14. jan 2019

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Permanent dragracing bane ved Thisted Lufthavn

Udskriv

Sagstema

Stillingtagen til etablering af en permanent dragracing bane ved Thisted Lufthavn.

Redegørelse

Dragracing er motorsport for specialbyggede biler og motorcykler, der konkurrerer om at accelerere hurtigst på en bane på enten 201 eller 402 meters længde. Dragracing Club Denmark (DCD) ønsker at etablere en bane, der giver mulighed for begge distancer.

DCD har indsendt projektbeskrivelse for etablering af en permanent dragracing bane parallelt med landingsbanen ved Thisted Lufthavn, se bilag A. Ved lufthavnen er der i dag en permanent gokart- og motocrossbane.

Dragracing klubben anvender i dag Thisted Lufthavns landingsbane til løb og har i 2018 gennemført 4 løb her. Lufthavnens landingsbane har dog ikke den optimale asfalt til dragracing. Klubben ønsker derfor at etablere sin egen bane, dels for at kunne opfylde krav til banens opbygning men også for at have sin egen bane i Danmark.

Etablering af en bane og eventuelt også øgede aktiviteter vil medføre en øget støjbelastning i området. Der er i ansøgningen ikke redegjort for niveau eller virkning af støjdæmpende tiltag som f.eks. støjvold og autoværn med støjreduktion. Teknik og Erhverv har ikke vurderet, om alle ønsker kan efterkommes. Alle mindre løb kan kun godkendes som træning og skal derfor leve op til støjvilkårene for motorsportsbaner. Dette betyder, at DCD får reduceret varigheden af løb pr. time, jo mere det støjer. Herved sikres det, at støjen holdes under den maksimal tilladte støjpåvirkning pr. time.

En ny bane inkl. aktiviteterne på gokartbanen og motocrossbanen kan resultere i et totalt antal stævnedage på 28 dage pr. år. I dag er der mulighed for op til 23 stævnedage pr. år. Ved stævner er der ikke støjgrænser, blot støjkrav til de deltagende køretøjer. Der kan ikke stilles vilkår om, at stævner for dragracing, motocross og gokart afvikles på samme dage, med henblik på at reducere antallet af støjbelastede dage.

Der er behov for en politisk stillingtagen til, om Teknik og Erhverv skal arbejde videre med mulighederne for etablering af en dragrace bane ved Thisted Lufthavn. Den videre proces vil således være at belyse, hvilke påvirkninger der sker på det omkringliggende område i form af støjberegninger og virkning af støjreducerende foranstaltninger.

Det er Teknik og Erhvervs vurdering, at omkringliggende naboer allerede i dag er støjbelastet, og at en dragracing bane vil forværre støjgenerne i området. Omfanget af støjgenerne kendes ikke, førend der er foretaget nærmere undersøgelser.

Før banen kan etableres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan samt en miljøgodkendelse til aktiviteterne.

Ved en ny motorsportsbane skal der på grundlag af støjberegninger vurderes på den samlede støjpåvirkning hos naboerne. Der skal gennemføres en VVM screening, som kan resultere i, at der skal laves VVM redegørelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Dragracing Club Denmark har et overordnet budget for projektet på 10,4 mio. kr., som betales af klubben selv. Klubben skal søge fondsmidler for at kunne realisere projektet.

Thisted Kommune har udgifter til sagsbehandling men skal ikke bidrage til anlæggelsen af banen. Det anslås, at sagsbehandlingen for Thisted Kommune svarer til mere end ét årsværk.

Thisted Kommune vil opnå en lejeindtægt for udlejning af arealet. Ved gokartbanen og motocrossbanen får Thisted Kommune ca. 15.000 kr. i lejeindtægt fra hver lejer. I det ansøgte materiale fra DCD skal lufthavnens landingsbane anvendes til returkørsel, og bygningerne ønskes også anvendt. Endvidere skal der være bemanding på lufthavnen, når DCD afvikler arrangementer. Derfor er det Teknik og Erhvervs holdning, at DCD skal betale væsentligt mere i leje, end der betales for gokartbanen og motocrossbanen.

Andre konsekvenser

Lufthavnens fremtid er ukendt, idet der arbejdes på at udvide aktiviteterne erhvervsmæssigt med import af fødevarer. Det er ikke undersøgt, om en dragracingbane kan medføre restriktioner på kommerciel benyttelse af lufthavnen.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. december 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At der meddeles afslag på ansøgningen pga. øgede støjgener for de omkringboende naboer.

2. At såfremt der er politisk opbakning til projektet, bør der foretages støjberegning af ansøger således, at omfanget af støj og påvirkningen heraf er kortlagt, og at det herefter foreligges til endelig politisk beslutning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2018, pkt. 250:

Godkendt, at der arbejdes videre med ansøgningen. Udvalget ønsker projektet gennemgået af ansøger på kommende udvalgsmøde.

Sagens behandling

Dragracing Club Denmark deltager i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. januar 2019 kl. 14.00.

Ny høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Beslutning

Godkendt, at der arbejdes videre med ansøgningen. Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på yderligere støjberegninger og afklaring i forhold til luftfart.

Til toppen

3. Grøn mobilitet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Udmøntning af Budgetforlig 2019 vedr. Grøn mobilitet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2019 aftalte partierne bag forliget at:

"Prioritere 0,5 mio. kr. til at udvikle grøn mobilitet i Thisted Kommune i 2019."

Forligspartierne bedes drøfte udmøntningen af puljen og tilkendegive, hvilke tiltag der forventes iværksat.

Retsgrundlag

Budgetforliget for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Til effektuering af de besluttede tiltag er der i forliget afsat 500.000,- kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. december 2018

Økonomiudvalget den 12. december 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der træffes beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for at udvikle grøn mobilitet i Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2018, pkt. 246:

Indstilles til godkendelse, at eksterne rådgivere inviteres til udvalgets møde i januar måned 2019, hvorefter sagen genoptages.

Sagens behandling

Niras og JAJA Architects deltager i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. januar 2019 kl. 14.30.

Ny høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Beslutning

Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på yderligere undersøgelser.

Til toppen

4. Punkt fra udvalgsmedlem - skiltning og oplysning om offentlige toiletter i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Peter Skriver Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

Skiltning og oplysning om offentlige toiletter i Thisted Kommune:

1. Skiltning til det nye offentlige toilet i industrikvarteret i Hurup således det er muligt at finde det, når man kører i Hurup af Bredgade Nord og Industrivej.


2. Undersøgelse af mulighed og pris for etablering af tømmeplads for autocampere ved det nye offentlige toilet i industrikvarteret i Hurup.


3. Undersøgelse af mulighed og pris for tilslutning til mobilapp’en ”findtoilet” (flere oplysninger kan findes på www.findtoilet.dk), eller et andet lignende system for smartphones.

Det vil være en betydelig serviceforøgelse for trængende personer i vores kommune, og en helt naturlig ting vi alle kan får brug for.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet idet punkt 2 udsættes til analysen fra turistforeningen foreligger.

Til toppen

5. Ændring og delegering af kompetence - køb og salg af fast ejendom

Udskriv

Sagstema

Ændring og delegering af kompetenceplanen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for så vidt angår køb og salg af fast ejendom fremsendes til godkendelse.

Redegørelse

Den 30. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at den umiddelbare forvaltning af køb og salg af fast ejendom flyttes fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og at styrelsesvedtægt og kompetenceplan ændres i overensstemmelse hermed.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten og kompetenceplanen blev efterfølgende godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018. Der skal herefter konsekvensændres i kompetenceplanen, så den er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Nedenstående er et udkast til kompetenceplan og administrationsgrundlag inden for køb og salg af fast ejendom. Der ønskes samtidig en delegation af visse områder til teknisk direktør. Ved områder markeret med *) er der allerede sket delegation til administrationen jf. tidligere beslutninger.

Kommunestyrelsesloven

KB

ØU

KMTU

ADM

Bemærkninger

Køb og salg af fast ejendom – bevillingskompetence

B

I

I

I

Sager, der ikke er taget bevillingsmæssigt stilling til

Godkendelse af salgspriser bolig- og erhvervsgrunde

B

I

Godkendes 1 x årlig (forår) ifm. revurdering af handleplan for strategisk byggemodning

*) Salg af småarealer under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges (kræver ikke off. udbud)

I

Beslutning delegeres til teknisk direktør

Salg til staten, regionen, kommunen el. et kommunalt fællesskab (kræver ikke off. udbud)

I

Beslutning delegeres til teknisk direktør

*) Tilbagekøb pga. mgl. opfyldelse af byggepligt (2 år - færdigmeldt max. 3 år fra overtagelsesdato)

B

Ansøgning om udsættelse af byggepligt (max. yderligere 1 år)

B

Køb af ejendomme på tvangsauktion til nedrivning - op til 100.000 kr.

B

For perioden 2019-2021ved fuldmagt til deltagende medarbejder på auktionen

Køb af ejendomme til nedrivning - op til 250.000 kr.

I

Beslutning delegeres til teknisk direktør

*) Salg af tiloversblevne arealer ifm. nedrivning

B

Arealer udbydes uden mindstepris og sælges til højestbydende.

Opkrævning af kloakbidrag ved salg af erhvervsgrunde

I

Ved salg af byggemodnede erhvervsgrunde, hvor Thisted Kommune har betalt kloakbidrag ifm. byggemodning.

Beslutning delegeres til teknisk direktør.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Styrelsesvedtægt

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Hurtigere sagsbehandling uden brug af unødige ressourcer.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at udkast til kompetenceplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

6. Igangsætning af myndighedsbehandling af nedslagspunkter inden for Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces for konkrete geografiske nedslagspunkter inden for projektet "Cold Hawaii Inland".

Redegørelse

Prospektet "Streger i landskabet" er resultatet af Kommunalbestyrelsens valg af vinder af projektet "Cold Hawaii Inland". Prospektet er nu fulgt op med en designmanual og et dispositionsforslag, der er en videreudvikling af den samlede vision om at udvikle Thy som et nationalt center for vand og friluftsaktiviteter på tværs af Thy, herunder det visuelle udtryk i projektet.

Dispositionsforslaget indeholder konkrete geografiske nedslagspunkter, som forudsætter myndighedsbehandling på forskellige niveauer - herunder en konkret lokalplanlægning.

Nedslagspunkterne Synopal, Søbadet, Dragsbæk, Vildsund og Doverodde forudsætter en nærmere lokalplanlægning af de berørte arealer forud for en realisering af projekterne. Med lokalplanlægningen sikres plangrundlaget for realisering af projekterne i de konkrete lokale sammenhænge, som de indgår i. Lokalplanlægningen indeholder desuden en miljøscreening, som sikrer, at projekterne vurderes i relation til potentielle natur- og miljøkonsekvenser, som er særligt nærværende i de kystnære områder.

Retsgrundlag

Planloven og Loven om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen for de konkrete nedslagspunkter kan igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Forslag til Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1-027 for detailhandel i Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget henvendelser fra udvalgsvarekæder, der ønsker at etablere store udvalgsvarebutikker i Thisted. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. oktober 2018 at igangsætte planlægning for etablering af et aflastningscenter for detailhandel i Thisted Øst ved Østerbakken/Leopardvej.

Med moderniseringen af Planloven i 2017 har kommunen mulighed for at planlægge nye aflastningsområder, jf. bestemmelserne om detailhandel. Et aflastningsområde kan bidrage til at skabe øget konkurrence og sikre et bredt vareudvalg til gavn for forbrugerne. Aflastningsområder kan endvidere aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan indplaceres i bymidten. Detailhandelsplanen viser, at store udvalgsvarebutikker er vanskelige at indpasse i Thisted bymidte på grund af krav om plads, biltilgængelighed, varelevering, parkering, synlighed mv.

Debatfase

Området ved Østerbakken/Leopardvej indgår ikke i kommuneplanens nuværende rammer. Derfor begyndte planlægningsprocessen med en foroffentlighedsfase på 4 uger for Aflastningsområde Thisted Øst samt for et Lokalcenter ved Hanstholmvej.

I debatfasen indkom 2 bemærkninger, hvoraf 1 bemærkning relaterer sig til aflastningsområdet ved Østerbakken/Leopardvej. Denne omhandler ønsker om at muliggøre tankstation samt sikre parkeringsmuligheder og fremtidssikring af vej og trafik i området. Emnerne er behandlet i planlægningen, eksempelvis er parkering vurderet i det konkrete lokalplanforslag.

Planforslag og indhold

På baggrund af ønsker og henvendelser omkring etablering af større udvalgsvarebutikker i Thisted samt debatfasen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger en ny ramme 1.C.162 for et centerområde, Aflastningsområde Thisted Øst. Aflastningsområde Thisted Øst omfatter et område på ca. 63.000 m2 med en arealramme til udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer på i alt 10.000 m2. For hele aflastningsområdet fastsætter kommuneplantillægget et maksimalt butiksareal for den enkelte butik på 7.500 m2 og et minimums butiksareal for den enkelte butik på 600 m2 for at give mulighed for at etablere butikker, der ikke kan være i midtbyen.

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, Lokalplan 1-027, der muliggør to butikker i det sydøstlige hjørne af aflastningsområdet og giver mulighed for i alt 4.000 m2 udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer. Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for bebyggelsesomfang og fremtræden, parkering samt omfang og placering af skilte, men uden restriktioner omkring drift og indhold i lysskilte.

Området, der er omfattet af lokalplanen, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en detailhandelsredegørelse samt en miljøscreening.

Retsgrundlag

Planloven §§ 5 l, 5 n, 11, og 15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

8. Forslag til Lokalplan nr. 3-007 for Hanstholm Havn: Optimering af anvendelserne i havnens bagland

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 3-007 for Hanstholm Havn. Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på optimering af anvendelserne i havnens bagland.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 12. november 2018 at igangsætte revision af planlægningen for Hanstholm Havn.

Ændrede rammebetingelser for Hanstholm Havn medfører, at den gældende Lokalplan 3-005 fra 2017 ikke tilbyder et tilsvarende plangrundlag for en optimal udnyttelse af baglandet og dermed rum for en fortsat positiv forretningsudvikling af havnen. Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, som skal erstatte den gældende Lokalplan 3-005.

Lokalplanen omfatter et område på ca. 190 ha og ligger hovedsageligt i byzone. Lokalplanområdet består af den del af havnen, som pt. er under opførelse samt den eksisterende havn med havneaktiviteter, værfter og erhverv i form af blandt andet fiskemelsfabrik, røgeri, akvakultur samt import- og eksportvirksomheder. Lokalplanens afgrænsning er i det væsentlige i overensstemmelse med afgrænsningerne af Lokalplan 3-005 samt kommuneplanens rammer.

Lokalplanen indeholder bestemmelser for de 9 delområder, som regulerer bl.a. anvendelser, miljøklasser og bebyggelsens omfang og højde.

Ændringer i forhold til Lokalplan 3-005

Hovedsageligt er følgende elementer ændret i forhold til Lokalplan 3-005:

 • Delområde A og A1 justeres til matrikelgrænser mod vest, og der gives mulighed for opstilling af solceller- eller solfangeranlæg.
 • Tilpasning af miljøklasser i sammenhæng med ændrede anvendelser i delområde B og E.
 • I delområde B1 gives der mulighed for skibsværft.
 • Optagelse af arbejdshavn som delområde B2, for at give mulighed for den fortsatte anvendelse til havnerelateret lagring af lossegods.
 • Mindre nytilskæringer af delområder B, C og D2 for at følge matrikelgrænser og dermed simplificere dertil hørende anvendelser.
 • Mindre ændringer mht. bygningshøjder og anvendelsesbestemmelser i delområde D.

Oversigt over delområder kan ses i lokalplanens kortbilag 2 på lokalplanportalen. Et link til lokalplanportalen findes i bilag 1.

Sammenhæng med anden planlægning

Den påbegyndte havneudvidelse bliver ikke berørt af ophævelsen af Lokalplan 3-005, da anvendelsesbestemmelser for ydermoler og havnebassiner er uændrede. Teknik og Erhverv vurderer ydermere, at der ved de ændrede anvendelser, der muliggøres i planforslaget, ikke vil være væsentlige ændrede indvirkninger på naboområder og eksisterende anvendelser.

Den forventede udvidelse af Hanstholm Renseanlæg (omfattet af Lokalplan 1.27) håndteres i en særskilt planproces.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der er foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 3-007 Hanstholm Havn vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

9. Boligområde ved Vangvej, Klitmøller - igangsætning af planlægning

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde ved Vangvej, Klitmøller.

Redegørelse

En projektgruppe samt lodsejer ønsker at udnytte matriklen 33i, Klitmøller Huse, Vester Vandet til boligbebyggelse. Matriklen har adressen Vangvej 9 (se bilag 1). Området er udlagt til boligformål i kommuneplanen og omfattes af ramme 8.B.8 - Boligområde ved Vangvej, Klitmøller. En udnyttelse til boligformål kræver en ny lokalplan for området.

I planlægningen for Klitmøller skal der være fokus på at bevare byen som attraktiv for bosætning, samtidig med at områdets kvaliteter bevares. Derfor lægger den vestlige del af projektet (Delområder A) sig op ad strategien Thy på Forkant og tager afsæt i Helhedsplanen Klitmøller 2026 for at imødekomme behovet for attraktive lejeboliger i Klitmøller under hensyntagen til igangværende projekter som f.eks. stien ved Klitmøller Å. Den østlige del af projektet (Delområde B) skal imødekomme behovet for huse på mindre grunde, f.eks. til seniorer. Lokalplanområdet opdeles derfor i mindst to delområder, som adskiller tæt-lav fra åben-lav bebyggelse.

Den endelige projektudformning ligger ikke fast endnu, idet arbejdet stadig pågår. Lokalplanforslaget skal derfor udarbejdes ud fra det nuværende skitseforslag (se bilag 2). Der kan ske justeringer af projekterne i løbet af lokalplanprocessen. Lokalplanen skal bl.a. fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, friarealer samt byggeriets udformning og placering, herunder maksimale bygningshøjder og byggefelter.

Lokalplanområdet er knapt 2,5 hektar stort og er sammenstemmende med afgrænsningerne af kommuneplanens rammer, som fremgår af bilag 1.

Teknik og Erhverv forventer at fremlægge lokalplanforslaget i foråret 2019.

I forbindelse med den offentlige høring forventer projektgruppen og lodsejer at afholde informationsmøde om projektet i Klitmøller.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5, 5A og 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

10. Principgodkendelse - udarbejdelse af ny lokalplan for bygning til Skibningsbåden i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om at Thisted Kommune er positivt indstillet på at udarbejde lokalplan for en mindre bygning til Skibningsbåden, som planlægges flyttet fra Hanstholm til Klitmøller.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har afholdt flere møder med repræsentanter for Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller. Foreningen arbejder på at få den Skibningsbåd, der pt. er lokaliseret i en bygning ved Hanstholm Fyr, tilbage til Klitmøller. Foreningen ønsker at opføre en ny mindre udstillingsbygning til båden samt til formidling. Bilag 1 indeholder en overordnet beskrivelse af projektidéen.

Foreningen har forbindelse til en konkret fond, som ønsker at støtte projektet med et større beløb. Udover et prospekt, der beskriver den ønskede bygning, skal foreningen fremsende oplysninger om planforholdene.

Den ønskede placering af bygningen fremgår af bilag 2, hvor et omtrentligt byggefelt er indtegnet. Området er omfattet af Lokalplan 2.11 Klitmøller - Ørhageområde fra 1991. Umiddelbart vil en bygning til formålet ikke kunne opføres inden for den gældende lokalplan, og der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan forud for byggeriet. Arealet er ejet af Thisted Kommune.

Teknik og Erhverv indstiller, at det tilkendegives overfor Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller, at Thisted Kommune efter nærmere aftale er positivt indstillet på at udarbejde plangrundlag for en mindre udstillingsbygning. Fiskerlejet ved Ørhage er, på den konkrete lokalitet, præget af mindre, karakteristiske bygninger. Teknik og Erhverv indstiller, at det tilføjes, at bygningen skal underordnes/tilpasses det eksisterende miljø.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at det tilkendegives overfor Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller, at Thisted Kommune er positivt indstillet på at udarbejde plangrundlag for en mindre udstillingsbygning på Ørhage i Klitmøller.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Debatoplæg om udvidelse af behandlerhuset "Dokken"

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af behandlerhuset "Dokken" ved havnen i Thisted.

Redegørelse

Bestyrelsen og repræsentanter for "Dokken" har i august 2018 besluttet at igangsætte processen omkring afklaring af mulighed for udvidelse, og Teknik og Erhverv har modtaget et projektforslag i forlængelse heraf. Konkret tænkes udvidelsen som en tilbygning i forlængelsen af det eksisterende byggeri med en placering nord for "Dokken", hvor der i dag er et grønt rekreativt areal.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 8. oktober 2018, at arbejdet med projektet kunne fortsætte.

En udvidelse af "Dokken" vil være en succes for det sundhedsfaglige miljø i Thisted by, da der er en stigende forespørgsel på lokaler til sundhedsrelaterede funktioner i byen. Projektforslaget til udvidelsen inddrager potentialet for en promenade langs kajkanten og opholdsarealer, der tilgodeser borgernes rekreative oplevelsesmuligheder ved vandet. En sådan facilitering af stedets rekreative potentiale vil gavne lokalmiljøet samtidig med, at der tilbydes nye efterspurgte sundhedsfunktioner i Thisted by. Projektet vil derfor både kunne være en forbedring af de sundhedsfaglige tilbud samt en opgradering af det nuværende havnemiljø i Thisted.

Udvidelsen af "Dokken" vil omfatte op til 3.000 m2 etageareal og en bygningshøjde på op til 15,5 m. Begge dele er i strid med det gældende plangrundlag for området i forhold til blandt andet højde og anvendelsesbestemmelser. Projektet ligger inden for risikozone for slagteriet, som er udpeget i kommuneplanen. Teknik og Erhverv indhenter udtalelse fra berørte myndigheder til miljøvurdering, inden lokalplanforslag udarbejdes.

Matriklen er kortlagt forurenet på vidensniveau 1, det vil sige, at der kan have foregået aktiviteter på lokaliteten, der gør, at der kan være forurening. For det konkrete areals vedkommende skyldes det formodentlig primært, at det er et opfyldt havneareal. Teknik og Erhverv får udarbejdet en forureningsundersøgelse af arealet sideløbende med planlægningen med henblik på kortlægning af en konkret forurening eller frigivelse af arealet i forhold hertil.

Den endelige projektudformning ligger ikke fast endnu, idet arbejdet stadig pågår, og der kan derfor ske justeringer af projektet i løbet af lokalplanprocessen og som følge af debatfasen. Lokalplanen skal bl.a. fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, friarealer samt byggeriets udformning og placering, herunder maksimale bygningshøjder.

Teknik og Erhverv har udarbejdet en debatfolder og indstiller, at planprocessen indledes med en høringsfase på 4 uger. I bilag 1 ses debatfolderen, som indeholder en beskrivelse af udvidelsen af behandlerhuset "Dokken" samt en tidsplan for den videre planproces.

Retsgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

12. Lokalplan 1-025 Thisted Bryghus samt kommuneplantillæg nr. 1 - endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1-025 Thisted Bryghus, samt Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 12. november 2018 forslag til Lokalplan 1-025 Thisted Bryghus, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029. Planforslagene giver mulighed for udvidelse af Thisted Bryghus med en bygning til et nyt brygværk.

Lokalplanen og Kommuneplantillæg kan ses via link i Bilag 1.

Planforslagene har været i høring fra den 14. november - 12. december 2018, og der er indkommet 6 høringssvar i perioden - Bilag 2.

Bemærkningerne drejer sig om:

- Miljøklasser i kommuneplantillægget

- Trafik og adgang til den nye bygning

- Udsigt o.lign.

Bilag 3 indeholder en oversigt over bemærkninger i punktform og Teknik og Erhvervs kommentarer hertil.

Miljøklasser i kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget slår 3 eksisterende rammer sammen til én med miljøklasse 3 - 5. I den forbindelse ændres den ramme, som omfatter primært kommunens parkeringsplads, samt holdepladsen for busserne fra miljøklasse 1-2 til miljøklasse 3-5. For miljøklasser 3, 4 og 5 er de vejledende afstande til åben og lav boligbebyggelse på hhv. 50 m, 100 m og 150 m. Den gældende vejledning på området anfører, at der benyttes kortere planlægningsafstand, hvis omgivelserne er mindre støjfølsomme end åben og lav boligbebyggelse, som har ligget til grund for klassificeringen.

Dr. Louise Gade er udlagt til Centerområde, som er mindre støjfølsom end åben og lav boligbebyggelser, der er anvendt til klassificeringen i håndbogen til miljøklasserne. Ud fra dette, har Teknik og Erhverv vurderet, at afstanden fra en virksomhed med miljøklasse 3-5 til boligerne i centerområdet kunne mindskes. Indenfor rammen er der i dag et værksted til busser, som har eksisteret siden 2002, og værksteder placeres i miljøklasse 3-5. Rammen opdateres derfor i forhold til den faktiske anvendelse.

Under alle omstændigheder skal virksomheder, uanset miljøklasse, kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støj- og lugtgrænseværdier, ved skel til boliger.

Bemærkningerne til planforslagene på dette punktet medfører derfor ingen ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Trafik og adgang til den ny bygning

DSB og ejer af Jernbanegade 35 (Arrivas værksted) har begge i høringsperioden ønsket, at adgangsvejen til den nye bygning, bliver helt klarlagt. Det skyldes, at busserne i dag kører både nord og syd om værkstedsbygningen. Lokalplanforslaget indeholder alene en vejadgang syd om bygningen. Der har været holdt et afklarende møde, og der foreligger aftaler om adgang til bryggeribygningen fra de tilgrænsende matrikler, der er muliggjort i planforslaget. Derudover er det aftalt, at bryggeriets plads, hvor der i dag holder busser parkeret om natten, fortsat kan anvendes til natparkering.

Ejer af Dr. Louise Gade 18 er bekymret for øget tung trafik og forurening.

Ansøger har angivet transport til den nye bygning til 2 lastbiler dagligt. Lastbilerne skal køre fra Dr. Louise Gade til banegårdsarealet ad eksisterende rampe overfor Skolegade, som busser og biler også anvender.

Lokalplanen regulerer ikke forhold uden for lokalplanens afgrænsning, derfor vil beskrivelsen under "Lokalplanområdet" i lokalplanen blive præciseret med en beskrivelse af, at transporten kommer til at foregå med indkørsel via rampen.

Udsigt o. lign.

Ejer og lejer af Bryggerivej 17-19 er bekymret over udsigten mod fjorden bliver forringet, og at der skal opføres flere opbevaringstanke. Ejer af Dr. Louise Gade 18 mener, at den nye bygning vil skæmme den gamle bryggeribygning.

I den gældende lokalplan, er der udlagt et byggefelt på bryggeriet nuværende parkeringsplads med mulighed for byggeri op til 8,5 meter. Bryggeriet har valgt at lægge den ny bygning lavere i terræn og med en højde på 7 meter målt på den laveste del af parkeringspladsen. Derudover er der valgt et fladt tag bl.a. for at reducere generne i forhold til udsigt. Den ændrede placering af bygningen sker bl.a. for at undgå byggeri foran den gamle karakteristiske bryggeribygning, som ønskes bevaret. Den nye bygnings arkitektur er nutidig, ligesom den gamle bryggeribygning repræsenterer byggestilen fra den tid den blev opført.

Bemærkningerne til planforslagene på dette punktet medfører ingen ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Klage over afgørelsen om miljøvurdering

Ejer af Dr. Louise Gade 18 har påklaget Thisted Kommunes afgørelse om, at planforslagene ikke miljøvurderes til Planklagenævnet.

Klagen drejer sig ændring af miljøklasser og trafikstøj.

Teknik og Erhverv har indsendt kommunens bemærkninger til klagen. Bemærkninger vedr. miljøklasserne fremgår af ovenstående punkt. Derudover vil trafikmængden til bryggeriet ikke medføre flere lastbiler end i dag.

Klagen og Teknik og Erhvervs bemærkning hertil fremgår af Bilag 4.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte redaktionelle ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

13. Debatoplæg om udvidelse af Hotel Klitheden, Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af debatfase forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Hotel Klitheden i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget et projektforslag til udvidelse af Hotel Klitheden. Rådgiver for Hotel Klitheden har den 3. december 2018 forelagt projektbeskrivelsen for udvidelse af Hotel Klitheden, Nordsøvej 10-12, Nr. Vorupør for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som er positivt indstillet på at undersøge mulighederne for planlægning af projektet.

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af en ny i 4 etager, hvoraf de 2 nederste indeholder hotel med restaurant, værelser m.v. og de 2 øverste etager indeholder ejerlejligheder. Det samlede areal for projektforslaget er 2.875 m² med en bygningshøjde på ca. 15,5 m. I øvrigt henvises til bilag 1 "Projektforslag for udvidelse af Hotel Klitheden."

Området er i kommuneplanen rammelagt til "centerområde" nærmere bestemt "mindre butiksområder". Projektet overskrider rammerne for så vidt angår bebyggelsesregulering. Kommuneplanen foreskriver en bebyggelsesprocent på 50, hvor projektforslaget overstiger 100.

Ud over den, for området, relativt høje bebyggelsesprocent, ligger arealet inden for kystnær byzone, hvor der særligt skal redegøres for bygningshøjde over 8,5 meter.

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen går i gang med offentliggørelse af et debatoplæg - bilag 2 - for at give berørte naboer og offentligheden i øvrigt mulighed for at komme med bemærkninger. Debatoplægget belyser projektets karakter samt omfang og beskriver den efterfølgende planproces, som bl.a. omfatter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Retsgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Anmodning om Thisted Kommunes overtagelse af projekter under Grøn Ordning

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune er blevet kontaktet af foreninger, der ønsker, at Thisted Kommune overtager projektejerskabet for deres projekter, som har fået tilsagn til midler gennem Grøn Ordning.

Redegørelse

Thisted Kommune har i foråret 2018 modtaget tilsagn til en række projekter under Energistyrelsens "Grøn Ordning", hvor kommunen har søgt på vegne af foreningerne. Foreningerne er selv ansvarlige for at afvikle projekterne, herunder at afholde udgifterne, indtil midlerne udbetales fra Energistyrelsen. Efter projektet er afviklet, ansøger Thisted Kommune på vegne af foreningerne om udbetaling af midler fra Grøn Ordning fra Energistyrelsen.

Foreningerne har et ønske om, at Thisted Kommune overtager projektejerskaberne, fordi foreningerne har likviditetsmæssige udfordringer i deres administration af projekterne. Foreningerne fremfører, at det ikke er muligt for dem at afholde projektudgifterne i perioden frem til udbetaling af midlerne fra Energistyrelsen.


Navnene på projekterne, som Thisted Kommune kan overtage, fremgår af nedenstående oversigt. Projekterne beskrives kort i det følgende. Energistyrelsens tilsagn til projekterne kan ses i bilag 1-3.

Projektnavn

Forening

Tilsagnsbeløb (excl. moms)

Rekreativt område ved Hamborg

Hamborg Beboerforening

103.500 kr.

Madpakkehus ved testcenterstien

Østerild og Omegns Borgerforening

80.000 kr.

Rasteplads ved testcenterstien

Østerild og Omegns Borgerforening

73.100 kr.

Der er blandt andet modtaget tilsagn om støtte på 103.500 kr. til Hamborg Beboerforenings projekt "Rekreativt område ved Hamborg", hvor der på Naturstyrelsens areal planlægges at etablere en udsigtsplads og lægiver til brug for Hanstholm og Hamborgs indbyggere, turister og naturinteresserede.

Foreningen Østerild og Omegns Borgerforening har modtaget tilsagn til 2 projekter på henholdsvis 80.000 kr. og 73.100 kr. i forbindelse med ”testcenterstien”, der går fra Østerild til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller. Projekterne planlægger at etablere henholdsvis et madpakkehus og en rasteplads i forbindelse med Testcenterstien, der ligger på Naturstyrelsens arealer. Projekterne langs ”testcenterstien” skal sikre bedre rekreative muligheder for brugerne af stien, gøre det mere attraktivt at bruge stien og give bedre adgang mellem Østerild og Testcenteret.

Overdragelsen af projekterne til kommunen betyder, at kommunen påtager sig den fulde risiko i forbindelse med projekterne, herunder risikoen i forbindelse med at der skulle opstå en situation, hvor Energistyrelsen ikke kan godtage regnskabet og derfor ikke kan udbetale tilskuddet. Gennemførelsen af projekterne, herunder den fulgte ansvarsfordeling og økonomiadministration generelt, vil derfor skulle følge den ansvarsfordeling og de økonomiadministrative regler, som gælder for alle øvrige kommunale projekter, og som bl.a. er beskrevet i kommunens økonomistyringsregulativ.

Fælles for alle 3 projekter er, at de ikke er af kompleks karakter både med hensyn til størrelse, fysiske leverancer og involverede aktører. Foreningerne har bekræftet, at projekternes budgetter stadig hænger sammen jævnfør det tilsagn, der er givet i foråret 2018. Samlet set vurderes det, at der er meget lav risiko for, at projekterne ikke kan gennemføres i henhold til de projektbeskrivelser, som er baggrund for Energistyrelsens tilsagn og indenfor budgetrammen. Projekterne, der er givet tilsagn til, er fuldt finansieret af Grøn Ordning. Projekterne er dermed ikke afhængige af midler fra andre fonde. Alle tilladelser fra henholdsvis Thisted Kommune og Naturstyrelsen er i forbindelse med projekterne på plads.

Det bemærkes, at Teknik og Erhverv også har modtaget anmodning om overtagelse af et projekt i Klitmøller, under foreningen Aktivt Børneliv i Klitmøller (ABIK), om at skabe en tidssvarende legeplads ved Klitmøller Friskole. Projektet er imidlertid finansieret med ca. 50 % fra henholdsvis fonde, erhvervsdrivende og private bidrag. Energistyrelsen har beskrevet, at en kommune skal overtage hele projektet ved en projektoverdragelse. Dette inkluderer den del af projektet, der relaterer sig til de delelementer, der ikke er medfinansieret af Grøn Ordning, samt at eventuel medfinansiering skal hjemsøges til kommunen. Projektet under ABIK blev sat i gang tidligere i 2018. Center for Økonomi og Løn har derfor vurderet, at der er flere forhold, der gør, at kommunen ikke kan overtage projektet, da der allerede er betalt fakturaer for delelementer, samt at ABIK har modtaget de øvrige støttemidler i projektet, som ikke relaterer sig til Grøn Ordning.

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune overtager projektejerskabet for 3 projekter.


Grøn Ordning er under afvikling, og de ovenstående projekter og tilknyttede midler er de sidste, der kan ansøge under Grøn Ordning i Thisted Kommune. Hvis projekterne ikke gennemføres, kan midlerne ikke udnyttes.

Retsgrundlag

Energistyrelsen har givet skriftlig tilsagn om, at Thisted Kommune kan overtage projekter fra foreninger, der har modtaget støtte under Grøn Ordning. Det er dog et krav, at Thisted Kommune udarbejder regnskaberne for projekterne. Endelig skal det i forbindelse med udbetaling af støtte fra Grøn Ordning oplyses, at Thisted Kommune har overtaget projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne er 100 % finansieret af Grøn Ordning.

Center for Økonomi og Løn har fået vurderet projekterne af kommunens revision, der finder, at kommunen lovligt kan hjemtage momsrefusion for udgifterne, såfremt kommunen overtager projekterne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At Thisted Kommune overtager projektejerskabet for "Rekreativt område ved Hamborg", "Madpakkehus ved testcenterstien" og "Rasteplads ved testcenterstien".

2. At projekternes udgifter og indtægter bogføres i kommunens regnskab under aktivitetsgruppen "Natur og Miljø", og at Thisted Kommune udarbejder regnskaberne.

3. At de nærmere vilkår for overtagelse aftales mellem Thisted Kommune og de frivillige foreninger.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

15. Principbeslutning vedrørende affredning - hotelbyggeri

Udskriv

Sagstema

Ejerkredsen af et fredet areal i Klitmøller ønsker kommunens opbakning til en ophævelse af fredning for en mindre del af arealet med det formål at opføre et hotelbyggeri. Sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen.

Redegørelse

Repræsentant for ejerkredsen af et strandnært areal i Klitmøller har henvendt sig til Thisted Kommune med henblik på at få opbakning til at søge Fredningsnævnet om ophævelse af en del af Ørhage fredningen.

Teknik og Erhverv var i februar 2018 i kontakt med lodsejerne, og i den forbindelse har Teknik og Erhverv fået udarbejdet et advokatnotat, der beskriver processen vedrørende fredninger og mulighederne for dispensation samt muligheder for ophævelse af fredning - notatet er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1.

Bilag 2 er ansøgningen, som er tilsendt kommunen, dog indgår fuldmagterne ikke i bilaget.

Bilag 3 viser det omhandlende areal, som er på ca. 2.300 m2 oger den del af matriklen, som ikke er omfattet af klitfredning, men af fredningen. Klitfredningen løber langs hele kysten og varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men har også til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Ørhagefredningen er en konkret fredning med egne fredningsbestemmelser.

Notatet beskriver, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at mulighederne for at få en dispensation fra en fredning er til stede. For at opnå en dispensation må det ansøgte ikke være i strid med fredningens formål. Opførelse af et badehotel inden for fredningen vurderes at være i strid med formålet, som er at fastholde området, som det er (fri for bebyggelse).

Hvis betingelserne for en dispensation ikke er til stede, skal der i praksis rejses en ny fredningssag, hvilket alene er staten, kommunen eller Danmarks Naturfredningsforening, der kan. En fredningssag rejses ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet og skal blandt andet indeholde fredningsbestemmelser og et budgetoverslag, som forinden skal have været sendt i høring ved de øvrige myndigheder, som kan rejse fredningssager.

Som det fremgår af bilag 1 foreligger der en række afgørelser vedrørende ophævelse af fredninger. Ud fra praksis på området er fredninger kun ophævet helt eller delvist hvis; denne er gennemført ved en fejl, fredningen har mistet sin betydning, eller tungtvejende samfundsmæssige hensyn taler herfor.

Da det pågældende areal helt åbenlyst er sammenhængende og af samme karakter som det øvrige fredede område, er det ikke en fejl, at det indgår i fredningen og har heller ikke mistet sin betydning, som er at opretholde områdets tilstand som ubebygget.

Hvis der skal være tungtvejende samfundsmæssige hensyn, skal det kunne godtgøres, at den ønskede aktivitet ikke kan gennemføres uden for det fredede område, hvilket næppe kan godtgøres, da et badehotel alt andet lige vil kunne placeres andre steder i Klitmøller.

Som det fremgår af advokatens notat konkluderes det på sidste side, nederste afsnit, at det vil være usandsynligt, at der vil kunne opnås en delvis ophævelse af fredningen til fordel for et badehotel, og at igangsætning og gennemførelse af en fredningssag derfor vil vise sig at være forgæves.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Erhverv, at sagen ville kræve rejsning af en ny fredningssag, men at argumentet herfor ikke er til stede.

Det bemærkes, at arealet er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven, og kommunens adgang til at meddele dispensation herfra er meget begrænset og vil ikke kunne finde anvendelse i denne sag, uanset om fredningen skulle blive ophævet.

Derudover skal de almindelige planlægningsmæssige begrundelser for at inddrage arealer i byzone indgå i sagens behandling efterfølgende, bl.a. beliggenhed inden for kystnærhedszonen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune ikke arbejder videre med sagen, og dette meddeles ansøger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Peter Skriver Nielsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted.

Preben Holler stemmer imod.

Til toppen

16. Udviklings- og infrastrukturplan for Thisted

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om udviklings- og infrastrukturplanens indhold og processen frem til godkendelse.

Redegørelse

Det er beskrevet i Kommuneplanen, at ”Thisted – Udvikling og Infrastrukturplan” skal udarbejdes.

Det er hensigten med planen at optimere trafikafviklingen i Thisted og fremtidssikre byens udvikling, så man også i fremtiden sikrer en god og sikker fremkommelighed til alle områder i byen. Thisteds bymidte skal udformes med gode trafikforhold for alle trafikgrupper med fokus på at fremme bæredygtige transportformer – cykling, gang og kollektiv trafik.

Teknik og Erhverv foreslår, at ”Thisted – Udvikling og Infrastrukturplan” skal indeholde:

- Vejnettet i dag

- Trafikale udfordringer og potentialer

- Parkering

- Stier

- Grøn mobilitet

- Klimatilpasning

- Vejnettet om 20 år

For at sikre en handlingsorienteret plan, vil indsatserne blive prioriteret.

Procesplan

Februar – maj 2019

Udkast til ”Thisted – Udvikling og Infrastrukturplan” udarbejdes.

Analysering af behov og potentialer samt løsningsforslag skitseres.

Juni 2019

KMTU præsenteres for udkast til høringsmateriale.

KMTU præsenteres for prisoverslag for de væsentligste indsatser.

Juni – august 2019

Offentlig høring, 8 uger.

August - november 2019

Udarbejdelse af endelig udviklings- og infrastrukturplan på baggrund af høringssvar.

December 2019

KMTU godkender den endelige ”Thisted – Udvikling og Infrastrukturplan”

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at ”Thisted – Udvikling og Infrastrukturplan” udarbejdes med det foreslåede indhold samt procesplan.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

17. Anlægsbevilling og tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune er ikke blevet mindre i løbet af det sidste år. Indsatsen vil derfor også fremad være en stor og vigtig del af at forskønne og gøre kommunens byer mere attraktive, for såvel nuværende som for fremtidige beboere. Der er fortsat refusion på udgifter til køb af dårlige ejendomme, nedrivning samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Refusionsprocenten, der i en periode har været forhøjet, ændres i marts 2019 tilbage til 60 %, fra de nuværende 70 %.

I 2018 var en del af strategien for "Pulje til Landsbyfornyelse" at skabe en helhedsindsats, hvor Thisted Kommune ikke bare nedrev dårlige ejendomme men også "aktiverede" de tomme grunde efter endt nedrivning i samarbejde med borgerne. Dette blev gjort med stor succes blandt andet med støtte fra Statens Kunstfond i form af "KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde". Thisted Kommune har modtaget tilsagn om yderligere 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond til "KulTHYvator 2", som skal anvendes i byerne - Vestervig - Bedsted og Hørdum.

På investeringsoversigten for budget 2019 er der afsat 3.825.000 kr. i anlægsudgifter og 2.200.000 kr. i anlægsindtægter til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, Lov om byfornyelse og udvikling af byer med ændringslov nr. 1562 af 19. december 2017.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og indtægterne kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-818 - Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Da der vil blive ydet et tilskud fra Statens Kunstfond på 400.000 kr. til projekt "KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde", søges der ligeledes om en tillægsbevilling til både anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillingen.

Anlægsbevillingen - Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2019, kan herefter specificeres således:

Frigivelse af rådighedsbeløb - XA 818 Indsats farlige/forfaldne ejendomme

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "KulTHYvator"

Anlægsbevilling - I alt

Udgift

3.825.000 kr.

400.000 kr.

4.225.000 kr.

Indtægt

-2.200.000 kr.

-400.000 kr.

-2.600.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

1.625.000 kr.

0 kr.

1.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, tillægsbevillingen på 400.000 kr. vil påvirke anlægsudgiftsrammen.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.825.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

2. At der gives en tillægsbevilling, som anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til KulTHYvator - Kunst på nedrivningsgrunde. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 4:

Ad 1. Indstilles til godkendelse

Ad 2. Bevilges over driften (idet det ikke påvirker servicerammen).

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

18. Sparekassen Thy Arena - projektændring

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om projektændring vedr. opgradering af lysanlæg fra metalhalogenlamper til energibesparende LED lamper.

Redegørelse

Opgradering af lysanlægget på Sparekassen Thy Arena er en del af anlægsarbejderne vedr. stadion, der blev foranlediget af ændrede krav fra DBU (Dansk Boldspils Union) i 2018 til klubber, der spiller fodbold i 1. division. Banevarme og vandingsanlæg i banen er udført, og der arbejdes på teknikbygningen på nuværende tidspunkt.

Da anlægsbevillingen blev givet den 31. januar 2018, var LED lamper til stadions ikke en mulighed pga. prisen, og at de ikke kunne monteres på de eksisterende master, da afstanden fra masterne til midten af banen var for stor.

Udviklingen indenfor stadionbelysning går hurtigt, og der er nu mulighed for at montere LED lamper på de eksisterende master.

Det oprindelige projekt var en opgradering af stadionbelysningen med metalhalogenlamper fra 52 til 80 lamper. Metalhalogen lamper bruger mere energi end LED, og der vil være ca. 50 % energibesparelse ved at vælge LED løsningen frem for metalhalogen lamper. LED løsningen kræver 88 lamper for at opnå 1000 LUX på græstæppet efter det oprindelige projekt.

Krav ændringer i licensmanualen 2018/19

Anlægsbevillingen til projekterne blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2018, men den 20. marts 2018 blev Teknik og Erhverv gjort bekendt med, at DBU 's krav til LUX målemetode var uklare, og det blev hermed præciseret i licensmanualen 2018/19 på DBU's hjemmeside. Præciseringen betød, at nu skal lysanlægget leve op til UEFA Stadium Lightning guide 2016, hvilket er endnu en skærpelse af kravene i forhold til tidligere udmeldinger. LUX kravene (1000 LUX) skal nu opfyldes i kamerahøjde (lodret) og ikke kun vandret på græstæppet, som det oprindelige projekt kunne.

Teknik og Erhverv kunne ikke forudse, at der ville komme nye skærpelser til A-kravene på målemetoden, og har derfor arbejdet med forskellige løsninger.

Projekt ændringsforslag:

Scenarie 1:

Lysanlægget udbygges til 80 stk. metalhalogenlamper (1000 LUX), der var det oprindelige projekt. Løsningen opfylder ikke de skærpede krav til målemetode, men forventes at overholde budget. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 2:

Lysanlægget udbygges til 96 stk. metalhalogenlamper (1200 LUX). Løsningen opfylder ikke de skærpede krav til målemetode, selvom LUX tallet er højere målt på græstæppet. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,28 mio. kr. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 3:

Lysanlægget udbygges til 88 stk. LED lamper (1000 LUX). Løsningen kan ikke opfylde de skærpede krav, men er forberedt til at kunne udbygges med yderligere lamper jvf. forslag E i bilag. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,43 mio. kr. Dispensation fra DBU vil være nødvendig.

Scenarie 4:

Er scenarie 3 udbygget med 2 stk. 20 m master, med hver 6 lamper og 12 lamper på tribunen, så der i alt bliver monteret i alt 112 LED lamper jvf. forslag E i bilag. Løsningen opfylder UEFA kravene og A-kravene til licensmanualen for fodbold i 1.division. Der forventes et øget finansieringsbehov på ca. 0,43 mio. (scenarie 3) + 0,84 (fuldt udbygget) i alt 1,27 mio. kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Belysningsanlægget på 1,7 mio. kr. finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 858, Lerpytter Stadion – Opgradering af bane.

Den øgede udgift til opgradering af lys jvf. Scenarie 3 på 0,43 mio. kr. finansieres af driften indenfor det vedtagne budget. Udgiften forventes dog tilbagebetalt indenfor de næste 5 år via energibesparelsen og færre udgifter til vedligeholdelse af anlægget.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Teknik og Erhverv har været i dialog med TFC Elite og klubben har en meget stor bekymring for, at de ikke kan få licens hvis belysningsanlægget ikke opfylder kravene. Hvis TFC Elite opnår at få licens med dispensation er bekymringen, at TFC Elite ikke bliver tildelt TV transmitterede kampe, som er en meget vigtig del af indtægtsgrundlaget. TFC Elite skal søge licens ved DBU til sæsonen 2019/20 senest den 15. februar 2019.

Det har ikke været muligt at få en tilkendegivelse fra DBU om, hvorvidt det er muligt at få dispensation fra belysningskravene.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at scenarie 3 godkendes.

Beslutning

Scenarie 3 indstilles til godkendelse under forudsætning af, at TFC forbliver i 1. division.

Til toppen

19. Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt (kap. 1a i henhold til lov om kystbeskyttelse).

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kystbeskyttelse ved Lild Strand skal gennemføres ved et kommunalt fællesprojekt (kap. 1a i henhold til lov om kystbeskyttelse) eller på privat initiativ.

Endvidere skal det besluttes, om der skal udføres hård kystbeskyttelse ud for det kommunale areal.

Redegørelse

Kysten ved Lild eroderer, og nogle huse har akut behov for kystbeskyttelse, så de ikke skyller i havet.

I 1. klitrække er der 7 ejendomme, som ikke har hård kystbeskyttelse. Ud af disse er 5 bebygget. Thisted Kommune ejer den ene af de ubebyggede ejendomme, og denne anvendes delvis som parkeringsplads.

Den ubeskyttede kyststrækning er ca. 290 m, hvoraf 143 m ejes af Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsen har behandlet problemstillingen af flere omgange.

I januar 2018 anmodede ejeren af Sandnæshagevej 25 om Thisted Kommune ville fremme et kommunalt fællesprojekt på hele den ubeskyttede strækning. Dette betyder, at ejeren vil have Kommunalbestyrelsen til at gennemføre kystbeskyttelsen, hvor samtlige grundejere pålægges at bidrage.

Den 24. april 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen 300.000 kr. til myndighedsprojekt, der skulle danne grundlaget det kommunale fællesprojekt.

Ved udarbejdelsen af myndighedsprojektet er lodsejerne involveret, og Teknik og Erhverv holdte møde med lodsejerne. Lodsejerne ytrede bekymring for tidsperspektivet ved et kommunalt fællesprojekt, idet beskyttelsesbehovet er akut, og der var enighed om at anmode Kommunalbestyrelsen om gennemførelse af et fælles projekt på frivillig basis med kommunen.

Et konsulentfirma har udarbejdet myndighedsprojektet, og dette blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2018. Her besluttede Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig gennemførelse af projektet på frivillig basis, men hvor anlægsudgifterne fordeles efter ejendomsvurdering. Grundejernes ønske er fordeling på baggrund af facadelængde.

Ejeren af Sandnæshagevej 25 er utilfreds med Kommunalbestyrelsens beslutning og anmodede den 30. oktober 2018 om, Thisted Kommune vil fremme et kommunalt fællesprojekt på hele den ubeskyttede strækning.

Den 1. november sendte Teknik og Erhverv myndighedsprojektet til udtalelse hos Kystdirektoratet (KDI).

De øvrige private grundejere er også utilfredse med Kommunalbestyrelsens beslutning, idet de mener, at kommunens bidrag burde være et større beløb.

Den 26. november 2018 holdt Teknik og Erhverv møde med lodsejerne i 1. række, hvor processen for et kommunalt fællesprojekt blev gennemgået.

Hvis processen gennemføres så hurtig, som overhovedet muligt, og afgørelserne ikke påklages, vil etablering af hård kystbeskyttelse tidligst kunne påbegyndes i efteråret 2019.

Den 27. november 2018 ændrede ejeren af Sandnæshagevej 25 anmodningen om kap.1a til kun at omfatte den vestligste del af projektet, således at dette udelukkende etableres kystsikring frem til kommunens parkeringsplads. Thisted Kommunes areal samt den bebyggede grund øst for det kommunale areal er således udtaget af anmodningen.

Den nye anmodning havde Teknik og Erhverv allerede sendt til udtalelse hos KDI.

Ejerne af Sandnæshagevej 27, 31 og 35 oplyser ved mail af 27. november 2018, at de ikke ønsker et kommunalt fællesprojekt, men en frivillig løsning for dem, der måtte ønske at etablere kystbeskyttelse.

Ejeren af den ubebyggede grund Sandnæshagevej 31 har ikke givet en tilbagemelding til kommunen, om der ønskes hård kystbeskyttelse ud for arealet.

Se bilag - Kortbilag.

De private grundejere har efterfølgende bekostet at få udarbejdet et myndighedsprojekt til etablering af hård kystbeskyttelse ud for de bebyggede ejendomme. De private grundejere ansøgte om tilladelse den 19. december 2018.

Ejeren af Sandnæshagevej 25 er med i ansøgningen om den private frivillige gennemførelse, men ønsker dog stadig, at den hårde kystbeskyttelse etableres som et kommunalt fællesprojekt.

Se bilag - Ansøgning og myndighedsprojekt til privat kystbeskyttelse af 19/12 2018.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen har følgende muligheder for at beslutte, hvordan kystbeskyttelsen skal gennemføres.

1. Hele strækningen som kommunalt fællesprojekt.

2. Vestlig strækning som kommunalt fællesprojekt.

3. Frivillig kystbeskyttelse på privat initiativ.

Det er beskrevet i lov om kystbeskyttelse, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutningen på baggrund af udtalelsen fra Kystdirektoratet samt udtalelser fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet.

Fremme

kap. 1a

Besluttes det at fremme projektet, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet samtidig med, at afgørelsen offentliggøres.
Herefter udarbejder kommunen det endelige projekt og indsender ansøgning om tilladelse til kommunen.
Projektet sendes i høring hos alle, der kan blive pålagt bidragspligt - høringsfristen er mindst 4 uger og indeholder en opgørelse over, hvorledes samtlige udgifter skal afholdes.
Efter endt høring træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om det konkrete projekt - afgørelsen vil normalt indeholde en tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet efter kystbeskyttelsesloven samt eventuel inklusion af anden lovgivning samt bidragsfordelingen med redegørelse for denne.
Den endelige afgørelse og tilladelse meddeles skriftligt til ejerne og klageberettigede samtidig med offentliggørelsen.
Afgørelsen kan påklages, og én klage har opsættende virkning.

Denne fremgangsmåde kan have et langt tidsperspektiv

Ikke fremme

kap. 1a

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at fremme projektet, underrettes de borgere, som har anmodet om igangsættelse af kystbeskyttelse ved et fælles kommunalt projekt.
Afgørelsen er endelig og kan påklages - dog kun hvad angår retslige spørgsmål, og ikke den trufne afgørelse.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at fremme projektet, kan de private lodsejere gennemføre projektet på privat initiativ, hvis de kan blive enige om dette. Der er således ingen, der bliver pålagt at skulle etablere og bidrage til kystbeskyttelse.

Hvis grundejerne kan blive enige på frivillig basis, har denne fremgangsmåde et forholdsvist kort tidsforløb.

1. Hele strækningen som kommunalt fællesprojekt

Dette projekt omfatter hård kystbeskyttelse af ca. 290 m, heraf er 143 meter Thisted Kommunes andel.

Myndighedsprojektet har i henhold til lov om kystbeskyttelse været i høring ved KDI.

Af udtalelsen fra KDI fremgår det, modtaget den 28. november 2018, at der er et akut behov for etablering af kystbeskyttelse for at sikre husene i 1. række, og at den foreslåede linjeføring i myndighedsprojektet er passende set i forhold til behovet for kystbeskyttelse i området, og at den tilgodeser de øvrige hensyn, som skal varetages.

Det vurderes også, at der er behov for kystbeskyttelse på projektstrækningen, da værdier ligger meget kystnært.

Det økonomiske hensyn ved projektet omfattet af kap. 1a, har KDI ikke forholdt sig til, idet direktoratet ikke har et konkret kendskab til værdierne i området og derfor ikke kan udtale sig om, hvorvidt udgifter til projektet er rimelige set i forhold til de værdier, som ønskes beskyttet.

Se bilag - Udtalelse fra Kystdirektoratet.

Der er ingen af de involverede lodsejere, der har anmodet om denne løsning på Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. oktober 2018.

2) Vestlig strækning som kommunalt fællesprojekt

Dette projekt omfatter hård kystbeskyttelse af ca. 120 m øst for den eksisterende skråningsbeskyttelse og beskytter dermed 4 bebyggede ejendomme, men ikke den ubebyggede grund, kommunens parkeringsplads og den bebyggede ejendom Sandnæshagevej 35.

Revideret myndighedsprojekt er udarbejdet, og har været i høring hos KDI.

Af udtalelsen fra KDI fremgår det, at der er et akut behov, og at det giver værdi for de 4 vestlige bebyggede ejendomme.

Ulempen ved denne løsning – frem for hele strækningen – er, at ejendommen længst mod øst ikke beskyttes, og derfor bør fjernes eller beskyttes på privat initiativ for ikke at forsvinde af sig selv. Derudover må kommunen og grundejeren af den ubebyggede grund vurdere, om de ubebyggede arealer ønskes beskyttet.

Kystdirektoratet vurderer, at det vil vare 15-30 år, før de ubebyggede arealer eroderes i en sådan grad, at det får konsekvens for andre forhold end grundene.

Såfremt den bebyggede grund mod øst også beskyttes med hård kystbeskyttelse, vil de to ubebyggede grunde være yderlige udsatte for erosion, hvilket kan forebygges/reduceres ved sandfordring i området.

Se bilag - Myndighedsprojekt fra NIRAS af 7. december 2018 for kystbeskyttelse af hele strækningen og den alternative løsning.

Grundejeren af Sandnæshagevej 25 ønsker denne løsning som et kommunalt fællesprojekt (kap 1a).

3) Frivillig kystbeskyttelse på privat initiativ

Dette projekt er stort set det samme som ovenstående – den vestlige strækning + den østlige ejendom, Sandnæshagevej 35, men hvor projektet gennemføres ved privat initiativ.

Thisted Kommune er derfor hverken involveret i processen, herunder myndighedsansøgning, projektering, udbudt, udførelse, tilsyn, bidragsfordeling m.v.

Grundejerne af de bebyggede ejendomme har ansøgt om tilladelse til denne løsning.

Teknik og Erhverv er myndighed og behandler pt. ansøgningen.

Såfremt Thisted Kommune giver tilladelse til det ansøgte, og grundejerne kan blive enige om forholdene, kan den hårde kystbeskyttelse formentlig være udført medio 2019.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om Thisted Kommune skal indgå i den frivillige løsning, men dette skal formentlig være med bidrag efter facademeter, for at grundejerne vil have kommunens med i samarbejde.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse.

Lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Formålet varetages ved en afvejning af 8 beskrevne hensyn:

 1. Behovet for kystbeskyttelse
 2. Økonomiske hensyn
 3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet
 4. Kystlandskabets bevarelse og genopretning
 5. Naturens fri udfoldelse
 6. Rekreativ udnyttelse af kysten
 7. Sikring af den eksisterende adgang til kysten og
 8. Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det ikke at fremme sagen som et kommunalt fællesprojekt, vil der ingen udgifter være forbundet med afgørelsen med mindre, Kommunalbestyrelsen ønsker kystbeskyttet ud for den kommunale ejendom.

Besluttes det at fremme sagen til et kommunalt fællesprojekt, vil der blive udgifter til rådgiver, afholdelse af licitation, udførelse af kystbeskyttelsen mv.
Kommunen har i henhold til loven ret til efterfølgende at fordele disse udgifter ud til de lodsejere, der opnår en beskyttelse ved gennemførelse af kystbeskyttelsen.

Kommunen kan træffe afgørelse om, der under Kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslaug, som de bidragsydende ejere skal være medlem af.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Den endelige afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og en klage har opsættende virkning for hele projektets gennemførelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

 1. Kystbeskyttelsen ved Lild Strand overlades til frivillig/privat initiativ, jf. indsendte ansøgning.
 2. Anmodningen om en kap. 1a sag (Kommunalt fællesprojekt) efter lov om kystbeskyttelse ikke fremmes.
 3. Der ikke udføres hård kystbeskyttelse ud for det kommunale areal.

Beslutning

Ad 1 til 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

20. Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2021. Kloakering af Hanstholm Havn. Forslag

Udskriv

Sagstema

Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2021. Kloakering af Hanstholm Havn og ajourføring af eksisterende oplande.

Redegørelse

Dette forslag til ændringer i Thisted Kommunes spildevandsplan 2016-2021, tillæg nr. 4, omfatter blandt andet fastsættelse af kloakeringsform for udvidelse af Hanstholm Havn og de omkringliggende arealer tilhørende Hanstholm Havn. Ændringerne i tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den ny lokalplan 3-007 for Hanstholm Havn. Tillæg nr. 4 vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af spildevands- og regnvandssystem inden for egen grund afholdes af Hanstholm Havn. Udvidelse af havneområdet vil medføre en øget belastning af Hanstholm Renseanlæg, og det må forventes, at der skal investeres i anlæg, så renseanlægget kan klare de gældende udlederkrav til renset spildevand.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Kloakering af Hanstholm Havn, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

21. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Stågbak-Tuerbak i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Stågbak-Tuerbak i Klitmøller.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. har etableret en fjernvarmeforsyningsledning fra Thisted til Klitmøller for at kunne levere klimavenlig og billig fjernvarme til Klitmøller til gavn for klimaet og ikke mindst forbrugerne i Klitmøller. Thisted Varmeforsyning ønsker at etablere fjernvarmeforsyning i det nye lokalplanområde Stågbak-Tuerbak i Klitmøller og har fremsendt et projektforslag, der redegør for, at fjernvarmeforsyning af Stågbak-Tuerbak er den samfunds- og selskabsøkonomiske mest fordelagtige mulighed.

Arealanvendelsen for lokalplanområdet kan ses i bilag 1 - Arealanvendelse for lokalplanområdet. I medfør af lokalplanens § 9.1 er der krav om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Thisted Kommunes anvisning.

Projektet viser, at fjernvarmeforsyningen i det nye lokalplanområde er samfunds- og selskabsøkonomisk fordelagtigt i forhold til alternativet med individuel forsyning af området. Projektet vil være med til at sikre høj forsyningssikkerhed og levere miljørigtig fjernvarme til nye forbrugere i Ståbak-Tuerbak. Beregningerne, der ligger til grund for de samfunds- og selskabsøkonomiske resultater, kan ses i kapitel 4 i bilag 2 - Projektforslag. Eksisterende bebyggelse forudsættes ikke tilsluttet til fjernvarme i beregningerne.

Projektforslaget er udarbejdet af PlanEnergi, på vegne af Thisted Varmeforsyning, og er vurderet i forhold til et alternativ, hvor lokalplanområdet er udlagt til individuel opvarmning.

Teknik og Erhverv vurderer på baggrund af projektforslaget, at etablering af fjernvarmeforsyningen er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige opvarmningsform for lokalplanområdet. Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse omfatter en samlet vurdering af energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige forhold.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 825 af 24/06/2016).

Lov om Varmeforsyning (LBK nr. 523 af 22/05/2017)

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for men er ikke forpligtet til at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning. Hvis Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. anmoder om en kommunegaranti, vil det blive behandlet i en separat sagsfremstilling.

Andre konsekvenser

Hvor nødvendigt vil forsyningsledningen blive etableret efter ”gæsteprincippet”. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgifterne til arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

22. Anlægsbevilling - salg af byggemodnede boliggrunde 2019

Udskriv

Sagstema

I budgettet for 2019 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde i 2019, som søges frigivet.

Redegørelse

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde i 2019

Anlægsindtægt

- 1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde 2019 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen, beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde finansieret af rådighedsbeløbene på XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

23. Anlægsbevilling - salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2019

Udskriv

Sagstema

I budgettet for 2019 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2019, som søges frigivet.

Redegørelse

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2019

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde 2019 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde finansieret af rådighedsbeløbene påXA-709 - salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

24. Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojekt)

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojektet) på budget 2019-2020.

Redegørelse

Af budgetforlig 2019 fremgår det, at "Forligspartierne er indstillet på at se på en mulig tillægsbevilling til Trædestensprojektet i Nationalpark Thy. Thisted Kommune vil støtte projektet med op til 5,0 mio. kr. under forudsætning af, at Nationalpark Thy har en samlet finansiering af Trædestensprojektet. I forhold til at give tillægsbevillingen skal der indsendes en businesscase, der viser, hvorledes investeringen understøtter Thisted Kommunes indsats i forhold til erhvervs- og turismeudvikling samt bosætning. Thisted Kommune har tidligere tilkendegivet at investere i infrastruktur i forbindelse med projektet."

Nationalpark Thys opdaterede ansøgning (vedlagt) rummer i hovedtræk ansøgning om et kontant bidrag på 7 mio. kr. samt grund og parkeringspladser værdisat til 3 mio. kr. Det vil sige, at Thisted Kommunes samlede engagement i projektet således vil udgøre i alt 10 mio. kr.

Nationalparkcentret er med et budget på 31 mio. kr. en væsentlig del af "Trædestensprojektet". Samlet set vil der inklusive de ansøgte 10 mio. kr. fra Thisted Kommune pt. være rejst 28,9 mio. kr. til Nationalparkcentret.

Af den medsendte businesscase, som er udarbejdet af Thy Erhvervsforum i samarbejde med Nationalpark Thys sekretariat, fremgår det, at besøgstallet i nationalparken skønnes at være 1,2 til 1,5 mio. kr. årligt.

Nationalparkfond Thy anmoder nu Thisted Kommune om at afsætte de 7 mio. kr. i kontant tilskud til Nationalparkcenter Thy i kommunens budget med 1 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.

I den følgende sag behandles driftsgaranti vedrørende parkeringsarealer, Hanstholm Fyr med mere.

Retsgrundlag

Ifølge Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme § 13 kan kommunerne iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med det beløb der ydes i tilskud, medmindre der anvises alternativ finansiering

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen:

Ja, da det beløb der ydes i tilskud, ikke er indregnet i den oprindelige ramme, medmindre der anvises reduktion i andre anlægsudgifter

Omprioritering indenfor anlægsrammen

En eventuel bevilling skal iflg. Direktionens beslutning af 11. december 2018 foranledige en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter med det beløb der ydes i tilskud.

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At tilskuddet til Nationalpark Thy drøftes.

2. At BusinessCase Trædesten godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, at der afsættes 7 mio. kr. til Nationalparkcenter Thy i budget 2020. Der gøres samtidig opmærksom på, at anlægsrammen for 2020 forventes at blive udfordret.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

25. Trædesten til Naturen - Driftsgaranti

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om en 10-årig driftsgaranti.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Nationalpark Thy modtaget en anmodning om en 10-årig driftsgaranti. Grunden hertil er, at Nordea-fonden, i forbindelse med en bevilling på 13,8 mio. kr. til projektet ”Trædesten til naturen”, har stillet krav om en 10-årig driftsgaranti for anlæg og formidling, der etableres i forbindelse med projektet. Nordea-fondens donation er den største, der er modtaget fra fonde til projektet, der bl.a. også støttes af A. P. Møller Fonden (8 mio. kr.), Realdania (7,1 mio. kr.) samt Region Nordjyllands Vækstforum, Færchfonden og Friluftsrådet med mindre beløb. Det samlede budget for projektet er ca. 80 mio. kr.

Der anmodes om driftsgaranti til:

 • Parkeringspladserne i Vorupør, der stilles til rådighed i tilknytning til nationalparkcentret (det vil sige en garanti for, at P-pladserne opretholdes og vedligeholdes), til omgivelserne omkring nationalparkcentret der er i kommunalt eje (torv og cykelsti) samt til fortsat drift af et offentligt toilet ved Landingspladsen i Vorupør, som for eksempel kan integreres i nationalparkcentret i stedet for den toiletbygning, der i dag ligger ved torvet.
 • Hanstholm Fyr, hvor Thisted Kommune er bygningsejer, således at nationalparken sikres mulighed for i 10 år at benytte dele af Hanstholm Fyr som trædesten til naturen også i tilfælde af, at Fonden Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm en dag ikke længere skulle have mulighed for at stå for driften. Fonden har i dag fremlejet en lille del af udstillingsbygningen til Nationalpark Thy, og der er en mundtlig aftale om, at Nationalpark Thy desuden kan leje den uopvarmede tilbygning, hvor skibningsbåden står i dag – når der findes en anden placering til båden. En underskrift på driftsgarantien her er således en garanti for, at fyrkomplekset for eksempel ikke sælges til en privat uden offentlig adgang, og stedet dermed ikke kan fungere som en trædesten til naturen.
 • De faciliteter, der i øvrigt måtte komme til i projektet, garanteres for en 10-årig horisont af Nationalparkfond Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune efter nærmere indbyrdes aftale.

Det skal til ovenstående desuden bemærkes, at værdierne i Nationalparkfond Thy er sikret gennem Lov om nationalparker § 36, hvoraf det fremgår, at hvis nationalfonden nedlægges, overgår fondens arealer, bygninger og anlæg og formue i øvrigt til staten, som indtræder i fondens rettigheder og pligter.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Hvorvidt og i hvilket omfang der vil være øgede driftsudgifter, i forbindelse med tiltrædelsen af driftsgarantien, er svært at anslå, idet Teknik og Erhverv allerede i dag har et højt fokus på områderne i Vorupør og renholdelsen af de offentlige toiletter. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2015, som punkt nr. 157, at de nuværende årlige omkostninger på 100.000 kr. til driften af toiletterne, kan indgår i driften af de nye toiletter, da det forventes, at den eksisterende bygning bliver fjernet.

For fremtidige faciliteters vedkommende vil udgangspunktet i forhandlingerne med Nationalpark Thy være, at de skal være "udgiftsneutrale" for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at "Erklæring vedr. 10 årig driftsgaranti - Trædesten til naturen" tiltrædes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

26. Forslag til fremtidig strategi for bygningsoptimering i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af 'Strategi for ejendomsadministration' i Thisted Kommune.

Redegørelse

Projektet for bygningsoptimering i Thisted Kommune bestående af en behovs-, funktions- samt en bygningsanalyse er nu afsluttet med en strategi for ejendomsadministration i Thisted Kommune.

Strategien er udmøntet i 3 modeller, som kan anvendes i den fremtidige udvikling på området for ejendomsadministration.

Model 1 - Status Quo

Den nuværende eksisterende bygningsvedligeholdelsesordning som omfatter samlet teknisk ansvar for institutionernes klimaskærm og basale bygningsinstallationer i Drift og Anlæg, resten ligger ude hos institutionerne selv.

Fordelen ved denne model er: Der er en klar opdeling mellem de opgaver, som Teknik og Erhverv har kompetencen til, og hvilke opgaver som institutionen har kompetencen til.

Ulemper: Der skal løbende ske en koordinering af de udvendige og indvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder for ikke at udføre dobbeltarbejde. Der bliver anvendt mange forskellige håndværkere, og der er ingen fælles koordinering af indkøb, hvilket fordyrer indkøbene generelt for Thisted Kommune som helhed.

Model 2 - Implementering af Strategi for Ejendomsadministration

Det centrale i denne model er, at alle elementer i bygningsvedligeholdelsesopgaverne samles i sektionen Affald og Ejendomme. Det vil sige, at indvendig- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af energiudgifterne samles i sektionen Affald og Ejendomme.

Fordele: Udbud af et samlet større område og dermed mulighed for mere priskonkurrence. Større ensartethed også når det gælder den indvendige vedligeholdelse af bygningerne. Fælles styring af serviceaftaler og alarmanlæg m.v.

Ulemper: Institutionerne mister det lokale ejerskab til budgetterne og vil derfor være mere tilbøjelige til at kæmpe for at få sin andel af det "store" fælles budget. Indledningsvis kan der være problemer med hængepartier på vedligeholdelsesområdet, som kræver opretninger, forinden vedligeholdelsesopgaverne kan sættes i system, og en stordrift kan realiseres.

Model 3. - Implementering af samtlige Facility Management-funktioner

Denne model samler og centraliserer rengøring, pedelområdet og vedligeholdelse af udearealer sammen med elementerne i model 2.

Ud over fordele og ulemper, som beskrevet i model 2, vil der være følgende:

Fordele: Den enkelte pedels spidskompetence vil kunne udnyttes bedre. Ved centralisering af pedel- og rengøringsfunktionen vil der være bedre mulighed for afløsere ved uddannelse samt i ferie- og sygdomsperioder.

Ulemper: Der vil blive et mindre tilhørsforhold til den enkelte institution. Interessen for at få udført opgaver via frivillig indsats, kan risikere at blive reduceret. Der skal udarbejdes fælles standarder for rengørings- og pedelområdet således, at standarden er ens for de enkelte institutioner.

Strategien foreslår endvidere, at der i model 2 og 3 oprettes en ejendomsadministrationsgruppe, der forankres i Teknik og Erhverv, som på tværs af forvaltningerne tager sig af opgaverne i forbindelse med til- og afgange af bygningskvadratmeter, anvendelsesmuligheder, sambrug, ombygnings- samt moderniseringsbehov.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2018.

Økonomiske konsekvenser

De i budgetforliget for 2019 indmeldte besparelser på 2 mio. kr. årligt vil være en del af potentialet i forbindelse med stordrift og samordning i Model 2.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 13. november 2018

Chefgruppen (Niveau 3) den 29. -30. november 2018

Udvalg for Sammenhængende Anlæg 10. december 2018

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

1. Model 2 implementeres løbende i 2019. Model 2 er fuldt implementeret pr. 1. januar 2020i Thisted Kommune.

2. Der nedsættes en ejendomsadministrationsgruppe med deltagere fra samtlige forvaltninger. Arbejdsgruppen forankres i Drift og Anlæg -Ejendomme.

3. Ordningen revideres efter at have været fuldt implementeret og i brug et år.

Tidligere besluttet

Direktionen, 13. november 2018, pkt. 4:

Ad. 1-3 indstilles til godkendelse med bemærkning om, at ejendomsadministrationsgruppen samtidig analyserer fordele og ulemper ved indførelse af model 3 på sigt.

Chefgruppen (Niveau 3) den 29. -30. november 2018

Drøftet.

Udvalget for Sammenhængende Anlæg, 10. december 2018, pkt. 17:

Esben Oddershede, Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen anbefaler model 2, men ikke med henblik på implementering af model 3.

Casper Søe-Larsen og Jens Otto Madsen anbefaler en decentral model, hvor ansvar for drift ligger lokalt.

Beslutning

Udsættes til næste møde med henblik på høring af kommunens institutioner og relevante MED.

Til toppen

27. Vedligeholdelse af Hummerhuset

Udskriv

Sagstema

Vedligeholdelse af Hummerhuset.

Redegørelse

Efter henvendelse fra brugergruppen (NASA) af Hummerhuset har Ejendomssektionen udarbejdet et budget for vedligeholdelse af Hummerhuset, således at bygningen igen kommer til at stå som et ”fyrtårn” for Thisted Kommune.

Hummerhuset benyttes, ud over brugergrupperne, af mange turister, som har adgang til tagniveauet, hvorfra udsigten over havet kan nydes. Dette massive brug af huset og tagniveauet betyder, at slidtagen af arealerne medfører et stort behov for vedligeholdelse af Hummerhuset.

Ud over vedligeholdelsesbehovet af bygningen er det planen at rette op på uhensigtsmæssigheder af konstruktionerne (afløb og fald på flisebelægning) i baderummene.

Der har den 18. september 2018 været afholdt et møde med repræsentanter for surfergruppen og Ejendomssektionen, hvor gruppen fremlagde deres ønsker for vedligeholdelsen.

Det udarbejdede prisoverslag for vedligeholdelse/renovering af Hummerhuset vil beløbe sig til ca. 350.000 kr.

Herudover er der et ønske om en renovering/opdatering af P-pladserne, så der kommer fast belægning på pladserne. Overslaget for omkostningerne er ca. 600.000 kr.

Der pt. ikke midler på asfaltkontoen eller andre konti til finansiering af dette.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der bruges 350.000 kr. til vedligeholdelse/renovering af Hummerhuset finansieret af den allerede frigivne anlægsbevilling til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. december 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at vedligeholdelsesarbejdet igangsættes med finansiering af den allerede frigivne anlægsbevilling til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2019.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

28. Lukket punkt: Areal erhvervelse

Til toppen

29. Lukket punkt: Evt. partnerskab

Til toppen

30. Lukket punkt: Eventuelt. salg af areal

Til toppen

31. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

32. Lukket punkt: Salg af erhvervsejendomme

Til toppen

33. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Teknik og Erhverv.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, som udleveres på mødet, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q" er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterreretning.

Til toppen

34. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

A. Formanden

B. Medlemmerne

Jernbaneoverskæring (KT)

C. Direktøren

Til toppen