringer af, hvordan forbuddet skal håndhæves. Disse erfaringer kan måske indhentes på de steder, som har haft røgfri arbejdstid i flere år.

Enkelte lokal-MED er imod røgfri arbejdstid.

Som Sundheds- og Ældreafdeling er vi meget opmærksomme på rygnings skadelige konsekvenser.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 27. februar 2019:

Nina Odde, Christian Hedeholm Sørensen, Carina Rosengaard Wohlgemuth, Dorthe Pihl, Lene Furbo, Sonja Kjeldtoft

Hoved-MED-udvalget, 18. marts 2019, pkt. 3:

Hoved-MED ønsker nyt udkast til rygepolitik, der med baggrund i høringssvarene har mere fokus på balancen mellem hensyn til borgerne, medarbejderne, sundhed og signalværdi.

Fraværende i Hoved-MED den 18. marts 2019:

Lone Becker

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 9:

Hoved-MED's beslutning er taget til efterretning.

Genoptagelse af sag:

På baggrund af indkomne høringssvar har forvaltningen udfærdiget et 2. udkast til retningslinje, hvor der er ændret på følgende forhold:

 • Røgfrie matrikler. Af høringssvarene fremgik, at det i praksis vil være svært at håndhæve, at hverken medarbejdere eller borgere må ryge på Thisted Kommunes matrikler. Derfor er røgfri matrikler udgået af retningslinjen, som nu udelukkende omhandler røgfri arbejdstid.
 • Rygning i flekstid. Det primære høringssvar var en kritik af retningslinjens formulering: Det er ikke tilladt, at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge. MED-systemet påtalte, at flekstid ikke er arbejdstid med løn, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen opstiller retningslinjer for medarbejdernes fritid. Derfor er retningslinjen tilpasset, således den nu udelukkende forholder sig til arbejdstiden, som defineres som den tid, medarbejderen arbejder, inklusiv betalte pauser og alt fravær med løn.
 • Rygning i egen bil. Af 1. udkast til retningslinjen fremgik, at rygning i egen bil i arbejdstiden var en overskridelse af reglerne. Mange høringssvar problematiserede denne formulering med den begrundelse, at egen bil er en privat genstand, som arbejdspladsen ikke bør blande sig i. Derfor er retningslinjen ændret således, at den ikke længere forholder sig til forskellige fysiske placeringer, men blot fastslår, at rygning i arbejdstid ikke er tilladt.
 • Særlige forhold vedrørende dagplejere. Af høringssvarene blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en kommunal retningslinje er gældende for dagplejere, som passer børn i eget hjem. Med hjemmel i Lov om røgfri miljøer § 15 er der i retningslinjen tilføjet særlige forhold vedrørende dagplejere. Heraf fremgår, at de lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet, mens andre lokaler i dagplejerens hjem, hvor børnene færdes, skal være røgfri i den periode, hvor børnene er til stede.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redigeret forslag til røgfri arbejdstid godkendes på baggrund af de indkomne høringssvar.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 7:
Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at i retningslinjen, afsnit 3, 2. linje slettes sætningen "og alt fravær med løn".

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 75:

Redigeret forslag til retningslinje for røgfri arbejdstid indstilles til godkendelse med Direktionens tilføjelse.

Beslutning

Ulla Vestergaard og Peter Larsen stemmer for.

Flertallet stemmer imod og fremadrettet tilbydes medarbejdere gratis rygeafvænning.

Peter Larsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

96. Handleplan for område med underskud i forhold til budget på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste, at det samlede resultat var i balance for udvalgets områder, dog var der et aktivitetsområde - Natur og Miljø - som udviste et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Til dette formål er der udarbejdet en handleplan for afvikling af underskud på aktivitetsgruppen "Natur og Miljø" i 2019 - 2021 - jvf. bilag på sagen.

Hovedpunkterne i handleplanen er:

 • At budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 på nuværende tidspunkt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område viser et forventet samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 0,4 mio. kr. på den skattefinansierede drift og en merindtægt på 1,0 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.
 • At merforbruget på aktivitetsgruppen Natur og Miljø er reduceret til et merforbrug på 2,3 mio. kr.
 • At der sker en tilpasning og udskydelse af aktiviteter på alle aktivitetsgrupperne indenfor det skattefinansierede område for at skabe balance i budget og forbrug for hele udvalgets område.

Retsgrundlag

Økonomistyrelsesregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at handleplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 84:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

97. Eventuel revision af lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Med udgangspunkt i en konkret henvendelse fra ejeren af Torvegade 1B om ændring af anvendelse og facade belyser Teknik og Erhverv forskellige alternativer i forhold til afgørelse i sagen, herunder indstilling om revision af den bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget en ansøgning om ændring af vindueshuller samt etablering af en glasskydedør på ejendommen Torvegade 1B. Bilag 1 viser den eksisterende facade samt det ansøgte. Ejendommen er i den bevarende lokalplan registreret med høj bevaringsværdi - bilag 2 viser fotos af facaden.

De facadeændringer, som fremgår af bilaget, strider mod dele af lokalplanens bestemmelser bl.a. § 7.1 om facader, da denne fastlægger, at der ”ikke må isættes større vinduespartier end de eksisterende, og der må ikke etableres nye murhuller til terrassedøre og nye vinduer. Oprindelige murhuller må ikke ændres ved udvidelse eller tilmuring". Derudover er projektet i strid med § 7.4 i lokalplanen, som fastlægger, at vinduer i samme bygning skal have samme højde-bredde forhold, og der i det forespurgte indgår væsentligt forskellige vinduesformater i forhold til højde samt et dørparti, som bryder med facadens nuværende fagdeling. Det ansøgte er med andre ord ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Med henblik på at afdække mulighederne for eventuelt at meddele dispensation fra lokalplanen har Teknik og Erhverv indhentet vurdering fra en ekstern rådgiver, som vurderer, at der ikke foreligger nogen mulighed for dette. Rådgivers vurdering fremgår af bilag 3.

Det vurderes, at såfremt der skal gives tilladelse til ændringer som det ansøgte, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. I denne sammenhæng skal man være opmærksom på præcedensvirkning, det vil sige, at man ved lignende ansøgninger vil skulle udarbejde en ny lokalplan. En ny lokalplan, der udelukkende omfatter den pågældende ejendom, vil derfor udvande den bevarende lokalplans bestemmelser, som derfor reelt vil miste sin betydning.

Teknik og Erhverv har siden 2013, hvor den bevarende lokalplan blev vedtaget, konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til bestemmelserne. Det drejer sig bl.a. om:

 • Mulighederne for at indgå konstruktiv dialog med ejere af bevaringsværdige bygninger i forhold til fortsat anvendelser (f.eks. Torvegade eksemplet)
 • Regulering af ny bebyggelse - lokalplanen indeholder ikke bestemmelser herfor
 • Bestemmelsen om, at der skal beregnes 50 m2 friareal pr. bolig, som har vist sig meget vanskelig at administrere.

Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en række justeringer i den bevarende lokalplan, som giver Teknik og Erhverv mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog med ansøgere om ændringer af facader i respekt for bygningernes bevaringsværdi og samtidig kunne arbejde for fortsat liv i Thisted Midtbys bygninger. Dette skal ske ud fra nogle stramme retningslinjer, som der til dels er i lokalplanen i dag men også ud fra, hvad giver mening i det konkrete tilfælde.

Alternativer

 1. Der meddeles afslag på ansøgningen
 2. Der udarbejdes ny lokalplan alene for Torvegade 1B, hvilket danner præcedens for kommende ansøgning, hvorved den bevarende lokalplan har mistet sin betydning
 3. Den bevarende lokalplan revideres bl.a. for at indarbejde muligheder som angivet ovenfor i punktform.

Teknik og Erhverv vurderer, at den bevarende lokalplan grundlæggende er et godt redskab i forhold til bevaring af Thisted Midtby, men, at der mangler fleksibilitet i planen. Teknik og Erhverv indstiller derfor, at arbejdet med revision af den bevarende lokalplan iværksættes.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby revideres med henblik på større fleksibilitet i administrationen heraf samt regulering af nybyggeri og friarealer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 89:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen undlader at stemme.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse af Peter Larsen, Jens. Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard.

Morten Bo Bertelsen og Henning Holm stemmer imod, idet de ønsker at bevare den nuværende lokalplan.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Til toppen

98. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby"

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby" vedrørende områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. august 2016 at give en anlægsbevilling til områdefornyelsen Sjørring, Snedsted og Hundborg og godkendte den 28. marts 2017 programmet for områdefornyelsen.

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Kommunal andel

400.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

600.000 kr.

7.000.000 kr.

Statslig andel

200.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

300.000 kr.

3.500.000 kr.

I alt

600.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

900.000 kr.

10.500.000 kr.

I områdefornyelsen er der 4 delprojekter, et af delprojekterne handler om de trafikale udfordringer i alle 3 byer, og der er i alt afsat 1.900.000 kr. af de 10.500.000 kr. til formålet. Borgerne udtrykker generel utryghed i forhold til at færdes i trafikken, og selvom udfordringerne er forskellige i byerne, er en overordnet problemstilling for høj hastighed, hvilket trafikmålinger også viser.

På borgermødet om temaet i august 2018 deltog ca. 150 borgere fra de 3 byer. Her blev udfordringerne drøftet, og efterfølgende er udarbejdet en projektmappe (bilag "Trafiksikker landsby"), som ligger til grund for en fondsansøgning ved TrygFonden. Trafiksikker landsby projektet har et samlet budget på i alt 4.550.000 kr., hvor de 1.900.000 kr. er bevilliget i områdefornyelsen. Der skal derfor findes 2.650.000 kr., før projektet kan realiseres.

I december 2018 bevilligede TrygFonden 991.650 kr. til projektet.

Der er i den statslige pulje til byfornyelse mulighed for at hjemtage yderligere 500.000 kr. i refusion til projektet, såfremt de medfinansieres med 50 % fra Thisted Kommune. Medfinansieringen finansieres af den allerede afsatte pulje til sanering på 500.000 kr. I alt 1.000.000 kr. som en videreførelse af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen skal skabe lokal handlekraft og lokal forankring. På den baggrund er Sjørring Maskinfabrik blevet spurgt, om de ønsker at være en del af projektet i Sjørring, hvilket har medført en aftale om produktion og sponsorat af porte til projektet. Besparelsen i projektets budget er ca. 650.000 kr.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 4.550.000 kr. og finansieres således:

Finansiering

Tillægsbevilling - udgift

Tillægsbevilling - indtægt

Bevilling områdefornyelse

1.900.000 kr.

Trygfonden

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

-1.000.000 kr.

Rabat/sponsorat Sjørring Maskinfabrik

650.000 kr.

Pulje til sanering xa-658

500.000 kr.

500.000 kr.

Refusion fra Staten

500.000 kr.

500.000 kr.

-500.000 kr.

I alt

4.550.000 kr.

2.000.000 kr.

-1.500.000 kr.

Der skal således gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelsesprojektet (xa-770). Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på - XA 658 pulje til sanering.

Områdefornyelsesprojektets bevilling:

Nuværende Bevilling - xa-770

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

10.500.000 kr.

2.000.000 kr.

12.500.000 kr.

Indtægtsbevilling

- 3.500.000 kr.

- 1.500.000 kr.

-5.000.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

7.000.000 kr.

500.000 kr.

7.500.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet til den kommunale medfinansiering i tillægsbevillingen er afsat i budget 2019.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Udgiftsbudgettet hæves med 2,0 mio. kr., hvoraf der kun er indregnet 0,5 mio. kr. i den oprindelige anlægsramme.

Der er ikke anvist finansiering af de sidste 1,5 mio. kr. fra andre rådighedsbeløb i overensstemmelse med forretningsgangen for anlægssager.

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Gennemførsel af projektet giver de 3 byers borgere en øget tryghed og sikkerhed i trafikken. Altså både mentalt og fysisk. Projektet skal fremstå som et foregangsprojekt for alle landsbyer i hele Danmark.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg, delprojekt "Trafiksikker landsby" del 2.
 2. Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på xa-658 Pulje til Sanering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 12:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 90:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ønskes neutrale farver.

Niels Jørgen Pedersen undlader at stemme.

Til toppen

99. Anlægsbevilling - Byggemodning af Snedsted syd boligområde

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af 11 boliggrunde i Snedsted, se bilag.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 "Helhedsplan for strategisk byggemodning", hvor en revideret udstykningsplan på Enehøjvej i Snedsted blev forudsat som baggrund for byggemodning af kommunale byggegrunde.

Teknik og Erhverv har i dialog med de byggeinteresserede udarbejdet en bebyggelsesplan for området med 11 byggegrunde. Thisted Kommune ejer arealet.

Samtidig med projektering af byggemodningen udarbejdes lokalplan 4-002 Byggemodning Snedsted. Der er samarbejde med Snedsted Byfornyelse, og her tages der højde for, at der i området syd-øst for lokalplanområdet etableres et grønt rekreativt område til gavn for hele byen. Lokalplanforslaget forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i maj 2019.

I spildevandsplan 2016 - 2021 er området spildevandskloakeret, dvs. at overfladevand skal nedsives. Derfor vil der blive arbejdet med LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor grønne fællesarealer benyttes til afledning af vandet.

Arealet byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg primo 2020.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Samtlige byggemodningsomkostninger udgør 3.200.000 kr. excl. moms.

Det forventes, at grundene kan sælges til en gennemsnitspris på 300.000 kr. excl. moms, svarende til en indtægt på 3.300.000 kr. for i alt 11 grunde.

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.200.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.300.000 kr.

Udgifterne og indtægterne til byggemodningen kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2019 XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Der vil fremadrettet være en årlig mindreindtægt på 25.000 kr., som er vedrørende udlejning af jord

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges. Den samlede mistede årlige lejeindtægt for arealet er 25.000 kr. Til budgetforhandling 2020 udarbejdes en budgetblok med en samlet opgørelse over mistede lejeindtægter med henblik på en kompensation.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.300.000 kr. til byggemodningen Snedsted syd finansieret af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer afgivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 96:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

100. Opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted - godkendelse af byggeregnskab

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af byggeregnskab og huslejeniveau i forbindelse med opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted.

Redegørelse

Den 1. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, som punkt 198, at der stilles en kommunegaranti på 13.542.850 kr. til afdelingen med de 20 skæve boliger, som Thisted Bolig ønskede at opføre på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted. Boligerne er målrettet til særlige sociale grupper af borgere, der har behov for en socialpædagogisk støtte. Anskaffelsessummen, inden afholdelse af licitationen, lød på 21.542.850 kr. og skulle finansieres via et tilskud fra ministeriet på 8 mio. kr. og et realkreditlån. Ministeriets tilskud er betinget af en månedlig husleje på ca. 3.000 kr. ekskl. forbrug.

Kuben Management har, på vegne af Thisted Bolig, den 9. december 2018 fremsendt det endelige byggeregnskab til kommunal godkendelse. Skæringsdatoen for byggeriet er 1. november 2017, og jf. § 24, stk. 1. i bekendtgørelse om skæve boliger burde byggeregnskabet have været fremsendt til Thisted Kommune senest 1. juli 2018. Når kommunens godkendelse af byggeregnskabet er indhentet, fremsender Kuben byggeregnskabet til godkendelse hos ministeriet, hvorefter tilskuddet på 8 mio. kr. kan blive udbetalt.

Byggeregnskab

Byggeregnskabet viser samlede nettoanlægsudgifter på 21.542.850 kr. svarende til den budgetterede anskaffelsessum inden afholdelse af licitationen. De faktisk medgåede udgifter forbundet med opførelse af boligerne overstiger budgettet med knap 1,2 mio. kr., men idet Thisted Boligs dispositionsfond finansierer disse merudgifter via et tilskud, er den endelige anskaffelsessum på 21.542.850 kr. identisk med den anskaffelsessum, der forelå inden licitationstidspunktet.

Merforbruget på knap 1,2 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til nedrivning og forurening, idet man har været nødt til at oprense grunden, som var stærkt forurenet. Byggeregnskabet indeholder udgifter på 1.032.376 kr., som er skyldige og afsatte beløb, og som mere konkret består af låneomkostninger og udgifter til stakit til nabo, værn på altaner og sluthonorar til rådgivere.

Husleje

Den endelige husleje (dvs. huslejen på skema C-tidspunktet) på 706 kr. pr. m2 og 2.941 kr. pr. bolig pr. måned er identisk med huslejeniveauet på skema A-tidspunktet, dvs. inden licitationstidspunktet som følge af at anskaffelsessummen på skema A- og C-tidspunktet er identisk.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009).

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019).

Kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015).

Økonomiske konsekvenser

Idet der er tale om opførelse af nye skæve boliger, indgår der ikke kommunalt grundkapitallån i finansieringen af anskaffelsessummen. Som før nævnt er den kommunale regarantis størrelse i byggeregnskabet (dvs. på skema C-tidspunktet) på 13.542.850 kr. identisk med regarantiens størrelse på skema A-tidspunktet, der blev godkendt den 1. november 2016, dvs. den kommunale regaranti er uændret.

I henhold til § 16 i bekendtgørelsen om skæve boliger kan ministeriet tilbagekalde det afgivne tilsagn på 8 mio. kr. helt eller delvist, hvis projektets formål eller anskaffelsessummen afviger betydeligt fra det tidligere godkendte projekt. Hvis det derfor med tiden viser sig at blive vanskeligt at udleje de 20 boliger til den primære målgruppe, dvs. socialt udsatte, er boligerne, ifølge Thisted Bolig, af en sådan størrelse og indretning, at også andre borgere vil kunne finde boligerne interessante. Udlejes boligerne ikke til den primære målgruppe, vil der være risiko for, at statstilskuddet bortfalder helt eller delvist. Et eventuelt bortfald af statstilskud vil i så fald skulle finansieres af boligorganisationen via tilskud og evt. lån, hvilket boligorganisationen pt. vurderes at være i stand til. Ud fra en økonomisk betragtning er det derfor afgørende, at boligerne udlejes til den primære målgruppe.

Det skal bemærkes, at Landsbyggefonden ikke giver driftsstøtte til afdelinger med skæve boliger med en anstrengt driftsøkonomi.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Byggeregnskabet godkendes.

2. Huslejeniveauet på 706 kr. pr. m2 pr. år svarende til 2.941 kr. pr. bolig pr. måned godkendes.

3. En kommunal regaranti på 13.542.850 kr. godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 98:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

101. Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen - Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. etablering af Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 og overslagsårene afsat i alt ca. 94 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen og etablering af Center for Sundhed i tilknytning til Thy Hallen.

Ud af de 94 mio. kr. søges 8 mio. kr. finansieret af fonde. Der er positiv dialog med konkrete fonde, men fondene kan først træffe afgørelse, når endeligt skitseprojekt og tegninger på myndighedsniveau tegner sig.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. oktober 2017 at frigive 340.000 kr. til brugerinddragelse, samordning af skitseoplæg og tidsplan for Center for Sundhed med skitseoplæg og tidsplan for Thy Hallen. Derudover udarbejdelse af oplæg vedr. etapeopdeling, tidsplan og udbudsformer.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 er der derfor i dialog med sundhedstilbuddene blevet påbegyndt udarbejdelse af et nyt skitseprojekt vedr. Center for Sundhed tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutninger. Skitseforslaget integreres og samordnes med det skitseprojekt vedr. Thy Hallen, som foreninger, skoler, institutioner og andre medvirkede til at udarbejde i en længere proces, der strakte sig hen over 2016 og 2017. Det hidtidige skitsearbejde er blevet finansieret af de midler, som Kommunalbestyrelsen frigav i oktober 2017.

Der pågår således en proces, hvor alle interessenter inddrages.

I februar og marts 2019 er der afviklet møder og workshop med sundhedstilbuddene, og den 28. marts præsenterede man 1. version af et samlet skitseprojekt for alle interessenter, herunder skoler, institutioner og foreninger, som der så efterfølgende skal arbejdes videre med på baggrund af interessenternes bemærkninger og ønsker.

Tiden er derfor inde til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om bl.a. projektorganisering (styregruppe m.m.), etaper, udbudsformer, helt overordnet tidsplan samt frigivelse af anlægsmidler til det fortsatte arbejde med planlægning og projektering af projekterne.

Projekterne forslås organiseret med styregruppe, projektgruppe og interessentinddragelse som beskrevet i bilag.

Under hensyn til bl.a. udbudsregler, overordnede vision, anlægsrammen, Thy Hallens fortsatte drift, optimal ressourceudnyttelse og byggestyring anbefales der følgende udbudsformer og hovedetaper:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU - udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (Ankomst, Motionscenter, Cafe, Sale, Bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Hovedetaperne er i tråd med projekternes historik, hvor Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen har været forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af en detaljeret tidsplan for etaperne. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at etape 1 kan stå færdig medio 2021, og at etape 2 kan tages i brug ultimo 2022, evt. nogle måneder før afhængig af, hvilke løsninger der findes vedr. Thy Hallens fortsatte drift under byggeperioden. Dette under forudsætning af de valgte etaper og udbudsformer, som vurderes optimale ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Under dette arbejde ligger også de 2 bygherrerådgiveraftaler, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet med hele udbudsproceduren.

Når endeligt skitseprojekt foreligger, og der er afklaring af budgetternes robusthed, herunder foretaget nærmere undersøgelser af ombygningen af eksisterende faciliteter, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af de skitserede udbud (licitationer).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og udbudsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale således:

Anlægs nr. og navn:

Rådighedsbeløb i 2019 og overslagsårene:

Beløb der søges frigivet:

xa 567 Kommunale Haller

36.394 mio. kr.

1,0 mio. kr. i 2019

xa 825 Center for Sundhed

57.444 mio. kr.

0,8 mio. kr. i 2020

I alt:

93.834 mio. kr.

1,8 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen, hvor der til etablering af Center for Sundhed først er afsat rådighedsbeløb fra 2020 og fremefter. Der frigives derfor 1,0 mio. kr. fra xa-567 i 2019 og 0,8 mio. kr. fra xa-825 i 2020. Behovet for eventuelt at fremrykke en del af rådighedsbeløbet til 2019 vil blive vurderet i løbet af efteråret.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019 og 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslag til projektorganisering (styregruppe m.m.), hovedetaper, udbudsformer og overordnet tidsplan som beskrevet i sagsfremstilling og bilag fremsendes til godkendelse.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen i 2019 og 0,8 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed i 2020 til det fortsatte arbejde med afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbud af projekterne som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbet på henholdsvis xa-567 Kommunale Haller med 1,0 mio. kr. i 2019 og xa-825 Center for Sundehed med 0,8 mio. kr. i 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 74:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde.

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilles til godkendelse af Peter Larsen, Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen med bemærkning om, at der i udbudsmaterialet ønskes pris på henholdsvis en 3/4 hal og en hel hal.

Til toppen

102. Anlægsregnskab - Hanstholm Fyr 2. del af istandsættelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen, 2. del af istandsættelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. februar 2016 en anlægsbevilling på 11.300.000 kr.

Bevillingen blev givet til indvendig istandsættelse samt renovering af udearealerne.

En tidligere bevilling omfattede istandsættelse af klimaskærmen.

I sagsfremstillingen til den 23. februar 2016 blev det nævnt, at der vil være tale om istandsættelse af meget gamle bygninger, hvorfor det har været vanskeligt at beregne et præcist budget. Det kan blive nødvendigt at reducere på omfanget af de opgaver, som kan medtages i renoveringsprojektet.

Her ved regnskabsafslutningen kan det oplyses, at alle de opgaver, der var planlagt til udførelse, er medtaget.

Sidste del af opgaverne blev afsluttet her ved årsskiftet, hvor fornyelse af den gamle signalmast blev afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen 2. del af istandsættelse.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 8. april 2019

Økonomiudvalget 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 101:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

103. Anlægsregnskab - Hurupvej - Hurup - Vestervig - Etablering af dobbeltrettet cykelsti

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup, givet følgende anlægsbevillinger:

Fra projektets start var der budgetteret med 8,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2014.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25.02.2014

Bevilling til ekspropriation

1.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 24.02.2015

Anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 26.04.2016

Tillægsbevilling

3.500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

8.000.000 kr.

Cykelstien er nu færdiggjort med slidlag og striber, jf. bilag.

Anlægsregnskabet for XA-599 Cykelsti, Vestervig - Hurup

Der var store udfordringer med samarbejdet med den udførende entreprenør. Entreprenøren gik konkurs i forløbet.

Undervejs i forløbet fremsatte entreprenøren et krav om ekstrabetaling på ca. 2,0 mio. kr. Teknik og Erhverv kunne ikke imødekomme et eneste af de udokumenterede krav. Teknik og Erhverv indbragte kravet for Voldgiftnævnet, og der var berammet hovedforhandling den 11. januar 2019. Den 12. december 2018 frafaldt modparten kravet.

Merforbruget skyldes bl.a. det langstrakte forløb, hvor andre entreprenører har udført tillægsarbejder. Der har også være større behov for afvandingsløsninger, end det var forventet ved entreprisens start.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 102:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

104. Anlægsregnskab - Østerbakken/Leopardvej ændring af kryds til rundkørsel

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for ændring af prioriteret kryds til rundkørsel ved Østerbakken/Leopardvej i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har den 25. november 2014 givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ændring af krydset Østerbakken/Leopardvej til en rundkørsel.

Den 25. oktober 2017 godkendte Strategi- og Økonomiudvalget en omdisponering af midler, så der blev flyttet 500.000 kr. til projektet ved Kulturrummet og 500.000 kr. til projektet renovering af Østerbakken, strækningen mellem Korsgade og Thylandsvej. Anlægsbevillingen var herefter 3,5 mio. kr.

Rundkørslen er nu færdiggjort.

Anlægsregnskabet for XA-667 Ændring af vejkryds - Østerbakken/Leopardvej.

Mindreforbruget skyldes, at projektet blev billigere end forventet pga. gunstige entreprenørtilbud.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

105. Anlægsregnskab - Renovering af gadelys 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af gadelys 2018.

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet anlægsbevilling til renovering af gadelys i 2018 - etape 7.

Arbejdet er udført, se bilag.

Anlægsregnskabet for XA-860 Renovering af gadelys - 2018:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

106. Anlægsregnskab - Østerbakken, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af Østerbakken i Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med renoveringen af Østerbakken, givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 20. september 2016

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

3.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober 2017

500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

7.000.000 kr.

Renoveringsarbejdet er færdiggjort, og arbejdet blev udført i 2 etaper. 1 etape fra Strandvejen til Thylandsvej (afleveret 8.12.2017). 2 etape fra Korsgade til Strandvejen (afleveret 11.04.2018).

Se vedhæftet bilag.

Anlægsregnskabet for XA-765 Østerbakken, Thisted - Renovering.

Merforbruget på 211.463 kr. skyldes primært valg af granitkantsten.

Da Østerbakken er centralt placeret i Thisted, og strækningen er en af kommunens mest trafikerede veje med ca. 12.000 køretøjer i døgnet, vægtede Teknik og Erhverv en æstetisk flot granitkantsten frem for en betonkantsten. Endvidere var der ekstra udgifter til afvanding af midterhelleanlæggene.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

107. Anlægsregnskab - Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2011 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af vejudvidelse af Vestergårdsvej i Thisted. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016 at give en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 6,0 mio. kr., og samtidig blev der givet en tillægsbevilling til anlægsindtægten på 1,353 mio. kr.

Renoveringsarbejdet er nu færdiggjort, og der er blevet indbetalt vejbidrag fra tilstødende lodsejere.

Der er indgået aftale om hvilende bidrag ved matrikel nr. 6p, som udgør 589.813 kr. Bidraget skal indbetales til kommunen, når ejeren vil byggemodne arealet.

Anlægsregnskabet for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - vejudvidelse:

For at realisere visionen om en udbygning og færdiggørelse af boligområdet i Thisted Øst skulle Vestergårdsvej først udvides og gøres færdig med en rundkørsel for tilslutning til Fårtoftvej.

Udbygningen af Vestergårdsvej har ubetinget været en succes, alle grunde på Myntevej er solgt, og 19 grunde af de 25 er allerede bebygget. Pt. er Chillivej udbudt til salg, her er forventningen, at det går ligeså strygende med salget.

Da bevillingen til vejudvidelsen af Vestergårdsvej blev givet, var den økonomiske ramme under forudsætning af, at eksisterende asfalt og vejkasse kunne genanvendes.

Der blev i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet lavet undersøgelser af eksisterende asfalt og vejkasse.

Disse undersøgelser viste, at den eksisterende vejkasse var i så dårlig stand, at den ikke kunne genanvendes. Undersøgelserne viste også, at der var leraflejringer og kridtaflejringer, som var nødvendige at udskifte med egnede materialer for at sikre den nye vej. Derfor blev hele den eksisterende asfalt affræset og vejkassen udskiftet.

Merforbruget på 932.204 kr. skyldes udgiften til udskiftning af asfalt og vejkasse samt ekstra indbygning af bundsikringsgrus pga. leraflejringer og kridtaflejringer.

Der blev i forbindelse med anlægsbevillingen lavet en foreløbig beregning for vejbidraget fra de tilstødende ejendomme.

Efter vejrenoveringen blev der lavet en ny beregning ud fra de faktiske omkostninger for renoveringen.

Denne beregning var lavere end den forventede beregning, derfor er der en mindreindtægt på 72.056 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

108. Anlægsregnskab - Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2017

500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2017

3.000.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Erhvervsbyggemodningen er færdiggjort, og arbejdet blev afleveret den 10. januar 2019.

Anlægsregnskab for XA-800 Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 107:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

109. Anlægsregnskab - Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 19. december 2017 10.750.000 kr. til etablering af Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, 7700 Thisted.

Bygningsarbejdet er nu afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-776 - Ny Beredskabsstation.

Merforbruget på 293.799 kr. begrundes i fjernelse og bortskaffelse af asfalt, som lå under beton i forbindelse med renovering og efterisolering af nyt gulv i vaskehal samt fjernelse og bortskaffelse af fundamentsklodser fra tidligere ventilationsanlæg samt etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

110. Tilsyn med almene boligforeninger i 2018

Udskriv

Sagstema

Mødereferater og aftaledokumenter for de individuelle dialogmøder afholdt i efteråret 2018 mellem de almene boligforeninger i Thisted Kommune og kommunen samt de senest aflagte regnskaber for boligforeningerne skal tages til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til almenboliglovens § 164 føre tilsyn med de almene boligforeninger beliggende i kommunen og i henhold til almenboliglovens § 25, stk. 3 foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet for boligorganisationen og dens afdelinger.

Dialogmøder

I efteråret 2018 blev der sædvanen tro afholdt individuelle dialogmøder mellem hver boligorganisation beliggende i Thisted Kommune og kommunen. Der har været afholdt dialogmøder med alle syv boligforeninger, som kommunen fører tilsyn med. Det drejer sig om Lejerbo, Thisted Bolig, Hurup Boligselskab, Sydthy Ældreboligselskab, Bedsted Andelsboligforening, Boligselskabet Viborg Amt (afd. Fællesbo) og Sjørring Boligselskab. Her kan nævnes, at fremover afholdes der ikke møde med Sydthy Ældreboligselskab, idet denne boligorganisation er nedlagt som selvstændigt boligselskab, og aktiviteterne er overført til Hurup Boligselskab som afdeling 14. Endvidere har der året igennem været dialog og samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen alt efter behov.

På dialogmøderne har kommunen været repræsenteret ved en projektorganisation bestående af en tovholder fra Center for Økonomi og Løn (CØL) og en repræsentant fra henholdsvis Teknisk Forvaltning og Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen (BSSF). Repræsentanten fra BSSF har kun deltaget i de dialogmøder, hvor det har haft relevans i forhold til anvisningsretten.

Boligorganisationerne har i overensstemmelse med almenboliglovens § 164 udarbejdet og indsendt en årlig styringsrapport om deres virksomhed til kommunen. Denne årlige rapport samt senest aflagte årsregnskab for boligorganisationerne og deres afdelinger samt revisionsprotokollat og årsberetning er lagt til grund for drøftelserne på dialogmøderne.

På møderne er aftaler, økonomi og drift, beboerdemokrati, udlejning samt byggeri og renoveringer blevet drøftet.

Nogle emner så som beboerdemokrati og udlejning/udlejningsvanskeligheder er gået igen på alle dialogmøderne, mens andre emner har været særegne for et eller få boligselskaber, f.eks. opførelse af nye boliger og salg af boliger.

Som tilfældet også har været de senere år, har det kommunale tilsyn på årets dialogmøder haft stort fokus på boligforeningernes udlejningssituation. For boligorganisationerne med udlejningsvanskeligheder har boligorganisation og tilsynet drøftet muligheder for nedbringelse af tomgangen. Desuden har et tilbagevendende emne på flere af dialogmøderne været overholdelse af regnskabsmæssig lovgivning, og igen i år har tilsynet påpeget regnskabsmæssige fejl over for flere af boligorganisationer.

På den bygnings- og vedligeholdelsesmæssige front har det kommunale tilsyn igen på årets dialogmøder italesat vigtigheden i, at vedligeholdelsesplanerne for afdelingerne er opdaterede og retvisende. Tilsynet vurderer, at langt størsteparten af vedligeholdelsesplanerne efterhånden er udarbejdet korrekt, og at de derfor kan anvendes som styringsværktøj i forhold til påtænkte vedligeholdelsesarbejder. Samtidig er det tilsynets vurdering, at mange af de almene boliger i kommunen med enkelte undtagelser fremstår velvedligeholdte.

Konklusion

Det kommunale tilsyn noterer sig, at der ingen forbehold er i revisionspåtegningerne for de almene boligorganisationers årsregnskaber. Lejerbo har en afdeling med negativ egenkapital, og her har revisor afgivet oplysning om, at regnskabet for denne afdeling er aflagt med forsat drift for øje, og samtidig anbefaler revisor, at arbejdet med udarbejdelse af handleplaner til imødegåelse af faldende efterspørgsel efter almene boliger fortsætter. CØL bemærker, at egenkapitalen er blevet styrket i denne afdeling i løbet af det seneste regnskabsår. Dernæst har en lille boligorganisation massive og stigende vanskeligheder ved at leje sine boliger ud, og boligorganisation og tilsynet har drøftet forskellige muligheder for at nedbringe tomgangen. Der er ikke yderligere kommentarer til det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet for de almene boligorganisationer.

Dokumenter

Mødereferat og aftaledokument fra dialogmødet med hver boligforening samt organisationsregnskabet for hver boligforening, der har ligget til grund for dialogmødet er vedlagt som bilag. De i alt 50 afdelingsregnskaber er ikke vedlagt som bilag men er offentligt tilgængelige på www.lbf.dk.

Referater fra dialogmøderne med boligforeningerne og aftaledokumenterne forbundet hermed vil i henhold til almenboliglovens § 164, stk. 2 blive offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside samt Landsbyggefondens almene styringsportal.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02.10.2017).

Driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 70 af 26.01.2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at følgende tages til efterretning:

 1. Mødereferater og aftaledokumenter udarbejdet på baggrund af de individuelle dialogmøder afholdt i efteråret 2018 mellem boligforeningerne og Thisted Kommune.

2. Regnskaberne for boligforeningerne for senest afsluttede regnskabsår.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

111. Økonomisk tilsyn med boligdel på friplejehjem i 2018

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2017 for boligdelen for Friplejehjemmet Bedsted Thy skal tages til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet for boligdelen for friplejehjem beliggende i kommunen jf. friplejelovens § 91.

Der er foretaget et økonomisk tilsyn af regnskab 2017 for boligdelen på Friplejehjemmet Bedsted Thy i overensstemmelse med reglerne i friplejeloven og driftsbekendtgørelsen for friplejeboliger. Som led i det økonomiske tilsyn er regnskabsmaterialet for 2017 for friplejehjemmet blevet gennemgået. Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen og kun en supplerende oplysning om, at budgettal ikke har været underlagt revision. Der er desuden ingen kritiske kommentarer i revisionsprotokollen og ingen kommentarer til det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet.

Regnskabet for boligdelen for Friplejehjemmet Bedsted Thy for 2017 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Friplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31.08.2015).

Driftsbekendtgørelsen for friplejeboliger (bekendtgørelse nr. 1065 af 31.08.2015).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet for boligdelen på Friplejehjemmet Bedsted Thy for senest afsluttede regnskabsår tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

112. Årligt tilsyn med selvejende almene ungdomsboliger

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2017/18 for Den Selvejende Institution Kollegiet af den 15. januar 2013 skal tages til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet for den selvejende almene ungdomsinstitution "Den Selvejende Institution Kollegiet af den 15. januar 2013" jf. driftsbekendtgørelsens § 116, stk. 2. Den selvejende institution er et kollegie, og benævnes derfor i nedenstående som "kollegiet". Kollegiet blev taget i brug i sommeren 2015 og er beliggende på Kronborgvej 115 i Thisted.

Der er foretaget en gennemgang af regnskabsmaterialet for kollegiet for regnskabsåret 2017/18, der omfatter perioden fra d. 1. august 2017 til og med 31. juli 2018. Gennemgangen er foretaget, idet kollegiet er en selvejende almen ungdomsinstitution, hvorfor kollegiet er omfattet af en række af bestemmelserne i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen.

Gennemgangen af regnskabsmaterialet viser, at der ingen forbehold i revisionspåtegningen er og kun en supplerende oplysning om, at budgettal ikke har været underlagt revision. Der er desuden ingen kritiske kommentarer i revisionsprotokollen og ingen kommentarer til det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet.

Regnskab 2017/18 for kollegiet er vedlagt som bilag. Afdelingsregnskabet er ikke vedlagt som bilag, men er offentligt tilgængeligt på www.lbf.dk.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 01.02.2019).

Driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 70 af 26.01.2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskab 2017/18 for kollegiet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

113. Lukket punkt: Forlods-udbetaling

Til toppen

114. Lukket punkt: Personsag

Til toppen

115. Lukket punkt: Køb og nedrivning

Til toppen

116. Lukket punkt: Puljeansøgning

Til toppen

117. Lukket punkt: Ekspropriation - den videre proces

Til toppen

118. Lukket punkt: Revisorerklæring

Til toppen

119. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om Temamøde i Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2019 kl. 16.00.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen