07. okt 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

145. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

146. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Thisted Vandrerhjem blev drøftet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

147. Uddeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af indstillingen fra Lokalområdernes Udviklingsforum omkring hvilke projekter, der opnår støtte fra puljen til Lokal Udvikling.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, at oprette Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som vil bestå af 15 borgere, hvor opgaven blandt andet er at uddele 500.000 kr. årligt til lokal udvikling.

Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer.

Puljen understøtter samtidigt de strømninger, der er sat i gang under Thy på Forkant og Kommuneplanen vedrørende de fire by-typer (den moderne købstad, de lokale centerbyer, fællesskabsbyerne og friluftsbyerne).

Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes administration og politikere i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag der bør prioriteres i en given periode.

LUF består af 15 borgere. Det er et krav for at stille op til LUF, at man er tilknyttet en borgerforening eller lignende udviklingsgruppe.

Opgaverne i LUF er at deltage i prioriteringen af de midler, der er afsat til lokal udvikling. Opgaven vil konkret være:

 • At drøfte temaer for næstkommende ansøgningsrunde og indstille dette til politisk godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.
 • At indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. LUF har derfor også en opgave i at opnå enighed om, hvilken type projekter der prioriteres i en given ansøgningsrunde.

Lokalområdernes Udviklingsforum har udarbejdet indstilling om fordeling af 500.000 kr. i 2019.

I dette års ansøgningsrunde er der modtaget 20 ansøgninger. De 20 projekter har tilsammen søgt om ca. 920.000 kr. Ud fra dette har det været nødvendigt at prioritere ansøgningerne. Lokalområdernes Udviklingsforum indstiller 12 af projekterne til støtte med et samlet støttebeløb på 499.066 kr.

Alle projekter er vurderet med afsæt i de ansøgningskriterier, som fremgår af Vejledningen til at søge støtte, som er tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside. Herunder er der indsat de kriterier, der hovedsageligt har lagt til grund for prioriteringen.

Der gives fortrinsvist støtte til projekter, der skaber en udvikling, der gør det mere attraktivt at bosætte sig i en by eller område. Projekter, der først og fremmest beskæftiger sig med renovering af eksisterende faciliteter, vil derfor have en lavere prioritering.

Ansøgninger, som er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening, prioriteres. Ansøgninger med kreativt og nytænkende indhold og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer, der understøtter udviklingen vil blive prioriteret højest.

Projektsamarbejder mellem landsbyer/foreninger prioriteres.

Der medsendes et bilag, hvor de 20 ansøgninger er præsenteret i kort oversigtsform, herunder hvilken støtte der søges. I vedhæftede bilag vil der også være et skema, som viser en oversigt over de projekter, som indstilles til støtte, samt hvilket beløb de indstilles til at modtage.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen til puljen til Lokal Udvikling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Lokalområdernes Udviklingsforum indstiller at skema 2 i bilaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

148. Status på straksaktivering - medio september 2019

Udskriv

Sagstema

Straksaktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i Jobcentret.

Som straksaktivering bruges enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik anvendes ofte, hvor virksomhedspraktikken indgår som en del af borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Aktivering i nytteindsats sker typisk på de Nyttecentre, hvor borgere kan påbegynde en nyttepraktik med kort varsel. Indholdet af nytteaktivering er opgaver, som ligger uden for det eksisterende serviceniveau. For nuværende er det reelt kun Nyttecenter Tigervej, der kan benyttes til straksaktivering. Dette skyldes, at det er det eneste af de nuværende nyttecentre, der med dags varsel og uden et foregående møde kan tage ydelsesansøgere i nytteaktivering.

Det overordnede formål med straksaktivering er at sikre, at borgere i de ovennævnte målgrupper aktiveres fra starten af deres ydelsesforløb. Nytteaktivering kan derimod ske under hele en borgers ydelsesforløb og er blot betinget af, om borgeren tilhører en målgruppe, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Aktivering i nyttecentre har som det primære formål at sikre, at borgere på ydelse ikke passivt modtager offentligt forsørgelse, men i et vist omfang bidrager tilbage til samfundet. I relation til straksaktivering gælder det for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Disse kan uanset hvad aktiveres fra dag ét af deres ydelsesforløb.

Den koordinerede ungeindsats og Jobcenter Thisted har pr. 1. marts 2019 ændret registreringen af straksaktiverede borgere, hvorfor opgørelsen kun medtager de sager, som er opstartet mellem den 1. marts 2019 og medio september 2019.

Der er i alt indgivet 59 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp af unge, der er vurderet som åbenlyst uddannelsesparate. Af disse er 15 unge ikke mødt op til visitationssamtalen. Unge, der ikke møder op til visitationssamtalen, vurderes som udgangspunkt at være åbenlyst uddannelsesparate. Da der ikke kan iværksættes straksaktivering uden fremmøde, iværksættes i stedet rådighedsvurderinger og partshøring med henblik på at stoppe udbetalingen af ydelsen.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 115 sager, der er visiteret som jobparate. Nedenfor følger en opgørelse over antal opstartede sager, samt hvor mange borgere i hver målgruppe, der er straksaktiveret.

Status på straksaktivering forelægges udvalget kvartalsvis i samme interval som øvrige opfølgningssager fra Beskæftigelsesafdelingen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

149. Handleplan for sygedagpengeområdet

Udskriv

Sagstema

På baggrund af udviklingen på sygedagpengeområdet, der dels viser et merforbrug i forhold til budgettet for 2019 og dels udviser et generelt højt niveau af borgere på henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb, er der behov for at igangsætte initiativer, der kan medvirke til at ændre denne udvikling. Beskæftigelsesafdelingen har derfor udarbejdet denne handleplan.

Redegørelse

Baggrund

Thisted Kommune er udfordret på sygedagpengeområdet. Nedenstående figur viser Thisted Kommunes placering på sygedagpengeområdet i forhold til alle landets kommuner i perioden januar 2016 til juni 2019. Placeringen er baseret på andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen (16-66 år). Alle kommuner rangeres i forhold til hinanden på en måde, hvor 1 er den bedste placering og 98 den dårligste. Som det fremgår af nedenstående datamateriale, har Thisted Kommune i hele perioden ligget i den udfordrede ende med en plads som nr. 80 som det bedste resultat, og en plads som nr. 93 som det dårligste. I den seneste rapport fra juni 2019 er Thisted Kommune nummer 90.

Kilde: Nøgletalsrapporter fra Jobindsats. Placeringen er baseret på andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen (16-66 år).

Thisted Kommune vil forventeligt ikke komme til at ligge øverst i denne benchmark, da der dels er lav ledighed, og dels er mange borgere i fleksjob, hvilket betyder, at mange er på arbejdsmarkedet og potentielt har ret til sygedagpenge, men i sammenligning med kommuner med lignende forhold har kommunen også en høj andel af borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb (se vedlagte handleplan), hvorfor Thisted Kommune bør kunne opnå en bedre placering.

Handleplan
Handleplanen skal anvise initiativer, der forventes at kunne bringe niveauet på området på samme niveau som i sammenlignelige kommuner.

I vedlagte handleplan er beskrevet følgende indsatsområder:

 • Styrket visitation gennem etablering af et visitationsteam
 • Tidlig lægelig vurdering af sygedagpengesager i Jobcentret og styrket samarbejde med lægerne
 • Styrket samarbejde med virksomhederne
 • Øvrige initiativer

Drøftes i Lokal-MED Beskæftigelse

Sagen behandles i Lokal-MED Beskæftigelse på ekstraordinært møde den 7. oktober 2019. Eventuelle kommentarer herfra fremlægges på mødet i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019.

Retsgrundlag

Sygedagpengelovens § 1.

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne indsatser forventes at kunne afholdes inden for Beskæftigelsesafdelingens eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og eventuelle nødvendige ændringer er indarbejdet i sagsfremstillingen. CØL har derfor ikke yderligere kommentarer til de økonomiske oplysninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget beslutter, at vedlagte handleplan iværksættes.

Tidligere besluttet

Lokal-MED-udvalg for Beskæftigelsesafdelingen, 7. oktober 2019, pkt. 1:
Handleplanen er fremlagt for den samlede medarbejdergruppe på sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesafdelingen på fællesmøde den 2. oktober. Mødet blev forestået af sektionsleder Berit Peschardt og teamleder Nadia Van der Kooij. På mødet var der lejlighed til at stille spørgsmål, drøfte og komme med input til den foreslåede handleplan.
På dette møde deltog også tillidsrepræsentant Renee Fanøe-Christensen, der på mødet samlede op på tilbagemeldinger til mødet i Lokal-MED den 7. oktober 2019.

Opsamling fra fællesmødet den 7. oktober:

 • Medarbejderne fra jobcentret ser potentiale i handleplanen både i forhold til økonomiske besparelser og arbejdsgange.
 • Medarbejderne fra jobcentret tilkendegiver, at det er positivt, at der sættes fokus på styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger. Det vurderes der at være behov for pga. f.eks. lange ventetider.
 • Medarbejderne fra jobcentret opfatter det som positivt, at der bliver mulighed for tidlig lægelig vurdering fra en lægekonsulent fra Regionen.
 • Medarbejderne fra jobcentret giver udtryk for, at det vil være godt, hvis alle medarbejdere i visitationen (på tværs af ydelse og jobcenter) får adgang til de samme systemer, således der skabes baggrund for mere fælles viden.
 • Medarbejderne i jobcentret gør opmærksom på, at det kan være en udfordring, hvis visitationsteamet skal være på 2 adresser. De angiver, at man ved at samle visitationsteamet kan opnå bedre trivsel, bedre samarbejde og bedre resultater.
 • Medarbejderne fra jobcentret giver udtryk for at være positive overfor indholdet – der er generelt tale om gode tiltag i handleplanen, og de forventes at give bedre resultater for borgerne.
 • Medarbejderne fra ydelse deltog ikke i debatten på fællesmødet. Der er i stedet sendt et skriftligt svar fra medarbejderne i ydelse.

Den skriftlige tilbagemelding fra medarbejderne i ydelse:

 • Medarbejderne i ydelse mener ikke, at det er relevant, at de er en del af visitationen, fordi de ikke mener, at det vil ændre på resultaterne.
  • De angiver, at de lovmæssige krav er så præcise, at der ikke vurderes at være et handlerum.
  • De vurderer, at det er spild af ressourcer, at ydelsesmedarbejdere sidder med i et visitationsteam.
  • De angiver, at de pt. håndterer området i henhold til loven.

Samlet drøftelse i Lokal-MED:

 • Der skal være opmærksomhed på at inddrage medarbejderne i den videre proces, når det har været så hurtig en proces frem til nu.
 • Under forudsætning af inddragelse af medarbejderne i den videre proces, bakker Lokal-MED op om handleplanen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

150. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelse

Til toppen

151. Kulturpuljer

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen foreslår, at der sker en nyvurdering af kulturpuljerne og de kriterier, der skal opfyldes for at kunne få del i puljemidlerne.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der forskellige puljer, som kan søges af kulturaktører. Opdelingen af puljerne er historisk betinget og stammer blandt andet tilbage fra tiden med amter. Opdelingerne er ikke omfattet af lovgivning.

Der er 1.067.000 kr. i puljerne i 2019.

Forvaltningen foreslår, at der sker en nyvurdering af puljerne og de kriterier, der skal opfyldes for at kunne få del i puljemidlerne.

Det positive

 • Der uddeles puljemidler til kulturindsatser til stor glæde for borgere i Thisted Kommune.

Udfordringer

 • Kriterierne for uddeling er ikke klare nok.
 • Nogle af dem der får tilskud i dag, får midler hvert år og vil ikke kunne eksistere, hvis ikke de fik hvert år. Skal de så søge?

Alternativer i fremtiden

 • Opdeling af puljerne i faste tilskud og pulje til nye initiativer.
 • Vedtagelse af kriterier for at få del i puljemidlerne.

Hensigten med midlerne kunne være

 • At yde økonomisk støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet.
 • At være med til at udvikle de kulturelle tilbud i Thy.

Det er foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.

Støtten kan gives enten som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti.

Eksempel på retningslinjer for tildeling til nye initiativer

 • Der gives kun til kulturelle formål.
 • Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende i Thisted Kommune eller have en stor andel af deltagende borgere fra kommunen.
 • Kommunale eller selvejende institutioner kan kun søge, hvis de indgår i samarbejde med foreninger eller selvejende institutioner.
 • Der gives ikke til driftsopgaver.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer, selvom det er en anden ansøger.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
 • Ansøgninger behandles løbende.

Eksempel på pulje - faste tilskud

Hvilke områder, der skal have et fast tilskud hvert år besluttes som udgangspunkt efter drøftelse i det politiske udvalg – hvert 4. år. I første valgår.

Dog kan udvalget altid træffe anden afgørelse i valgperioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Lov om egnsteatre, Museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelse over bevillinger givet i 2018

Af de frie midler er der i alt uddelt 920.725 kr. i 2018.

Bevillingerne fordeler sig på følgende måde:

Amtskommunale midler

Museumscenter Hanstholm

84.000 kr.

Thisted Kommune, Hanstholm Fyr

94.000 kr.

Thisted Teaterkreds

40.000 kr.

Thy Masterclass

50.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

28.500 kr.

Thy Alive Festival (eller lignende initiativer)

60.000 kr.

Levende Musik i Skolen

55.000 kr.

I alt

411.500 kr.

Tilskudskonto

Verdensballetten og Skulpturfestival i Agger

20.000 kr.

Medlemskab URT

1.050 kr.

Kulturforening Tysted - operaaften

20.000 kr.

Kulturelt Samråds Kulturpulje

67.000 kr.

Kulturpris

13.323 kr.

Heavy Agger Festival

20.000 kr.

Fjordbyernes Netværk

20.000 kr.

Thisted Handels- og Industriforening sommerkoncerter

15.000 kr.

Thy Rock - Den Lille Vilde

40.000 kr.

Kulturelt Samråd - medlemskabsrefusion

20.000 kr.

Fotofestival

20.000 kr.

TCMA - Udviklingsprojekt musikalsk scenekunst

10.500 kr.

SøndagsSommerSjov

18.399 kr.

I alt

285.272 kr.

Administrative bevillinger 2018:

Hanstholm Nytårskoncert

Underskudsgaranti op til 20.000 kr.

Udbetalt: 0 kr.

Fyrspillene i Sydthy

Underskudsgaranti op til 20.000 kr.

Udbetalt: 16.953 kr.

Thy Kammermusikfestival

41.500 kr.

Spil Dansk Kommunepakke

37.000 kr.

Thisted Musikforening

15.000 kr.

Kulturekspressen

20.000 kr.

Vestervig Kirkemusikskole sommerkoncerter

10.000 kr.

I alt

140.453 kr.

Puljen til initiativer for børn og unge

Børnekulturnat

13.500 kr.

Puljen til nye initiativer

Thy Alive

70.000 kr.

Midler til rådighed i 2019

I 2019 fordeler midlerne til uddeling sig på nedenstående måde. Foruden disse midler gives der faste bevillinger til enkelte aktører såsom SøndagsSommerSjov, Det Nye Kastet, Thisted Teaterkreds, Hanstholm Kunstbygning.

Amtskommunale midler

422.400 kr.

Tilskudskontoen

417.900 kr.

Puljen til initiativer for børn og unge, herunder

Kulturtjeneste Thy pulje

38.500 kr.

50.000 kr.

Puljen til nye initiativer

76.100 kr.

Skulpturpuljen

62.100 kr.

I alt

1.067.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Mere klarhed over søgemulighederne.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller, at udvalget drøfter kriterier for udbetaling af tilskud fra kulturpuljerne.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 4. september 2019, pkt. 138:

Drøftet og behandles påny på næste møde.

Sagen genoptages.

Beslutning

Drøftet. Der udarbejdes et nyt oplæg til næste møde.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

152. Det Nordatlantiske Fyr - ekstraordinært tilskud

Udskriv

Sagstema

Den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr søger om øget tilskud i 2020.

Redegørelse

Den 3. februar 2015 godkendte Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, at den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr årligt modtager 64.000 kr. i ordinært driftstilskud, og at udgifter til almindelig drift varetages af den selvejende institution. Indtægter fra salg af ydelser og huslejeindtægter hos den selvejende institution tilgår institutionen ubeskåret.

I december 2017 har den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr overtaget det nyrenoverede bygningskompleks. Siden har institutionen arbejdet aktivt med at skabe liv på fyret i overensstemmelse med de af Thisted Kommune godkendte visioner og vedtægter for fyret.

Det Nordatlantiske Fyr gør i forbindelse med halvårsregnskabet i 2019 opmærksom på, at man forventer et regnskab, der stort set er i balance i 2019 efter et særtilskud på 300.000 kr. fra Thisted Kommune. Dog vil man forventeligt ikke kunne dække hele udgiften til lederens løn.

Der gøres samtidig opmærksom på, at det eksisterende aktivitetsniveau ikke kan holdes i 2020, hvis ikke der tilføres 200.000 kr. Det fremgår ligeledes, at budget 2020 er i balance, hvis Thisted Kommune yder et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr.

Der er stor aktivitet og mange samarbejdspartnere på og omkring det Nordatlantiske Fyr:

 • Menneske og Vind – det første projekt i den nye ramme. September 2018 – februar 2019.
 • Første år med et professionelt udstillingsprogram
 • Fyrets lejligheder udlejes til kunstnere og fagfolk
 • Airbnb – kommerciel udlejning af 3 af fyrets 5 lejligheder
 • Ny formidlingsindsats støttet af LAG
 • Frivilligtruppen på Fyret & samarbejdet med Hanstholm Fyrs Støtteforening
 • Der arbejdes på at etablere en form for cafétilbud under hensyntagen til bygningens begrænsninger
 • Samarbejdet med Turismeforeningen
 • Samarbejdet med Nationalpark Thy
 • Samarbejdet med Musikskolen
 • Opstart af Erhvervsklub og Kulturklub (Hanstholm Fyr for alle i Thy)
 • Et sted for lokale, et sted for turister, et sted for kunstnere og videnskabsfolk
 • Fremadrettet – nyt visionsskriv, nye vedtægter?

Opmærksomhedspunkter

I henhold til den forretningsplan, der blev indsendt til kommunen i 2018, har Det Nordatlantiske Fyr udarbejdet en række opmærksomhedspunkter og kommentarer.
Dette sker på baggrund af viden om Fyrets drift efter den første sæson med en ny profil.

I forhold til punktet idé/eksistensberettigelse:

I skabelsen af en platform for forskning, refleksion og videns udveksling i feltet kunst og natur arbejdes der fortsat på at skabe nye projekter, der bevæger sig i spændingsfeltet mellem kunst og forskning. At opfylde denne vision kræver fortsat, at Det Nordatlantiske Fyr formår at hjemhente eksterne midler til realiseringen af projekter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Det Nordatlantiske Fyr modtager 64.000 kr. i ordinær støtte af Thisted Kommune. Beløbet fremskrives ikke.

Derudover har institutionen søgt "de gamle amtskommunale midler" og i både 2018 og 2019 modtaget 92.000 kr.

I de i 2015 udarbejdede økonomiske overvejelser for driften af Hanstholm Fyr er driftsbudgettet på knap 650.000 kr. I 2020 forventer man et budget på 1.266.000 kr.

I 2018 kunne man se at økonomien ville være udfordret i 2019, idet man forventede at mangle omkring 250.000 kr. i indtægter, det skyldes blandt andet, at der ikke er afsat midler til aflønning af en daglig leder.

På baggrund af ovenstående bevilgede Thisted Kommune 300.000 kr. i 2019.

Som det fremgår af budgettet, kan det eksisterende aktivitetsniveau ikke holdes i 2020, hvis ikke der tilføres et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr. i 2020.

CØL har følgende bemærkninger: Der er ikke afsat budget til finansiering af det ekstra ordinære tilskud i 2020 i det budgetforslag, som er sendt til 1. behandling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Økonomiudvalget den 23. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at det drøftes, om der skal gives et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr. til Det Nordatlantiske Fyr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 1. oktober 2019, pkt. 5:

Jf. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning den 14. november 2018 indstilles det, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Preben Dahlgaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Direktionens beslutning godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

153. Magasin Museum Thy

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Museum Thy om etablering af nyt magasin på adressen Præstejorden 3 i Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med Slots – og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museum Thy i foråret 2018, blev det påpeget, at de eksisterende magasinforhold på Mellemvej 18 i Vang ikke var tilfredsstillende, og styrelsen opfordrede Museum Thy til at forbedre forholdene for museets samlinger.

I sommeren 2018 blev situationen drøftet mellem Museum Thy og Thisted Kommune, som i budgetforliget for 2019 tilkendegav:

”Forligspartierne er endvidere indstillet på at se på en mulig tillægsbevilling til projekt ”Museum Thy – ekstra magasinhal”. Thisted Kommune vil støtte projektet med op til 5,0 mio. kr. under forudsætning af, at der er en samlet finansiering af projektet. Endvidere skal muligheden for at etablere magasinet i egne kommunale bygninger undersøges og prioriteres frem for nybyggeri”.

Derudover har Thisted Kommune sendt en støtteskrivelse til Aage og Johanne Louise-Hansens Fond i august 2018 i forbindelse med museets ansøgning om støtte til nyt museumsbyggeri, hvor det tilkendegives, at der i Thisted Kommunes budget er afsat 5 mio. kr. i 2019 til modernisering af museets magasiner.

Der er dog ikke afsat 5,0 mio. kr. i Thisted Kommune budget - hverken i 2019 eller i overslagsårene - til flytning af Magasinet.

Teknisk Forvaltning og Museum Thy har på baggrund af ovenstående projekteret et nyt magasin i en af Thisted Kommunes bygninger - Præstejorden 3 i Thisted.

Der har været afholdt møder med fagpersoner, Museum Thy og Thisted Kommune vedrørende ønsker og muligheder og ikke mindst klimastyring og inventar.

I august måned 2019 lå beregninger for projektet klar. Projektets økonomiske ramme er anslået til 5,6 mio. kr.

Det er en overskridelse i forhold til de 5,0 mio. kr. Thisted Kommune har tilkendegivet.

Differencen på 600.000 kr. vil Museum Thy finde.

Museum Thy ønsker, at Thisted Kommune fortsat ejer bygningen, og at Museum Thy har samme betingelser som i det nuværende magasin i Vang.

Det betyder, at Thisted Kommune varetager udvendig vedligeholdelse, og at Museum Thy varetager indvendig vedligeholdelse og betaler forbrug.

Retsgrundlag

Museumsloven, Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til ombygning, klimastyring og inventar m.v. er anslået til 5,6 mio. kr., hvoraf Museet vil finansiere de 600.000 kr.

Der søges derfor i 2019 om en anlægsudgiftsbevilling på 5,6 mio. kr. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 600.000 kr.

Arealet af bygningen er:

Magasin

526 m²

Værksted

231 m²

Ny tilbygning

63 m²

I alt

820 m²

Huslejeniveauet er ca. 258 kr./m² pr. år.

Hvis der ikke laves en særlig aftale, som svarer til den Museet har i Vang i dag, vil huslejen være ca. 211.560 kr. årligt.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Ja, nettobeløbet på 5,0 mio. kr. er ikke afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag

Ingen

Påvirkning anlægsrammen

Ja, beløbet på 5,6 mio. kr. er ikke indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter

Der flyttes mellem to kommunale bygninger.

Fremadrettede driftsbesparelser

Der flyttes mellem to kommunale bygninger.

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Økonomiudvalget den 23. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019

Direktionen den 12. november 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der etableres et nyt magasin i den kommunalt ejede bygning på adressen Præstejorden 3, 7700 Thisted.
 2. Det besluttes, om driften af det nye magasin skal ske på samme vilkår som det gamle magasin i Vang, eller Museet skal betale husleje.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,6 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 600.000 kr. til ombygning, klimastyring og inventar m.v. i 2019. Nettobeløbet på 5,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 1. oktober 2019, pkt. 8:

Det indstilles, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Direktionens beslutning godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

154. Godkendelse af budgettet 2020 for Museum Thy

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budgettet for 2020 for Museum Thy.

Redegørelse

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Slots- og Kulturministeriet skal Thisted Kommune, som tilsynsmyndighed for Museum Thy, godkende budgettet. Budgettet er vedhæftet sagen.

Budgettet skal indsendes senest to måneder inden budgetårets start til godkendelse hos tilsynsmyndigheden og efterfølgende sendes til Kulturministeriet.

Bemærkninger til budget 2019

Budgettet 2019 for Museum Thy er gennemgået af Kultur- og Fritidsafdelingen og har ikke givet anledning til bemærkninger. Budgettet er vedhæftet sagen i bilag.

Budgettet svarer til sidste års aktiviteter, men der er valgt en anden budgettering for udgravningsarbejdet, således denne budgetpost ligger ca. 2 mio. kr. over budgettet for 2018. Der er budgetteret med et underskud på 80.000 kr. for 2020. I budgettet er der ikke budgetteret med projekter.

Thisted Kommune har foreløbig afsat 5.017.256 kr. i tilskud i budget 2020 til Museum Thy. Tilskuddet udbetales under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender tilskuddet i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget for 2020.

Tidligere års regnskaber udviser henholdsvis i 2016 et underskud på 257.211 kr., i 2017 et overskud på 78.021 kr. og i 2018 et overskud på 532.607 kr. I løbet af disse regnskabsår har der også været projekter.

Det er oplyst fra museet, at der er ansat personale svarende til 26,6 fuldtidsstillinger, som er lidt over niveauet efter fusionen med Bunkermuseum Hanstholm.

Retsgrundlag

Budgettet skal være godkendt af den offentlige hovedtilskudsyder ifølge Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet § 8.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har foreløbig afsat 5.017.256 kr. i tilskud i budget 2020 til Museum Thy. Tilskuddet udbetales under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender tilskuddet i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget for 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke giver anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgettet for 2020 for Museum Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

155. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Orientering fra KulturRummet

Redegørelse

Børnekulturnat i KulturRummet

En veloverstået børnekulturnat efterlader et væld af billeder, oplevelser og nye samarbejdsflader.

Årets tema ”Fantasiens Øje” dannede den kreative ramme for årets Børnekulturnat, og aspirantelever fra musikskolen spillede i år temaet i gang på Store Torv inden Thisted Kommunes Borgmester officielt åbnede børnekulturnatten. I løbet af aftenen havde KulturRummet samlet en gruppe børnejournalister, der havde til opgave at dokumentere de mange aktiviteter gennem film og billeder, der senere skal samles i et fælles materiale. Der har i år således været et særligt fokus på, at kulturen for børn også skabes af børn.

Som noget nyt var der fredag aften også mulighed for at se en større udstilling i Kultursalen på Musikskolen af de værker, som blev til i hverdagene i uge 37, hvor professionelle kunstnere besøgte skoler og dagtilbud. Det var til stor værdi for børn og forældre at se børnenes værker udstillet i en offentlig ramme. Kunstnersamarbejdet fungerer hvert år som optakten i hele Thy til Børnekulturnatten fredag den 13. september og arrangeres i samarbejde med Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og Kulturtjeneste Thy.

Madskole i Madværkstedet

KulturRummet og Mødrehjælpen Thisted har indgået et tæt samarbejde om en madskole i Madvækstedet i efteråret.

Mødrehjælpen Thisted arbejder med og for familier i sårbare situationer i Thy. En stor udfordring for de familier, der står i en sårbar situation, er ensomhed. Derfor er målet at lave en aktivitet, der har til formål at understøtte netværk, hverdagsmestring og forældreevne – og hvad er mere samlende end måltidet?
I Madværkstedet samles 5 familier hver 2. mandag, og her guides de af Madværkstedets personale til at lave nemme, sunde og billige hverdagsretter sammen, samt inspireres til, hvordan alle i familien – store som små – kan samles om det at lave maden fra bunden. Aktiviteten skal således fungere som en familie-netværksgruppe for enlige forældre med børn i alderen 0 til 12 år. De børn, der er for små til at deltage i madlavningen aktiveres i legeaktiviteter af frivillige og medarbejdere fra KulturRummet: Besøg på biblioteket, oplæsning, rytmiske sanglege, oplevelsestur i Christiansgave mv.

Slutteligt samles alle til fællesspisning med fokus på hygge og samvær mellem børn og voksne og muligheden for at spejle sig i andre familier og deres håndtering af forældrerollen. Her er der også mulighed for at invitere ressourcepersoner til at holde mini-oplæg om for eksempel søvn, konflikter, tandhygiejne, musik og oplæsning.

Intentionen er ydermere, at gruppen kan fortsætte i privat regi, da de nu kender til KulturRummets arrangementer, rammer og mulighed for her at mødes på legepladsen, biblioteket, i Plantagehuset mv. Rammerne i KulturRummet skal således være med til at understøtte netværket og relationerne, som frivillige fra Mødrehjælpen også fortsat vil være ambassadører for.

Pop Pilot

Pop-Pilot afvikles fra lørdag i uge 41 og til og med fredag i uge 42 i KulturRummet, og er en musiklejr for unge piger i alderen 13 til 16 år, der har fokus på fællesskab og kvinder i musikken. I år afholdes det tre steder: På Amager, i Fredericia og i Thisted. Thisted Kommune bliver derfor fyrtårn og samlingspunkt i Nordjylland for et miljø, som vi håber på, danner samarbejder og synergier efterfølgende.

Lejren henvender sig til såvel de helt uøvede, som til de piger, der har stiftet bekendtskab med musikkens verden, og ledes af kvindelige musikere med stor erfaring fra egne musikalske karrierer.

I 6 dage bor de deltagende piger på Musikskolen, og her skal de prøve kræfter med musik, styrke deres kompetencer og indgå i et helt unikt fællesskab af både jævnaldrende og professionelle instruktører.

KulturRummet og Spillestedet Thy står sammen om den lokale udgave af Pop-Pilot. Madværkstedet sørger for forplejningen til pigerne og skaber en god stemning ved alle deres måltider hele ugen. I samarbejde med URT arrangeres en koncert med den kvindelige kunstner Malou Xenia, som ud over at være lokal, også er kendt fra DR P3´s Karrierekanonen, og koncerten fungerer som optakt til musiklejren med en koncert i Madværkstedet i Plantagehuset fredag den 11. oktober 2019.

Dansk Rock Samråd - ROSA - har siden 2012 arrangeret lejrene, og Thisted Kommune var med for første gang sidste år.

Thy til Ord

Thy til Ord er KulturRummets årligt tilbagevendende litteraturfestival. I år er datoen for eventet lørdag den 9. november 2019. Temaet for årets Thy til Ord er ”mure” og vil både handle om jubilæet for Berlinmurens fald den 9. november 1989, og have fokus på den ændring hele verden vågnede op til på den omvendte dato: 11. september 2001, hvor tvillingetårnene faldt i New York. Således er spejlingen af datoerne omdrejningspunktet, og arrangementet afholdes på Bunkermuseum Hanstholm, så fortid, nutid og fremtid sættes i fokus.

Eftermiddagen vil byde på udstillinger, foredrag, oplevelser og små workshops.

Hovednavnene på årets Thy til Ord byder på Stine Ellerbæk, der tager udgangspunkt i sin bog ”De uvelkomne” om teltlejren i Thisted og om livet på et asylcenter.
Forfatter Leif Davidsen slutter dagen af med et foredrag om tiden efter Berlinmurens fald, og op til terrorangrebet 11. september 2001. Her åbnes der op for en samtale om, hvad der er sket med os mennesker efter disse skelsættende datoer.

Derudover vil der være forskellige arrangementer og installationer fra biblioteket, billedskolen, forfatterskolen og musikskolen i tæt samarbejde med Museum Thy.

Integrationsfællesskaber på Hurup Bibliotek
Mandagsklubben er navnet på en integrationsaktivitet, som finder sted hver anden uge i et samarbejde mellem Røde Kors Sydthy og Biblioteket i Thy.I Mandagsklubben inviterer frivillige i Røde Kors flygtninge og indvandrere til et hyggeligt samvær. Her er der fokus på at tale dansk sammen, skabe relationer på tværs, få hjælp til henvendelser til og fra myndigheder, lektier, og hvad der er brug for. Her præsenteres også bøger, film og musik samt muligheden for at gå på internettet på biblioteket og få inspiration til de mange arrangementer, der afholdes i bibliotekets rum.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

156. Ansøgning om støtte til forprojekt vedrørende "Showroom for fiskeriet"

Udskriv

Sagstema

Styregruppen bag projektet "Showroom for fiskeriet" søger 100.000 kr. til forprojekt.

Redegørelse

Styregruppen består af Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Hanstholm Fiskeriforening, Museumscenter Hanstholm, Thy Turistforening og Hanstholm Rådet. Styregruppen søgte tilbage i februar 2019 også om støtte til en styrket foranalyse af projektet. Den 5. februar indstillede Direktionen en bevilling til første fase på 126.000 kr. samt en reservation af 60.000 kr. til en eventuel senere fase, begge dele fra medfinansieringspuljen. Den 6. februar besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget imidlertid at sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

Styregruppen vender nu tilbage med ny ansøgning, ikke fordi projektet er blevet yderligere belyst, men fordi RealDania har bevilget op til 200.000 kr. til en styrket foranalyse - en bevilling, som fordrer medfinansiering af tilsvarende størrelse. Ansøger har selv tilvejebragt 100.000 kr. via private kilder, og søger derfor nu tilsvarende 100.000 kr. fra Thisted Kommune. Af ansøgningen fremgår egentlig, at man søger 176.000 kr.; men efter dialog med ansøger reduceres det ansøgte beløb til 100.000 kr., sådan at det matcher den private finansiering, og sådan at RealDanias 200.000 kr. samlet set medfinansieres. RealDania skriver i deres tilsagn, at det er ”afgørende at Hanstholm Havn og Thisted Kommune bliver en central del af projektet, så den økonomiske bæredygtighed sikres”.

Allerede inden forprojektet fastholder ansøger idéen om, at etableringsudgifterne vil løbe op i et tocifret millionbeløb, som skal fundraises. Man arbejder desuden fortsat med to forudsætninger, som skal være opfyldt, for at projektet kan realiseres: et showroom skal være gældfrit ved åbningen, og man skal desuden være sikret et kommunalt driftstilskud, som sikrer et minimum af driften. Man har derfor indregnet et årligt kommunalt driftstilskud på 200.000 kr.

Ansøgers budget til forprojektet rummer udgifter til analyse af kundegruppe (25.000 kr.), formidlingskoncept (60.000 kr.), arkitektskitser (100.000 kr.), projektledelse (40.000 kr.), afprøvning af formidlingsformer (100.000 kr.) samt forplejning 3.000 kr., i alt 328.000 kr. Teknik og Erhverv har spurgt ind til udgiftsbudgettet på 328.000 kr., idet ansøger oplyser selv at have det meste af den tilhørende finansiering på plads. Ansøger oplyser dertil, at RealDania vurderer, at udgiftsbudgettet skal opjusteres til minimum 400.000 kr. for at forprojektet kan løftes på tilstrækkeligt højt niveau, hvorfor der er behov for 100.000 kr. fra Thisted Kommune. Dette ses dog ikke indarbejdet i det modtagne budgetmateriale. På trods af den manglende budgetkorrektion sendes sagen til udvalgets stillingtagen, idet processen i forhold til RealDania ikke kan afvente udvalgets møde i oktober.

Teknik og Erhverv henleder i øvrigt udvalgets opmærksomhed på de usikkerheder i projektet, som også blev fremhævet i behandlingen af sagen tilbage i februar - usikkerheder, som der må være skarpt fokus på i et eventuelt kommende, styrket forprojekt:

 1. En entré på 80/60 kr. for voksne/børn er vanskelig at vurdere, så længe indhold, omfang og form ikke er præcist defineret.
 2. Det bliver meget vigtigt at få udarbejdet en solid beskrivelse af formidlingskonceptet baseret på mere indgående viden om målgruppers efterspørgsel og betalingsvillighed.
 3. Det synes at være en ret ambitiøs målsætning at tiltrække 22.000 gæster alene i det første år.
 4. Det har ikke været muligt at opstille et anlægsbudget endnu, hvilket derfor gør driftsbudgettet yderst usikkert.
 5. En delvis fondsfinansiering af projektet vil med stor sandsynlighed fordre en markant kommunal medfinansiering. Og attraktionens ønskede status som gældfri vil med lignende sandsynlighed betyde, at Thisted Kommune og eventuelt andre sponsorer skal lukke eventuelle økonomiske huller før åbning af attraktionen.
 6. Det bliver vigtigt at få udarbejdet en væsentlig styrket forretningsplan og risikoanalyse baseret på ovenstående anlægs- og driftsbudgetter m.m.
 7. Et forprojekt kan med fordel vurdere på mulighederne for at integrere lystfiskeri som en del af oplevelsen og formidlingen.
 8. Og endelig kan ansøger med fordel arbejde videre med at søge LAG-midler til eventuelle senere faser af projektet.

Vigtigt er det også at pointere, at eventuel kommunal støtte til forprojektet ikke må ses som et indirekte kommunalt tilsagn om støtte til en eventuel senere anlægsfase.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme, § 14.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandling af sagen tilbage i februar blev der reserveret en ramme på op til 176.000 kr. af medfinansieringspuljen. Beløbet er fortsat reserveret til formålet, hvorfor en udgift på nu 100.000 kr. kan afholdes herfra, i fald projektet støttes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At det drøftes, om forprojektet støttes på det ansøgte niveau.
 2. At ansøger indarbejder de otte ovenstående punkter i foranalysen.
 3. At foranalyse og regnskab sendes til Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 4. september 2019, pkt. 143:

Udsat med henblik på yderligere belysning samt undersøgelse af, hvorvidt der er et lignende projekt under udvikling i Hanstholm.

Ny sagsgang

Erhvervs-. Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Økonomiudvalget den 23. oktober 2019

I forlængelse af udvalgets beslutning den 4. september 2019 har Teknik og Erhverv indhentet dels endelig tilsagnsskrivelse fra RealDania om støtte til forprojekt for Showroom Hanstholm (tilsagnet medsendes som bilag) og dels Hanstholm Rådets svar på spørgsmålet om, hvorvidt der er andre lignende projekter undervejs i Hanstholm. Hanstholm Rådet svarer, at Rådet...

"(...) har holdt møde med Hanstholm Havn og resten af styregruppen, og havnen oplyser, at der ikke er et andet lignende projekt under planlægning på havneområdet, og at Hanstholm Havn fortsat bakker 100% op om planerne om et showroom for fiskeriet som skitseret. Vi håber derfor, at EAKU med denne afklaring og det endelige tilsagn fra Realdania vil behandle sagen."

På dette grundlag sendes Teknik og Erhvervs indstilling fra tidligere til fornyet stillingtagen i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Beslutning

Skrivelse fraTove Skinnerup, Hanstholm Rådeter fremsendt til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Forvaltningen udpeger en administrativ repræsentant til styregruppen.

Bevillingen indstilles til godkendelse, idet udvalget understreger, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt Thisted Kommune fremover bliver en del af projektet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

157. Mors-Thy Håndbold ansøger om markedsføringssamarbejde 2020

Udskriv

Sagstema

Mors-Thy Håndbold søger om markedsføringssamarbejde med Thisted Kommune i 2020 til en værdi af 400.000 kr.

Redegørelse

Thisted Kommune har gennem flere sæsoner været sponsor for Mors-Thy Håndbold, således også i 2019 med 350.000 kr. Klubben søger nu Thisted Kommune om en aftale for 2020, som nævnt ovenfor på 400.000 kr.

Aftalen for 2020 vil i hovedtræk rumme samme elementer som i 2019. Det vil primært sige tryk på spillertøj, LED bandereklamer, samarbejde med www.thy360.dk, arrangementer for skoleklasser, autografskrivning, brug af staben i reklameøjemed, medlemskab af erhvervsklub, talentsamarbejde - alle dele byggende på kampagnen ”Thisted Kommune – følg din natur”. Mors-Thy Håndbold tilsigter at gennemføre minimum 75 arrangementer (træninger og kampe) i Thisted Kommune. Målet er at øge klubbens synlighed i kommunen.

Da klubben søger yderligere 50.000 kr. i forhold til 2019-aftalen, tilbyder man kommunen øget eksponering på følgende områder:

 • Yderligere 1 x 30 sekunders visning af Thisted Kommunes reklame på 40 meter LED-bande til alle hjemmekampe, og dermed 5 visninger i alt pr. kamp.
 • Tryk på de frivillige hjælperes tøj med "Thisted Kommune - Følg din natur".
 • Løber i foyer til hjemmekampe i Thy Hallen (12 x 1 meter) med tryk "Thisted Kommune - Følg din natur".

For ekstra tryk samt køb af løber må Thisted Kommune, udover sponsoratet, forvente en ekstraudgift på cirka 10.000 kr., i tillæg til øvrige trykomkostninger på spillertøj m.m. (cirka 6.000 kr.), eller i alt cirka 16.000 kr.

Teknik og Erhverv vurderer, at klubben – og dermed også Thisted Kommune - opnår en så markant eksponering på landsplan, at Thisted Kommune også i 2020 med fordel kan indgå en sponsoraftale med klubben.

Det kan tilføjes, at udviklingen i sponsoratet har været som følger:

275.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015

300.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017

350.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019

Med sponsoratet understøttes kommunens vision 2022 inden for rammen ”Et attraktivt sted at bo”.

Aftalen vil løbe fra 1. januar 2020 til og med 31. december 2020.

Ansøgning og oplæg til sponsoraftale 2020 er medsendt som bilag.

Retsgrundlag

Tilbage i 2007 forespurgte Thisted Kommune hos det kommunale tilsyn om muligheden for, at kommunen kan støtte henholdsvis Mors-Thy Håndbold A/S og Thisted Fodbold Club Elite A/S. Tilsynet fremkom med en vejledende udtalelse, der konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubberne.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 400.000 kr. kan dækkes via afsat budgetbeløb til eliteidræt (274.900 kr.) samt via konto til markedsføring (125.100 kr.) Dertil kommer udgifter til tryk, hvis de nye eksponeringstiltag også inkluderes, på cirka 16.000 kr., som også kan afholdes via konto til markedsføring. Dette under forudsætning af, at Thisted Kommunalbestyrelse godkender budget 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune indgår aftale til en værdi af 400.000 kr. samt følgeomkostninger på 16.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 7. oktober 2019:
Preben Holler

Til toppen

158. Lukket punkt: Salg af byggefelt

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00