11. mar 2019

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

55. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. Store solcelleanlæg - eksisterende planlægning

Udskriv

Sagstema

Beslutning om mulighederne for udnyttelse af allerede planlagte områder til solenergi.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. december 2018 at udsætte debatoplægget om etablering af et solcelleanlæg ved Flarup i Sydthy, indtil der foreligger en samlet strategi- og handleplan for området.

I forlængelse af denne beslutning orienterer Teknik og Erhverv om den eksisterende planlægning på området og ønsker en stillingstagen til den videre proces i forhold til evt. udnyttelse af arealreservationerne.

Der er lokalplanlagt for 3 større solcelleanlæg i kommunen ved Hundborg, Hanstholm og Tved (lufthavnen) på henholdsvis ca. 14, 40 og 83 ha. Alle lokaliteter er planlagt efter ansøgning fra den samme projektudvikler, der har udarbejdet lokalplanerne, men som dog ikke har ført etablering ud i livet. Valget af arealer er således et udtryk for, hvor projektudvikler har kunnet indgå aftaler m.v.

Teknik og Erhverv har modtaget en anmodning om aflysning af planlægning for området ved Hundborg blandt andet grundet ejerskifte, og fordi arealet er for småt til at være interessant at udnytte. Området er allerede udtaget af kommuneplanen, og lokalplanen skal som følge heraf aflyses administrativt.

Planlægning for anlæggene ved Hanstholm og Tved

Der er ingen konkrete ansøgninger på udnyttelse af området ved Hanstholm, mens Teknik og Erhverv har modtaget ansøgning om byggetilladelse (22. februar 2019) om udnyttelse af området ved Tved.

I forbindelse med forhåndsdialogen om den konkrete etablering af anlægget ved Tved konstateres det, at lokalplanen for området er mangelfuld i forhold til stillingtagen til placering, omfang og afskærmning af tekniske anlæg, der er nødvendigt for anlægget (transformere m.v.), uhensigtsmæssige hegningsbestemmelser i forhold til økologisk forbindelseslinje (vildtets mulighed for passage) samt manglende bestemmelser vedrørende fjernelse af anlægget efter ophør og mulighed for håndhævelse af, at den afskærmende beplantning udføres. Derudover er der sket en stor udvikling på solcelleområdet med bl.a. mobile solceller, der vipper og derved får mere ud af solenergien, og som ikke imødekommes af lokalplanen. Det vil derfor være relevant at udarbejde en revideret lokalplan for området, herunder også vurdere om planområdet er afgrænset på en hensigtsmæssig måde i forhold til nabobebyggelse.

Energi- og ressourcepolitik - vedvarende energi

Det fremgår af Energi- og ressourcepolitikken, at Thisted Kommune vil øge andelen af den vedvarende energi og reducere fossile brændsler under hensyn til natur og bosætning.

De større tekniske anlæg er markante i landskabet, og derfor er det vigtigt, at Kommunalbestyrelsen - i forlængelse af beslutningen fra december - tager stilling til, hvorvidt områderne til solenergi har den rigtige placering, og derudover om planlægningen bør revideres med henblik på optimal udnyttelse af energien for anlægget ved Tveds vedkommende. Planlægningen ved Hanstholm vil være vanskelig at revidere, da området nu er udpeget som bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2017-2029.

Teknik og Erhverv vil på et kommende møde endvidere fremsætte forslag om aflysning af planlægning for en række vindmølleområder, som er udnyttet, og som ikke vil kunne bringes i spil i forhold til udskiftning til større vindmøller grundet afstandskrav m.v. Aflysningen af områderne fremgik af kommuneplantillægget for vindmøller, som Kommunalbestyrelsen valgte ikke at vedtage i 2017.

Erstatning ved aflysning af planlægning

Generelt gælder der inden for den offentlige forvaltning et almindeligt krav om saglighed. I relation til vedtagelser af planer udmønter kravet sig bl.a. i, at der skal foreligge en planlægningsmæssig begrundelse for planen. Planlovens brede formålsbestemmelse i § 1 - om blandt andet at værne om landets natur og miljø og bevare landskaber - kan i den sammenhæng anses for vejledende for afgrænsning og vurdering af den nødvendige planlægningsmæssige begrundelse. Såfremt udlagte rammer ikke vurderes at kunne udnyttes efter hensigten, vil dette være en tungvejende faglig, saglig planlægningsmæssig begrundelse for at ophæve dem.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der taget stilling til allerede udlagte arealer og aktualiteten af dem, hvilket der er gjort med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029. Der vil som følge heraf blive foretaget en række aflysninger af lokalplaner m.v. Rammeområderne i kommuneplanen for de to solcelleanlæg ved Hanstholm og Tved er opretholdt, og lokalplanerne er gældende.

Det bemærkes, at såfremt der ikke foreligger en faglig saglig begrundelse for planlægningen, kan en grundejer eventuel være berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsforpligtigelsen afhænger af en konkret vurdering. Erstatning vil som udgangspunkt kun omfatte de afholdte udgifter, grundejeren måtte have afholdt i god tro i perioden frem til forslaget til aflysning af planlægning. Erstatningen vil dog ikke omfatte den forventningsværdi, som grundejeren måtte miste som følge af, at potentialet for grunden forsvinder, når planlægning ophæves, men alene afholdte udgifter.

En beslutning om aflysning af planlægning for området ved Tved skal følges op af nedlæggelse af et § 14 forbud i henhold til Planloven og ud fra reglerne om partshøring. Varsel og afgørelsen skal begrundes jf. ovenstående.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Det kan ikke afvises, at en evt. beslutning om aflysning af særligt lokalplanen for området ved Tved kan medføre krav om erstatning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Processen igangsættes med henblik på, at det planlagte område ved Hanstholm udgår af kommuneplanen - ramme nr. 200.T32 - samt at lokalplan 3-003 Solcelleanlæg Thistedvej, Hanstholm aflyses, og
 2. Proces om udarbejdelse af revideret planlægning for området ved Tved - ramme nr. 200.T.29 - igangsættes, herunder udarbejdelse af ny lokalplan.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Ad 1 og 2: Indstilles til godkendelse, idet udvalget ikke ønsker dispensation i forhold til højde. Afstand til naboerne skal i fokus ved kommende planlægning.

Til toppen

57. Helshagevej 53, Hanstholm - resultat af dialogproces

Udskriv

Sagstema

Resultat af dialogproces gennemført i efteråret 2018 samt drøftelse af den fremadrettede proces for anvendelse af ejendommen Helshagevej 53 i Hanstholm.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. september 2018 at gennemføre en åben debatproces om fremtidig anvendelse af ejendommen Helshagevej 53 i Hanstholm. Udgangspunktet var udvalgets behandling af sagen på mødet den 11. juni 2018, hvor et flertal af udvalget besluttede, at der arbejdes videre med projektudvikling af et hus til kultur og natur, hvilket også er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Erhverv oprettede en hjemmeside med fakta omkring ejendommen og opfordrede til indsendelse af idéer og forslag. Derudover er der opsamlet bemærkninger på kommunens Facebook side. Dialogprocessen er gennemført i oktober/november 2018.

De indkomne bemærkninger fremgår i uddrag af bilag A, hvor de er tematiserede ud fra de anvendelser, der foreslås. Bilag B viser emner med mest fokus, hvilket drejer sig om noget, der bidrager til kultur, fællesskab og turisme. Selve funktionen er der flere forskellige forslag til heriblandt erhverv, rekreativt areal, restauration, musik og udstillinger.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. juni 2018, at ejendommen nedrives og derfor ses bort fra forslag om bevaring og restaurering af bygningen. Derudover indgår forslag om beboelse heller ikke i de kommende overvejelser, da der vil være miljøkonflikter i forhold til havnen.

Evaluering af dialogform i forhold til borgerinddragelse

På mødet den 3. september 2018 blev det besluttet, at den uformelle dialogform - herunder brugen af Facebook - evalueres med henblik på anvendelse i andre kommende sager.

Fordelene er primært:

 • Stort lokalt engagement, hvilket fremgår af de bemærkninger vi har modtaget
 • Input fra borgere vi normalt ikke hører fra, hvilket primært relaterer sig til Facebook, hvor opslaget fik 16.400 visninger og 55 likes.

Ulemperne er primært:

 • Vanskeligheder for borgerne med at skelne den uformelle dialogform fra en debatfase i lovgivningsmæssig forstand
 • Ingen udløbsdato på opslag på Facebook og borgerne derfor kan have en forventning om, at deres bemærkninger indgår, uanset hvornår de er slået op.

Derudover er det en relativ ressourcekrævende dialogform blandt andet etablering af hjemmeside, opsamling af inputs og formidling af, hvad der kom ud af processen.

Teknik og Erhverv anbefaler, at dialogformen bruges i tilfælde, hvor man politisk ønsker en hel åben dialogfase i forhold til udviklingsprojekter i kommunen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At den videre proces for anvendelse af Helshagevej 53 drøftes, og
 1. at evalueringen af dialogformen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Anvendelse af Helshagevej 53 oversendes til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Ad 2: Tages til efterretning.

Til toppen

58. Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen - høringssvar

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes høringssvar til det offentliggjorte landsplandirektiv for udlæg af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

Redegørelse

Planstrategi 2017 er vedtaget i forlængelse af den såkaldte liberalisering af planloven med mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Det sker gennem et samlet landsplandirektiv, der udstedes af erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Udviklingsområder skal være beliggende udenfor områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

På baggrund af Planstrategi 2017 søgte Thisted Kommunalbestyrelse i oktober 2017 om udlæg af et 19 ha stort udviklingsområde inden for kystnærhedszonen ved Silstrup.

Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2019 sendt forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring. Af forslaget fremgår det, at området ved Silstrup er udlagt men reduceret til 6,3 ha pga. landskabsudpegning - "større sammenhængende landskaber" i kommuneplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2017 har Teknik og Erhverv foretaget en konkret og systematisk landskabsvurdering af området - lige som det er tilfældet for hele kommunen, som siden indgår i den nu vedtagne Kommuneplan 2017-2029. I forbindelse med landskabsvurderingen er der, jf. vejledningen på området, taget udgangspunkt i en opdeling af udpegningen i den gamle kommuneplan (2010), hvor der var én samlet udpegning "Landskabelige interesser" (overført fra Regionplan 2005, Viborg Amt"). Udgangspunktet for opdeling af den gamle udpegning i to - "bevaringsværdige landskaber" og "større sammenhængende landskaber" har været, at der ikke måtte reduceres i arealerne, og derfor er den landskabsvurdering, der er foretaget et udtryk for en opdeling og justering af grænserne, så de afspejler et mere reelt billede.

I Kommuneplan 2010 er hele området ved Silstrup udpeget. I forbindelse med den konkrete landskabsvurdering i 2017 er området opdelt i henholdsvis bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber, og i den sammenhæng har udarbejdelse af Planstrategi 2017 taget udgangspunkt i, at betegnelsen "særlige landskabsinteresser" er arealerne, der i Kommuneplan 2017-2029 betegnes "bevaringsværdige landskaber". De større sammenhængende landskaber, der er udpeget i kommuneplanen, skal jf. retningslinjen friholdes for nye større tekniske anlæg og større byggerier, der slører de visuelle sammenhænge. I selve landskabsanalysen, som indgår i ansøgningen, fremgår det, at landskabskarakteren i området er svag og derfor har Teknik og Erhverv vurderet, at området kunne komme i betragtning som udviklingsområde. Af materiale som Teknik og Erhverv har modtaget fra Erhvervsstyrelsen fremgår det imidlertid, at styrelsen udelukkende ligger udpegningen i kommuneplanen til grund, og derudover fremgår det ikke, hvorledes der er arbejdet med det materiale, der ligger til grund for ansøgningen.

Det skal tilføjes, at ansøgningen om udlæg om udviklingsområdet er indsendt inden vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2017-2029, og temaet blev ikke drøftet på mødet i høringsperioden med Erhvervsstyrelsen.

Teknik og Erhverv har på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til høringssvar, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

Link til planstrategi 2017:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/10610

Link til forslag til landsplandirektiv:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/dd9c798e-7708-4c08-a395-37db15478d08/Forslag%20til%20LPD%20udviklingsomr%C3%A5der%20januar%202019.pdf

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Grundet høringsfristen den 18. marts 2019 behandles forslaget til høringssvar på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde, hvorefter det videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens efterretning.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til høringssvar med fremsendelse til Staten inden for fristen den 18. marts 2019.

2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager høringssvaret til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet ordvalget skærpes.

Til toppen

59. Forslag til Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 3

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 samt forslag til Lokalplan 1-028 for detailhandel ved Hanstholmvej i Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen blev det besluttet at undersøge mulighederne for udlæg af et nyt lokalcenter, i stedet for det der blev fjernet på Fårtoftvej.

Den 30. oktober 2018 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at igangsætte planlægningen med en debatfase for etablering af et nyt lokalcenter for detailhandel ved Hanstholmvej i Thisted, som punkt 186.

Debatoplægget var i høring fra 8. november - 6. december 2018, og der indkom to bemærkninger, som omhandler ønsker om at muliggøre tankstation, sikre parkeringsmuligheder, fremtidssikre trafikanlæg samt at udelade den del af Hanstholmvej 30, som indgår i den nuværende lokalplan af planlægningen. Emnerne er behandlet i planlægningen, eksempelvis gives der mulighed for etablering af tankstation i forslag til Lokalplan 1-028, og areal tilhørende Hanstholmvej 30 indgår ikke i lokalplanforslaget.

Planforslag og indhold

Området er i dag omfattet af Lokalplan 1-008, som giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik, men der er et ønske om at give mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken, så butikkerne kan understøtte hinanden.

På baggrund af ansøgning om udlæg af et lokalcenter samt bemærkningerne i debatfasen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 3, som udlægger to nye rammer for to nye centerområder:

1.C.163 - Centerområde, Lokalcenter ved Hanstholmvej med et rammeareal på i alt 3.000 m2, hvor der kan etableres en dagligvarebutik og op til 2 udvalgsvarebutikker.

1.E.160 - Erhvervsområde med mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper med et rammeareal på 5.000 m2 til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

For begge rammer samlet fastsættes en minimums butiksstørrelse på 600 m2 for derved at sikre rollefordelingen mellem lokalcentret, området for butikker med særligt pladskrævende varegrupper og Thisted midtby.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 berører eksisterende ramme 1.E.10, da denne reduceres som følge af udlæg af rammerne 1.C.163 og 1.E.160. Derudover tilpasses ramme 1.E.10 i anvendelser og miljøklasser til den gældende lokalplan for området.

Forslaget til Lokalplan 1-028 dækker de to nye rammeområder 1.C.163 og 1.E.160 i forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3. Lokalplanen muliggør etablering af butikker i området og indeholder blandt andet bestemmelser i forhold til bebyggelsesomfang, butikstyper, parkering, etablering af venstresvingsbane på Hanstholmvej, vejbyggelinjer samt placering og omfang af skilte, herunder bestemmelser for drift af lysskærme/skilte. Området ligger i byzone.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en detailhandelsredegørelse samt en miljøscreening.

Forslag til lokalplan kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/923

Forslag til kommuneplantillæg kan ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/18994

Retsgrundlag

Planloven §§ 5 l, n, p, og q, 11 og 15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

60. Opsætning af altaner på Asylgade 13B

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om opsætning af altaner på ejendommen Asylgade 13B - tidligere Jernbanegade 17 i Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommune modtog den 10. januar 2019 ansøgning om byggetilladelse til opsætning af altaner på etageejendommen beliggende på Asylgade 13B (tidligere adresse Jernbanegade 17).

I november 2016 blev der meddelt byggetilladelse til opførelse af nyt etagebyggeri.Forud for tilladelsen har sagen været behandlet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget gentagne gange, da opførelse af byggeriet forudsatte nedrivning af en bevaringsværdig bygning samt udvalgets stillingstagen til det nye byggeris udseende. Sagen har således været behandlet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møder, den:

 • 13. april 2015, pkt. 78
 • 15. juni 2015, pkt. 142
 • 21. september 2015, pkt. 196
 • 5. oktober 2015, punkt 226
 • 30. november 2015, punkt 241
 • 14. december 2015, punkt 288

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016 er sagen behandlet som punkt 6. Af sagsfremstillingen fremgår at: "byggetilladelse til nybyggeri alene kan gives til en ny bygning, såfremt den opføres i samme stil som det oprindelige hus og derved i harmoni med Jernbanegades øvrige bebyggelse" (Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning af 5. oktober 2015). Et flertal besluttede, at der på baggrund af et indsendt revideret forslag af 26. december 2015 kunne søges om byggetilladelse til byggeriet.

Efterfølgende har selve byggesagen været behandlet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 10. oktober 2016 som punkt 189. Sagen blev behandlet på baggrund af flere naboorienteringer blandt andet grundet størrelse på altanerne mod gårdsiden (øst). Lokalplanen stiller krav om et friareal pr. bolig, og derfor indgår altanerne mod øst i denne beregning. Derudover er der i byggetilladelsen stillet krav om, "at boligenhederne forbliver med store "franske døre" mod Jernbanegade for at kunne åbne op, så stue bliver en del af opholdsarealet", hvilket skyldes, at byggeriet ikke opfylder lokalplanens krav til friareal, og man har således taget muligheden for at åbne et større dørparti op med i betragtningen i sagens behandling.

I forhold til ansøgning om opsætning af altaner på 1. salen ud mod Jernbanegade skal sagen behandles i henhold til Bygningsreglementets § 187, hvorefter der skal udarbejdes en helhedsvurdering. For at der kan opnås tilladelse til byggeriet, skal sagen i partshøring ved naboerne, og deres bemærkninger vil blive inddraget i helhedsvurderingen. I en helhedsvurdering skal projektet bl.a. vurderes i forhold til skygge- og indbliksgener, samt om det er sædvanligt for området. Det er et krav, at der kan udarbejdes en positiv helhedsvurdering for at meddele tilladelse til et byggeri.

Teknik og Erhverv har vurderet projektmaterialet (bilag 1 og 2) i forhold til punkterne givet i helhedsvurderingen og mener ikke, at der kan udarbejdes en positiv helhedsvurdering. Denne vurdering har baggrund i udvalgets omfattende behandling af sagen forud for nedrivning med fokus på byggeriets harmoni med Jernbanegades øvrige bebyggelse og - som det fremgår af fotoserie på bilag 3 - at altaner ikke er sædvanlige for området. Derudover vurderes, at altanerne vil påføre beboerne i stueetagen større skyggegener end acceptabelt.

Ansøger har ikke ønsket at tilrette ansøgningsmaterialet.

Teknik og Erhverv indstiller ansøgningen til et afslag.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 - §§ 187 og 188.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen om opsætning af altaner på ejendommen Asylgade 13B ud mod Jernbanegade, med henvisning til tidligere politiske beslutninger.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemmer Jørgen Andersen.

Jørgen Andersen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

61. Udfordringsretten i forhold til ændring af vejnavn

Udskriv

Sagstema

Ønske om brug af den udvidede udfordringsret i forbindelse med ændring af vejnavn i Hanstholm.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Per Skovmose dateret den 11. februar 2019:

"Jeg anmoder om, at der på KB mødet 26/2-19 rejses flg. sag:

"HAWSKOVEN eller HAVSKOVEN"

Det gamle område i Hanstholm, som i folkemunde gik under navnet "Mink-Skoven", er nu overtaget af Hanstholm-rådet, som har fået lavet en rekreativ perle. En afstemning i lokalområdet viste et markant flertal for, at området fremadrettet skulle gå under navnet "HAWSKOVEN".

Skoven / området hedder officielt Hanstholm Byplantage, men kaldes nu i folkemunde for "HAWSKOVEN".

Vejen ind til området hed "minkvejen", og den har man fra Hanstholm Rådet anmodet om at få omdøbt til "Hawskoven". Det ønske er så blevet afvist af "Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering", da vejnavnet "Hawskoven" ikke er i overensstemmelse med dansk retskrivning. Man vil fra styrelsens side godkende navnet "Havskoven". (Der er gadenavne i Thisted Kommune, som staves med "HAW"!!!)

Jeg mener sagen er af stor principiel betydning, da en styrelse langt væk fra et lokalområde ikke bør kunne afvise et navn med lokal islæt og stavemetode.

Jeg anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ud i den enkelte Kommunalbestyrelse."

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Udvidet udfordringsret (2017-2021).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Per Skovmose anbefaler, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ude i den enkelte Kommunalbestyrelse.

Tidligere besluttet

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. februar 2019, pkt. 30:

Sagen oversendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for udredning fra v til w.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Beslutning

Udsættes, indtil der foreligger en afklaring om stednavnet Hawskoven efterfølgende kan have indflydelse på vejnavnet. Mulighederne undersøges hos relevante myndigheder.

Til toppen

62. Regulativ for gågader - ændringer/tillæg om mobilt gadesalg

Udskriv

Sagstema

I det gældende gågaderegulativ er der en forsøgsordning med mobilt gadesalg, der skal evalueres. På baggrund af Teknik og Erhvervs erfaringer med den nuværende ordning ønskes det, at udvalget drøfter, om ordningen kan opdeles i små og store mobile salgsenheder, eller om ordningen ønskes videreført.

Redegørelse

Det nuværende gågaderegulativ er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2016, hvor det også trådte i kraft.

Ordningen kan ses på bilag 1, side 10 og beskrives således:

Tilladelsen gælder et kalenderår og giver indehaveren ret til at drive mobilt salg fra 1 stk. cykel, knallert eller lignende på kommunale vejarealer, pladser og lignende.

I 2018 er der givet 5 tilladelser, hvor 2 er større end 5 m2. Begge har været opstillet i Klitmøller. De to dispensationer har givet anledninger til problematiske forhold grundet utilfredshed blandt konkurrenterne i området samt trænge fysiske forhold på lokaliteterne.

For at forbedre servicen anbefaler Teknik og Erhverv, at den gældende formulering for de små mobile salgsvogne ønskes ændret således, at salgsareal maksimalt må udgøre 3 m2, hvor det for nuværende er på 5 m2.

Teknik og Erhverv anbefaler, at der tilføjes et afsnit for store mobile salgsvogne på hjul. Det vil sige specialindrettet varevogn, campingvogn eller trailer m.m., som kan transporteres væk på egne hjul.

Teknik og Erhverv anbefaler, at disse store mobile salgsvogne kun må opstilles på arealer udpeget til opstilling af store mobile salgsvogne.

Teknik og Erhverv udpeger arealer til opstilling af mobile salgsvogne. Dette areal er tilknyttet den kommunale renovationsordning.

Fremadrettet vil der blive opkrævet betaling for tilladelser til store mobile salgsvogne.

Retsgrundlag

Ændringer i regulativet skal godkendes af Politiet. Regulativets ændringer udarbejdes i overensstemmelse med gældende vejlov.

Lov om offentlige veje. LBK nr. 1520 af 27/12/2014: § 80 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen af et tillæg til gågaderegulativet har ingen budgetmæssige konsekvenser. Ændringer i gågaderegulativet i form af indtægter til Thisted Kommune for leje af arealer forventes at hvile i sig selv, da indtægterne skal afspejle udgifter til arealvedligeholdelse og renovation.

Andre konsekvenser

Lokale handlende kan føle, at de bliver påvirket af konkurrence.

På visse lokaliteter kræves der dispensation fra lokalplan, for der kan etableres salgssted til mobile salgsvogne.

Høring og sagsgang

Teknik og Erhverv vil inddrage borgere og interessenter via Thisted Kommunes hjemmeside og Facebook. Således at vi via samskabelse får en ordning, som borgere og interessenter har været med til at udforme.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. oktober 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. at Teknik og Erhverv udpeger arealer til store mobile salgsvogne i første omgang i Klitmøller og Nr. Vorupør,
 1. at Teknik og Erhverv bemyndiges til at udpege arealer til store mobile salgsvogne i andre byer,
 2. at der opkræves betaling bl.a. til dækning af vedligeholdelse og renovationsudgifter, og
 3. at alle tilladelser fremadrettet udstedes til en konkret placering.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 202:

Ad 1 til 4: Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. oktober 2018:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Debatperioden har været fra den 22. november 2018 til den 7. januar 2019.

Der er indkommet 15 debatindlæg, og her er 9 positive over for mobilt gadesalg, og 6 er imod.

Vedrørende placeringen i Nr. Vorupør er der kommet en positiv tilkendegivelse om placeringen ved Havstokken. Samt forslag om at lukke promenaden for kørende trafik.

For Klitmøller er der indkommet flere forslag. 3 har fremsat forslag om placering ud mod promenaden, hvor Bellis er beliggende.

Der er imidlertid planer om at opføre en bygning for Skibningsbåden på dette sted.

Der er også indkommet et forslag om placering af mobilt gadesalg ved Hummerhuset, og en har fremsat forslag om placering på den store p- plads foran Niels Juel samt en med forslag om placering af mobilt gadesalg ved Splittergab.

En er imod placeringen øst for Ørhagevej i debatoplægget.

Ud fra de indkomne bemærkninger er det Teknik og Erhvervs vurdering, at den bedste placering for mobilt gadesalg i Nr. Vorupør er ved Havstokken, og i Klitmøller er den bedste placering ved parkeringspladsen ved Bellis ud mod promenaden, se bilag 5.

Det er Teknik og Erhvervs vurdering, at det vil være i perioden den 15. april - 31. oktober, der kan tillades mobilt gadesalg med opstillet renovationscontainer.

Der skal opkræves et gebyr svarende til de faktiske udgifter i forbindelse med driften af ordningen, arealerne og renovation. Det foreslås, at der opkræves 5.000 kr. pr. enhed pr. sæson, og at ordningen evalueres efter 2 år.

Sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At Teknik og Erhverv, på baggrund af de indkomne bemærkninger, udpeger areal på parkeringspladsen ved Bellis i Klitmøller og ved Havstokken i Nr. Vorupør, se bilag 5,
 2. at tilladelserne udstedes for perioden fra den 15. april til 31. oktober,
 3. at der opkræves betaling bl.a. til dækning af vedligeholdelse og renovationsudgifter begyndende med 5.000 kr. pr. enhed pr. sæson, og
 4. at forsøgsordningen evalueres efter 2 år.

Beslutning

Ad 1 til 4: Godkendt af et flertal af udvalget. Imod stemmer Kaj Kirk og Jørgen Andersen.

Jørgen Andersen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

63. Anlægsbevilling - renovering af kommunal P-plads ved bryghuset

Udskriv

Sagstema

Der søges om anlægsbevilling til renovering af den kommunale del af P-pladsen ved Bryggerivej (ved Thisted Bryghus).

Redegørelse

Teknik og Erhverv har deltaget i flere samarbejdsmøder med Thisted Bryghus om et fælles projekt således, at den kommunale p-plads og Bryghusets parkeringsplads har et ensartet og sammenhængende udtryk. Ved at samtænke projektet kan der opnås et resultat, hvor området får et æstetisk løft.

Den fremtidige situation er illustreret på bilag 1 og 2.

Eftersom pladsen er sammenhængende, får Thisted Bryghus mulighed for at have gæster, hvor transportmidlet er busser. Ved den fremtidige løsning kan busserne gennemkøre parkeringspladsen, hvorved bakning undgås. Dette er klart en fordel for trafiksikkerheden, at der ikke skal bakke busser på Bryggerivej.

Parkeringspladsens nuværende tilstand er dårlig, og der er behov for vedligeholdelse, se bilag 3.

Antallet af parkeringsbåse er samme niveau som i dag, men i praksis bliver der sandsynligvis kapacitet til lidt flere biler, eftersom båsene markeres.

Det er ikke muligt at få finansiering fra Thisted Kommunes Parkeringsfond, eftersom antallet af parkeringsbåse ikke forøges.

Der er ingen tidsbegrænsning på parkeringspladsen i dag, og der er ingen planer om at indføre dette.

Thisted Bryghus har entreret med rådgivere for udarbejdelse at udbudsmateriale, og et fælles projekt kan sendes i udbud umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette dagsordenpunkt. Arbejdet udbydes i overensstemmelse med Thisted Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at renovere Thisted Kommunes andel af parkeringspladsen, renoverer Thisted Bryghus deres andel af parkeringspladsen.

Budgettet for renoveringen af parkeringspladsen er udarbejdet som et fælles projekt med Thisted Bryghus, hvor Thisted Kommune renoverer sin andel af pladsen med i dag 35 P-pladser, og Bryghuset renoverer og etablerer de resterende belagte arealer. Kalkulationerne har resulteret i, at Thisted Kommunes andel er ca. 45.000 kr. pr. P-plads svarende til 1.575.000 kr. Til orientering kan den gennemsnitlige pris pr. P-plads ved anlæggelsen af nye P-pladser, finansieret af P-fonden, være op til 56.000 kr./stk.

Thisted Bryghus har tilkendegivet, at der kan indgås drift- og vedligeholdelsesaftale således, at Thisted Bryghus forestår vintervedligeholdelsen på hele pladsen mod, at Thisted Kommune forestår driften af beplantningen på hele pladsen.

Belægningsarbejderne skal udføres i 2019 således, at de er klar, når den nye bryggehal indvies omkring 1. december 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af projektet udgør ca. 1,6 mio. kr. excl. moms.

Udgiften kan finansieres af rådighedsbeløbet på XA-283 "Medfinansiering til P-fond".

Thisted Bryghus' andel af projektet udgør ca. 2,0 mio. kr. excl. moms.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til renovering af Thisted Kommunes andel af parkeringspladsen,
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på XA-283 "Medfinansiering til P-fond",
 3. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør i samråd med Thisted Bryghus, såfremt den økonomiske ramme er overholdt, og
 4. Der indgås drift- og vedligeholdelsesaftale med Thisted Bryghus, hvor bryghuset varetager vintervedligeholdelsen og kommunen varetager driften af beplantningen.

Beslutning

Ad 1 til 4: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

64. Retningslinjer for vejtilsyn

Udskriv

Sagstema

Vejmyndighedens tilsynspligt med de kommunale veje og stier strækker sig til nogle gange om året afhængig af vejenes og stiernes placering, færdslens art og hyppighed mv. Der er forskel på, om det er en bivej eller en hovedvej i forhold til hyppighed af tilsyn.

Redegørelse

Det udarbejdede forslag til serviceniveauet for kommunale veje, stier og fortove er en beskrivelse af de standarder og opgaver, som Park og Vej udfører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier og fortove.

Formålet med beskrivelse af serviceniveauet er at give brugerne/borgerne et overblik over, hvilket serviceniveau der kan forventes på de enkelte vej- og stiklasser samt fortove.

Beskrivelsen af serviceniveauet bygger på, at alle de kommunale veje og stier er opdelt i henholdsvis 4 vejklasser (klasse A, B, C og D) og 4 stiklasser (klasse A, B, C og D), se bilag 1- retningslinjer for vejtilsyn og vejvedligeholdelse.

Der er samme vejklasseinddeling, som benyttes ved vintervedligeholdelse.

Der er også spørgsmålet om ansvaret for skader, som trafikanter pådrager sig i forbindelse med uheld, der er forårsaget af skader i fortov og vejbelægninger.

Praksis er, at vejmyndigheden ikke kan være ansvarlige for skader forårsaget af huller/belægningsskader, som vejmyndigheden ikke har kendskab til fra vejtilsyn eller borgerindberetninger, se bilag 2 - Gjensidig brochure.

For nuværende udføres der ikke systematisk vejtilsyn, derfor kan vi ikke i fuldt omfang dokumentere, hvornår vi sidst har været på en strækning og dermed heller ikke afvise alle forsikringssager vedrørende skader på personer og køretøjer mv. forårsaget af belægningsskader på fortov eller kørebane.

Borgerindberetninger om belægningsskader mv. registreres i et elektronisk indberetningssystem.

Der er i 2017 og 2018 udbetalt følgende beløb i forsikringserstatninger pga. belægningsskader:

År

Fortove

Veje

2017

32.995 kr.

8.606 kr.

2018

0 kr.

36.903 kr.

Inden for de sidste to år er 5 skadesanmeldelser blevet afvist.

Vejtilsynene påtænkes udført/indlagt i andre arbejdsopgaver f.eks. kørsel i forbindelse med tømning af affaldskurve eller rengøring af toiletter mv. Her udføres vejtilsyn frem til anden arbejdsopgave. Andet arbejde udføres, og vejsynet genoptages på strækningen hen til næste arbejdsopgave osv.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Vejtilsynene planlægges, så de for en stor del er indlagt i den normale drift.

De øgede udgifter til vejsyn vurderes derfor at være begrænsede og kan indeholdes i driftsbudgettet.

De sparede forsikringsudbetalinger vurderes ikke at være af en økonomisk størrelse, der er mærkbar.

Andre konsekvenser

Bedre service for borgere idet skader hurtigere udbedres.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der føres regelmæssigt vejsyn som beskrevet i retningslinjer for vejtilsyn og vejvedligeholdelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Ukrudtsbekæmpelse

Udskriv

Sagstema

Ukrudtsbekæmpelsen på kommunens fortove og stier m.v. udføres ved gasbrænding. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt praksis skal ændres til, at ukrudtsbekæmpelsen udføres ved sprøjtning i stedet for.

Redegørelse

Historik

Byrådet i gl. Thisted Kommune vedtog den 15. april 1997 en politik om at pleje og vedligeholdelse af grønne områder skulle foregå uden kemi, se bilag. Grundlaget for politikken var aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) om at udfase brugen af kemi på offentlige arealer. Politikkens formål var at reducere forbruget af kemi til ukrudtsbekæmpelse løbende og med ophør i 1999. Beslutningen blev senere ændret med ophør til den 1. januar 2003.

Denne praksis er videreført efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor Park og Vej har varetaget ukrudtsbekæmpelsen på vejarealer og de grønne områder uden brug af kemi og ved hjælp af gasbrænding samt manuel og maskinel ukrudtsbekæmpelse.

I 2007 fornyede staten, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer. I perioden fra 1995 til 2016 er forbruget faldet med 91 %.

Regeringen vedtog i 2017 en ny Pesticidstrategi 2017-2021. Heri indgår der en række indsatser. Nogle af indsatserne retter sig mod pesticidforbruget på offentlige arealer, idet kommuner, regioner og staten fortsat skal sænke forbruget i overensstemmelse med den frivillige aftale fra 2007.

Alle landets kommuner er som udgangspunkt omfattet af aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer, idet KL er medunderskriver på aftalen. Men det er op til de enkelte kommuner at træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen. Herunder også at træffe beslutning om, hvorvidt de vælger at benytte ukrudtsbrændere eller andre alternative teknikker til at bekæmpe ukrudt.

Kilde: https://mst.dk/kemi/pesticider/offentlige-arealer/

Muligheder

Der er flere alternativer til gasbrænding såsom sprøjtning, udlægning af skum samt behandling med damp eller hedt vand. Alle metoder løser den samme opgave, som er ukrudtsbekæmpelse.

Fælles for metoderne er, at de skal udføres gentagne gange i løbet af en vækst sæson for at opnå den ønskede virkning, typisk 5 - 10 gange.

Park og Vej råder i dag over to traktorer med gasbrændere, som brænder ukrudt på kommunens fortove og stier. Gasbrænder nr. to blev indkøbt og sat i drift i 2017 for at øge indsatsen med renholdelse af fortovene.

Gasforbruget i 2016 var på ca. 3.000 kg, og derved udledte forbrændingen ca. 9 ton CO2. Ved den større indsats i 2017 var forbruget 7.500 kg gas, svarende til ca. 22,5 ton CO2.

Udstyr

Til ukrudtsbekæmpelse er der udviklet sprøjteudstyr, der udfører computerstyret spotsprøjtning. Denne metode reducerer ukrudtsmiddelforbruget, idet der kun sprøjtes på de enkelte ukrudtsplanter og ikke på arealer uden ukrudt.

Produkter

Der findes flere ukrudtsmidler, der har Miljøministeriets godkendelse til anvendelse på belægninger. Teknik og Erhverv anbefaler de mest miljøvenlige midler, men at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til sprøjtning med et mere effektivt ukrudtsmiddel til bekæmpelse af invasive og særligt aggressive ukrudtsarter.

Der er på nuværende tidspunkt ingen ukrudtsmidler, der er godkendte til anvendelse på rekreative græsarealer i parker og på boldbaner, der er åbne for offentlig adgang.

Kilde: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/boern-der-leger-paa-boldbaner-og-i-parker-skal-beskyttes-bedre-mod-skadelige-sproejtemidler/

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af sprøjteudstyr koster ca. 250.000 kr.

Andre konsekvenser

Ved overgang til sprøjtning frem for gasbrænding vil brandfaren ophøre. Det udførende personale skal erhverve lovpligtigt sprøjtecertifikat.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2018

Økonomiudvalget den 22. august 2018

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At der må anvendes sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på forsøgsbasis i sæson 2019 og 2020 med evaluering ultimo 2020, og

2. at der indkøbes et sæt sprøjteudstyr finansieret af Teknik og Erhvervs driftsbudget.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2018, pkt. 150:

Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på yderligere oplysninger.

Sagen genoptages

Redegørelse

Registrering fra Miljøportalen viser de områder i Thisted Kommune, hvor der er boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og følsomme indvindingsområder. Sammenlignes disse områder med Park og Vejs registreringer på GIS kort, hvor der køres med ukrudtsbrænder, er det muligt med planlægning at undgå at sprøjte i disse byer. Det er primært byer i den sydlige del af kommunen, der ligger i BNBO og følsomme indvindingsområder. I bilag er der kort med mulighederne.

Alternativt til sprøjtning med pesticider er der udviklet sprøjteudstyr, der anvender hedt vand (98 grader varmt) med sensor, så kun ukrudtsplanter rammes. Metoden kan sammenlignes med sprøjtning, men udstyret er dyrere i anskaffelse.

Miljøstyrelsen udsendte høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med høringsfrist i september 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019. I den nye bekendtgørelse indgår dog de tidligere beregninger, da de nye beregninger var fejlbehæftede og nåede ikke at komme med inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Derudover indgik Regeringen den 11. januar 2019 en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 med det formål at reducere risiko for nedsivning af pesticider i BNBO.

Miljø- og Fødevareministeriet vil i 2022 gennemføre en evaluering og vurdering af kommunernes indsats for beskyttelse af grundvandet i BNBO. Er vurderingen, at indsatsen ikke er tilstrækkelig, er Regeringen og aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.

I følge en undersøgelse foretaget over 3 år fra Skov & Landskab, Københavns Universitet, viser resultatet, at ved sprøjtning med pesticider og ved brug af hedt vand er det muligt at bekæmpe ukrudtet med færre behandlinger end ved brænding, se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af sprøjteudstyr til pesticider koster ca. 0,25 mio. kr. og kan finansieres af Teknik og Erhvervs driftsbudget.

Indkøb af sprøjteudstyr til hedt vand til montering på traktor koster ca. 1,6 mio. kr. men finansiering kan ikke anvises af Teknik og Erhvervs driftsbudget og vil kræve en anlægsbevilling eller, at det medtages til budgetforhandlinger for 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Der anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse i udvalgte byer, i henhold til bilag, på forsøgsbasis i sæson 2019 og 2020 med evaluering ultimo 2020.

2. Der indkøbes et sæt sprøjteudstyr finansieret af Teknik og Erhvervs driftsbudget.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 46:

Ad 1 og 2: Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Preben Holler og Joachim Plaetner Kjeldsen.

Joachim Plaetner Kjeldsen stemmer imod, fordi han mener, det strider imod kommunens grønne profil og gambler med vores grundvand.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 42:

Sagen sendes tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, idet Økonomiudvalget ikke godkender indstillingen og ønsker alternative løsninger.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Sagen genoptages

Redegørelse

Sagen er den 20. februar 2019 sendt tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, idet Økonomiudvalget ikke godkender indstillingen og ønsker alternative løsninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at udvalget drøfter det videre forløb, herunder den fremtidige ukrudtsbekæmpelse på kommunalearealer i Thisted Kommune.

Beslutning

Godkendt, at der ikke arbejdes videre med sagen, og opgaven løses med eksisterende udstyr. Udvalget ønsker en drøftelse af politikken på det grønne område (Park og Vej) på kommende møde.

Til toppen

66. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016 - 2021. Spildevandskloakering af kloakopland KKI11B ved Vangvej, Klitmøller. Forslag.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021.

Redegørelse

Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Vangvej, Klitmøller, kloakopland KKI11B. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den ny lokalplan 8-008 for området. Projektet forventes påbegyndt efter august 2019. Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye spildevandssystem afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af regnvandssystem inden for egen grund afholdes af grundejer.

Andre konsekvenser

Der kan være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2021, spildevandskloakering af kloakopland KKI11B, Klitmøller, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

67. Stiforbindelse langs Ny Rolighedsbørnehave - Trafiksikkerhed

Udskriv

Sagstema

Anmodning om at stiprojekt langs ny Rolighedsbørnehave indgår i drøftelserne for budget 2020.

Redegørelse

I forbindelse med opførelsen af den nye Rolighedsbørnehave er der udarbejdet et forslag, hvor der er vist nye stiforbindelser langs Rolighedsskolens parkeringsareal samt langs Lindevej, se bilag 1.

På skolens parkeringsareal er der i timerne op til skolestart rigtig meget trafik af personale, forældre og taxaer, hvilket gør det usikkert for de børn, der ankommer til skolen på cykel eller gående.

Der er i dag en sti gående fra hovedstien langs Østermølleafdelingens legeplads, som ender i rundkørslen ved skolens parkeringsplads for personale og besøgende.

Stiforløbet fortsætter som en markering på rundkørslen og parkeringens asfalt.

Børnene vil derfor i dag være blandet med den kørende trafik, se bilag 2 og se bilag 3.

Ved at udføre det nye stiforløb ændrer man dette til blot at skulle krydse tilkørselsvejen på et kort stykke, som kan markeres som fodgængerovergang/cykelsti.

I projektet omkring opførelse af den nye børnehave er der ikke afsat økonomi til at udføre alle stier, i projektet er der indregnet en stiforbindelse fra børnehavens parkeringsplads til Rolighedsskolens stisystem.

Udvalget for ny Rolighedsbørnehave er af den overbevisning, at det vil højne trafiksikkerheden i området, hvis hele stiforløbet kan etableres.

Teknik og Erhverv har udført beregninger på økonomien i etablering af nye stier med belysning samt renovering af den eksisterende sti samt belysning af denne.

Alle priser er erfaringspriser fra andre lignende projekter.

Belysningen er beregnet ud fra en type, som vil blive brugt ved renovering af hovedstiens belysning.

Der vil være behov for en del terrænregulering ved anlæg af stien, da der er store niveauforskelle på grunden. Stien skal anlægges med en stigning, så den er handicapvenlig.

Tidsplan for arbejdet vil være med en projektstart primo marts 2020 og slut primo maj 2020.

Retsgrundlag

Regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for det beskrevne stiprojekt foreslås at indgå i drøftelserne for budget 2020.

Andre konsekvenser

Ved at udføre projektet kan man højne trafiksikkerheden for de elever, der ankommer til skolen på enten cykel eller ved at gå.

I kraft af at al kørsel til Børnehaven Rolighed kommer til at foregå fra Lindevej, vil der blive en væsentlig større trafikbelastning i forhold til i dag.

Allerede i dag har man et trafikalt problem med mange taxaer, der skal aflevere børn til Østermølleafdelingen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at det beskrevne stiprojekt indgår i drøftelserne for budget 2020.

Beslutning

Godkendt, og i øvrigt ønskes sikker skoleveje prioriteret i det hele taget ved kommende budgetforhandlinger.

Til toppen

68. Lukket punkt:: Køb af ejendom

Til toppen

69. Lukket punkt: Overdragelse samt salg af areal

Til toppen

70. Lukket punkt: Ejendomssag

Til toppen

71. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

72. Lukket punkt: Salg af erhvervsejendomme

Til toppen

73. Lukket sag: Salg af ejendomme

Til toppen

74. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget besluttede på deres møde i februar 2018, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger som orienteringssager. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 31. januar 2019 som efterretningssag.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte bevillingsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper fra fagområderne.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, der udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året. I budgetopfølgningen er der set på udviklingen af budgettet excl. overførsler, ligesom der er indregnet de forventede overførsler fra 2018 til 2019 og vurderet på udviklingen af disse i det kommende år.

Det forventede korrigerede budget incl. overførsler for udvalgets område forventes på nuværende tidpunkt at holde - jævnfør nedenstående tabel.

Oversigten viser en merudgift på den skattefinansierede drift på 1,0 mio. kr. og en merindtægt på den brugerfinansierede drift.

Jordforsyning og ejendomme

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (incl overførsler) på 0,8 mio. kr.

Beløbet skyldes, at der er en mindreindtægt vedr. udlejning af jord og arealer, som følge af at en del arealer er inddraget til andre formål som salg, udstykning af grunde til både erhverv og boliger, mageskifte m.v.

Natur og miljø

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (incl overførsler) på 3,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes overførsel fra 2018 til 2019, som udgør et underskud på 5,0 mio. kr. Underskuddet er dog hovedsaglig forårsaget af projekter, hvor udgifterne er afholdt, men indtægterne indgår senere ved aflæggelse af endeligt projektregnskab.

Aktiviteten på området søges dog ligeledes tilpasset således, at underskuddet forventes at blive reduceret til 3,0 mio. kr. ved årets udgang.

Forsyningsområdet

Der forventes på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,0 mio. kr.

Kollektiv trafik

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug (incl. overførsler) på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget opstår hovedsaglig ved det overførte overskud fra 2018 til 2019.

Øvrig trafik

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug (incl. overførsel) på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især overførsel fra 2018 til 2019, som udgør et overskud på 1,5 mio. kr.

Ældreboliger

Der forventes balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsforbrug.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

75. Referat fra Det Grønne Råd

Udskriv

Sagstema

Referat fra mødet i Det Grønne Råd den 4. februar 2019.

Redegørelse

Referater fra Det Grønne Råds møder skal forelægges til orientering for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Det Grønne Råd, afsnittet rådets opgaver, hvor det står skrevet, at referater fra rådets møder forelægges til orientering for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

76. Status på fremdrift i Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Orientering om projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

Hvad er projekt Cold Hawaii Inland – og historien bag?

Gennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet. Denne interesse har også vist sig i Thy, og i starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle området kendt som ”Synopal Havn” i Thisted østby. Denne indledende dialog er efterfølgende blevet til projekt Cold Hawaii Inland (CHI), hvis formål er at koble Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden: Doverodde, Krik, Vildsund, Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen, Synopal Havn) og Bygholm.

Ambitionen er at gøre Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet” med en fælles arkitektonisk identitet, kaldet ”Streger i Landskabet”, og et fælles brand ”Cold Hawaii Inland”. Cold Hawaii Inland bliver med andre ord en ”Margueritrute” i Thy for vandsportsentusiaster, børnefamilier på tur, nysgerrige forbipasserende og turister, der skal give såvel lokal som national og international genklang.

Cold Hawaii Inland kommer helt konkret til at indeholde:

 • En række faciliteter af høj kvalitet der er tilpasset det specifikke ”spot” og dets brugere, og som tager hensyn til den unikke natur i Thy.
 • Faciliteter som sikrer en optimal før/under/efter oplevelse for både garvede og nybegyndere inden for vandsport.
 • Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual.
 • Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper.
 • Muligheden for at afholde større events.

Historisk tidslinje for CHI

 • Starten af 2015: Thy Cable Park henvender sig til Thisted Kommune.
 • Maj 2016: Kommunalbestyrelsen godkender en bevilling til at idéudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idékatalog.
 • Februar 2017: Potentialeanalyse, der beskriver behov og potentialer for vandaktiviteter og faciliteter rundt om i Thy, udgives.
 • 19. december 2017: Kommunalbestyrelsen godkender anlægs udgiftsbevilling på 46,6 mio. kr. og en anlægs indtægtsbevilling på 20,8 mio. kr. til CHI, og i forbindelse med budgetforliget for 2019 yderligere 10 mio. kr. i sammenhæng med inddragelse af Krik som ”spot” i CHI.
 • Marts 2018: Kommunalbestyrelsen vælger Spektrum Arkitekter som vinder af den udskrevne konkurrence med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.
 • 2018: Spektrum Arkitekter og Thisted Kommune arbejder videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots i samarbejde med lokale foreninger og frivillige.
 • Januar 2019: Dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland udgives.
 • Januar 2019: Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland beslutter at øremærke midler til en række udvalgte steder (”spots”) og dermed igangsætte arbejdet med lovgivning, projektering og anlæg af faciliteter i løbet af 2019/2020.

CHI – den kommende proces

Med den politiske styregruppes beslutning om at igangsætte spottene Vildsund, Vandet Sø, Synopal Havn, dele af den rekreative rute samt opførelsen af seks vandshelters er myndighedsarbejde og projektering nu i gang for disse spots. De forventes at være opført med udgangen af 2020. Generelt gælder det, at mange af CHI-spottene er placeret i Natura 2000-områder/ områder med beskyttelse, hvorfor tidslinjen kan være svær at fastlægge helt på nuværende tidspunkt.

De øvrige spots Søbadet, Dragsbæk, Bygholm, Krik og Doverodde afventer beslutning i den politiske styregruppe om at blive sat i gang i 2020/2021.

Projektets administrative styregruppe besluttede den 24. januar 2019, at projektgruppen arbejder med følgende punkter i den kommende tid:

 • Opførelsen af de prioriterede spots og forudgående relaterede processer (myndighedsarbejde, arealerhvervelse, projektering mv.).
 • Dialog med relevante fonde mhp. udarbejdelse af fondsansøgninger og finansiering af CHI.
 • Udarbejdelse af samarbejds- og driftsaftaler med relevante spots.
 • Udarbejdelse af en ”masterplan” (udviklingsplan) for CHI de kommende 3 – 5 år.

Projektgruppen har desuden fokus på borgerinddragelse – i den kommende tid i form af borgermøder (18. og 19. marts 2019), løbende interessentmøder med relevante foreninger i CHI, oprettelse af et CHI-brugernetværk og generel information og kommunikation via mail, FB, hjemmeside mm.

Dispositionsforslaget for CHI kan læses her: http://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjekter/CHI.aspx

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland foretog den 15. januar 2019 følgende økonomiske prioritering:

 • Vildsund: 3,1 mio. kr.
 • Synopal Havn: 22 mio. kr.
 • Den rekreative rute i 2019/2020 (strækning fra Thisted Ro- og Kajakklub til Sydhavnen): 9,2 mio. kr.
 • Vandshelters: 1,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

77. Tidsplan for revision af vandløbsregulativer 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på arbejdet med revision af vandløbsregulativerne i Thisted Kommune samt de planlagte indsatser i 2019.

Redegørelse

Arbejdet med revision af de lovpligtige vandløbsregulativer sker på baggrund af beslutninger truffet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2018, hvor kommissorium for processen blev godkendt. Dette er en orientering om de aktiviteter, der i den forbindelse vil blive igangsat i 2019 - en detaljeret tidsplan fremgår af bilaget.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 3. september 2018 kriterier for henholdsvis op- og nedklassificering af vandløb (offentlig/privat). Den efterfølgende gennemgang ud fra kriterierne viser, at ca. 59 km vandløb bør ændre status fra offentlig til privat vandløb eller omvendt. Disse vandløbsstrækninger er blevet sendt i høring hos lodsejerne og andre interessenter, bl.a. gennem kommunens hjemmeside. I denne høring opfordres borgerne til at komme med kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Høringen slutter 25. marts 2019, hvorefter Teknik og Erhverv vil udarbejde et endeligt forslag til politisk godkendelse om, hvilke vandløb der skal omklassificeres.

I 2019 vil det primære fokusområde efterfølgende være at omklassificere de berørte vandløb samt at indsamle informationer, der skal med i de kommende vandløbsregulativer.

Vandløb, der nedklassificeres, kan tidligst overgå til privat vandløb efter vedligeholdelse i 2019, hvorved det sikres, at de overdrages i regulativmæssig stand. Vandløb, der opklassificeres, kan først optages som offentlige vandløb, når der er vedtaget et vandløbsregulativ. Det prioriteres derfor, at regulativer for disse vandløb udarbejdes først i forbindelse med revisionsprocessen.

Retsgrundlag

Vandløbsloven. Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udarbejdelsen af nye regulativer samt efterfølgende ændret vedligeholdelse af vandløbene forventes afholdt indenfor nuværende budget. Det vurderes, at ændring af driftsomkostningerne i forbindelse med omklassificeringen vil balancere.

Andre konsekvenser

Nogle lodsejere vil blive pålagt en økonomisk omkostning i forbindelse med nedklassificeringen, mens andre vil få afhændet vedligeholdelsesomkostningerne i forbindelse med opklassificeringen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

78. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Teknik og Erhverv, samt orientering om KL servicemålsstatistik for 2018 til kommunerne.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q" er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

KL har fremsendt servicemålsstatistik vedrørende kommunernes sagsbehandlingstider i 2018. Statistikken er vedhæftet til orientering.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

79. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter marts 2019

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2019.

Redegørelse

Teknik og Erhverv fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilag viser status på udførte ekstraarbejder pr. 13. februar 2019 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse starter først op til maj. Ekstra opgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

80. Lukket punkt: Politianmeldelse. Landbrugssag

Til toppen

81. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Tidligere besluttet

Intet.

Til toppen