20. mar 2019

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

50. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2018

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

51. Rammer for politikeres besøg på kommunale institutioner og arbejdspladser

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af rammerne for politikeres besøg på kommunale institutioner og arbejdspladser.

Redegørelse

Der er udarbejdet et forslag til rammer for politikeres besøg på kommunale institutioner og arbejdspladser i Thisted Kommune, se vedhæftede bilag.

Formålet er at vise imødekommenhed over for politikeres besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser samt at sikre, at besøg planlægges og gennemføres under hensyntagen til brugere, medarbejdere og de daglige arbejdsgange på de pågældende steder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at "Rammer for politikeres besøg på kommunale institutioner og arbejdspladser" godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. marts 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

52. Decentral borgerservice i Hurup og Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Forslag til etablering af decentral borgerservice på Hurup og Hanstholm biblioteker.

Redegørelse

Af budgetforliget for 2018 fremgår det, at ”Forligspartierne er enige om, at der etableres decentrale borgerserviceenheder i Hurup og Hanstholm. Ligeledes ønskes undersøgt, hvorvidt biblioteksbussen også kan varetage borgerserviceopgaver”.

I denne sagsfremstilling fremsætter Borgerservice og Ydelser og KulturRummet i fællesskab sine forslag til, hvordan ønsket om decentral borgerservice kan imødekommes.

Borgernes behov for borgerservice i kommunen har ændret sig i takt med den stigende digitalisering. Hvor det tidligere var alle borgere, der mødte op i borgerservice, er der nu en klar tendens til, at henvendelserne mest sker fra de borgere, som ikke er digitale, når der ses bort fra ekspeditionerne med krav om personligt fremmøde (herunder særligt pas og kørekort). Borgernes behov for borgerservice består altså dels i hjælp til selvhjælp på digitale platforme (så digitaliseringsgraden fortsat øges), men også i en mulighed for personlig, effektiv og helhedsorienteret betjening, når behovet herfor opstår.

Tal fra nummersystemet i Borgerservice og Ydelser viser, at langt de fleste ekspeditioner pr. år sker på pas- og kørekortområdet. Det går fint i tråd med, at der på disse områder er krav om personligt fremmøde. Det er derfor også forventningen, at antallet af ekspeditioner på pas og kørekort fortsætter med nogenlunde samme antal fremadrettet, da borgernes digitaliseringsgrad ikke har indvirkning på tallene.

Med baggrund i ovenstående analyse, som er nærmere beskrevet i vedhæftet notat "oplæg til decentral borgerservice", anbefaler KulturRummet og Borgerservice og Ydelser:

 1. Bibliotekspersonalet oplæres i at vejlede borgere i online selvbetjening, herunder ved hjælp af Thisted Kommunes hjemmeside, borger.dk og selvbetjening.nu. Vejledning kan gives i bogbussen og på kommunens biblioteker i Thisted, Hurup og Hanstholm.
 2. Personlig betjening på pas- og kørekortområdet på Hurup og Hanstholm biblioteker. Borgerservicepersonale betjener borgerne hver anden uge i Hanstholm og hver anden uge i Hurup om tirsdagen i tidsrummet 15-17 efter tidsbestilling.

Forslag 1 har bl.a. den fordel, at borgere oplæres i at blive mere digitalt selvhjulpne. At borgerne kan søge hjælp til online selvbetjeningsløsninger er allerede en del af bibliotekspersonalets nuværende vejledningsfunktion, som med oplæring i selvbetjening.nu kan gøres endnu bedre. Selvbetjening.nu er en online platform, som kan hjælpe medarbejderen til at guide borgeren det rigtige sted hen i det offentlige system. Der kan bl.a. vejledes om pas og kørekort, NemID, digital flytning, bestilling af sundhedskort mv. Det er ikke muligt at foretage konkret sagsbehandling på baggrund af oplysningerne.

Forslag 2 har bl.a. den fordel, at der vil ske sagsbehandling på pas- og kørekortområdet, som er de to sagskategorier med langt flest personlige henvendelser i ekspeditionen i Borgerservice og Ydelser pr. år. Decentral borgerservice på pas og kørekort vil derfor kunne betyde en vis volumen i antallet af henvendelser i Hurup og Hanstholm. Det er også en klar fordel, at løsningen vil henvende sig til alle borgere – også de ikke-digitale – ved at borgerne vil blive mødt af personale fra Borgerservice og Ydelser, som behandler deres sag. At forslaget kombineres med en tidsbestillingsfunktion vil betyde, at medarbejderressourcer kan udnyttes optimalt og kan justeres i forhold til behov. Det er ikke en gangbar løsning at lade bibliotekspersonale udstede pas og kørekort. Oplæring vil kræve, at den enkelte medarbejder læres op over en relativ lang periode i Borgerservice og Ydelser. Dernæst - og vigtigst - stiller Rigspolitiet store krav til sikkerheden ved udstedelse af pas og kørekort. Det er desuden et område, som er tungt at holde eksterne medarbejdere opdateret på, da lovgivningen er kompleks.

Ved at borgerservicepersonale kommer ud og ekspederer pas og kørekort på bibliotekerne, vil det kunne støtte op om et tværfagligt samarbejde, da medarbejderne vil have mulighed for sparring med hinanden. Biblioteksansatte kan holde sig opdateret på vejledningsopgaven, og i fællesskab kan nye projekter og indsatser til gavn for borgerne blive udviklet.

Det foreslås, at processen vil forløbe som følger:

 • Primo marts 2019: Oplæring af bibliotekspersonale i brugen af selvbetjening.nu.

Personale fra Borgerservice og Ydelser underviser bibliotekspersonale i brugen af selvbetjening.nu på en workshop for alle ansatte. Undervisningen tager ca. 2 timer. Det vil blive undersøgt, om databeskyttelsesrådgiver Torben Hedegaard Hansen i forlængelse heraf kan supplere undervisningen med et oplæg om databeskyttelsesret.

Faste filialmedarbejdere på bibliotekerne tilbydes ekstra sessioner i mindre grupper efterfølgende - alt efter behov.

 • Primo marts 2019: Fælles PR-strategi mellem borgerservicepersonale og personale fra KulturRummet. Udvikles i samarbejde mellem de to afdelinger.
 • Primo april 2019: Decentral sagsbehandling på pas og kørekort i Hurup og Hanstholm startes op.
 • September/oktober 2019: Lederne fra Borgerservice og Ydelser og KulturRummet laver en del-evaluering af decentral borgerservice på bibliotekerne.

I forhold til ønsket om etablering af decentral borgerservice i bogbussen, så har den eksisterende bogbus i Thisted Kommune ikke plads til en borger-pc, som kan stilles op med mulighed for afskærmning, hvilket er et problem i forhold til diskretion. Det er derfor heller ikke muligt at opstille udstyr til betjening af pas og kørekort. Bibliotekspersonale vil dog kunne vejlede borgere i online selvbetjeningsløsninger, hvis borgeren selv medbringer en tablet eller smartphone med internetadgang. I del-evalueringen af den decentrale borgerservice i september/oktober 2019 vil borgerservice i bogbussen igen blive bragt op til overvejelse, hvis man i mellemtiden er kommet nærmere en aftale om køb/leasing af en ny bogbus.

Kombinationen af forslagene støtter op om udviklingen de kommende år, hvor flere borgere bliver mere digitalt selvhjulpne, men hvor der også gives mulighed for personlig betjening på de største sagsområder, som af sikkerhedsmæssige hensyn stiller krav om personligt fremmøde. Samtidig vil samarbejdet mellem bibliotekerne og Borgerservice og Ydelser skabe synergi og sammenhængskraft mellem afdelingerne og dermed give borgerne en bedre serviceoplevelse i mødet med kommunen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Forslag 1 - oplære bibliotekspersonale i at vejlede ud fra selvbetjening.nu

Forslag 1 anslås ikke at have økonomiske konsekvenser i Borgerservice og Ydelser, da undervisning i selvbetjening.nu kan ske inden for eksisterende medarbejderressourcer.

Det anslås, at KulturRummets udgifter til at klæde medarbejdere fagligt på til opgaven vil ligge i omegnen af 20.000-22.000 kr. Oplæring i selvbetjening.nu vil betyde, at samtlige medarbejdere, som betjener borgerne på bibliotekerne, skal deltage i workshops mv.

Engangsudgifter

Ressourcer til oplæring i selvbetjening.nu på bibliotekerne

22.000 kr.

I alt

22.000 kr.

Forslag 2 – flytbar løsning med biometristation

(Tilbud indhentet fra KUBE Data - for udspecificering se vedhæftet bilag "Oplæg til decentral borgerservice", side 5)

Engangsudgifter

1 stk. bærbar computer

3.000 kr.

Etableringsomkostninger til KUBE Data

19.200 kr.

I alt

22.200 kr.

Løbende udgifter pr. år

Estimerede kørselsudgifter til borgerservicepersonale, som har sædvanligt arbejdssted på Rådhuset i Thisted

12.000 kr.

Løbende abonnementsbetaling pr. år til KUBE Data

58.800 kr.

I alt

70.800 kr.

Forslag 2 vil det første år koste:

22.200 kr. +

70.800 kr.

= 93.000 kr.

Samlet udgift det første år:

22.000 kr. +

93.000 kr.

= 115.000 kr.

Samlet udgift for hvert af de kommende år:

70.800 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser den 22. januar 2019

Lokal-MED-udvalg for Biblioteket den 25. februar 2019

Direktionen den 12. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der bevilges 115.000 kr. til undervisning af bibliotekspersonale og etablering af decentral borgerservice på Hurup og Hanstholm biblioteker til dækning af udgifterne i 2019, som finansieres af direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningens fælleskonto.
 2. Der bevilges 70.800 kr., som indarbejdes i budgettet fra år 2020.

Tidligere besluttet

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser, 22. januar 2019, pkt. 7:

Medarbejdersiden i Lokal-MED i Borgerservice og Ydelser vurderer, at det vil give et øget pres på personaleressourcerne og at denne ekstra opgave meget vanskeligt vil kunne løses med nuværende ressourcer, da det team, der udsteder kørekort har flere deltidsansatte og i forvejen kan have vanskeligt ved at få en vagtplan til at gå op, særligt i forbindelse med ferieperioder. Derfor ønskes det præciseret, at der ikke vil være åbent i Hurup og Hanstholm i forbindelse med skoleferier.

Der er tale om serviceudvidelse, som skal føres ud i livet med de nuværende ressourcer; og medarbejdersiden forventer derfor, at de besparelser, der ligger i fremtiden (2019-2020-2021) på det administrative område ikke udmøntes i Borgerservice og Ydelser.

Endvidere skal der laves aftale med organisationerne om arbejdstid og evt. honorering i god tid inden opstart.

Den årlige udgift på kr. 70.800, der skal indarbejdes i budgettet fra 2020 bør finansieres af nye midler tilført Borgerservice og Ydelser, da det ellers vil være nødvendigt at indskrænke servicen.

Lokal-MED-udvalg for Biblioteket, 25. februar 2019, pkt. 7:

Der er tale om en serviceudvidelse med en årlig udgift efter 2020, som skal indarbejdes i budgettet. Og så tages der forbehold for tidshorisonten i forslaget, da sagen har været så længe undervejs, kan processtarten i primo marts ikke overholdes

Godkendt i bibliotekets MED-udvalg den 1. marts 2019.

Direktionen, 12. marts 2019, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

53. Organisering af Sprogcenter Thisted

Udskriv

Sagstema

Sprogcenter Thisted - konkurrenceudsættelse og organisering.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 9. oktober 2018, pkt. 211, blev der orienteret om organisatorisk kapacitetstilpasning på såvel Asyl- og Integrationsområdet som på Sprogcentret.

Tilpasningerne skete på baggrund af den drastisk faldende indrejseaktivitet på asylområdet. I 2016 visiterede Udlændingestyrelsen i alt 10.592 flygtninge til landets kommuner, mens der i 2018 alene blev visiteret 844 flygtninge til landets kommuner, svarende til 8 % af niveauet i 2016.

I forlængelse heraf har Udlændingestyrelsen igen i 2019 varslet de lavest forventede visiteringer af nye integrationsborgere til kommunerne i mere end 10 år.

Det betød, at der alene blev visiteret 7 nye integrationsborgere til Thisted Kommune i 2018, og prognosen for 2019 er identisk. Hertil kommer et ligeledes drastisk faldende antal familiesammenføringer.

Således må det samlede aktivitetsniveau på Integrationsområdet forventes at lande på et væsentligt lavere niveau i forhold til tiden, hvor området havde størst aktivitet og flest nytilkomne integrationsborgere i 2015, 2016 og 2017.

Samtidig blev der som bekendt i sommeren 2018 indført egenbetaling på 2.000 kr. pr. modul (dvs. i alt 12.000 kr. for en hel uddannelse, såfremt alle 6 moduler på Danskuddannelse 1+2 og 5 moduler på Danskuddannelse 3 skal gennemføres. S-kursister er "selvforsørgende" kursister, primært arbejdstagere fra EU. Der kan nu konstateres aktivitetsnedgang af S-kursister på ca. 45 % fra januar 2018 (140 S-kursister) til januar 2019 (65 S-kursister).

I andet halvår 2018 viste kursistprognosen for 2019, at der var behov for organisatorisk kapacitetstilpasning, idet 45 af i alt 257 kursister samt 13 selvstuderende kursister stod over for eksamen og afslutning af deres danskuddannelse ved udgangen af 2018. Dette sammen med øvrigt frafald betyder, at der i januar måned 2019 er indskrevet i alt 183 kursister på Danskuddannelserne (i januar 2018 var antallet 278). Derudover er der tilmeldt 118 kursister på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og 18 på Ordblinde Undervisning (OBU).

Forventninger til 2019:

Der er for nuværende konstitueret en leder af Sprogcenter Thisted, og tilgangen af nye kursister på Sprogcentret er fortsat lav. Den optimistiske prognose peger på en tilgang af i alt ca. 15 kursister i første halvår 2019. Dette medfører endnu en reduktion i kursistantallet mellem januar og august 2019, estimeret til 10 kursister. Såfremt prognosen holder, står Sprogcentret sandsynligvis over for endnu en kapacitetstilpasning i 2019.

Hertil skal udviklingen på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og Ordblinde Undervisning (OBU) følges tæt, og det er yderst vanskeligt at forudsige en prognose for aktivitetsniveauet for resten af 2019. Det er dog et fokusområde for Sprogcenter Thisted at tiltrække flere FVU og OBU kursister.

Såfremt den nuværende organisering og drift fortsættes, kan der på sigt forventes en merudgift på området for at kompensere for sårbarhed og øgede udgifter til ledelse, administration og praktiske opgaver på Sprogcentret. Det kan betyde en øget takstudgift pr. kursist. Samtidig må der forventes udfordringer med at bevare og udvikle kvaliteten i Sprogcentrets faglige og didaktiske tilgange og løsninger.

På baggrund af de fremadrettede forventninger og udfordringer ønsker forvaltningen derfor at imødekomme de kommende udfordringer med færre kursister mv. gennem konstruktive drøftelser af mulighederne for at sikre en solid kvalitet i den Danskundervisning for udlændinge, som kommunen er forpligtet til at tilbyde alle nye udenlandske borgere.

I budgetforliget 2019 er der udtrykt politisk ønske om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse af udvalgte kommunale opgaver. Med den nuværende situation og de prognoser, der er for området, er der mulighed for at konkurrenceudsætte danskuddannelserne for udlændinge (lade sprogcenteropgaverne gå i udbud). Det kan give mulighed for at lade en privat organisation håndtere opgaven, eventuelt på tværs af kommunegrænserne i området. Undervisningsministeriet har tidligere udarbejdet en evaluering af Danskuddannelserne på tværs af kommunerne, hvor resultaterne viste, at de private aktører på området leverede bedre kvalitet til lavere priser. Det vurderes dog, at Sprogcenter Thisted har både kvalitet og takstniveau i forhold til landsgennemsnittet.

Derudover ønsker Børne- og Familieforvaltningen at ændre den nuværende organisatoriske placering af Sprogcenter Thisted til Beskæftigelsesområdet, herunder Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. En organisering der er praktiseret i en række kommuner. Målet med denne tilknytning skal være at skabe bedre muligheder for konkrete samarbejder, tilsyn og opgaver.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Driften af Sprogcenter Thisted sker via modulbetalinger, og centrets udgiftsbudget er på 15 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Sprogcenter Thisted, kursister samt Integrationsrådet har ytret ønsket om at undersøge muligheden for at flytte Sprogcenter Thisted tættere på Thisted By af hensyn til kursisternes fremmøde og omkostninger til bustransport.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019 (til orientering)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Der træffes beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.
 3. Der træffes beslutning om en fremtidig organisering under Beskæftigelsesafdelingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 1:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefaler at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.

Ad 3. Anbefaler at fremtidig organisering er under Beskæftigelsesafdelingen samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019:

Se bilag.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 51:

Jens Otto Madsen og Henrik Gregersen erklæres inhabil i sagen.

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget indstiller, at forvaltningen arbejder videre i forhold til konkurrenceudsættelse. Udvalget indstiller endvidere, at kommunen i forbindelse med udbuddet afgiver kontrolbud.

Ad 3.

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 46:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Henning Holm ønsker sin habilitet prøvet. Henning Holm vurderes ikke at være inhabil.

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Ad 3.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

54. Budgetopfølgning pr. 31-01-2019

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:

Budgetopfølgningen pr. 31. januar viser, at der igen i 2019 er pres på servicerammen. På trods af en bufferpulje på ca. 10 mio. kr., viser opfølgningen en overskridelse på ca. 14 mio. kr. ekskl. bufferpuljen, (som ikke er budgetlagt for at blive brugt), så der er tale om en overskridelse på 24 mio. kr. I marts vil der komme en sag frem til politisk behandling, hvor bufferpuljen lægges i kassen. På den måde er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen), men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

I forhold til servicerammen er der altså tale om et forventet merforbrug på 14 mio. kr. Heraf kan 5 mio. kr. henføres til 'Skole og uddannelse', 3,2 mio. kr. til 'Børne- og familieområdet', 7,8 mio. kr. til 'Pleje og omsorg for ældre', og 5,5 mio. kr. til 'Dagtilbud til børn'. På de to førstnævnte aktivitetsområder skyldes overskridelsen af servicerammen brug af overførte midler, som forventes overført fra 2018 til 2019. På de to sidstnævnte aktivitetsområder overføres der underskud fra 2018 til 2019, så her forventes budgetoverskridelsen at blive højere end overskridelsen af servicerammen.

På aktivitetsområdet 'Fællesudgifter og administration' forventes der modsat et mindreforbrug ift. servicerammen på 10,1 mio. kr., men det skyldes, at det er her, at bufferpuljen på de 10 mio. kr. er placeret.

Områderne uden for servicerammen er ikke blevet konkret vurderet endnu, men der forventes samlet set et betydeligt mindreforbrug her i 2019. Det er endnu uvist, om kommunen ift. bl.a. overførselsudgifterne og den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet evt. bliver reguleret i årets midtvejsregulering fra staten.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget udgør netto 142 mio. kr. og brutto 230 mio. kr. Forventede overførsler af restbudgetter fra 2018 til 2019 er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Netto forventes et mindreforbrug på anlæg i 2019 på 67 mio. kr., mens der brutto ventes et mindreforbrug på 82 mio. kr. Det forventede bruttoanlægsforbrug forventes hermed nogenlunde at komme til at svare til kommunens anlægsramme.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10 mio. kroner. Mindreforbruget kan helt overvejende henføres til den afsatte bufferpulje.

Anlæg:

Der er ingen væsentlige anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område i 2019, hvorfor der heller ikke forventes udsving af betydning.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budgetloven og Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede forventede budgetudfordring for 2019 vurderes allerede på nuværende tidspunkt at være så væsentlig, at Center for Økonomi og løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, med beslutning om hvordan udfordringerne skal håndteres.

Formålet med budgetopfølgningen pr. 31. januar er netop, at vi hurtigst muligt bliver opmærksomme på eventuelle budgetudfordringer for året for at have god tid til at udarbejde og implementere de nødvendige styringsmæssige tiltag. Tiltag der skal sikre balance mellem budget og forbrug samt overholdelse af servicerammen.

Det skal bemærkes, at årets første budgetopfølgning pr. 31. januar ikke indeholder konkrete indberetninger fra de enkelte decentrale budgetansvarlige.

Merforbruget består af to forskellige udfordringer. Dels en udfordring på en række områder, hvor der forventes konkrete merforbrug i forhold til budgettet. Dels en udfordring der skyldes en forventning om, at der samlet vil blive brugt en væsentlig andel af de overførte midler fra 2018 til 2019. Sidstnævnte har kun betydning for presset på servicerammen.

Forventet merforbrug i forhold til godkendt budget 2019:

Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

De enkelte relevante afdelinger arbejder allerede nu på forslag til handleplaner, og det indstilles, at disse handleplaner behandles på fagudvalgenes møde senest i april og herefter videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal således påse, at handleplanerne er udarbejdet og indeholder tilstrækkelige initiativer til at skabe balance i budget og forbrug. Økonomiudvalget kan heraf vælge at returnere sagen med krav om yderligere tiltag eller hvis nødvendigt at anvise konkrete initiativer for det enkelte fagudvalg.

Forventet forbrug af overførte midler fra 2018 til 2019:

Udfordringerne med overførsler består dels i at overførte underskud kun i meget begrænset omfang forventes indhentet og dels i, at flere områder/institutioner modsat forventer at anvende deres overførte overskud. Samlet er der således et forbrug ud over budgettet, hvilket giver et merforbrug i forhold til servicerammen.

Løbende gældsafvikling på områder/institutioner med overførte underskud er ofte en forudsætning for at andre områder/institutioner med mindreforbrug løbende kan anvende deres opsparede overskud. Initiativerne vedr. overførsler bør derfor bestå af både initiativer omkring overførte overskud og overførte underskud.

I forbindelse med udfordringerne på servicerammen i 2018 besluttede Direktionen, at den enkelte direktør var ansvarlig for at overholde servicerammen på eget område. Anvendelse af overskud skulle således på direktørniveau modsvares af et mindreforbrug eller gældsafvikling ligeledes på direktørens område.

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen med beslutning om, at denne praksis fortsætter i 2019.

Det indstilles endvidere, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen med beslutning om, at der skal udarbejdes afviklingsplaner for alle overførte merforbrug også under 5 % - her tilstræbes en afviklingsplan på max 3 år.

Budgetopfølgningen viser en kassehenlæggelse på ca. 2 mio. kr. Kassetrækket skal ses i relation til budgettet, som blev vedtaget med et kassetræk på 15 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019 (Efterretning)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes med følgende tilføjelser:

 1. Fagudvalgene udarbejder handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget.
 2. Direktørerne også i 2019 arbejder for at sikre servicerammen på eget område.
 3. Områder/institutioner med overførte underskud fra 2018 til 2019 udarbejder plan for indhentning af underskuddet og her skal tilstræbes 3 år.

Tidligere besluttet

Direktionen, 12. marts 2019, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse med den præcisering, at områder/institutioner med overførte underskud fra 2018 til 2019 udarbejder en plan for indhentning af underskuddet hurtigst muligt og maksimalt op til 3 år.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Ad 3. Direktionens indstilling godkendt.

Til toppen

55. Beredskabspulje 2019

Udskriv

Sagstema

Kommunens beredskabspulje føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev lagt en beredskabspulje på 9,8 mio. kr. ind i budget 2019.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen igen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 9,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 9,8 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at beredskabspuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 9,772 mio. kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

56. Overførsel af uforbrugte beløb fra 2018 til 2019 - drift og anlæg

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2018-restbudgetterne til genbevilling.

Redegørelse

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser regnskab 2018, at der på områderne med overførsel er uforbrugte restbudgetter på 6 mio. kr. Heraf fragår 2 mio. kr., da kommunens overførselsregler betyder, at de enkelte budgetansvarlige på konti med begrænset overførsel maksimalt kan få overført 5 % af budgettet, jævnfør 5% reglen.

Sundheds- og ældreområdet er i 2018 - som godkendt af Økonomiudvalget den 21. november 2018 som punkt 224 - undtaget for reglerne om maksimal overførsel på 5 %.

Jævnfør ovenstående kan der derfor netto overføres i alt 4 mio. kr., hvilket dækker over 54,3 mio. kr. i overførte overskud og 50,3 mio. kr. i overførte underskud. Der er tale om et markant fald i de overførte beløb. Til sammenligning var sidste års nettooverførsel på 47,1 mio. kr., hvilket dækkede over 81,4 mio. kr. i overførte overskud og 34,3 mio. kr. i overførte underskud.

Af sagens bilag fremgår en mere specificeret opgørelse fordelt på aktivitetsområder.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2018, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2017, var på 118,7 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2018 givet negative tillægsbevillinger på i alt 12,8 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 105,9 mio. kr. Af de 12,8 mio. kr. i negative tillægsbevillinger var de 4,2 mio. kr. uforbrugte beløb fra 2017, som blev genbevilget til 2018. Hovedparten af resten er opfølgningssager, hvor der er flyttet anlægsbeløb fra 2017 til 2018.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 130,5 mio. kr. og restbudgettet er derfor et merforbrug på 24,6 mio. kr. Beløbet dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2018 og som samlet havde et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2018, og som samlet har et merforbrug på netto 23,4 mio. kr. Sidstnævnte netto-merforbruget dækker i øvrigt over mindreudgifter på 16,3 mio. kr. og mindreindtægter på 39,7 mio. kr. Eller sagt på almindeligt dansk skyldes merforbruget primært manglende realiserede indtægter i 2018.

Merforbruget på de igangværende projekter på 23,4 mio. kr. søges overført til 2019.

De 23,4 mio. kr. fordeler sig på i alt 86 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en kassehenlæggelse på samlet 19,4 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. på drift (kassetræk) og -23,4 mio. kr. på anlæg (kassehenlæggelse).

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Der netto bevilges 4 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning.
 2. Der netto bevilges -23,4 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. marts 2019, pkt. 3:

Ad 1- 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

57. Lånoptagelse vedr. låneramme 2018

Udskriv

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende anlægsarbejder samt meddelte lånedispensationer til 2018.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Ud fra den automatiske låneadgang samt tildelte lånedispensationer kan der med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2018 optages lån for i alt 9,7 mio. kr. med en maksimal løbetid på 15 år.

Kommunalbestyrelsen har den 28-03-2017 som punkt 44 besluttet at stille lånegaranti til Snedsted Hallen. Herudover har Kommunalbestyrelsen den 25-04-2017 som punkt 77 besluttet at stille lånegaranti til Søsportcenter Vildsund. Begge lån er optaget i 2018, og de reducerer hermed kommunens låneramme i 2018.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt meddelte lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 9,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de budgetterede afdrag i 2019 på 50 mio. kr. fordelt med 19 mio. kr. på ældreboliglån og 31 mio. kr. på øvrige lån. Samlet set falder kommunens langfristede gæld i 2019 derfor, uanset om gælden opgøres inkl. eller ekskl. gæld til ældreboliger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i Kommunekredit på 9,7 mio. kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

58. Anmodning om garantistillelse - Snedsted Varmeværk

Udskriv

Sagstema

Snedsted Varmeværk ansøger om kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 1,8 mio. kr.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk skal til at renovere Vangsgade i forbindelse med fjernvarmeforsyning. Derfor ansøger varmeværket om kommunegaranti til et lån på 1,8 mio. kr.

Varmeværket har fået tilbud hjem fra Kommunekredit med forslag til finansiering med et 30 årigt lån med forskellige rentebindinger.

Herudover skal Snedsted Varmeværk betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

Snedsted Varmeværk har ikke oplyst, hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 1,8 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

59. Overførsel af FGU-budget

Udskriv

Sagstema

Budget vedrørende den Forberedende Grunduddannelse (FGU) overføres fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen.

Redegørelse

I Budget 2019 blev Lov- og cirkulæremidler vedr. etablering og drift af FGU placeret under Thisted Kommunes Beskæftigelsesafdeling. Efterfølgende har der mellem Undervisningsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen været en dialog i forhold til, hvor budgettet for FGU bør placeres.

Da visitationsretten til hovedparten af aktiviteterne i FGU er forankret i Undervisningsafdelingen, vil det være mest hensigtsmæssigt, at Undervisningsafdelingen forvalter de midler, der er afsat til FGU. Det er som følge heraf forvaltningernes indstilling, at budgetbeløb vedrørende FGU, som pt. står placeret under Beskæftigelsesafdelingen, overføres til Undervisningsafdelingen. Ud over Lov- og cirkulæremidler er det også rest budget vedrørende grundtilskud til produktionsskole, som bortfalder pr. 31. juli 2019.

Visitationen til FGU varetages i den koordinerede ungeindsats. Lederen af Campus 10, hvor Ungdoms Uddannelsesvejledningen er forankret, har visitationskompetencen. De budgetter, som tidligere var afsat til produktionsskole, EGU, KUU m.m., samles til det fremtidige FGU budget og placeres under Campus 10. Visitationer til FGU varetages på UGT-forumsmøde hvor Undervisningsafdelingen, PPR, Handicap- og Psykiatriafdelingen og Familieafdelingen er repræsenteret på sektionslederniveau. Det er også i dette forum, der visiteres til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Nedenfor følger en udspecificering af, hvilke poster der ønskes overført til Undervisningsafdelingen. Budgetposterne fordeler sig på to hovedkategorier, serviceudgifter og overførsler.

Serviceudgifter

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til drift af FGU

0 kr.

4.690.032 kr.

8.100.096 kr.

Fast kontaktperson

164.772 kr.

329.544 kr.

329.544 kr.

Praktikpladsopsøgende indsats

11.940 kr.

67.660 kr.

76.416 kr.

Afsøgningsforløb - drift

0 kr.

21.492 kr.

114.624 kr.

Rest budget grundtilskud produktionsskole

103.304 kr.

185.464 kr.

185.464 kr.

Bortfald bidrag produktionsskole

0 kr.

-1.074.600 kr.

-2.580.632 kr.

I alt

280.016 kr.

4.219.592 kr.

6.225.512 kr.

Overførsler

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til forsørgelse

0 kr.

1.588.020 kr.

3.510.360 kr.

Afsøgningsforløb - forsørgelse

0 kr.

7.164 kr.

39.004 kr.

I alt

0 kr.

1.595.184 kr.

3.549.364 kr.

Retsgrundlag

Budgetaftalen for 2019 i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes oprindelige budget til grundtilskud til produktionsskolen var på 516.000 kr. årligt. DUT reguleringen på grund af overgang til FGU regulerede grundtilskuddet beregnet for Thisted Kommune med -330.536 kr., der er således et yderligere budget på 103.304 kr. i 2019 og 185.464 kr. årligt fra 2020, som overføres til Undervisningsafdelingen udover DUT reguleringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgettet vedrørende FGU flyttes fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen jf. ovenstående udspecificering.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker en status på etableringen af FGU - gerne inden sommerferien.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 45:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

60. Afslutning af anlægssag renovering af selvejende idrætshaller (4.8 mio. kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (4.8 mio. kr.)

Redegørelse

I maj 2014 blev der frigivet en anlægsbevilling til renovering af de selvejende idrætshaller.

Afslutningen af anlægsbevillingen har trukket ud, da man har afventet teknisk brugbare løsninger vedr. den del af anlægsbevillingen, som vedrører energistyring.

Der er nu fundet en teknisk brugbar løsning vedr. energistyring, og midlerne er fordelt til hallerne; så anlægssagen kan afsluttes med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 41:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

61. Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (2.740.000 kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (2.74 mio. kr.)

Redegørelse

I oktober 2015 blev der frigivet en anlægsbevilling til renovering af de selvejende idrætshaller.

Afslutningen af anlægsbevillingen har trukket ud, da man har afventet teknisk brugbare løsninger vedr. den del af anlægsbevillingen, som vedrører automatiske låsesystemer, der sikrer borgernes fleksible adgang til hallerne.

Der er nu fundet en teknisk brugbar løsning vedr. låsesystemet og midlerne er fordelt til hallerne; så anlægssagen kan afsluttes med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

62. Afslutning af anlægssag - lovliggørelse af Snedsted Svømmebad (3.701.800 kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - lovliggørelse af Snedsted Svømmebad (3.701.800 kr.)

Redegørelse

I marts 2017 frigav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til lovliggørelse af Snedsted Svømmebad på 3.701.800 kr.

Tilskuddet er udbetalt til Snedsted Svømmebad, og anlægssagen er blevet afsluttet uden bemærkninger og med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

63. Thy Motorsport - ansøgning om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport ansøger om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Redegørelse

Thy Motorsport ansøger i henvendelse af 22. januar 2019, og efterfølgende supplerende oplysninger, om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Klubben oplyser i ansøgningen, at Thy Motorsport Karting blev grundlagt i 1990, hvorefter foreningen gik i gang med at etablere en international gokartbane i Thy, som blev indviet i 1994.

Klubben og dens faciliteter bliver besøgt af mellem 300 til 500 personer i forbindelse med 2 til 3 store årlige løb, desuden afvikles der 3 til 6 mindre løb med 150 til 250 gæster.

Ud over disse løb er der træningsaktiviteter 3 gange ugentlig, hvor der foruden klubbens egne medlemmer, også kommer kørere fra en del andre klubber.

På baggrund af løb og arrangementer på banen vurderes det, at aktiviteterne vil brande Thisted Kommune positivt

Det kan endvidere oplyses, at den kommunale ungdomsskole anvender banen. Hvis der ydes tilskud, anbefaler forvaltningen, at det sker under betingelse af, at ungdomsskolen også fremadrettet har adgang til banen og faciliteterne på uændrede vilkår.

I ansøgningen oplyser Thy Motorsport, at deres gokartbane ved lufthavnen i Tved trænger alvorligt til ny asfaltbelægning, idet banen trods løbende "lappeløsninger" nu er i dårlig stand.

Thy Motorsport har supplerende oplyst, at banens renovering er en betingelse for, at der fortsat kan køres løb.

Klubbens samlede udgifter til projektet forventes at være ca. 860.000 kr.

Thisted Kommune ansøges om et tilskud på 400.000 kr. eller alternativt et tilskud på 300.000 kr. samt et rentefrit lån på 100.000 kr. som kan afdrages over 10 år. Klubben forventes selv at kunne bidrage med 300.000 kr. og fra eksterne fonde forventes der 160.000 kr.

Det skal oplyses, at Thisted Kommune i 1994 ydede et 10 årigt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med etablering af banen.

Kommunalbestyrelsen har i 2004 og 2014 besluttet yderligere rente- og afdragsfrihed i 10 år.

Det er aftalt med Drifts- og Anlægsafdelingen, at sagen behandles i Kultur- og Fritidsafdelingen, som også har besigtiget baneanlægget og konstateret, at banen er i dårlig stand.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i projektet ser således ud:

Bidragsyder

Bidrag

Thy Motorsport – eget bidrag

300.000 kr.

Thisted Kommune

400.000 kr.

DASU (Banefonden)

50.000 kr.

Andre fonde og bidragydere

110.000 kr.

I alt:

860.000 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt beløbet skal søges optaget på anlægsbudgettet i 2020 eller i overslagsårene.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 42:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 48:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

64. Projekt Thy Caravanen

Udskriv

Sagstema

Foreningen for Vildmarksoplevelser søger en medfinansiering på 108.000 kr. til Thy Caravanen.

Redegørelse

Thisted Kommune igangsatte i januar et projekt, som skal løfte den kommercielle værdi af Nationalpark Thy og Cold Hawaii. Et af resultaterne er bl.a. en forening, som i 2019 gennemfører "Vildmarksdagen" for første gang. Foreningen for Vildmarksoplevelser er et samarbejde mellem VisitThy, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen, Thy Erhvervsforum, idrætsklubber, Friends of Cold Hawaii, spejderkredse, klatreforeninger, naturklubber m.fl.

Foreningen ønsker at benytte naturen og nationalparken med midlertidige faciliteter, som nemt kan flyttes. Projektet er derfor primært indkøb af forskellige flytbare faciliteter.

Budgettet for projektet er på 638.000 kr.

Den ansøgte finansiering er 100.000 kr. fra LAG Thy-Mors (er bevilget), 430.000 kr. fra Realdania-puljen Underværker (afventer svar i marts 2019) og 108.000 kr. fra Thisted Kommune.

Detaljeret budget og finansieringsplan er i bilag.

Administrationen vurderer, at projektet bidrager til bedre rammer for både kommercielle og ikke-kommercielle oplevelser i naturen, og er en hensigtsmæssig videreførelse af projekt Bedre kommercialisering af Nationalpark Thy og Cold Hawaii.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Projektet søger et tilskud på 108.000 kr.

Projektet kan finansieres af puljen til medfinansiering. Tilskuddet fra Thisted Kommune er betinget af, at projektet bliver tildelt støtte fra Realdania-puljen Underværker med 430.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Økonomiudvalget den 19. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at projektet ydes et tilskud på 108.000 kr. under forudsætning af, at projektet bliver tildelt støtte fra Realdania-puljen Underværker med 430.000 kr. Beløbet finansieres fra puljen til medfinansiering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

Udskriv

Sagstema

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner drøfter muligheden for at danne et fælles destinationsselskab, der har ansvar for destinationsudvikling i området, og som kan varetage den lokale turismefremmeindsats i de nævnte kommuner. Der skal træffes beslutning om en hensigtserklæring om den videre proces.

Redegørelse

Formålet med en hensigtserklæring er at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af et tværkommunalt destinationsselskab.

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder bl.a., at turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er omkring 80 selskaber.

Med afsæt i forhandlingerne med Erhvervsministeriet er rammerne for konsolideringen aftalt, og KL har udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:

 1. Sammenhængende geografi: Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune
 2. Kritisk masse af turister: Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning
 3. Kommunal basisfinansiering: Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler)
 4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
 5. Specialiserede kompetencer: Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice

Destinationsselskabets fremmeste opgave bliver at sikre, at der etableres en stærk og markant Vestkystdestination, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse.

Hensigtserklæringen (se medsendt bilag) træder i kraft, når den er politisk godkendt i de tre kommuner, og den ophører ved indgåelse af endelig aftale om oprettelse af et fælles destinationsselskab.

Efter tiltrædelse af hensigtserklæringen nedsættes en forberedelsesgruppe bestående af kommunaldirektørkredsen fra de deltagende kommuner samt 1-2 medarbejdere fra hver kommune. Arbejdsgruppen fastsætter overordnede rammer og indhold for det fælles tværkommunale destinationsselskab. Udformningen af aftale om et fælles destinationsselskab forventes klar senest i juni 2019, hvor der også træffes politisk beslutning herom. Anden halvdel af 2019 bruges på udarbejdelse af fælles retning, principper og strategi og fra januar 2020 forventes det nye destinationsselskab at være i drift, efter endelig politisk behandling.

Arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten de seneste 2 år har vist, at området på tværs af kommunerne Jammerbugt, Hjørring og Thisted har fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter, målgrupper og oplevelsesprofiler. For nuværende er Morsø og andre kommuner i gang med at afklare deres position i forhold til den fremtidige destinationsstruktur. Såfremt Morsø og andre kommuner politisk beslutter, at de ønsker at samarbejde med Hjørring, Jammerbugt og Thisted, bliver de inviteret med i den fremtidige proces.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje på 40 mio.kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Puljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Erhvervsstyrelsen har stillet i udsigt, at destinationsudviklingspuljen kan søges allerede fra sommeren 2019.

Retsgrundlag

Ny Lov om Erhvervsfremme, vedtaget den 12. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner bidrager med arbejdskraft til det forberedende arbejde og udarbejdelse af aftale. Deltager flere kommuner i det forberedende arbejde, bidrager de på lige fod med arbejdskraft.

Efter etablering af et destinationsselskab forventes det, at størstedelen af de midler som kommunerne i dag anvender til turismefremme, fremadrettet vil udgøre kommunernes basisbidrag til destinationsselskabet.

Det forventes, at de samarbejdende kommuners bidrag baseres på indbyggertal, turismeovernatninger og turismeomsætning. Størrelsen på den kommunale basisfinansiering til destinationsselskabet fastlægges i forberedelsesfasen på vej til det nye selskab, og der træffes politisk beslutning herom senere.

Andre konsekvenser

En ny destinationsstruktur vil få betydning for den lokale turismefremmeindsats, som i dag udføres af Thy Turistforening.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 13. marts 2019

Økonomiudvalget 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen 26. marts 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at oplæg til hensigtserklæring godkendes, og at der arbejdes videre med etableringen af et fælles tværkommunalt destinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner, med mulighed for inddragelse af også andre interesserede kommuner.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 55:

Indstilles godkendt under forudsætning af, at der inddrages én eller flere kommuner langs Vestkysten.

Beslutning

Henning Holm blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Larsen undlader at stemme.

Til toppen

66. Friends of Cold Hawaii søger støtte til strategisk indsats samt events 2019-2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Redegørelse

Ansøgningen rummer i hovedtræk følgende:

Friends of Cold Hawaii søger om støtte til forenings- og eventudvikling i perioden 2019-2021. Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen, og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget 430.000 kr. til.

Der er sammensat en ny, frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Vorupør (Silicon VØ), hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, primært langs Thy-kysten, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum,
 • Arbejde med øget synlighed,
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy og andre om koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer,
 • Sparringspartner for øvrige events,
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi,
 • Sikre integration af Cold Hawaii Film Festival og Agger Athlon i FOCH i 2020,
 • Undersøge samarbejde med andre events som Alive Festival og Thy Hike,
 • Samarbejde med Nationalpark Thy,
 • Idéudvikling vedrørende værdiskabelse for virksomheder
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Øvrige events arrangeres af lokale sportsklubber, nationale forbund og professionelle eventarrangører. Der vil ikke være penge imellem de øvrige events og FOCH. Samarbejdet består i at udnytte synergierne mellem events og den platform FOCH skaber. Både bredde- og elite-events passer ind i konceptet, idet bredde-events tiltrækker deltagere, som giver kritisk masse til udnyttelse af faciliteter, bespisning og fest/koncert. Man vil fremover aktivere miljøerne indenfor skate, kajak, paraglide, klatring, open water svømning m.v.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week bliver en ny eventuge, som samler surf eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Eksempler på events kan være surfkajak-mesterskab, surfski-mesterskab, paraglide-event, open water swimming-mesterskab, forskellige cykel-events m.v. Disse events vil kunne udnytte fælles kommunikationsplatform og den opmærksomhed, der kan opnås fra flere forskellige sportsmiljøer. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet for perioden 2019-2021 fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, i alt 55.000 kr. over de tre år, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

I den forbindelse ansøges Thisted Kommune om et eventsponsorat på 200.000 kr. pr. år i en tre-årig periode. Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2019: 150.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2019 og 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Forvaltningen kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag.

Forvaltningens vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på, at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Støtte fra Thisted Kommune vil i øvrigt være en afgørende medfinansiering af de 430.000 kr., som i 2019 og 2020 er bevilget af Erhvervsstyrelsen. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010. Forvaltningen vil have øje for, at FOCH-sporet indarbejdes i den kommende masterplan 2 for Cold Hawaii.

I forhold til kriterier for medfinansieringspuljen kan det konkluderes, at ansøgningen understøtter kommunalbestyrelsens vision 2022 "et attraktivt sted at bo" samt "Danmarks førende naturoplevelser". Det ansøgte kommunale årlige tilskud på 350-400.000 kr. udgør cirka 24% af det samlede budget, hvorfor der er ekstern finansiering på 76%. Forretningsplanen vurderes at være en integreret del af ansøgning og budget med et skærpet fokus på styrket samarbejde med private erhvervsaktører og deraf følgende styrket indtægtsgrundlag.

Retsgrundlag

Af Lov om erhvervsfremmes § 14 fremgår det, at kommuner kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling. Af § 14 stk. 2 fremgår, at kommunerne kan varetage lokale erhvervsserviceaktiviteter, der ikke har overlap til de ydelser, der udbydes af erhvervshusene, eller den højt specialiserede statslige erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det treårige projektsamarbejde kan finansieres som følger:

2019: 190.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter forventet overførsel fra 2018 på 40.000 kr.), hvorefter puljen er tømt, samt 160.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2020), hvorefter puljen er på 75.000 kr., samt 200.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021), hvorefter puljen rummer 300.000 kr., samt 200.000 kr. fra puljen til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der indgås 3-årig aftale med FOCH, som derved støttes med 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021 finansieret dels af pulje til sportevents og dels af pulje til medfinansiering.
 2. FOCH indsender forenings- og eventregnskab samt eventevaluering for hvert af årene 2019-2021.
 3. Teknik og Erhverv, sammen med FOCH, løbende i perioden følger og evaluerer den strategiske udvikling samt eventudviklingen.
 4. Thisted Kommune opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 54:

Indstilles godkendt for 2019. For så vidt angår de kommende år ønsker udvalget en drøftelse med Friends of Cold Hawaii.

Beslutning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Til toppen

67. Store solcelleanlæg - eksisterende planlægning

Udskriv

Sagstema

Beslutning om mulighederne for udnyttelse af allerede planlagte områder til solenergi.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. december 2018 at udsætte debatoplægget om etablering af et solcelleanlæg ved Flarup i Sydthy, indtil der foreligger en samlet strategi- og handleplan for området.

I forlængelse af denne beslutning orienterer Teknik og Erhverv om den eksisterende planlægning på området og ønsker en stillingstagen til den videre proces i forhold til evt. udnyttelse af arealreservationerne.

Der er lokalplanlagt for 3 større solcelleanlæg i kommunen ved Hundborg, Hanstholm og Tved (lufthavnen) på henholdsvis ca. 14, 40 og 83 ha. Alle lokaliteter er planlagt efter ansøgning fra den samme projektudvikler, der har udarbejdet lokalplanerne, men som dog ikke har ført etablering ud i livet. Valget af arealer er således et udtryk for, hvor projektudvikler har kunnet indgå aftaler m.v.

Teknik og Erhverv har modtaget en anmodning om aflysning af planlægning for området ved Hundborg blandt andet grundet ejerskifte, og fordi arealet er for småt til at være interessant at udnytte. Området er allerede udtaget af kommuneplanen, og lokalplanen skal som følge heraf aflyses administrativt.

Planlægning for anlæggene ved Hanstholm og Tved

Der er ingen konkrete ansøgninger på udnyttelse af området ved Hanstholm, mens Teknik og Erhverv har modtaget ansøgning om byggetilladelse (22. februar 2019) om udnyttelse af området ved Tved.

I forbindelse med forhåndsdialogen om den konkrete etablering af anlægget ved Tved konstateres det, at lokalplanen for området er mangelfuld i forhold til stillingtagen til placering, omfang og afskærmning af tekniske anlæg, der er nødvendigt for anlægget (transformere m.v.), uhensigtsmæssige hegningsbestemmelser i forhold til økologisk forbindelseslinje (vildtets mulighed for passage) samt manglende bestemmelser vedrørende fjernelse af anlægget efter ophør og mulighed for håndhævelse af, at den afskærmende beplantning udføres. Derudover er der sket en stor udvikling på solcelleområdet med bl.a. mobile solceller, der vipper og derved får mere ud af solenergien, og som ikke imødekommes af lokalplanen. Det vil derfor være relevant at udarbejde en revideret lokalplan for området, herunder også vurdere om planområdet er afgrænset på en hensigtsmæssig måde i forhold til nabobebyggelse.

Energi- og ressourcepolitik - vedvarende energi

Det fremgår af Energi- og ressourcepolitikken, at Thisted Kommune vil øge andelen af den vedvarende energi og reducere fossile brændsler under hensyn til natur og bosætning.

De større tekniske anlæg er markante i landskabet, og derfor er det vigtigt, at Kommunalbestyrelsen - i forlængelse af beslutningen fra december - tager stilling til, hvorvidt områderne til solenergi har den rigtige placering, og derudover om planlægningen bør revideres med henblik på optimal udnyttelse af energien for anlægget ved Tveds vedkommende. Planlægningen ved Hanstholm vil være vanskelig at revidere, da området nu er udpeget som bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2017-2029.

Teknik og Erhverv vil på et kommende møde endvidere fremsætte forslag om aflysning af planlægning for en række vindmølleområder, som er udnyttet, og som ikke vil kunne bringes i spil i forhold til udskiftning til større vindmøller grundet afstandskrav m.v. Aflysningen af områderne fremgik af kommuneplantillægget for vindmøller, som Kommunalbestyrelsen valgte ikke at vedtage i 2017.

Erstatning ved aflysning af planlægning

Generelt gælder der inden for den offentlige forvaltning et almindeligt krav om saglighed. I relation til vedtagelser af planer udmønter kravet sig bl.a. i, at der skal foreligge en planlægningsmæssig begrundelse for planen. Planlovens brede formålsbestemmelse i § 1 - om blandt andet at værne om landets natur og miljø og bevare landskaber - kan i den sammenhæng anses for vejledende for afgrænsning og vurdering af den nødvendige planlægningsmæssige begrundelse. Såfremt udlagte rammer ikke vurderes at kunne udnyttes efter hensigten, vil dette være en tungvejende faglig, saglig planlægningsmæssig begrundelse for at ophæve dem.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der taget stilling til allerede udlagte arealer og aktualiteten af dem, hvilket der er gjort med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029. Der vil som følge heraf blive foretaget en række aflysninger af lokalplaner m.v. Rammeområderne i kommuneplanen for de to solcelleanlæg ved Hanstholm og Tved er opretholdt, og lokalplanerne er gældende.

Det bemærkes, at såfremt der ikke foreligger en faglig saglig begrundelse for planlægningen, kan en grundejer eventuel være berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsforpligtigelsen afhænger af en konkret vurdering. Erstatning vil som udgangspunkt kun omfatte de afholdte udgifter, grundejeren måtte have afholdt i god tro i perioden frem til forslaget til aflysning af planlægning. Erstatningen vil dog ikke omfatte den forventningsværdi, som grundejeren måtte miste som følge af, at potentialet for grunden forsvinder, når planlægning ophæves, men alene afholdte udgifter.

En beslutning om aflysning af planlægning for området ved Tved skal følges op af nedlæggelse af et § 14 forbud i henhold til Planloven og ud fra reglerne om partshøring. Varsel og afgørelsen skal begrundes jf. ovenstående.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Det kan ikke afvises, at en evt. beslutning om aflysning af særligt lokalplanen for området ved Tved kan medføre krav om erstatning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Processen igangsættes med henblik på, at det planlagte område ved Hanstholm udgår af kommuneplanen - ramme nr. 200.T32 - samt at lokalplan 3-003 Solcelleanlæg Thistedvej, Hanstholm aflyses, og
 2. Proces om udarbejdelse af revideret planlægning for området ved Tved - ramme nr. 200.T.29 - igangsættes, herunder udarbejdelse af ny lokalplan.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 56:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Ad 1 og 2: Indstilles til godkendelse, idet udvalget ikke ønsker dispensation i forhold til højde. Afstand til naboerne skal i fokus ved kommende planlægning.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Henning Holm undlader at stemme.

Til toppen

68. Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen - høringssvar

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes høringssvar til det offentliggjorte landsplandirektiv for udlæg af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

Redegørelse

Planstrategi 2017 er vedtaget i forlængelse af den såkaldte liberalisering af planloven med mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Det sker gennem et samlet landsplandirektiv, der udstedes af erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Udviklingsområder skal være beliggende udenfor områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

På baggrund af Planstrategi 2017 søgte Thisted Kommunalbestyrelse i oktober 2017 om udlæg af et 19 ha stort udviklingsområde inden for kystnærhedszonen ved Silstrup.

Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2019 sendt forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring. Af forslaget fremgår det, at området ved Silstrup er udlagt men reduceret til 6,3 ha pga. landskabsudpegning - "større sammenhængende landskaber" i kommuneplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2017 har Teknik og Erhverv foretaget en konkret og systematisk landskabsvurdering af området - lige som det er tilfældet for hele kommunen, som siden indgår i den nu vedtagne Kommuneplan 2017-2029. I forbindelse med landskabsvurderingen er der, jf. vejledningen på området, taget udgangspunkt i en opdeling af udpegningen i den gamle kommuneplan (2010), hvor der var én samlet udpegning "Landskabelige interesser" (overført fra Regionplan 2005, Viborg Amt"). Udgangspunktet for opdeling af den gamle udpegning i to - "bevaringsværdige landskaber" og "større sammenhængende landskaber" har været, at der ikke måtte reduceres i arealerne, og derfor er den landskabsvurdering, der er foretaget et udtryk for en opdeling og justering af grænserne, så de afspejler et mere reelt billede.

I Kommuneplan 2010 er hele området ved Silstrup udpeget. I forbindelse med den konkrete landskabsvurdering i 2017 er området opdelt i henholdsvis bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber, og i den sammenhæng har udarbejdelse af Planstrategi 2017 taget udgangspunkt i, at betegnelsen "særlige landskabsinteresser" er arealerne, der i Kommuneplan 2017-2029 betegnes "bevaringsværdige landskaber". De større sammenhængende landskaber, der er udpeget i kommuneplanen, skal jf. retningslinjen friholdes for nye større tekniske anlæg og større byggerier, der slører de visuelle sammenhænge. I selve landskabsanalysen, som indgår i ansøgningen, fremgår det, at landskabskarakteren i området er svag og derfor har Teknik og Erhverv vurderet, at området kunne komme i betragtning som udviklingsområde. Af materiale som Teknik og Erhverv har modtaget fra Erhvervsstyrelsen fremgår det imidlertid, at styrelsen udelukkende ligger udpegningen i kommuneplanen til grund, og derudover fremgår det ikke, hvorledes der er arbejdet med det materiale, der ligger til grund for ansøgningen.

Det skal tilføjes, at ansøgningen om udlæg om udviklingsområdet er indsendt inden vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2017-2029, og temaet blev ikke drøftet på mødet i høringsperioden med Erhvervsstyrelsen.

Teknik og Erhverv har på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til høringssvar, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

Link til planstrategi 2017:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/10610

Link til forslag til landsplandirektiv:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/dd9c798e-7708-4c08-a395-37db15478d08/Forslag%20til%20LPD%20udviklingsomr%C3%A5der%20januar%202019.pdf

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Grundet høringsfristen den 18. marts 2019 behandles forslaget til høringssvar på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde, hvorefter det videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens efterretning.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til høringssvar med fremsendelse til Staten inden for fristen den 18. marts 2019.

2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager høringssvaret til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 58:

Ad 1: Godkendt, idet ordvalget skærpes.

Beslutning

Sagen er en efterretningssag.

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget – 20. marts 2019:

Peter Larsen

Til toppen

69. Forslag til Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 3

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 samt forslag til Lokalplan 1-028 for detailhandel ved Hanstholmvej i Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen blev det besluttet at undersøge mulighederne for udlæg af et nyt lokalcenter, i stedet for det der blev fjernet på Fårtoftvej.

Den 30. oktober 2018 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at igangsætte planlægningen med en debatfase for etablering af et nyt lokalcenter for detailhandel ved Hanstholmvej i Thisted, som punkt 186.

Debatoplægget var i høring fra 8. november - 6. december 2018, og der indkom to bemærkninger, som omhandler ønsker om at muliggøre tankstation, sikre parkeringsmuligheder, fremtidssikre trafikanlæg samt at udelade den del af Hanstholmvej 30, som indgår i den nuværende lokalplan af planlægningen. Emnerne er behandlet i planlægningen, eksempelvis gives der mulighed for etablering af tankstation i forslag til Lokalplan 1-028, og areal tilhørende Hanstholmvej 30 indgår ikke i lokalplanforslaget.

Planforslag og indhold

Området er i dag omfattet af Lokalplan 1-008, som giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik, men der er et ønske om at give mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken, så butikkerne kan understøtte hinanden.

På baggrund af ansøgning om udlæg af et lokalcenter samt bemærkningerne i debatfasen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 3, som udlægger to nye rammer for to nye centerområder:

1.C.163 - Centerområde, Lokalcenter ved Hanstholmvej med et rammeareal på i alt 3.000 m2, hvor der kan etableres en dagligvarebutik og op til 2 udvalgsvarebutikker.

1.E.160 - Erhvervsområde med mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper med et rammeareal på 5.000 m2 til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

For begge rammer samlet fastsættes en minimums butiksstørrelse på 600 m2 for derved at sikre rollefordelingen mellem lokalcentret, området for butikker med særligt pladskrævende varegrupper og Thisted midtby.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 berører eksisterende ramme 1.E.10, da denne reduceres som følge af udlæg af rammerne 1.C.163 og 1.E.160. Derudover tilpasses ramme 1.E.10 i anvendelser og miljøklasser til den gældende lokalplan for området.

Forslaget til Lokalplan 1-028 dækker de to nye rammeområder 1.C.163 og 1.E.160 i forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3. Lokalplanen muliggør etablering af butikker i området og indeholder blandt andet bestemmelser i forhold til bebyggelsesomfang, butikstyper, parkering, etablering af venstresvingsbane på Hanstholmvej, vejbyggelinjer samt placering og omfang af skilte, herunder bestemmelser for drift af lysskærme/skilte. Området ligger i byzone.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en detailhandelsredegørelse samt en miljøscreening.

Forslag til lokalplan kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/923

Forslag til kommuneplantillæg kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/18994

Retsgrundlag

Planloven §§ 5 l, n, p, og q, 11 og 15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 59:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget – 20. marts 2019:

Peter Larsen

Til toppen

70. Anlægsbevilling - renovering af kommunal P-plads ved bryghuset

Udskriv

Sagstema

Der søges om anlægsbevilling til renovering af den kommunale del af P-pladsen ved Bryggerivej (ved Thisted Bryghus).

Redegørelse

Teknik og Erhverv har deltaget i flere samarbejdsmøder med Thisted Bryghus om et fælles projekt således, at den kommunale p-plads og Bryghusets parkeringsplads har et ensartet og sammenhængende udtryk. Ved at samtænke projektet kan der opnås et resultat, hvor området får et æstetisk løft.

Den fremtidige situation er illustreret på bilag 1 og 2.

Eftersom pladsen er sammenhængende, får Thisted Bryghus mulighed for at have gæster, hvor transportmidlet er busser. Ved den fremtidige løsning kan busserne gennemkøre parkeringspladsen, hvorved bakning undgås. Dette er klart en fordel for trafiksikkerheden, at der ikke skal bakke busser på Bryggerivej.

Parkeringspladsens nuværende tilstand er dårlig, og der er behov for vedligeholdelse, se bilag 3.

Antallet af parkeringsbåse er samme niveau som i dag, men i praksis bliver der sandsynligvis kapacitet til lidt flere biler, eftersom båsene markeres.

Det er ikke muligt at få finansiering fra Thisted Kommunes Parkeringsfond, eftersom antallet af parkeringsbåse ikke forøges.

Der er ingen tidsbegrænsning på parkeringspladsen i dag, og der er ingen planer om at indføre dette.

Thisted Bryghus har entreret med rådgivere for udarbejdelse at udbudsmateriale, og et fælles projekt kan sendes i udbud umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette dagsordenpunkt. Arbejdet udbydes i overensstemmelse med Thisted Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at renovere Thisted Kommunes andel af parkeringspladsen, renoverer Thisted Bryghus deres andel af parkeringspladsen.

Budgettet for renoveringen af parkeringspladsen er udarbejdet som et fælles projekt med Thisted Bryghus, hvor Thisted Kommune renoverer sin andel af pladsen med i dag 35 P-pladser, og Bryghuset renoverer og etablerer de resterende belagte arealer. Kalkulationerne har resulteret i, at Thisted Kommunes andel er ca. 45.000 kr. pr. P-plads svarende til 1.575.000 kr. Til orientering kan den gennemsnitlige pris pr. P-plads ved anlæggelsen af nye P-pladser, finansieret af P-fonden, være op til 56.000 kr./stk.

Thisted Bryghus har tilkendegivet, at der kan indgås drift- og vedligeholdelsesaftale således, at Thisted Bryghus forestår vintervedligeholdelsen på hele pladsen mod, at Thisted Kommune forestår driften af beplantningen på hele pladsen.

Belægningsarbejderne skal udføres i 2019 således, at de er klar, når den nye bryggehal indvies omkring 1. december 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af projektet udgør ca. 1,6 mio. kr. excl. moms.

Udgiften kan finansieres af rådighedsbeløbet på XA-283 "Medfinansiering til P-fond".

Thisted Bryghus' andel af projektet udgør ca. 2,0 mio. kr. excl. moms.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til renovering af Thisted Kommunes andel af parkeringspladsen,
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på XA-283 "Medfinansiering til P-fond",
 3. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør i samråd med Thisted Bryghus, såfremt den økonomiske ramme er overholdt, og
 4. Der indgås drift- og vedligeholdelsesaftale med Thisted Bryghus, hvor bryghuset varetager vintervedligeholdelsen og kommunen varetager driften af beplantningen.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 63:

Ad 1 til 4: Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 til 4: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

71. Ansøgning om anlægsbevilling til Boenheden Højtoftevej 50

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægsmidler til nyt kaldeanlæg på Boenheden Højtoftevej 50.

Redegørelse

Thisted Kommune er ved at have udfaset de analoge systemer. Dette mangler dog stadig på Boenheden Højtoftevej 50.

Det giver en række udfordringer:

Sidst teknikeren var på besøg, kunne han hjælpe dem, men anlægget er nu så gammelt, at der kun findes brugte reservedele - hvis man er heldig.

Flere beboeres alarmer er holdt op med at virke:

 • For nylig kunne en beboer ikke komme i kontakt med personalet, da personen var færdig på badeværelset. Der er efterfølgende installeret en trådløs ringeklokke som nødløsning ved besøg på badeværelse.
 • En beboer måtte låne en alarm af en anden beboer, fordi beboerens egen var gået i stykker.
 • En tredje beboers alarm virker med stor forsinkelse.

Ældreområdet er p.t. ved at omlægge de to sidste institutioner til Care-Call’s nyeste løsning med mobile enheder. Care-Call er dermed gearet til CURA og de integrationer, som vi forventeligt får hertil.

Retsgrundlag

Serviceloven § 85/almenboligloven § 105.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling forventes med baggrund i IT-afdelingens beregninger at være på 500.000 kr.

Bevillingen vil kunne finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje for 2019, hvor der fortsat står 1.132.000 kr. som udisponeret.

Hertil kommer en merudgift til løbende driftsomkostninger vedrørende årligt softwarevedligehold, som består af et grundbeløb på 20.000 kr. + 395 kr. pr. mobil klient.

Da Boenheden Højtoftevej 50 har brug for ca. 10 mobile klienter, giver dette en løbende merudgift på ca. 24.000 kr. pr. år.

Ændring af servicekontrakt til ny leverandør forventes af være udgiftsneutral.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Ingen

Omprioritering inden for anlægsrammen

Nej

Afledte driftsudgifter

24.000 kr. årligt; afholdes inden for rammen

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Rest rådighedsbeløb på Handicap- og Psykiatri' s udviklingspulje er 1.132.000 kr., som står på XA 571.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Handicaprådet - orientering - den 27. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til nyt kaldeanlæg på Boenheden Højtoftevej 50, som finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

72. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, disse forelægges i udgangspunktet som orienteringssager.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 er grundet det tidlige tidspunkt på året udarbejdet med fokus på, om der er kritiske områder i forhold til at overholde det vedtagne budget for 2019. Overførslerne af over- og underskud fra 2018 er endnu ikke politisk vedtaget, men de forventede overførsler er indregnet i budgetopfølgningen af hensyn til stillingtagen til, om de forventede underskud fra 2018 til 2019 indhentes, og om overførte overskud forventes anvendt i 2019.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 26,7 mio. kr. Merforbruget skyldes dels store overførte merforbrug fra 2018, som ikke forventes indhentet i 2019, og dels områder med merforbrug i forhold til budget 2019. Endvidere er der merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen.

Grundet den kritiske situation er der ved at blive udarbejdet handleplaner for størst mulig afvikling af de overførte underskud samt begrænsning af merforbrug i 2019. Handleplanerne vil blive forelagt på udvalgets møde i april.

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 er udarbejdet uden forventet virkning af forventede handleplaner. Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper er som anført nedenfor:

Generelt bemærkes, at kolonnen "Afvigelse Korr. budget" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget pr. 31. januar, dvs. ekskl. forventede overførsler fra 2018, denne afvigelse er samtidig udtryk for afvigelsen i forhold til servicerammen. Hvorimod kolonnen "Afvigelse Korr. Budget inkl. overførsel" viser afvigelsen efter de forventede over- og underskud fra 2018 er lagt ind. Da der netto forventes overført underskud fra 2018, og da disse underskud for størstepartens vedkommende ikke forventes indhentet i 2019, samtidig med at nogle af overskuddene forventes brugt, er afvigelsen inkl. overførsel 17,4 mio. kr. højere end servicerammeoverskridelsen.

Sundheds- og Ældreområdet:

På Sundheds- og Ældreområdet (Sygehusbetaling og genoptræning samt Pleje og omsorg for ældre) forventes et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 17,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at overførte underskud fra 2018 på 16,7 mio. kr. ikke forventes indhentet, at der forventes et nyt merforbrug på 3 mio. kr. samt, at der forventes et mindreforbrug grundet overført overskud på 2,5 mio. kr., som ikke anvendes i 2019.

Specificeret på de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Merforbruget på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set udgør 13,3 mio. kr. Der er iværksat en lang række tiltag med henblik på at overholde det vedtagne budget for 2019, men det er for tidligt at vurdere, om tiltagene vil kunne resultere i, at det overførte merforbrug vil kunne reduceres i indeværende år.

På ældrecentrene forventes et underskud på 3,4 mio. kr. ikke indhentet, mens 2,5 mio. kr. af de overførte overskud ikke forventes anvendt. Endvidere er der nyt underskud i 2019 på 2,2 mio. kr.

Merforbruget på øvrige områder forventes at blive 0,8 mio. kr., grundet der ikke opnås besparelse på lejetabskontoen i 2019 ved nedrivning af boliger i Hundborg.

De enkelte områder vil blive fulgt nøje i 2019 med særligt fokus på både de overførte underskud, men også de overførte overskud, idet forbrug af sidstnævnte betyder merforbrug på servicerammen, medmindre der er mindreforbrug andre steder.

Psykiatri- og Handicapområdet:

Psykiatri- og Handicapområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede socialområde og Handicappede børn og unge) forventer på nuværende tidspunkt, at det korrigerede budget 2019 inkl. overførsler vil blive overskredet med 9,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at overførte underskud fra 2018 på 6,9 mio. kr. ikke forventes at blive indhentet i 2019, at der forventes nyt merforbrug på netto 3,3 mio. kr., endvidere forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet overført overskud ikke anvendes.

For misbrug forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., grundet et overført overskud ikke anvendes i 2019.

På det specialiserede voksenområde forventes det, at flertallet af institutioner overholder deres budgetter for 2019, endvidere forventer en institution med et stort overført underskud fra 2018 på 6,1 mio. kr. at kunne afdrage 0,5 mio. kr. af det overførte merforbrug. Der forventes ingen afvigelser på fællesområdet og køb af pladser m.m.

På børnehandicapområdet forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Dette skyldes primært som nævnt oven for en ny anbringelse til en pris af 3,0 mio. kr. Desuden forventes der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. på salg af pladser. Det mindre salg betyder, der forventes en mindreudgift på institutionerne på 0,7 mio. kr. i 2019. Herudover forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på fællesområdet for handicappede børn grundet et overført merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr. samt et merforbrug i 2019 på 0,5 mio. kr.

Generelt er der stor tilgang til Psykiatri- og Handicapområdet, hvorfor ventelisten forventes at stige i løbet af året.

Beskæftigelsesområdet (under SSU):

På beskæftigelsesområdet (Borgerservice og ydelser) forventes samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Mindreforbruget forventes primært på boligstøtteområdet.

Asylområdet

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på Asyl og Integration et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med afvikling af asyldriften.

På integrationsområdet forventes der et mindreforbrug på boliger til flygtninge og Kulturværkstedet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes jf. ovenstående et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. forventede overførsler på 26,7 mio. kr. Langt den største del af merforbruget skyldes overførte underskud fra 2018, men der forventes også underskud på andre områder, bl.a. en ny dyr enkeltsag på børnehandicapområdet samt merforbrug på et ældrecenter.

Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

De enkelte relevante afdelinger arbejder allerede nu på forslag til handleplaner, og disse handleplaner behandles på fagudvalgenes møde senest i april og videresendes herefter til godkendelse i økonomiudvalget.

I forhold til servicerammen forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels føromtalte dyre enkeltsag samt mindre salg på børnehandicapområdet og merforbrug på et ældrecenter, dels forbrug af overførte underskud på ældrecentrene, træningsenheden og asyldriften.

Også i 2019 forventes Thisted Kommunes serviceramme at komme under pres, hvorfor ovennævnte handleplaner også omfatter udarbejdelse og implementering af de nødvendige styringsmæssige tiltag. Tiltag der skal sikre balance mellem budget og forbrug samt overholdelse af servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Indstilling

Direktørerne for Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 57:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker som led i udarbejdelse af handleplaner fra forvaltningen, at det fremgår, hvilken tilgang der har været til henholdsvis handicap- og psykiatriområdet og til ældreområdet gennem de seneste år. Udvalget ønsker samtidig oplysninger om, hvordan kompleksiteten på de to områder har udviklet sig.

Udvalget ønsker samtidig at sende budgetopfølgningen til orientering i Økonomiudvalget med henblik på at synliggøre udvalgets økonomiske udfordring i forhold til den kommende budgetlægning - herunder hvorvidt demografimodellen er retvisende i forhold til fordelingen af midler mellem områderne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

73. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger som efterretningssager. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 31. januar 2019 som efterretningssag.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte bevillingsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper fra fagområderne.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, der udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året. I budgetopfølgningen er indregnet de forventede overførsler fra 2018 til 2019 og vurderet på udviklingen af disse i det kommende år.

Det forventede årsregnskab for udvalgets område viser, jævnfør nedenstående tabel, et merforbrug på 11,9 mio. kr. eksklusiv forventede overførselsbeløb og 1,0 mio. kr. inklusiv forventede overførsler.

Fritid

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på fritidsområdet balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsregnskab.

I Thisted Kommune drives der 3 kommunale haller og gives tilskud til 13 selvejende haller. Hallerne indeholder 4 svømmehaller, herunder 2 selvejende. Desuden gives der i 2018 tilskud til 13 aftenskoler, og der drives 25 kommunale klubhuse.

Herudover gives medlems- og lokaletilskud til omkring 230 foreninger (alle typer foreninger). Alene i idrætsforeningerne er der omkring 21.000 medlemsskaber, og herudover modtager knap 1.000 børn et idrætstilbud i regi af forenings-SFO'erne.

Skole og uddannelse

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på skole- og uddannelsesområdet et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.500 elever, heraf 1.120 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.790 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 360 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Skolerne forventes samlet set at få overført 3,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Skolernes samlede overskud, ved årets udgang, forventes at være uændret omkring 3,0 mio. kr.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2019 er afsat penge til 48 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 55 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 1,5 mio. kr., hvortil kommer et forventet overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Der forventes således visiteret færre elever til uddannelsen i 2019 end antallet af elever, der afslutter den 3 årige uddannelse i 2019.

På skoleområdets fælleskonti forventes der, samlet set, et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Direktionens beslutning om at udskyde aktiviteter for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen.

Børne- og Familieområdet

Under forudsætning af at overførslerne godkendes, forventes der på Børne- og Familieområdet, på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget indeholder et forventet samlet overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på ca. 5,1 mio. kr. - heraf er 0,6 mio.kr. projektmidler.

På anbringelsesområdet er der pres på budgettet, hvilket giver anledning til bekymring om, hvorvidt budgettet holder.

Dette er hovedsageligt et resultat af øget pres på dyre anbringelser på institutioner samt markant reduktion af budgettet fra 2018 til 2019 på 6,5 mio. kr.

På området for de forebyggende foranstaltninger forventes der et mindreforbrug i 2019.

Afvigelsen skyldes, ud over overførselsbeløbet, tilskuddet til uledsagede mindreårige flygtningebørn, som ikke er budgetlagt. Herudover forventes forbruget på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter også at være lavere end budgettet.

Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset økonomisk, og det forventes at 2019 resulterer i et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette merforbrug vil dog øges, såfremt der rekrutteres yderligere tandlægetimer i 2019 til nedbringelse af ventelisten.

Tandplejen fik i 2018 tilført budgetmidler fra anbringelsesområdet for at kunne holde budgettet i 2018.

Udgiften til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) blev i 2018 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Beløbet skulle oprindeligt anvendes til betaling for ekstraproduktion til nedbringelse af ventelisten, hvilket også i nogen grad er sket i 2017 og 2018. Arbejdet med nedbringelse af ventelisten fortsætter i 2019.

Dagtilbud

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes forventes der på dagtilbudsområdet, på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 7,0 mio. kr. Merforbruget indeholder et forventet negativt overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på ca. 1,5 mio. kr. Beløbet indeholder et ikke forbrugt beløb på 1,2 mio. kr. til "Kompetenceudvikling på dagtilbud", projektet er udskudt til 2019. Overførselsbeløbet eksklusiv "Kompetenceudvikling på dagtilbud" er et underskud på 2,7 mio. kr.

Ved budgetlægningen 2019 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.507 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.043 børn i kommunale og private tilbud. Ud af de 2.043 børn er der budgetteret med 642 børn i private tilbud, svarende til 31,5%.

Budgetopfølgningen viser, at der passes flere børn end forudsat i budgettet. Til grund for budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistik over børnetallet i første kvartal 2019. Ifølge Danmarks Statistik er børnetallet i første kvartal 2019 i aldersgruppen 0 - 5 årige 2.593 børn, hvilket er 86 flere børn end budgetteret.

Hvis de 86 børn havde været indregnet i budgetlægningen var dagtilbudsområdet blevet tilført 5,7 mio. kr. ekstra til budget 2019.

Det forøgede børnetal vil dels betyde et pres på de kommunale institutioner og udgifterne til tilskud til de private ordninger vil stige i forhold til det budgetterede. Også andre centrale konti vil komme under pres, eksempelvis udgifterne til friplads og søskendetilskud. Modsat vil der på forældrebetalingen komme en merindtægt.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 46:

Taget til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at kompensere for den manglende demografiregulering.

Beslutning

Børne- og Familieforvaltningens indstilling taget til efterretning.

Til toppen

74. Intern revision 2018

Udskriv

Sagstema

I Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ er det fastlagt, at Center for Økonomi og Løn skal foretage intern revision af kommunens institutioner og afdelinger, og at resultatet skal forelægges for Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Løn forelægger på den baggrund resultatet af 2018-revisionen.

Redegørelse

Den interne revision skal:

 • sikre at kommunens institutioner og afdelinger fører deres regnskaber korrekt.
 • forhindre at kommunen rammes af tab som følge af fejl, besvigelser eller andre uregelmæssigheder.
 • beskytte personalet mod uberettiget mistanke om uregelmæssigheder.

Revisionen gennemføres som uanmeldte besøg på institutioner/afdelinger. Ved besøget gennemgår to medarbejdere fra Center for Økonomi og Løn institutionens betalingsgennemførelse, den decentrale del af lønindberetningen, administrationen af lokale kontantkasser, administrationen af indtægter og indtægtsopkrævninger samt opbevaringen- og håndteringen af beboere- og andres midler. Der tages stikprøver af betalinger, andre økonomiske transaktioner og forretningsgange ligesom ledelsestilsyn kontrolleres. Revisionen kombineres med rådgivning og instruktion, og der udtages ca. 10 institutioner hvert år.

2018-revisionen omfattede følgende institutioner: Kulturrummet, Thy-Værkstedet, Ældrecentret Aabakken, Bofællesskabet Grønningen, Huset, Sennels Skole, Bofælleskabet Søskrænten, Koldby Skole, Hanstholm Skole og Drift- og Anlægsafdelingen i Teknisk og Erhverv.

Revisionen viste, at der generelt var tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange, og der blev ikke fundet væsentlige enkeltfejl eller forhold, som gav begrundet mistanke om uregelmæssigheder.

Mindre fejl eller mangler blev fundet i forbindelse med

 • indberetningen af oplysningspligtige honorarer.
 • ledelsestilsynet i forbindelse med de løndele, hvor lønudbetalingen bygger på decentrale indberetninger.

Center for Økonomi og Løn orienterer institutioner og afdelinger om resultatet af revisionen og om retningslinjerne for de områder, hvor der blev fundet mindre fejl eller mangler.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ, bilag vedrørende intern revision.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. marts 2019, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

75. Status på fremdrift i Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Orientering om projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

Hvad er projekt Cold Hawaii Inland – og historien bag?

Gennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet. Denne interesse har også vist sig i Thy, og i starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle området kendt som ”Synopal Havn” i Thisted Østby. Denne indledende dialog er efterfølgende blevet til projekt Cold Hawaii Inland (CHI), hvis formål er at koble Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden: Doverodde, Krik, Vildsund, Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen, Synopal Havn) og Bygholm.

Ambitionen er at gøre Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet” med en fælles arkitektonisk identitet, kaldet ”Streger i Landskabet”, og et fælles brand ”Cold Hawaii Inland”. Cold Hawaii Inland bliver med andre ord en ”Margueritrute” i Thy for vandsportsentusiaster, børnefamilier på tur, nysgerrige forbipasserende og turister, der skal give såvel lokal som national og international genklang.

Cold Hawaii Inland kommer helt konkret til at indeholde:

 • En række faciliteter af høj kvalitet der er tilpasset det specifikke ”spot” og dets brugere, og som tager hensyn til den unikke natur i Thy.
 • Faciliteter som sikrer en optimal før/under/efter oplevelse for både garvede og nybegyndere inden for vandsport.
 • Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual.
 • Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper.
 • Muligheden for at afholde større events.

Historisk tidslinje for CHI

 • Starten af 2015: Thy Cable Park henvender sig til Thisted Kommune.
 • Maj 2016: Kommunalbestyrelsen godkender en bevilling til at idéudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idékatalog.
 • Februar 2017: Potentialeanalyse, der beskriver behov og potentialer for vandaktiviteter og faciliteter rundt om i Thy, udgives.
 • 19. december 2017: Kommunalbestyrelsen godkender anlægs udgiftsbevilling på 46,6 mio. kr. og en anlægs indtægtsbevilling på 20,8 mio. kr. til CHI, og i forbindelse med budgetforliget for 2019 yderligere 10 mio. kr. i sammenhæng med inddragelse af Krik som ”spot” i CHI.
 • Marts 2018: Kommunalbestyrelsen vælger Spektrum Arkitekter som vinder af den udskrevne konkurrence med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.
 • 2018: Spektrum Arkitekter og Thisted Kommune arbejder videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots i samarbejde med lokale foreninger og frivillige.
 • Januar 2019: Dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland udgives.
 • Januar 2019: Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland beslutter at øremærke midler til en række udvalgte steder (”spots”) og dermed igangsætte arbejdet med lovgivning, projektering og anlæg af faciliteter i løbet af 2019/2020.

CHI – den kommende proces

Med den politiske styregruppes beslutning om at igangsætte spottene Vildsund, Vandet Sø, Synopal Havn, dele af den rekreative rute samt opførelsen af seks vandshelters er myndighedsarbejde og projektering nu i gang for disse spots. De forventes at være opført med udgangen af 2020. Generelt gælder det, at mange af CHI-spottene er placeret i Natura 2000-områder/ områder med beskyttelse, hvorfor tidslinjen kan være svær at fastlægge helt på nuværende tidspunkt.

De øvrige spots Søbadet, Dragsbæk, Bygholm, Krik og Doverodde afventer beslutning i den politiske styregruppe om at blive sat i gang i 2020/2021.

Projektets administrative styregruppe besluttede den 24. januar 2019, at projektgruppen arbejder med følgende punkter i den kommende tid:

 • Opførelsen af de prioriterede spots og forudgående relaterede processer (myndighedsarbejde, arealerhvervelse, projektering mv.).
 • Dialog med relevante fonde mhp. udarbejdelse af fondsansøgninger og finansiering af CHI.
 • Udarbejdelse af samarbejds- og driftsaftaler med relevante spots.
 • Udarbejdelse af en ”masterplan” (udviklingsplan) for CHI de kommende 3 – 5 år.

Projektgruppen har desuden fokus på borgerinddragelse – i den kommende tid i form af borgermøder (18. og 19. marts 2019), løbende interessentmøder med relevante foreninger i CHI, oprettelse af et CHI-brugernetværk og generel information og kommunikation via mail, FB, hjemmeside mm.

Dispositionsforslaget for CHI kan læses her: http://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjekter/CHI.aspx

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland foretog den 15. januar 2019 følgende økonomiske prioritering:

 • Vildsund: 3,1 mio. kr.
 • Synopal Havn: 22 mio. kr.
 • Den rekreative rute i 2019/2020 (strækning fra Thisted Ro- og Kajakklub til Sydhavnen): 9,2 mio. kr.
 • Vandshelters: 1,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 76:

Taget til efterretning.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 51:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

76. Procesplan for Digitaliseringsstrategi 2019/20

Udskriv

Sagstema

Orientering om procesplan for udarbejdelse af Digitaliseringsstrategi 2019-2020.

Redegørelse

På baggrund af vedtagelsen af Politik for Administration og Personale 18. december 2018, skal der udarbejdes en ny Digitaliseringsstrategi for Thisted Kommune.

Den kommende digitaliseringsstrategi skal tage udgangspunkt i Politik for Administration og Personale samt understøtte Vision 2022 - "Vi udvikler velfærd sammen". På digitaliseringsområdet tager kommunernes arbejde også afsæt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen samt Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 udarbejdet af KL.

For at kunne følge de to overliggende strategier fra Digitaliseringsstyrelsen og KL, vil den kommende digitaliseringsstrategi for Thisted Kommune bliver 2-årig og komme til at dække årene 2019-2020. Herefter vil strategiperioden blive 4-årig.

Hovedoverskrifterne i den offentlige digitalisering er borgernes digitale muligheder, intern digitalisering og fælleskommunal it-arkitektur. Disse temaer forventes også at blive retningsgivende i Thisted Kommunes strategiarbejde. Emnerne berører hele den kommunale forvaltning, og der nedsættes derfor en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentation fra alle forvaltninger, ligesom superbrugergruppen vil blive involveret i arbejdet som referencegruppe.

Center for IT og Digitalisering er tovholder for strategiens udarbejdelse.

Arbejdet påbegyndes i marts 2019 og forventes afsluttet i 2. kvartal 2019.

De overordnede målsætninger vil blive drøftet i Hoved-MED samt i Direktion og Chefgruppe.

Strategien som helhed forelægges Direktionen med endelig behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. marts 2019, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

77. Lukket punkt: Udbud

Til toppen

78. Lukket punkt: Køb af ejendom

Til toppen

79. Lukket punkt: Ejendomssag

Til toppen

80. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

81. Lukket sag: Salg af ejendomme

Til toppen

82. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad1. Borgmesteren orienterede om

 • Fremtidigt forskningsprojekt om almen praksis ved Dokken i Thisted.

Ad 2.

 • Økonomiudvalget ønsker en opgørelse over udviklingen af antal niveau 3-5 ledere siden 2010.
 • Henning Holm orienterede om Agger - Thyborøn færgen.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen