14. nov 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

238. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

239. Møde med Kystdirektoratet

Udskriv

Sagstema

Møde med Kystdirektoratet (KDI).

Redegørelse

I forbindelse med det årlige møde mellem KDI og de 4 kommuner vedr. Fællesaftale på Vestkysten tilbød KDI at deltage i udvalgsmøderne for at hilse på politikerne og orientere om kystbeskyttelse og strandfodring.

Fra Kystdirektoratet deltager:

Niels Kristian Kvistgaard, Områdechef for kystbeskyttelse – Drift og Anlæg

Ole Zilstorff Dalgaard, Projektleder, ingeniør

Holger Toxvig, senior kysttekniker

Bjørn Frederiksen, kysttekniker.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

240. Lukket punkt: Turismeudvikling

Til toppen

241. Lukket punkt: Redegørelse vedrørende regnskab

Til toppen

242. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Til toppen

242. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i forhold til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

243. Forhøjelse af bloktilskuddet i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv.

Udskriv

Sagstema

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt, at statens bloktilskud til kommunerne for 2022 forhøjes med 125,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv., som er nærmere beskrevet i "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

Redegørelse

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning.

Regeringen og KL er enige om følgende:

 • Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
 • Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.
 • Kommunerne gennemfører planlægning, og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Der gennemføres en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.
 • Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.
 • I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok.
 • Etablering af et dialogudvalg for implementering af aftalen, herunder status i 2025.

Der er med aftalen enighed om, at kommunerne gennemfører ovennævnte aktiviteter, og finansieres af staten via forhøjet bloktilskud.

Thisted kommunes andel udgør 0,912 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk på 0,912 mio. kr., som finansieres af staten via forhøjet bloktilskud.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Driftsbudgetterne forhøjes med 0,912 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling fra kassen på 0,912 mio. kr. (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

244. Evt. udvidelse af Nationalpark Thy

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om evt. opbakning til en proces, hvor der ses på muligheden for en udvidelse af Nationalpark Thy.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra Nationalpark Thy i relation til ønsket om en udvidelse af Nationalpark Thy. Thisted Kommune har senest i januar 2021, i samarbejde med Nationalpark Thys Bestyrelse tilkendegivet overfor miljøminister Lea Wermelin, at der var et ønske om dialog i forhold til dette.

Nationalpark Thys bestyrelse har siden 2016 modtaget flere henvendelser vedr. muligheden for større og mindre udvidelser af Nationalpark Thy, senest i forbindelse med indkaldelsen af forslag til Nationalparkplan 2022-28 i 2020. Forslagene om større områder gælder et område mellem Hanstholm til Bulbjerg, såvel som hele Krik Vig, hertil kommer mindre områder, som er nabo til nationalparken.

Nationalpark Thys bestyrelse har ad flere omgange drøftet spørgsmålet og overfor ministeren og Thisted Kommune tilkendegivet sin opbakning til, at der kan igangsættes en proces. Miljøministeriets departement har tilkendegivet, at hvis sagen skal tages op, kræver det en fornyet tilkendegivelse fra Thisted Kommune, om at man bakker op om, at en proces kan sættes i gang.

Nationalparkplan 2022-28 er netop vedtaget og kan ses via dette link https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/ . Nationalparkplan 2016-22 er forlænget frem til 31. december 2022. Nationalparkplan 2022-28 træder i kraft 1. januar 2023. Nationalparkplanen danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at etablere og udvikle Nationalpark Thy.

Vedhæftet ansøgning fra Nationalpark Thys Bestyrelse samt Thisted Kommunes henvendelse til miljøministeren i januar 2021.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker.

En udvidelse af en nationalpark kan juridisk ske ved en ændring af reglerne om afgrænsning af en nationalpark. Jf. lov om nationalparker §§ 4 til 7 kræves, at miljøministeren – hvis ikke det alene er en beskeden udvidelse – udarbejder et forslag på grundlag af undersøgelser, der beskriver området og viser, at oprettelsen af nationalparken kan opfylde lovens formål. Der skal gennemføres borgerinddragelse i forbindelse med undersøgelserne. De berørte kommunalbestyrelser skal meddele samtykke til, at ministeren udarbejder et forslag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Kommunalbestyrelsen drøfter, hvorvidt der er opbakning til en proces, hvor der ses på muligheden for en udvidelse af Nationalpark Thy.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet, at der ikke arbejdes videre med processen.

Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Mette Kjærulff.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

245. Kompetenceplan Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Beslutning om ændringer i kompetenceplan for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 2022.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået den eksisterende kompetenceplan for daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, som blev behandlet den 21. december 2021.

På baggrund af denne gennemgang vurderer Drifts- og Anlægsafdelingen, at det er relevant at ændre i flere af kompetencerne både i forhold til ordlyd samt placering af beslutningskompetencen. Nogle af punkterne indeholder flere af ændringerne, herunder ændringer i kompetence samt ordlyd.

For at kunne behandle dette punkt, er det nødvendigt at orientere sig i bilag 1. Her fremgår alle ændringer. Alle ændringer er markeret med farver i bilaget. Farven rød anviser de steder, hvor der slettes, mens farven grøn anviser tilføjelse i tekst samt nye punkter.

Der er udarbejdet følgende:

 • Nye punkter (8 punkter)
 • Ændringer i eksisterende tekst (16 punkter)
 • Punkter der udgår, da de fremadrettet indgår i eksisterende eller nyoprettet punkt(er). (29 punkter)

Ændringerne kan have indflydelse på tildelingen af beslutningskompetencen (5 punkter).

Kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetencen

Følgende uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen:

 • pkt. 99 til fagudvalg
 • pkt. 103 til administration
 • pkt. 121 til Økonomiudvalget

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Følgende uddelegeres fra fagudvalget

 • pkt. 72 til administration
 • pkt. 74 til administration

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ved at flytte beslutningskompetencen fra fagudvalg til administration nedsættes tiden for sagsbehandling til fordel for borgerne, som hurtigere kan få en afklaring på deres sag. Ligeledes gælder for kompetence flyttet fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Ovenstående redegjorte ændringer i kompetenceplanen tages til efterretning.
 2. Kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetencen på punkterne 99, 103 og 121 godkendes.
 3. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets delegation af beslutningskompetencen på punkterne 72 og 74 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

246. Forslag til Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 4. april 2022 at igangsætte en planproces for Krik Strandpark, der omfatter medborgerhuset ”Kulhuset” og molen (se bilag 1). Krik Strandpark udgør et af nedslagspunkterne for projektet Cold Hawaii Inland (CHI).

Cold Hawaii Inland er en samlet vision om at udvikle Thisted Kommune som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter på tværs af Thy og langs Limfjorden, herunder at skabe et fælles visuelt udtryk i projektet. En del af dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland omhandler byggeri og anlæg på molen i Krik. Der er derfor udarbejdet et planforslag, som giver mulighed for at realisere det konkrete projekt i Krik.

Lokalplanen har til formål at muliggøre byggeri og anlæg på molen under hensyntagen til kulturmiljøet omkring molen og Kulhuset for at understøtte brugen af området til vandsportsaktiviteter. Cold Hawaii Inland-projektet i Krik vil udover opførelse af sauna, rampe og to trappenedgange til vandet fra den eksisterende mole også omfatte ny belægning på dele af molen for øget tilgængelighed. Der er beskyttet natur i området, og lokalplanen fastlægger, at disse arealer friholdes for byggeri og anlæg.

Planloven giver ikke mulighed for at udarbejde en lokalplan for søterritoriet. Den del af det samlede projekt ved Krik Strandpark, der omhandler søterritoriet, vil blive reguleret og administreret i henhold til lov om kystbeskyttelse, hvor Kystdirektoratet er myndighed.

Se forslag til Lokalplan 40-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=985

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, CHI vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

247. Godkendelse af tildeling af midler til Lokalområdernes Udviklingsforum samt Biodiversitetspuljen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) for sidste halvår 2022 samt godkendelse af tildeling af biodiversitetsmidler for 2023.

Redegørelse

LUF blev oprettet den 29. januar 2019 og består af 15 borgere, udpeget af lokale foreninger, der årligt deltager i prioritering af puljen på 500.000 kr. til lokal udvikling. Formålet med puljen er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer. Ordningen udløber ved udgangen af 2022.

Midler til Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF)

Der er modtaget 11 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i LUF-puljen med en samlet ansøgningssum på 495.000 kr. Der er 300.000 kr. til uddeling i efterårets LUF-pulje. Alle projekter er vurderet med afsæt i de ansøgningskriterier, som fremgår af vejledning til ansøgning på kommunens hjemmeside. Der er ikke et fastlagt tema for efterårets LUF ansøgningsrunde, og der kan derfor søges bredt.

På LUF-møde den 13. oktober 2022 blev det besluttet at indstille, at der i 2. runde i 2022 gives støtte til otte af de ansøgte LUF projekter (se bilag 2).

To af de ansøgte LUF-projekter afvises, da byen har fået tildelt tilskud i forårspuljen 2022. I henhold til bestemmelserne kan samme by kun tildeles tilskud én gang årligt. Ét ansøgt projekt har trukket ansøgningen tilbage.

Pulje til øget biodiversitet

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. til medfinansiering af indsatser til øget biodiversitet, fordelt med 100.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023. Biodiversitetsmidlerne kan søges af klubber og foreninger i Thisted Kommune og administreres af LUF. Kriterierne for tildeling er fastlagt af Plan- og Miljøafdelingen og er: synliggørelse og formidling, kontinuitet, sammenhæng til eksisterende natur, helhedsorienterede tiltag, driftssikkerhed og medfinansiering.

Biodiversitetspuljen for 2023 har været åben for ansøgninger i efteråret 2022, således projekter kan indstilles til støtte samtidigt med efterårets LUF indstillinger.

Der er modtaget to ansøgninger til 2. ansøgningsrunde med biodiversitetsmidlerne med en samlet ansøgningssum på 150.000 kr. Der er 100.000 kr. til uddeling i Biodiversitetspuljen i efterår 2022 (se bilag 1).

Det indstilles, at der i 2. runde 2022, med virkning fra 2023, gives støtte til de to ansøgte biodiversitetsprojekter. Det ene biodiversitetsprojekt støttes dog kun med 50.000 kr. til de tiltag, som opfylder bestemmelserne for biodiversitetspuljen med direkte biodiversitetsfremmende tiltag.

Tildelte projekter

Alle projekter fra 2. ansøgningsrunde i begge puljer 2022 får frist for gennemførelse af projekter 31. december 2023. Såfremt projekterne ikke er gennemført ved udgangen af 2023, overføres midlerne til arbejdet i "Pulje til landsbyfornyelse".

Se bilag 3 for oversigt over udlodning af LUF-midlerne samt Biodiversitetspuljen.

LUF indstiller, at følgende projekter tilgodeses med nedenstående bevilget beløb:

LUF puljen

Ansøger

Emne

Ansøgt beløb kr.

Bevilget beløb kr.

Kommentar

1

Foreningen Hannik

(Frøstrup)

Demonstrationsanlæg med solvarmepaneler

50.000

40.000

2

Hillerslev Kultur & Forsamlingshus

Bord-bænke sæt flere steder i byen

45.000

0

Én af 2 ansøgninger i samme område.

Ansøger har trukket ansøgning tilbage.

3

Støtteforeningen Hillerslev Midtpunkt

Konsulent til udarbejdelse af Udviklingsplan

50.000

40.000

Én af 2 ansøgninger i samme område.

4

Byklyngen Hurup Thy

Formidlingsprojekt om Hurup, historie og vision

50.000

40.000

5

Krik og Omegns beboerforening

Markise og udhus til Kulhuset

50.000

40.000

6

Hawboernes Forening (Lild Strand)

Renovering af vægmaleri, Hawboernes hus

20.000

0

Afvist grundet Lild Strand har fået midler i 2022.

7

Foreningen KreativitetsHuset i Lild Strand

Inventar til fællesrum og udendørsfaciliteter

50.000

0

Afvist grundet Lild Strand har fået midler i 2022.

8

Lokalrådet Nors Tved og Øster Vandet

Friluftsplads i skovområde

50.000

40.000

Nors har fået midler i forår 2022.

Godkendt da projektet er i Øster Vandet.

9

Vestervig Håndværker- og borgerforening

Anlægsarbejder. Have på urmagerens hjørne

50.000

40.000

Projekt i sammenhæng med biodiversitetsprojekt.

10

Vorupør Borgerforening

Medfinansiering, Vorupørstien

30.000

20.000

11

Ydby Håndværker- og Borgerforening

Skitseforslag og plan for Hybridhus Ydby

50.000

40.000

IALT

495.000

300.000

BIODIVERSITETSPULJEN

1

Vestervig Håndværker- og borgerforening

Planter. Have på Urmagerens hjørne

50.000

50.000

2

Ydby Håndværker- og Borgerforening

Anlæggelse af Mølleåstien

100.000

50.000

Afvist midler til stenmelssti.

IALT

150.000

100.000

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Efterårets puljebeløb til LUF-midlerne er samlet på 300.000 kr. Puljebeløbet på 250.000 kr. er tillagt i alt 50.000 kr., som er tidligere restbeløb samt prisfremskrivning af budget 2022.

Der er afsat 200.000 kr. til Biodiversitetspuljen fordelt med 100.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Fordelingen af midlerne fra Lokalområdernes Udviklingsforum på 300.000 kr. til otte projekter godkendes.
 2. Fordelingen af midlerne til Biodiversitetspuljen på 100.000 kr. til to kvalificerede projekter godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

248. Ændret ansøgning om mobilt klyngekontor til stiforbindelse

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om at ændre bevilling fra mobilt klyngekontor til stiforbindelse.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2022, som punkt 59, at tildele Sydthy-klyngen 200.000 kr. til projektet Mobilt Klyngekontor. Bevillingen er givet under den forudsætning, at der rejses en samlet finansiering på 1.230.500 kr.

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en henvendelse om projektændring, hvor Sydthy-klyngen ønsker at ændre ansøgning fra et mobilt klyngekontor til en 1,5 km stiforbindelse fra Ydby mod Hurup. Ansøgningen kan ses i bilag 1.

En stiforbindelse mellem Ydby og Hurup vurderes overordnet set som en god idé. I ansøgningen anmodes om en omprioritering af støtten på 200.000 kr. fra projektet mobilt klyngekontor til stiforbindelsen. Det fremgår af det opstillede budget, at det samlede stiprojekt beløber sig op i 300.000 kr. De resterende 100.000 kr. er søgt gennem Thisted Kommunes biodiversitetspulje, under LUF. LUF-udvalget har tildelt 50.000 kr. til plantning af hjemmehørende arter og naturbænke langs stien.

Kriterier for projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen:

 • Skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • Skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • Skal - når anlægsprojekt - indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Ansøgning om ændringen overholder punkt 1. Såfremt det besluttes at omprioritere tildelingen, fra mobilt Klynge kontor til stiforbindelse, er projektet underfinansieret med ca. 50.000 kr.

Projektet er ikke realitetsbehandlet i forvaltningen i forhold til tilladelser og evt. dispensationer, samt den beskrevne opbygning af stien.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. kan som udgangspunkt ikke finansieres af medfinansieringspuljen, da der ikke er anvist medfinansiering svarende til mindst 25 % ekstern medfinansiering samt manglende driftsbudget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives et afslag på ændring af projektet, da det ikke overholder kriterierne for medfinansieringspuljen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på projektet.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

249. Tillægsbevilling til anlægsbevillinger – Prioritering af budget til områdefornyelse.

Udskriv

Sagstema

Prioritering af budgettet i 2023 til områdefornyelse for Østerild (projekt 1) og Nors, Tved og Ø. Vandet (projekt 2) samt ændring af finansiering fra drift til anlæg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. januar 2022 (pkt. 9 og 10) programmerne for områdefornyelse i landsbyerne Østerild og Nors, Tved og Ø. Vandet. Budgettet for hver af de to områdefornyelser er på 5,0 mio. kr. over en 5-årig periode, hvor der samtidig er taget udgangspunkt i, at de 2,5 mio. kr. er kommunalt finansieret.

I det vedtagne budget for 2023 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af områdefornyelse. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres områdefornyelse i én landsby med fuldt budget eller i to landsbyer med et halveret budget.

Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at begge områdefornyelser kører sideløbende, og at der udvælges indsatser fra hvert program, som gennemføres.

Thisted Kommune får hvert år tildelt en ramme til byfornyelse, som også er den ramme, der bruges i forbindelse med nedrivningspuljen. Rammen varierer fra år til år og i 2022 og 2023 er hele rammen disponeret til nedrivningspuljen. For at få tildelt en større ramme vil Plan- og Miljøafdelingen undersøge muligheden for at få andel i andre kommuners uforbrugte rammer til byfornyelse. Hvis det - mod forventning - ikke skulle lykkes, vil projekterne blive tilpasset budgettet.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet på 0,5 mio. kr. til områdefornyelse er i budget 2023 afsat på driften.

Alle tidligere områdefornyelsesprojekter har været anlægsprojekter, og derfor søges der om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på hver 0,250 mio. kr. til hvert af projekterne XA-1011 Områdefornyelse – Nors 2021-2025 og XA-1012 Områdefornyelse – Østerild 2021-2025. Beløbet på i alt 0,5 mio. kr. søges finansieret af det afsatte beløb på driften.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 0,5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige anlægsramme.

Servicerammen på driften vil dog blive reduceret med 0,5 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, det er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på hver 0,250 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingerne på projekterne XA-1011 Områdefornyelse – Nors 2021-2025 og XA-1012 Områdefornyelse – Østerild 2021-2025. Beløbet på i alt 0,5 mio. kr. søges finansieret af det afsatte beløb på driften

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

250. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2022

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2022.

Redegørelse

Den 25. januar 2022 frigav Kommunalbestyrelsen pulje til farlige og forfaldne ejendomme i 2022 med en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. Bevillingen blev givet som en helhedsindsats for byfornyelse, der omfatter opkøb, nedrivning og offentlige byrum efter endt nedrivning samt genhusningsproblematikken ved dårlige boliger.

I 2021 var refusionsprocenten på området ekstraordinært hævet fra de normale 60 % til 80 % for projekter, der blev besluttet eller igangsat i 2021. Flere af de nedrivninger og byrum, der blev besluttet og igangsat i 2021, er delvist udført i 2022, hvorfor der bliver hjemtaget ekstra refusion i forhold til bevillingen for 2022.

Der vil være ekstra hjemtaget refusion for 1.200.000 kr., hvilket skyldes at refusionsprocenten svinger, og de overskydende midler ønskes genanvendt som medfinansiering. Med den nuværende refusionsprocent på 60 % betyder det, at der ønskes en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.000.000 kr., hvoraf der hjemtages 1.800.000 kr. i yderligere refusion (60 %). Det betyder at, tillægsbevillingen vil være udgiftsneutral for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling på 3.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1039 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2022, og kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende anlægsbevilling

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb)

til anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

IALT

Udgiftsbevilling

9.725.000 kr.

3.000.000 kr.

12.725.000 kr.

Indtægtsbevilling

-5.100.000 kr.

-3.000.000 kr.

-8.100.000 kr.

Netto - Kommunal medfinansiering

4.625.000 kr.

0 kr.

4.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 3,0 mio. kr., da, beløbet er ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Forskønnelse af kommunens byer og naturområder i samskabelse med borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1039 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2022. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

251. Henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen vedr. erstatningsskov i Thy

Udskriv

Sagstema

Henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen vedr. rejsning af erstatningsskov i Thy som bidrag til målsætningen om 70 % reduktion af CO2.

Redegørelse

Siden juli 2011 er der fældet 440 hektar (ha) skov i Testcenter Østerild, hvoraf 103 ha skov er genplantet i Thisted Kommune af Naturstyrelsen Thy (NST Thy). Ud af de 440 ha blev der i perioden 2020 - 2022 fældet 144 ha skov for at sikre kvaliteten af testcenterets målinger fremadrettet. I dette tilfælde skal arealerne erstattes med arealet (altså 144 ha) ganget med faktor 1,7, så den samlede erstatning er 245 ha ny skov.

Med henvisning til Thisted Kommunes klimastrategi (Klimastrategi for Thy som geografi) og kommunens CO2-regnskab anser Plan- og Miljøafdelingen det som yderst vigtigt, at erstatningsskoven bl.a. for den nyligt fældede skov ved testcentret rejses i Thy. Det vil sikre, at Thisted Kommune klimamæssigt bliver kompenseret for den mistede skov i vores klima- og CO2-regnskab. Derfor anbefales det, at der sendes henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen vedrørende erstatningsarealer - underskrevet af borgmesteren. Forventningen er, at der, samlet set fra i dag og frem mod 2030, skal rejses 335 ha ny skov. Siden 2018 er der rejst 247 ha skov i Thy, heraf 103 ha af private. Der er en forventning om rejsning af yderligere 164 ha skov af private frem mod 2030. De resterende 171 ha skal derfor opkøbes og efterfølgende skovrejses gennem andre tiltag.

I henvendelsen (se bilag 1) fremgår dels ønsket fra Thisted Kommune om, at erstatningsarealet for Testcenter Østerild rejses i Thy, samt ønsket om dialog om opgaven. Plan- og Miljøafdelingen har dertil lavet en model som oplæg for, hvordan vi ser opgaveløsningen fordelt mellem de involverede parter. NST Thy er ikke myndighed på erstatningsarealet, men Bolig- og Planstyrelsen har mulighed for at udpege NST Thy til at varetage opgaven, hvilket påpeges i henvendelsen af hensyn til den gode dialog.

Thisted Kommune er via Klimaalliancen Thy bl.a. i dialog med Thisted Vand A/S, og i fællesskab ser man følgende potentialer og kriterier, som skal indarbejdes ved rejsning af ny skov:

 • Klima (CO2-lagring og bæredygtig træbiomasseproduktion).
 • Drikkevandbeskyttelse.
 • Fremme biodiversitet.
 • Sikre rekreative værdier (bynært, stier, mountainbikeruter, etc.).
 • Forsigtighedsprincip (mhp. at der udtages mindst mulig god landbrugsjord).

Den afsatte økonomi for erstatningsarealet dækker kun beplantningen, og derfor skal der findes midler til køb af jord. Det vurderes, at barriererne for skovrejsning i Thy hovedsageligt bliver økonomiske pga. opkøb af landbrugsjord, som på nuværende tidspunkt vurderes til at ligge mellem 125.000 - 200.000 kr. pr. ha.

Med inspiration fra andre kommuner og vandværksforeninger – og for at få skubbet processen i gang – er herunder opstillet en finansiel fordelingsmodel, hvor Thisted Kommune og Thisted Vand A/S medfinansierer ny skov, hvis staten også løfter sin del af opgaven. Thisted Vands deltagelse er dog betinget af godkendelse fra deres bestyrelse.

Vi foreslår derfor at fremlægge denne finansielle fordelingsmodel for Bolig- og Planstyrelsen for skovrejsning af de 171 ha:

 • Ca. 10 pct (16 ha) fra Thisted Kommune
 • Ca. 30 pct (55 ha) fra Thisted Vand A/S
 • Ca. 60 pct (100 ha) fra Bolig- og Planstyrelsen

Denne model vil betyde følgende fordele:

 • Den fældede skov i Østerild bliver kompenseret.
 • Thisted Vand A/S kan sikre fremtidige drikkevandressourcer.
 • Thisted Kommunes bysamfund kan få rekreative, bynære skove til gavn for turistbranchen og bosætningen i kommunen.
 • Skal regeringens 70 % CO2-reduktion målsætning gennemføres lokalt i Thy, er denne skovrejsning nødvendig ifølge KAT-strategien.
 • Staten vil, ved at investere i 100 ha, kunne opnå 155 ha skov (Statens og Thisted Vands andel). Thisted Vands interesse er grundvandsbeskyttelse, hvor Staten efterfølgende vil kunne blive tilbudt overtagelse af arealerne, da Thisted Vand ikke har interesse i skovdrift.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der opnås accept fra Bolig- og Planstyrelsen og omfanget af finansiel tilslutning klarlægges, vil der efterfølgende blive fremsendt sag til politisk beslutning om en tillægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at henvendelsen godkendes og indsendes til Bolig- og Planstyrelsen. 

Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

252. Ønske om ændring af beslutning vedr. kystbeskyttelse ved Ydby Drag

Udskriv

Sagstema

Kystbeskyttelsessagen ved Ydby Drag ønskes afsluttet.

Redegørelse

Ydby Drag Grundejerforening anmodede i februar 2021 Thisted Kommune om at opstarte en kystbeskyttelsessag (Kap 1A sag). Sagen vedrører fordelingen af udgifterne til fremadrettet vedligeholdelse af det tidligere gennemførte kystbeskyttelsesprojekt. Den 21. december 2021 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ansøgning om opstart af en kystbeskyttelsessag.

Ydby Drag Grundejerforening har nu fremsendt ønske om at afbryde kystbeskyttelsessagen. Thisted Kommunen har benyttet sig af rådgivning fra henholdsvis Niras og WSP til udarbejdelse af bidragsfordelingen til kystbeskyttelsen.

I oplægget fra Niras fordeles bidraget til oversvømmelsesbeskyttelsen ligeligt mellem de ejendomme, som har en dørkote på +2,20 m DVR90 eller lavere. Derved er det kun de ejendomme, der får direkte beskyttelse, som bidrager til oversvømmelsesbeskyttelsen, jf. bilag 1.

LE34 har foretaget opmåling af laveste dørkote på alle husene ved Ydby Drag for at afgøre, om det enkelte hus vil være direkte beskyttet af det gennemførte oversvømmelsesbeskyttelsesprojekt. Opmålingen viser, at 86 huse ud af 177 huse har en dørkote på +2,20m DVR90 eller lavere.

Grundejerforeningen har udtrykt ønske om en ensartet bidragsfordeling for alle områdets beboere. Der er i dag ca. 148 medlemmer af grundejerforeningen, som har forpligtet sig til at bidrage til kystbeskyttelsen. Grundejerforeningen havde ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2022. På generalforsamlingen deltog 56 grundejere. Resultatet blev, at 55 grundejere stemte for at trække sig fra Kap 1A sagen og én grundejer stemte imod.

Ydby Drag grundejerforening har derfor meddelt Drifts- og Anlægsafdelingen, at de ønsker at stoppe gennemførelsen af kystbeskyttelsessagen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagens rådgiveromkostninger betales af Thisted Kommune, hvis kystbeskyttelsessagen ikke gennemføres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kystbeskyttelsessagen afbrydes og afsluttes.
 2. Udgifterne til rådgivningsbistand afholdes af Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget for kystbeskyttelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

253. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Cykelsti langs Tømmerbyvej

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling. Dobbeltrettet cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Frøstrup og Tømmerby.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. den 23. februar 2021. Udgifterne til projektet er fordelt over to år, med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 31. august 2021, at der afholdtes åstedsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation og vedtog den 25. januar 2022 den endelige ekspropriationsbeslutning.

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Tømmerbyvej mellem Frøstrup og Tømmerby. Cykelstien er ca. 2,3 km lang, jf. bilag 1.

Drifts- og Anlægsafdelingen afholdt licitation den 7. juni 2022 for anlægsarbejderne til etablering af cykelstien blandt fire indbudte entreprenører, jf. bilag 2.

Den afholdte licitation den 7. juni 2022 oversteg anlægsbevillingen, hvorfor Drifts- og Anlægsafdelingen besluttede at aflyse licitationen.

Herefter har Drifts- og Anlægsafdelingen reduceret anlægsarbejderne, hvor slidlag og græssåning er taget ud af tilbudslisten. Slidlag udføres i 2024 og forventes at udgøre 480.000 kr., og udgiften afholdes af den årlige anlægsbevilling til asfalt.

Den oprindelige anlægsbevilling var søgt på baggrund af et overslag, der var udarbejdet i 2020 og således inden den første licitation. Siden overslagets udarbejdelse er priserne steget blandt andet grundet Ukraine-krigen og Covid-19.

Der er afholdt en ny licitation den 5. oktober 2022, se bilag 2.

På trods af ny licitation overstiger udgifterne stadig den oprindelige anlægsbevilling, og derfor er der udarbejdet et nyt anlægsbudget, som fremgår af nedenstående tabel.

Udgifter

mio.kr.

Entreprisesum

Entreprisesummen er fratrukket stipulerede ydelser på 0,2 mio. kr.

4,3

Uforudsete udgifter

0,4

Arkæologi og geoteknik

0,2

Arealerhvervelse

0,5

Landinspektør

0,4

Projektering og tilsyn

0,9

I ALT

6,7

Den samlede anlægssum udgør herefter 6,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er en budgetteret merudgift på 2,2 mio. kr.

Til dækning af merudgiften søges der en tillægsbevilling (rådighedsbeløb), som er nødvendig for etablering af cykelstien i sin nuværende form, idet ekspropriationsbeslutningen er meddelt lodsejerne. Thisted Kommune har i dag råderet over arealerne, og ekspropriationsbeslutningen er tinglyst på hver enkelt ejendom. Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling nu, og projektet ikke gennemføres, kan en konsekvens være, at en lodsejer klager over beslutningen til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har med afsæt i en sådan klage mulighed for at annullere ekspropriationsbeslutningen, da dét at foretage en ekspropriation skal være nødvendig og skal effektueres inden for en rimelig periode. Det vil herefter ikke være muligt at genoptage projektet før, at der er gået en rum tid, og at behovet for en cykelsti er øget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften, til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup er, efter afholdt 2. licitation, 2,2 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2,2 mio. kr. til XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej. Tillægsbevillingen søges finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1017 Køb og salg af fast ejendom

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at i forbindelse med merudgifter til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Tømmerby og Frøstrup gives der en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2,2 mio. kr. til XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej finansieret af XA-1017 Køb og salg af fast ejendom.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på nyt udbud.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

254. Fremrykning af rådighedsbeløb - Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Inland - Fremrykning af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Der er fremdrift i Cold Hawaii Inland projekterne, og derfor er der behov for at fremrykke rådighedsbeløb.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2023-2026 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 28,8 mio. kr. XA-712 til Cold Hawaii Inland.

For budgetåret 2022 er rådighedsbeløbet 12 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at anlægsforbruget bliver 16,6 mio. kr. i 2022.

Der er derfor behov for at fremrykke rådighedsbeløbet i 2026 på 7,0 mio. kr., med 5,0 mio. kr. til 2022 og 2,0 mio. kr. til 2023.

Kassen påvirkes i 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr.

XA-712 Cold Hawaii Inland

(i mio. kr.)

Til og med 2022

2023

2024

2025

2026

I alt 2023-2026

TOTAL

Rådighedsbeløb

U

62,8

0,0

0,0

7,0

21,8

28,8

91,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,8

Fremrykning af rådighedsbeløb

U

5,0

2,0

0,0

-7,0

0,0

0,0

0,0

Anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) er herefter

Rådighedsbeløb

U

67,8

2,0

0,0

0,0

21,8

23,8

91,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,8

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja. I 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja. I 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr., som er afsat på XA-712 Cold Hawaii Inland i 2025, fremrykkes med 5,0 mio. kr. til 2022 og med 2,0 mio. kr. til 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

255. Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger - som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet

Udskriv

Sagstema

Der søges om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsbevillinger, som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet.

Redegørelse

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet en række afgørelser om, at kommuner ikke skal anses for at være afgiftspligtige i forbindelse med levering af renovationsydelser. Skattestyrelsen har tilkendegivet, at der ekstraordinært kan ske genoptagelse af momsforholdet tilbage til 2012. I affaldsbranchen afventer man stadig det endelige styresignal, der fastlægger kriterierne for genoptagelse af tidligere år samt den fremadrettede praksis på området.

Afgørelserne medfører en konkurrenceforvridning på affaldsområdet, som er håndteret med en politisk aftale den 30. august 2022 omkring selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Når aftalen udmøntes i lovgivning, skal der tages stilling til selskabsgørelsen i Thisted Kommune.

Afgørelserne betyder i korte træk, at der ikke skal opkræves moms af affaldsgebyret, når borgerne skal indbetale dette. Samtidig har affaldsområdet ikke mulighed for at fratrække momsen fuldt ud af afholdte udgifter på området. Affaldsområdet har på driften opkrævet mere i moms af indtægterne, end det har været muligt at fratrække på udgifterne, idet de ansattes løn ikke indeholder moms. Regnskabsår med store anlægsudgifter vil modsat give et større momsfradrag på udgifterne, end der opkræves af indtægterne.

Thisted Kommune har brugt revisionsfirmaet BDO til rådgivning og hjælp til håndteringen af sagen. BDO har opgjort det foreløbige krav (netto momsvirkning) for perioden 2012-2021 til ca. 21,5 mio. kr., hertil kommer renter af kravet, som BDO skønner til 10-12 mio. kr.

I forbindelse med opkrævningen af affaldsgebyret for 2022 er den nye praksis indarbejdet, så affaldsgebyret ikke er tillagt moms, og der hjemtages ikke moms af udgifterne. Den nye praksis skal ligeledes indarbejdes på anlægsområdet, hvor der ikke kan hjemtages moms på anlægsopgaver, hvorfor det er nødvendigt at give tillægsbevillinger svarende til momsen på disse.

Retsgrundlag

Momsloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Mellemværendet med Thisted Kommune er pr. 31. december 2021 således, at affaldsområdet skylder Thisted Kommune 12,0 mio. kr. Beløbet skal ses i lyset af etablering af nye genbrugspladser i både Hanstholm og Hurup.

Det opgjorte krav (inkl. renter) forventes tilbagebetalt i 2023, og beløbet vil indgå på mellemregningsforholdet med Thisted Kommune. Tillægsbevillingerne og det opgjorte krav, som har en nettovirkning på i alt 5.875.000 kr., vil i første omgang tilgå kommunekassen, men vil også være med til at dække de igangværende investeringer på affaldsområdet via mellemregningsforholdet med Thisted Kommune.

Anlægsregnskaberne vil fremover skulle aflægges inklusiv moms, hvorfor der søges tillægsbevillinger svarende til momsen. De øgede anlægsbevillinger kan lånefinansieres.

Der søges om flg. tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til igangværende anlægsbevillinger:

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

Tillægsbevilling 2022

Tillægsbevilling 2023

XA-980 - Genbrugspladser Visionsplaner

1.500.000 kr.

375.000 kr.

XA-1029 - Projektering omlastehal og Genbrugscentre

1.000.000 kr.

250.000 kr.

XA-1030 - Beholderkøb

44.000.000 kr.

11.000.000 kr.

XA-1052 - Renovering Frøstrup Genbrugscenter

5.000.000 kr.

1.250.000 kr.

XA-1053 - Renovering Thisted Genbrugscenter

30.000.000 kr.

7.500.000 kr.

XA-1054 - Omlastefaciliteter

21.000.000 kr.

5.250.000 kr.

I ALT

11.625.000 kr.

14.000.000 kr.

Mellemregningsforholdet

Påvirkning 2023

Affaldsområdet/kommunekasse

-31.500.000 kr.

Nettopåvirkning

11.625.000 kr.

-17.500.000 kr.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at der er tale om et foreløbigt krav, som BDO har gjort op, hvor der kan forekomme justeringer, både som følge af eventuelle rettelser i de foreløbige opgørelser af kravet samt de usikkerheder, der følger grundet, at det endelige styresignal, ikke er offentliggjort endnu og dermed Skattestyrelsens endelige stillingtagen til opgørelsesmetoden.

Center for Økonomi og Løns (CØL) har yderligere bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil være et kassetræk i 2022 på 11.625.000 kr. og i 2023 vil der tilgå kassen 17.500.000 kr.

Ultimo 2021 havde Affaldsområdet et tilgodehavende hos Thisted Kommune på 12,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret og er således ikke omfattet af anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Skal afholdes af Affaldsområdet.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid - "hvile-i-sig-selv".

I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller følgende 6 tillægsbevillinger til godkendelse, alle finansieret via mellemregningsforholdet med Affaldsområdet/Thisted Kommune, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-980 Genbrugspladser visionsplaner i 2022 på 375.000 kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1029 Projektering omlastehal og Genbrugscentre i 2022 på 250.000 kr.
 3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1030 Beholderkøb i 2022 på 11.000.000 kr.
 4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1052 Renovering Frøstrup Genbrugscenter i 2023 på 1.250.000 kr.
 5. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1053 Renovering Thisted Genbrugscenter i 2023 på 7.500.000 kr.
 6. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1054 Omlastefaciliteter i 2023 på 5.250.000 kr.
 7. Der vil i 2023 tilgå mellemregningsforholdet med Affaldsområdet/Thisted Kommune 31.500.000 kr., som vedrører den forventede tilbagebetalte moms og renter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 8:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

256. Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune gældende fra 1. november 2022

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra den 1. november 2022.

Redegørelse

Den 30. august 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget i høring, jf. bilag 1.

Forslaget har været i høring fra den 5. september 2022 til og med den 4. oktober 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Som konsekvens af Affaldsbekendtgørelsens og Affaldsaktørbekendtgørelsens regler er den væsentligste ændring mellem det gamle og det nye regulativ, at virksomheders pligt til at være en del af den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation ophører pr. 1. november 2022.

Samtidig tilbydes små virksomheder med mindre mængder affald (svarende til en husholdning) at kunne blive en del af dén indsamlingsordning for mad- og restaffald, for papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner samt glas og metal, som Thisted Kommune indfører for private husholdninger fra den 1. november 2022.

Virksomheder, som har affaldsmængder større end dét, der svarer til en husholdnings, skal entrere med et privat firma om affaldsafhentningen fra virksomheden.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

257. Budget 2023, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 25. oktober 2022 budgettet for 2023, jf. bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2023 budgetteret med en forventet omsætning på 7.176.000 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift 450 kr.

Administration 10 kr.

I alt 460 kr.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 15.600 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2022 budgetteret til 7.176.000 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Budget 2023 for I/S Thyra tages til efterretning.

2. Forbrændingsprisen for 2023 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

258. Projektforslag - ny produktionskapacitet og forsyning af Dragsbæk

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag til ny produktionskapacitet på varmecentral og fjernvarmeforsyning til Dragsbæk Maltfabrik A/S.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.M.B.A. (TV) ønsker at øge produktionskapaciteten ved at etablere to nye 10 MW kombikedler samt et halmlager på Flintborgvej i Thisted. TV ønsker yderligere at anlægge en fjernvarmeforsyningsledning til Dragsbæk Maltfabrik A/S (Maltfabrikken). Ønsket om at øge produktionskapaciteten skyldes, at TV i de seneste år har udvidet deres fjernvarmenet betydeligt, og at der på nuværende tidspunkt er flere godkendte områder til udlægning af fjernvarme fra TV. Sammen med udvidelsen i produktionskapaciteten bliver det muligt at forsyne Maltfabrikken. Projektforslaget kan ses i bilag 1.

Det rådgivende firma, PlanEnergi, har på vegne af TV indsendt et projektforslag. Projektforslaget viser, at når produktionskapaciteten øges med to kombikedler, opnår TV en fordelagtig selskabs-, forbruger-, og samfundsøkonomi, når det sammenlignes med de anvendte referencer. Reference A i projektforslaget er baseret på forsyning af Maltfabrikken med den nuværende fjernvarmeproduktion og etablering af en forsyningsledning. Reference B er baseret på forsyning af Maltfabrikken med den nuværende varmeproduktion og etablering af to kedler, hvor den ene er en kombikedel.

Gennemføres projektforslaget vil TV opnå en selskabsøkonomisk gevinst på 2,4 mio. kr./år og en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 50 mio. kr. over 20 år. Denne gevinst vil have en positiv effekt på TV's forbrugerøkonomi.

De berørte parter til projektforslaget er Thisted Kommune, Evida Nord A/S, Vejdirektoratet, Banedanmark og private lodsejere. I høringsperioden har vi modtaget en bemærkning fra Banedanmark og en advokat, som repræsenterer to private lodsejere. Banedanmark bemærker, at der skal søges om tilladelser ved krydsninger af jernbanen. Projektrådgiver og TV vil efterkomme denne bemærkning. De private lodsejere bemærker, at de gerne vil indgå i dialog om forsyningsledningstracéet; som det er nu, kan de ikke acceptere det. Projektrådgiver og TV er gået i dialog med borgerne om ledningstracéet og har forventninger om, at der kan findes en løsning, hvor det præsenterede projektforslag stadig har den højeste samfundsøkonomiske gevinst.

Bemærkningen og svar til høringen kan ses i deres fulde længde i bilag 2. Svarene er udarbejdet i tæt samarbejde med projektrådgiver.

Bemærkninger og svar har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af projektforslaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om nyproduktionskapacitet og forsyning til Dragsbæk godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

259. Projektforslag - etablering af ny transmissionsledning (Flintborgledningen)

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag om etablering af en ny transmissionsledning (Flintborgledningen) til Thisted Varmeforsynings ledningsnet.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.M.B.A (TV) udvider deres forsyningsområder til Sennels og Østerild. For at få en tilstrækkelig forsyning til byerne skal TV enten opgradere fjernvarmerørerne i Thisted Øst eller etablere en ny transmissionsledning, som skal følge en mere direkte rute mellem varmecentralen på Flintborgvej og TV's forsyningsledning ud mod Sennels.

PlanEnergi har på vegne af TV udarbejdet et projektforslag (se bilag 1), som viser, at etableringen af en ny transmissionsledning er den bedste løsning i forhold til en opdimensionering af fjernvarmenettet i Thisted Øst. Ved en sammenligning af de to løsninger giver etableringen af transmissionsledningen en samfundsøkonomisk gevinst på 5,9 mio. kr. over 20 år og en selskabsøkonomi, der er 480.000 kr. billigere end alternativet. Dette vil også lede til en positiv forbrugerøkonomi, da TV drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Projektet har været i høring ved Evida Nord A/S, Netselskabet Elværk A/S, I/S Kraftvarmeværk Thisted og grundejerne. Plan- og Miljøafdelingen har ikke modtaget bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16. november 2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 10. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Ved etablering af transmissionledningen igennem private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer for at indgå frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejerens ejendom.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om etablering af en ny transmissionsledning (Flintborgledningen) godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

260. Anlægsbevilling - Thyparken, Thisted - arkæologiske undersøgelser

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har fået en henvendelse på køb af et areal ved Thyparken, jf. bilag 1.

Erhvervsarealet har ligget stille i længere tid, og det viser sig nu, at der ikke er foretaget arkæologiske forundersøgelser for området. Dette betyder, at arealet ikke umiddelbart kan sælges.

Derfor søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 125.000 kr. til udførelse af arkæologiske forundersøgelser.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted. Beløbet søges finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

261. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Byggemodning Bytoften, Hurup

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Bytoften i Hurup.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning 2022-2025, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal planlægning af udstykningen ved Bytoften i Hurup igangsættes, jf. bilag 1.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for boligudstykningen ved Bytoften, er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Arkæologiske forundersøgelser

350.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

I ALT

500.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til at dække forundersøgelserne i forbindelse med lokalplanforslaget til udstykning af boliggrunde ved Bytoften i Hurup.

Beløbet søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget2021-2024, XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Arealet ejes ikke af Thisted Kommune. Der laves en aftale med ejeren af matriklen for udførelse af forundersøgelser.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med byggemodning ved Bytoften i Hurup finansieret af rådighedsbeløb på XA-274 Byggemodning - pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

262. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, erhvervsarealer ved Glentevej og Falkevej i Thisted.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med klargøring af erhvervsarealer til salg, ved Glentevej og Falkevej i Thisted.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning 2022-2025, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal erhvervsarealerne ved Glentevej og Falkevej klargøres til salg, jf. bilag 1.

Det viste erhvervsområde kan tilgås fra de eksisterende veje - Glentevej og Falkevej. Inden arealerne kan sættes til salg, skal de frigives af Museum Thy. Derfor søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af arkæologiske forundersøgelser.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 400.000 kr. til at dække de arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med klargøring til salg af erhvervsarealerne ved Glentevej og Falkevej.

Udgiften kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022-2025 -XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges.

Areallejeindtægten udgør 39.429 kr. pr. år.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med erhvervsarealer ved Glentevej og Falkevej finansieret af rådighedsbeløbet påXA-274 Byggemodning - pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

263. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Sagsbehandlingstider byggesagsbehandling

Sagsbehandlingstiderne i forbindelse med byggesagsbehandling har ændret sig over de seneste 3 år, hvilket bl.a. skyldes:

 • Covid19: Der var en generel stigning i antallet af byggesager, f.eks. kom der i 2021 ca. 130 ekstra sager ind i forhold til 2019, og denne sagspukkel er endnu ikke udlignet. Derudover er landstendensen med et stigende antal klager også for alvor kommet til Thy, hvilket medfører længere sagsbehandling og administrativt arbejde.
 • Lovliggørelsessager: Frit lejde-perioden i forbindelse med indførsel af gebyr på lovliggørelsessager er ligeledes en del af sagspuklen. Der kom 365 sager ind fra den 1. maj til 30. juni 2020, hvor der året før i samme periode kom 182 sager. Der ligger fortsat ca. 90 ubehandlede sager fra frit lejde-perioden. Derudover har vi pt. en pulje på ca. 200 lovliggørelsessager, som bl.a. er indkommet i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger, køb/salg af fast ejendom, klager og ansøgninger af forskellig karakter - denne pulje er stigende.
 • Enkeltsager: I perioden fra 2020 har vi oplevet mange enkeltsager, som har krævet stor arbejdsindsats. Den organisatoriske og politiske bevågenhed på sagerne har krævet mange ekstra og tidskrævende redegørelser, hvor mange standardsager kunne være blevet løst i stedet for. Et eksempel er en byggesag, som omfatter en restaurant, der endnu ikke er afsluttet, og som hidtil har krævet ca. 130 timer – her kunne man have lavet ca. 15-20 byggetilladelser i stedet.
 • Forhåndsdialog: Dialogen har været en god investering, men fordelene er næsten udhulet af ulemperne. Flere ansøgere bruger forhåndsdialogen på en måde, så sagsbehandlerne kommer helt ud på grænsen mellem vejledning og rådgivning - mange sender ufyldestgørende materiale ind og regner med, at byggesagsbehandleren påpeger fejl og mangler. Herefter skriver eller ringer ansøger for at få vejledning om, hvordan deres problematikker løses, hvilket er meningen de skulle få en professionel rådgiver til. Team Byg oplever også et meget svingende niveau hos de enkelte rådgivere, hvilket også medfører forlængede sagsbehandlingstider.

Selvom antallet af byggesager så småt begynder at falde, er sager f.eks. vedrørende solcelleanlæg, husstandsvindmøller og nye affaldsløsninger stigende.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at fastholde telefonfri alle dage fra kl. 10.00-15.00 for at yde den bedste service over for borgerne og erhvervslivet. Der dedikeres derudover nogle uger om året, hvor det kun er administrativt personale, der tager mod borgerhenvendelserne. Erfaringstal fra 3 forsøgsuger viser, at der blev udstedt 60 byggetilladelser i snit, hvor tallet til sammenligning i hele 1. kvartal i 2022 er 68 tilladelser pr. måned.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår på baggrund af ovenstående, at Thisted Kommunes sagsbehandlingstid fremadrettet følger den nationale målsætning på 40 dage for simple konstruktioner og enfamiliehuse, 50 dage for industri- og lagerbygninger, 55 dage for etagebyggeri erhverv og 60 dage for etagebyggeri bolig.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider på byggesagsområdet vil kunne få betydning for Thisted Kommunes placeringer i forskellige målinger.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. De reviderede sagsbehandlingstider for byggesagsbehandlingen vedtages.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

264. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Klitmøller 2017 - 2021

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Områdefornyelse Klitmøller 2017 - 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2016 en anlægsbevilling til områdefornyelse i Klitmøller 2017 - 2021, og efterfølgende blev der givet tillægsbevillinger henholdsvis den 25. juni 2019 og 28. januar 2020.

Anlægsregnskabet for XA-771 - Områdefornyelse Klitmøller 2017 -2021 er således:

I områdefornyelsen er der, i tæt samarbejde med byens borgere, etableret rekreative tiltag herunder bl.a. Foreningsvejen, som er et stisystem, der binder byen og naturen sammen.

Derudover er Foreningsvejen med til at skabe en trafiksikker adgang til friskolen, forbinde det nye boligområde og give naturoplevelser for både handicappede og almindeligt gående.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

265. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020 en anlægsbevilling og efterfølgende den 30. marts 2021 en tillægsbevilling til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Anlægsregnskabet for XA-998 - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021 er sådan:

Bevillingen er givet til forskønnelse af kommunens byer gennem opkøb af dårlige ejendomme og nedrivning af ejendomme samt til byrum og genhusning af borgere.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

266. Stiplan for Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse og offentliggørelse af Thisted Kommunes Stiplan.

Redegørelse

Med udgangspunkt i kommuneplanens retningslinjer er der udarbejdet en samlet stiplan for hele Thisted Kommune. Stiplanen sætter rammerne for den videre udvikling af stinettet for cyklister og gående.

Stiplanen består af en række konkrete projekter under temaerne "Trafiksikkerhedsprojekter" og "Rekreative projekter". Trafiksikkerhedsprojekterne har til formål at adskille de bløde trafikanter fra den øvrige trafik og omhandler primært cykelstier. Stiplanens rekreative projekter har til formål at understøtte og udbygge mulighederne for friluftsliv, motion og turisme, og omhandler primært sti- og ruteprojekter for gående og cyklende færdsel.

Stiplanen kan ses her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=89

Stiplanens projekter oprinder for hovedparten fra borgerforslag, mange i forbindelse med høring af kommunens borgerforeninger, men er ikke en udtømmende liste over forslag, der igennem tiderne er indsendt. Projekterne er under hvert tema opdelt i prioriterede grupper, som indikerer, hvilke projekter kommunen vil udføre først. Prioriteringen er foretaget ud fra en række kriterier, som er relevante for det enkelte tema.

Stiplanen er dynamisk. Det betyder, at nye projekter kan opstå og indgå i planen på lige vilkår med planens øvrige projekter. Nye projekter kan løbende komme til som følge af en trafiksikkerhedsanalyse eller ud fra forslag fra borgere eller foreninger. Nye projekter vil blive vurderet og prioriteret ud fra de samme kriterier, som planens øvrige projekter.

Projekter i stiplanen udføres dog i sidste ende ud fra en politisk behandling og prioritering af det afsatte budget til formålet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Stiplanen medfører ikke nye økonomiske konsekvenser. Stiprojekter vil, som hidtil, udføres inden for eksisterende budgetter og separate anlægsbevillinger.

Andre konsekvenser

Stiplanen skaber gennemsigtighed i kommunens arbejde og planer for udviklingen af kommunens stinetværk, hvorved der skabes en forventningsafstemning mellem kommune, borgere og foreninger i forhold til kommunens indsats på området.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at stiplanen tages til efterretning og herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

267. Erhvervs- og arbejdskraftfremmende tiltag

Udskriv

Sagstema

Orientering om afholdte arrangementer i 2022 med erhvervs- og arbejdskraftfremmende formål.

Redegørelse

Den 5. oktober 2021 og den 4. april 2022 prioriterede henholdsvis daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg og nuværende Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, at Erhverv og Beskæftigelse kunne afprøve og afvikle nye indsatser med erhvervs- og arbejdskraftfremmende formål. Dette med henblik på at tiltrække og fastholde borgere i kommunen samt at afhjælpe erhvervslivets rekrutteringsudfordringer. Som resultat heraf har Erhverv og Beskæftigelse afviklet to større arrangementer i 2022 i form af Jobevent Thy og Living in Thy.

Jobevent Thy

Den 25. maj 2022 blev der for første gang afholdt Jobevent Thy på Store Torv i Thisted. En lokal karrieredag, hvor 21 virksomheder og 6 uddannelsesinstitutioner mødtes med studerende fra Aalborg Universitet og ledige thyboer med henblik på at finde uddannelses- og jobmatch. Cirka 850 borgere med et forløb i jobcentret var inviteret og mange deltog (registreret ca. 350).

De deltagende virksomheder blev en måned efter eventet adspurgt om konkrete resultater af deres deltagelse i Jobevent Thy, hvoraf 16 virksomheder svarede. Resultaterne vidner om et succesfuldt arrangement:

 • 63 % (10 virksomheder) havde lavet aftale om samarbejde eller samtale med en borger
 • 50 % (8 virksomheder) forventede tilsammen 14 ansættelser (ansættelsestype ukendt)
 • Alle 16 virksomheder fandt det sandsynligt, at de vil deltage på Jobevent Thy igen.

Foruden ovenstående bør det bemærkes, at Jobevent Thy også har bidraget med en række afledte effekter såsom øget afklaring hos borgere om job- og uddannelsesmuligheder i Thy.

Living in Thy

Den 21. september 2022 blev der for anden gang afholdt Living in Thy i Plantagehuset som led i det nationale initiativ “Welcome september”, der har til formål at tiltrække og fastholde internationale borgere i Danmark gennem fokus på både fritids- og karrieremuligheder. Her deltog virksomheder, kultur- og fritidstilbud samt forskellige kommunale afdelinger. Ligeledes deltog 150 voksne og 50 børn (fra mere end 25 forskellige nationaliteter), hvilket er en fordobling af fremmødet fra Living in Thy i 2021.

Erhverv og Beskæftigelse har ikke systematisk undersøgt, hvorvidt der er etableret ansættelser som følge af arrangementet, men der er uformelt kendskab til flere jobsamtaler. En væsentlig bemærkning er desuden, at de deltagende internationale borgere giver udtryk for, at de er meget positive overfor arrangementet og tillægger det en betydning for deres tilknytning til Thy.

Opsamling

Ud fra ovenstående er det Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at hensigten med at tiltrække og fastholde borgere i kommunen samt at afhjælpe erhvervslivets rekrutteringsudfordringer er imødekommet. Det vurderes dermed, samlet set, at indsatserne har haft en positiv effekt.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

268. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

269. Lukket punkt: Udbud af grund

Til toppen

270. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen

271. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Til toppen