08. apr 2019

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

82. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

83. Evaluering af Udvalget for Sammenhængende Anlæg

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en evaluering af Udvalget for Sammenhængende Anlæg med det formål at viderebringe udvalgets erfaringer til eventuelle kommende rådgivende udvalg (§ 17, stk. 4 udvalg).

Redegørelse

I 2018 har Kommunalbestyrelsen nedsat to rådgivende udvalg. Helt overordnet var formålet at styrke det koordinerede politiske arbejde på nogle af de politiske temaer, der har et særligt tværgående sigte. I den sammenhæng blev det besluttet at nedsætte et Udvalg for Sammenhængende Anlæg og et Udvalg for Koordineret Ungeindsats. Udgangspunktet har endvidere været, at udvalgene skal have medlemmer fra de relevante fagudvalg, men ikke have repræsentanter udefra i form af f.eks. lokale aktører, eksperter mv. Derudover er et § 17, stk. 4 udvalg kendetegnet ved at være et midlertidigt udvalg, der opløses, når formålet med udvalgets rådgivende arbejde er indfriet.

Der ønskes en evaluering af udvalgets arbejde med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan vurderer udvalget, at formålet med udvalgets arbejde er blevet indfriet?
 • I hvilket omfang har resultaterne af udvalgets arbejde stået mål med indsatsen?
 • Hvad har været særligt positivt ved udvalgets arbejde?
 • Hvad har været problematisk ved udvalgets arbejde?
 • Hvilke anbefalinger vil udvalget give videre til eventuelle nye rådgivende udvalg?

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven § 17, stk. 4 samt Forretningsorden for Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg: Udvalget for Sammenhængende Anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Udvalget for Sammenhængende Anlæg den 18. marts 2019

Indstilling

Direktøren for Teknik og Erhverv indstiller, at evaluering af § 17, stk. 4 udvalget drøftes, og at det besluttes, hvad der overgår til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Udvalget for Sammenhængende Anlæg, 18. marts 2019, pkt. 3:

Udvalget er tilfreds med, at arbejdet har givet et godt overblik over kommunens bygningsmasse.

Resultatet er svært målbart, såfremt det ikke følges op af handling, og der skal endvidere være et klart mål og formål med udvalgets arbejde. Det har ikke i tilstrækkelig grad været tilfældet.

Indstilles til godkendelse, at udvalget nedlægges.

Ny høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

84. Handleplan for område med underskud i forhold til budget på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste, at det samlede resultat var i balance for udvalgets områder, dog var der et aktivitetsområde - Natur og Miljø - som udviste et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Til dette formål er der udarbejdet en handleplan for afvikling af underskud på aktivitetsgruppen "Natur og Miljø" i 2019 - 2021 - jvf. bilag på sagen.

Hovedpunkterne i handleplanen er:

 • At budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 på nuværende tidspunkt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område viser et forventet samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 0,4 mio. kr. på den skattefinansierede drift og en merindtægt på 1,0 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.
 • At merforbruget på aktivitetsgruppen Natur og Miljø er reduceret til et merforbrug på 2,3 mio. kr.
 • At der sker en tilpasning og udskydelse af aktiviteter på alle aktivitetsgrupperne indenfor det skattefinansierede område for at skabe balance i budget og forbrug for hele udvalget område.

Retsgrundlag

Økonomistyrelsesregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at handleplanen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

85. Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af Hotel Klitheden

Udskriv

Sagstema

Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af Hotel Klitheden.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2019 at afholde en debatfase forud for lokalplanprocessen for udvidelse af Hotel Klitheden. Beslutningen blev taget for at give borgere i Vorupør og alle andre mulighed for at tilkendegive deres holdning til projektet, inden forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes. Beslutningen blev taget, daprojektet overskrider den gældende planlægning med hensyn til højde, bebyggelsesprocent og anvendelse.

Der er indkommet 11 bemærkninger i debatfasen fra umiddelbare naboer, beboere andre steder i Vorupør og en fælles udmelding fra Vorupør Borgerforening. Der rettes især bemærkninger til højde og volumen samt andre forhold som indbliksgener, skyggekast og afvigelser fra den eksisterende bygningskultur.

Som projektforslaget foreligger nu, vil der i lokalplanprocessen skulle tages højde for lovmæssige forhold for planlægning i kystnærhedszonen, da placeringen ligger inden for denne. Reglerne for kystnærhedszonen gælder for kommunerne, der skal tage særlige hensyn, når de udarbejder kommune- og lokalplaner i områder ved kysten. Det vil sige, at alle forhold ved projektet, der overskrider eksisterende planlægning, skal planlægningsmæssigt begrundes og bearbejdes i lokalplanarbejdet.

Yderligere beskrivelse findes på bilag 1 - Udvidelse af Hotel Klitheden. Bilag 2 sammenfatter bemærkningerne og bilag 3 er alle indkomne bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes i den ansøgte form.

Beslutning

Udvalget forespørger om mulighederne for projekttilpasning ud fra afgivne høringssvar inden yderligere politisk behandling.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

86. Forslag til Lokalplan nr. 8-008 Boligområde ved Vangvej, Klitmøller samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 8-008 – Boligområde ved Vangvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019 at igangsætte planlægningen for boligområdet ved Vangvej i Klitmøller.

Klitmøller har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på helårsboliger. I en analyse af potentielle byggegrunde blev området øst for Vangvej udpeget som et af de få resterende arealer i Klitmøller, der vil være velegnet til at rumme helårsboliger. En anvendelse til boligformål kræver dog en ny lokalplan. Lokalplanen skal ledsages af et kommuneplantillæg med udlæg af en ny kommuneplanramme, som muliggør tæt-lav og 2-etages boligbebyggelse samt ændrer bebyggelsesprocenten fra 30 til 40.

Lokalplanen og kommuneplantillæg kan ses via link - vejledning bilag 1 - og de overordnede anvendelser for området er illustreret i bilag 2.

Den vestlige del af projektet lægger sig op ad strategien Thy på Forkant og tager afsæt i Helhedsplanen Klitmøller 2026 for at imødekomme behovet for attraktive lejeboliger i Klitmøller. Den østlige del af projektet (Delområde B) skal imødekomme behovet for små parcelhuse på naturgrunde, f.eks. til seniorer. Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, som adskiller tæt-lav og etageboligbyggeri fra åben-lav bebyggelse og fra et areal med klittoppe, for at bevare de overordnede landskabstræk og indpasse området i Klitmøllers åbne kystlandskab (se bilag 2).

Planen ligger i byzone og åbner muligheden for at etablere 6.200 m2 bruttoetageareal helårsboliger på et område på ca. 21.500 m2. Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for bebyggelsesomfang, bygningers fremtræden samt friarealer.

Forslag til lokalplan kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/922

Forslag til kommuneplantillæg kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/20181

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der er foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

I forbindelse med den offentlige høring afholder projektgruppen og lodsejer et informationsmøde om projektet i Klitmøller (25. april 2019, kl. 19 i Klitmøller Friskole).

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 8-008 Boligområde ved Vangvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

87. Forslag til Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 17-003 for Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 14. januar 2019 at igangsætte myndighedsbehandling af konkrete nedslagspunkter inden for projektet "Cold Hawaii Inland".

Cold Hawaii Inland er en samlet vision om at udvikle Thisted Kommune som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter på tværs af Thy og langs Limfjorden, herunder at skabe et fælles visuelt udtryk i projektet. Dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland har skitseret byggeri og anlæg ved Vilsund Havn i et omfang, som forudsætter en nærmere lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanen for de berørte arealer. De fremlagte planforslag giver mulighed for realisering af de konkrete anvendelser, bygninger og anlæg som bygherrerådgiver har uddybet i en ansøgning som supplement til dispositionsforslaget.

Kommuneplantillægget skal sikre, at et nærmere defineret område overføres til rekreative formål, hvor området i dag er udlagt til erhvervsformål.

Lokalplanen har til formål at sikre offentlighedens tilgængelighed og adgang til rekreative muligheder ved fjorden ved Vilsund Havn, og at områdets anvendelse udvikles med fokus på udendørsaktiviteter med tilhørende bebyggelse og anlæg. Planerne skal samtidig sikre, at eksisterende erhverv i området kan fortsætte - specifikt losning af muslinger samt maritimt anvendelse af skibsværftet. Planforslagene er udarbejdet under hensyntagen til det lokale tværkommunale forarbejde blandt andet beskrevet i potentiale- og behovsrapporten "Søsportscenter Vilsund - Værftet og Brohuset".

Lokalplanen indeholder bestemmelser for nye anlæg og byggerier i området, herunder ny bebyggelse på ca. 70 m², hvoraf ca. 40 m² udgør toilet, handicaptoilet, bruse- og omklædningsrum samt teknikrum, mens ca. 30 m² er et overdækket uderum til ophold med grillplads. Der planlægges landskabsbearbejdning i form af betonbelægninger, der optager havnepladsens terrænspring samt skaber niveaufri adgang til værftets hævede gulvniveau og andre anlæg til ophold.

Planerne indeholder desuden en miljøscreening, som sikrer, at projekterne er vurderet i relation til potentielle natur- og miljøkonsekvenser, som er særligt nærværende i de kystnære områder ved havnen i Vilsund. Det er vurderet, at planforslagene ikke forudsætter en miljøvurdering.

Forslag til lokalplan kan ses her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/925

Forslag til kommuneplantillæg kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/19247

Retsgrundlag

Planloven og Loven om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Der er planlagt offentlige dialogmøder om det samlede projekt for Cold Hawaii Inland. Dialogmøderne har fundet sted inden den offentlige høring af de fremlagte planforslag for Vilsund Havn. Her har borgerne haft mulighed for at høre nærmere om og komme med bemærkninger til de enkelte delprojekter – herunder Vilsund Havn.

Realisering af de konkrete projekter inden for rammerne af planforslagene forudsætter desuden, at staten ved Kystdirektoratet meddeler dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

88. Forslag til lokalplan nr. 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoftvej, Thisted og kommuneplantillæg nr. 8

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 1-029 område til serviceerhverv ved Fårtoftvej, Thisted Øst.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 4. februar 2019 at igangsætte lokalplanlægning af et ubebygget areal på ca. 1.135 m2, nord for Fårtoftvej i det Østlige Thisted.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme nr. 1.B.99, som udlægger området til boligformål i gældende Kommuneplan 2017-2029. Derudover er området i dag lokalplanlagt til centerformål i gældende lokalplan nr. 350 B/BU-55 i delområde III, men etablering af serviceerhverv i form af en hudklinik kræver en ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg nr. 8 ændrer anvendelsen af området fra boligformål til erhvervsformål, nærmere bestemt kontor- og serviceerhverv, samt fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Lokalplan nr. 1-029fastsætter bestemmelser for anvendelsen til kontor- og serviceerhverv, bebyggelsesregulerende bestemmelser, vejadgang og fastsættelse af bygge- og facadelinjer, som primært skal sikre en fastholdelse af det omkringliggende områdes boligkarakter og bystruktur.

Thisted Øst er i vækst, og ubebyggede arealer ønskes i stigende grad udnyttet til bebyggelse. I planlægningen af det nye område er der fokus på at sikre den eksisterende bystruktur, der er defineret af de omkringliggende boliger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 kan ses her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1272

Forslag til lokalplan nr. 1-029 kan ses her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=928

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 1-029 vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

89. Eventuel revision af lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Med udgangspunkt i en konkret henvendelse fra ejeren af Torvegade 1B om ændring af anvendelse og facade belyser Teknik og Erhverv forskellige alternativer i forhold til afgørelse i sagen, herunder indstilling om revision af den bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget en ansøgning om ændring af vindueshuller samt etablering af en glasskydedør på ejendommen Torvegade 1B. Bilag 1 viser den eksisterende facade samt det ansøgte. Ejendommen er i den bevarende lokalplan registreret med høj bevaringsværdi - bilag 2 viser fotos af facaden.

De facadeændringer, som fremgår af bilaget, strider mod dele af lokalplanens bestemmelser bl.a. § 7.1 om facader, da denne fastlægger, at der ”ikke må isættes større vinduespartier end de eksisterende, og der må ikke etableres nye murhuller til terrassedøre og nye vinduer. Oprindelige murhuller må ikke ændres ved udvidelse eller tilmuring". Derudover er projektet i strid med § 7.4 i lokalplanen, som fastlægger, at vinduer i samme bygning skal have samme højde-bredde forhold, og der i det forespurgte indgår væsentligt forskellige vinduesformater i forhold til højde samt et dørparti, som bryder med facadens nuværende fagdeling. Det ansøgte er med andre ord ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Med henblik på at afdække mulighederne for eventuelt at meddele dispensation fra lokalplanen har Teknik og Erhverv indhentet vurdering fra en ekstern rådgiver, som vurderer, at der ikke foreligger nogen mulighed for dette. Rådgivers vurdering fremgår af bilag 3.

Det vurderes, at såfremt der skal gives tilladelse til ændringer som det ansøgte, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. I denne sammenhæng skal man være opmærksom på præcedensvirkning, det vil sige, at man ved lignende ansøgninger vil skulle udarbejde en ny lokalplan. En ny lokalplan, der udelukkende omfatter den pågældende ejendom, vil derfor udvande den bevarende lokalplans bestemmelser, som derfor reelt vil miste sin betydning.

Teknik og Erhverv har siden 2013, hvor den bevarende lokalplan blev vedtaget, konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til bestemmelserne. Det drejer sig bl.a. om:

 • Mulighederne for at indgå konstruktiv dialog med ejere af bevaringsværdige bygninger i forhold til fortsat anvendelser (f.eks. Torvegade eksemplet)
 • Regulering af ny bebyggelse - lokalplanen indeholder ikke bestemmelser herfor
 • Bestemmelsen om, at der skal beregnes 50 m2 friareal pr. bolig, som har vist sig meget vanskelig at administrere.

Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en række justeringer i den bevarende lokalplan, som giver Teknik og Erhverv mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog med ansøgere om ændringer af facader i respekt for bygningernes bevaringsværdi og samtidig kunne arbejde for fortsat liv i Thisted Midtbys bygninger. Dette skal ske ud fra nogle stramme retningslinjer, som der til dels er i lokalplanen i dag men også ud fra, hvad giver mening i det konkrete tilfælde.

Alternativer

 1. Der meddeles afslag på ansøgningen
 2. Der udarbejdes ny lokalplan alene for Torvegade 1B, hvilket danner præcedens for kommende ansøgning, hvorved den bevarende lokalplan har mistet sin betydning
 3. Den bevarende lokalplan revideres bl.a. for at indarbejde muligheder som angivet ovenfor i punktform.

Teknik og Erhverv vurderer, at den bevarende lokalplan grundlæggende er et godt redskab i forhold til bevaring af Thisted Midtby, men, at der mangler fleksibilitet i planen. Teknik og Erhverv indstiller derfor, at arbejdet med revision af den bevarende lokalplan iværksættes.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby revideres med henblik på større fleksibilitet i administrationen heraf samt regulering af nybyggeri og friarealer.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen undlader at stemme.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

90. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby"

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby" vedrørende områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. august 2016 at give en anlægsbevilling til områdefornyelsen Sjørring, Snedsted og Hundborg og godkendte den 28. marts 2017 programmet for områdefornyelsen.

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Kommunal andel

400.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

600.000 kr.

7.000.000 kr.

Statslig andel

200.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

300.000 kr.

3.500.000 kr.

I alt

600.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

900.000 kr.

10.500.000 kr.

I områdefornyelsen er der 4 delprojekter, et af delprojekterne handler om de trafikale udfordringer i alle 3 byer, og der er i alt afsat 1.900.000 kr. af de 10.500.000 kr. til formålet. Borgerne udtrykker generel utryghed i forhold til at færdes i trafikken, og selvom udfordringerne er forskellige i byerne, er en overordnet problemstilling for høj hastighed, hvilket trafikmålinger også viser.

På borgermødet om temaet i august 2018 deltog ca. 150 borgere fra de 3 byer. Her blev udfordringerne drøftet, og efterfølgende er udarbejdet en projektmappe (bilag "Trafiksikker landsby"), som ligger til grund for en fondsansøgning ved TrygFonden. Trafiksikker landsby projektet har et samlet budget på i alt 4.550.000 kr., hvor de 1.900.000 kr. er bevilliget i områdefornyelsen. Der skal derfor findes 2.650.000 kr., før projektet kan realiseres.

I december 2018 bevilligede TrygFonden 991.650 kr. til projektet.

Der er i den statslige pulje til byfornyelse mulighed for at hjemtage yderligere 500.000 kr. i refusion til projektet, såfremt de medfinansieres med 50 % fra Thisted Kommune. Medfinansieringen finansieres af den allerede afsatte pulje til sanering på 500.000 kr. I alt 1.000.000 kr. som en videreførelse af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen skal skabe lokal handlekraft og lokal forankring. På den baggrund er Sjørring Maskinfabrik blevet spurgt, om de ønsker at være en del af projektet i Sjørring, hvilket har medført en aftale om produktion og sponsorat af porte til projektet. Besparelsen i projektets budget er ca. 650.000 kr.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 4.550.000 kr. og finansieres således:

Finansiering

Tillægsbevilling - udgift

Tillægsbevilling - indtægt

Bevilling områdefornyelse

1.900.000 kr.

Trygfonden

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

-1.000.000 kr.

Rabat/sponsorat Sjørring Maskinfabrik

650.000 kr.

Pulje til sanering xa-658

500.000 kr.

500.000 kr.

Refusion fra Staten

500.000 kr.

500.000 kr.

-500.000 kr.

I alt

4.550.000 kr.

2.000.000 kr.

-1.500.000 kr.

Der skal således gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelsesprojektet (xa-770). Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på - XA 658 pulje til sanering.

Områdefornyelsesprojektets bevilling:

Nuværende Bevilling - xa-770

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

10.500.000 kr.

2.000.000 kr.

12.500.000 kr.

Indtægtsbevilling

- 3.500.000 kr.

- 1.500.000 kr.

-5.000.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

7.000.000 kr.

500.000 kr.

7.500.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet til den kommunale medfinansiering i tillægsbevillingen er afsat i budget 2019.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Udgiftsbudgettet hæves med 2,0 mio. kr., hvoraf der kun er indregnet 0,5 mio. kr. i den oprindelige anlægsramme.

Der er ikke anvist finansiering af de sidste 1,5 mio. kr. fra andre rådighedsbeløb i overensstemmelse med forretningsgangen for anlægssager.

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Gennemførsel af projektet giver de 3 byers borgere en øget tryghed og sikkerhed i trafikken. Altså både mentalt og fysisk. Projektet skal fremstå som et foregangsprojekt for alle landsbyer i hele Danmark.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg, delprojekt "Trafiksikker landsby" del 2.
 2. Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på xa-658 Pulje til Sanering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 12:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

91. Udfordringsretten i forhold til ændring af vejnavn - sagen genoptages

Udskriv

Sagstema

Ønske om brug af den udvidede udfordringsret i forbindelse med ændring af vejnavn i Hanstholm.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Per Skovmose dateret den 11. februar 2019:

"Jeg anmoder om, at der på KB mødet 26/2-19 rejses flg. sag:

"HAWSKOVEN eller HAVSKOVEN"

Det gamle område i Hanstholm, som i folkemunde gik under navnet "Mink-Skoven", er nu overtaget af Hanstholm-rådet, som har fået lavet en rekreativ perle. En afstemning i lokalområdet viste et markant flertal for, at området fremadrettet skulle gå under navnet "HAWSKOVEN".

Skoven / området hedder officielt Hanstholm Byplantage, men kaldes nu i folkemunde for "HAWSKOVEN".

Vejen ind til området hed "minkvejen", og den har man fra Hanstholm Rådet anmodet om at få omdøbt til "Hawskoven". Det ønske er så blevet afvist af "Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering", da vejnavnet "Hawskoven" ikke er i overensstemmelse med dansk retskrivning. Man vil fra styrelsens side godkende navnet "Havskoven". (Der er gadenavne i Thisted Kommune, som staves med "HAW"!!!)

Jeg mener sagen er af stor principiel betydning, da en styrelse langt væk fra et lokalområde ikke bør kunne afvise et navn med lokal islæt og stavemetode.

Jeg anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ud i den enkelte Kommunalbestyrelse."

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Udvidet udfordringsret (2017-2021).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Per Skovmose anbefaler, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ude i den enkelte Kommunalbestyrelse.

Tidligere besluttet

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. februar 2019, pkt. 30:

Sagen oversendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for udredning fra v til w.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 61:

Udsættes, indtil der foreligger en afklaring om stednavnet Hawskoven efterfølgende kan have indflydelse på vejnavnet. Mulighederne undersøges hos relevante myndigheder.

Sagen genoptages

Redegørelse:

Teknik og Erhverv har undersøgt mulighederne for, om et stednavn kan påvirke et vejnavn hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som svarer:

Enhver kan anmode om at få registreret et stednavn efter eget ønske, da der ikke er så restriktive regler om stavemåde for et stednavn som for et vejnavn. Grundejeren skal dog acceptere dette.

Derefter kan kommunen som adressemyndighed oprette et vejnavn magen til stednavnet, såfremt det ønskes af den enkelte kommune.

I tilfældet med Hawskoven kan SDFE ikke nægte kommunen at oprette et vejnavn, når stednavnet Hawskowen er registreret, men SDFE vil ikke anbefale dette, bl.a. fordi det er uhensigtsmæssig i forhold til øvrige registre og ikke følger dansk retskrivning, samt at f.eks. udrykningsfartøjer kan få vanskeligt ved at kode vejnavnet ind (se bilag).

Teknik og Erhverv har kontaktet Naturstyrelsen, som ejer arealet. De oplyser, at "Hawskoven" allerede er optaget som stednavn https://sdfe.dk/hent-data/danske-stednavne/ og, at Thisted Kommune frit kan anvende vejnavnet Hawskoven i forhold til kommunens videre arbejde, f.eks. som adresse - hvilket vil sige, at kommunen kan anmode om ovenstående.

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at kommunen anmoder om at navngive vejen ind til området "Hawskoven", som en følge af det allerede registrerede stednavn "Hawskoven".

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

92. Regulativ for gågader - ændringer/tillæg om mobilt gadesalg

Udskriv

Sagstema

I det gældende gågaderegulativ er der en forsøgsordning med mobilt gadesalg, der skal evalueres. På baggrund af Teknik og Erhvervs erfaringer med den nuværende ordning ønskes det, at udvalget drøfter, om ordningen kan opdeles i små og store mobile salgsenheder, eller om ordningen ønskes videreført.

Redegørelse

Det nuværende gågaderegulativ er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2016, hvor det også trådte i kraft.

Ordningen kan ses på bilag 1, side 10 og beskrives således:

Tilladelsen gælder et kalenderår og giver indehaveren ret til at drive mobilt salg fra 1 stk. cykel, knallert eller lignende på kommunale vejarealer, pladser og lignende.

I 2018 er der givet 5 tilladelser, hvor 2 er større end 5 m2. Begge har været opstillet i Klitmøller. De to dispensationer har givet anledninger til problematiske forhold grundet utilfredshed blandt konkurrenterne i området samt trænge fysiske forhold på lokaliteterne.

For at forbedre servicen anbefaler Teknik og Erhverv, at den gældende formulering for de små mobile salgsvogne ønskes ændret således, at salgsareal maksimalt må udgøre 3 m2, hvor det for nuværende er på 5 m2.

Teknik og Erhverv anbefaler, at der tilføjes et afsnit for store mobile salgsvogne på hjul. Det vil sige specialindrettet varevogn, campingvogn eller trailer m.m., som kan transporteres væk på egne hjul.

Teknik og Erhverv anbefaler, at disse store mobile salgsvogne kun må opstilles på arealer udpeget til opstilling af store mobile salgsvogne.

Teknik og Erhverv udpeger arealer til opstilling af mobile salgsvogne. Dette areal er tilknyttet den kommunale renovationsordning.

Fremadrettet vil der blive opkrævet betaling for tilladelser til store mobile salgsvogne.

Retsgrundlag

Ændringer i regulativet skal godkendes af Politiet. Regulativets ændringer udarbejdes i overensstemmelse med gældende vejlov.

Lov om offentlige veje. LBK nr. 1520 af 27/12/2014: § 80 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen af et tillæg til gågaderegulativet har ingen budgetmæssige konsekvenser. Ændringer i gågaderegulativet i form af indtægter til Thisted Kommune for leje af arealer forventes at hvile i sig selv, da indtægterne skal afspejle udgifter til arealvedligeholdelse og renovation.

Andre konsekvenser

Lokale handlende kan føle, at de bliver påvirket af konkurrence.

På visse lokaliteter kræves der dispensation fra lokalplan, for at der kan etableres salgssted til mobile salgsvogne.

Høring og sagsgang

Teknik og Erhverv vil inddrage borgere og interessenter via Thisted Kommunes hjemmeside og Facebook. Således at vi via samskabelse får en ordning, som borgere og interessenter har været med til at udforme.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. oktober 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. at Teknik og Erhverv udpeger arealer til store mobile salgsvogne i første omgang i Klitmøller og Nr. Vorupør,
 1. at Teknik og Erhverv bemyndiges til at udpege arealer til store mobile salgsvogne i andre byer,
 2. at der opkræves betaling bl.a. til dækning af vedligeholdelse og renovationsudgifter, og
 3. at alle tilladelser fremadrettet udstedes til en konkret placering.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 202:

Ad 1 til 4: Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. oktober 2018:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Debatperioden har været fra den 22. november 2018 til den 7. januar 2019.

Der er indkommet 15 debatindlæg, og her er 9 positive over for mobilt gadesalg, og 6 er imod.

Vedrørende placeringen i Nr. Vorupør er der kommet en positiv tilkendegivelse om placeringen ved Havstokken. Samt forslag om at lukke promenaden for kørende trafik.

For Klitmøller er der indkommet flere forslag. 3 har fremsat forslag om placering ud mod promenaden, hvor Bellis er beliggende.

Der er imidlertid planer om at opføre en bygning for Skibningsbåden på dette sted.

Der er også indkommet et forslag om placering af mobilt gadesalg ved Hummerhuset, og en har fremsat forslag om placering på den store p- plads foran Niels Juel samt en med forslag om placering af mobilt gadesalg ved Splittergab.

En er imod placeringen øst for Ørhagevej i debatoplægget.

Ud fra de indkomne bemærkninger er det Teknik og Erhvervs vurdering, at den bedste placering for mobilt gadesalg i Nr. Vorupør er ved Havstokken, og i Klitmøller er den bedste placering ved parkeringspladsen ved Bellis ud mod promenaden, se bilag 5.

Det er Teknik og Erhvervs vurdering, at det vil være i perioden den 15. april - 31. oktober, der kan tillades mobilt gadesalg med opstillet renovationscontainer.

Der skal opkræves et gebyr svarende til de faktiske udgifter i forbindelse med driften af ordningen, arealerne og renovation. Det foreslås, at der opkræves 5.000 kr. pr. enhed pr. sæson, og at ordningen evalueres efter 2 år.

Sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At Teknik og Erhverv, på baggrund af de indkomne bemærkninger, udpeger areal på parkeringspladsen ved Bellis i Klitmøller og ved Havstokken i Nr. Vorupør, se bilag 5,
 2. at tilladelserne udstedes for perioden fra den 15. april til 31. oktober,
 3. at der opkræves betaling bl.a. til dækning af vedligeholdelse og renovationsudgifter begyndende med 5.000 kr. pr. enhed pr. sæson, og
 4. at forsøgsordningen evalueres efter 2 år.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 62:

Ad 1 til 4: Godkendt af et flertal af udvalget. Imod stemmer Kaj Kirk og Jørgen Andersen.

Jørgen Andersen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. marts 2019, pkt. 64:

Sagen sendes tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen – 26. marts 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Fornyet behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget bedes drøfte, hvilke retningslinjer Teknik og Erhverv skal arbejde efter for eventuelt at kunne imødekomme salg fra store og små streetfood enheder.

Beslutning

Flertallet i udvalget godkender, at der ikke gives tilladelse til mobilt gadesalg på offentlige arealer med et salgsareal på over 3 m2 i vestkystbyerne.

Jørgen Andersen og Kaj Kirk ønsker, at forbuddet skal gælde alle.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

93. Autocampere i Thy

Udskriv

Sagstema

Til udvalgets drøftelse: Hvorledes vil Thisted Kommune nu og i fremtiden forholde sig til autocampere, der kommer på besøg i Thy?

Redegørelse

Thisted Kommune er i sommeren 2018 i flere omgange blevet kontaktet af ejerne af Hanstholm Camping og Krik Vig Camping. Begge henvendelser drejer sig om, at campingpladserne føler sig truet på deres eksistens, fordi Thisted Kommune ikke gør nok for at presse autocamperne ind på de etablerede campingpladser.

I dag er der parkering forbudt i tidsrummet kl. 24-06 på en lang række lokaliteter i Thisted Kommune, og håndhævelsen af forbuddet udføres af P-Nord. Kontrolkørslen langs vestkysten sker i 2018 om aftenen og natten 1-2 gange om ugen på forskellige ugedage og tidspunkter. Herudover køres der i forskellige områder af Thisted Kommune 3-4 gange ugentligt i dagtimerne.

Langt den overvejende del af campingpladserne har i dag tilpasset deres tilbud og prisstruktur til at kunne imødekomme autocampernes behov for et parkeringsfelt med mulighed for tilslutning af el, påfyldning af vand og tømning af spildevandstank. Modsatrettet argumenterer autocamperne for, at pladserne ikke er attraktive, da de også ønsker udsigtspladser og om muligt bynære pladser.

Udover campingpladsernes tilbud er der et antal pladser på privat initiativ, pladserne er registreret på hjemmesiderne http://www.stellplatz-danmark.dk/#/ og

https://batchgeo.com/map/7e5f38f671411833263e0fca25d6315e

På Thisted Kommunes arealer er der to pladser for autocampere. Den ene ligger på Vilsund Havn med fire pladser og drives af Sejlklubben, som indtægterne tilfalder. Den anden ligger i Thisted på Kystvejen med 5 pladser med parkering i makismalt ét døgn, der er ikke El, vand og afløb, og parkeringen er gratis.

Retsgrundlag

Afhængig af, hvilke politiske beslutninger der er præference for, skal de respektere den gældende Kommuneplan og de enkelte lokalplaner. For håndhævelse af forskellige forbud mod parkering vil det være vejloven og færdselsloven, der er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At udvalget for Klima-, Miljø- og Teknik tager henvendelserne fra Hanstholm Camping og Krik Vig Camping til efterretning, og
 2. at udvalget drøfter, hvilken proces og tiltag de vil have iværksat.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2018, pkt. 149:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, at sagen oversendes til Turistforeningen med henblik på en plan, som håndterer autocampere i Thisted Kommune, herunder placering af autocamperpladserne. Planen ønskes behandlet i relevante udvalg inden årets udgang.

Sagen genoptages

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har på mødet anledning til at drøfte, hvorledes det er muligt at komme videre, set i lyset af at der endnu ikke foreligger en plan fra Turistforeningen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 45:

Udsættes til beslutning på næste møde.

Thy Turistforening fremsender rapport "Autocampere i Thisted Kommune" med tilhørende bilag til udvalgenes drøftelser.

Fornyet høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udvalget ønsker et oplæg fra Teknik og Erhverv på baggrund af det modtagne materiale.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

94. Spildevandstillæg nr. 4. Kloakering af Hanstholm Havn. Endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2021. Kloakering af Hanstholm Havn og ajourføring af eksisterende oplande.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 14. januar 2019 at sende forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016 - 2021 i høring. Tillæg nr. 4 vedrører fastsættelse af kloakeringsform for udvidelse af Hanstholm Havn og de omkringliggende arealer tilhørende Hanstholm Havn. Ændringerne i tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den kommende lokalplan 3-007 for Hanstholm Havn.

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger i offentlighedsfasen. Tillæg nr. 4 vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af spildevands- og regnvandssystem inden for egen grund afholdes af Hanstholm Havn. Udvidelse af havneområdet vil medføre en øget belastning af Hanstholm Renseanlæg, og det må forventes, at der skal investeres i anlæg, så renseanlægget kan klare de gældende udlederkrav til renset spildevand.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Kloakering af Hanstholm Havn, vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

95. Tilsynsindberetning for 2018. Tilsyn med og godkendelse af virksomheder og landbrug

Udskriv

Sagstema

Orientering om Teknik og Erhvervs indsats med hensyn til miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug i 2018.

Redegørelse

Tilsynsberetning 2018

Alle kommuner skal hvert år indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Kommunerne skal med tilsynsberetningen bl.a. vise, at de overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten.

Thisted Kommune overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten i 2018. Tilsynsberetning for 2018 ses i bilag 1.

Tilsynskampagner 2018

Alle kommuner skal udføre to tilsynskampagner om året, hvor hver kommune selv vælger emnerne for kampagnerne. Teknik og Erhverv valgte følgende kampagner i 2018:

 • Opfølgning på klager over fluegener på minkfarme og landbrug: Tilsynskampagnen havde til formål at føre tilsyn med de husdyrbrug, som kommunen i 2017 modtog klager over på grund af fluer, trods tilsynskampagnen i 2017. Tilsynskampagnen for 2018 havde derfor fokus på, om kommunens materiale omkring fluebekæmpelse havde været brugbart for de husdyrbrug, der havde tilsyn i 2017. Der blev foretaget 17 tilsyn fordelt på 6 basistilsyn og 11 kampagnetilsyn, hvor fokus var på fluebekæmpelse. Det er fortsat en udfordring at nedbringe antallet af klager over fluegener. Thisted Kommunes landbrugsteam vil derfor også gøre en ekstra indsats i 2019 ved at tage kontakt til de landbrug, der blev klaget over i 2018 tidligt på året, så indsatsen mod fluer kan igangsættes rettidigt, da kampagnen i 2017 og 2018 har vist, at dette er hovedårsagen til, at fluegenerne ikke er nedbragt.
 • Opfølgning på klager over olielugt på Industrivej i Thisted: Tilsynskampagnen havde til formål at finde kilden til olielugten på Industrivej og indgå i en dialog med de relevante parter for at bringe forholdet i orden. Kampagnen blev udført i samarbejde med Thisted Vand. I 2017 klagede flere virksomheder og beboer på og omkring Industrivej i Thisted over lugt af olie. Olielugten indikerede, at der var et miljømæssigt problem med olie i spildevandet muligvis fra en virksomhed koblet til kloaknettet. Der må ikke være olie i spildevand, og derfor skulle forholdet undersøges. Kampagnetilsynet var delt op i to dele: Tilsyn af spildevandsforholdene ved 9 virksomheder koblet til kloaknettet og inspicering af kloaknettet på 7 udvalgte steder i samarbejde med Thisted Vand. Konklusionen for kampagnen var, at der højst sandsynligt er olie i kloaknettet, og det stammer fra spildevandet fra en virksomhed på Industrivej. Derudover er det muligt, at temperaturen af spildevandet fra en anden virksomhed er højere end den tilladte temperatur for udledning til kloaknettet. Kombinationen har sandsynligvis givet anledning til lugtgenerne på Industrivej. Begge forhold skal undersøges nærmere i samarbejde med Thisted Vand.

Tilsynsberetningen samt konklusion på tilsynskampagner skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration. Tilsynsberetningen skal indberettes til Miljøstyrelsen. Begge dele er udført.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at tilsynsberetning samt tilsynskampagnerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

96. Anlægsbevilling - Byggemodning af Snedsted syd boligområde

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af 11 boliggrunde i Snedsted, se bilag.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 "Helhedsplan for strategisk byggemodning", hvor en revideret udstykningsplan på Enehøjvej i Snedsted blev forudsat som baggrund for byggemodning af kommunale byggegrunde.

Teknik og Erhverv har i dialog med de byggeinteresserede udarbejdet en bebyggelsesplan for området med 11 byggegrunde. Thisted Kommune ejer arealet.

Samtidig med projektering af byggemodningen udarbejdes lokalplan 4-002 Byggemodning Snedsted. Der er samarbejde med Snedsted Byfornyelse, og her tages der højde for, at der i området syd-øst for lokalplanområdet etableres et grønt rekreativt område til gavn for hele byen. Lokalplanforslaget forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i maj 2019.

I spildevandsplan 2016 - 2021 er området spildevandskloakeret, dvs. at overfladevand skal nedsives. Derfor vil der blive arbejdet med LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor grønne fællesarealer benyttes til afledning af vandet.

Arealet byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg primo 2020.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Samtlige byggemodningsomkostninger udgør 3.200.000 kr. excl. moms.

Det forventes, at grundene kan sælges til en gennemsnitspris på 300.000 kr. excl. moms, svarende til en indtægt på 3.300.000 kr. for i alt 11 grunde.

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.200.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.300.000 kr.

Udgifterne og indtægterne til byggemodningen kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2019 XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Der vil fremadrettet være en årlig mindreindtægt på 25.000 kr., som er vedrørende udlejning af jord

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges. Den samlede mistede årlige lejeindtægt for arealet er 25.000 kr. Til budgetforhandling 2020 udarbejdes en budgetblok med en samlet opgørelse over mistede lejeindtægter med henblik på en kompensation.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.300.000 kr. til byggemodningen Snedsted syd finansieret af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer afgivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

97. Driftstilskud - DanWEC Fonden

Udskriv

Sagstema

Driftstilskud til DanWEC Fonden i 2019 og 2020 på samlet 200.000 kr.

Redegørelse

DanWEC Fonden blev stiftet den 27. maj 2010 af Hanstholm Havn, Hanstholm Havneforum og Thisted Kommune. Fonden har til formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, herunder at udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling. Bestyrelsen er i henhold til DanWECs fundats sammensat med repræsentanter udpeget af Hanstholm Havn, Thy Erhvervsforum, Aalborg Universitet, Thisted Kommune og Region Nordjylland.

DanWEC har testfaciliteter ved Nissum Bredning og på et ca. 5 km2 stort område sydvest for Hanstholm Havn. Der har gennem de seneste år været samarbejde med 5 nationale og internationale udviklere, hvor de bruger synergien ved at kunne teste i simulerede bølger ved AAU og efterfølgende dokumenterer deres udstyr ved test og demonstration i fjorden eller i havet. Blandt DanWEC's udviklere er der selskaber, som er ved at afslutte deres test og forbereder kommercialiseringen i 2019 - 2021.

Finansieringen og driften af DanWEC er gennem årene gennemført med bevillinger fra forskellige fonde/styrelser og Vækstforum i Region Nordjylland. Den største bevilling er fra Greenlab under Energiministeriet, som samlet har støttet DanWEC med 6,4 mio. kr. Igennem den senere tid har bestyrelsen og arbejdsgruppen arbejdet med forskellige politiske tiltag med det formål at få national politisk opbakning til arbejdet. Bølgeenergien har dags dato ikke den største interesse blandt politikerne på Christiansborg.

Den manglende politiske interesse og hermed finansieringen har medført, at aktiviteterne i DanWEC skal ændres eller alternativt lukke DanWEC. Bestyrelsen har vurderet og behandlet sagen, og der er i bestyrelsen bred tilslutning til, at DanWEC fortsætter med eget CVR. Dette medfører, at det tætte samarbejde, mellem AAU, Partnerskab for Bølgeenergi og Thisted Kommune, kan fortsætte i 2019 og 2020. Tiden frem til 2020 skal bruges til at videreføre DanWEC samt forberede og undersøge de fremtidige muligheder for at drive et testcenter, hvor branchen, universiteter og de nationale politikere tager et større finansielt ansvar for driften og udviklingen.

Der er indgået en aftale med AAU Institut for Bygge og Anlæg om at videreføre DanWEC. AAU står for at afholde lønudgifterne og sikre, at centeret kan fortsætte driften på lavt blus indtil udgangen af 2020 og mod, at AAU fortsat har adgang til centerets bølgedata. For at sikre driften er det nødvendigt, at Thy-Mors Energi og Thisted Kommune hver støtter med 100.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme § 14.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at Thisted Kommune giver et tilskud til driften på 100.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020.

Udgiften kan finansieres gennem Energi- og Ressourcepolitikken/grøn erhvervsomstilling.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der bevilges et driftstilskud på 100.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 med finansiering fra Energi- og Ressourcepolitikken.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

98. Opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted - godkendelse af byggeregnskab

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af byggeregnskab og huslejeniveau i forbindelse med opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted.

Redegørelse

Den 1. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, som punkt 198, at der stilles en kommunegaranti på 13.542.850 kr. til afdelingen med de 20 skæve boliger, som Thisted Bolig ønskede at opføre på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted. Boligerne er målrettet til særlige sociale grupper af borgere, der har behov for en socialpædagogisk støtte. Anskaffelsessummen, inden afholdelse af licitationen, lød på 21.542.850 kr. og skulle finansieres via et tilskud fra ministeriet på 8 mio. kr. og et realkreditlån. Ministeriets tilskud er betinget af en månedlig husleje på ca. 3.000 kr. ekskl. forbrug.

Kuben Management har, på vegne af Thisted Bolig, den 9. december 2018 fremsendt det endelige byggeregnskab til kommunal godkendelse. Skæringsdatoen for byggeriet er 1. november 2017, og jf. § 24, stk. 1. i bekendtgørelse om skæve boliger burde byggeregnskabet have været fremsendt til Thisted Kommune senest 1. juli 2018. Når kommunens godkendelse af byggeregnskabet er indhentet, fremsender Kuben byggeregnskabet til godkendelse hos ministeriet, hvorefter tilskuddet på 8 mio. kr. kan blive udbetalt.

Byggeregnskab

Byggeregnskabet viser samlede nettoanlægsudgifter på 21.542.850 kr. svarende til den budgetterede anskaffelsessum inden afholdelse af licitationen. De faktisk medgåede udgifter forbundet med opførelse af boligerne overstiger budgettet med knap 1,2 mio. kr., men idet Thisted Boligs dispositionsfond finansierer disse merudgifter via et tilskud, er den endelige anskaffelsessum på 21.542.850 kr. identisk med den anskaffelsessum, der forelå inden licitationstidspunktet.

Merforbruget på knap 1,2 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til nedrivning og forurening, idet man har været nødt til at oprense grunden, som var stærkt forurenet. Byggeregnskabet indeholder udgifter på 1.032.376 kr., som er skyldige og afsatte beløb, og som mere konkret består af låneomkostninger og udgifter til stakit til nabo, værn på altaner og sluthonorar til rådgivere.

Husleje

Den endelige husleje (dvs. huslejen på skema C-tidspunktet) på 706 kr. pr. m2 og 2.941 kr. pr. bolig pr. måned er identisk med huslejeniveauet på skema A-tidspunktet, dvs. inden licitationstidspunktet som følge af at anskaffelsessummen på skema A- og C-tidspunktet er identisk.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009).

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019).

Kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015).

Økonomiske konsekvenser

Idet der er tale om opførelse af nye skæve boliger, indgår der ikke kommunalt grundkapitallån i finansieringen af anskaffelsessummen. Som før nævnt er den kommunale regarantis størrelse i byggeregnskabet (dvs. på skema C-tidspunktet) på 13.542.850 kr. identisk med regarantiens størrelse på skema A-tidspunktet, der blev godkendt den 1. november 2016, dvs. den kommunale regaranti er uændret.

I henhold til § 16 i bekendtgørelsen om skæve boliger kan ministeriet tilbagekalde det afgivne tilsagn på 8 mio. kr. helt eller delvist, hvis projektets formål eller anskaffelsessummen afviger betydeligt fra det tidligere godkendte projekt. Hvis det derfor med tiden viser sig at blive vanskeligt at udleje de 20 boliger til den primære målgruppe, dvs. socialt udsatte, er boligerne, ifølge Thisted Bolig, af en sådan størrelse og indretning, at også andre borgere vil kunne finde boligerne interessante. Udlejes boligerne ikke til den primære målgruppe, vil der være risiko for, at statstilskuddet bortfalder helt eller delvist. Et eventuelt bortfald af statstilskud vil i så fald skulle finansieres af boligorganisationen via tilskud og evt. lån, hvilket boligorganisationen pt. vurderes at være i stand til. Ud fra en økonomisk betragtning er det derfor afgørende, at boligerne udlejes til den primære målgruppe.

Det skal bemærkes, at Landsbyggefonden ikke giver driftsstøtte til afdelinger med skæve boliger med en anstrengt driftsøkonomi.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Byggeregnskabet godkendes.

2. Huslejeniveauet på 706 kr. pr. m2 pr. år svarende til 2.941 kr. pr. bolig pr. måned godkendes.

3. En kommunal regaranti på 13.542.850 kr. godkendes.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

99. Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen - Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. etablering af Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 og overslagsårene afsat i alt ca. 94 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen og etablering af Center for Sundhed i tilknytning til Thy Hallen.

Ud af de 94 mio. kr. søges 8 mio. kr. finansieret af fonde. Der er positiv dialog med konkrete fonde, men fondene kan først træffe afgørelse, når endeligt skitseprojekt og tegninger på myndighedsniveau tegner sig.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. oktober 2017 at frigive 340.000 kr. til brugerinddragelse, samordning af skitseoplæg og tidsplan for Center for Sundhed med skitseoplæg og tidsplan for Thy Hallen. Derudover udarbejdelse af oplæg vedr. etapeopdeling, tidsplan og udbudsformer.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 er der derfor i dialog med sundhedstilbuddene blevet påbegyndt udarbejdelse af et nyt skitseprojekt vedr. Center for Sundhed tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutninger. Skitseforslaget integreres og samordnes med det skitseprojekt vedr. Thy Hallen, som foreninger, skoler, institutioner og andre medvirkede til at udarbejde i en længere proces, der strakte sig hen over 2016 og 2017. Det hidtidige skitsearbejde er blevet finansieret af de midler, som Kommunalbestyrelsen frigav i oktober 2017.

Der pågår således en proces, hvor alle interessenter inddrages.

I februar og marts 2019 er der afviklet møder og workshop med sundhedstilbuddene, og den 28. marts præsenterede man 1. version af et samlet skitseprojekt for alle interessenter, herunder skoler, institutioner og foreninger, som der så efterfølgende skal arbejdes videre med på baggrund af interessenternes bemærkninger og ønsker.

Tiden er derfor inde til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om bl.a. projektorganisering (styregruppe m.m.), etaper, udbudsformer, helt overordnet tidsplan samt frigivelse af anlægsmidler til det fortsatte arbejde med planlægning og projektering af projekterne.

Projekterne forslås organiseret med styregruppe, projektgruppe og interessentinddragelse som beskrevet i bilag.

Under hensyn til bl.a. udbudsregler, overordnede vision, anlægsrammen, Thy Hallens fortsatte drift, optimal ressourceudnyttelse og byggestyring anbefales der følgende udbudsformer og hovedetaper:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU - udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (Ankomst, Motionscenter, Cafe, Sale, Bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Hovedetaperne er i tråd med projekternes historik, hvor Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen har været forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af en detaljeret tidsplan for etaperne. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at etape 1 kan stå færdig medio 2021, og at etape 2 kan tages i brug ultimo 2022, evt. nogle måneder før afhængig af, hvilke løsninger der findes vedr. Thy Hallens fortsatte drift under byggeperioden. Dette under forudsætning af de valgte etaper og udbudsformer, som vurderes optimale ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Under dette arbejde ligger også de 2 bygherrerådgiveraftaler, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet med hele udbudsproceduren.

Når endeligt skitseprojekt foreligger, og der er afklaring af budgetternes robusthed, herunder foretaget nærmere undersøgelser af ombygningen af eksisterende faciliteter, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af de skitserede udbud (licitationer).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og udbudsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale således:

Anlægs nr. og navn:

Rådighedsbeløb i 2019 og overslagsårene:

Beløb der søges frigivet:

xa 567 Kommunale Haller

36.394 mio. kr.

1,0 mio. kr. i 2019

xa 825 Center for Sundhed

57.444 mio. kr.

0,8 mio. kr. i 2020

I alt:

93.834 mio. kr.

1,8 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen, hvor der til etablering af Center for Sundhed først er afsat rådighedsbeløb fra 2020 og fremefter. Der frigives derfor 1,0 mio. kr. fra xa-567 i 2019 og 0,8 mio. kr. fra xa-825 i 2020. Behovet for eventuelt at fremrykke en del af rådighedsbeløbet til 2019 vil blive vurderet i løbet af efteråret.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019 og 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslag til projektorganisering (styregruppe m.m.), hovedetaper, udbudsformer og overordnet tidsplan som beskrevet i sagsfremstilling og bilag fremsendes til godkendelse.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen i 2019 og 0,8 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed i 2020 til det fortsatte arbejde med afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbud af projekterne som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbet på henholdsvis xa-567 Kommunale Haller med 1,0 mio. kr. i 2019 og xa-825 Center for Sundehed med 0,8 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

100. Ny licitation på indsamling af bioaffald samt restaffald i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Udskydelse af ny licitation på indsamling af bio- og restaffald i Thisted Kommune med et år fra 2020 til 2021.

Redegørelse

Den eksisterende kontraktpå indsamling af bio- og restaffald i Thisted Kommune udløber den 31.10.2020.

Ifølge udbudsmaterialet kan Thisted Kommune forlænge eksisterende kontrakt med 2 x 1 år uden prisændringer udover de i udbudsmaterialet beskrevne indexreguleringer.

Licitationen for dagrenovation i Thisted Kommune skal være et EU-udbud, da prisen for udbuddet ligger over minimumsgrænsen på 1,6 mio. kr. for udbud af serviceydelser. Et nyt udbud skal opstartes minimum 12 måneder, før den nye licitation træder i kraft

Samtidigt skal der inden udgangen af 2020 udarbejdes en ny Affaldsplan for Thisted Kommune. Denne plan skal danne grundlag for en ny licitation på dagrenovationsområdet.

Arbejdet med den ny Affaldsplan kan først opstartes, når den nye Nationale Affaldsstrategi for Danmark foreligger. Miljøministeriet forventer, at den ny Nationale Affaldsstrategi vil være udarbejdet i starten af 2020.

For at få det rigtige flow i arbejdet med udarbejdelse af en ny affaldsplan samt licitation på dagrenovationsområdet i Thisted Kommune ønsker affaldssektionen at forlænge den nuværende licitationsperiode med èt år.

Udskydelsen betyder, at den nye licitationsperiode for dagrenovationsområdet først vil træde i kraft den 01.11.2021 og vil blive udarbejdet efter retningslinjerne i den nye Nationale Affaldsstrategi.

Udarbejdes EU-udbuddet for dagrenovation før der foreligger en ny National Affaldsstrategi, kan det medføre, at der inden licitationens udløb skal ske ændringer i udbuddet. Ændringerne kan bevirke, at der skal udbetales et erstatningsbeløb til renovatøren for ændringer i kontrakten.

Såfremt den nye tidsplan for udarbejdelse af licitation for dagrenovation godkendes, vil indførelse af indsamling af bio-affald i landdistrikterne og sommerhusområderne blive udskudt til 01.11.2021.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Regeringens Ressourceplan samt Miljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser udover indeksregulering, da det er en rammeaftale, der forlænges.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at udbuddet på dagrenovation udskydes med et år til 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

101. Anlægsregnskab - Hanstholm Fyr 2. del af istandsættelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen, 2. del af istandsættelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. februar 2016 en anlægsbevilling på 11.300.000 kr.

Bevillingen blev givet til indvendig istandsættelse samt renovering af udearealerne.

En tidligere bevilling omfattede istandsættelse af klimaskærmen.

I sagsfremstillingen til den 23. februar 2016 blev det nævnt, at der vil være tale om istandsættelse af meget gamle bygninger, hvorfor det har været vanskeligt at beregne et præcist budget. Det kan blive nødvendigt at reducere på omfanget af de opgaver, som kan medtages i renoveringsprojektet.

Her ved regnskabsafslutningen kan det oplyses, at alle de opgaver, der var planlagt til udførelse, er medtaget.

Sidste del af opgaverne blev afsluttet her ved årsskiftet, hvor fornyelse af den gamle signalmast blev afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen 2. del af istandsættelse.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 8. april 2019

Økonomiudvalget 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

102. Anlægsregnskab - Hurupvej - Hurup - Vestervig - Etablering af dobbeltrettet cykelsti

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup, givet følgende anlægsbevillinger:

Fra projektets start var der budgetteret med 8,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2014.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25.02.2014

Bevilling til ekspropriation

1.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 24.02.2015

Anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 26.04.2016

Tillægsbevilling

3.500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

8.000.000 kr.

Cykelstien er nu færdiggjort med slidlag og striber, jf. bilag.

Anlægsregnskabet for XA-599 Cykelsti, Vestervig - Hurup

Der var store udfordringer med samarbejdet med den udførende entreprenør. Entreprenøren gik konkurs i forløbet.

Undervejs i forløbet fremsatte entreprenøren et krav om ekstrabetaling på ca. 2,0 mio. kr. Teknik og Erhverv kunne ikke imødekomme et eneste af de udokumenterede krav. Teknik og Erhverv indbragte kravet for Voldgiftnævnet, og der var berammet hovedforhandling den 11. januar 2019. Den 12. december 2018 frafaldt modparten kravet.

Merforbruget skyldes bl.a. det langstrakte forløb, hvor andre entreprenører har udført tillægsarbejder. Der har også være større behov for afvandingsløsninger, end det var forventet ved entreprisens start.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

103. Anlægsregnskab - Østerbakken/Leopardvej ændring af kryds til rundkørsel

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for ændring af prioriteret kryds til rundkørsel ved Østerbakken/Leopardvej i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har den 25. november 2014 givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ændring af krydset Østerbakken/Leopardvej til en rundkørsel.

Den 25. oktober 2017 godkendte Strategi- og Økonomiudvalget en omdisponering af midler, så der blev flyttet 500.000 kr. til projektet ved Kulturrummet og 500.000 kr. til projektet renovering af Østerbakken, strækningen mellem Korsgade og Thylandsvej. Anlægsbevillingen var herefter 3,5 mio. kr.

Rundkørslen er nu færdiggjort.

Anlægsregnskabet for XA-667 Ændring af vejkryds - Østerbakken/Leopardvej.

Mindreforbruget skyldes, at projektet blev billigere end forventet pga. gunstige entreprenørtilbud.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

104. Anlægsregnskab - Østerbakken, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af Østerbakken i Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med renoveringen af Østerbakken, givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 20. september 2016

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

3.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober 2017

500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

7.000.000 kr.

Renoveringsarbejdet er færdiggjort, og arbejdet blev udført i 2 etaper. 1 etape fra Strandvejen til Thylandsvej (afleveret 8.12.2017). 2 etape fra Korsgade til Strandvejen (afleveret 11.04.2018).

Se vedhæftet bilag.

Anlægsregnskabet for XA-765 Østerbakken, Thisted - Renovering.

Merforbruget på 211.463 kr. skyldes primært valg af granitkantsten.

Da Østerbakken er centralt placeret i Thisted, og strækningen er en af kommunens mest trafikerede veje med ca. 12.000 køretøjer i døgnet, vægtede Teknik og Erhverv en æstetisk flot granitkantsten frem for en betonkantsten. Endvidere var der ekstra udgifter til afvanding af midterhelleanlæggene.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

105. Anlægsregnskab - Renovering af gadelys 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af gadelys 2018.

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet anlægsbevilling til renovering af gadelys i 2018 - etape 7.

Arbejdet er udført, se bilag.

Anlægsregnskabet for XA-860 Renovering af gadelys - 2018:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

106. Anlægsregnskab - Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2011 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af vejudvidelse af Vestergårdsvej i Thisted. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016 at give en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 6,0 mio. kr., og samtidig blev der givet en tillægsbevilling til anlægsindtægten på 1,353 mio. kr.

Renoveringsarbejdet er nu færdiggjort, og der er blevet indbetalt vejbidrag fra tilstødende lodsejere.

Der er indgået aftale om hvilende bidrag ved matrikel nr. 6p, som udgør 589.813 kr. Bidraget skal indbetales til kommunen, når ejeren vil byggemodne arealet.

Anlægsregnskabet for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - vejudvidelse:

For at realisere visionen om en udbygning og færdiggørelse af boligområdet i Thisted Øst skulle Vestergårdsvej først udvides og gøres færdig med en rundkørsel for tilslutning til Fårtoftvej.

Udbygningen af Vestergårdsvej har ubetinget været en succes, alle grunde på Myntevej er solgt, og 19 grunde af de 25 er allerede bebygget. Pt. er Chillivej udbudt til salg, her er forventningen, at det går ligeså strygende med salget.

Da bevillingen til vejudvidelsen af Vestergårdsvej blev givet, var den økonomiske ramme under forudsætning af, at eksisterende asfalt og vejkasse kunne genanvendes.

Der blev i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet lavet undersøgelser af eksisterende asfalt og vejkasse.

Disse undersøgelser viste, at den eksisterende vejkasse var i så dårlig stand, at den ikke kunne genanvendes. Undersøgelserne viste også, at der var leraflejringer og kridtaflejringer, som var nødvendige at udskifte med egnede materialer for at sikre den nye vej. Derfor blev hele den eksisterende asfalt affræset og vejkassen udskiftet.

Merforbruget på 932.204 kr. skyldes udgiften til udskiftning af asfalt og vejkasse samt ekstra indbygning af bundsikringsgrus pga. leraflejringer og kridtaflejringer.

Der blev i forbindelse med anlægsbevillingen lavet en foreløbig beregning for vejbidraget fra de tilstødende ejendomme.

Efter vejrenoveringen blev der lavet en ny beregning ud fra de faktiske omkostninger for renoveringen.

Denne beregning var lavere end den forventede beregning, derfor er der en mindreindtægt på 72.056 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

107. Anlægsregnskab - Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2017

500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2017

3.000.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Erhvervsbyggemodningen er færdiggjort, og arbejdet blev afleveret den 10. januar 2019.

Anlægsregnskab for XA-800 Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

108. Anlægsregnskab - Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 19. december 2017 10.750.000 kr. til etablering af Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, 7700 Thisted.

Bygningsarbejdet er nu afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-776 - Ny Beredskabsstation.

Merforbruget på 293.799 kr. begrundes i fjernelse og bortskaffelse af asfalt, som lå under beton i forbindelse med renovering og efterisolering af nyt gulv i vaskehal samt fjernelse og bortskaffelse af fundamentsklodser fra tidligere ventilationsanlæg samt etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

109. Lukket punkt: Grundsalg og handleplan for strategisk byggemodning 2019-2022

Til toppen

110. Lukket punkt: Ekspropriation - den videre proces

Til toppen

111. Anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2018

Udskriv

Sagstema

Årsoversigt over anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2018.

Redegørelse

I henhold til gældende kompetenceplan skal der udarbejdes årsoversigt for anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr.

Resultatet er som følgende:

Projekt

Projektnavn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Afvigelse kr.

XA-719

Lodbjerg Fyr

1.400.000

1.162.000

-238.000

XA-794

Nors Børnehus

1.200.000

1.197.624

-2.376

XA-801

Tilbygning Sjørring Børnehus

1.600.000

1.636.668

36.668

Mindreudgiften vedr. Lodbjerg Fyr er momsrefusion, som modtages i forbindelse med, at udgiften er udbetalt som et tilskud.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at årsoversigten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

112. Regnskab 2018 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2018 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

1. Regnskabsresultatet

Regnskab 2018 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets skattefinansierede område viser et samlet budget på 103,6 mio. kr. og et samlet forbrug på 99,1 mio. kr., dermed blev resultatet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. For det brugerfinansierede område blev resultatet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

I alt blev resultatet for udvalgets område et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget ville dog have været reduceret til 0,2 mio. kr., såfremt udgiften til asfaltbelægning på 5,8 mio. kr. ikke var blevet bogført som en anlægsudgift.

Der blev givet i alt 0,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til udvalgets område.

Bemærkningerne til de enkelte bevillinger:

Jordforsyning og ejendomme

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. større end budgettet.

Årsagen hertil er et merforbrug på 0,7 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger og en mindreindtægt på udlejning af jordarealer på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at en del arealer er inddraget til andre formål som salg, udstykning af grunde til både erhverv og bolig, mageskifte m.v.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til byfornyelse og støttet byggeri samt en merindtægt på udlejning af kommunale ejendomme på 0,3. mio. kr.

Natur og miljø

Nettoforbruget blev 5,0 mio. kr. større end budgettet.

Merforbruget består af et merforbrug på 4,7 mio. kr. på naturområdet, som hovedsagelig skyldes, at der i høj grad er udført projekter, som videreføres ind i 2019, og som i langt de fleste tilfælde finansieres med 50 % fra EU, Naturstyrelsen eller andre tilskudsydere. Indtægterne indgår dog først, når det enkelte projekt er færdigt. Derudover var der et merforbrug på 2,8 mio. kr. på miljøgodkendelser og tilsyn, som bl.a. kan begrundes med, at der er gjort en ekstra indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. På skadedyrsbekæmpelse er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes øgede udgifter i forbindelse med rottebekæmpelse.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den helhedsorienterede energi- og ressourcepolitik og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse, hvor opgaven først forventes udført i 2019.

Kollektiv trafik

Nettoforbruget blev 3,6 mio. kr. mindre end budgettet.

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til skole- og specialkørsel på 2,5 mio. kr. og til den samlede kollektive trafik i form af betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) på 0,8 mio. kr. Endvidere var der et mindreforbrug til færgedrift på 0,3 mio. kr.

I 2019 er der betalt 2,2 mio. kr. til NT for slutafregning i 2017 og 2018.

Øvrig trafik

Nettoforbruget blev 7,6 mio. kr. mindre end budgettet.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at udgiften på 5,8 mio. kr. til asfaltbelægning er bogført som en anlægsudgift, hvilket medfører, at overførsel fra 2018 til 2019 er reduceret tilsvarende. Endvidere er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. fordelt på belysning, havne, grønne områder og vejområdet i øvrigt.

I modsat retning trak et merforbrug på vintertjenesten på 1,7 mio. kr.

Ældreboliger

Nettoforbruget blev 0,9 mio. kr. større end budgettet.

Merforbruget fordeler sig bredt mellem ældrecentrene og skyldes hovedsageligt periodeforskydninger mellem årene i forbindelse med betaling for el, vand, varme og antennebidrag.

Forsyningsområdet

Nettoforbruget blev 1,5 mio. kr. mindre end budgettet.

Årsagen er, at der har været en merindtægt på grund af en bedre indtjening på genanvendelige produkter og mindreudgifter i forbindelse med afsætning af genanvendelige produkter samt færre udgifter til kørsel med container. Mindreforbruget opspares og anvendes i henhold til investeringsplanen for affaldsområdet beskrevet i ”Affaldshåndteringsplanen for Thisted Kommune 2014 – 2018”, der er gældende til udgangen af 2020.

2. Redegørelser om over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 overførsel af en del af 2018-regnskabets over- og underskud til 2019. Sagen fulgte kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfattede derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler var undtaget for overførslen.

For udvalgtes område er et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. omfattet af reglen om overførsel.

Overførselsreglerne indebærer, at der maximalt må oparbejdes et overskud/underskud på 5 % af det oprindelig udgiftsbudget. De maximale grænser gælder for det enkelte budgetansvarsområde inden for det enkelte aktivitetsområde.

Overskud over 5 % overføres ikke. Underskud over 5 % overføres fuldt ud. I begge tilfælde skal den budgetansvarlige redegøre for baggrunden for de særlige større overskud /underskud.

Regnskabsresultatet for 2018 betyder, at der skal afgives en redegørelse på udvalgets område – aktivitetsgruppen "Natur og Miljø", hvor der var et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er omfattet af overførselsreglerne.

Underskuddet er overvejende opstået ved, at der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. på miljøgodkendelser og tilsyn og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse. Ligeledes er der et merforbrug på naturområdet på 4,7 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at der i høj grad er udført projekter, som videreføres ind i 2019 og som i langt de fleste tilfælde finansieres med 50 % fra EU, Naturstyrelsen eller andre tilskudsydere. Indtægterne indgår dog først, når det enkelte projekt er færdigt.

Endvidere er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den helhedsorienterede energi- og ressourcepolitik.

Underskuddet vil i årene 2019 og 2021 blive nedbragt ved hjælp af tilpasninger og optimering af driften på natur og miljøområdet.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og fremlagte redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

113. Politikker for det grønne område

Udskriv

Sagstema

Politikker for det grønne område i Park og Vej til drøftelse jf. punkt nr. 65 fra Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets (KMTU's) møde den 11. marts 2019.

Redegørelse

Arealregistrering

Der blev i 2016-17 iværksat et omfattende arbejde med arealregistrering samt udarbejdelse af en kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder som en del af Park og Vejs udviklingsprojekt. Status for udviklingsprojektet blev taget til efterretning på KMTU's møde den 4. september 2017. De sidste registreringer forventes afsluttet i 2019, og herefter vil der løbende skulle ske tilpasning og justering af kortmaterialet, da der løbende sker ændringer på eksisterende arealer, og nye kommer til.

Kvalitetsbeskrivelsen

Kvalitetsbeskrivelsen for Park og Vej bygger på 'Kvalitetsbeskrivelsen for drift af grønne områder 2015' udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Park og Vejs kvalitetsbeskrivelse fra 2017 er tilpasset lokale forhold og er under revision. Den reviderede udgave forventes klar i løbet af 2019, og den indstilles derefter til politisk drøftelse og godkendelse. For at få kortmaterialet og kvalitetsbeskrivelserne ud på arbejdsstederne, har Park og Vej i efteråret 2018 udleveret Ipads til alle medarbejdere, og oplæring i brugen af disse er i gang. Arealerne er registreret i programmet 'Parkreg', og systemet forventes taget i brug hos medarbejderne i løbet af foråret 2019. Kvalitetsbeskrivelsen kommer også i en trykt udgave, men kortmaterialet kun vil være tilgængelig i elektronisk form via Ipad eller mobiltelefon. Se bilag.

Græsarealer ved veje

'Standarden for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune', der blev godkendt på KMTU's møde den 1. september 2008, er integreret i Kvalitetsbeskrivelsen og i Parkreg og anvendes i praksis langs kommunens veje. Se side 19 i kvalitetsbeskrivelsen i bilag.

Fodboldbaner

Kultur og Fritid samt Drifts- og Anlægsafdelingen deltager hvert år i et møde med DBU og fodboldklubberne i Thy. Dette års møde blev afholdt den 13. marts 2019 i Bedsted Hallen. På mødet drøftes nyt fra Kultur og Fritid samt opstarten på den kommende fodboldsæson i forhold til banepleje, som Park og vej udfører. Formålet med deltagelse i mødet er dialogen med ildsjælene i klubberne og mulighed for forventningsafstemning.

Legepladser

Park og Vej har en uddannet legepladsinspektør, der udfører inspektioner af de offentlige legepladser, som Park og Vej har opsynspligten med. Legepladserne kontrolleres i henhold til Dansk Standard DS/EN 1176. Derudover bestiller mange kommunale institutioner Park og Vejs inspektør til at udføre den årlige sikkerhedsinspektion med efterfølgende udarbejdelse af sikkerhedsrapport i henhold til 'Retningslinjer for legeområder i Thisted Kommune', se bilag.

Retningslinjerne blev godkendt på KMTU's møde den 4. april 2011. Aktuelt er der en artikel på Intranettet 'Kender du reglerne for legepladser' af den 21. marts 2019. http://intranet.thisted.dk/home

Sikker drift

Der er fokus på optimering af driften og maskinparken, så det matcher samtlige opgaver, som Park og Vej varetager året rundt. Derudover er der udformet planer for kompetenceudvikling i form af uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i Park og Vej.

Park og Vej oplever en stor tilfredshed blandt kommunens borgere for den ydelse og kvalitet, der bliver leveret, ligeledes er der blandt medarbejderne sket en højnelse af arbejdsglæden som følge af de målrettede tiltag med investeringer i nyt effektivt materiel herunder ny beklædning.

Driftsleder Kurt Bennedsgaard og driftsassistent Bjarne Kim Karlsen deltager i punktets behandling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

114. Fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Udskriv

Sagstema

Orientering om "Fælles strategisk energiplan for Nordjylland" (SEP NORD).

Redegørelse

Under overskriften ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland i tråd med de nationale mål kan blive forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariearbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland sammenkoblet med allerede vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af omstillingen kvantificeret.

En af de væsentlige konklusioner fra dette analyse- og scenariearbejde er, at et regionalt samarbejde om 100 % vedvarende energi vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Beregningerne viser, at omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så den førerposition som Nordjylland har, med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes. Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet den 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og regionen skal fortsætte med henblik på at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier.

SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet.

SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til arbejdet med den kommunale energiplanlægning og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende energi. Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer politiske mål med større virkning.

En SEP NORD vil desuden:

 • Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi samt erhverv der gerne vil have en grøn profil og demonstrere nye produkter og teknologier.
 • Fremme bosætning fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge, der vil være billig og langtidssikret energi til rådighed, og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode.
 • Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el-, varme-, gas- og transportsektorer.
 • Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur.
 • Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som et foregangsområde på energiområdet.

Proces og tidsplan for 2019-2021

Udarbejdelse af en fælles regional energistrategi opdeles i 3 faser:

 • Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
 • Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en strategisk energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd.
 • Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Organisering

BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for SEP NORD forankres i BRN’s bestyrelse.

I forbindelse med det videre arbejde med SEP Nord er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet omfattende:

 1. Styregruppe - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen.
 2. Procesgruppe – der består af kommunale og regionale fagchefer og medarbejdere og en repræsentant fra BRN, som deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med forskellige aktører. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og forankres hos Region Nordjylland.
 3. Koordineringsgruppe – bestående af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen orienteres der om indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte kommune, og der sparres på tværs af kommunerne.
 4. Arbejdsgrupper – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor erhverv, forsyning, byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne efter behov. Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsatser på tværs af kommunerne.

Der nedsættes et ”Energi Board”, der fungerer som dialogforum for virksomheder, erhverv og forsyninger for at sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv af energistrategien. Energi Boardet følger arbejdet og bidrager til processen i hele perioden.

Politikere fra alle kommunerne og regionen inddrages konkret igennem workshops undervejs i processen.

Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks. borgere, erhverv, organisationer mv.

Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med kommunens egen indsats, Thisted Kommunes vision om at være energineutral og blandt de førende klimakommuner. Eksempler på indsatser er opstilling af vindmøller og solceller, solenergi og energieffektivitet i varmeforsyningerne, biogas og brintanlæg, energibesparelser i virksomheder og boliger, opstilling af ladestandere til elbiler og energioptimering i de kommunale bygninger. Der er i forvejen behov for at arbejde på tværs af kommunegrænser og med mange forskellige aktører, og samarbejdet om SEP NORD vil gøre det lettere at få de mange forskellige aktører i tale og engageret i den grønne omstilling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af SEP NORD vil kræve, at kommuner og regionen engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret, at det nødvendige antal nøglemedarbejdere deltager aktivt i arbejdet. Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet med udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er 450 timer og 43.000 kr. for Thisted Kommune fordelt over tre år. Kommunernes kontante egenfinansiering bruges på processer i egen kommune. Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde, ekstern bistand og indsatser. Bidraget dækkes i Thisted gennem budgettet for Energi- og Ressource-strategien.

Samlet for alle 11 kommuner er medfinansieringen i 2019 på 1.240 timer og 110.000 kr. Region Nordjylland bidrager med 260 timer samt 403.000 kr. i medfinansiering til indsatsen i 2019.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

115. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Teknik og Erhverv.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q" er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen

116. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Til toppen