12. aug 2019

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

185. Endelig vedtagelse af Lokalplan 4-002 - Boligområde Snedsted Syd samt Kommuneplantillæg nr. 6

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 4-002 – Boligområde Snedsted Syd samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Den 13. maj 2019 vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at sende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for boligområdet øst for Enehøjvej i Snedsted i 4 ugers offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr. 6 flytter blandt andet grænsen mellem de to rammeområder 4.B.18 og 4.R.12 omkring 50 m mod øst for at muliggøre realisering af Lokalplan nr. 4-002 (se bilag 1). Lokalplan 4-002 giver muligheden for at udstykke 11 parcelhusgrunde ved Enehøjvej for at imødekomme ønsker fra bl.a. børnefamilier, der gerne vil bosætte sig i byen. Lokalplanen er baseret på en bebyggelsesplan, som Teknik og Erhverv har udviklet i dialog med de byggeinteresserede.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 21. maj til 20. juni 2019.

Indkomne bemærkninger og ændringer af lokalplanforslag

Der er indkommet fem høringssvar til planforslagene i høringsfasen. De fem høringssvar er indgivet af beboere i nærområdet.

De indkomne bemærkninger henviser til 5 emner:

 1. Forlængelse af Enehøjvej - tre naboer mener, at Enehøjvej ikke er egnet til tilslutning af 5 boliggrunde.
 2. Tunge køretøjer ved Enehøjvej - to naboer er bekymrede for, at Enehøjvej er for smal til at tåle tunge køretøjer.
 3. Vejføring ved Sigurd Müllersvej - en borger mener, at vejføring ved Sigurd Müllersvej bør ændres.
 4. Stisystem - en borger ønsker, at bestemmelserne vedr. stisystemet præciseres.
 5. Andet, åben grøft/rørledning - der henvises til en åben spildevandsledning.

De indkomne bemærkninger kan ses i deres helhed i bilag 2. Bemærkningerne er behandlet enkeltvist og vurderet i bilag 3.

Bemærkningerne til planforslagene medfører en ændring i lokalplan 4-002 i forhold til det offentliggjorte forslag. Teknik og Erhverv har i forbindelse med pkt. 4 præciseret bestemmelserne vedr. stierne og deres vedligeholdelse i § 8.3 og § 11.2.

Vedrørende pkt. 1 - Forlængelse af Enehøjvej - vurderer Teknik og Erhverv ikke, at trafikføring udelukkende via den nordlige vej er hensigtsmæssig og desuden, at det eksisterende vejforløb på Enehøjvej er egnet til, at det nye boligområdes delområde A kan kobles derpå. Pkt. 2 - Tunge køretøjer ved Enehøjvej - optages i planlægning af byggepladsen, da det i byggeperioden vil være mest hensigtsmæssigt med en midlertidig vejføring uden om boligområdet for at mindske gener for de nuværende beboere. Forhold vedrørende punkterne 3 og 5 reguleres ikke af lokalplanen. Dermed medfører disse bemærkninger ikke ændringer af planforslagene.

Der er herudover foretaget tre administrative ændringer i Lokalplan 4-002:

 • Bestemmelserne vedr. tinglysning: Der tilføjes en servitut under § 14.1, som skal ophæves for ikke at være en hindring for lokalplanens realisering.
 • Jf. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 13. maj 2019 øges størrelsen af byggefelter for at øge lokalplanens fleksibilitet. Efter Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning blev der allerede inden offentliggørelse af planforslaget ændret § 5.3 således, at kun boligen skal opføres indenfor byggefelterne, og at sekundært byggeri også kan opføres udenfor byggefelterne.
 • For at sikre en tilstrækkelig forbindelse mellem de to rekreative områder sydøst og øst fra lokalplanområdet skæres ca. 190 m2 fra den sydøstlige grund i delområde A ("A4"). Formålet er, at der kan etableres en tilstrækkelig bred rekreativ sti syd for lokalplanområdet på Thisted Kommunes grund.

De to sidste ændringer medfører tilpasninger af diverse illustrationsplaner og kortbilag (se bilag 4).

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

Opdateret 13-08-2019