23. jan 2019

Deltagere:

 • Henning Holm (A)
 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Deltagelse i styregruppe - Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller

Udskriv

Sagstema

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ønsker kommunalpolitisk deltagelse i styregruppen for Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller.

Redegørelse

Nordiske Folkecenter for Vedvarende Energi har anmodet om, at formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget Niels Jørgen Pedersen træder ind i styregruppen for Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller. Folketinget har afsat 7,3 mio. kr. til Test- og Videnscentret.

Testfaciliteterne skal etableres på Vorupørvej 250, Hundborg, som kontraktmæssigt er aftalt for en 10-årig periode.

Styregruppens opgaver bliver at arbejde med en kommunikations- og formidlingsplan, markedsføringsplan i projektperioden, slutrapport samt godkendelse af forretningsmodel fra 2021 og driftsbudget fra 2021.

Mødefrekvensen er 1 til 2 møder af 2 til 3 timers varighed pr. år. Der kan udbetales honorar på 3.000 kr. pr. person pr. møde.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er efter den kommunalretlige lovgivning som udgangspunkt frit stillet med hensyn til, hvem den vil udpege til medlem af en styregruppe.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 16. januar 2019

Økonomiudvalget 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at sagen drøftes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 14:

Det indstilles, at Niels Jørgen Pedersen udpeges.

Beslutning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

3. Revidering af Strategi for Lokal Udvikling

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af den reviderede Strategi for Lokal Udvikling og en omplacering af 500.000 kr. fra Medfinansieringspuljen i 2019 og resten af strategiens gyldighedsperiode til arbejdet med Lokal Udvikling under Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Den nuværende Strategi for Lokal Udvikling blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2018 og er gældende i perioden 2018 - 2020. Strategien sætter fokus på en øget struktur i samarbejdet, både internt i Thisted Kommune og i samarbejdet mellem kommune og lokalområde omkring udviklingen af Thisted Kommunes lokalområder og kommunen som en helhed. Samtidig er der fokus på netværksdannelse og styrkede relationer på tværs af Thisted Kommune.

I strategien er der også lagt op til en formel ekstern organisering mellem Thisted Kommune, en paraplyorganisation (Landsbygruppen Thy) samt et lokalråd, der skulle oprettes på baggrund af strategien.

I udmøntningen af strategien har de første skridt omhandlet den interne organisering i Thisted Kommune. Der er blevet oprettet Én indgang til kommunen for lokalområder, hvor en navngiven medarbejder modtager deres henvendelser og sikrer en let og overskuelig sagsbehandling. Derudover er der oprettet et tværfagligt team på tværs af afdelinger i kommunen, hvor borgernes henvendelser drøftes og placeres i den afdeling, der bedst muligt kan hjælpe borgeren videre, samtidigt med at man sikrer et tværfagligt blik på borgernes henvendelser.

I forhold til den eksterne organisering er der fra flere sider blevet gjort opmærksom på, at der er en uhensigtsmæssig dobbeltorganisering mellem paraplyorganisationen (Landsbygruppen Thy) og Lokalrådet, hvor det var uklart, hvilken rolle hver aktør havde. Sammenholdt med, at der kører en revidering af Thisted Kommunes politikker med dertil hørende strategier, ses det som en optimal løsning at tilpasse den nuværende strategi i forhold til den nye struktur for politikker og strategier.

I den reviderede Strategi for Lokal Udvikling er der stadig fokus på en stærk struktur, der understøtter det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund, netværksdannelse og udvikling lokalt og som en samlet kommune.

Den største ændring omhandler den formaliserede struktur, der er nævnt ovenfor, med Thisted Kommune, Landsbygruppen Thy og et lokalråd. Det formaliserede samarbejde er simplificeret i den nye struktur, hvor der fremadrettet kun er to aktører - Thisted Kommune og Lokalområdernes Udviklingsforum. Lokalområdernes Udviklingsforum oprettes for at sikre en bred repræsentation på tværs af hele kommunen, hvor der også er en forhåbning om, at deltagerne har en bred lokal opbakning i deres respektive områder. Det er i strategien beskrevet, hvordan Lokalområdernes Udviklingsforum oprettes ved udpegning blandt interesserede borgere. En alternativ model til oprettelse af rådet er et demokratisk valg, hvor medlemmerne af de forskellige borgerforeninger eller lignende type foreninger kan stille op til Lokalområdernes Udviklingsforum. De 15 medlemmer vælges herefter blandt de opstillede kandidater på et repræsentantskabsmøde, hvor alle borgerforeninger og tilsvarende foreninger er repræsenteret. For at sikre en så bred repræsentation (geografi, køn og alder) i Lokalområdernes Udviklingsforum indstilles det, at oprettelsen af rådet sker ved direkte udpegning.

En anden ændring omhandler økonomien i arbejdet med Lokal Udvikling, hvor der i den nuværende strategi ikke er indarbejdet økonomi til formålet. I den nye strategi afsættes der 500.000 kr. til Lokal Udvikling, hvor Lokalområdernes Udviklingsforum er med til at indstille projekter og temaer til politisk godkendelse.

Strategiens gyldighedsperiode er ændret, således at den følger de øvrige styringsdokumenter i Thisted Kommune, dvs. valgperioden ud plus ét år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Fra Medfinansieringspuljen overføres der 0,5 mio. kr. i 2019, 2020, 2021 og 2022 til en pulje under Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som dedikeres til arbejdet med lokal udvikling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Dog henvises til, at Kommunalbestyrelsen i møde den 18. december 2018 vedtog følgende kriterier for Thisted Kommunes medfinansieringspulje:

Projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen:

 • skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • skal som hovedregel indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller:

 1. At den reviderede Strategi for Lokal Udvikling godkendes.
 2. At der oprettes et Lokalområdernes Udviklingsforum ved direkte udpegning.
 3. At der overføres 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til lokale udviklingsprojekter i 2019 og resten af strategiens gyldighedsperiode (valgperioden ud plus ét år).

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 5:

Ad 1. Beslutning om revision af Strategi for Lokal Udvikling udsættes til efter Lokalområdernes Udviklingsforum er etableret.

Ad 2 - 3. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 3:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

4. Sagsanlæg udligning

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes eventuelle deltagelse i sagsanlæg mod den danske stat.

Redegørelse

I foråret 2018 henvendte en række kommuner sig til advokatfirmaet HjulmandKaptain med henblik på undersøgelse af mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi. Disse kommuner har i en længere årrække stillet spørgsmål ved beregningen af udligningen og har tidligere henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet om sagen.

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om udarbejdelse af et notat med redegørelse af de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et eventuelt krav overfor den danske stat. Thisted Kommune er en af de kommuner, der har særlig interesse i sagen, og det skal drøftes, hvorvidt Thisted Kommune skal tilslutte sig det videre arbejde med sagsanlægget.

Notatet fra HjulmandKaptains samt et resumé af notatet er vedlagt.

Retsgrundlag

Der henvises til vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til HjulmandKaptain for sagens behandling i første instans udgør 300.000 kr. + moms pr. kommune under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget.

Her ud over kommer udgifter til egen advokat, eventuelle udgifter i forbindelse med en ankesag samt eventulle idømte sagsomkostninger i tilfælde af, at der ikke gives medhold.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det drøftes, hvorvidt Thisted Kommune skal tilslutte sig det videre forløb med sagsanlægget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at Thisted Kommune ikke tilslutter sig det videre forløb med sagsanlægget.

Til toppen

5. Finanslov - overgangstilskud for 2019

Udskriv

Sagstema

Finansloven for 2019 giver Thisted Kommune yderligere 7,5 mio. kr. årligt i tilskud i 2019 og 2020.

Redegørelse

På finansloven for 2019 er der vedtaget to yderligere tilskudsordninger ud over det, der indgik i Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 29. juni 2018. Det drejer sig om:

 1. En overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres.
 2. Et tilskud i 2019 og 2020 til ø-kommunerne Læsø, Samsø og Ærø Kommuner.

Ministeriet har nu udmeldt fordelingen til landets kommuner, og tilskuddet til Thisted Kommune er vedr. punkt 1 på 7,452 mio. kr. Tilskuddet vedr. 2019 vil blive udbetalt i månedlige rater i løbet af 2019. Tilskuddet vedr. 2020 vil alt andet lige indgå i tilskudsudmeldingen for 2020.

Retsgrundlag

Finansloven for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet tilføres kommunens kassebeholdning i 2019. I 2020 indgår beløbet i den vanlige politiske prioritering til Budget 2020.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Direktionen den 22. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at 2019-tilskuddet på 7,452 mio. kr. lægges i kassen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 22. januar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

6. Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet.

Redegørelse

I budget 2019 er der afsat 2.000.000 kr. til udearealer og 4.000.000 kr. til skolerenoveringer.

I 2018 blev den forbedring af udearealerne på folkeskolerne, HedeDanmarks analyse peger på, påbegyndt. På budgettet var der afsat 1.600.000 kr. til udearealer, som sammen med en del af midlerne fra skolerenoveringspuljen, blev brugt på udearealer. Således blev der i alt bevilliget 5.075.000 kr. til udearealer på skolerne.

I 2019 er puljen til udearealer på 2.000.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at midlerne, i lighed med sidste år, fordeles efter antallet af elever, så skolerne kan arbejde videre med de områder, der ifølge HedeDanmarks analyse trænger til forbedring.

I det udarbejdede forslag nedenfor tildeles Hannæs-Østerild Skole forlods 100.000 kr. på grund af 3 matrikler, der samlet set betyder store udearealer. Rolighedsskolen tildeles mindre end elevtalsfordelingen foreskriver. Dette skyldes, at HedeDanmarks plan anslår, at der er behov for 600.000 kr., og skolen blev i 2018 tildelt 520.000 kr. For 80.000 kr. i 2019 vil skolen dermed kunne gennemføre den samlede plan.

Skole

Beløb

Bedsted Skole

75.000

Hannæsskolen

230.000

Hanstholm Skole

110.000

Hurup Skole

245.000

Koldby Skole

60.000

Nors Skole

80.000

Rolighedsskolen

80.000

Sennels Skole

60.000

Sjørring Skole

200.000

Snedsted Skole

215.000

Tilsted Skole

80.000

Tingstrup Skole

255.000

Vestervig Skole

45.000

Østre Skole

265.000

I alt

2.000.000

I forhold til skolerenoveringspuljen ønsker Børne- og Familieforvaltningen i samråd med skoleledergruppen, at understøtte et kommende fokus i skolevæsnet på sprog og læsning. Derfor skal der sættes fokus på skolebibliotekerne. Dette kræver en proces, hvor skolerne, sammen med medarbejderne, skal udarbejde en samlet plan for de ønsker, der måtte være. Denne proces forventes afsluttet primo februar, og der vil efterfølgende komme en sag omkring frigivelse af anlægsmidlerne.

Der er dog allerede på nuværende tidspunkt nogle mindre uopsættelige renoveringsopgaver, som skal gøres færdige på skolerne, hvorfor forvaltningen foreslår, at disse midler frigives, så skolerne kan gå i gang med det samme.

Det drejer sig om:

Skole

Opgave

Beløb

Nors

Linoleumsgulv ved indgangspartiet, der smuldrer

33.000

Vestervig

Loft

55.000

Bibliotek fugtskader

24.000

Snedsted

Flugtvej musik

18.000

Trombakken vinduer

25.000

Bedsted

Personaletoilet v. Golfstrømmen

55.000

STU 1

Personaletoilet

40.000

I alt

250.000

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 4.000.000 kr. (Xa-566) til skolerenovering og 2.000.000 kr. (Xa-836) til udearealer.

Børne- og Familieforvaltningen peger på en frigivelse af 250.000 kr. på Xa-566 og en frigivelse af 2.000.000 kr. på Xa-836.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Økonomiudvalget den 23. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling til udearealer på 2.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-836.
 2. Der gives en anlægsbevilling til renoveringsopgaver på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-566.
 3. Der rejses en sag i april 2019 på de resterende 1.750.000 kr.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 6, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Bemærkning forud for mødet i Økonomiudvalget

Det bemærkes, at der i indstillingens punkt 3 skulle have stået "3. Der rejses en sag i april 2019 på de resterende 3.750.000 kr.".

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

7. Evaluering af snitflader - Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune, Erhverv, og Thy Erhvervsforum har sammen evalueret deres fælles snitflader.

Redegørelse

I Thisted Kommunes budgetaftale for 2019 blev det besluttet at se på snitfladerne mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv.

De to organisationer har sammen evalueret snitfladerne, primært med fokus på, om opgaverne involverer virksomhedsudvikling, eller de ikke gør. Evalueringen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Evalueringen når frem til, at flere opgaver vedrørende forretnings- og virksomhedsudvikling samt innovation i virksomheder bør flyttes fra Thisted Kommune og i stedet forankres i Thy Erhvervsforum.

Omvendt bør opgaver, der ikke involverer virksomhedsudvikling, som udgangspunkt ligge i Thisted Kommune. Endvidere skal virksomhedsrettede opgaver omkring én indgang for virksomheder til især myndighedsopgaver og jordsalg ligge i Thisted Kommune. (Endelig har Jobcentret mange virksomhedsrettede opgaver, som fortsat skal ligge, hvor de gør.)

Evalueringen viser en tydelig arbejdsdeling mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv, men også et behov for tæt samarbejde. Eksempelvis om tiltrækning af højtuddannede, hvor Thy Erhvervsforum, med projekt Fra Bybo til Thybo administrerer boliger til studerende, finder virksomheder, der ønsker studerende i praktik og laver konkrete match med mere, mens Thisted Kommune er tovholder på samarbejdet med AAU, UCN og på karrieremesserne, koordinerer Klub Thy i Aalborg, og markedsfører Thy generelt over for studerende og højtuddannede.

Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune har sammen holdt to seminardage om projektarbejde, projektroller og projektejerskab for at fremme samarbejde og koordinering på tværs.

Evalueringen af snitflader leder frem til tre alternativer vedrørende den organisatoriske og fysiske organisering:

Alternativ 1: De fysiske og organisatoriske placeringer fastholdes, men alle virksomhedsudviklingsopgaver i Thisted Kommune, Erhverv, overgår til og ledes af Thy Erhvervsforum.

Fordelene er et klart snit om opgaverne, og koordinering og ledelse af tværgående opgaver via projektorganisering.

Ulemperne er manglende koordinering i hverdagen af opgaver, der går på tværs af de to organisationer.

Alternativ 2: Alle medarbejdere i Thisted Kommune, Erhverv, fastholdes organisatorisk i Thisted Kommune, men flyttes fysisk fra Thisted Rådhus til Thy og Co-huset, hvor Thy Erhvervsforum holder til. Enkelte dage vil kommunens medarbejdere stadig være på rådhuset.

Både generelle opgaver og virksomhedsudviklingsopgaver, som involverer begge organisationer, løses i en projektorganisering, hvor det er opgavetypen, der definerer, hvem der er projektejer og dermed leder af opgaven og de tilknyttede personer.

Fordelen er her, at Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv, kan koordinere opgaver i det daglige, og at personalet i Erhverv stadig kan understøtte Thisted Kommunes organisation og erhvervsstrategi. Samtidig bliver Erhvervskontakten i kommunen en del af Thy og Co-huset.

Ulempen er, at den daglige koordinering med den politisk-administrative organisation på rådhuset mindskes. Eftersom opgaverne ventes løst af de samme personer som hidtil, vil flere medarbejdere have både en linjechef i kommunen og en opgavechef i Thy Erhvervsforum, når ejerskabet af nogle opgaver flyttes.

Alternativ 3: Medarbejdere i Thisted Kommune, Erhverv, der har en overvægt af virksomhedsudviklingsopgaver, virksomhedsoverføres til Thy Erhvervsforum. Det vil dreje sig om tre medarbejdere ud af syv, hvoraf den ene er halvtidsansat.

Fordelen er her et rent snit og reference til Thy Erhvervsforums chef, og styrket fagligt miljø i Thy Erhvervsforum.

Ulempen er en mere sårbar erhvervsafdeling i kommunen med færre ressourcer til at løfte de kommunale rammevilkår og erhvervsstrategier, understøtte borgmester, behandle ansøgninger, sagsfremstillinger med mere.

Retsgrundlag

I alternativ 3 skal medarbejdere virksomhedsoverføres ud fra gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

I alternativ 3 skal medarbejdere virksomhedsoverføres, og lønnen følger med.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. november 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

 1. Evalueringen af snitflader godkendes.
 2. Alternativ 1, alternativ 2 eller alternativ 3 vedrørende eventuelle organisatoriske og fysiske ændringer besluttes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 12:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionen indstiller alternativ 2. Sagen fremsendes til høring i de respektive MED-udvalg og behandles herefter på ny i direktionen.

Område-MED Administration, 10. december 2018, pkt. 2:

Medarbejderrepræsentanterne vurderer, at de berørte medarbejdere ikke ønsker en virksomhedsoverdragelse og er derfor enige i, at det ikke skal være model 3, men model 2 med en fuld overflytning af alle medarbejdere men fortsat med organisatorisk tilknytning til Thisted Kommune.

Konsekvensen af ændringen vil formentlig være, at samarbejdsrelationerne i forhold til andre afdelinger på rådhuset kan blive påvirket, hvilket således bør være et opmærksomhedspunkt. Endelig ønskes en evaluering af ændringen efter et år.

Direktionen, 11. december 2018, pkt. 5:

Alternativ 2 indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 12:

Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard og Preben Holler indstiller model 1 med den tilføjelse, at der arbejdes fleksibelt i forhold til de opgaver der til enhver tid løses i samarbejde med Thy Erhvervsforum.

Niels Jørgen Pedersen og Preben Dahlgaard indstiller model 2 med den tilføjelse, at der arbejdes fleksibelt i forhold til de opgaver, der til enhver tid løses i samarbejde med Thisted Kommune.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Flertallet indstiller Direktionens indstilling til godkendelse med den bemærkning, at der evalueres på beslutningen efter et år.

Jens Kristian Yde, Ib Poulsen og Henning Holm indstiller Alternativ 1 til godkendelse.

Til toppen

8. Tillægsbevilling til fortsat opnormering til inddrivelse af ejendomsskatter i 2019

Udskriv

Sagstema

Der indstilles til, at området for inddrivelse af ejendomsskatter fortsat opprioriteres med en ekstra fuldtidsstilling i 2019 og 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen opprioriterede inddrivelsesområdet den 27. juni 2017, hvor en ekstra fuldtidsstilling blev finansieret som tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2017 og 2018. Opprioriteringen skete som en konsekvens af, at opgaven med inddrivelse af fortrinsberettigede krav (ejendomsskatter) blev overført fra SKAT til kommunerne med virkning fra den 2. februar 2017. Thisted Kommune gik i gang med inddrivelsesopgaven primo oktober 2017. Opprioriteringen har betydet, at det i 2017 og 2018 har været muligt at nedbringe restancerne betydeligt.

Forrige orientering om status på inddrivelse af ejendomsskatter vedrørte 2017 og blev taget til efterretning af Direktion og Økonomiudvalg i februar 2018. Den samlede restance primo oktober 2017 udgjorde 1.696.846 kr. Restancen pr. 15. januar 2018 udgjorde 544.721 kr., hvilket har betydet en samlet nedbringelse af restancerne for ejendomsskat på 1.152.125 kr.

Sidste orientering om status på inddrivelse af ejendomsskatter vedrørte 1. rate af 2018 og blev taget til efterretning af Direktion og Økonomiudvalg i oktober 2018. Den samlede restance primo juni 2018 udgjorde 1.069.848 kr. Restancen pr. 31. august 2018 udgjorde 311.244 kr., hvilket har betydet en samlet nedbringelse af restancerne for ejendomsskat på 758.604 kr.

Da Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling til opnormering af området den 27. juni 2017, var det forvaltningens forventning, at SKAT forholdsvist hurtigt ville komme med en udmelding på, om og i givet fald hvornår opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter skulle gå tilbage til SKAT. Udgiften blev derfor ikke indarbejdet i budget 2019. Da der fortsat ingen udmelding fra SKAT er på området, søges der om en ekstrabevilling til 2019. Udgiften søges indarbejdet i budget 2020.

Den styrkede indsats på inddrivelsesområdet for ejendomsskatter består bl.a. i, at

 • varetage opgaver i forbindelse med udlægsforretning, herunder forkyndelse, betaling af retsafgift, afholdelse af udlægsforretning og protokolleringspligt.
 • samarbejde med advokaten om de sager, som er oversendt med henblik på at sætte ejendomme på tvangsauktion.
 • håndtere klager over udlægsforretninger.

At inddrivelsesopgaven varetages af kommunerne betyder bl.a., at Thisted Kommune har mulighed for at sætte ejendomme på tvangsauktion efter varsling/rykkerskrivelser og underretning om og afholdelse af udlægsforretning. Hvis ikke skyldner har betalt ejendomsskatten inden tidspunktet for udlægsforretningen, bliver der gjort udlæg i skyldners ejendom. Udlæg vil sige, at retten til fordringen (ejendomsskatten) bliver sikret i ejendommen, og at inddrivelsen kan tvangsfuldbyrdes ved begæring om salg af ejendommen på tvangsauktion. Efter udlægsforretningen sender kommunen sagen til advokat med henblik på varetagelse af den videre proces. Det skal bemærkes, at skyldner helt frem til auktionsdagen har mulighed for at afværge auktionen.

Retsgrundlag

Skatteinddrivelsesloven og Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomiske konsekvenser

Formålet med den øgede indsats er at nedbringe kommunens restancer samt at begrænse den enkelte borgers gæld til kommunen.

Regeringen og KL aftalte en økonomisk kompensation som følge af, at kommunerne forestår inddrivelsen af de fortrinsberettigede krav pr. 2. februar 2017. Kompensationen udgjorde samlet 18,6 mio. kr., hvoraf Thisted Kommune blev tildelt 147.700 kr. Pengene blev udbetalt til kommunen som en del af midtvejsreguleringen i efteråret 2017 og anvendt til udgifter til IT, opkvalificering af medarbejdere mv.

Den 27. juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en opnormering af området med en fuldtidsstilling for halvdelen af 2017 og hele 2018, svarende til hhv. 225.000 kr. for 6 mdr. ansættelse og 450.000 kr. for 12 mdr. ansættelse. Lønudgiften blev finansieret som tillægsbevilling fra kassebeholdningen for 2017 og 2018 i forventning om, at kommunens restancer ville nedbringes yderligere gennem den ekstra indsats. Økonomiudvalgets godkendelse var under forudsætning af, at bevillingen for 2018 blev finansieret af provenuet. Denne forventning er blevet indfriet, idet restancen er nedbragt med hhv. 1.152.125 kr. i 2017 og 758.604 kr. for 1. rate af 2018.

Den samlede lønudgift i 2019 på 450.000 kr. foreslås finansieret som en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til fortsat varetagelse af inddrivelsesopgaven. Det er fortsat forventningen, at den ekstra stilling kan finansieres af provenuet.

Center for Økonomi og Løn (CÆL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at Thisted kommunes serviceudgifter vil blive forøget, hvis der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 22. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at bevillingen for 2019 finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 22. januar 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

9. Ansøgning om anlægsbevillinger til handicap- og psykiatriområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsbehov i 2019 på handicap- og psykiatriområdet.

Redegørelse

Der er i 2019 afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten på handicap- og psykiatriområdets udviklingspulje.

Der søges om anlægsmidler på i alt 874.000 kr. til følgende tre projekter:

 1. Tilpasning af Kumlhøj (Dragskilde 3): 664.000 kr.
 • Beskrivelse: I forbindelse med at Dragskilde 3 fremover skal rumme såvel daginstitution som døgn- og aflastningstilbud for børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne har der vist sig at være nogle lovgivningsmæssige krav, bl.a. nyt ABA anlæg og ventilation, nyt vindue med redningsudgang, ændringer af el-installationer og ændring af personalefaciliteter. Beløbet lægges oven i de 74.000 kr., der allerede er afsat til projektet i 2018.
 1. Fælles alarmsystem til Team Bostøtte, Daghus/Drivhus, Behandlerhuset (Korsgade/Munkevej): 125.000 kr.
 • Beskrivelse: Der er tale om et kombineret tyveri- og overfaldsalarmsystem. Grundsystemet fungerer på samme måde som systemet på rådhuset med kort til indgangsdørene samt udvalgte lokaler med fastmonterede overfaldsalarmer. Ud over dette er der også tilknyttet nogle få mobile overfaldsalarmer til personalet, der har alenevagter i Daghus/Drivhus i de sene eftermiddags-/aftentimer samt til personalet, der har udekørende funktioner.
 1. Opførelse af skillevæg på Bjergbo: 85.000 kr.
 • Beskrivelse: En beboer på Bjergbo har behov for at blive bedre skærmet for stimuli fra de øvrige beboere. Dette kan gøres ved at opføre en "blød skillevæg" ved vedkommendes lejlighed.

Retsgrundlag

 • SEL § 32 og § 44/84 særligt dagtilbud og aflastning (Kumlhøj)
 • SEL § 85 bostøtte i eget hjem (Bjergbo og Team Bostøtte)
 • SEL § 101 stofbehandling (Behandlerhuset)
 • SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud (Daghus/Drivhus)
 • SUL § 141 alkoholbehandling (Behandlerhuset)

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling på 874.000 kr. kan finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje for 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at udviklingspuljen for 2019 er på 2 mio. kr. (XA-571).

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Handicaprådet - orientering - den 24. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevillinger til nævnte projekter til i alt 874.000 kr., som finansieres af Handicap- og Psykiatriafdelingens udviklingspulje.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

10. Budgetomplacering af mindreforbrug på specialiseret genoptræning

Udskriv

Sagstema

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at antallet og kompleksiteten af genoptræningsplaner sendt fra sygehusene til Thisted Kommune er steget markant. Dette medfører et mindreforbrug på afregning med regionen på specialiseret genoptræning og samtidig et øget pres på det almene genoptræningsområde. Derfor indstilles en budgetomplacering fra specialiseret genoptræning til almen genoptræning.

Redegørelse

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen har blandt andet betydet, at indlæggelsestiden på sygehusene er faldet de seneste år. En stor del af udviklingen kan tilskrives en ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud, hvor kommunerne i højere grad løser flere og mere specialiserede opgaver end tidligere.

Sektionen Træning og Rehabilitering under Sundheds- og Ældreafdelingen i Thisted Kommune har en stor rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor fokus er på at styrke borgernes selvhjulpenhed, hvilket er medvirkende til at forebygge indlæggelser og udskyde eventuel behandling i de kommunale sundhedstilbud.

Træning og Rehabilitering oplever som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen en markant stigning i antallet af opgaver. Specielt er antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene steget med over 50 % siden 2014, og seneste opgørelse indikerer en fortsat stigning. Foruden stigningen i antal er kompleksiteten af opgaverne ligeledes stigende. Dette medfører en øget gennemsnitlig behandlingstid pr. borger, som ligeledes øger arbejdsbyrden på området.

Samtidig godkendte Folketinget i maj 2018 en lov om frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Loven betyder, at borgeren skal have muligheden for at vælge en privat leverandør, hvis ikke Thisted Kommune kan påbegynde et genoptræningsforløb inden 7 dage efter udskrivelse fra et sygehus. Det er således nødvendigt at sikre den nødvendige terapeutkapacitet, da en overskridelse af 7 dages reglen vil medfører en fritvalgsregning, som potentielt kan have store konsekvenser for Træning og Rehabiliterings budget. Forvaltningen følger udviklingen af ventetiden tæt.

Foruden de genoptræningsplaner, som varetages af Thisted Kommune, så har regionerne ansvaret for at tilbyde genoptræning på specialiseret niveau. Specialiseret genoptræning leveres til borgere med komplicerede funktionsevnenedsættelser, som forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I denne situation har borgerens bopælskommune finansieringsansvaret for opgaven. I takt med at Thisted Kommune modtager flere og mere komplekse opgaver, er antallet af borgere, som modtager specialiseret genoptræning på sygehuset, faldet. Dette afspejles i Træning og Rehabiliterings budget, hvor der efter første halvår af 2018, så ud til at blive et mindreforbrug på budgettet for specialiseret genoptræning. Derfor besluttede administrationen i sommeren 2018, under budgetlægningen for 2019, at budgetomplacere 500.000 kr. fra budgettet for specialiseret genoptræning til budgettet for almen genoptræning. Endvidere viste seneste budgetopfølgning, at der i sidste halvår i 2018 var et yderligere mindreforbrug på 500.000 kr. til specialiseret genoptræning, hvorfor det indstilles, at yderligere 500.000 kr. budgetomplaceres fra specialiseret genoptræning til almen genoptræning.

Denne udvikling, hvor kommunernes opgaver bliver mere specialiseret, ser ud til at fortsætte i takt med den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. Derfor formodes det, at mindreforbruget på specialiseret genoptræning ikke er enestående i år, men ligeledes vil være gældende fra 2020 og frem. Derfor indstilles det, at budgetomplaceringen bliver permanent fra 2019 og frem.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 140

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på budgettet for specialiseret genoptræning var 500.000 kr. ved seneste budgetopfølgning. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder formentligt, at mindreforbruget ligeledes vil være gældende de kommende år, hvorfor det indstilles, at budgetomplaceringen er gældende fra 2019 og frem.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at budgettet for specialiseret genoptræning ikke er omfattet af overførselsadgang, men det er almen genoptræning, hvorfor budgetomplaceringen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der foretages en budgetomplacering af mindreforbruget på 500.000 kr. fra specialiseret genoptrænings- til almen genoptræningsbudgettet i 2019 og frem.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

Udskriv

Sagstema

Ifølge sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem region og kommuner, som fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har, med inddragelse af bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet en høringsversion af ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som hermed sendes i høring.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Redegørelse

I henhold til Sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter fra regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af aftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af region og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Gode forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har særligt fokus på tre målgrupper

 • børn og unge med særlige udfordringer
 • borgere med psykisk sygdom
 • borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstilles ikke konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i forhold til nuværende sundhedsaftale er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen bygger på en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet ud over kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205.

Bekendtgørelse nr. 680 af 8. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Vejledning nr. 9406 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsaftalen udgør rammevilkårene for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet, herunder opgavefordeling. Sundhedsaftalen har dermed ikke direkte økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Sundhedsaftalen lægger op til, at alle relevante patienter henvises til kommunalt rygestoptilbud, hvilket kan betyde, at der i Thisted Kommune skal prioriteres flere ressourcer til denne opgave. På længere sigt kan dette imidlertid betyde reducerede sundhedsudgifter forårsaget af rygning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. december 2018

Handicaprådet - høring - den 3. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at vedhæftede udkast til høringssvar sendes til Sundhedskoordinationsudvalget i Nordjylland.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 19. december 2018, pkt. 1:

Ældre-/Seniorrådet:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne og ønsker, at Universitetshospital Aalborg, afd. Thisted, bevarer og udvikler funktioner og pladser.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og konsekvensen for kommunale ydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet.
 • Mangler konkrete mål på indsatserne.
 • Var enige i mange gode hensigter, men er bekymrede for, om der kommer tilstrækkelige tiltag specielt over for sårbare borgere.
 • Ønsker at følge resultater løbende, gerne flere gange årligt.
 • Bakker i øvrigt op om udkast til høringssvar.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 19. december 2018:

Michael Møller

Handicaprådet, 3. januar 2019, pkt. 2:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne, herunder borgere med psykiatrisk lidelse.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og efterlyser, at der afsættes fornødne ressourcer til finansiering af de afledte kommunale service- og sundhedslovsydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet, og at der rettes et særligt fokus på befolkningsgrupper med væsentligt lavere gennemsnitslevealder.
 • Det var ønskeligt, at måltallene for de politiske pejlemærker var fastsat i forbindelse med den politiske godkendelse.
 • Det var ønskeligt, at der var fastsat en prioriteret implementeringsplan allerede på nuværende tidspunkt og med løbende opfølgning.
 • Handicaprådet bemærker, at der er sat fokus på samarbejdet med pårørende og støtter op om betydningen heraf.
 • Bakker i øvrigt op om det foreløbige høringssvar fra Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Handicaprådet - 3. januar 2019:

Jørgen Bjerre, Tina Andersen

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 5:

Forvaltningen indarbejder bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet i forslag til høringssvar forud for behandling i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget vedhæftes sagen.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 10, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Forslag til Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1-027 for detailhandel i Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget henvendelser fra udvalgsvarekæder, der ønsker at etablere store udvalgsvarebutikker i Thisted. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. oktober 2018 at igangsætte planlægning for etablering af et aflastningscenter for detailhandel i Thisted Øst ved Østerbakken/Leopardvej.

Med moderniseringen af Planloven i 2017 har kommunen mulighed for at planlægge nye aflastningsområder, jf. bestemmelserne om detailhandel. Et aflastningsområde kan bidrage til at skabe øget konkurrence og sikre et bredt vareudvalg til gavn for forbrugerne. Aflastningsområder kan endvidere aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan indplaceres i bymidten. Detailhandelsplanen viser, at store udvalgsvarebutikker er vanskelige at indpasse i Thisted bymidte på grund af krav om plads, biltilgængelighed, varelevering, parkering, synlighed mv.

Debatfase

Området ved Østerbakken/Leopardvej indgår ikke i kommuneplanens nuværende rammer. Derfor begyndte planlægningsprocessen med en foroffentlighedsfase på 4 uger for Aflastningsområde Thisted Øst samt for et Lokalcenter ved Hanstholmvej.

I debatfasen indkom 2 bemærkninger, hvoraf 1 bemærkning relaterer sig til aflastningsområdet ved Østerbakken/Leopardvej. Denne omhandler ønsker om at muliggøre tankstation samt sikre parkeringsmuligheder og fremtidssikring af vej og trafik i området. Emnerne er behandlet i planlægningen, eksempelvis er parkering vurderet i det konkrete lokalplanforslag.

Planforslag og indhold

På baggrund af ønsker og henvendelser omkring etablering af større udvalgsvarebutikker i Thisted samt debatfasen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger en ny ramme 1.C.162 for et centerområde, Aflastningsområde Thisted Øst. Aflastningsområde Thisted Øst omfatter et område på ca. 63.000 m2 med en arealramme til udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer på i alt 10.000 m2. For hele aflastningsområdet fastsætter kommuneplantillægget et maksimalt butiksareal for den enkelte butik på 7.500 m2 og et minimums butiksareal for den enkelte butik på 600 m2 for at give mulighed for at etablere butikker, der ikke kan være i midtbyen.

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, Lokalplan 1-027, der muliggør to butikker i det sydøstlige hjørne af aflastningsområdet og giver mulighed for i alt 4.000 m2 udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer. Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for bebyggelsesomfang og fremtræden, parkering samt omfang og placering af skilte, men uden restriktioner omkring drift og indhold i lysskilte.

Området, der er omfattet af lokalplanen, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en detailhandelsredegørelse samt en miljøscreening.

Retsgrundlag

Planloven §§ 5 l, 5 n, 11, og 15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

13. Debatoplæg om udvidelse af behandlerhuset "Dokken"

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af behandlerhuset "Dokken" ved havnen i Thisted.

Redegørelse

Bestyrelsen og repræsentanter for "Dokken" har i august 2018 besluttet at igangsætte processen omkring afklaring af mulighed for udvidelse, og Teknik og Erhverv har modtaget et projektforslag i forlængelse heraf. Konkret tænkes udvidelsen som en tilbygning i forlængelsen af det eksisterende byggeri med en placering nord for "Dokken", hvor der i dag er et grønt rekreativt areal.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 8. oktober 2018, at arbejdet med projektet kunne fortsætte.

En udvidelse af "Dokken" vil være en succes for det sundhedsfaglige miljø i Thisted by, da der er en stigende forespørgsel på lokaler til sundhedsrelaterede funktioner i byen. Projektforslaget til udvidelsen inddrager potentialet for en promenade langs kajkanten og opholdsarealer, der tilgodeser borgernes rekreative oplevelsesmuligheder ved vandet. En sådan facilitering af stedets rekreative potentiale vil gavne lokalmiljøet samtidig med, at der tilbydes nye efterspurgte sundhedsfunktioner i Thisted by. Projektet vil derfor både kunne være en forbedring af de sundhedsfaglige tilbud samt en opgradering af det nuværende havnemiljø i Thisted.

Udvidelsen af "Dokken" vil omfatte op til 3.000 m2 etageareal og en bygningshøjde på op til 15,5 m. Begge dele er i strid med det gældende plangrundlag for området i forhold til blandt andet højde og anvendelsesbestemmelser. Projektet ligger inden for risikozone for slagteriet, som er udpeget i kommuneplanen. Teknik og Erhverv indhenter udtalelse fra berørte myndigheder til miljøvurdering, inden lokalplanforslag udarbejdes.

Matriklen er kortlagt forurenet på vidensniveau 1, det vil sige, at der kan have foregået aktiviteter på lokaliteten, der gør, at der kan være forurening. For det konkrete areals vedkommende skyldes det formodentlig primært, at det er et opfyldt havneareal. Teknik og Erhverv får udarbejdet en forureningsundersøgelse af arealet sideløbende med planlægningen med henblik på kortlægning af en konkret forurening eller frigivelse af arealet i forhold hertil.

Den endelige projektudformning ligger ikke fast endnu, idet arbejdet stadig pågår, og der kan derfor ske justeringer af projektet i løbet af lokalplanprocessen og som følge af debatfasen. Lokalplanen skal bl.a. fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, friarealer samt byggeriets udformning og placering, herunder maksimale bygningshøjder.

Teknik og Erhverv har udarbejdet en debatfolder og indstiller, at planprocessen indledes med en høringsfase på 4 uger. I bilag 1 ses debatfolderen, som indeholder en beskrivelse af udvidelsen af behandlerhuset "Dokken" samt en tidsplan for den videre planproces.

Retsgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Debatoplæg om udvidelse af Hotel Klitheden, Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af debatfase forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Hotel Klitheden i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget et projektforslag til udvidelse af Hotel Klitheden. Rådgiver for Hotel Klitheden har den 3. december 2018 forelagt projektbeskrivelsen for udvidelse af Hotel Klitheden, Nordsøvej 10-12, Nr. Vorupør for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som er positivt indstillet på at undersøge mulighederne for planlægning af projektet.

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af en ny i 4 etager, hvoraf de 2 nederste indeholder hotel med restaurant, værelser m.v. og de 2 øverste etager indeholder ejerlejligheder. Det samlede areal for projektforslaget er 2.875 m² med en bygningshøjde på ca. 15,5 m. I øvrigt henvises til bilag 1 "Projektforslag for udvidelse af Hotel Klitheden."

Området er i kommuneplanen rammelagt til "centerområde" nærmere bestemt "mindre butiksområder". Projektet overskrider rammerne for så vidt angår bebyggelsesregulering. Kommuneplanen foreskriver en bebyggelsesprocent på 50, hvor projektforslaget overstiger 100.

Ud over den, for området, relativt høje bebyggelsesprocent, ligger arealet inden for kystnær byzone, hvor der særligt skal redegøres for bygningshøjde over 8,5 meter.

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen går i gang med offentliggørelse af et debatoplæg - bilag 2 - for at give berørte naboer og offentligheden i øvrigt mulighed for at komme med bemærkninger. Debatoplægget belyser projektets karakter samt omfang og beskriver den efterfølgende planproces, som bl.a. omfatter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Retsgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

15. Principbeslutning vedrørende affredning - hotelbyggeri

Udskriv

Sagstema

Ejerkredsen af et fredet areal i Klitmøller ønsker kommunens opbakning til en ophævelse af fredning for en mindre del af arealet med det formål at opføre et hotelbyggeri. Sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen.

Redegørelse

Repræsentant for ejerkredsen af et strandnært areal i Klitmøller har henvendt sig til Thisted Kommune med henblik på at få opbakning til at søge Fredningsnævnet om ophævelse af en del af Ørhage fredningen.

Teknik og Erhverv var i februar 2018 i kontakt med lodsejerne, og i den forbindelse har Teknik og Erhverv fået udarbejdet et advokatnotat, der beskriver processen vedrørende fredninger og mulighederne for dispensation samt muligheder for ophævelse af fredning - notatet er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1.

Bilag 2 er ansøgningen, som er tilsendt kommunen, dog indgår fuldmagterne ikke i bilaget.

Bilag 3 viser det omhandlende areal, som er på ca. 2.300 m2 oger den del af matriklen, som ikke er omfattet af klitfredning, men af fredningen. Klitfredningen løber langs hele kysten og varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men har også til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Ørhagefredningen er en konkret fredning med egne fredningsbestemmelser.

Notatet beskriver, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at mulighederne for at få en dispensation fra en fredning er til stede. For at opnå en dispensation må det ansøgte ikke være i strid med fredningens formål. Opførelse af et badehotel inden for fredningen vurderes at være i strid med formålet, som er at fastholde området, som det er (fri for bebyggelse).

Hvis betingelserne for en dispensation ikke er til stede, skal der i praksis rejses en ny fredningssag, hvilket alene er staten, kommunen eller Danmarks Naturfredningsforening, der kan. En fredningssag rejses ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet og skal blandt andet indeholde fredningsbestemmelser og et budgetoverslag, som forinden skal have været sendt i høring ved de øvrige myndigheder, som kan rejse fredningssager.

Som det fremgår af bilag 1 foreligger der en række afgørelser vedrørende ophævelse af fredninger. Ud fra praksis på området er fredninger kun ophævet helt eller delvist hvis; denne er gennemført ved en fejl, fredningen har mistet sin betydning, eller tungtvejende samfundsmæssige hensyn taler herfor.

Da det pågældende areal helt åbenlyst er sammenhængende og af samme karakter som det øvrige fredede område, er det ikke en fejl, at det indgår i fredningen og har heller ikke mistet sin betydning, som er at opretholde områdets tilstand som ubebygget.

Hvis der skal være tungtvejende samfundsmæssige hensyn, skal det kunne godtgøres, at den ønskede aktivitet ikke kan gennemføres uden for det fredede område, hvilket næppe kan godtgøres, da et badehotel alt andet lige vil kunne placeres andre steder i Klitmøller.

Som det fremgår af advokatens notat konkluderes det på sidste side, nederste afsnit, at det vil være usandsynligt, at der vil kunne opnås en delvis ophævelse af fredningen til fordel for et badehotel, og at igangsætning og gennemførelse af en fredningssag derfor vil vise sig at være forgæves.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Erhverv, at sagen ville kræve rejsning af en ny fredningssag, men at argumentet herfor ikke er til stede.

Det bemærkes, at arealet er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven, og kommunens adgang til at meddele dispensation herfra er meget begrænset og vil ikke kunne finde anvendelse i denne sag, uanset om fredningen skulle blive ophævet.

Derudover skal de almindelige planlægningsmæssige begrundelser for at inddrage arealer i byzone indgå i sagens behandling efterfølgende, bl.a. beliggenhed inden for kystnærhedszonen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune ikke arbejder videre med sagen, og dette meddeles ansøger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Peter Skriver Nielsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted.

Preben Holler stemmer imod.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 19:

Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard, Preben Dahlgaard og Preben Holler indstiller, at der arbejdes videre med sagen.

Niels Jørgen Pedersen følger forvaltningens indstilling.

Beslutning

Ulla Vestergaard, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen og Morten Bo Bertelsen indstiller Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

Jens Kr. Yde, Henning Holm og Ib Poulsen indstiller Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets mindretalsindstilling til godkendelse.

Til toppen

16. Anlægsbevilling og tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune er ikke blevet mindre i løbet af det sidste år. Indsatsen vil derfor også fremad være en stor og vigtig del af at forskønne og gøre kommunens byer mere attraktive, for såvel nuværende som for fremtidige beboere. Der er fortsat refusion på udgifter til køb af dårlige ejendomme, nedrivning samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Refusionsprocenten, der i en periode har været forhøjet, ændres i marts 2019 tilbage til 60 %, fra de nuværende 70 %.

I 2018 var en del af strategien for "Pulje til Landsbyfornyelse" at skabe en helhedsindsats, hvor Thisted Kommune ikke bare nedrev dårlige ejendomme men også "aktiverede" de tomme grunde efter endt nedrivning i samarbejde med borgerne. Dette blev gjort med stor succes blandt andet med støtte fra Statens Kunstfond i form af "KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde". Thisted Kommune har modtaget tilsagn om yderligere 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond til "KulTHYvator 2", som skal anvendes i byerne - Vestervig - Bedsted og Hørdum.

På investeringsoversigten for budget 2019 er der afsat 3.825.000 kr. i anlægsudgifter og 2.200.000 kr. i anlægsindtægter til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, Lov om byfornyelse og udvikling af byer med ændringslov nr. 1562 af 19. december 2017.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og indtægterne kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-818 - Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Da der vil blive ydet et tilskud fra Statens Kunstfond på 400.000 kr. til projekt "KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde", søges der ligeledes om en tillægsbevilling til både anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillingen.

Anlægsbevillingen - Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2019, kan herefter specificeres således:

Frigivelse af rådighedsbeløb - XA 818 Indsats farlige/forfaldne ejendomme

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "KulTHYvator"

Anlægsbevilling - I alt

Udgift

3.825.000 kr.

400.000 kr.

4.225.000 kr.

Indtægt

-2.200.000 kr.

-400.000 kr.

-2.600.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

1.625.000 kr.

0 kr.

1.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, tillægsbevillingen på 400.000 kr. vil påvirke anlægsudgiftsrammen.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.825.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

2. At der gives en tillægsbevilling, som anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 4:

Ad 1. Indstilles til godkendelse

Ad 2. Bevilges over driften (idet det ikke påvirker servicerammen).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 17:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

17. Sparekassen Thy Arena - projektændring

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om projektændring vedr. opgradering af lysanlæg fra metalhalogenlamper til energibesparende LED lamper.

Redegørelse

Opgradering af lysanlægget på Sparekassen Thy Arena er en del af anlægsarbejderne vedr. stadion, der blev foranlediget af ændrede krav fra DBU (Dansk Boldspils Union) i 2018 til klubber, der spiller fodbold i 1. division. Banevarme og vandingsanlæg i banen er udført, og der arbejdes på teknikbygningen på nuværende tidspunkt.

Da anlægsbevillingen blev givet den 31. januar 2018, var LED lamper til stadions ikke en mulighed pga. prisen, og at de ikke kunne monteres på de eksisterende master, da afstanden fra masterne til midten af banen var for stor.

Udviklingen indenfor stadionbelysning går hurtigt, og der er nu mulighed for at montere LED lamper på de eksisterende master.

Det oprindelige projekt var en opgradering af stadionbelysningen med metalhalogenlamper fra 52 til 80 lamper. Metalhalogen lamper bruger mere energi end LED, og der vil være ca. 50 % energibesparelse ved at vælge LED løsningen frem for metalhalogen lamper. LED løsningen kræver 88 lamper for at opnå 1000 LUX på græstæppet efter det oprindelige projekt.

Krav ændringer i licensmanualen 2018/19

Anlægsbevillingen til projekterne blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2018, men den 20. marts 2018 blev Teknik og Erhverv gjort bekendt med, at DBU 's krav til LUX målemetode var uklare, og det blev hermed præciseret i licensmanualen 2018/19 på DBU's hjemmeside. Præciseringen betød, at nu skal lysanlægget leve op til UEFA Stadium Lightning guide 2016, hvilket er endnu en skærpelse af kravene i forhold til tidligere udmeldinger. LUX kravene (1000 LUX) skal nu opfyldes i kamerahøjde (lodret) og ikke kun vandret på græstæppet, som det oprindelige projekt kunne.

Teknik og Erhverv kunne ikke forudse, at der ville komme nye skærpelser til A-kravene på målemetoden, og har derfor arbejdet med forskellige løsninger.

Projekt ændringsforslag:

Scenarie 1:

Lysanlægget udbygges til 80 stk. metalhalogenlamper (1000 LUX), der var det oprindelige projekt. Løsningen opfylder ikke de skærpede krav til målemetode, men forventes at overholde budget. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 2:

Lysanlægget udbygges til 96 stk. metalhalogenlamper (1200 LUX). Løsningen opfylder ikke de skærpede krav til målemetode, selvom LUX tallet er højere målt på græstæppet. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,28 mio. kr. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 3:

Lysanlægget udbygges til 88 stk. LED lamper (1000 LUX). Løsningen kan ikke opfylde de skærpede krav, men er forberedt til at kunne udbygges med yderligere lamper jvf. forslag E i bilag. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,43 mio. kr. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 4:

Er scenarie 3 udbygget med 2 stk. 20 m master, med hver 6 lamper og 12 lamper på tribunen, så der i alt bliver monteret i alt 112 LED lamper jvf. forslag E i bilag. Løsningen opfylder UEFA kravene og A-kravene til licensmanualen for fodbold i 1.division. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,43 mio. (scenarie 3) + 0,84 (fuldt udbygget) i alt 1,27 mio. kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Belysningsanlægget på 1,7 mio. kr. finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 858, Lerpytter Stadion – Opgradering af bane.

Den øgede udgift til opgradering af lys jvf. Scenarie 3 på 0,43 mio. kr. finansieres af driften indenfor det vedtagne budget. Udgiften forventes dog tilbagebetalt indenfor de næste 5 år via energibesparelsen og færre udgifter til vedligeholdelse af anlægget.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Teknik og Erhverv har været i dialog med TFC Elite og klubben har en meget stor bekymring for, at de ikke kan få licens hvis belysningsanlægget ikke opfylder kravene. Hvis TFC Elite opnår at få licens med dispensation er bekymringen, at TFC Elite ikke bliver tildelt TV transmitterede kampe, som er en meget vigtig del af indtægtsgrundlaget. TFC Elite skal søge licens ved DBU til sæsonen 2019/20 senest den 15. februar 2019.

Det har ikke været muligt at få en tilkendegivelse fra DBU om, hvorvidt det er muligt at få dispensation fra belysningskravene.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at scenarie 3 godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- o g Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 18:

Scenarie 3 indstilles til godkendelse under forudsætning af, at TFC forbliver i 1. division.

Beslutning

Scenarie 3 indstilles til godkendelse uden forbehold.

Til toppen

18. Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt (kap. 1a i henhold til lov om kystbeskyttelse).

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kystbeskyttelse ved Lild Strand skal gennemføres ved et kommunalt fællesprojekt (kap. 1a i henhold til lov om kystbeskyttelse) eller på privat initiativ.

Endvidere skal det besluttes, om der skal udføres hård kystbeskyttelse ud for det kommunale areal.

Redegørelse

Kysten ved Lild eroderer, og nogle huse har akut behov for kystbeskyttelse, så de ikke skyller i havet.

I 1. klitrække er der 7 ejendomme, som ikke har hård kystbeskyttelse. Ud af disse er 5 bebygget. Thisted Kommune ejer den ene af de ubebyggede ejendomme, og denne anvendes delvis som parkeringsplads.

Den ubeskyttede kyststrækning er ca. 290 m, hvoraf 143 m ejes af Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsen har behandlet problemstillingen af flere omgange.

I januar 2018 anmodede ejeren af Sandnæshagevej 25 om Thisted Kommune ville fremme et kommunalt fællesprojekt på hele den ubeskyttede strækning. Dette betyder, at ejeren vil have Kommunalbestyrelsen til at gennemføre kystbeskyttelsen, hvor samtlige grundejere pålægges at bidrage.

Den 24. april 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen 300.000 kr. til myndighedsprojekt, der skulle danne grundlaget det kommunale fællesprojekt.

Ved udarbejdelsen af myndighedsprojektet er lodsejerne involveret, og Teknik og Erhverv holdte møde med lodsejerne. Lodsejerne ytrede bekymring for tidsperspektivet ved et kommunalt fællesprojekt, idet beskyttelsesbehovet er akut, og der var enighed om at anmode Kommunalbestyrelsen om gennemførelse af et fælles projekt på frivillig basis med kommunen.

Et konsulentfirma har udarbejdet myndighedsprojektet, og dette blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2018. Her besluttede Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig gennemførelse af projektet på frivillig basis, men hvor anlægsudgifterne fordeles efter ejendomsvurdering. Grundejernes ønske er fordeling på baggrund af facadelængde.

Ejeren af Sandnæshagevej 25 er utilfreds med Kommunalbestyrelsens beslutning og anmodede den 30. oktober 2018 om, Thisted Kommune vil fremme et kommunalt fællesprojekt på hele den ubeskyttede strækning.

Den 1. november sendte Teknik og Erhverv myndighedsprojektet til udtalelse hos Kystdirektoratet (KDI).

De øvrige private grundejere er også utilfredse med Kommunalbestyrelsens beslutning, idet de mener, at kommunens bidrag burde være et større beløb.

Den 26. november 2018 holdt Teknik og Erhverv møde med lodsejerne i 1. række, hvor processen for et kommunalt fællesprojekt blev gennemgået.

Hvis processen gennemføres så hurtig, som overhovedet muligt, og afgørelserne ikke påklages, vil etablering af hård kystbeskyttelse tidligst kunne påbegyndes i efteråret 2019.

Den 27. november 2018 ændrede ejeren af Sandnæshagevej 25 anmodningen om kap.1a til kun at omfatte den vestligste del af projektet, således at dette udelukkende etableres kystsikring frem til kommunens parkeringsplads. Thisted Kommunes areal samt den bebyggede grund øst for det kommunale areal er således udtaget af anmodningen.

Den nye anmodning havde Teknik og Erhverv allerede sendt til udtalelse hos KDI.

Ejerne af Sandnæshagevej 27, 31 og 35 oplyser ved mail af 27. november 2018, at de ikke ønsker et kommunalt fællesprojekt, men en frivillig løsning for dem, der måtte ønske at etablere kystbeskyttelse.

Ejeren af den ubebyggede grund Sandnæshagevej 31 har ikke givet en tilbagemelding til kommunen, om der ønskes hård kystbeskyttelse ud for arealet.

Se bilag - Kortbilag.

De private grundejere har efterfølgende bekostet at få udarbejdet et myndighedsprojekt til etablering af hård kystbeskyttelse ud for de bebyggede ejendomme. De private grundejere ansøgte om tilladelse den 19. december 2018.

Ejeren af Sandnæshagevej 25 er med i ansøgningen om den private frivillige gennemførelse, men ønsker dog stadig, at den hårde kystbeskyttelse etableres som et kommunalt fællesprojekt.

Se bilag - Ansøgning og myndighedsprojekt til privat kystbeskyttelse af 19/12 2018.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen har følgende muligheder for at beslutte, hvordan kystbeskyttelsen skal gennemføres.

1. Hele strækningen som kommunalt fællesprojekt.

2. Vestlig strækning som kommunalt fællesprojekt.

3. Frivillig kystbeskyttelse på privat initiativ.

Det er beskrevet i lov om kystbeskyttelse, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutningen på baggrund af udtalelsen fra Kystdirektoratet samt udtalelser fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet.

Fremme

kap. 1a

Besluttes det at fremme projektet, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet samtidig med, at afgørelsen offentliggøres.
Herefter udarbejder kommunen det endelige projekt og indsender ansøgning om tilladelse til kommunen.
Projektet sendes i høring hos alle, der kan blive pålagt bidragspligt - høringsfristen er mindst 4 uger og indeholder en opgørelse over, hvorledes samtlige udgifter skal afholdes.
Efter endt høring træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om det konkrete projekt - afgørelsen vil normalt indeholde en tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet efter kystbeskyttelsesloven samt eventuel inklusion af anden lovgivning samt bidragsfordelingen med redegørelse for denne.
Den endelige afgørelse og tilladelse meddeles skriftligt til ejerne og klageberettigede samtidig med offentliggørelsen.
Afgørelsen kan påklages, og én klage har opsættende virkning.

Denne fremgangsmåde kan have et langt tidsperspektiv

Ikke fremme

kap. 1a

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at fremme projektet, underrettes de borgere, som har anmodet om igangsættelse af kystbeskyttelse ved et fælles kommunalt projekt.
Afgørelsen er endelig og kan påklages - dog kun hvad angår retslige spørgsmål, og ikke den trufne afgørelse.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at fremme projektet, kan de private lodsejere gennemføre projektet på privat initiativ, hvis de kan blive enige om dette. Der er således ingen, der bliver pålagt at skulle etablere og bidrage til kystbeskyttelse.

Hvis grundejerne kan blive enige på frivillig basis, har denne fremgangsmåde et forholdsvist kort tidsforløb.

1. Hele strækningen som kommunalt fællesprojekt

Dette projekt omfatter hård kystbeskyttelse af ca. 290 m, heraf er 143 meter Thisted Kommunes andel.

Myndighedsprojektet har i henhold til lov om kystbeskyttelse været i høring ved KDI.

Af udtalelsen fra KDI fremgår det, modtaget den 28. november 2018, at der er et akut behov for etablering af kystbeskyttelse for at sikre husene i 1. række, og at den foreslåede linjeføring i myndighedsprojektet er passende set i forhold til behovet for kystbeskyttelse i området, og at den tilgodeser de øvrige hensyn, som skal varetages.

Det vurderes også, at der er behov for kystbeskyttelse på projektstrækningen, da værdier ligger meget kystnært.

Det økonomiske hensyn ved projektet omfattet af kap. 1a, har KDI ikke forholdt sig til, idet direktoratet ikke har et konkret kendskab til værdierne i området og derfor ikke kan udtale sig om, hvorvidt udgifter til projektet er rimelige set i forhold til de værdier, som ønskes beskyttet.

Se bilag - Udtalelse fra Kystdirektoratet.

Der er ingen af de involverede lodsejere, der har anmodet om denne løsning på Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. oktober 2018.

2) Vestlig strækning som kommunalt fællesprojekt

Dette projekt omfatter hård kystbeskyttelse af ca. 120 m øst for den eksisterende skråningsbeskyttelse og beskytter dermed 4 bebyggede ejendomme, men ikke den ubebyggede grund, kommunens parkeringsplads og den bebyggede ejendom Sandnæshagevej 35.

Revideret myndighedsprojekt er udarbejdet, og har været i høring hos KDI.

Af udtalelsen fra KDI fremgår det, at der er et akut behov, og at det giver værdi for de 4 vestlige bebyggede ejendomme.

Ulempen ved denne løsning – frem for hele strækningen – er, at ejendommen længst mod øst ikke beskyttes, og derfor bør fjernes eller beskyttes på privat initiativ for ikke at forsvinde af sig selv. Derudover må kommunen og grundejeren af den ubebyggede grund vurdere, om de ubebyggede arealer ønskes beskyttet.

Kystdirektoratet vurderer, at det vil vare 15-30 år, før de ubebyggede arealer eroderes i en sådan grad, at det får konsekvens for andre forhold end grundene.

Såfremt den bebyggede grund mod øst også beskyttes med hård kystbeskyttelse, vil de to ubebyggede grunde være yderlige udsatte for erosion, hvilket kan forebygges/reduceres ved sandfordring i området.

Se bilag - Myndighedsprojekt fra NIRAS af 7. december 2018 for kystbeskyttelse af hele strækningen og den alternative løsning.

Grundejeren af Sandnæshagevej 25 ønsker denne løsning som et kommunalt fællesprojekt (kap 1a).

3) Frivillig kystbeskyttelse på privat initiativ

Dette projekt er stort set det samme som ovenstående – den vestlige strækning + den østlige ejendom, Sandnæshagevej 35, men hvor projektet gennemføres ved privat initiativ.

Thisted Kommune er derfor hverken involveret i processen, herunder myndighedsansøgning, projektering, udbudt, udførelse, tilsyn, bidragsfordeling m.v.

Grundejerne af de bebyggede ejendomme har ansøgt om tilladelse til denne løsning.

Teknik og Erhverv er myndighed og behandler pt. ansøgningen.

Såfremt Thisted Kommune giver tilladelse til det ansøgte, og grundejerne kan blive enige om forholdene, kan den hårde kystbeskyttelse formentlig være udført medio 2019.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om Thisted Kommune skal indgå i den frivillige løsning, men dette skal formentlig være med bidrag efter facademeter, for at grundejerne vil have kommunens med i samarbejde.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse.

Lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Formålet varetages ved en afvejning af 8 beskrevne hensyn:

 1. Behovet for kystbeskyttelse
 2. Økonomiske hensyn
 3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet
 4. Kystlandskabets bevarelse og genopretning
 5. Naturens fri udfoldelse
 6. Rekreativ udnyttelse af kysten
 7. Sikring af den eksisterende adgang til kysten og
 8. Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det ikke at fremme sagen som et kommunalt fællesprojekt, vil der ingen udgifter være forbundet med afgørelsen med mindre, Kommunalbestyrelsen ønsker kystbeskyttet ud for den kommunale ejendom.

Besluttes det at fremme sagen til et kommunalt fællesprojekt, vil der blive udgifter til rådgiver, afholdelse af licitation, udførelse af kystbeskyttelsen mv.
Kommunen har i henhold til loven ret til efterfølgende at fordele disse udgifter ud til de lodsejere, der opnår en beskyttelse ved gennemførelse af kystbeskyttelsen.

Kommunen kan træffe afgørelse om, der under Kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslaug, som de bidragsydende ejere skal være medlem af.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Den endelige afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og en klage har opsættende virkning for hele projektets gennemførelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

 1. Kystbeskyttelsen ved Lild Strand overlades til frivillig/privat initiativ, jf. indsendte ansøgning.
 2. Anmodningen om en kap. 1a sag (Kommunalt fællesprojekt) efter lov om kystbeskyttelse ikke fremmes.
 3. Der ikke udføres hård kystbeskyttelse ud for det kommunale areal.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 19:

Ad 1 til 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 til 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

19. Anlægsbevilling - salg af byggemodnede boliggrunde 2019

Udskriv

Sagstema

I budgettet for 2019 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde i 2019, som søges frigivet.

Redegørelse

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde i 2019

Anlægsindtægt

- 1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde 2019 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen, beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde finansieret af rådighedsbeløbene på XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

20. Anlægsbevilling - salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2019

Udskriv

Sagstema

I budgettet for 2019 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2019, som søges frigivet.

Redegørelse

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2019

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde 2019 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde finansieret af rådighedsbeløbene påXA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

21. Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojekt)

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojektet) på budget 2019-2020.

Redegørelse

Af budgetforlig 2019 fremgår det, at "Forligspartierne er indstillet på at se på en mulig tillægsbevilling til Trædestensprojektet i Nationalpark Thy. Thisted Kommune vil støtte projektet med op til 5,0 mio. kr. under forudsætning af, at Nationalpark Thy har en samlet finansiering af Trædestensprojektet. I forhold til at give tillægsbevillingen skal der indsendes en businesscase, der viser, hvorledes investeringen understøtter Thisted Kommunes indsats i forhold til erhvervs- og turismeudvikling samt bosætning. Thisted Kommune har tidligere tilkendegivet at investere i infrastruktur i forbindelse med projektet."

Nationalpark Thys opdaterede ansøgning (vedlagt) rummer i hovedtræk ansøgning om et kontant bidrag på 7 mio. kr. samt grund og parkeringspladser værdisat til 3 mio. kr. Det vil sige, at Thisted Kommunes samlede engagement i projektet således vil udgøre i alt 10 mio. kr.

Nationalparkcentret er med et budget på 31 mio. kr. en væsentlig del af "Trædestensprojektet". Samlet set vil der inklusive de ansøgte 10 mio. kr. fra Thisted Kommune pt. være rejst 28,9 mio. kr. til Nationalparkcentret.

Af den medsendte businesscase, som er udarbejdet af Thy Erhvervsforum i samarbejde med Nationalpark Thys sekretariat, fremgår det, at besøgstallet i nationalparken skønnes at være 1,2 til 1,5 mio. kr. årligt.

Nationalparkfond Thy anmoder nu Thisted Kommune om at afsætte de 7 mio. kr. i kontant tilskud til Nationalparkcenter Thy i kommunens budget med 1 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.

I den følgende sag behandles driftsgaranti vedrørende parkeringsarealer, Hanstholm Fyr med mere.

Retsgrundlag

Ifølge Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme § 13 kan kommunerne iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med det beløb der ydes i tilskud, medmindre der anvises alternativ finansiering

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen:

Ja, da det beløb der ydes i tilskud, ikke er indregnet i den oprindelige ramme, medmindre der anvises reduktion i andre anlægsudgifter

Omprioritering indenfor anlægsrammen

En eventuel bevilling skal iflg. Direktionens beslutning af 11. december 2018 foranledige en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter med det beløb der ydes i tilskud.

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At tilskuddet til Nationalpark Thy drøftes.

2. At BusinessCase Trædesten godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, at der afsættes 7 mio. kr. til Nationalparkcenter Thy i budget 2020. Der gøres samtidig opmærksom på, at anlægsrammen for 2020 forventes at blive udfordret.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 24:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 15:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

22. Trædesten til Naturen - Driftsgaranti

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om en 10-årig driftsgaranti.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Nationalpark Thy modtaget en anmodning om en 10-årig driftsgaranti. Grunden hertil er, at Nordea-fonden, i forbindelse med en bevilling på 13,8 mio. kr. til projektet ”Trædesten til naturen”, har stillet krav om en 10-årig driftsgaranti for anlæg og formidling, der etableres i forbindelse med projektet. Nordea-fondens donation er den største, der er modtaget fra fonde til projektet, der bl.a. også støttes af A. P. Møller Fonden (8 mio. kr.), Realdania (7,1 mio. kr.) samt Region Nordjyllands Vækstforum, Færchfonden og Friluftsrådet med mindre beløb. Det samlede budget for projektet er ca. 80 mio. kr.

Der anmodes om driftsgaranti til:

 • Parkeringspladserne i Vorupør, der stilles til rådighed i tilknytning til nationalparkcentret (det vil sige en garanti for, at P-pladserne opretholdes og vedligeholdes), til omgivelserne omkring nationalparkcentret der er i kommunalt eje (torv og cykelsti) samt til fortsat drift af et offentligt toilet ved Landingspladsen i Vorupør, som for eksempel kan integreres i nationalparkcentret i stedet for den toiletbygning, der i dag ligger ved torvet.
 • Hanstholm Fyr, hvor Thisted Kommune er bygningsejer, således at nationalparken sikres mulighed for i 10 år at benytte dele af Hanstholm Fyr som trædesten til naturen også i tilfælde af, at Fonden Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm en dag ikke længere skulle have mulighed for at stå for driften. Fonden har i dag fremlejet en lille del af udstillingsbygningen til Nationalpark Thy, og der er en mundtlig aftale om, at Nationalpark Thy desuden kan leje den uopvarmede tilbygning, hvor skibningsbåden står i dag – når der findes en anden placering til båden. En underskrift på driftsgarantien her er således en garanti for, at fyrkomplekset for eksempel ikke sælges til en privat uden offentlig adgang, og stedet dermed ikke kan fungere som en trædesten til naturen.
 • De faciliteter, der i øvrigt måtte komme til i projektet, garanteres for en 10-årig horisont af Nationalparkfond Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune efter nærmere indbyrdes aftale.

Det skal til ovenstående desuden bemærkes, at værdierne i Nationalparkfond Thy er sikret gennem Lov om nationalparker § 36, hvoraf det fremgår, at hvis nationalfonden nedlægges, overgår fondens arealer, bygninger og anlæg og formue i øvrigt til staten, som indtræder i fondens rettigheder og pligter.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Hvorvidt og i hvilket omfang der vil være øgede driftsudgifter, i forbindelse med tiltrædelsen af driftsgarantien, er svært at anslå, idet Teknik og Erhverv allerede i dag har et højt fokus på områderne i Vorupør og renholdelsen af de offentlige toiletter. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2015, som punkt nr. 157, at de nuværende årlige omkostninger på 100.000 kr. til driften af toiletterne, kan indgår i driften af de nye toiletter, da det forventes, at den eksisterende bygning bliver fjernet.

For fremtidige faciliteters vedkommende vil udgangspunktet i forhandlingerne med Nationalpark Thy være, at de skal være "udgiftsneutrale" for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at "Erklæring vedr. 10 årig driftsgaranti - Trædesten til naturen" tiltrædes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

23. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Udskriv

Sagstema

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere for perioden til og med den 31. december 2021.

Redegørelse

Der vælges i Thisted Kommune i alt 152 politiske valgstyrere og 2 tilforordnede vælgere til varetagelse af valg til Folketinget, Kommunalbestyrelsen, EU-Parlamentet samt eventuelle folkeafstemninger på Thisted Kommunes nuværende 26 afstemningsområder. Der vælges endvidere blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde.

Der vælges desuden 4 tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer.

Valg af valgstyrere og tilforordnede sker efter reglerne i valgloven ved forholdstalsvalg.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der bor i kommunen.

Tilsvarende vælges tilforordnede vælgere ved forholdstal under et blandt de vælgere, der bor i kommunen. Formændene for afstemningsområderne vælges under et blandt valgstyrerne.

Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i Kommunalbestyrelsen om, hvem der skal udpeges til valgstyrere, tilforordnede vælgere og formænd for valgstyrerne.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, herunder medlemmer af valgbestyrelsen, kan vælges som valgstyrer.

152 valgstyrere fordeler sig med 85 til konstitueringsgruppen A og V og 67 til gruppen C, O, Ø, F, I og Å.

6 tilforordnede vælgere, heraf 4 brevstemmemodtagere, tilfalder konstitueringsgrupperne med 3 til A og V og 3 til gruppen C, O, Ø, F, I og Å.

26 formænd for valgstederne fordeler sig med 15 til konstitueringsgruppen A og V og 11 til konstitueringsgruppen C, O, Ø, F, I og Å.

152 valgstyrere fordelt på grundlag af konstitueringsaftalen:

A og V

C, O, Ø, F, I og Å

85

67

Fordelt på partierne:

A

V

C

O

Ø

F

I

Å

51

34

29

18

5

5

5

5

Fordeling af valgstyrerformænd:

A

V

C

O

Ø

F

I

Å

9

6

4

3

1

1

1

1

Tilforordnede vælgere:

A

V

C

O

Ø

F

I

Å

Tilforordnede på valgdag

1

1

Brevstemmemodtagere

1

1

1

1

Der er ud fra ovenstående fordeling udarbejdet forslag til en fordeling på de enkelte valgsteder, vedhæftet som bilag.

Administrationen indhenter forslag fra de politiske partier til besættelse af posterne.

Retsgrundlag

Valglovenes og styrelseslovens regler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller:

 1. At det udarbejdede forslag til fordeling af politiske valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede godkendes for valgperioden, dvs. frem til den 31. december 2021.
 2. At de politiske partier indmelder navne til Ledelsessekretariatet hurtigst muligt og inden den 1. marts 2019.

Beslutning

Ad 1-2. indstilles til godkendelse.

Til toppen

24. Budget 2019 - Udmøntningsplan

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en udmøntningsplan, som skal til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Den 27. september 2018 indgik en samlet forligskreds aftale om Thisted Kommunes budget for 2019. Budget 2019 blev endelig godkendt ved anden behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018.

Af forligsteksten fremgår det, at der skal udarbejdes en udmøntningsplan på baggrund af budgetforliget og, at udmøntningsplanen skal til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Direktionen har umiddelbart efter anden behandling og godkendelse af budget 2019 den 9. oktober 2018 udarbejdet en udmøntningsplan med angivelse af sagsgang og frister. Planen blev sendt til Direktionen og alle niveau 3 chefer i begyndelsen af november 2018 med henblik på udmøntning af de enkelte tiltag. Flere af punkterne i budgetforliget har derfor været politisk behandlet ultimo 2018. I udmøntningsplanen, som indstilles til efterretning og er vedhæftet som bilag, er det blevet påført (med rødt), såfremt punktet har været politisk behandlet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 36-39.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Direktionen indstiller, at udmøntningsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

25. Lukket punkt: Areal erhvervelse

Til toppen

26. Lukket punkt: Evt. partnerskab

Til toppen

27. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

28. Orientering

Udskriv

Sagstema

Orientering fra

 1. Borgmesteren
 2. Medlemmer af Økonomiudvalget
 3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

 • Jens Kr. Yde kunne den 1. januar 2019 fejre 25 års jubilæum som medlem af Thisted Kommunalbestyrelse.
 • Formand for KL Jacob Bundsgaard besøger Thisted Kommune den 31. januar 2019.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Til toppen