11. jun 2019

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

146. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Til toppen

147. Udvidelse og renovering af Amtoft Havn

Udskriv

Sagstema

Den videre proces for renovering og udvidelse af Amtoft Havn.

Redegørelse

Fakta

Amtoft Havn drives i dag på følgende måde:

 • Thisted Kommune varetager drift og vedligeholdelse af havnens ydre værker (moler inklusiv asfaltvej og fiskerikajen på vestmolen).
 • Amtoft Lystbådelaug varetager drift- og vedligeholdelse af de indvendige værker (broer, strøm, drikkevand samt uddybning af bunden).

For at afdække vedligeholdelsesbehovet af eksisterende anlæg (inden udvidelsen) blev der i 2017 lavet en tilstandsvurdering, som viser, at der er et renoveringsbehov af broerne inkl. strøm og vand (Lystbådelaugets anlæg) og fiskerikajen (kommunens anlæg).

Indtægter for bådpladsleje tilfalder Amtoft Lystbådelaug.

Renovering og udvidelse

I henholdsvis 2016 og 2017 søgte Amtoft Lystbådelaug om tilskud hos Thisted Kommune til at udvide Amtoft Havn, se bilag 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen imødekom ansøgningerne, og der er i alt afsat 6 mio. kr. til udvidelse af Amtoft Havn.

Det viste sig, at der ikke kunne findes økonomi til det ansøgte projekt. Den 16. juni 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til at arbejde videre med et alternativt løsningsforslag, hvor havnen udvides med ca. 45 bådpladser. Det alternative forslag kræver en ny indretning af havnebassinet.

Teknik og Erhverv har samarbejdet med et nedsat Havneudvalg fra Amtoft Havn for at nå frem til en plan for udvidelse og renovering af havnen. I processen har Teknik og Erhverv samt Havneudvalget holdt flere møder, hvor behov og ønsker fra sejlere, beboere og turister er afdækket.

I fællesskab er Havneudvalget og Teknik og Erhverv blevet enige om et projekt, der omfatter forlængelse af eksisterende moler, der omkranser havnen, flytning af en indermole, renovering af fiskerikajen og renovering af indvendige broer i havnen, hvor skibe lægger til, se bilag 3. På bilaget er fiskerikajen angivet som A, vestmolen som B og østmolen som C.

Amtoft Havn vil med udvidelsen kunne etablere godt 30 bådpladser mere. Samtidig vil havnen kunne anvendes af større sejlbåde, som kræver bredere pladser og større dybde, hvorved havnen fremtidssikres. Hvis Amtoft Lystbådelaug ændrer indretningen af eksisterende havn, kan der sandsynligvis skabes endnu flere bådpladser.

Teknik og Erhverv har efterspurgt dokumentation for, at Lystbådelauget kan fuldføre opgaven med at renovere anlægget i eksisterende havnebassin samt etablere nye broer i forbindelse med en eventuel udvidelse. I den forbindelse er Lystbådelauget blevet bedt om følgende:

 • Konkret tegning med illustration af nuværende og fremtidig disponering (fordeling af bådpladser).
 • Renoverings- og driftsbudget af både nuværende og fremtidig havn.
 • Dokumentation af at Amtoft Lystbådelaug har den nødvendige økonomi f.eks. oplysninger om kassebeholdning eller tilkendegivelse fra bank om låneoptagelse.

Teknik og Erhverv har ikke modtaget brugbart materiale vedr. ovennævnte punkter.

Havneudvalget har sendt en beskrivelse af, hvorfor de mener, at projektet skal realiseres, se bilag 4.

Uddrag af beskrivelsen:

 • Amtoft har en meget stor gruppe frivillige, som yder en kæmpe indsats, både når det gælder dagligdagen og ikke mindst, når det drejer sig om større arrangementer. En investering i havnen vil kunne give hele området et løft. Amtoft Havn er med til at udvikle nye sejlere og er med 27 juniorsejlere en af Limfjordens største juniorafdelinger. Amtoft Havn er i sejlerkredse kendt med en stor H-båds afdeling med i alt 15 både. Amtoft Havn har flere gange været vært for VM-udtagelsesstævne for H-både.
 • Havnen er også andet end sejlads.
 • Et af samlingsstederne i Amtoft er omkring havnen. Havnen byder på et friluftsliv i toppen af Limfjorden. Der er mange aktivitetsmuligheder ved havnen som krabbefiskeri, badestrand, en nyopført legeplads, krolf, beach-volleyball, petanque, vaskeplads for surfere, grill-hytte samt læsteder for besøgende.
 • Et samlingssted er med til at give et sammenhold og fælleskabsånd i et lokalsamfund. Dette er med til at skabe et solidt fundament for en videreudvikling af området.
 • Amtoft vil med igangsættelse af udvidelsen påbegynde renoveringen med frivillig arbejdskraft. Samtidig har Amtoft Havn allieret sig med en professionel fundraiser til at søge midler til en velfærdsbygning med faciliteter til omklædning, bad og toiletter, som vil tilgodese helårs badegæster, havkajakroere, osv.
 • Amtoft er et samlingspunkt med stor opbakning til udvidelse, renovering og videreudvikling af lokalområdet. Vedlagt som bilag er underskrevet støtteerklæring til projektet fra 8 borgerforeninger under Hannæs-Østerild Støtteforening.
  Støtteerklæringen kan ses på bilag 5.

Amtoft Lystbådelaug har ikke redegjort for, at de har de økonomiske eller praktiske muligheder for at gennemføre deres del af opgaven, det betyder, at en udvidelse af molerne ikke vil generere flere bådpladser.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere projektet, er tidsplanen som følgende:

2019 maj-juli

Projektering af udbudsmateriale.

Ansøgning om miljøgodkendelse og flytning af opgravet sand.

(Sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet er oplyst til 3-5 mdr.)

2019 august

Licitation og kontrahering.

2019 september- december

Udførsel.

2020 januar-december

Færdiggørelse af broer i havnen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsesprojektet er anslået til 7,6 mio. kr.

Thisted Kommunes andel er 6,0 mio. kr., og Amtoft Lystbådelaugs andel er 1,6 mio. kr. Ved frivillig arbejdskraft kan Amtoft Lystbådelaugs andel reduceres til ca. 0,6 mio. kr.

Amtoft Lystbådelaugs renoveringsbehov af eksisterende anlæg er ikke indeholdt i de 7,6 mio. kr.

Udgifterne til projektet, som skal finansieres af Thisted Kommune, er således:

I alt

Projektering og byggepladsstyring

1.000.000 kr.

Anlægsudgifter - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen.

5.000.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

I budgettet er der afsat et rådighedsbeløb på ialt 6,0 mio. kr. til projekt XA-778 Amtoft Lystbådehavn, hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet den 26. juni 2018.

Hvis det besluttes, at hele projektet skal gennemføres - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen - søges restrådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. frigivet.

I tilfælde af at projektet ikke skal gennemføres, søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til renovering af den nedslidte fiskerikaj. Det betyder, at der stadigvæk vil være renoveringsbehov af eksisterende broer og installationer i nuværende havnebassin, eftersom det er Amtoft Lystådelaugs vedligeholdelsesforpligtelse.

Restrådighedsbeløbet på 3,8 mio. kr. vil i så fald kunne omdisponeres til andre anlægsprojekter.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om renovering og udvidelse af Amtoft Havn skal gennemføres med forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen og samtidig godkende frigivelse af rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn.
 2. Såfremt Thisted Kommunalbestyrelse ikke ønsker, at der skal ske en udvidelse og renovering jf. indstillingens pkt. 1 skal der gives en anlægsbevilling til en renovering af den nedslidte fiskerikaj og frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 131:

Udsat til mødet i juni måned, og repræsentanter fra havneudvalget inviteres.

Sagen genoptages.

Repræsentanter fra Havnebestyrelsen deltager i udvalgets møde kl. 14.00.

Beslutning

Godkendt, at der afholdes møde mellem Havneudvalget og Teknik og Erhverv med henblik på yderligere beslutningsgrundlag (tidsplan, drifts- og likviditetsbudgetter mv.).

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Til toppen

148. Orientering om Thisted Kommunes ejendomme

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes ejendomme.

Redegørelse

Sektionsleder Søren Funder Larsen vil på mødet give en orientering om Thisted Kommunes ejendomme, herunder ejendommenes tilstand.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Til toppen

149. Parkering Nord

Udskriv

Sagstema

Ønske om gennemgang af aftale med Parkering Nord og generel drøftelse om gratis parkering.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Peter Skriver Nielsen dateret den 21. maj 2019.

"Gennemgang af Økonomi i vores aftale med Parkering Nord, både nuværende og set i forhold til de nye regler med større afregning til staten.

Herunder til vurdering hvad gratis parkering i hele Thisted kommune vil betyde økonomisk."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at aftalen med P-Nord opsiges snarest muligt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Til toppen

150. Bus køreplaner

Udskriv

Sagstema

Ønske om gennemgang af tidligere beslutninger vedr. bus køreplaner.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Peter Skriver Nielsen dateret den 21. maj 2019.

"Gennemgang af administrative ændringer i forhold til udvalgets tidligere beslutning om nye bus køreplaner."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Kaj Kirk forlod mødet efter behandling af dette punkt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

Til toppen

151. Anlæg - omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb for 2019 på politisk vedtagne anlægsprojekter på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres grundet ændrede tidsforløb og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der i henhold til kommunens anlægsprocedure to hovedbudgetopfølgninger samt månedlige budgetopfølgninger, hvor projektlederne indberetter forventet årsforbrug. Anlægsproceduren blev vedtaget af Direktionen den 11. december 2018 og er udarbejdet for at sikre den løbende anlægsstyring, overholdelse af anlægsrammen, styring af likviditeten samt sikre rum til strategiske overvejelser.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

Thisted Kommunes anlægsramme for 2019 udgør ca. 146 mio. kr., og pr. 31. marts 2019 beløb bruttoanlægsbudgettet sig til 243 mio. kr., dvs. anlægsrammen på budgetsiden var overskredet med 97 mio. kr. Overskridelsen skyldes omprioritering af rådighedsbeløb og overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 med i alt 96 mio. kr. samt tillægsbevillinger til nye projekter finansieret af kassen i løbet af 2019 på 1 mio. kr. Dette demonstrerer, at overførsler af rådighedsbeløb fra tidligere år giver nogle udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen for 2019.

I maj 2019 har repræsentanter fra CØL afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Teknik og Erhverv med deltagelse af ledelsesrepræsentanter og direktør, hvor forvaltningens anlægsprojekter blev gennemgået. Mødet tog afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, som projektlederne havde indmeldt til CØL. På mødet blev der blandt andet taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2019, der skal indgå i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene, således at rådighedsbeløbene i de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2019 netto reduceret med 10.046.000 kr. Vedhæftede bilag viser en oversigt over den samlede omprioritering i 2019, der indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, idet Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes anlægsprocedure.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Nettoanlægsbudgettet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, der fortsat er relevant, reduceres med 10.046.000 kr. i 2019 fordelt med 39.586.000 kr. i udgiftsreduktioner og 29.540.000 kr. i indtægtsreduktioner. Nettobeløbet tilføres kassebeholdningen og indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.

Anlægsbudgettet på projekter uden aktivitet i projektperioden reduceres med 44.500 kr. i 2019, hvilket fordeler sig med en reduktion på 45.000 kr. på projekt XA-438 "Hanstholm Havn - understøtte udbygning" og en forøgelse på 500 kr. på projekt XA-659 "Agger-Thyborøn færge - nyt færgeleje" i 2019. Den samlede reduktion i rådighedsbeløbet på 44.500 kr. i 2019 tilføres kassebeholdningen.

Sagen nedbringer overskridelse af anlægsrammen for 2019 på budgetsiden med 39.630.500kr.

CØL har ikke øvrige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Nettoanlægsbudgettet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, der fortsat er relevant, omprioriteres med 10.046.000 kr. i 2019 fordelt med 39.586.000 kr. i udgifter og 29.540.000 kr. i indtægter, og at nettobudgetreduktionen tilføres kassebeholdningen.
 2. Kassetilførslen i indstillingspunkt nr. 1 indgår i anlægsprioriteringen til budget 2020 og overslagsårene.
 3. Anlægsbudgettet på projekter uden aktivitet i projektperioden omprioriteres med 44.500 kr. 2019, som tilføres kassebeholdningen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 4:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

152. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget besluttede på deres møde i februar 2018, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 30. april 2019 som beslutningssag.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat og kommentarerne for de enkelte aktivitetsgrupper.

Redegørelse

Forventet årsresultat

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift og en merindtægt på 1,0 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

Jordforsyning og ejendomme

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Området omfatter både vedligeholdelse og udlejning af ejendomme og jordarealer i hele Thisted Kommune. Som følge af, at en del arealer er inddraget til andre formål som salg, udstykning af grunde både erhverv og bolig, mageskifte m.v., er der færre indtægter vedr. udlejning af jord og arealer.

Natur og miljø

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Merforbruget opstår hovedsagelig i forbindelse med overførslen fra 2018 til 2019 på 5,0 mio. kr., som forventes afviklet over de næste tre år.

Skadedyrsbekæmpelsen - rottebekæmpelse, er brugerfinansieret. Her vil det opståede underskud i 2018 blive indkalkuleret i beregningen for brugerbetalingen i årene fremover.

Naturbeskyttelses- og vandløbsområdet samt Natura 2000 er i nogen grad omfattet af projekter.

Der igangsættes og afsluttes løbende projekter, som forløber over flere år. Det betyder, at udgifter og indtægter ofte ikke falder i samme år. Der er fokus på en tæt opfølgning på de enkelte projekter, således at det sikres, at udførelsen af projekterne foregår så effektivt som muligt både med hensyn til udgifterne og tidsforbruget.

På vandløbsområdet er der overført et merforbrug fra 2018 til 2019 på 1,5 mio. kr. Det vil derfor være nødvendigt af prioritere opgaverne på dette område i årene fremover.

På naturområdet er der et EU-projekt, som forventes afsluttet her i 2019, og den sidste afregning fra EU vil indgå i 2020. Dette projekt forventes at have et samlet medfinansieringsbehov på ca. 1,5 mio. kr., som vil blive forsøgt finansieret ved fokus på udgifterne på hele aktivitetsgruppen Natur og Miljø.

Der er overført et overskud på grundvandsbeskyttelsesområdet på 1,5 mio. kr. Der er dog endnu ikke fra Statens side fastsat en igangsættelsesdato, hvorfor dette beløb indgår som finansiering af merforbruget på aktivitetsgruppen.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. vedr. ”Helhedsorienteret energi- og ressourcepolitikken”. Der igangsættes aktiviteter henover året under hensyntagen til, at udgifter og budget på hele aktivitetsgruppen skal bringes i balance.

Forsyningsområdet

Området er brugerfinansieret, og der forventes på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,0 mio. kr.

Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget opstår hovedsagelig ved det overførte overskud fra 2018 til 2019.

Øvrig trafik

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

For at skabe sammenhæng på udvalgets område vil der være en tilpasning/udskydelse af bl.a. vedligeholdelsesudgifter m.v. på havne, grønne områder og vejnettet.

Ældreboliger

Der forventes balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsforbrug.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Teknik og Erhverv forventer på nuværende tidspunkt, at den af Økonomiudvalget godkendte handleplan for afvikling af underskud på udvalgets område, følges.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

153. Anlægsbevilling - Ny hal Tigervej 6, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling til opførelse af ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted til erstatning for nedbrændt maskinhal Glentevej 7, Thisted.

Redegørelse

Til erstatning for Park og Vejs nedbrændte maskinhal på Glentevej 7, Thisted, ønskes opført en ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted. (Se bilag over situationsplan, plan, facader og snit).

Hallen bruges til opbevaring af sommer/vinter materiel, der ikke er i brug.

Ved at genopføre den nedbrændte maskinhal på den eksisterende materielgård på Tigervej 6 opnås en større synergieffekt i det daglige samarbejde med Nyttecenteret, end hvis hallen genopføres på Glentevej 7.

Forsikringsselskabet udbetaler en erstatning på 1.100.000 kr. til opførelse af en ny maskinhal.

Opførelse af en ny hal på 505 m2 vil koste 2.284.000 kr.

Finansieringen af den ny hal er således:

Forsikringssum

1.100.000 kr.

Anlægsprojekt - Medfinansiering P-fond

934.000 kr.

Anlægsprojekt - Grønne og folkelige performancerum

250.000 kr.

I alt

2.284.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til den nye hal er 2.284.000 kr., men der søges kun om anlægsbevilling på 1.184.000 kr., idet den resterende del på 1.100.000 kr. finansieres af forsikringssummen.

Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløb på XA-283 - Medfinansiering til P-fond med 934.000 kr. og ved en omdisponering af den allerede givne anlægsbevilling til XA-616 - Grønne og folkelige performancerum på 250.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja, der er i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Der søges ikke om anlægsbevilling til forsikringserstatningen på 1,1 mio. kr., idet den både indtægtsføres og udgiftsføres på projektet og betales via forsikringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik & Erhverv indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.184.000 kr. til opførelse af ny hal på Tigervej 6, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-283 Medfinansiering til P-fond med 934.000 kr. og ved en omdisponering af den allerede givne anlægsbevilling på 250.000 kr. til XA-616 Grønne og folkelige performancerum.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 130:

Sagen udsættes af flertallet med henblik på yderligere afklaring.

Ib Poulsen følger indstillingen.

Genoptagelse af sag.

Til uddybning af sagen kan Teknik & Erhverv orientere om, at bygningsskaden ved branden på Glentevej 7, Thisted er opgjort til ca. 1.300.000 kr., såfremt bygningen genopføres på eksisterende sokkel. Hvis Thisted Kommune ønsker at flytte skadessummen til en opførelse af ny bygning på Tigervej 6, Thisted, kan der overføres et beløb 1.100.000 kr. Ved at genopføre den nedbrændte maskinhal på den eksisterende materielgård på Tigervej 6 opnås en større synergieffekt i det daglige samarbejde med Nyttecenteret samt en bedre overvågning af bygningerne, end hvis hallen genopføres på Glentevej 7.

Oprindeligt er ejendommen på Glentevej erhvervet med nedrivning for øje i forbindelse med opkøb af jord til erhvervsudvikling.

Den eksisterende hal, der erstattes af den nye hal, er i en meget ringe stand og ville indenfor en overskuelig årrække alligevel skulle totalrenoveres.

I forhold til finansiering af anlægsbevillingen er det udelukkende af Thisted Kommunes budget. Midlerne i parkeringsfonden berøres ikke.

P-fonden.

Det er angivet i ”Regulativ for P-fond i Thisted Kommune”, at bidraget til p-fonden reduceres til 50 %, hvis p-pladsen må benyttes af offentligheden. Derfor er der behov for medfinansiering fra kommunen, hvis der anlægges parkeringspladser. Såfremt Thisted Kommune ikke har anlagt parkeringspladser senest 5 år efter, at der er indbetalt til parkeringsfonden, frigives garantien/tilbagebetales beløbet. Saldo i P-fonden er dags dato 577.812,70 kr.

Beløbet indbetalt af private/virksomheder til parkeringsfonden kan ikke anvendes til andet end parkeringspladser. Beløbet afsat på kommunens investeringsoversigt kan anvendes til de formål, som Kommunalbestyrelsen ønsker.

Regulativet kan findes her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/63#/17846

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling:

Tidligere indstilling fastholdes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

154. Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen - muligheder for omplacering af sommerhusområder

Udskriv

Sagstema

Resultat af analysen af muligheder for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen og beslutning om, at der ikke udarbejdes en ansøgning.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse er på mødet den 28. maj, som punkt 127 orienteret om mulighederne for at søge om omplacering af sommerhusområder jf. Erhvervsministeriets brev af den 4. februar 2019, hvor kommunalbestyrelserne i landets kystkommuner er inviteret til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen inden den 1. december 2019.

Kriterierne for at søge om omplacering af sommerhusområder er:

 • Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
 • Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
 • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
 • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
 • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
 • Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres.

Teknik og Erhverv har i maj gennemført en analyse af områder, som kunne komme i betragtning for nye sommerhusområder i kommunens Vestkystbyer (se bilag 1).

På baggrund af analysen anbefaler Teknik og Erhverv, at Thisted Kommune ikke søger om omplacering af sommerhusområder.

Anbefalingen er begrundet i, at de mest attraktive områder med en høj efterspørgsel efter sommerhuse er i Klitmøller og Vorupør, hvor analysen har vist, at det pt. er udelukket, at Thisted Kommune kan få lov til at udlægge nye områder til sommerhuse ud fra de opstillede kriterier.

Der er undersøgt i alt 9 områder med beliggenhed i Agger, Stenbjerg, Klitmøller og Hanstholm. Lild Strand indgår ikke i analysen, da der her ikke er behov for udlæg under alle omstændigheder, da der fortsat er en del arealer til formålet til rådighed. I Vorupør har det ikke været muligt at finde arealer, som ikke er i konflikt med kriterierne.

Ud af de 9 områder er kun 1 område på ca. 3 ha i Hanstholm egnet til at blive udlagt til sommerhusområde i kystnærhedszonen, hvor der efter vejledningens beregningsregler kan udstykkes ca. 21 grunde. Området vurderes dog kun som "middel" egnet, pga. den begrænsede størrelse, beliggenhed og potentielle konflikter med bosætnings- og/eller rekreative anvendelser.

Hvis det besluttes at ansøge om omplacering af sommerhusområder og få udlagt området ved Hanstholm, skal der udarbejdes og vedtages en planstrategi inden ansøgningsfristen den 1. december 2019, og der skulle tages områder enten i Sydthy ved Kærgården eller Lild Strand ud af planlægningen.

Alternative muligheder for at forbedre overnatningstilbud i Thisted Kommune

Analysen har vist, at der er en del restrummelighed i alle undersøgte Vestkystbyer (op til 75 grunde), som kunne udnyttes på forskellige måder. For at aktivere disse potentialer ville det kræve en gennemgribende analyse af de eksisterende planforhold for at afklare mulighederne, herunder at indgå i en dialog med grundejere og lokalsamfund.

Som alternativer foreslås, at der arbejdes med udviklingsplaner for de enkelte byer, som bliver samlet i en kystbystrategi for at aktivere de ovennævnte potentialer. Yderligere er det Teknik og Erhvervs anbefaling, at det i forbindelse med den kommende kommuneplanstrategi undersøges, om det er hensigtsmæssigt at placere sommerhusområder uden for kystnærhedszonen f.eks. ved nogle af Thisted Kommunes ikke kyst-relaterede naturområder.

Teknik og Erhverv vil fremlægge en procesplan for kommuneplanstrategien i efteråret. Denne planstrategi skal omfatte de temaer, der indgår i revisionen af kommuneplanen og herunder ferie- og turisme generelt.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Analysen tages til efterretning.
 2. Thisted Kommune i 2019 ikke søger om omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Indstilles til godkendelse. Udvalget indbyder lokale folketingspolitikere til møde i september måned angående udfordringerne på området.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

155. Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. - Boligejers udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Udskriv

Sagstema

Orientering om lovændring og beslutning om udvidelse af udlejningsmuligheder af helårsboliger til ferie- eller fritidsformål fra 70 dage pr. år op til 100 dage pr. år.

Redegørelse

Den 1. maj 2019 er loven om sommerhuse og campering m.v. ændret og har skiftet navn til "Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v."

Ændringen af loven er en skærpelse af reglerne for udlejning af egen helårsbolig til ferie- eller fritidsformål. Med nye deleøkonomiplatforme (f.eks. Airbnb) er det i stigende grad blevet attraktivt og populært at udleje sin helårsbolig f.eks. i forbindelse med ferie eller andre situationer, hvor ejeren eller brugeren i et kortere tidsrum ikke selv anvender boligen. De gældende regler og praksis efter sommerhusloven giver dog ikke noget klart svar på, hvor mange dage det er muligt at udleje egen helårsbolig uden tilladelse efter sommerhusloven. Ændringen af loven er en del af den politiske aftale om "Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien", som fastsætter udlejningsgrænser for borgernes korttidsudlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

Loven præciserer antallet af dage, boligejere må udleje dele af deres egen helårsbolig til ferieformål. Lovændringen giver mulighed for udlejning i op til 70 dage pr. kalenderår. Dog omhandler dette kun den bolig, udlejeren selv bor i og ikke andre boliger ejet af udlejer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve antallet af udlejningsdage fra 70 dage til maksimum 100 dage pr. kalenderår.

Der vil være en overgangsperiode fra 1. maj 2019 og frem til den 31. december 2020, hvor borgere må udleje deres helårsbolig i op til 70 dage, uanset om boligejeren selv står for udlejningen eller bruger en udlejningsvirksomhed til formidling af udlejningen, antallet af dage kan hæves til 100 dage, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter dette.

Fra den 1. januar 2021 afhænger udlejningsgrænserne af, om boligejerne anvender en udlejningsvirksomhed, som indberetter udlejningsindtægterne til skattemyndighederne, eller om de selv forestår udlejningen. Hvis en boligejer anvender en udlejningsvirksomhed til udlejningen, må de fortsat udleje i 70 dage eller op til 100 dage pr. kalenderår, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter dette. Hvis boligejeren selv står for udlejningen, må boligen kun udlejes i 30 dage pr. kalenderår. De 30 dage fremkommer af en praksis fra de kommuner, som følger boligreguleringsloven, mens lovens tal på 70 dage / 100 dage repræsenterer et kompromis ud fra de politiske forhandlinger om aftalen.

I boligreguleringsloven har der ikke tidligere været noget maksimum for, hvor længe man måtte udleje sin bolig til ferie- og fritidsformål. Stramningen af loven rammer derfor de boligejere, som udlejer dele eller hele deres bolig til ferie- og fritidsformål. Lovændringen gælder uanset om kommunerne har tiltrådt Boligreguleringsloven eller ej - det sidste er tilfældet for Thisted Kommune.

For at imødekomme fortsat udvikling af overnatningstilbud til turister i Thisted Kommune, indstiller Teknik og Erhverv, at Thisted Kommunalbestyrelse beslutter at hæve antallet af dage fra 70 dage til 100 dage for perioden 1. maj 2019 til 31. december 2020 og fra den 1. januar 2021. Kommunen kan til enhver tid nedsætte antallet af dage, dog ikke lavere end 70 dage pr. kalenderår, med virkning for det kommende kalenderår.

Håndhævelse af ændringen ligger hos erhvervsministeren og pålægger ikke Thisted Kommune yderligere administration.

Retsgrundlag

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Antallet af dage en borger må udleje egen helårsbolig hæves fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår for perioden 1. maj 2019 - 31. december 2020.

2. Antallet af dage en borger, som benytter udlejningsvirksomhed til formidlingen af udlejningen, må udleje egen helårsbolig hæves til 100 dage pr. kalenderår fra 1. januar 2021 og frem.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

156. Tilbageførsel af areal omfattet af Lokalplan 21-001 Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 i Vesløs, til landzone

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af tilbageførsel af areal fra byzone til landzone omfattet af Lokalplan 21-001 for et friplejehjem i Vesløs.

Redegørelse

Lokalplan 21-001 for et friplejehjem er lokalplanlagt i 2015 og overført til offentligt formål i kommuneplanen ved et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2010-2022. Området er i forbindelse med lokalplanens vedtagelse overført til byzone. Se området på Bilag 1.

Teknik og Erhverv har modtaget ansøgning fra grundejer og projektudviklerne om, at lokalplanen ophæves, og om at området tilbageføres fra byzone til landzone, da projektet muliggjort i lokalplanen ikke vil blive gennemført.

Ved vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 er området udtaget af planlægning, og som følge heraf skal lokalplanen også aflyses. Beslutning om at ophæve lokalplan gøres administrativt jf. vedtagne kompetenceplan, mens beslutning om tilbageførsel fra by- til landzone er en politisk beslutning. Det skal tilføjes, at et areal ikke automatisk bliver tilbageført, blot fordi lokalplanen ophæves.

Teknik og Erhverv vurderer, at det er muligt at tilbageføre arealet til landzone, da området grænser op til landzone på alle sider. Det er et mindre areal, og det vurderes, at der ikke længere er behov for arealet i planlægningen i Vesløs, som derfor kan tilbageføres fra byzone til landzone. Ved beslutning om tilbageførsel af arealet til landzone kan arealet ikke umiddelbart overføres til byzone igen.

Sagen har været i høring jf. planlovens regler og der er ikke indkommet bemærkninger i høringen.

Ved tilbageførsel af arealet til landzone skal ejer oplyses om reglerne for erstatning for udgifter afholdt i forbindelse med, at arealet har lagt i byzone, jf. Planlovens § 46.

Retsgrundlag

Planlovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Arealet tilbageføres fra byzone til landzone.
 2. Beslutning om tilbageførsel af arealer fra by- til landzone delegeres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

157. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoftvej, Thisted Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 8

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoftvej, Thisted Øst samt Kommuneplantillæg nr. 8.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at sende forslag til Lokalplan nr. 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoft og forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 i 4 ugers offentlig høring. Planforslagene var i offentlig høring fra den 11. april 2019 til den 10. maj 2019. Der kom ingen bemærkninger i høringsfasen.

Kommuneplantillæg nr. 8 ændrer anvendelsen af området fra boligformål til erhvervsformål, nærmere bestemt kontor- og serviceerhverv.

Lokalplan nr. 1-029 fastsætter bestemmelser for anvendelsen til kontor- og serviceerhverv, bebyggelsesregulerende bestemmelser, vejadgang samt bygge- og facadelinjer, som primært skal sikre en fastholdelse af det omkringliggende områdes boligkarakter og bystruktur.

Kommuneplantillæg nr. 8 kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/19670

Lokalplan nr. 1-029 kan ses her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/928

I linkene er det pdf af lokalplanforslaget, der fremkommer, men der er ikke foretaget ændringer i forhold til den endelige plan. Den endelige pdf vil fremgå, når lokalplanen er vedtaget.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoftvej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

158. Boligområde ved Søndergade, Frøstrup - igangsætning af planlægning

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planlægning for et boligområde ved Søndergade i Frøstrup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2018 at udbyde et kommunalt areal på Søndergade i Frøstrup (Matr. nr. 29r, Tømmerby By, Tømmerby), for at gøre byggemodning og udstykning af nye boliggrunde i Frøstrup muligt.

Arealet er nu solgt og grundejer har kontaktet Teknik og Erhverv med ønsket om lokalplanlægning af området forud for byggemodning. Arealet ligger i landzone og overføres ved lokalplanlægning til byzone. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 12.B.7, som udlægger området til boligformål (se Bilag 1). En byggemodning kræver, at der udarbejdes en lokalplan.

Hele arealet for den nye lokalplan udgør ca. 2,4 ha. Lokalplanområdet opdeles i mindst tre delområder, som adskiller tæt-lav fra åben-lav bebyggelse såvel som et rekreativt område. Den endelige projektudformning ligger ikke fast, og der kan ske justering af projektet i løbet af lokalplanprocessen. Lokalplanen skal bl.a. fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, adgangsforhold, friarealer samt byggeriets udformning og placering, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocenter.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at lokalplanprocessen igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

159. Forslag til Lokalplan 1-034 - Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2019 at igangsætte revision af Lokalplan 1-004 og dermed planlægningen for Thisted Midtby.

Den gældende Lokalplan 1-004 har vist sig at være mangelfuld i forhold til bestemmelser for ny bebyggelse, og ufleksibel i forhold til at finde løsninger, der kan muliggøre brug af bevaringsværdige bygninger i en nutidig kontekst. Den nye Lokalplan 1-034 har til formål at sætte rammer, der sikrer, at nyt byggeri er tilpasset det eksisterende bymiljø. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre, at Thisted Kommune kan indgå i en dialog ved ændringer og lignende af bevaringsværdige bygninger. Planen skal sikre de bevaringsværdige kvaliteter, samt at bygningerne bevarer deres relevans og funktionalitet i en nutidig kontekst.

Lokalplanforslaget omfatter stort set samme område som gældende i Lokalplan 1-004, dog tilpasset nuværende matrikelgrænser. Området er ca. 156.000 m² og omfatter boligområder ved Nørrealle, Allestræde og Kastet, en større del af Thisted bymidte som centerområde, samt flere offentlige områder, herunder Det Gamle Rådhus, biblioteket og I. P. Jacobsens hus. Se oversigtskort i Bilag 1.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget ændrer ikke på anvendelsesmulighederne i bymidten. Lokalplanen udlægger nye delområder med bestemmelser for anvendelser og bebyggelsens omfang i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017-2029. Herunder fastsættes bebyggelsesprocenter, højder og etager på delområdeniveau efter gældende kommuneplanramme.

Lokalplanforslaget bibeholder bestemmelser for bygninger klassificeret med bevaringsværdi 1-3 (høj værdi) og 4-6 (middel værdi) efter SAVE-metoden. Der indarbejdes dog bestemmelser, der muliggør, at Thisted Kommune kan tage konkret stilling til projekter vedrørende ændringer af bevaringsværdige bygninger. Der er fastsat bestemmelser for nyt byggeri og for bygninger klassificeret med bevaringsværdi 7-9 (lav værdi), herunder i forhold til blandt andet facader, tage og altaner.

I forbindelse med bestemmelser for altaner fastlægges bymiljøer, hvor der ikke kan opnås tilladelser til altaner mod gaden, for at sikre eksisterende og identitetsskabende bymiljøer.

Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser for blandt andet skiltning, der har til formål at sikre bymiljøerne og byens æstetiske udtryk i sammenhæng med byens funktion som moderne købstad. Det omfatter blandt andet, at al skiltning kræver tilladelse fra Thisted Kommune, samt at der ikke kan opnås tilladelse til blandt andet animeret og digital skiltning.

Derudover er bestemmelsen for friareal revideret.

Forslag til lokalplan 1-034 kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/931

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der foretages en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 8, stk. 2, nr. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

160. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 8-008 Boligområde ved Vangvej, Klitmøller samt kommuneplantillæg nr. 4

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 8-008 – Boligområde ved Vangvej i Klitmøller samt Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Den 8. april 2019 vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at sende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg i 4 ugers offentlig høring for boligområdet ved Vangvej i Klitmøller.

Kommuneplantillæg nr. 4 udlægger kommuneplanrammen "8.B.8 - Boligområde ved Vangvej, Klitmøller" til åben-lav, såvel som tæt-lav og 2-etages boligbebyggelse. Lokalplan 8-008 åbner muligheden for at etablere 6.200 m2 bruttoetageareal til helårsboliger, for at imødekomme det, i Helhedsplanen Klitmøller 2026, udtrykte behov for attraktive lejeboliger og små parcelhuse i Klitmøller.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. april 2019 til den 8. maj 2019.

Indkomne bemærkninger og ændringer af lokalplanforslag

Der er indkommet i alt tre høringssvar til planforslagene i høringsfasen. De tre høringssvar er indgivet af henholdsvis en beboer i nærområdet, Museum Thy og Miljøstyrelsen. Bemærkningerne til planforslagene medfører ingen ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag. De indkomne bemærkninger kan ses i deres helhed i Bilag 2.

 1. En beboer i området har indgivet høringssvar med ønske om en redegørelse for planernes indvirkning på nabobebyggelse. Beboeren anbefaler desuden, at grundstørrelser øges, samt at bebyggelsens tæthed mindskes. Dette skal ske for at tilpasse planerne til det eksisterende byggeri i Klitmøller. Bemærkningen imødekommes ikke, da Thisted Kommune vurderer, at de nævnte forhold er beskrevet i tilstrækkeligt omfang i miljøscreeningen og lokalplanen. Planerne vurderes at muliggøre tilføjelsen af en ny kvalitet og mere varieret boligtilbud i Klitmøller, som opfylder behovet for lejeboliger til både unge og ældre. Projektet er i tråd med Helhedsplan Klitmøller 2026 og dermed borgernes ønske om flere lejeboliger. Boligprojektet fik samtidig stor opbakning og positiv feedback pga. projektets høje kvalitet og alsidighed på informationsmødet, som blev afholdt den 24. april 2019 på Klitmøller Friskole.
 2. Museum Thy anbefaler en arkæologisk forundersøgelse før anlægsarbejdet påbegyndes. Anbefaling er sendt videre til projektudviklerne, og bemærkningen har ingen konsekvenser for planforslagene.
 3. Miljøstyrelsen bemærker, at der i Kommuneplantillæg nr. 4 ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for "bilag IV-arter". Vurderingen er foretaget, og resultatet af vurderingen er offentliggjort i miljøscreeningen, som der henvises til i Kommuneplantillæg nr. 4. Miljøscreeningsskemaet blev offentliggjort sammen med de to planforslag. Bemærkningen har derfor ingen konsekvenser for planforslagene og Miljøstyrelsen blev gjort opmærksom på deres fejl.

Der er herudover foretaget mindre administrative ændringer i Lokalplan 8-008, som tilpasser bestemmelserne i "§ 4. Udstykning" og "§ 9. Tekniske Anlæg" til kravene jf. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021. I stedet for spildevandskloakering udlægges området til separatkloakering med privat håndtering af regnvand, som kræver oprettelse af et spildevandslaug for Delområde B.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte redaktionelle ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

161. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr. 7

Udskriv

Sagstema

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland, samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 8. april 2019 forslag til Lokalplan nr. 17-003 for Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029.

Cold Hawaii Inland er en samlet vision om at udvikle Thisted Kommune som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter. Vilsund Havn er første nedslagspunkt for Cold Hawaii Inland og planerne muliggør rekreativ anvendelse af havnen samt erhverv. Byggeri er muligt inden for lokalplanens byggefelter i delområderne A og C, mens delområde B forbliver ubebygget. Delområder og byggefelter ses på Bilag 1.

Se den digitale Lokalplan 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/925

Det bemærkes, at PDF filen, der kan tilgås via ovenstående digitale plan, er lokalplanforslaget, som blev vedtaget den 8. april 2019 - PDF af Lokalplan 17-003 til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9611812_1558007688490.pdf

Se Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/19247

Indkomne bemærkninger og ændringer af lokalplanforslag

Planforslagene var i offentlig høring fra 12. april 2019 til 10. maj 2019. Teknik og Erhverv har modtaget 10 bemærkninger inden for høringsperioden samt en underskriftindsamling - se Bilag 2.

De indkomne bemærkninger henviser til 8 emner,

 1. Klimatilpasning - Kystdirektoratet ønsker at få tilføjet en retningslinje i kommuneplantillægget vedrørende præcisering af emnet.
 2. Strandbeskyttelseslinjen - flere af naboerne er modstandere af, at strandbeskyttelseslinjen ophæves/dispenseres fra.
 3. Autocampere ved lystbådehavnen - Lystbådehavnen ønsker at ændre placeringen af de nuværende pladser.
 4. Grønne områder - flere naboer er bekymrede for bebyggelse på det grønne område ved ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.
 5. Bebyggelses omfang og placering - nogle af de nærmeste naboer mener, at Søsportscenter Vilsund bør begrænse deres aktiviteter til eksisterende bygninger.
 6. Tinglysninger - ejerskab af et specifikt areal betvivles, og der henvises til købsaftale.
 7. Trafik - der klages over lastbiltrafik i forbindelse med etablering af rundkørsel og naboerne ønsker kommunal overtagelse af vejareal.
 8. Andet; der efterspørges bedre borgerinddragelse, der er bekymring for værdiforringelse af boliger, der findes ikke behov for bademulighed syd for broen.

Bemærkningerne er behandlet enkeltvist og vurderet i Bilag 3.

Teknik og Erhverv har i forbindelse med Kystdirektoratets bemærkninger i høringsperioden aftalt, at følgende indsættes som retningslinjer i Kommuneplantillæg nr. 7: "I områder, der er i risiko for oversvømmelse og erosion jævnfør risikokortet i kommuneplanen, må der ikke planlægges for ændret arealanvendelse, der er sårbar ift. oversvømmelse og/eller erosion, med mindre der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og/eller erosion".

Derudover indsættes i lokalplanens redegørelse: "Etablering af kystbeskyttende terrænændringer mv. kræver tilladelse fra Thisted Kommune jf. Kystbeskyttelseslovens § 3. Andre terrænændringer inden for 100 meter fra kysten reguleres efter Kystbeskyttelsesloven §16 a, stk. 3, hvor Kystdirektoratet er myndighed". I lokalplanens bestemmelser indsættes som § 5.3 "Klimasikring - Gulvkoten for byggeri og anlæg skal være minimum 1,80 m i forhold til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990), med forklarende tekst: "Ad. - § 5.3 Klimasikring - Bestemmelsen skal afværge skade fra oversvømmelse af fremtidigt byggeri. Anlæg af ikke oversvømmelsesfølsom karakter såsom, bænke, legepladser, bede, plateauer er ikke omfattet af bestemmelsen."

På baggrund af ovenstående ændring, har Kystdirektoratet meddelt, at der ikke fremsættes indsigelse mod planforslaget.

De øvrige forhold, der fremgår af de indkomne bemærkninger, medfører ikke ændringer af planforslagene. Forhold vedrørende punkterne 2, 6, 7 og 8 reguleres ikke af lokalplanen. Vedrørende Punkt 3 - Autocampere - vurderer Teknik og Erhverv ikke, at anmodningen vedr. ny placering er hensigtsmæssig at imødekomme, da de gældende bestemmelser er besluttet i 2015 i forbindelse med den tidligere lokalplan. Omkring Punkt 4 - Grønne områder - er der ingen ændringer i lokalplanforslaget i forhold til den tidligere lokalplan, og der muliggøres ikke byggeri på arealerne.

Endelig vurderer Teknik og Erhverv, at punkt 5 Bebyggelses omfang og placering ikke medfører ændringer i planen, da bebyggelsesprocenten er tilsvarende andre rekreative anlæg med tilhørende bebyggelse, og at placeringen tager hensyn til naboernes udsigt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Realisering af de konkrete projekter inden for rammerne af planerne forudsætter, at Kystdirektoratet meddeler dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland, samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de ovennævnte ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

162. Tillægsbevilling til anlægsbevilling Områdefornyelse Hurup - Donation

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Hurup - donation på 500.000 kr. fra Lars Larsen, JYSK.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2018 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse Hurup og godkendte den 4. maj 2018 programmet for områdefornyelsen, som forløber frem til udgangen 2021.

Den samlede bevilling udgør:

I ALT

Udgifter til projektet - brutto

5.250.000 kr.

Indtægt - brutto (Statslige midler)

-1.750.000 kr.

Kommunal medfinansiering

3.500.000 kr.

Der er fire delprojekter i områdefornyelsen. Et af delprojekterne er fornyelse af Anlægget i Hurup, blandt andet med etablering af et ca. 2.700 m³ regnvandsbassin. Der er i alt afsat 1.800.000 kr. af de 5.250.000 kr. til dette delprojekt. Udgiften til etablering af regnvandsbassinet afholdes af Thisted Vand, mens omgivelserne hører ind under områdefornyelsen. Teknik og Erhverv har i samarbejde med Thisted Vand ansøgt Lars Larsen, JYSK, om en donation til en bro over søen, kaldet Søtrappen. Udover at skabe forbindelse på tværs af søen, danner Søtrappen også et opholdsareal midt i søen. Lars Larsen, JYSK, har bevilliget beløbet, som vil tilgå Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter forøges i 2019 med 500.000 kr., som finansieres ved en donation fra Lars Larsen, JYSK.

Der søges derfor i 2019 om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til XA-789 Områdefornyelse Hurup.

Projektets samlede anlægsbevilling er således:

Nuværende bevilling

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

5.250.000 kr.

500.000 kr.

5.750.000 kr.

Indtægtsbevilling

- 1.750.000 kr.

- 500.000 kr.

- 2.250.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

3.500.000 kr.

0 kr.

3.500.000 kr.

Den fremtidige drift af Anlægget forventes at være udgiftsneutral. Thisted Vand forestår driften af regnvandsbassin.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er ikke afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 500.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Anlægget i Hurup får med regnvandsbassin og Søtrappen en markant opgradering som rekreativt grønt område i umiddelbar tilknytning til gågaden og bymidten, til glæde for Hurups borgere og besøgende. Anlægget vil dermed kunne bidrage til at øge byens attraktion for bosætning, handelsliv og turisme.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der i 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til XA-789 Områdefornyelse Hurup.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

163. Tillægsbevilling til anlægsbevilling, Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania samt budgetændringer

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania til Ny Foreningsvej i Klitmøller samt budgetændringer.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2016 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse i Klitmøller. Områdefornyelsen foregår i perioden 2016 - 2020.

Den samlede bevilling udgør:

I ALT

Udgifter til projektet - brutto

4.500.000 kr.

Indtægter - brutto - (Statslige midler)

-1.500.000 kr.

Kommunal medfinansiering

3.000.000 kr.

Det er besluttet, på baggrund af byfornyelsesprogrammet, at arbejde med tre indsatsområder:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje: Trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej.
 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet: Indretning af "shared-space" område med fokus på de bløde trafikanter og begrænsning af bilkørsel i den vestligste del af Ørhageområdet, samt ændring af bus- og parkeringsplads foran Restaurant Niels Juul med henblik på at opnå bedre trafikløsning og flere parkeringspladser.
 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej: En sti langs Klitmøller Å med rekreative opholdsmuligheder på strækningen fra Spar til Klitmøller Friskole (ca. 800 m.)

(Se kortbilag 1 og https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/45#/ )

Det er lykkedes at få tildelt 1.6 mio. kr. fra Realdanias ”Stedet Tæller” kampagne. Beløbet skal anvendes til indsatsområde 3 – Ny Foreningsvej, hvilket medfører følgende ændringer i budgettet:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje:

For at opnå finansiering af en gang- og cykelsti på strækningen Johnsvej - Trøjborgvej langs Vangsåvej (ca. 550 m.) flyttes der 200.000 kr. fra indsatsområde 2 til indsatsområde 1. Stien understøtter intentionerne i helhedsplan for Klitmøller om opprioritering af de bløde trafikanter i byen. Trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej og stien etableres i år.

 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet:

Afgiver samlet set 670.000 kr. til indsatsområde 1 og indsatsområde 3, idet en ændring af bus- og parkeringsplads ved Niels Juul ikke er muligt.

 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej:

Tilskuddet fra Realdania på 1.600.000 kr. indgår i dette indsatsområde. For at opnå samme finansiering fra Thisted Kommune flyttes der 470.000 kr. fra indsatsområde 2

Det reviderede anlægsbudget ser således ud:

Anlægsbevilling

Tillæg

Fradrag

Samlet bevilling

Projektudvikling mv

1.300.000 kr.

1.300.000 kr.

Indsatsområde 1

600.000 kr.

200.000 kr.

800.000 kr.

Indsatsområde 2

1.470.000 kr.

-670.000 kr.

800.000 kr.

Indsatsområde 3

1.130.000 kr.

1.600.000 kr.

470.000 kr.

3.200.000 kr.

Udgifter i alt

4.500.000 kr.

2.270.000 kr.

-670.000 kr.

6.100.000 kr.

Kommunal

3.000.000 kr.

.

3.000.000 kr.

Ministeriets tilskud

1.500.000 kr.

1.500.000 kr.

Realdania

1.600.000 kr.

1.600.000 kr.

Indtægter i alt

4.500.000 kr.

1.600.000 kr.

0 kr.

6.100.000 kr.

Til orientering har Thisted Kommune ansøgt Nordea Fonden om 450.000 kr. til medfinansiering af en forlængelse og formidling af Ny Foreningsvej. Thisted Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Nationalpark Thy om fælles formidling på strækningen Ørhage til Vandet Sø (ca. 5,5 km.). Såfremt ansøgningen imødekommes, vil denne skulle medfinansieres med tilsvarende beløb, som også tages fra indsatsområde 2.

Det forventes, at restsummen under indsatsområde 2 anvendes på etablering af "shared space" mellem Bavnbak og Æ Redningshus, på den vestligste del af Ørhagevej.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter forøges i 2019 med 1.600.000 kr., som finansieres ved et tilskud fra Realdania.

Der søges derfor i 2019 om en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. (rådighedsbeløb) og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller 2017 - 2021.

De nævnte budgetændringer er udgifts- og indtægtsneutrale i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Projektets samlede anlægsbevilling er således:

Nuværende bevilling

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

4.500.000 kr.

1.600.000 kr.

6.100.000 kr.

Indtægtsbevilling

1.500.000 kr.

- 1.600.000 kr.

3.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

3.000.000 kr.

0 kr.

3.000.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er ikke afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1.600.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Det reviderede områdefornyelsesprojekt imødekommer mange af ønskerne i "Helhedsplan for Klitmøller" og understøtter byens ønsker om en udvikling, der skaber større trafikmæssig sikkerhed og flere alternative trafikforbindelser for de bløde trafikanter samt øget adgang til byens rekreative arealer, primært langs Klitmøller Å.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 15. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.600.000 kr. til indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej under områdefornyelse Klitmøller.
 2. De foreslåede budgetændringer i øvrigt tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 7:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

164. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen i 2016 og 2017

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2016 og 2017.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2015 at give en anlægsbevilling til Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2016 og 2017.

Den 1. november 2016 og den 28. marts 2017 blev der givet tillægsbevillinger til anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet for XA-729 - Indsat mod farlige og forfaldne ejendomme - 2016 - 2017 er således:

Bevillingerne er givet som en forlængelse af den nedrivningsindsats, der blev startet i 2010 til nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af lokalområderne i Thisted Kommune.

Regnskabet afsluttes nu, da de sidste omkostninger er afholdt og refusionen er hjemtaget.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

165. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2018.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2017 at give en anlægsbevilling til Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2018.

Den 28. august 2018 blev der givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet for XA-873 - Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen 2018 er således:

Bevillingerne er givet som en forlængelse af den nedrivningsindsats, der blev startet i 2010, til nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af lokalområderne i Thisted Kommune.

De løbende lovændringer har betydet, at det i 2018 blev muligt at indrette offentligt tilgængelige byrum efter en nedrivning. Der er lavet små frugtlunde i enkelte byer, og projektet "KulTHYvator, kunst på nedrivningsgrunde" er også opstået som et forskønnelsestiltag afledt af nedrivningsindsatsen.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

166. Skema B - opførelse af 8 almene familieboliger på Hortensiavej

Udskriv

Sagstema

Opførelse af 8 almene familieboliger (Hortensiaparken afsnit 3) på adressen Hortensiavej 24, Thisted – behandling og godkendelse af skema B.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2018 skema A for ovennævnte projekt og dermed et projekt med samlet anlægsbudget på 15.153.000 kr.

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Viborg Amts Boligselskab har fremsendt oplysninger på skema B niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Det samlede anlægsbudget på skema B niveau ligger på 15.153.000 kr. Et beløb, som ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2018.

Projektet omfatter 8 boliger opført på adressen Hortensiavej 24, matr. nr. 8DQ Fårtoft by, Thisted.

4 boliger på hver 101 m2 - 3 rums boliger med mulighed for opdeling, så det bliver 4 rums boliger.

4 boliger på hver 91 m2 - 3 rums boliger.

Det samlede boligareal bliver således på 768 m2. Hertil kommer carport/udhus til hver bolig på 31 m2.

Det fremgår af de medfølgende skitser, at boligerne opføres i samme stil, som de øvrige boliger, der pt. er under opførelse.

Anskaffelsessummen finansieres således:

88 % kreditforeningslån

13.335.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

1.515.000 kr.

2 % beboerindskud

303.000 kr.

I alt

15.153.000 kr.

For 2019 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 10 % af anskaffelsessummen for boliger mellem 90 m2 og 104 m2.

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 840 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 91 m2 koster

6.370 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 101 m2 koster

7.070 kr. / måned ekskl. forbrug.

Hertil kommer leje af carport, som udgør 125 kr. pr. måned.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen af grundkapitallånet fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret en garantisum på 67,05 % af realkreditlånet svarende til 8.941.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 1.515.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på skema B tidspunktet på 1.515.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 8.941.000 kr. på skema B tidspunktet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 6:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

167. Vedtagelse af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 11. marts 2019 at sende forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021 i høring. Tillægget vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Vangvej i Klitmøller, kloakopland KKI11B. I forbindelse med jordbundsundersøgelse er det påvist, at det ikke er muligt at nedsive i dele af området. Derfor har det været hensigtsmæssigt at lave nogle mindre tekniske ændringer, der består i at fastsætte kloakeringsformen til separatkloakering med privat håndtering af regnvand. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den nye lokalplan 8-008 for området.

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger i offentlighedsfasen. Projektet forventes påbegyndt efter august 2019. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye spildevandssystem afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af regnvandssystem inden for egen grund afholdes af grundejer. Der betales ikke tilslutningsbidrag til Thisted Vand A/S for regnvand, da anlæggene etableres af lodsejer og drives og vedligeholdes af lodsejer og regnvandslaug for hhv. delområde A og delområde B.

Andre konsekvenser

Der kan være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021, separatkloakering af kloakopland KKI11B, Klitmøller, vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

168. Omklassificering af vandløb -ensretning af offentlige vandløb i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Igangsættelse af første fase af regulativrevisionen – omklassificering af vandløb. Udvalget skal tage stilling til, hvilke udvalgte vandløb i Thisted Kommune, der fremadrettet skal være henholdsvis offentlige og private.

Redegørelse

Med vedtagelse af budgetforlig 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte midler til forbedring af vandmiljøet/vandregulering og klimatilpasning. Som en del af dette indgår revision af kommunes vandløbsregulativer. Omklassificering er et led i processen i forbindelse med at ensrette vandløbsregulativerne i Thisted Kommune.

Ifølge vandløbsloven inddeles vandløb i offentlige og private vandløb, og kommunen er myndighed for begge typer, mens kommunen kun vedligeholder de offentlige vandløb. De private vandløb vedligeholdes af de tilstødende lodsejere. Som vandløbsmyndighed kan kommunen beslutte at optage private vandløb som offentlige, og kan omvendt beslutte, at offentlige vandløb eller dele af disse skal omklassificeres til private. De private vandløb er typisk de mindre vandløb, der primært tjener private formål, mens de offentlige vandløb har større fælles interesse, herunder natur- og miljømæssig interesse eller afvandingsmæssig interesse for en større kreds.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. september 2018 godkendt kriterierne for omklassificering af vandløb i Thisted Kommune - se Bilag 3. På den baggrund har Teknik og Erhverv udpeget 33 offentlige og private vandløbsstrækninger til omklassificering. Udpegningen har været i høring i 8 uger hos de berørte lodsejere.

Udvælgelsen til op- eller nedklassificering

Et offentligt vandløb kan nedklassificeres til privat vandløb, hvis det primært tjener private formål, og kommunen skal tilstræbe, at sammenlignelige vandløb er ensartet klassificeret.

Det enkelte vandløb er med baggrund i kriterierne udvalgt til nedklassificering fordi:

 • det er sammenligneligt med andre vandløb i kommunen, som allerede er private (Lighedsprincippet).
 • vandløbet tjener primært til afvanding af arealer med private formål.
 • tilløb fra offentlige, befæstede arealer udgør under 25% af vandløbets maksimale vandføring.

Der er i denne sammenhæng typisk tale om grøfter og kanaler i kommunens flade områder med ringe biologisk og naturmæssig værdi.

Det enkelte vandløb er med baggrund i kriterierne udvalgt til opklassificering fordi:

 • vandløbet har en betydelig miljø- og naturmæssig værdi eller potentiale.
 • vandløbet har gennemgået vandløbsrestaurering i forbindelse med vandområdeplanerne.
 • vandløbet er udpeget til vandløbsrestaurering jf. vandområdeplanerne.

Der er kommet to høringssvar til vandløb, der indstilles til at blive optaget som offentlige vandløb. For vandløb, der privatiseres, er der kommet høringssvar til 19 vandløb. Ud over de sendte høringssvar har nogle lodsejere, ved møder eller telefonisk, givet udtryk for, at de ikke ønsker vandløbene privatiseret.

I vedlagte Bilag 1 (Hvidbog) følger en opsummering af høringssvarene for hvert vandløb, samt kommunens bemærkninger. Der er i Bilag 2 (Redegørelsen) redegjort for de enkelte vandløb og fremsat, hvilke kriterier der begrunder Teknik og Erhvervs indstilling.

Vandløb der indstilles til at blive nedklassificeret til private vandløb

Vandløb der indstilles til at blive opklassificeret til offentlige vandløb

Den videre proces

På baggrund af en udvalgsbeslutning om omklassificering, træffer administrationen enkeltafgørelser herom med klagemulighed til Miljø- og Fødevareklagenævnet for de berørte lodsejere ved de enkelte vandløb (4 ugers klagefrist). Vandløbet overdrages i regulativmæssig stand ved en overdragelsesforretning mellem lodsejerne og kommunen.

Retsgrundlag

Vandløbsloven. Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Nettoomkostningerne til vedligeholdelse afhænger af den endelige fordeling mellem private og offentlige vandløb, men det vurderes, at de samlede ændringer vil resultere i lavere driftsomkostninger. Engangsudgifter i forbindelse med ændrede udpegninger er dækket af de afsatte midler i budgetforlig 2018.

Andre konsekvenser

Lodsejere til nedklassificerede vandløb vil overtage vedligeholdelsen af de pågældende vandløb. I forbindelse med overdragelse, opfylder kommunen sin vedligeholdelsesforpligtigelse i henhold til de gældende vandløbsregulativer og herunder de gældende vedligeholdelsesterminer.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019.

Udpegningen af vandløb til omklassificering har været i høring i 8 uger hos de berørte lodsejere, interesseorganisationer samt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at udpegningerne af de pågældende vandløb til ned- eller opklassificering godkendes.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

169. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter juni 2019

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 2. kvartal 2019.

Redegørelse

Teknik og Erhverv fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilag viser status på, hvor langt afdelingen er med vandløbsvedligeholdelse, om der er udførte ekstraarbejder pr. 14. maj 2019 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse er først startet op i maj, hvorfor der kun fremgår få færdigmeldinger. Ekstraopgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Teknik og Erhverv fremlægger næste status den 2. september 2019.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

170. Limfjordsrådet: Masterplan for Limfjorden i balance

Udskriv

Sagstema

Limfjordsrådet ønsker at udarbejde en masterplan for Limfjorden i balance. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Thisted Kommune ønsker at deltage i dette arbejde.

Redegørelse

Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner, som har til formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljø/naturtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver med koordinering og implementering af vandplanerne.

Den nuværende strategi for Limfjordsrådets arbejde udløber i 2020, og derfor igangsættes arbejdet med en opfølgning. Det sker i form af en masterplan med titlen ”Limfjorden i balance” (bilag 1). Masterplanen skal sætte retning, skabe overblik og skitsere rammerne for Limfjordsrådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Formandskabet for Limfjordrådet har drøftet udarbejdelsen af masterplanen for ”Limfjorden i balance” med Kommunekontaktrådet (KKR) i Nordjylland, hvor borgmester Ulla Vestergaard deltog. Der var i KKR Nordjylland enighed om, at det er afgørende, at de enkelte kommunalbestyrelser/fagudvalg inddrages i processen omkring udarbejdelse af masterplanen med henblik på at sikre ejerskab til de indsatser, der peges på.

Masterplanens tilblivelse

Den 25. oktober 2018 blev der holdt en inspirations-/temadag for kommunernes tekniske udvalg, faglige samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden. På baggrund af denne dag udarbejdes nu en første version af en masterplan for Limfjorden, som forventes at omfatte følgende fokuspunkter relateret til fjorden:

· Miljø i Limfjordens opland

· Miljø i Limfjorden

· Naturen i og omkring Limfjorden

· Klima

· Bæredygtig erhvervsudvikling relateret til Limfjorden

· Rekreative interesser relateret til Limfjorden

Alle emner ligger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådets kerneopgaver, som omhandler vandplanarbejde; bæredygtighed både i relation til fjorden og på land; håndtering af klimaudfordringen og bæredygtig turismeudvikling.

I 3. kvartal af 2019 afholdes en række strategimøder med udgangspunkt i de ovennævnte 6 fokuspunkter, hvorigennem Thisted Kommune har mulighed for at påvirke den endelige masterplan. Møderne afholdes for at fastlægge projektets overordnede køreplan og sikre, at de enkelte områder har et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde. Ud fra konklusionerne på strategimøderne og med baggrund i FN’s 17 verdensmål samt eksisterende viden, fastlægges masterplanen og de generelle temaer. Arbejdet forventes afsluttet i 2019. Herefter påbegyndes arbejdet med konkrete projekter og anbefalinger inden for rammerne af masterplanen, hvor Thisted Kommune kan byde ind på de projekter, der er relevante for kommunen samt implementere de anbefalinger, som passer ind i kommunens øvrige strategier.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes ressourcer i forvaltningen og hos politikerne til deltagelse i strategimøderne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune tiltræder kommissorium for udarbejdelse af Masterplanen for "Limfjorden i balance".

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

171. Etablering af sundhedshus i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har fået tilsagn på puljeansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet på 11.720.000 kr. til et sundhedshus i Hanstholm. Kommunen har modtaget tilsagn på det fulde ansøgte beløb, og forvaltningen indstiller, at beløbet samt en kommunal medfinansiering på 3 mio. kr. afsættes til projektet i perioden 2019-2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, at der blev sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud til etablering af et sundhedshus i Hanstholm. 70 af landets kommuner har søgt om puljemidlerne, og 38 af ansøgerne har fået tildelt midler.

Thisted Kommune har fået tilsagn på puljeansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet på 11.720.000 kr. til et sundhedshus i Hanstholm – altså præcis det ansøgte beløb. Projektets samlede budget er 14.720.000 kr., hvorfor Thisted Kommune står over for en egenfinansiering på 3 mio. kr. Forvaltningen peger på Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje, XA-569, til finansiering af de resterende 3 mio. kr.

Midlerne er søgt til at etablere et sundhedshus i det gamle rådhus i Hanstholm, hvor der både vil blive plads til lægeklinik, kommunale sygeplejeklinikker, træningsfaciliteter og faciliteter til foreninger i lokalområdet. Ambitionen er at skabe et hus, hvor praktiserende læger, kommunale sundhedstilbud og lokale aktiviteter i foreningsregi kan skabe et mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne i lokalområdet og dertil være med til at styrke sundheden i området.

Tilskuddet fra Sundheds -og Ældreministeriet skal bruges senest den 15. marts 2021, hvorfor projektet skal sættes i gang senest i efteråret 2019. Forud for projektering tages et eksternt arkitektfirma ind til at sikre et optimalt flow og indretning af huset. Forvaltningen indstiller derudover, at der nedsættes et byggeudvalg med politisk deltagelse, ligesom det er gjort i forbindelse med etableringen af læge- og sygeplejeklinikken på Trye. Deltagerne foreslås at være formanden for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt sundheds- og ældrechefen.

Retsgrundlag

Finansloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget er 14.720.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn på 11.720.000 kr., og de resterende 3 mio. kr. finansieres af Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje, XA-569, på investeringsoversigten, med henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. Der skal afsættes rådighedsbeløb til en udgift på 14.720.000 kr., herunder 500.000 kr. i 2019, 11.220.000 kr. i 2020, 3 mio. kr. 2021. De 500.000 kr. i 2019 afsættes til projektering samt assistance fra et eksternt arkitektfirma.

Derudover må der fremadrettet forventes øgede driftsudgifter for Teknik og Erhverv i forbindelse med bl.a. nye servicekontrakter samt vedligehold af bygningen, nogle af omkostningerne vil kunne pålægges de fremtidige huslejer.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

I hvert af årene 2019, 2020 og 2021 er der kassepåvirkning, mens der ingen kassepåvirkning er samlet set. Kassetilførslen i 2019 udgør netto 11,22 mio. kr., mens kassetrækket i 2020 og 2021 udgør hhv. 9,72 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Ja, sagen medvirker til en samlet overskridelse af anlægsrammen på 11,72 mio. kr., heraf 9,72 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.

Ifølge den forretningsgang for anlæg, som Direktionen besluttede den 11. december 2018, skal tillægsbevillinger til rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende reduktion i andre rådighedsbeløb.

Omprioritering inden for anlægsrammen

Kun delvist (med 3 mio. kr.), idet 11,72 mio. kr. ikke omprioriteres.

Afledte driftsudgifter

Der ventes driftsudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af bygningen.

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Der afsættes rådighedsbeløb til en udgift på 14,72 mio. kr., herunder 0,5 mio. kr. i 2019, 11,22 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.
 3. Der afsættes rådighedsbeløb til en indtægt på 11,72 mio. kr. i 2019.
 4. Den kommunale medfinansiering på 3 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb på Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje XA-569 med 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.
 5. Der gives en anlægsbevilling på 14,72 mio. kr. og indtægtsbevilling på 11,72 mio. kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019 - pkt. 7:

Ad 1. Taget til efterretning med bemærkning om, at der hurtigst muligt udarbejdes et driftsbudget.

Ad 2 - 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2 - 5: Indstilles til godkendelse, men udvalget anmoder om, at der snarest udarbejdes samlet driftsbudget til efterfølgende politisk behandling.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

172. Budget 2020 - statusorientering

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for arbejdet med Direktionens forslag til budget 2020 (-23).

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 20. februar 2019 proceduren for arbejdet med budget 2020 (-23), og udvalget besluttede i den forbindelse bl.a. at

 • Direktionen på Kommunalbestyrelsens budgetseminaret i august skal fremlægge et budgetoplæg med balance mellem udgifter og indtægter, dog under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutning om at bruge 100 mio. kr. af kassen i 2018-2020
 • udvalgene i juni orienteres om forslagene for deres område

På den baggrund forelægges denne orientering.

Det økonomiske udgangspunkt

Ved behandlingen af budgetproceduren i februar var det forventet, at det ajourførte overslagsbudget for 2020 (-23) ville vise balance mellem udgifter og indtægter. Efterfølgende har Danmarks Statistik offentliggjort de enkelte kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2019, og Thisted Kommune har fået lavet en ny befolkningsprognose. Beregninger baseret på de to ting viser, at:

 • Befolkningstallet for Thisted Kommune er faldet mindre end forventet
 • Skoler, dagtilbud, ældreinstitutioner og en række andre aktivitetsområder efter kommunens regler for demografiregulering derfor skal tilføres i alt omkring 15 mio. kr. i 2020
 • Thisted Kommune på grund af en række paradoksale mekanismer i det statslige tilskudssystem vil modtage ca. 20 mio. kr. mindre end tidligere forventet i statstilskud i 2020, og at det vil ske på trods af, at kommunen efter hovedintentionerne bag systemet og den forventede befolkningsudvikling burde få et større tilskud end forudsat i februar

Alt i alt ser udgangspunktet derfor nu ud til at blive op til 35 mio. kr. dårlige end forventet i februar, og for arbejdet med budgetforslaget har det betydet, at det er blevet nødvendigt at se på spare-/råderumsforslag. Det arbejde er p.t. ikke afsluttet, men de foreløbige forslag fremgår i overordnet form (se nedenfor om materiale).

Tekniske korrektioner og drøftelse af servicejusteringer

Ud over de befolkningsbaserede beregninger har Direktionen gennemgået de enkelte serviceområder og drøftet, om der er områder, hvor der er

 • ubalance mellem de nuværende aktivitetsmål og budgettet
 • særlige forhold, som peger på et behov for en fornyet politisk drøftelse af serviceniveauet

Punkterne har resulteret i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner og behov, men også et supplerende beredskab af råderumsforslag, som kan inddrages i det omfang, nye forslag til ajourføring af budgettet og servicejusteringer skal finansieres.

Forslag

Samlet er arbejdet med oplægget til budget 2020 (-23) udmøntet i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner, behov og råderum. De foreløbige forslag følger dette punkt.

Administrationen vil arbejde videre med forslagene, frem til mappen til Kommunalbestyrelsens budgetseminar udsendes.

Det videre forløb

Omkring 1. juli 2019 modtager kommunen den endelige udmelding fra staten om indtægterne fra skatter og statstilskud, og Direktionen vil herefter opstille et forslag til et samlet budget, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet, og hvor der skabes balance ved i nødvendigt omfang at medtage råderumsforslag. Forslaget vil sammen med behovsforslagene og de yderlige råderumsforslag indgå i det samlede budgetmateriale, som udsendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29.-30. august 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Område-MED Kultur og fritid den 24. juni 2019

Område-MED Drift og anlæg den 25. juni 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 25. juni 2019

Område-MED Skoler den 26. juni 2019

Område-MED Administrationen den 26. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

173. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny masterplan for bæredygtig mobilitet.

Redegørelse

Kontaktudvalget for Region Nordjylland, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, har på sit møde den 3. april 2019 godkendt, at der udarbejdes en ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Baggrund

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at der i 2009 blev udarbejdet den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig fra et fokus på infrastrukturinvesteringer til et bredere syn på mobilitet.

Opdatering af den nordjyske mobilitetsstrategi

Efter den nordjyske sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en fælles mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 tekniske direktører fra kommunerne, KKR, NT, BRN og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet videre med et oplæg til opdatering af mobilitetsstrategien. Arbejdstitlen er ”Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland". Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde er den at sammenligne med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om indsatser for at nå målene.

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi, der stadig er aktuelle, skal følge med over i den nye masterplan. Men de skal sættes ind i en ny ramme. Det vil styrke strategien, at den i højere grad understøttes med fakta om mobilitet. Der er også et behov for at se længere frem i tiden, fx i forhold til bæredygtighedsaspekter samt at udvide fokus til at være bredere end infrastruktur, hvor ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer betyder nye perspektiver. Samtidig er der ikke mindst i Nordjylland arbejdet på at se mere på tværs af mobilitetsformer, fx i NT’s omstilling til at være et mobilitetsselskab, der påtager sig ansvaret for borgernes mobilitet, også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Mobilitetsgruppen foreslår, at der med en ny masterplan tages udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2030 samt brugernes behov og deres faktiske og oplevede mobilitet. Her vil der blive set på alle brugere: børn og unge, pendlere, virksomheder, turister og ældre. Bæredygtig mobilitet skal handle om at indtænke både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Fokusområder og mål kan være at fremme grønne transportformer, forbedre mobiliteten i landdistrikter – styrke udvekslingen mellem land og by, mindske trængsel i og omkring de større byer, styrke den regionale og internationale opkobling samt forbedre trafiksikkerheden.

Hidtil er mobilitetsstrategien blevet revideret cirka hvert andet år. Med en ny 2030-strategi vurderes det, at strategien kan være af længere holdbarhed, og at der i stedet udarbejdes en tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen bør revideres hvert andet år og indeholde et samlet overblik over strategiske indsatser og projekter, som iværksættes for at udmønte strategien, fx kan der fokuseres på, at Nordjylland skal gå forrest med test på mobilitetsområdet. Nogle aktiviteter kan på den korte bane handle om at igangsætte dialog og undersøgelser.

Proces

Der arbejdes frem mod en ny nordjysk sektorkonference i april 2020. I foråret 2019 arbejdes med beskrivelse af mobilitetsbehov, udpegning af hovedudfordringer og kortlægning af potentialer for løsninger. Fagudvalg hos kommuner og Region orienteres om arbejdet. I efteråret gennemføres workshops med repræsentanter for forskellige interessentgrupper samt for fagfolk fra kommunerne mv. (Udkast til procesplan bilag 2).

Der vil også ske en orientering af fagudvalgene inden der til Kontaktudvalgsmødets møde den 15. november foreligger et oplæg til masterplan til drøftelse. Masterplanen vil til sektorkonferencen i april 2020 blive suppleret med et forslag til handlingsplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

174. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Teknik og Erhverv.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen

175. Lukket punkt: Principbeslutning

Til toppen

176. Lukket punkt: Salgspriser

Til toppen

177. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

178. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

A. Formanden

Intet.

B. Øvrige medlemmer

Trafikafvikling i Thisted By (KT).

C. Direktøren

Intet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Til toppen