05. sep 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

208. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

209. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - ændring af centerområde i Vorupør

Udskriv

Sagstema

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jeg vil hermed gerne, at vi får en sag vedr. ændring af centerområde i Vorupør på dagsorden. Det er især Sortebærbakken og Toosholmvej (erhvervsområde) og ligeledes strækningen mellem de to veje, der fører til Gravesensvej."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 181:

Udsat til mødet i september.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

210. Mødeplan 2023 for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2023 for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til udvalgets møder i 2023 med udgangspunkt i, at møderne afholdes på følgende mandage kl. 13.00 i administrationsbygningen i Hurup:

Den 16. januar 2023

Den 6. februar 2023

Den 13. marts 2023

Den 11. april 2023 - tirsdag pga. påske

Den 8. maj 2023

Den 12. juni 2023

Den 14. august 202

Den 4. og 25. september 2023

Den 13. november 2023

Den 4. december 2023

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

211. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget (ex bevillinger som følge af midtvejsreguleringen, som først eventuelt bevilges efter udarbejdelsen af denne opfølgning) forventes der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Forsyningsområdet' på 5 mio. kr., 'Handicappede børn og unge' på 4 mio. kr. og 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 2,6 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 15,6 mio. kr. på 'Børn og familieområdet', 9,4 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 6,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration' og 4,7 mio. kr. på 'Det specialiserede socialområde'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. Eventuelle bevillinger som følge af midtvejsreguleringen hæver ligeledes kommunens serviceudgiftsrelaterede budgetter med ca. 25 mio. kr. Herefter forventes såvel det samlede serviceudgiftsbudget som servicerammen overholdt.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på ca. 212 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 123. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 90 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 22 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 213 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 76,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

212. Godkendelse af indkaldelse af projekter for biogas samt godkendelse af høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen vedrørende statslig screeningsproces for energiparker

Udskriv

Sagstema

Orientering om behov for igangsætning af planlægning for biogas samt godkendelse af høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen vedrørende statslig screeningsproces for energiparker.

Redegørelse

Jævnfør den vedtagne strategi fra Klimaalliancen Thy (KAT), er biogas en væsentlig forudsætning for Thisted Kommunes målsætning om at nå 70 % CO2-reduktion i 2030.

Plan- og Miljøafdelingen analyserer pt. egnede områder til energizoner i Thy, men analysen forventes først færdig i 2023. Der er dog et presserende behov for at igangsætte planlægningen for biogas, og det anbefales, at igangsætte planlægningen før energizoneanalysen ligger færdig. Fremskyndelsen ses nødvendig for at imødekomme følgende behov:

1. Konvertering af naturgasområder til fjernvarme

Der er ca. 1.800 boliger med naturgasfyr i kommunen. En del af disse boliger ville kunne få overskudsvarme som følge af et biogasopgraderingsanlæg, hvis fjernvarmenettet udbygges. Overskudsvarme fra biogasopgradering vurderes at være et af de billigste varmekilder i en fjernvarmeforsyning. Regeringens "Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas" af den 25. juni 2022 beskriver, at der inden udgangen af 2023 skal udarbejdes og godkendes projektforslag for levering af fjernvarme til konvertering af boligområder med gasfyr. Fjernvarmeselskaberne skal i projektforslagene træffe beslutning om, hvilken type teknologi der skal forsyne en konvertering af naturgasområderne. Disse deadlines gør, at planlægningen for biogas bør igangsættes så hurtigt som muligt, hvis forbrugerne, som i dag er på naturgas, skal have en chance for at få del i overskudsvarmen.

2. Sikre at biomassen udnyttes lokalt

Udnyttelse af biomasse i biogasprocesser til opgraderet biogas samt brug af den biogene CO2 og den afgassede biomasse fra biogasproduktionen er en af grundpillerne i den grønne omstilling og nødvendig for, at Thisted Kommune kan komme i mål med 2030-målsætningen. En relativt stor mængde biomasse fra kommunens landbrugsproduktion udnyttes ikke til biogas, og det skal sikres, at denne biomasse og de afledte produkter bliver i kommunen ved, at landmændene i Thy afsætter biomassen lokalt. Hvis biomassen forbruges andre steder end Thy, godskrives det ikke i Thisteds Kommunes klimaregnskab, da værdiskabelsen fra biogasproduktionen sker uden for kommunen.

3. Grundvilkår for power-2-X og biokul-industri i Thisted Kommune sikres

Ved at igangsætte planlægningen af biogas vil der skabes bedre vilkår for en opstart af power-2-X og biokul-industrien, da biogasproduktionen skaber essentielle produkter som biogen CO2 og afgasset biomasse. Thisted Kommune vil derfor være et mere attraktivt sted at starte power-2-X-industri og biokul-industri, såfremt der findes en biogasproduktion.

Planlægningsproces

I kommuneplanen er der udlagt 5 områder med tilhørende retningslinjer for placering af biogasanlæg - se bilag 1.

Produktion af biogas afstedkommer flere værdifulde produkter (opgraderet naturgas, biogen CO2 og afgasset biomasse), der bliver vigtige i den grønne økonomi de kommende år, både for power-2-X processer og pyrolyseanlæg. Igangsætning af planlægning for biogas før energizoneanalysen og placering af energizoner kan betyde, at biogasanlæggene ikke placeres optimalt i forhold til at udnytte disse overskudsprodukter i andre anlæg. Disse synergieffekter og samplacering af tekniske anlæg, der kan udnytte hinandens værdistrømme, er bl.a. det, der undersøges i energizoneanalysen. Samlet set vurderer Plan- og Miljøafdelingen, at planlægningen for biogasanlæg bør igangsættes og ikke afvente en samlet energizoneanalyse, såfremt der indsendes projektforslag for biogasanlæg, der opfylder retningslinjerne i de udlagte områder.

Plan- og Miljøafdelingen forventer, at der samlet set skal planlægges for 3-4 større biogasanlæg for at udnytte biomassen i Thy for, at Thisted som geografi kan opnå en 70 % reduktion af CO2 inden 2030, jævnfør kommunens klimastrategi. Inden for de udlagte områder er en biomassemængde, der formodentlig kan forsyne 2-3 større biogasanlæg.

Proces for borgerinddragelse ved biogasanlæg
Borgerinddragelsesprocesser fastlægges i forbindelse med de konkrete projekter og planlægningsprocesser.

2. Godkendelse af høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen vedrørende statslig screeningsproces for energiparker
Indenrigs- og Boligministeriet har i brev til kommunerne af den 29. juni 2022 informeret om, at Bolig- og Planstyrelsen i efteråret 2022 vil igangsætte en screening af områder i kommunerne for at identificere egnede arealer til energiparker, der kan afdække noget af behovet for udbygningen af vedvarende energi (VE) på land frem til 2030. Brevet er vedhæftet som bilag 2. Regeringen inviterer i efteråret 2022 kommunernes landsforening (KL) til drøftelse omkring forpligtende målsætninger for kommunernes arealplanlægning for vedvarende energi og modeller for omfanget af det statslige engagement. Kommunerne og VE-branchen får mulighed for at udpege konkrete energiområder med frist den 1. oktober 2022. Der vil være høring af screeningsresultaterne i fire uger. Resultatet af screeningen fremlægges til aftalepartierne ultimo 2022. Af brevet fremgår det, at kommunernes eventuelle forslag til udpegning af områder inden for egen kommunegrænse, ikke er bindende for kommunen i senere planlægning.Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at Thisted Kommune bør pege på områder til screening for vind og power-2-X i områder, hvor staten selv delvis er myndighed og/eller har beslutningskompetence i planlægningen. Der peges konkret på 3 områder - afgrænsningen af områderne kan ses i bilag 3:

1. Testcenter Østerild. Området ved Østerild udpeges med det formål, at staten undersøger, hvordan det sikres, at området bruges til kommerciel vindmølledrift efter evt. nedlæggelse af testcentrets aktiviteter, samt at der kan udvikles Power-to-X i nærhed til vindmøllerne.

2. Område ved Hanstholm. Anbefaling om, at området screenes for, at en evt. kystnær havvindmøllepark kan bruges til lokal udvikling af power-2-X.

3. Statens arealer ved Vester Vandet.Energizoneanalysen for Thy skal afdække, om der i kommunen vil være gunstige steder at sætte landvindmøller op, og i den forbindelse vil det være interessant at få staten til at screene et område på statens (Naturstyrelsens) eget areal, som kommunen ikke kan være myndighed på i en planlægningsfase.

De nævnte områder er arealer, hvor kommunen i forbindelse med energizoneplanlægningen ønsker en dialog med staten, da de delvist vil være myndighed ved planlægning på arealet.

Af ministerbrevet fremgår det, at KL og Staten i efteråret 2022 undersøger, om der skal laves aftaler om konkrete målsætninger for kommunerne i forbindelse med energiparkerne. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at staten opfordres til, at kommunerne kan stille krav om lokalt ejerskab og lokal udvikling, såfremt der kommer bindende målsætninger om planlægning af energiparker, samt at det sikres, at elektriciteten fra evt. udpegede områder anvendes lokalt. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 4.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og beskæftigelse indstiller, at:
1. Orientering om behov for igangsættelse af biogasanlæg tages til efterretning.
2. Forslag til høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen, der inkluderer 3 arealer samt ønsker til processen, godkendes og indsendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Brian Nielsen, idet de er uenige i område 3.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

213. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger, Lervej, Vorupør

Udskriv

Sagstema

Skema A ansøgning om opførsel af 12 almene familieboliger, Lervej 3, Vorupør.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 12 almene boliger på matr. 32 fæ Lervej i Vorupør, jf. bilag 1.

Projektet blev principgodkendt den 29. marts 2022 af Kommunalbestyrelsen, og der er indgået en betinget købsaftale på grunden.

Projektet

Der ønskes opført 12 almene boliger fordelt på:

 • 6 stk. boliger på 74 m2
 • 6 Stk. boliger på 85 m2

Det gennemsnitlige boligareal er 80 m2.

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 954 m2 bruttoetageareal, og hertil etableres 18 p-pladser, jf. bilag 2.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 3.

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022 udgør:

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

954 m2

16.485.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.757.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet søger at udnytte maksimumsbeløbet, jf. bilag 1.

Derudover budgetteres med indeksering, som ikke er underlagt den maksimale anskaffelsessum.

Forventet anlægssum er 20.909.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % Kreditforeningslån

20.909.000 kr. x 90 %

18.818.000 kr.

8 % Kommunal grundkapital

20.909.000 kr. x 8 %

1.673.000 kr.

2 % Beboerindskud

20.909.000 kr. x 2 %

418.000 kr.

I alt

20.909.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.673.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på65,88 % - ialt 12.398.000 kr., jf. bilag 4.

Huslejeniveau

Den månedlige husleje fremgår af bilag 5-6.

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type A på 74 m²

6.053 kr.

Type B på 85 m²

6.581 kr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for august 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 0,82 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Fravigelse fra AB18

Boligselskabet ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 7.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 1.673.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 12.398.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Lervej 3, Vorupør er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Brug af tillæg til AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 8 % af anlægssummen svarende til 1.673.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 12.398.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

214. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger, Nyholmvej, Agger

Udskriv

Sagstema

Skema A ansøgning om opførsel af 10 almene familieboliger, Nyholmvej, Agger.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ønsker at opføre 10 almene boliger på matr. 9 aæ, Nyholmvej i Agger, jf. bilag 1-2.

Projektet blev principgodkendt den 25. januar 2022 af Kommunalbestyrelsen, og der er indgået en betinget købsaftale på grunden.

Projektet

Der ønskes opført 10 almene boliger fordelt på:

 • 6 stk. boliger på 91 m2
 • 4 stk. boliger på 108 m2

Det gennemsnitlige boligareal er 98 m2.

Derudover opføres der 10 carporte a 34 m2.

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 978 m2 bruttoetageareal og hertil carporte, jf. bilag 3-6.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 7.

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022 udgør:

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

10 boliger

3.560.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

978 m2

16.900.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.460.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet søger at udnytte maksimumsbeløbet, jf. bilag 1.

Forventet anlægssum er 20.460.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 90 m² og mindre end 105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

20.460.000 kr. x 88 %

18.005.000 kr.

10 % Kommunal grundkapital

20.460.000 kr. x 10 %

2.046.000 kr.

2 % Beboerindskud

20.460.000 kr. x 2 %

409.000 kr.

I alt

20.460.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 2.046.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på 72,80 % - ialt 13.108.000 kr., jf. bilag 8.

Huslejeniveau

Den månedlige husleje fremgår af bilag 9

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type A på 91 m²

6.438 kr.

Type B på 108 m²

7.641 kr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for august 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 0,82 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Fravigelse fra AB18

Boligselskabet ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 10.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 2.046.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 13.108.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 10 nye almene boliger på Nørholmvej, Agger er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 10 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Brug af tillæg til AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2.046.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 13.108.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 5:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

215. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger, Svanevej, Hurup

Udskriv

Sagstema

Skema A ansøgning om opførsel af 12 almene familieboliger på Svanevej, Hurup.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ønsker at opføre 12 almene boliger på matr. 11v, 11x, 11y, 11z, Svanevej i Hurup, jf. bilag 1.

Projektet blev principgodkendt 28. januar 2020 af Kommunalbestyrelsen, og der er indgået en betinget købsaftale på grunden.

Projektet

Der ønskes opført 12 almene boliger fordelt på:

 • 4 stk. på 99 m²
 • 8 stk. på 113 m²

Det gennemsnitlige boligareal er 108 m2

Derudover opføres der 12 carporte á 25 m2

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 1.300 m2 bruttoetageareal og hertil carporte, jf. bilag 2.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022,jf. bilag 3.

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022 udgør:

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.300 m2

22.464.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

26.736.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet søger at udnytte maksimumsbeløbet, jf. bilag 1.

Forventet anlægssum er 26.736.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 105 m², er som følger:

86 % - Kreditforeningslån

26.736.000 kr. x 86 %

22.993.000 kr.

12 % - Kommunal grundkapital

26.736.000 kr. x 12 %

3.208.000 kr.

2 % - Beboerindskud

26.736.000 kr. x 2 %

535.000 kr.

I alt

26.736.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 3.208.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på 66,86 % - ialt 15.373.000 kr., jf. bilag 4.

Huslejeniveau

Den månedlige husleje fremgår af bilag 5.

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type A på 99 m²

7.037 kr.

Type B på 113 m²

8.082 kr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for august 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 0,82 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Fravigelse fra AB18

Boligselskabet ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 6.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 3.208.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 15.373.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Svanevej, Hurup er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Brug af tillæg til AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 12 % af anlægssummen svarende til 3.208.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 15.373.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 6:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

216. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger, Kirkebyvej, Nors

Udskriv

Sagstema

Skema A ansøgning om opførelse af 11 almene familieboliger, Kirkebyvej 27-31, Nors.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 11 almene familieboliger på matr. 1an, Nors By, Kirkebyvej 29-31 i Nors, jf. bilag 1.

Projektet blev principgodkendt den 1. marts 2022 af Kommunalbestyrelsen, og der er indgået en betinget købsaftale på grunden.

Projektet

Der ønskes opført 11 familieboliger fordelt på:

 • 5 stk. boliger på 77 m2
 • 6 stk. boliger på 95 m2

Det gennemsnitlige boligareal udgør 87 m2.

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 955 m2 bruttoetageareal, og hertil etableres 17 p-pladser, jf. bilag 2.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 3.

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022 udgør:

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

11 boliger

3.916.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

955 m2

16.502.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.419.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet forventede anlægssum er 20.377.000, jf. bilag 1.

Derudover budgetteres med 200.000 kr. til indeksering, som ikke er underlagt den maksimale anskaffelsessum.

Den forventede anlægssum er herefter 20.577.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % Kreditforeningslån

20.577.000 kr. x 90 %

18.519.000 kr.

8 % Kommunal grundkapital

20.577.000 kr. x 8 %

1.646.000 kr.

2 % Beboerindskud

20.577.000 kr. x 2 %

412.000 kr.

I alt

20.577.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.646.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på68,25 % af realkreditlånet - ialt 12.639.000 kr., jf. bilag 4.

Huslejeniveau

Den månedlig husleje fremgår, jf. bilag 5.

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type A på 77 m²

6.287 kr.

Type B på 95 m²

7.173 kr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for august 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 0,82 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Fravigelse fra AB18

Boligselskabet ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 6.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 1.646.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 12.639.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 11 nye almene familieboliger på Kirkebyvej 27-31 i Nors er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 11 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Brug af tillæg til AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 8 % af anlægssummen svarende til 1.646.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 12.639.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

217. Anlægsbevilling - Legepladser 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 250.000 kr. til XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at puljemidlerne anvendes til renovering af legepladsen på Helsevej 8B i Koldby, jf. bilag 1.

Den oprindelige legeplads blev anlagt i 2005, og redskaberne er løbende blevet fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Tilbage står en sandkasse, et lille skur og en bænk, jf. bilag 2. Legepladsen ligger mellem Helsevej og et overfladebassin, og det omkransende hegn er i meget dårlig stand og bør skiftes.

I forbindelse med projektet tages kontakt til dagplejegruppen og Borgerforeningen.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder DS/EN 1176.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af legepladsen på Helsevej 8B i Koldby udgør 250.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2022, finansieret af rådighedsbeløb XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

218. Nedlæggelse af 2 vejstykker i Østerild

Udskriv

Sagstema

Den østligste del af Rubinvej og den sydvestligste del af Hedevej i Østerild ønskes nedlagt som kommuneveje.

Redegørelse

Virksomheden Nordthy A/S, Rubinvej 61, Østerild har planer om udvidelse af bygningsmassen og har i den forbindelse opkøbt flere naboejendomme. Virksomheden har i den forbindelse rettet henvendelse til Thisted Kommune med henblik på at erhverve to vejstykker, der ligger omgivet af de arealer, der nu ejes af Nordthy A/S. Det drejer sig om den østligste del af Rubinvej og den sydvestligste del af Hedevej i Østerild. Aftalen om salg af vejarealerne er indgået under forudsætning af, at arealerne nedlægges som offentlig vej, jf. bilag 1.

Strækningen af Rubinvej, der ønskes nedlagt som kommunevej, har en længde på ca. 130 m og et areal på ca. 1.995 m². Strækningen af Hedevej, der ønskes nedlagt som kommunevej, har en længde på ca. 31 m og et areal på ca. 325 m².

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at arealerne som færdselsareal ikke er vigtige for nogen ejendomme. Drifts- og Anlægsafdelingen har derfor besluttet at igangsætte vejlovens procedure for nedlæggelse af disse dele af vejene og har som følge heraf sendt spørgsmålet i 8 ugers offentlig høring fra den 27. juni 2022. Vejdirektoratet er endvidere hørt. Høringsfristen udløb den 23. august 2022. Drifts- og Anlægsafdelingen har ikke modtaget nogen indsigelser.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Lov nr. 1520 af 27.12.2014, særligt §§ 15 og 124.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær berigtigelse afholdes af virksomheden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de to omhandlede vejstykker nedlægges som kommuneveje og ikke opretholdes som private fællesveje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

219. Tillæg 1 til spildevandsplanen 2022-2031. Opdatering af oplande

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2031, opdatering af oplande.

Redegørelse

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen fastsætter kloakeringsform for nye kloakoplande, omfatter ændring af kloakeringsform for eksisterende kloakoplande, og angiver placeringen af kommende bassiner. Ændringer i tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen, lokalplaner og kommuneplanrammerne.

Der er foretaget en miljøscreening af planen, hvor det vurderes, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2031 kan læses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/82#/37647

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af de nye spildevandssystemer afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet indenfor egen grund afholdes af lodsejeren.

Andre konsekvenser

Planens retningslinjer har til hensigt at mindske belastningen af recipienter, mindske risikoen for forurening af badeområder samt mindske risikoen for overløb og oversvømmelser. I forbindelse med kloakarbejdet kan der være trafikgener i diverse områder, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2031, opdatering af oplande, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

220. Påbudsvillighed ved frivillige aftaler om sprøjtefri BNBO - forudsætning for godkendelse fra SKAT om skattefrihed for erstatning

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Thisted Kommune er villig til at give påbud inden for boringsnære beskyttelsesområder i forbindelse med indsatserne for rent drikkevand. Beslutningen kræver en opfølgning om påbudsvillighed på matrikelniveau.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2021, at Thisted Kommune er villig til at give påbud om dyrkningsrestriktioner, hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale herom. Ifølge "Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017 – 2021" skal muligheden for at lave frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere om ingen erhvervsmæssig brug af pesticider og nitrat indenfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) afsøges. Aftalerne skal være indgået inden udgangen af 2022.

Risikovurderingen af BNBO'er for alle almennyttige vandforsyningsboringer i kommunen viser, at det er nødvendigt at sikre områderne mod brug af pesticider. I 3 områder skal der desuden laves aftaler om ingen brug af nitrat. Der er 15 BNBO'er, hvor der er potentiel erhvervsmæssig brug af pesticider, og her er i alt 49 direkte berørte lodsejere.

SKAT kræver dog, at der foreligger en politisk beslutning om påbudsvillighed på matrikelniveau for, at lodsejerne kan opnå skattefritagelse for deres erstatning for indgåelse af frivillige aftaler. Kommunalbestyrelsen skal således tilkendegive, at Thisted Kommune vil give påbud om pesticidfri drift til de enkelte berørte matrikler inden for BNBO'er i Thisted Kommune. I de 3 områder, hvor der ifølge risikoanalysen også skal være nitratfri drift, skal påbudsvilligheden også omfatte nitratfri drift.

Listen over matrikelnumre i BNBO'er, som udelukkende skal beskyttes mod brug af pesticider, kan ses i bilag 1 og listen over matrikelnumre i BNBO'er, der tillige skal beskyttes mod nitrat, kan ses i bilag 2.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 63 a og vandforsyningslovens § 13 d afgøre, at det er det vandforsyningsselskab, der drager fordel af indsatsen, der skal afholde udgiften hertil.

Andre konsekvenser

Beskyttelse af BNBO sætter krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune er villig til at give påbud om dyrkningsrestriktioner i form af pesticidfri drift og for 3 BNBO'er tillige nitratfri drift, udmøntet på de anførte matrikler i BNBO, hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

221. Lukket punkt: Køb af grund

Til toppen

222. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

223. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen

224. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Til toppen