05. dec 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

272. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

273. Dialogmøde med Thisted Vand

Udskriv

Sagstema

Mødet starter kl. 13.00 med det årlige dialogmøde med Thisted Vand.

Redegørelse

På mødet drøftes forskellige aktuelle emner vedrørende samarbejdet mv. mellem Thisted Vand og Thisted Kommune. Fra Thisted Vand deltager 5 personer fra Bestyrelsen og Direktionen i mødet.

Punkter til drøftelse:

 • Samarbejde i henhold til ejerstrategien.
 • En generel status på områder som bla. PFAS i Hanstholm, den overordnede struktur på drikkevands- og spildevandsområdet mv.
 • Eventuelt.

Retsgrundlag

Ejerstrategi Thisted Vand A/S, gældende fra den 1. juli 2022, afsnit 5.6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

274. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2022 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2022 til 2023 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I november 2022 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL), med baggrund i opfølgningen pr. 31. oktober 2022, afholdt et budgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2022 reduceret netto med 55,314 mio. kr. på udgiftssiden og 57,061 mio. kr. på indtægtssiden. Netto forøges budgetterne derfor samlet med 1,747 mio. kr. i 2022.

En mindre del ønskes ikke overført til 2023, hvorfor 0,5 mio. kr. af de 1,747 mio. kr. finansieres af kassen her i 2022, mens den resterende del 1,247 mio. kr. overføres som nettomerindtægt til 2023.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2022 til 2023, kan specificeres således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 55,314 mio. kr. i 2022, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 50,814 mio. kr. i 2023, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 57,061 mio. kr. i 2022, beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 52,061 mio. kr. i 2023, og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Netto forøges budgetterne derfor samlet med 1,747 mio. kr. i 2022. En mindre del ønskes ikke overført til 2023, hvorfor 0,5 mio. kr. af de 1,747 mio. kr. finansieres af kassen her i 2022, mens den resterende nettomerindtægt på 1,247 mio. kr. overføres til 2023.

En forskydning af bruttoanlægsudgifterne påvirker anlægsrammen positivt i 2022 og negativt i 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. december 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) reduceres i 2022 med 55,314 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 57,061 mio. kr.

2. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) forøges i 2023 med 50,814 mio. kr., og samtidig forøges anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 52,061 mio. kr.

3. Nettoforøgelsen af anlægsbudgettet i 2022 på 1,747 mio. kr. finansieres med 0,5 mio. kr. i 2022, ift. ikke overførte nettoindtægter (kassetræk i 2022), og med overførte nettoindtægter i 2023 på 1,247 mio. kr. (kassetilførsel i 2023).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. december 2022, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

275. Debatoplæg om biogasanlæg ved Elsted, Snedsted

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg om ny planlægning for et biogasanlæg ved Elsted sydøst for Snedsted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 20. september 2022 (pkt. 159) orienteret om behovet for igangsættelse af planlægning for biogas, og at planlægningen igangsættes før øvrige energianlæg, som afventer analyse om energizoner. Emnet blev drøftet og taget til efterretning.

Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S ønsker at imødekomme den grønne omstilling og styrke forsyningssikkerheden igennem lokalt produceret biogas. For at realisere dette ønske har Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S en vision om at etablere et biogasanlæg ved Elsted, som kan udnytte Thisted Kommunes mange landbrugsressourcer til produktion af biogas. Sådan vil kommunens mange landmænd kunne bidrage til lokal produktion af bioenergi.

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning fra Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S om planlægning for et biogasanlæg ved Elsted. Derudover er der ansøgt om, at projektet miljøvurderes.

Biogasanlægget opføres som et traditionelt biogasanlæg, men med udnyttelse af nyeste viden i forhold til at bygge et effektivt og alsidigt anlæg. Biogassen vil som udgangspunkt blive opgraderet til biometan, hvorefter det tilføres naturgasnettet. Biogasanlægget er projekteret til at kunne modtage imellem 500.000 - 600.000 tons husdyrgødning pr. år og producere op til 25 mio. m3 biometan om året, hvilket svarer til mere end 90 % af naturgasforbruget i Thisted Kommune i 2020. Derudover forventes overskudsvarmen fra opgraderingsanlægget og andre processer på biogasanlægget, helt eller delvist afsat til Snedsted Varmeforsyning, hvorved borgerne i Snedsted og de naturgasopvarmede byer i omegnen (Sundby, Vilsund, Koldby, Hørdum, Hundborg) kan imødekommes med grøn og bæredygtig varme.

Etableringen af et biogasanlæg ved Elsted kræver udarbejdelse af en lokalplan for området samt et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Planlægningens formål erbl.a. at sikre mulighed for vejadgang til området, samt at placering af biogasanlægget tager hensyn til omkringliggende nabobebyggelse, natur og landskab.

Processen for planlægning for biogasanlæg startes med en debatfase, hvor offentligheden i 4 uger kan indsende idéer og forslag til planlægningen og miljøvurdering. Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S, afholder et offentligt møde om projektet i forbindelse med debatfasen. Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdeling vil deltage i mødet. Omkringboende vil modtage invitation til mødet. På baggrund af debatfasen besluttes det, hvad planlægningen og miljørapporten skal omfatte og indeholde. Herefter udarbejdes planforslag og miljørapport, som fremsendes til politisk behandling. Planforslag og miljørapport sendes efterfølgende i offentlig høring i 8 uger, før der kan tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammedel, og fordi projektet skal miljøvurderes, er det et krav, at planprocessen indledes med en fordebat. I fordebatten indkaldes idéer og forslag fra offentligheden til planlægningen og miljøvurderingen.

Se debatoplægget her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=111

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

276. Debatoplæg om biogasanlæg på Tovsgårdvej ved Skinnerup

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg om ny planlægning for udvidelsen af et biogasanlæg på Tovsgårdvej ved Skinnerup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen blev den 20. september 2022 (pkt. 159) orienteret om behovet for igangsættelse af planlægning for biogas, og at planlægning igangsættes før øvrige energianlæg, som afventer analyse om energizoner.

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om planlægning for udvidelse af et allerede eksisterende biogasanlæg ved Skinnerup. Derudover er der ansøgt om, at projektet miljøvurderes.

Der drives i dag et gårdbiogasanlæg på Tovsgårdvej 5, Skinnerup, som har en årlig behandlingskapacitet på op til 31.000 tons biomasse. Biomassen omdannes til biogas, til brug på egen gård, og til afgasset biomassegødning. Gårdejer ønsker at udvide det eksisterende anlæg, så det kan modtage imellem 200.000 og 300.000 tons husdyrgødning pr. år og vil med dette input kunne producere op til 12,5 mio. m3 biometan om året, svarende til mere end 45 % af naturgasforbruget i Thisted Kommune i 2020. Anlægget skal med udvidelsen opgraderes til at kunne levere biometan til naturgasnettet, så det ikke kun producerer til eget forbrug. Da anlægget vil få en størrelse af et mellemstort biogasanlæg, vil der også være en række nye symbiosemuligheder. Disse inkluderer bl.a. samarbejde med Thisted Varmeforsyning om at levere overskudsvarme eller afsætte opfanget CO2 i fællesskab.

Der er en hensigtserklæring imellem Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S og gårdejer om, i samarbejde, at udvikle det eksisterende biogasanlæg på Tovsgårdvej. Således bliver udvidelsen skabt i overensstemmelse med Udviklingsselskabet Biogas Thys visioner, og samtidig sikrer samarbejdet, at fordelingen af biomasse sker mest hensigtsmæssigt.

Udvidelsen af biogasanlægget ved Tovsgårdvej kræver udarbejdelse af en lokalplan for området samt et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Planlægningen skal bl.a. sikre, at udvidelsen af biogasanlægget tager hensyn til omkringliggende nabobebyggelse og landskab.

Processen for planlægning for biogasanlæg startes med en debatfase, hvor offentligheden i 4 uger kan indsende idéer og forslag til planlægningen og miljøvurdering. På baggrund af debatfasen besluttes det, hvad planlægningen og miljørapporten skal omfatte og indeholde. Herefter udarbejdes planforslag og miljørapport, som fremsendes til politisk behandling. Planforslag og miljørapport sendes efterfølgende i offentlig høring i 8 uger, før der kan tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammedel, samt fordi projektet skal miljøvurderes, er det et krav, at planprocessen indledes med en fordebat. I fordebatten indkaldes idéer og forslag fra offentligheden til planlægningen og miljøvurderingen.

Se debatoplægget her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=112

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

277. Skema B - Opførelse af almene boliger i Agger - Hurup Boligselskab

Udskriv

Sagstema

Hurup Boligselskab søger godkendelse af skema B til opførelse af 10 almene boliger i Agger.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. september 2022 skema A for opførelse af 10 almene boliger på Nyholmvej i Agger. Det godkendte maksimumbeløb var fastlagt efter det - på daværende tidspunkt - gældende maksimumbeløb med en samlet projektsum på 20.460.000 kr.

Traditionelt har Thisted Kommune fastlåst maksimumbeløbet for hele støttesagen ved skema A, men reglerne muliggør dog, at støttesager først fastlåses ved skema B. På grund af generelle prisstigninger inden for byggerier, er maksimumbeløbene for 2022 ændret for støttesager, der skal søge skema B i perioden mellem den 14. september og den 31. december 2022. Af denne årsag vil støttebeløbet fra skema A, og i dette skema B være forskellige, men stadig holde sig inden for rammerne af lovgivningen.

Licitationsresultat

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Hurup Boligselskab har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Til orientering er Hurup Boligselskab blevet varslet prisstigninger på beton og tegl på 20-30 % ved årsskiftet i 2022/2023, såfremt at kontrakterne ikke er indgået inden da, jf. bilag 1.

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 21.584.000 kr., jf. bilag 1. Beløbet ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2022, for projekter, der søger skema B godkendelse mellem den 14. september og den 31. december 2022, jf. bilag 2.

Der vil være tale om:

 • 6 stk. type 1, boliger på 91 m².
 • 4 stk. type 2, boliger på 108 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 98 m², og det samlede boligareal er på 978 m².

Finansiering af anskaffelsessummen

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 90 m² og mindre end 105 m², er som følger:

88 % kreditforeningslån

21.584.000 kr. x 88 %

18.994.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

21.584.000 kr. x 10 %

2.158.000 kr.

2 % beboerindskud

21.584.000 x 2 %

432.000 kr.

I alt

21.584.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 2.158.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på 72,80 % - i alt 13.828.000 kr.

Huslejeniveau

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type A på 91 m2

6.635 kr.

Type B på 108 m2

7.875 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal stille et garantibeløb på 13.828.000 kr. samt yde et lån på 2.158.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Bemærkninger fra Center for Økonomi og Løn: I forhold til behandlingen ved skema A forhøjes kommunens grundkapitalindskud med 112.000 kr. og lånegarantien med 720.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. december 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på 2.158.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 13.828.000 kr. på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. december 2022, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

278. Tillæg 1 til spildevandsplanen 2022-2031. Opdatering af oplande. Endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2031, opdatering af oplande.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 5. september 2022 (punkt 297) forslag til tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2031, opdatering af oplande. Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen fastsætter kloakeringsform for nye kloakoplande, omfatter ændring af kloakeringsform for eksisterende kloakoplande og angiver placeringen af kommende bassiner. Ændringer i tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen, lokalplaner og kommuneplanrammerne.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 6. september til 1. november 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og Plan- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at tillægget vedtages uden ændringer.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2031 kan læses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/82#/36450

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af de nye spildevandssystemer afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet indenfor egen grund afholdes af lodsejeren.

Andre konsekvenser

Planens retningslinjer har til hensigt at mindske belastningen af recipienter, mindske risikoen for forurening af badeområder samt mindske risikoen for overløb og oversvømmelser. I forbindelse med kloakarbejdet kan der være trafikgener i diverse områder, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-3031 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

279. Godkendelse af spildevandstakster for 2023 Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af takster for spildevand for Thisted Vand A/S for 2023.

Redegørelse

Thisted Vand A/S fremsender nye takster for spildevand for 2023 til godkendelse.

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har fastsat den økonomiske ramme for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S for 2023. Den økonomiske ramme er fastsat med udgangspunkt i selskabernes økonomiske ramme for 2022 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav i 2023. Herudover er der korrigeret for en række budgetterede og faktiske afholdte omkostninger.

Det oplyses fra Thisted Vand A/S, at taksterne er fastsat på grundlag af budgettet for 2023. Desuden blev der i 2015 indført en storkunderabat.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har på sit møde den 7. november 2022 godkendt forslag til takster for 2023 til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse.

Indtægtsloft sammenholdt med budget:

Kr.

Indtægtsloftet for Thisted Renseanlæg A/S, inklusiv afgifter, eksklusiv moms

36.378.318

Budgetteret indtægt for Thisted Renseanlæg A/S, inklusiv afgifter, eksklusiv moms

32.750.000

Indtægtsloftet for Thisted Spildevand Transport A/S, inklusiv afgifter, eksklusiv moms

83.349.031

Budgetteret indtægt for Thisted Spildevand Transport A/S, inklusiv afgifter, eksklusiv moms

79.010.000

Takster:

Bidrag

Kr. eksklusiv moms

Enhed

Fast bidrag pr. spildevandsstik:

720,97

pr. år

Tilslutningsbidrag (spildevand og regnvand):

59.746

pr. boligenhed

For erhvervsejendomme (spildevand og regnvand):

59.746

pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

Tilslutningsbidrag (spildevand):

35.848

pr. boligenhed

For erhvervsejendomme (spildevand):

35.848

pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

Takster vandafledning spildevand, kr. eksklusiv moms/m3

Årstal

2019

2020

2021

2022

2023

Trin 1: Udledning < 500 m3 årligt

30,54

31,02

32,88

34,68

36,00

Trin 2: Udledning 501 m3 - 20.000 m3 årligt - (80 % af trin 1)

24,43

24,81

26,30

27,74

28,80

Trin 3: Udledning > 20.000 m3 årligt - (40 % af trin 1)

12,22

12,41

13,15

13,87

14,40

Det fremgår, at der er tale om en stigning på ca. 3,7 % på vandafledningsafgiften, hvilket skyldes planlagte investeringer. Se bilag 1 - Takster 2023 Thisted Spildevand, bilag 2 - Driftsbudget 2023 Thisted Renseanlæg og bilag 3 - Driftsbudget 2023 Thisted Spildevand Transport.

Takster for henholdsvis trin 1, 2 og 3 er i overensstemmelse med bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

I investeringsplanen for 2023 er der afsat 36,5 mio. kr. til investeringer samt overført 2,5 mio. kr. fra 2022. Dette omfatter hovedsageligt separatkloakering, regnvandsbassiner, renoveringer af ledningsnettet samt byggemodninger. Der er derudover afsat 9 mio. kr. til vedligeholdelse af rensningsanlæg, se bilag 4 - Anlægsbudget 2023 - Spildevand. Der kan forekomme ændringer i de forventede anlægsinvesteringer: Spildevandsledningsnettet er på over 1.000 km, og med ca. 340 pumpestationer. Der kan opstå sammenfald af kloakledninger og øvrige forhold, som gør, at andre ledningsstrækninger eller pumpestationer skal prioriteres.

Vedr. Thisted Renseanlæg A/S er der en restlikviditet til anlæg fra tidligere år på 14 mio. kr., som påtænkes anvendt til strukturændring af hele spildevandsrensningen i Thisted Kommune, idet de nuværende renseanlæg er ved at være nedslidte. Indtil da skal de nuværende renseanlæg holdes kørende, så anlægsbudgettet på 9 mio. kan være svært at overholde, og det kan blive nødvendigt at trække på den hensatte reserve.

Der er overensstemmelse mellem Thisted Vands budgetter og de krævede indsatser i den nye spildevandsplan for Thisted Kommune. Der er dog et projekt (separatkloakering i Skjoldborg), der har vist sig meget større og mere krævende end først antaget. Derfor er dette projekt startet i 2022, og hele projektet fordeles over 3 år.

Plan- og Miljøafdelingen har ikke andre bemærkninger til taksterne for spildevand.

Retsgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven).

Bekendtgørelse om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at takstbladet for spildevand fra Thisted Vand A/S for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

280. Godkendelse af drikkevandstakster for 2023 for Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted Vand A/S fremsender nye takster for drikkevand for 2023 til godkendelse.

Redegørelse

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, oplyser, at det har gennemgået Thisted Vand A/S' økonomi og fastsat de økonomiske rammer for 2023. Indtægtsloftet for 2023 er fastsat med udgangspunkt i selskabets økonomiske ramme for 2022, korrigeret for en række budgetterede omkostninger samt krav til effektivisering.

Det oplyses fra Thisted Vand A/S, at taksterne er fastsat på grundlag af budgettet for 2023. Pristalsregulering sker efter samme princip, som bruges i afgørelsen om de økonomiske rammer. Desuden blev der i 2015 indført en storkunderabat i lighed med trappemodellen på spildevandsområdet.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har på sit møde den 7. november 2022 godkendt forslag til takster for 2023 til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse.

Indtægtsloft

Afregnet m3

Kr.

Indtægtsloftet for Thisted Drikkevand A/S, inklusiv afgifter, eksklusiv moms

49.370.968

Budgetteret indtægt for Thisted Drikkevand A/S, eksklusiv afgifter

26.515.000

Forventede afgifter 2023, tilbageholdt af Thisted Vand A/S, videresendes til Staten

3.020.000

19.237.400

Sum af budgetteret indtægt og afgifter

45.752.400

Som det fremgår, overholder Thisted Drikkevand A/S indtægtsloftet. Der er overskud på den primære drift, men på grund af afskrivninger viser det samlede driftsbudget et underskud i 2023. Se bilag 1 - Driftsbudget 2023 Thisted Drikkevand.

De indeholdte afgifter er afhængige af antal m3 afregnet. Thisted Drikkevand A/S budgetterer med salg af vand på 3.020.000 m3 i 2023. Etablering af nye virksomheder i industriområde i Hanstholm samt på Hanstholm Havn kan dog give et øget forbrug og dermed en øget afregning.

Investeringsbudget eksklusiv grundvandsbeskyttelse

I anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 18.497.000 kr. til investeringer, hvilket hovedsageligt omfatter renovering af ledningsnet. Dette inkluderer 2.500.000 kr., som er overført fra 2022 til renovering af Baun kildeplads.

Der er ikke afsat midler til grundvandsbeskyttelse af Baun og Vang kildepladser. Det forudsættes, at grundvandsbeskyttelsen på Baun og Vang kildepladser finansieres via overskydende likviditet eller lån. Der er mulighed for at opkræve udgiften til grundvandsbeskyttelse via taksten 2 år efter, at udgiften er afholdt. Alternativt reduceres ledningsrenovering. Det må dog forventes, at taksterne stiger de næste år.

Drikkevandsledningsnettet er på over 850 km, og der kan opstå brud, behov for sikring af forsyningssikkerhed og andre forhold som gør, at andre ledningsstrækninger end de planlagte skal prioriteres. Herudover kan der ske fund af miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider og PFOS, som kan kræve omgående investeringer på vandværker og/eller kildepladser. Se bilag 2 - Anlægsbudget 2023 Thisted Drikkevand.

Takster

Til og med 2014 har Thisted Drikkevand A/S opkrævet samme forbrugsafgift (driftsbidrag) fra alle forbrugere. Thisted Drikkevand A/S har valgt at differentiere taksterne fra 2015, og dermed fremkommer følgende ændringer i kubikmeterprisen:

Takster drikkevand, kr./m3
(eksklusiv moms og statsafgifter)

Årstal

2019

2020

2021

2022

2023

Trin 1: Vandforbrug < 500 m3 årligt

6,53

6,77

6,93

6,37

6,69

Trin 2: Vandforbrug 501 – 20.000 m3 årligt - (80 % af trin 1)

5,22

5,42

5,54

5,10

5,36

Trin 3: Vandforbrug > 20.000 m3 årligt - (40 % af trin 1)

2,61

2,71

2,77

2,55

2,68


Det fremgår, at der er tale om en forhøjelse af prisen på ca. 5 % i forhold til 2022. Dette gøres ud fra kravet om, at året så vidt muligt skal hvile i sig selv undtagen udgifter til grundvandsbeskyttelse. Se bilag 3 - Takster 2023 Thisted Drikkevand.

De foreslåede bidrag for 2023 giver følgende højeste pris i 2023:

Højeste driftsbidrag, pr. m3

6,69 kr.

Statsafgift af ledningsført vand, pr. m3

6,37 kr.

I alt eksklusiv moms, pr. m3

13,06 kr.

Plan- og Miljøafdelingen har ingen yderligere bemærkninger til taksterne for drikkevand.

Retsgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Lov om vandforsyning m.m. (Vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren.

Vejledning nr. 9214, 2017, om fastsættelse af takster for vandforsyning.

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand.

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at takstbladet for drikkevand fra Thisted Vand A/S for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

281. Godkendelse af takster 2023 - vandværker

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af almene vandværkers takster for drifts- og anlægsbidrag for 2023.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der 1. november 2022 19 almene vandværker ud over vandværker ejet af Thisted Vand A/S. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende eller give afslag til indsendte forslag fra de almene vandværker til takster for drifts- og anlægsbidrag. Grundlaget for indstillingerne er vandværkernes takstblad, budgetter, regnskab og deres tilknyttede kommentarer samt Thisted Kommunes tilsyn med vandværkerne.

Alle 19 indsendte takstblade indstilles til godkendelse. En oversigt over vandværkernes takster i det seneste takstblad, sammenlignet med tidligere år, er vedhæftet som bilag 1 - Almene vandværkers takster 2023.

Retsgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren.

Vejledning nr. 9214, 2017, om fastsættelse af takster for vandforsyning.

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og selskabsskatteloven.

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand.

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2023 godkendes for alle de 19 almene vandværker.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

282. Vedtagelse af Thisted Kommunes varmeplan 2022

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Thisted Kommunes Varmeplan 2022.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget blev på mødet den. 23. september 2022 (pkt. 234) orienteret om regeringens klimaaftale med kommunerne, og de opgaver den medfører kommunerne. En af opgaverne er, at kommunerne skal vedtage en varmeplan i 2022 med fokus på konvertering af naturgasforsyningsområder til fjernvarme- eller individuel forsyning.

Varmeplan 2022 inddeler Thisted Kommunes naturgasforsynede områder i 4 forskellige kategorier på baggrund af den fremtidige opvarmningskilde for området. Derudover indeholder varmeplanen informationer om opdateringer af produktionskilder og -kapacitet hos fjernvarmeforsyningsselskaberne. De 4 kategorier er fastlagt i samarbejde med fjernvarmeforsyningerne i Thisted Kommune og har været i høring hos dem i november 2022.

Kategorierne:

 1. Områder, hvor fjernvarme er ved at blive udrullet
 1. Områder, hvor fjernvarme er planlagt, men projektforslaget indsendes i 2023
 1. Områder, hvor fjernvarme undersøges
 1. Områder, hvor der ikke foreløbigt kommer fjernvarme.

Formålet er at skabe et strategisk udgangspunkt for den fremtidige varmeplanlægning, at lave en oversigt over projekterne til brug for fjernvarmeforsyningsselskaber og til information for borgerne. Med varmeplanen vil borgere kunne finde relevante informationer om status for de udpegede områder, f.eks. om hvornår de kan forvente fjernvarme, hvad de kan gøre i mellemtiden og informationer om alternative varmeløsninger.

Varmeplan 2022, og information til borgerne om konvertering fra naturgasforsynede områder til alternative løsninger, er et af de indsatsområder, som er beskrevet i rapporterne fra Klimaalliancen Thy og Klimastrategi for Thy som geografi, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022. Udfasning af naturgas og olie i de private husholdninger er et tiltag, der på samfundsniveau giver en omkostningseffektiv reduktion af CO2.

Varmeplan 2022 kan ses her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=90

Orientering til borgerne

De enkelte borgere indenfor de naturgasforsynede områder skal informeres om deres fremtidige varmekilde i forlængelse af Varmeplan 2022. De vil modtage et elektronisk brev, som er udformet efter skabeloner fra Energistyrelsen. I brevet vil der være informationer om den enkelte borgers fremtidige varmekilde, ca. pris på etablering af relevante varmekilder, links til information om tilskudsordninger mv. Thisted Kommune vil sende et lignende brev ud til borgere i områder udenfor de naturgasforsynede områder, dvs. områder som ikke er omfattet af de 4 kategorier. Brevet vil indeholde mange af de samme informationer, men være mere specifikt om muligheden for konvertering til f.eks. varmepumper.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 818 af 04.05.2021.
Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlæg og projektgodkendelse CIS nr. 10081 af 26.10.2022.
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der skal påregnes en etableringsudgift/udskiftningsudgift ved udrulningen af fjernvarme til de planlagte områder. Der udrulles ikke fjernvarme, hvis det ikke giver en forbedret brugerøkonomi.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at varmeplanen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

283. Kollektiv Trafik - opfølgning på budgetforliget

Udskriv

Sagstema

Drøftelse vedrørende den kollektive trafik med afsæt i budgetforliget 2023.

Redegørelse

Jf. budgetforliget 2023: "Den kollektive trafik er udfordret både i forhold til antallet af passagerer, brændstofpriser mv. Derfor skal der igangsættes en analyse af den fremtidige kollektive trafik i Thisted Kommune, der bl.a. undersøger muligheden for, at Thisted Kommune hjemtager dele af den kollektive trafik fra Nordjyllands Trafikselskab."

Jf. lov om trafikselskaber skal hvert regionsråd etablere et eller flere trafikselskaber, og hver kommune er forpligtiget til at deltage i mindst ét trafikselskab.

Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

 1. Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 2. Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 3. Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 4. Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
 5. Privatbaner

Trafikselskabets opgaver omfatter desuden samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers geografiske områder.

Thisted Kommune har følgende kørsler hos Nordjyllands Trafikselskab (NT):

Kørselstype

Lovgivningsmæssig mulighed for hjemtagelse

Rutekørsel (bybus og lokalrute)

Nej

Skolekørsel (telebusruter)

Ja - delvis - pt. er Thisted Kommune bundet af kontrakter. Nuværende kontrakt løber frem til august 2025.

Lukket flextrafik

 • Flexlæge

Ja - pt. er Thisted Kommune bundet af kontrakter. Nuværende kontrakt løber frem til august 2025.

(Området administreres af Borgerservice)

Åben flextrafik:

 • Flexhandicap
 • Flextur
 • Plustur

Nej

I bilag 1 findes forklaringer og bemærkninger omkring eventuel hjemtagelse af skolekørslen.

I vedlagte bilag 2 ses en oversigt over de busruter, som Thisted Kommune finansierer fordelt på rutegrupperne Bybus, Lokalruter og Telebus med tilhørende ruteøkonomi.

Det er ruterne i gruppen Telebus, som Thisted Kommune lovgivningsmæssigt har mulighed for at hjemtage. Af skemaet fremgår det, at telebusserne har en nettoomkostning på 8,3 mio. kr., når billetindtægterne regnes med. Det fremgår desuden, at 79 % af indtægterne på telebusserne er fra skolekort, mens de øvrige 21 % er fra øvrige billetprodukter (rejsekort, ungdomskort, enkeltbillet osv.).

Jf. bilag 2 ses endvidere en specifikation af de øvrige poster, som Thisted Kommune har betalt til NT i 2021.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at der analyseres på, hvorvidt Thisted Kommune kan drive de nuværende 15 kontraktbusser til skolekørsel for mindre end de 8,3 mio. kr. (operatørudgifter minus billetindtægter) samt udgifter til telebussers andel af NT-administration på 320.000 kr. Begge tal er 2021- tal. Det forventes, at en sådan analyse vil koste ca. 400.000 kr. Alternativt skal der findes yderligere midler til den kollektive trafik eller anmodes om besparelsesforslag fra NT.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for den kollektive trafik er udfordret. Der forventes en overskridelse på ca. 5 mio. kr. i 2023.

Som beskrevet vil en analyse koste ca. 400.000 kr., som foreslås finansieret af driften på området for kollektiv trafik.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Ovenstående gennemgang samt bilag tages til efterretning.
 2. Der analyseres på, hvorvidt Thisted Kommune kan drive de nuværende 15 kontraktbusser til skolekørsel for mindre end de 8,3 mio. kr. Analysen udarbejdes inden for en budgetramme på 400.000 kr. finansieret af driften for området for kollektiv trafik.
 3. Thisted Kommune anmoder NT om at komme med besparelsesforslag på 5 mio. kr.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

284. Budgetoverførsel pga. omlægning af beskæftigelsestilbud

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budgetoverførsel fra Erhverv og Beskæftigelse til Drift- og Anlægsafdelingen som følge af omlægning af GAVN fra et vejlednings- og opkvalificeringstilbud til et virksomhedsrettet tilbud.

Redegørelse

Baggrund

På Tigervej i Thisted har der i mange år været et beskæftigelsestilbud, og de seneste år har der været en række ændringer i tilbuddet. I 2017 og tidligere hørte daværende Nyttecenter Tigervej under Erhverv og Beskæftigelse, men pr. 1. januar 2018 blev nyttecentret overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen. To medarbejdere blev overdraget samt biler og andet udstyr med tilknytning til nyttecentrene. Erhverv og Beskæftigelse overførte, som en del af overdragelsen, budgettet på ca. 950.000 kr. til Drifts- og Anlægsafdelingen. Midlerne kom fra Erhverv og Beskæftigelses konto 5, som hørte under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets aktivitetsområde ”Arbejdsmarked - overførselsindkomster" og overgik til Drifts- og Anlægsafdelingens konto 2, som hørte under Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde ”Øvrig trafik”.

Den 1. januar 2021 skete der ændringer igen. Denne gang både økonomisk og kapacitets- og indholdsmæssigt. Budgetmidlerne blev tilbageført til Erhverv og Beskæftigelse, og tilbuddet blev i stedet betragtet som en leverandør, hvor Drifts- og Anlægsafdelingen havde det fulde ansvar for, at driften, medarbejderstaben og opgaveporteføljen til enhver tid var fungerende og effektiv. Det blev anslået, at tilbudsprisen årligt ville være på ca. 2.700.000 kr. som blev afholdt af Erhverv og Beskæftigelses budget til driftsudgifter til aktivering, men tilbuddet skulle være indtægts- og udgiftsneutral for Drifts- og Anlægsafdelingen. Det øgede beløb til tilbuddet skyldtes en kapacitetsudvidelse i tilbuddet fra 20 personer til 50 personer. Derudover gik tilbuddet fra at være nytteindsats til at være et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, og Nyttecenter Tigervej skiftede ligeledes navn til GAVN, en afdeling i Park og Vej.

Nye behov

GAVN har de seneste år været iblandt de mest effektfulde tilbud og samtidigt muliggjort straksaktivering, men Erhverv og Beskæftigelse står nu i en situation, der gør, at GAVN i sin eksisterende form ikke længere er optimal. For det første udnyttes den nuværende kapacitet ikke til fulde. For det andet vil såkaldte “øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud” (som GAVN er en del af) udgå som ret- og pligttilbud fra 1. januar 2023, ligesom de ikke vil tælle med i opgørelsen over kommunernes indsats overfor langvarige ydelsesmodtagere, hvor en utilstrækkelig indsats kan føre til skærpet tilsyn. Dette sker som et led i finansieringen af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) og som et led i nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Derfor ønsker Erhverv og Beskæftigelse at tilpasse tilbuddet, så det i højere grad imødegår de kommende kapacitetsbehov og lovgivningsmæssige vilkår.I samarbejde med Drift- og Anlægsafdelingen er Erhverv og Beskæftigelse kommet frem til en løsning, der indebærer:

 • En ændring af tilbudstypen fra et vejlednings- og opkvalificeringstilbud til et virksomhedsrettet tilbud
 • En ansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland (RAR Nordjylland) om dispensation fra rimelighedskravet i to år med henblik på at oprette 20 pladser (uden dispensation er der kun mulighed for 2 pladser)
 • En årlig budgetoverførsel fra Erhverv og Beskæftigelse til Drift- og Anlægsafdelingen på 1.580.000 kr. (2023-priser) til drift af 20 pladser
 • Fastholdelse af det nuværende, gensidige opsigelsesvarsel på 3 måneder mellem Erhverv og Beskæftigelse og Drift- og Anlægsafdelingen.

Omlægningen vil, såfremt indstillingen følges, træde i kraft pr. 1. januar 2023. Erhverv og Beskæftigelse og Drifts- og Anlægsafdelingen vil årligt evaluere tilbuddet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

I den nye løsning har Erhverv og Beskæftigelse og Drift- og Anlægsafdelingen beregnet, at en budgetoverførsel på årligt 1.580.000 kr. (2023-priser) vil kunne dække omkostningerne. Beløbet flyttes fra Erhvervs og Beskæftigelses konto 5, som hører under Arbejdsmarkedsudvalgets aktivitetsområde "Arbejdsmarked" til Drift- og Anlægsafdelingens konto 2, som hører under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur".

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at budgetoverførslen betyder, at der flyttes budget fra overførselsområdet til område omfattet af servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der fra og med 2023 årligt flyttes budgetbeløb på 1.580.000 kr. (2023-priser) fra Erhverv og Beskæftigelse "Arbejdsmarked" til Drift- og Anlægsafdelingen "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur" på betingelse af, at RAR Nordjylland imødekommer ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 16. november 2022, pkt. 44:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

285. SMK Thy - Udarbejdelse af ny lokalplan

Udskriv

Sagstema

Bortfaldelse af lokalplan nr. 47-001 og udarbejdelse af en ny lokalplan for SMK Thy og CHI Doverodde.

Redegørelse

Projektet SMK Thy og CHI Doverodde blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021 med en anlægsbevilling på 50,5 mio. kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 37,5 mio. kr. til etablering af rammer/formidling for SMK Thy på Doverodde Købmandsgård.

På mødet den 10. januar 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget igangsætningen af planprocessen for SMK Thy og CHI Doverodde.

Lokalplan nr. 47-001 blev udarbejdet og afspejler projektets intentioner om en transformering af eksisterende nøglebygninger - herunder det gamle pakhus, som skal indrettes til kunstudstillings- og formidlingslokaler til Statens Museum for Kunst.

Projektering og opfølgende forundersøgelser blev udført sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen. Undersøgelserne konkluderede, at udfordringer i at transformere pakhuset vil blive større end oprindelig antaget:

 • Geotekniske undersøgelser viste, at fundering og stabilisering af huset vil blive meget mere kompleks end forventet.
 • Der er bekymringer for fugtproblemer og sikring af indeklima ved foring af de eksisterende massive ydervægge. Derudover vil en foring af de allerede 40 cm tykke vægge gøre, at netto-etagearealet vil blive væsentligt reduceret.
 • Afrensningsprøver af facader og blotlægning af de gamle mursten indikerer, at stenenes holdbarhed vil være tvivlsom, og at det fremtidige udseende vil blive utilfredsstillende.

På baggrund af udfordringerne besluttede projektets styregruppe den 4. oktober 2022 at pakhuset skal genopbygges.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse vurderer, at en nedrivning og genopbygning vil være i strid med det godkendte forslag til lokalplan nr. 47-001. Derfor er udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag nødvendigt, dels for at imødekomme en nedrivning og genopbygning af pakhuset samt udførelse af konkurrenceforslagets overordnede hovedgreb og husets nuværende udseende og fodaftryk.

Forslag til lokalplan nr. 47-001 er godkendt på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022, men er endnu ikke endeligt vedtaget.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det godkendte forslag til Lokalplan nr. 47-001 bortfalder.
 2. Udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag for SMK Thy og CHI Doverodde igangsættes.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

286. Anlægsbevilling - Farlige og forfaldne ejendomme 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til farlige og forfaldne ejendomme 2023.

Redegørelse

Byfornyelsesindsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme fortsætter, og der er stadig et stort behov og efterspørgsel på puljen. Der er på nuværende tidspunkt ca. 20 ejendomme klar til nedrivning i 2023, og der kommer løbende flere til.

Det fortsatte arbejde med puljen er opkøb, nedrivning, byrum og sundhedsfarlige ejendomme. Arbejdet fortsætter som en helhedsindsats for at højne den generelle boligstandard, og enkelte steder at erstatte gamle ejendomme med nyt liv i form af lokale byrum, i tæt samarbejde med borgerne i byerne.

Statens pulje til landsbyfornyelse varierer fra år til år - det samme gør refusionsprocenten, som i 2022 har været 60 %, og det samme forventes i 2023. Det forventes, at puljen, der bliver stillet til rådighed, bliver mindre end de foregående år, da puljen i finanslovsforslaget er halveret. Den konkrete udmelding afventer vedtagelse af finansloven.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budget for 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat rådighedsbeløb til XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme. Beløbene i 2023 søges frigivet.

Rådighedsbeløbene til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme i 2023, kan specificeres sådan:

Anlægsudgift

9.725.000 kr.

Anlægsindtægt

-5.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

4.625.000 kr.

Som følge af nedrivningsindsatsen bliver der lavet enkelte byrum. Disse skal vedligeholdes i samarbejde mellem Thisted Kommune og lokalområderne.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. til farlige og forfaldne ejendomme i 2023, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

287. Anlægsbevilling - Vejanlæg 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2023 er der afsat 10,0 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

288. Anlægsbevilling - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat en pulje på 13,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at 1,0 mio. kr. af puljen fremadrettet skulle prioriteres til selvejende haller, disse søges frigivet i en særskilt sag. I denne sag søges 12,5 mio. kr. frigivet til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Anlægspuljen til udvendig vedligeholdelse bliver brugt til større vedligeholdelsesprojekter på ejendommenes klimaskærme, da ejendomsvedligeholdelseskontoen på driften typisk bruges til de mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver på klimaskærmene og tekniske installationer.

I 2022 var der 16,2 mio. kr. til rådighed for vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme. Disse er primært brugt til udskiftning af vinduer, tag- og facaderenoveringer og eventuelle berørte tekniske installationer. Herudover besluttede Økonomiudvalget den 5. oktober 2022, at puljen også kunne bruges til udskiftning af varmeanlæg i 2022.

I 2023 anvendes puljen ligeledes til større projekter til gavn for ejendommenes klimaskærme og eventuelle berørte tekniske installationer. Prioriteringen sker med afsæt i dialog med de øvrige forvaltninger.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 13,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Der søges frigivet og givet en anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Projekterne forlænger ejendommenes levetid.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

289. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til selvejende haller 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til renoveringsprojekter i selvejende haller 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat en pulje på 13,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at 1,0 mio. kr. af puljen fremadrettet skal prioriteres til selvejende haller, de øvrige 12,5 mio. kr. søges frigivet i en særskilt sag.

Midlerne fordeles med baggrund i "Strategi vedr. anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune", som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2017, jf. bilag 1.

De selvejende haller får i en ansøgningsrunde mulighed for at komme med deres projekter. Projekterne prioriteres i samarbejde med Fritidsafdelingen og under hensyn til strategien.

Det økonomiske og det byggetekniske ansvar ved gennemførsel af projekterne ligger ved de selvejende haller, men Fritidsafdelingen og Ejendomsafdelingen støtter med rådgivning for gennemførelse af projekterne.

Anlægstilskuddene udbetales således, at hallerne modtager halvdelen af beløbet forud og resten af beløbet, når der foreligger dokumentation for udgifternes afholdelse.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Kommunalfuldmagten.

Strategi vedr. anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 13,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Der søges frigivet og givet en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Projekterne er med til at beskytte hallernes levetid, give hallerne bedre anvendelsesmuligheder og en bedre oplevelse for brugerne.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

290. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. på XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling til renovering af grønne anlæg i 2023, finansieret af rådighedsbeløbet på XA- 481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

291. Anlægsbevilling - Renovering af legepladser 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af legepladser i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til XA-482 Pulje - Renovering af legepladser.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2023.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2023, finansieret af rådighedsbeløb XA-482 Pulje - Renovering legepladser.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

292. Anlægsbevilling - Asfalt 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2023.

Redegørelse

Der er på investeringsoversigten for budget 2023 afsat 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger. Følgeomkostninger som udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder mv. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af rådighedsbeløbet fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger m.v. i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.
 2. Forslag til disponering af rådighedsbeløb fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

293. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v. i 2023.

Redegørelse

I budgettet for 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje:

Anlægsindtægt

-1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde m.v. i 2023.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde m.v. finansieret af rådighedsbeløbene på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

294. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. i 2023.

Redegørelse

I budgettet for 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde i 2023 m.v.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2023 m.v. finansieret af rådighedsbeløbene på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

295. Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodning, Hegnet i Nors

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodningen Hegnet i Nors.

Redegørelse

Den 14. december 2010 blev der givet anlægsbevilling til byggemodningen af Hegnet i Nors - 1. etape, og i 2013 blev regnskabet herfor afsluttet.

Grundene er nu solgt, på nær én, og kan herefter overdrages til grundejerforeningen, når færdiggørelsen er afsluttet. Færdiggørelsen af byggemodningen omfatter primært sætning af kantsten, asfaltslidlag samt rabat- og græsarbejder.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen Hegnet i Nors med henblik på overdragelse til grundejerforeningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Til færdiggørelse af byggemodningen Hegnet i Nors søges en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr.

Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning -pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen Hegnet i Nors, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning -pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

296. Anlægsbevilling - Rørtæring, kloakledninger m.v. 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til renovering af tærede vand-, varme- og kloakledninger samt rottesikring af kommunale bygninger.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har på investeringsoversigten i budget 2023 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af vand-, varme- og kloakledninger i kommunale bygninger.

Der opleves hvert år en del rørskader i kommunens bygninger. Arbejdet med at udbedre rørskader, rottesikre kloaksystemerne, separere regnvands- og spildevandsledninger og renovere synligt tærede varme- og vandledninger fortsætter i 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 1,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-278 Pulje til rørtæringer, kloakrør m.v.

Beløbet søges frigivet til arbejdet i 2023.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til rørtæring, kloakledninger m.v. i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-278 Pulje til rørtæringer, kloakrør m.v.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

297. Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har på investeringsoversigten for 2023 afsat 5,0 mio. kr. til energioptimeringsopgaver. De seneste 2 år har der været afsat henholdsvis 3,5 og 7,0 mio. kr. pr. år, og tidligere har der været afsat mellem 2,0 og 5,0 mio. kr. pr. år.

I 2023 vil der blandt andet blive iværksat følgende energioptimeringsopgaver for rådighedsbeløbet:

 • udskiftning af nedslidte varmeanlæg og udskiftning til andre energikilder
 • udskiftning af belysning
 • energirenovering og energioptimering af bygningsskallen og tekniske installationer
 • arbejde med nye og andre løsninger, som f.eks. loftpropeller, solceller, batterianlæg og energiregistrering m.v.

Projekterne vil blive prioriteret under hensyn til tilbagebetalingstiden, projektets levetid, forlængelse af bygningens levetid samt brugernes komfort i bygningerne.

Retsgrundlag

Lov nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af de foregående års energiinvesteringer er opgjort således:

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

år

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

441.914

107.506

11,3

2020

236.235

47.319

8,5

2021

428.171

108.060

8,2

2022

Ikke opgjort endnu

Anlægsregnskabet for energimæssige investeringer i 2022 er endnu ikke afsluttet, men det forventes, at det beregnede besparelsesprovenu vil komme til at ligge på samme niveau som tidligere år pr. investeret krone.

I budget 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 5,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-459 Energimæssige investeringer - pulje.

Beløbet søges frigivet til arbejdet i 2023.

Andre konsekvenser

Udover den økonomiske gevinst ved energiinvesteringerne vil det også være et bidrag til den grønne omstilling.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-459 Energimæssige investeringer - pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

298. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af lokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole udarbejdet i 2011, der har fokus på den basale bygningsvedligeholdelse, forbedret energiudnyttelse og forbedret indeklima, så den 50 år gamle skole kan anvendes mange år endnu.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2023-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Der søges frigivet og givet en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

299. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Ændring af anlægsbevillinger på EU-naturprojektet - LIFE RIGKILDE

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling som følge af ændring af anlægsudgiftsbevilling og anlægsindtægtsbevilling på EU-naturprojektet LIFE RIGKILDE.

Redegørelse

Den 6. oktober 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thisted Kommune skulle deltage i EU-naturprojektet LIFE RIGKILDE.

Man besluttede samtidig:

 • At Thisted Kommune skulle være projektejer og regnskabsfører for projektet.
 • At give en anlægsbevilling på 46.339.000 kr. i både udgifter og indtægter. Når projektperioden i 2021 udløb, skulle de økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune være 0 kr.

De deltagende kommuner i projektets opstart var udover Thisted - Struer, Faxe, Furesø, Høje-Tåstrup, Jammerbugt og Naturstyrelsen.

Projektet skulle gennemføres i perioden 2015- 2021, men er dog efterfølgende blevet forlænget til udgangen af 2022.

Da anlægsbudgettet oprindeligt blev udarbejdet, var det med udgangspunkt i, at Thisted Kommune skulle afholde alle udgifter, og alle indtægter skulle tilgå Thisted Kommune.

Efterfølgende er der dog ændret på dette princip, idet de øvrige deltagende kommuner selv har afholdt alle deres udgifter, og Thisted Kommune har således kun fremsendt andel af de indtægter, der er kommet og kommer fra EU og Staten videre til de deltagende kommuner, hvilket således har haft indflydelse på, hvordan anlægsbevillingerne skulle have været.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling til både udgifts- og indtægtsanlægsbevillingerne på XA-723 EU-naturprojektet LIFE RIGKILDE som følge af ændringen af anlægsudgiftsbevillingen og anlægsindtægtsbevillingen i 2022.

De økonomiske konsekvenser er således:

(t.kr.)

Oprindelig

anlægsbevilling

Tillægsbevilling

(ændring)

Korr.

anlægsbevilling

Anlægsudgiftsbevilling

46.339

-29.303

17.036

Anlægsindtægtsbevilling

-46.339

29.303

-17.036

Ændringen har ingen påvirkning på kassen.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 29.303.000 kr. til både udgifts- og indtægtsanlægsbevillingerne, som anført under ”Økonomiske konsekvenser" til XA-723 EU-naturprojektet LIFE RIGKILDE.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

300. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Analyse af ny placering af Jobcentret m.fl.

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling til analyse af mulighederne for anden placering af Jobcentret og de øvrige funktioner i Skolegade 2C-8C.

Redegørelse

I budgetforliget for 2023 blev følgende aftalt i forhold til flytning af Jobcenteret og de øvrige funktioner i Skolegade 2C-8C:

"Planlægning af et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8 igangsættes. En forudsætning for et byudviklingsprojekt er flytning af kommunens afdeling for erhverv- og beskæftigelse. Planlægningen skal derfor indledes med en analyse af mulighederne for anden placering. Der afsættes 1 mio. kr. i anlægsoversigten i 2023 til gennemførelsen af analysen. Den efterfølgende anlægsudgift og salg af Skolegade indarbejdes ikke i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt.

I løbet af foråret 2023 forventes en projektplan til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen vedrørende anlægsprojektet, og der udarbejdes efterfølgende plan for udvikling af området til private lejligheder, almene boliger og erhverv."

Beløbet søges hermed frigivet til at gennemføre analysearbejdet i 2023 og givet som en tillægsbevilling til den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling XA976 Rådgiverbistand - Boliger - Skolegade.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 1,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-1069 - Flytning af Jobcenteret.

Beløbet søges frigivet til arbejdet i 2023 og givet som tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen XA-976 Rådgiverbistand - Boliger - Skolegade.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægsudgiftsbevilling XA-976 Rådgiverbistand - Boliger - Skolegade til analyse af anden placering af Jobcentret og de øvrige funktioner i Skolegade 2C-8C i 2023. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1069 - Flytning af Jobcenteret.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

301. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Snedsted, Sjørring og Hundborg

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Områdefornyelse Snedsted, Hundborg og Sjørring.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2016 en anlægsbevilling og efterfølgende den 30. april 2019 en tillægsbevilling til Områdefornyelse Snedsted, Sjørring og Hundborg.

I områdefornyelsen er der lavet forskellige tiltag i de tre byer i tæt samarbejde med borgerne. Der er lavet byrum, formidlingspunkter, grønne områder og trafiksikkerhedsløsninger - se bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-770 Områdefornyelse Sjørring m.v. 2017-2021, er således:

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

302. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Hurup

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Områdefornyelse Hurup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2018 en anlægsbevilling og efterfølgende den 25. juni 2019 en tillægsbevilling til områdefornyelse i Hurup.

Områdefornyelsen er gennemført i samarbejde med foreningerne i Hurup - se bilag 1. Der er bl.a. opført en scene på konditorgrunden, og Anlægget er renoveret i samarbejde med bl.a. Thisted Vand.

Anlægsregnskabet for XA-789 - Pulje til områdefornyelse Hurup, er således:

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

303. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

304. Lukket punkt: Salg af arealer

Til toppen

305. Lukket punkt: Turismeudvikling

Til toppen

306. Proces for borgerinddragelse og lokal værdiskabelse for havvindmøllerne ved Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Orientering om proces for borgerinddragelse og lokal værdiskabelse for det kystnære havvindmølleprojekt ved Hanstholm Havn.

Redegørelse

Anker ApS har søgt forundersøgelsestilladelse ved Energistyrelsen til et kystnært havvindmølleprojekt ”Vigsø bugt ”, som omfatter 30-56 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 336-450 MW - se bilag 1. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 260 m.

Kommunalbestyrelsen godkendte høringssvaret til Energistyrelsen på mødet den 20. september 2022 (pkt. 167), hvor kommunen gør opmærksom på ønsket om en proces, som sørger for, at lokale interessenter bliver inddraget, og at der arbejdes for lokal værdiskabelse i projektet.

Anker ApS afventer på nuværende tidspunkt, at der udpeges en minister for området, før de formelt kan modtage en forundersøgelsestilladelse – forventeligt omkring årsskiftet.

Lokalt borgermedejerskab af kystnære havvindmøller

Med forundersøgelsestilladelsen går Anker ApS i gang med at forberede projektet til kommende investorer. Borgerne i kommunen er ikke sikret mulighed for medejerskab i projektet gennem lovgivningen, da kravet om minimum 20 % medejerskab til lokale er afskaffet. Plan- og Miljøafdelingen ønsker at indlede en proces med det formål at sikre mulighed for medejerskab for borgerne, herunder at sikre lokalsamfundets indflydelse på parkens udvikling. En mulighed er at oprette en fond med almennyttigt sigte, som skal stå for et lokalt ejerskab af en del af parken og via afkast være med til at skabe grøn vækst i lokalområdet.

Foreløbigt er idéen drøftet med flere pengeinstitutter, der umiddelbart viser interesse for idéen om at finansiere fondens behov for kapital. Projektets størrelse anslås til at være 4 - 5 mia. kr., hvorfor det økonomiske overskud for fonden, med et medejerskab på 20 %, kan beløbe sig til et årligt tocifret millionbeløb. Et endeligt beløb afhænger dog af forhandlinger og anlæggets faktiske afkast.

Plan- og Miljøafdelingen finder det hensigtsmæssigt at facilitere denne proces med hjælp fra eksterne konsulenter og sætte processen i gang så snart forundersøgelsestilladelsen ligger klar, da mulighederne for forhandling af gode aftaler med projektudvikler til lokalsamfundet er bedst, så længe projektet er i et tidligt stadie. I første omgang er det hensigten at organisere borgerne i en VE-forening samt forhandle en finansieringsaftale med et pengeinstitut.

Plan- og Miljøafdelingen tager spørgsmålet om borgerinddragelse og -medindflydelse samt lokal værdiskabelse med til en videre drøftelse i Politisk UdviklingsForum (PUF), hvor også de foreløbige resultater af energizoneprocessen skal drøftes.

Øvrige potentialer

Plan- og Miljøafdelingen vurderer følgende potentialer til lokal værdiskabelse i forbindelse med projektet:

 • Jf ”Lov om fremme af vedvarende energi”, skal bygherre ved tilslutning af møllerne betale et engangsbeløb til en grøn pulje svarende op til 74,25 mio. kr., som Thisted Kommune skal administrere til projekter i kommunen, der både skal kunne søges af naboer, foreninger og kan bruges i kommunale projekter.
 • Den landførte strøm kan bruges lokalt til power-to-X formål, og Thisted Kommune er i dialog med Anker ApS om, hvilke rammer der er nødvendige for lokal brug af strøm. Derved skabes der både arbejdspladser, og der vil være et væsentligt bidrag til CO2-reduktion i perioden 2030 og frem.
 • Hanstholm Havn bliver servicehavn for projektet, og derudover undersøges muligheden for, at havnen kan blive udskibningshavn for havvindmølleparker i Nordsøen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en ramme på 200.000 kr til facilitetering af processen, som afholdes indenfor Plan- og Miljøafdelingens budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

307. Dispensation og vilkår om erstatningsnatur i forbindelse med råstofgravning

Udskriv

Sagstema

Orientering om reglerne og vilkår for dispensation fra naturbeskyttelsesloven ved råstofgravning.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har siden 2020 haft en omfattende dialog både med ansøger og Region Nordjylland (ansvarlig myndighed) i en sag, der omhandler fornyet ansøgning om råstofindvinding i et område, hvor der er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven.

En tilladelse til indvinding af råstof tilsidesætter ikke dispensationer efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven. Sagen omhandler derfor som udgangspunkt ikke, hvorvidt der kan meddeles dispensation, men om vilkåret herfor. I forbindelse med ansøgningen om dispensation skal kvaliteten af det råstof, der indvindes, dog indgå i vurderingen, jf. Administration af råstofloven (Naturstyrelsen 2012).

Virksomheden har en råstoftilladelse fra 2014, hvori der står: ”Inden gravning i områder, som er registreret som beskyttet natur, skal der søges om dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven i Thisted Kommune”. Virksomheden er dog af den opfattelse, at tilladelsen til indvinding tilsidesætter hensynet til den beskyttede natur og ønsker fortsat at indvinde råstof uden hverken at søge dispensation eller anlægge erstatningsnatur, som er et vilkår for en dispensation. Der er således allerede bortgravet beskyttet natur uden, at der er meddelt dispensation, hvilket er en overtrædelse af lovgivningen. Thisted Kommune vil derfor meddele virksomheden et påbud om både at søge dispensationen samt anlæggelse af erstatningsnatur i forholdet 1:2, som er retspraksis på området.

En nærmere redegørelse i sagen fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Råstofloven.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, og virksomheden inviteres til kommende udvalgsmøde.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

308. Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojektet

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 2022.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne for 2022.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb - ca. 300 km. Vedligeholdelsen foretages af to entreprenører: HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilaget indeholder en oversigt over følgende:

 • Status på vandløbsvedligeholdelse - ekstraarbejder pr. 14. november 2022 er anført med vandløbsnavn og type af indsats.
 • Status på regulativrevision - det fremgår, hvilke vandløb der pr. 14. november 2022 er truffet afgørelse for.
 • Nedklassificeringsafgørelserne for henholdsvis Sønderhå Bæk og Sperring Sø kanal er påklaget og afventer behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 • Status på minivådområder - ansøgninger og screeninger indtil 14. november 2022 samt status for behandling af sagen.
 • Status for igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter.

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger næste status til december 2023.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativer.

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

309. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

310. Lukket punkt: Politianmeldelse

Til toppen

311. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

312. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen